Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO 9001 na przyk adzie przedsi biorstwa produkcyjno-handlowego Conditioning implementation process of the quality management system according to ISO 9001 on the example of the enterprise production-commercial Streszczenie: Zjawisko konkurencji wymusza ci g e zmiany w przedsi biorstwach we wszystkich sferach funkcjonowania. Przedsi biorstwa d c do utrzymania b d zwi kszenia przewagi konkurencyjnej wykorzystuj ró ne dzia ania. Bardzo wa nym elementem w walce konkurencyjnej jest jako. Podstawowym sposobem osi gania i podnoszenia jako ci jest wdro enie w przedsi biorstwie systemu zarz dzania jako- ci. W artykule zaprezentowano uwarunkowania procesu wdra ania i funkcjonowanie systemu zarz dzania jako ci na przyk adzie przedsi biorstwa produkcyjno- -handlowego. Abstract: The phenomenon of the competition is extorting constant changes in enterprises in all spheres of functioning. Enterprises aspiring for holding or increasing the competitive edge are using various actions. Very much in the rivalry a quality is an important component. Implementing the quality management system in the enterprise is an essential manner of achieving and the refinement. In the article conditioning of the implementation process and functioning of the quality management system were expressed on the example of the enterprise production-commercial. Wst p Jako jest wa nym zagadnieniem we wspó czesnym konkurencyjnym wiecie. Trudno jest zdefiniowa poj cie jako ci. Dla ka dego z nas mo e ono oznaczy zupe nie co innego. Stworzenia definicji podejmowa o si wielu ekspertów w tej dziedzinie ju od czasów staro ytnych. Trudno zdefiniowania jako ci wynika g ównie z ró nic w jej interpretacji przez poszczególnych u ytkowników. Na przestrzeni wieków powsta o wiele definicji jako ci o ró nych aspektach (filozoficznym, technicznym, ekonomicznym, prawnym, psychologicznym) w zale no ci od tego, dla jakiej bran y czy dziedziny wiedzy by y tworzone.

2 128 H. Wyr bek Definicje jako ci stworzono te na potrzeby norm jako ciowych, w których stwierdzano, i jako to: ogó w a ciwo ci obiektu wi cych si z jego zdolno ci do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych lub oczekiwanych 1. System jako ci to zaplanowane i systematyczne dzia ania w procesie kszta towania jako ci produktów, które daj gwarancje, e produkt b dzie spe nia za o one, uzgodnione wcze niej z klientem wymagania 2. Cech dobrze zaprojektowanego i sprawnie funkcjonuj cego systemu jest ci g e usprawnianie, doskonalenie procesów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, doskonalenie wyrobów i us ug oferowanych przez przedsi biorstwo. Aby post p przedsi biorstwa w dziedzinie jako ci by znacz cy i odbywa si wystarczaj co szybko, tak by zwyci y w wy cigu z konkurencj, konieczne jest obok funkcjonowania systemu jako ci strategiczne ukierunkowanie przedsi biorstwa na jako. System jako ci powinien obejmowa wszystkie fazy ycia wyrobu, okre la struktur organizacyjn przedsi biorstwa, ogóln i szczegó ow odpowiedzialno za jako. Powinien nadawa uprawnienia do wykonywanych zada, okre la sposób przep ywu polece, informacji i dokumentów. System ten powinien funkcjonowa tak, aby by przede wszystkim efektywny, a wyroby i us ugi w nim wytworzone powinny spe nia yczenia klientów. Zewn trzne ukierunkowanie na system nadzoru i zapewnienie jako ci wyrobów i us ug, to sprostanie wymogom i potrzebom klientów. Rol producentów jest dostarczy konsumentowi wyrób o najwy szej jako ci oraz sprawi, aby klient by w pe ni zadowolony. Wymagania okre lone w normie ISO 9001 dzi ki swojej prostej i logicznej budowie tworz skuteczn drog do realizacji strategicznych celów przedsi biorstwa ukierunkowanych na jako realizacji wyrobu i wiadczenia us ug. W istocie rodzina norm ISO 9000 jest systemem gwarantuj cym zapewnienie jako ci, zawieraj cym trzy podstawowe kierunki dzia ania: - staranny nadzór kierownictwa nad jako ci, - opracowanie Ksi gi Jako ci, która jest udokumentowaniem tego nadzoru, zawiera szczegó owe zapisy o procedurach jako ci w organizacji, - post powanie ka dego pracownika organizacji zgodnie z ustalonymi zasadami. W praktyce ISO 9000 mo na opisa w trzech punktach: - przedstaw, co robisz tworzenie kontroli i systemu jako ci, - post puj zgodnie z ustalonymi procesami, - prezentacja zgodno ci twojego systemu jako ci audytorowi z zewn trz. Normy serii ISO 9000 stanowi struktur mi dzynarodowych norm systemu jako ci, które stale si rozwijaj i stanowi zwart grup. Okre laj prawie ka d czynno wykonywan przez pracownika podczas procesu produkcji, zadania, jakie s przypisane kierownictwu oraz sposób, w jaki 1 Norna PN-ISO K. Lisiecka, System jako ci jako efekt synergiczny uwarunkowa zewn trznych firmy, Problemy Jako ci nr 5/1997. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

3 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO powinny by kontrolowane wyroby dostarczane przez poddostawców. Kontrola jako ci jest przeprowadzana na ka dym etapie produkcji, obejmuje równie projektowanie, a ko czy si na ekologicznym niwelowaniu odpadów. Uwarunkowania wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO 9001 Normy ISO serii 9000 nie wprowadzaj jakiego jednolitego sposobu wdra ania systemu zarz dzania jako ci. Ka da organizacja ma mo liwo prowadzi te dzia ania na swój sposób. Ka de przedsi biorstwo wybiera w asn drog post powania, jednak e wiele etapów wdra ania przebiega w bardzo podobny sposób w wielu firmach. Poni ej przedstawiony jest podzia procesów wdra ania systemów jako ci w przedsi biorstwie 3 : Szkolenie kadry kierowniczej Aby jednostka nabra a przekonania, i wdro enie systemu jako ci w przedsi biorstwie jest s uszne i rzeczywi cie potrzebne, kierownictwo najwy szego szczebla powinno wzi udzia w szkoleniu, seminarium, które po wi cone s problemom ISO Miejsce organizowania szkole jest ca kowicie dowolne, na terenie firmy lub poza ni. Bardzo wa na jest jako szkolenia, a wi c wybór potencjalnej jednostki szkol cej, która pó niej mo e sta si jednostk certyfikuj c przedsi biorstwa. Badania wiadcz, i jako firmy konsultingowej jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o jako- ci Systemu Zarz dzania Jako ci 4. Najkorzystniejsze jest, gdy szkolenia s prowadzone przez wyspecjalizowan instytucj zewn trzn. Podj cie decyzji o wdra aniu systemu Decyzja o przyst pieniu do realizacji SZJ musi by wynikiem analizy wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa funkcjonowania przedsi biorstwa, w szczególno ci wymaga stawianych przez odbiorców produkowanym w nim wyrobów. Nale y okre li efekty, jakie przedsi biorstwo chce osi gn poprzez wprowadzenie systemu zarz dzania jako ci. Powo anie pe nomocnika ds. jako ci i zespo u ds. opracowywania systemów jako ci Pe nomocnik cz sto nazywany jest pe nomocnikiem ds. jako ci. Powo uje si go za pomoc zarz dzenia lub innego równowa nego dokumentu. Podlega on bezpo rednio prezesowi (dyrektorowi, w a cicielowi) przedsi biorstwa. 3 J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, System Zarz dzania Jako ci, CIM, Warszawa K. Lisiecka, Czy certyfikacja systemu jako ci wg norm ISO 9000 si op aca, Problemy Jako- ci nr 3/2003, s. 4. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

4 130 H. Wyr bek Normy ISO serii 9000 zalecaj jasne okre lenie kompetencji i odpowiedzialno ci za realizacj systemu jako ci. Cz sto wymaga to przebudowy struktur przedsi biorstwa. W zale no ci od wielko ci przedsi biorstwa, cz sto równolegle powo- uje si równie zespó ds. opracowania systemu jako ci. Podstawowym zadaniem pe nomocnika jako ci jest nadzorowanie, koordynacja i organizowanie dzia a zmierzaj cych do wprowadzenia w przedsi biorstwie systemu jako ci, a nast pnie czuwanie nad jego funkcjonowaniem i doskonaleniem. Najlepszym rozwi zaniem jest powo anie osoby z wewn trz, która zna struktur dzia ania przedsi biorstwa, jest tak e znana przez pracowników i wzbudza ich zaufanie. Pe nomocnik ds. jako ci powinien by autorytetem w firmie, mie umiej tno ci i talent organizacyjny, zasoby, wsparcie organizacyjne administracji i czas, aby zajmowa si dok adnie tym projektem. Organizacja powinna zapewni mu ze swojej strony dost p do potrzebnych opracowa (szczególnie norm ISO 9000). Wszystkie polskie normy dost pne s w Polskim Komitecie Normalizacji w Warszawie, jak równie w filiach O rodka Informacji i Dokumentacji Biura Polskiego Komitetu Normalizacji. Pomoc w dzia alno ci pe nomocnika i jego zespo u mog by konsultanci z zewn trz. Opracowanie polityki jako ci i celów przedsi biorstwa Polityka jako ci opracowana i podpisana przez dyrekcj jest podstawowym dokumentem, które wytycza dalsze dzia ania na rzecz jako ci w firmie. Najwa niejsze funkcje polityki jako ci to: - wytycza kierunki i metody zarz dzania w sprawach jako ci, - jest podstaw do tworzenia planów operacyjnych, - wskazuje kierunki dzia ania, które s rozwini te w Ksi dze Jako ci i uszczegó owione w procedurach, - jest wskazówk przy podejmowaniu decyzji, - jest rodkiem komunikacji pomi dzy wszystkimi pracownikami przedsi biorstwa, ma budowa wewn trzn kultur przedsi biorstwa, - po opublikowaniu jest elementem marketingowym, cennym przy prezentacji przedsi biorstwa i budowie zaufania u partnerów gospodarczych, - jest zawsze umieszczana w ksi dze jako ci, - stanowi podstaw zarz dzania przez cele, - powinna tworzy formaln podstaw i baz systemu zapewnienia jako ci w przedsi biorstwie. W polityce jako ci powinny zosta umieszczone nast puj ce elementy: - relacja: klient przedsi biorstwo; mo na np. uwzgl dni badanie preferencji konsumentów i spe nianie ich wymaga, - jako i jej znaczenie dla kierownictwa, za ogi klientów, - poziom jako ci: produkujemy wyroby wy szej klasy i jako ci ni konkurencja, - zaanga owanie najwy szego kierownictwa, Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

5 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO wspó praca z dostawcami, wybieramy kwalifikowanych dostawców, udzielamy wsparcia we wdra aniu systemów jako ci, - wdro ony i utrzymywany model systemu jako ci, - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji za ogi, - stosowana filozofia dzia a na rzecz jako ci: klimat do pracy zespo owej w rozwi zywaniu problemów, poj cie klienta wewn trznego. Cele jako ci maj kluczowe znaczenie dla skuteczno ci dzia ania organizacji. Norma ISO 9001 wymaga, aby na ka dym szczeblu organizacji wyznaczone zosta y cele dotycz ce jako ci (dzia alno ci i wyrobów). Dodatkowo powinny one korespondowa z polityk jako ci. W organizacji cele spe niaj cztery podstawowe funkcje: - stanowi wskazówk dla pracowników i nadaj ich pracy jednolity kierunek, - u atwiaj dobre planowanie dzia a w przysz o ci, w tym popraw jako ci, - odpowiednio sformu owane, motywuj pracowników do bardziej wyt onej pracy, - pozwalaj na ustalenie skutecznego mechanizmu monitorowania, oceny i kontroli. Opracowanie programu i harmonogramu tworzenia i wdra ania systemu jako ci Harmonogram opracowania i wdra ania systemu jako ci opracowuje pe nomocnik SZJ. Dobrze zaplanowany pozwala na szybsze i skuteczniejsze wdro enie systemu w organizacji. Opracowanie dokumentacji systemu jako ci. Procedury jako ci. Plany jako ci. Ksi ga jako ci Dokumentacja ma decyduj ce znaczenie dla funkcjonowania SZJ. Jej utworzenie wymaga znacznego wysi ku, który mo na zminimalizowa poprzez dostosowanie struktury dokumentacji do struktury organizacyjnej oraz funkcjonalnej wydzia u czy ca ego przedsi biorstwa. Celem procedury jest okre lenie sposobu wykonania danego zadania, jest to narz dzie pracy w przedsi biorstwie. Procedura opisuje, co kto robi, po co, gdzie, kiedy, na jakiej podstawie i kto za te dzia ania odpowiada. Wa ne jest ustalenie osób odpowiedzialnych za ustalenie procedur. Audyt wewn trzny Audyt wewn trzny s u y do oceny zgodno ci dzia a realizowanych w ramach Systemu Zarz dzania Jako ci z zapisami dokumentacji oraz badania ich skuteczno ci, jak równie do podejmowania ewentualnych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych. Nale y wyra nie podkre li, e audyt wewn trzny nie jest specjalnym rodzajem kontroli. Jego zadaniem jest jedynie bezstronna ocena realizacji przyj tych za o e i zobowi za. Dlatego jest ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

6 132 H. Wyr bek istotne, aby by przeprowadzony przez osoby nie ponosz ce bezpo redniej odpowiedzialno ci za obszar systemu, poddawany audytowi. Procedura przeprowadzania audytu wewn trznego w ka dym przedsi biorstwie posiada swoj specyfik. Kierownictwo programu auditów odpowiedzialne jest za opracowanie tej procedury jako procesu audytu, w formie mo liwej do akceptacji i zatwierdzenia przez kierownictwo przedsi biorstwa. Kierownictwo programu audytów obowi zane jest równie do opracowania kryteriów audytu. Przegl dy systemu dokonywane przez kierownictwo Przegl dy systemu zarz dzania jako ci s ostatnim etapem odbywaj cym si w przedsi biorstwie przed z o eniem dokumentów o uzyskanie certyfikatu. Jest to ostatni etap na ewentualne poprawki i dokonanie zmian. Przegl d polega na syntetycznej analizie systemu (na podstawie wyników z audytów wewn trznych, reklamacji klientów, prac grup zadaniowych, mierników jako ciowych itp.) oraz sprawdzeniu na tej podstawie wybranych elementów systemu (wizyty w wybranych dzia ach). Si a tej metody polega na tym, e przegl du dokonuje najwa niejsza osoba w firmie (prezes, dyrektor). Podnosi si wówczas ranga takiego przegl du, ale co najwa niejsze uzyskuje si p aszczyzn jednocz c najwy sze kierownictwo wokó dzia ania systemu jako ci. W a ciwe opracowanie i zastosowanie zasygnalizowanych tu wymaga normy jest kluczowe dla stworzenia sprawnego systemu jako ci. Mo na sobie wyobrazi bardzo dobrze funkcjonuj cy system sk adaj cy si tylko z tych trzech sk adników tzn. wdro onej polityki jako ci, audytów i przegl dów przez kierownictwo, jednak nie móg by on wówczas uzyska certyfikatu ISO. Ci g e doskonalenie systemu Przedsi biorstwo, które zdecyduje si na wprowadzenie systemu jako ci, jest zobowi zane do ci g ego doskonalenia oraz udoskonalania wdro- onego systemu. Doskonalenie systemu jako ci jest podstawowym wymogiem wprowadzenia w organizacji norm serii ISO. Ci g e doskonalenie swoich wyrobów i procesów jest wymogiem norm, ale tak e w obecnych czasach jest podstaw funkcjonowania ka dej licz cej si organizacji w procesie nieustannej konkurencji pomi dzy przedsi biorstwami. Funkcjonowanie systemu zarz dzania jako ci wg ISO 9001 w przedsi biorstwie produkcyjno-handlowym Ksi ga Jako ci w po czeniu z Ksi g Zarz dzania Procesami opisuje i ustanawia rzeczywisty stan Systemu Zarz dzania Jako ci w badanym przedsi biorstwie produkcyjno-handlowym. Ksi ga jako ci stanowi podstaw ca ej dokumentacji systemu jako ci. Zawiera ona: - opis zakresu dzia alno ci obejmowanego przez system zarz dzania jako ci, cznie ze szczegó ami dotycz cymi dopuszczalno ci jakichkolwiek ogranicze zakresu, Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

7 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO udokumentowane procedury okre lone dla systemu zarz dzania jako ci lub powo anie si na nie, - opis wzajemnych oddzia ywa procesów systemu zarz dzania jako ci. Tre ksi gi jako ci odnosi si do ca ego przedsi biorstwa. Bardzo cz sto zdarza si, e przed zawarciem kontraktu firma proszona jest o zaprezentowanie ksi gi jako ci, a spe nienie tej pro by cz sto jest warunkiem kontynuacji rozmów. Ksi ga jako ci badanego przedsi biorstwa zawiera: - polityk jako ci, - deklaracj kierownictwa, - zakres odpowiedzialno ci i uprawnie oraz wzajemnej zale no ci personelu, który zarz dza, wykonuje, sprawdza lub analizuje prace wp ywaj ce na jako, - przedstawienie procesów realizowanych w organizacji oraz ich wzajemne zale no ci charakterystyk systemu zarz dzania jako ci, - procedury zarz dzania jako ci lub odwo anie do w a ciwych procedur rozwijaj cych tre ksi gi, - charakterystyk ogranicze zakresu systemu w organizacji, - opis wzajemnych oddzia ywa procesów systemu zarz dzania jako ci, - o wiadczenie dotycz ce przegl du, aktualizacji, nadzorowania ksi gi jako ci. Ksi ga Jako ci zosta a opracowana zgodnie ze struktur procesów wyst puj cych w firmie, zwi zanych z funkcjonowaniem przedsi biorstwa i opisuje faktyczny stan Systemu Zarz dzania Jako ci. Kopie nadzorowane Ksi gi Jako ci przekazywane s kadrze kierowniczej jako przewodnik po Systemie Zarz dzania Jako ci oraz w charakterze podstawowej dyrektywy odnosz cej si do zagadnie dotycz cych jako ci. Jednostkom zewn trznym, tj. klientom, dostawcom oraz innym podmiotom udost pnia si Ksi g Jako ci jako opis Systemu Zarz dzania Jako- ci, natomiast nie udost pnia si dokumentacji systemowej zawartej w Ksi dze Zarz dzania Procesami. Odpowiednie procedury zawarte w Ksi dze Zarz dzania Procesami udost pnia si w sposób nadzorowany pracownikom obj tym Systemem Zarz dzania Jako ci zgodnie z procedur nadzoru nad dokumentacj. Ksi ga jako ci rozwija si wraz z organizacj i rodzajem dzia alno ci przedsi biorstwa. Wszyscy pracownicy wiedz o istnieniu Ksi gi Jako ci, a tak e maj do niej dost p. Znajduje si ona u Pe nomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarz dzania Jako ci. Polityka jako ci jest ogó em zamierze i ukierunkowa organizacji, dotycz cych jako ci, formalnie wyra ona przez najwy sze kierownictwo. Polityka jako ci jest spójna z ca o ciow polityk organizacji i stwarza ramy do ustanawiania celów dotycz cych jako ci. Polityka i cele dotycz ce jako ci s ustanawiane jako wytyczne do kierowania organizacj. Zarówno polityka, jak ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

8 134 H. Wyr bek i cele determinuj po dane wyniki i s pomocne organizacji w wykorzystaniu jej zasobów do osi gni cia tych wyników. Polityka jako ci opisuje w ogólnym zarysie sposób, w jaki przedsi biorstwo zamierza spe nia wymagania odbiorców dotycz ce jako ci w asnych wyrobów. Najwy sze kierownictwo zapewnia, e polityka jako ci: - jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, - zawiera zobowi zanie do spe nienia wymaga i ci g ego doskonalenia skuteczno ci systemu zarz dzania jako ci, - tworzy ramy do ustanowienia i przegl du celów dotycz cych jako- ci, - jest zakomunikowana i zrozumia a w organizacji, - jest przegl dana pod wzgl dem jej ci g ej przydatno ci. Polityk jako ci w przedsi biorstwie ustali o najwy sze kierownictwo. Polityka jako ci jest zgodna z celami organizacji, a tak e odzwierciedla ch ci g ego doskonalenia skuteczno ci systemu zarz dzania jako ci. Dostarcza ona podstawy do ustanowienia celów jako ciowych, jest rozpowszechniona i zrozumia a dla pracowników, a tak e aktualizowana 5. Aktualizacja jest przeprowadzana co najmniej raz w roku i analizowana pod wzgl dem jej aktualno ci oraz ewentualnej zmiany szczegó owych celów firmy. Polityka jako ci formu owana jest przez jedn osob w firmie, czyli przez Pe nomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarz dzania Jako ci. System obejmuje procesy: od z o enia zamówienia klienta, poprzez zakupy, realizacj produkcji/us ug, do zabezpieczenia i dostarczenia zamówionych wyrobów/us ug do klienta. System Zarz dzania Jako ci w omawianym przedsi biorstwie obejmuje projektowanie i wytwarzanie wyrobów/us ug oraz handel nast puj cymi wyrobami: - okucia i materia y do wyrobu plandek, - osprz t do burt i plandek, - narz dzia do monta u oku, - s upki burtowe, - dachy przesuwne, - kosze na palety, - inne wyroby z metali i tworzyw sztucznych (g ównie do pojazdów u ytkowych). Osob bezpo rednio odpowiedzialn za opracowanie, wdro enie i utrzymanie Systemu Zarz dzania Jako ci jest Pe nomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarz dzania Jako ci. Podstawowym zadaniem pe nomocnika jest nadzorowanie, koordynacja i organizowanie dzia a zmierzaj cych do wprowadzenia w przedsi biorstwie systemu jako ci, a nast pnie nadzór nad jego funkcjonowaniem i doskonaleniem. Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa produkcyjno-handlowego zgodnie z wymaganiami normy zobowi zane jest do: 5 P. Rogala, T. Brzozowski, Systemy zarz dzania jako ci i rodowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu 2003, s. 39. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

9 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO okre lenia oraz udokumentowania polityki w zakresie jako ci, która obejmuje cele i zobowi zania dotycz ce jako ci. Wa ne jest, aby polityka ta by a powi zana z celami organizacji oraz oczekiwaniami i potrzebami klientów, - zapewnienia wdro enia i zrozumienia polityki na wszystkich szczeblach, - okre lenia oraz udokumentowania odpowiedzialno ci, uprawnie i wzajemnych powi za wszystkich uczestników organizacji od najni szego do najwy szego szczebla, - inicjowania dzia a, które maj zapobiega wyst pieniu niezgodno ci wyrobu, procesu i systemu jako ci z wymaganiami, - identyfikowania wszystkich problemów, które dotycz wyrobu, procesu i systemu jako ci, a tak e ich dokumentowania, - we wspó pracy z personelem dostarczania rozwi za i weryfikowania wdro enia tych rozwi za, - wyznaczenia przedstawiciela kierownictwa, który b dzie odpowiedzialny za ustanowienie systemu jako ci, wdro enie i utrzymywanie zgodnie z norm. - dokonywania przegl du systemu jako ci. Dyrektor odpowiada za 6 : ustanowienie i wdro enie Polityki Jako ci, propagowanie programu zapewnienia jako ci na wszystkich szczeblach przedsi biorstwa, zapewnienie warunków umo liwiaj cych zrealizowanie tego programu, wprowadzenie i utrzymywanie warunków zach caj cych do kompleksowego wdra ania ulepsze dotycz cych produktywno ci i jako ci, ustalenie i egzekwowanie uprawnie i odpowiedzialno ci za utrzymywanie i doskonalenie jako ci na wszystkich poziomach zarz dzania, powo anie osoby odpowiedzialnej za opracowanie i wdro enie dokumentacji Systemu Zarz dzania Jako ci. Pe nomocnik ds. SZJ odpowiada za: - opracowanie, wdra anie i sta e utrzymywanie Systemu Zarz dzania Jako ci zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000, - pe ne i systematyczne przeprowadzanie analiz funkcjonowania systemu i informowanie kierownictwa o jej wynikach, - efektywne przeprowadzanie wewn trznych analiz jako ci, - przygotowanie i organizowanie przegl dów systemu jako ci przez kierownictwo, - planowanie i organizacj audytów wewn trznych, - analiz wyników audytów wewn trznych, podejmowanie inicjatywy dotycz cych wprowadzenia dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, 6 Ksi ga jako ci j przedsi biorstwa, s. 8. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

10 136 H. Wyr bek - skuteczno analiz i efektywno podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, - nadzorowanie aktualno ci obowi zuj cej dokumentacji Systemu Zarz dzania Jako ci i jej kompletno ci w nadzorowanym dziale, - nadzór nad prowadzeniem zapisów dotycz cych jako ci prowadzonych przez kierowników procesów, - analiz informacji zbieranych od klientów, przekazywanie raportów do kierowników procesów oraz do najwy szego kierownictwa. Kierownicy procesów s odpowiedzialni za: - wdro enie procedur przewidzianych w procesach (komórkach organizacyjnych), - nadzorowanie podleg ych sobie procesów i realizacj okre lonych dla nich celów, - przestrzeganie postanowie obowi zuj cych w procesach (komórkach organizacyjnych), - zapewnienie mo liwo ci spe niania zada przez audytorów zewn trznych i wewn trznych oraz wspó uczestniczenie w tych audytach, - wnioskowanie i/lub prowadzenie dzia a koryguj cych lub zapobiegawczych, w przypadku stwierdzenia rzeczywistych lub potencjalnych niezgodno ci w procesie, - inicjowanie opracowywania nowych procedur Systemu Zarz dzania Jako ci, które b d normowa dzia ania dotychczas pomini te, - nadzór nad zapisami jako ci wykonywanymi przez podleg ych pracowników i przechowywanie ich zgodnie z ustaleniami, - nadzór nad posiadan dokumentacj Systemu Zarz dzania Jako ci, - szkolenie podleg ych pracowników w zakresie procedur Systemu Zarz dzania Jako ci, - kontrolowanie aktualno ci dokumentów potwierdzaj cych kwalifikacje pracowników, - zg aszanie potrzeb szkoleniowych, - szkolenie stanowiskowe nowo przyj tych pracowników, - szkolenie personelu w danym dziale w zakresie Systemu Zarz dzania Jako ci, w tym normuj cej go dokumentacji, - prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie zapisów jako ci, - bie c aktualizacj obowi zuj cych przepisów prawnych i przekazywanie informacji o zmianie tych przepisów podleg ych im pracownikom, - zapewnienie dost pu do aktualnych przepisów prawnych stosowanych w procesach oraz przestrzeganie ich postanowie. Audytorzy wewn trzni s odpowiedzialni za: - prowadzenie audytów wewn trznych, - odpowiednie dokumentowanie audytów (lista pyta audytowych i raporty). Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

11 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO Wymagania okre lone przez klienta w umowie oraz te, które wynikaj z przeznaczenia wyrobu i obowi zuj cych przepisów prawnych, przekazywane s przez kierownictwo pracownikom odpowiedzialnym za realizacj zlecenia na okresowych spotkaniach. Informacja zwrotna od klienta o spe nieniu jego wymaga pochodzi z: - rozmowy przeprowadzonej z klientem po wykonaniu zamówienia (je eli jest to uzasadnione, to z rozmowy tej sporz dzana jest notatka s u bowa), - referencji uzyskanych od klienta po wykonaniu wi kszych zamówie, - rejestru reklamacji, - ankiet przeprowadzanych przez przedsi biorstwo. Wnioski wyp ywaj ce z analizy tych informacji maj ce wp yw na jako produkcji oraz us ug wiadczonych przez firm przekazywane s pracownikom na codziennych odprawach. Przedsi biorstwo w sposób ci g y analizuje przyczyny stwierdzonych niezgodno ci oraz zg oszonych reklamacji, które s zapisywane w odpowiednich rejestrach. Wyniki tych analiz pozwalaj na wprowadzanie odpowiednich dzia a koryguj cych zapobiegawczych, które skutecznie b d zapobiega usterkom oraz reklamacjom, a tym samym podnios poziom satysfakcji klienta z us ug wykonywanych przez firm. Wszyscy pracownicy przedsi biorstwa spe niaj wymagania klientów poprzez posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikaj cych z ich wykszta cenia, umiej tno ci oraz do wiadczenia zawodowego. Pracownicy s w sposób planowy szkoleni w zakresie wymaganych uprawnie oraz wymaga BHP (obowi zkowych, wynikaj cych z przepisów prawnych). Pracownicy obj ci s równie szkoleniami w zakresie doskonalenia wiedzy i umiej tno ci odpowiednio do aktualnych potrzeb (zwi zanych ze zmian przepisów lub wprowadzeniem nowych technologii) oraz potencjalnych wymaga klientów. Przegl dy wykonywane przez kierownictwo realizowane s zgodnie z Planem Przegl dów, nie rzadziej ni raz w roku. Na ka dym z przegl dów dokonywana jest ocena ju podj tych dzia a koryguj cych lub zapobiegawczych w odniesieniu do ich skuteczno ci, stan realizacji dzia a podj tych w wyniku poprzedniego przegl du oraz analiza bie cej sytuacji przedsi biorstwa i potrzeb uruchomienia ww. dzia a. Wska niki okre laj ce cele poszczególnych procesów liczone s w okresach miesi cznych, kwartalnych, pó rocznych lub rocznych, w zale no ci od rodzaju wska nika, potrzeby i mo liwo ci jego obliczenia. Równie w trakcie przegl du planowane s dzia ania (je eli ma to zastosowanie) dotycz ce doskonalenia systemu. Po opracowaniu strategii na rok bie cy (Biznes Planu), dokonywana jest przez Dyrektora analiza spójno ci Polityki Jako ci i celów tam zawartych z przyj t strategi. W przypadku rozbie no ci dokonywana jest korekta Polityki Jako ci i w miar potrzeb zmiana celów procesów. Równie w wyniku okresowego przegl du dokonywanego przez kierownictwo, po przeanalizowaniu uzyskanych wska ników jako ci, mo e ulec zmianie Polityka Jako ci oraz cele procesów. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

12 138 H. Wyr bek Obieg dokumentów w przedsi biorstwie realizowany jest w sposób nast puj cy: - korespondencja przychodz ca i wychodz ca rejestrowana jest w Ksi dze Korespondencyjnej, a kopie pism lub w przypadku faksów orygina y korespondencji przechowywane s przez osoby prowadz ce dan spraw, - korespondencja imienna przychodz ca kierowana jest do adresata, a korespondencja adresowana na adres przedsi biorstwa do dyrektora, który okre la odbiorc korespondencji i jej miejsce docelowe, - korespondencja wychodz ca zatwierdzana jest przez dyrektora, kierownika wydzia u lub specjalist albo pracownika wyznaczonego do prowadzenia sprawy, - umowy i zlecenia s gromadzone w odpowiednio oznaczonych segregatorach, - dokumenty dotycz ce rozlicze finansowo-ksi gowych i podatkowych s gromadzone w odpowiednio oznaczonych segregatorach, - Dokumentacja Systemu Zarz dzania Jako ci jest odpowiednio oznaczona, a nadzór nad jej rozpowszechnianiem i aktualno ci nale y do Pe nomocnika ds. SZJ, który prowadzi jej rejestr, - sposób oznaczenia i miejsce przechowywania dokumentów okre- lony jest szczegó owo dla ka dego procesu i opisany w Ksi dze Zarz dzania Procesami, - pierwsza emisja dokumentacji systemowej dokonywana jest na podstawie zarz dze wewn trznych dyrektora wprowadzaj cych te dokumenty, - ka da zmiana jest identyfikowana poprzez numer wydania i dat wydania. Nadzór nad zapewnieniem realizacji przepisów prawnych sprawuje Pe nomocnik ds. SZJ. Asystent dyrektora na bie co ledzi zmiany w obowi zuj cym systemie prawnym (w zakresie dotycz cym dzia alno ci przedsi biorstwa), a uzyskane informacje przekazuje Pe nomocnikowi ds. SZJ oraz kierownikom procesów (komórek organizacyjnych) i specjalistom, którzy maj obowi zek szczegó owego rozpoznania wymaga prawnych i dostosowania do nich podleg ych sobie obszarów. Procesy, których wyników nie mo na zweryfikowa poprzez monitorowanie i pomiary, czyli takie, których wady ujawniaj si dopiero w trakcie u ytkowania wyrobu lub po wykonaniu us ugi, podlegaj walidacji poprzez okre lenie ich zdolno ci do uzyskania zak adanych wyników. Wyposa enie pomiarowe zapewniaj ce mo liwo wykazania zgodno ci wyrobu z wymaganiami klienta jest w przedsi biorstwie odpowiednio nadzorowane. Sprz t pomiarowy jest identyfikowalny oraz poddawany okresowemu wzorcowaniu i/lub legalizacji w oparciu o Wykaz rodków kontrolno-pomiarowych podlegaj cych nadzorowi metrologicznemu. Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

13 Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako ci wg ISO Zgodnie z przyj t polityk jako ci i ustalonymi celami dokonano identyfikacji wszystkich procesów maj cych wp yw na jako produkowanych wyrobów i wiadczonych us ug. Ksi ga Zarz dzania Procesami zawiera: - schematy procesów, - diagramy procedur i list uczestników poszczególnych dzia a, - cele poszczególnych procesów, - wykaz zapisów i formularzy w a ciwych dla procesu oraz sposób ich nadzorowania. Podsumowanie Obecnie w wiatowej gospodarce wolnorynkowej kluczow rol odgrywa jako produkowanych i dostarczanych klientow produktówi 7. Zarz dzanie jako ci jest jednym z podstawowych elementów sukcesu firmy. W nowoczesnej organizacji, niezale nie od profilu prowadzonej dzia alno ci, staje si podstaw jej skutecznego funkcjonowania. Jest wyznacznikiem kultury organizacyjnej i g ównym czynnikiem jej sukcesu rynkowego. Drog do doskonalenia produktów, a tak e podnoszenia poziomu jako ci pracy, konstrukcji i technologii procesów czy systemów informacyjnodecyzyjnych i wytwórczych, jest wdro enie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarz dzania jako ci opartego na mi dzynarodowych standardach ISO Bibliografia Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., System Zarz dzania Jako- ci, CIM, Warszawa Rogala P., Brzozowski T., Systemy zarz dzania jako ci i rodowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw Toru ski J. (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce J. Toru ski (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy (red.), wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 5. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

14 140 H. Wyr bek Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010 ZN nr 86

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY PROCEDURA Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim AUDIT WEWNĘTRZNY Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury...... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Tryb postępowania... 2 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.2 TYTUŁ: PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA NR 1.2 TYTUŁ: PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA NR 1.2 TYTUŁ: PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników Uczelni zajmujących

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo