INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010

2 SPIS TREŚCI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 3 I. CEL INSTRUKCJI 4 II. AKTY PRAWNE 4 III. POJĘCIA UŻYWANE W INSTRUKCJI 4 IV. KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI ZEASIP 5 V. PERSONEL SKŁADNICY AKT 5 VI. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAŻENIE 6 VII. PRZYJMOWANIE AKT Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 7 VIII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI W SKŁADNICY AKT I JEJ EWIDENCJA 8 IX. PRZECHOWYWANIE I EWIDENCJA AKT OSOBOWYCH 9 X. KORZYSTANIE Z ZASOBU SKŁADNICY AKT 9 XI. WYDZIELENIE I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 10 XII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ZEASIP 11 XIII. KONTROLA SKŁADNICY AKT 11 XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 2

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK 1: OPIS TECZKI AKTOWEJ 12 ZAŁĄCZNIK 2: OPIS TECZKI AKT OSOBOWYCH 13 ZAŁĄCZNIK 3: SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY 14 ZAŁĄCZNIK 4: WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH 15 ZAŁĄCZNIK 5: KARTA UDOSTĘPNIANIA AKT 16 ZAŁĄCZNIK 6: REJESTR AKT UDOSTĘPNIONYCH ZE SKŁADNICY 17 ZAŁĄCZNIK 7: KARTA ZASTĘPCZA AKT 18 ZAŁĄCZNIK 8: PROTOKÓŁ W SPRAWIE ZAGINIĘCIA/ USZKODZENIA/ BRAKÓW W AKTACH 19 ZAŁĄCZNIK 9: PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 20 ZAŁĄCZNIK 10: SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA 21 3

4 I. CEL INSTRUKCJI 1. Celem instrukcji jest ustalenie trybu postępowania przy gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu, ewidencjonowaniu i brakowaniu zasobu archiwalnego w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach (dalej zwanym ZEASiP). 2. Zakres instrukcji archiwalnej obejmuje czynności związane z przejmowaniem akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, przechowywaniem zgromadzonego zasobu archiwalnego, prowadzeniem obowiązującej ewidencji zasobu archiwalnego, udostępnianiem oraz brakowaniem dokumentacji kategorii B, której okres przechowywania minął zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Składnica akt podlega Dyrektorowi ZEASiP. II. AKTY PRAWNE Podstawę regulacji prawnych przyjętych w niniejszej Instrukcji stanowią następujące akty prawne: - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673, ze zmianami). - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375). - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223). III. POJĘCIA UŻYWANE W INSTRUKCJI - Akta pisma utrwalające czynności urzędowe powstałe w poszczególnych komórkach ZEASiP i wpływające do ZEASiP - Dokumentacja niearchiwalna wszelka dokumentacja niestanowiąca materiałów archiwalnych o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. - Składnica akt miejsce gromadzenia i przechowywania dokumentacji zbędnej w pracy bieżącej komórek organizacyjnych. - Jednolity rzeczowy wykaz akt rzeczowa klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna akt powstałych w toku działalności ZEASiP. - Kategoria archiwalna oznaczenie wartości archiwalnej akt przy pomocy symboli A, B, Bc, BE. - Kwalifikacja archiwalna zaliczenie do odpowiednich kategorii archiwalnych akt komórek organizacyjnych. - Akta osobowe akta dotyczące danych osobowych i przebiegu pracy poszczególnych pracowników. - Spis zdawczo-odbiorczy akt spis akt przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne do składnicy akt. - Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych zbiorcze zestawienie spisów zdawczo-odbiorczych akt poszczególnych komórek. - Archiwista pracownik wyznaczony do prowadzenia składnicy akt. - Osoba upoważniona pracownik zatrudniony w ZEASiP lub osoba z zewnątrz mająca zgodę na korzystanie z zasobu archiwalnego. 4

5 - Brakowanie usuwanie ze zbiorów składnicy akt zdezaktualizowanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Metr bieżący akt - taka ilość akt, jaka mieści się na jednym metrze bieżącym półki, przy ułożeniu dokumentów ściśle przy sobie systemem bibliotecznym. - Jednostka organizacyjna, ZEASiP Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach. - Jednostka oświatowa jednostka oświatowa z terenu Gminy Grębocice, obsługiwana przez ZEASiP. Jednostkami oświatowymi są: Szkoła Podstawowa w Grębocicach, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Gimnazjum w Grębocicach, Przedszkole Publiczne w Grębocicach. - Komórka organizacyjna działy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej ZEASiP. - Archiwum Państwowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Oddział Archiwum Państwowe w Legnicy. IV. KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI ZEASiP 1. W ZEASiP występuje dokumentacja nieposiadająca wartości historycznej, zwana dokumentacją niearchiwalną. 2. Dla oznaczenia dokumentacji niearchiwalnej używa się w jednolitym rzeczowym wykazie akt symbolu B z tym, że: - symbolem B z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach, poczynając od 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb ZEASiP oraz dla celów kontrolnych, (np. akta spraw załatwionych w roku 2010, oznaczone symbolem B5, mogą być przekazane na makulaturę po 1 stycznia roku 2016). - symbolem "Bc" oznacza się dokumentację mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę bezpośrednio z komórek organizacyjnych, ale w porozumieniu i za zgodą pracownika sprawującego nadzór nad składnicą akt oraz na podstawie zgody Archiwum Państwowego. 3. Dokumentacji oznaczonej symbolem A nie wytwarza się w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach. 4. Dokumentację niearchiwalną, oznaczoną symbolem B, przechowuje się przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. V. PERSONEL SKŁADNICY AKT 1. Składnicę akt ZEASiP prowadzi pracownik, któremu przydzielono dodatkowe zadanie archiwisty. 2. Archiwista powinien posiadać odpowiednie wiadomości, zdolności organizacyjne oraz winien być sumienny w wykonaniu powierzonych mu czynności. Do wiadomości fachowych należy zaliczyć przede wszystkim znajomość podstawowych zasad pracy archiwalnej oraz znajomość zakresu działania i czynności poszczególnych komórek organizacyjnych i wykazu akt. 5

6 3. Do obowiązków archiwisty należy: - współpraca z komórkami organizacyjnymi ZEASiP w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania z aktami, - przejmowanie z poszczególnych komórek organizacyjnych akt oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym, - sprawdzenia prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej, porządkowanie akt w przypadku, gdy w składnicy akt znajdują się akta nie opracowane, - przechowywanie przyjętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie, - prowadzenie ewidencji archiwalnej, - udostępnianie dokumentacji znajdującej się w składnicy akt, - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczenie w pracach komisji brakowania akt, - dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd składnicy akt. VI. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAŻENIE 1. Lokal składnicy akt znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach. 2. Pomieszczenie, w którym znajduje się składnica akt powinno być suche, z możliwością przewietrzenia i dostatecznie oświetlone energią elektryczną. Lokal składnicy akt należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych zawieszając w oknach odpowiednie rolety. Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać gruntowne sprzątanie składnicy akt. W lokalu znajdują się dwie kratki wentylacyjne. Należy utrzymywać stałą temperaturę (14-20 C) oraz wilgotność w granicach 45-60%. 3. Lokal należy zabezpieczyć przed pożarem i włamaniem, a także przed innymi niebezpieczeństwami mogącymi spowodować ubytek lub zniszczenie dokumentacji. Drzwi do składnicy akt winny być metalowe, zaopatrzone w zamek. W pomieszczeniach składnicy akt obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu oraz przechowywania materiałów łatwopalnych. Ponadto w pomieszczeniu składnicy akt należy ustawić gaśnice proszkowe. 4. Składnica akt wyposażona jest w regały metalowe z drewnianymi półkami, dostosowane do wymiarów dokumentacji. Ponadto w pomieszczeniu znajduje się biurko i krzesło. Regały ustawia się prostopadle do ścian. Odstępy między regałami nie powinny być mniejsze niż 70 cm, aby umożliwić swobodny dostęp do akt. Regały i półki są ponumerowane. 5. Prawo wstępu do składnicy akt mają: - pracownik odpowiedzialny za prowadzenie składnicy akt, - jego bezpośredni przełożeni, - pozostali pracownicy ZEASiP w obecności archiwisty, - upoważnione organy kontroli wewnętrznej i zewnętrznej za okazaniem stosownego upoważnienia, w tym przedstawiciel archiwum państwowego. 6. Po zakończeniu pracy w składnicy akt, pomieszczenie jest zamykane. Klucz znajduje się w sekretariacie ZEASiP. 6

7 VII. PRZYJMOWANIE AKT Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1. Do składnicy akt przyjmowana jest dokumentacja spraw ostatecznie załatwionych, w stanie uporządkowanym, po nie więcej niż 2 latach przechowywania ich w komórkach organizacyjnych. Poprzez porównanie odpowiednich haseł z wykazu akt i spisu akt przekazanych do składnicy akt stwierdza się, czy w danym roku komórki organizacyjne oddały do składnicy wszystkie akta. 2. Przez porządkowanie akt należy rozumieć: a) w odniesieniu do akt kat. B25: - ułożenie pism w teczkach sprawami w kolejności wynikającej ze spisu spraw, najwcześniejsza sprawa w obrębie roku winna znajdować się na początku, a ostatnia na spodzie teczki, - ułożenie pism w obrębie sprawy chronologicznie od pisma rozpoczynającego sprawę na wierzchu do kończącego sprawę na spodzie, - usunięcie z teczek wszystkich części metalowych (spinacze, zszywki, klamry), - wyłączenie spośród, wtórników pism, brudnopisów, - ponumerowanie wszystkich zapisanych stron ołówkiem (w prawym górnym rogu, a na odwrocie w lewym), - zszycie i opisanie teczek. b) w odniesieniu do pozostałych akt kat. B: - zszycie i opisanie teczek. 3. Prawidłowo opisana teczka winna zawierać następujące elementy: - na środku u góry nazwę jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej - w lewym górnym rogu znak akt, tj. symbol komórki organizacyjnej i symbol hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt, - w prawym górnym rogu kategorię archiwalną akt i okres przechowywania, np. B5, - na środku tytuł, czyli hasło klasyfikacyjne z wykazu akt rozwinięte o rodzaj akt zawartych w teczce, oraz nazwę jednostki oświatowej której akta dotyczą, - pod tytułem daty skrajne - w lewym dolnym rogu sygnaturę archiwalną, która składa się z numeru spisu zdawczoodbiorczego łamanego przez kolejny numer pozycji w danym spisie, pod którym teczka została ujęta (np. 10/2), - na środku teczki pod datą w odniesieniu do akt kategorii B25 podaje się ilość zapisanych stron zawartych w teczce. Wzór prawidłowo opisanej teczki aktowej przedstawia załącznik nr Teczki aktowe układa się i spisuje w porządku wynikającym z kolejności haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt. 5. Do akt zdawanych do składnicy akt dołącza się wszelkie pomoce ewidencyjne jak: kartoteki, spisy, skorowidze, dzienniki. 6. Komórki organizacyjne przekazują akta do składnicy na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego (wzór zał. nr 3), sporządzonego w trzech egzemplarzach, który podpisuje kierownik komórki organizacyjnej lub upoważniony przez niego pracownik oraz archiwista, po stwierdzeniu prawidłowości sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego i prawidłowym przygotowaniu akt do przekazania do składnicy akt. Akta kat. B25 ujmuje się w osobnym spisie zdawczoodbiorczym. 7

8 7. Pod jedną pozycją spisu zdawczo-odbiorczego ewidencjonuje się wyłącznie jedną teczkę aktową. 8. Numer, pod którym dana teczka aktowa została zaewidencjonowana w spisie zdawczoodbiorczym, komórki organizacyjne wpisują na teczkę w lewym dolnym rogu. 9. Jeżeli archiwista stwierdzi, że akta nie zostały należycie przygotowane do przekazania, wstrzymuje ich przyjęcie i domaga się uzupełnienia braków. W przypadku odmowy ze strony przekazującej akta komórki organizacyjnej, archiwista informuje o zaistniałym fakcie swoich przełożonych. 10. W uzasadnionych przypadkach (np. likwidacja komórki organizacyjnej) składnica akt może przyjąć akta w stanie nieuporządkowanym, jednak tylko na podstawie spisu zdawczoodbiorczego lub protokołu przyjęcia. 11. Po przyjęciu akt archiwista rejestruje spis zdawczo odbiorczy w wykazie spisów zdawczoodbiorczych (zał. nr 4) i nadaje temu spisowi odpowiedni numer, a następnie zwraca komórce organizacyjnej jeden egzemplarz tego spisu. 12. W składnicy akt pozostają dwa egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego, spośród których jeden jest odkładany do teczek zbiorczych spisów zdawczo-odbiorczych, a drugi do teczek z ewidencją, prowadzonych osobno dla każdej komórki organizacyjnej. 13. Po zarejestrowaniu spisów zdawczo-odbiorczych w wykazie spisów archiwista uzupełnia na teczkach sygnaturę archiwalną o numer spisu zdawczo-odbiorczego. VIII. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI W SKŁADNICY AKT I JEJ EWIDENCJA 1. Zasady przechowywania dokumentacji: a) teczki z dokumentacją układa się wg jednostek oświatowych, których ona dotyczy, na osobnych półkach. Teczki z dokumentacją dotyczącą ZEASiP układa się wg komórek organizacyjnych na osobnych półkach. Wydziela się przy tym akta kat. B25. b) poszczególne teczki w ramach jednostek oświatowych lub komórek organizacyjnych (w przypadku akt ZEASiP) układa się w kolejności wynikającej ze spisów zdawczoodbiorczych wg sygnatur archiwalnych, c) teczki układa się na półkach tak aby nie były one zbyt ściśnięte, d) w zależności od kształtu i formatu akt można stosować następujące systemy układania akt: - pionowy (biblioteczny) dla ksiąg oprawionych oraz teczek, - poziomy teczka na teczce. 2. Ewidencja archiwalna: Akta przechowywane w składnicy akt muszą być objęte prowadzoną na bieżąco ewidencją. Środkami ewidencyjnymi są: - spisy zdawczo-odbiorcze (załącznik nr 3), które przechowuje się w oddzielnej teczce, - wykaz spisów zdawczo-odbiorczych (załącznik nr 4), w którym rejestruje się wpływające do składnicy akt spisy zdawczo-odbiorcze (numeracja poszczególnych spisów zdawczoodbiorczych powinna być ciągła, a nie oddzielna dla każdego roku), - karty udostępniania akt (załącznik nr 5), służące do udostępniania lub wypożyczania akt 8

9 ze składnicy akt; przechowuje się je przez okres dwóch lat, układając chronologicznie wg dat, - rejestr akt wypożyczonych ze składnicy (załącznik nr 6), - protokół w sprawie zaginięcia/ uszkodzenia/ braków w wypożyczonych aktach (załącznik nr 8), - protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (załącznik nr 9), - spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia (załącznik nr 10), - skorowidz alfabetyczny do akt osobowych. IX. PRZECHOWYWANIE I EWIDENCJA AKT OSOBOWYCH 1. Akta osobowe winny być przekazywane do składnicy akt w stanie uporządkowanym i na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. 2. Przez uporządkowanie akt osobowych należy rozumieć: - wyłączenie spośród akt nieistotnej dokumentacji o charakterze manipulacyjnym, - wyłączenie spośród akt wszystkich oryginalnych dokumentów lub ich uwierzytelnionych odpisów i przekazanie ich pracownikowi, - usunięcie spośród akt wszystkich części metalowych (spinacze, zszywki itp.), - ułożenie akt w porządku chronologicznym tak, aby pismo najwcześniejsze znalazło się na wierzchu a najnowsze na spodzie, - zszycie akt po uprzednim wzmocnieniu ich grzbietu tekturką, - ponumerowanie każdej zapisanej strony akt ołówkiem w prawym górnym rogu, a na odwrocie strony w lewym rogu, - ułożenie akt w kopertach lub teczkach, - opisanie kopert lub teczek (załącznik nr 2). 3. Kopertom lub teczkom z aktami osobowymi należy nadać układ alfabetyczny z numeracją od 1 pierwszej koperty w obrębie każdej litery alfabetu. 4. Ewidencję archiwalną akt osobowych winien stanowić skorowidz alfabetyczny odzwierciedlający układ akt osobowych określony w punkcie 3. X. KORZYSTANIE Z ZASOBU SKŁADNICY AKT 1. Przez korzystanie z zasobu archiwalnego rozumie się udostępnianie akt do celów służbowych komórkom organizacyjnym, a także osobom trzecim. 2. Dla potrzeb służbowych akta udostępnia się na podstawie karty udostępniania akt (załącznik nr 5), wypełnionej i podpisanej przez osobę, która wypożycza akta, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej z której akta pochodzą. 3. Korzystanie z zasobu archiwalnego odbywa się w zasadzie na miejscu składnicy akt pod nadzorem archiwisty. W uzasadnionych przypadkach akta mogą być wypożyczone poza pomieszczenie składnicy akt, ale na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. 4. Korzystający z zasobu archiwalnego ponosi odpowiedzialność za całość udostępnionych akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie. 5. Archiwista potwierdza na karcie udostępniania akt, w obecności osoby zwracającej akta, odbiór 9

10 udostępnionych akt. 6. Udostępnia się całe teczki aktowe, a nie poszczególne pisma wyjęte z teczek. 7. Przy odbiorze akt, w razie stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia akt, archiwista sporządza protokół który podpisują wypożyczający akta i jego zwierzchnik (załącznik nr 8). Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załącza się w miejsce zagubionych lub uszkodzonych akt, drugi egzemplarz przechowuje się w składnicy akt w osobnej teczce. Ponadto, w spisie zdawczo-odbiorczym dokonuje się odpowiedniego wpisu o zaginięciu lub uszkodzeniu akt. 8. Za zagubienie lub uszkodzenie akt ponosi się odpowiedzialność służbową. 9. Teczki aktowe wyszukiwane są w składnicy akt wyłącznie przez archiwistę, który w miejsce wyjętych z półek akt wkłada karty zastępcze (załącznik nr 7). 10. Udostępnianie akt osobom trzecim oraz wypożyczanie akt w uzasadnionych przypadkach np. na żądanie organów kontrolnych poza siedzibę ZEASiP wymaga zgody dyrektora ZEASiP, odbywa się także na podstawie karty udostępniania wypełnionej przez pracownika składnicy akt. XI. WYDZIELENIE I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 1. Wydzielenie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przeprowadza się gdy upłynie termin przechowywania dokumentacji. 2. Wydzielenie akt odbywa się komisyjnie. W skład komisji powołanej przez dyrektora ZEASiP wchodzą: główny księgowy, archiwista, oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych, których akta są brakowane. Komisja ma prawo przedłużyć okres przechowywania akt w składnicy akt. 3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej obejmuje następujące czynności: - przejrzenie spisów zdawczo-odbiorczych akt w celu ustalenia tych akt, których okres przechowywania w składnicy akt już minął, - wyłączenie spośród akt poszczególnych komórek organizacyjnych dokumentacji przewidzianej do brakowania i umieszczenia jej w oddzielnym miejscu w porządku, w jakim występuje w spisie akt brakowanych, - dokonanie komisyjnej oceny przydatności akt przeznaczonych do wybrakowania. 4. Akta wydzielone przez komisję brakowania ujmuje się w spisie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia (w dwóch egzemplarzach załącznik nr 10). 5. Z czynności związanych z brakowaniem akt komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej ( w dwóch egzemplarzach załącznik nr 9). 6. Protokół brakowania oraz spisy dokumentacji brakowanej podpisują członkowie komisji i przekazują dyrektorowi ZEASiP. 7. Jeden egzemplarz protokołu oraz spisu należy przesłać do Archiwum Państwowego w celu 10

11 uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 8. Archiwum Państwowe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku brakowania wydaje zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zgody należy dołączyć do wniosku brakowania, na podstawie drugiego egzemplarza akta winny być przekazane na makulaturę lub zniszczone. 9. Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego akta przeznaczone do zniszczenia powinny być doprowadzone do stanu uniemożliwiającego odtworzenie ich treści. Wybrakowanie akt należy odnotować w spisach zdawczo-odbiorczych w rubryce 8, wpisując datę ich wybrakowania i numery zgody Archiwum Państwowego. 10. Po fizycznym zniszczeniu akt protokół zniszczenia należy dołączyć do wniosku brakowania. XII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ZEASiP 1. W przypadku reorganizacji wewnątrz ZEASiP polegającej na przejęciu zakresu czynności danej komórki organizacyjnej przez inne komórki należy: - akta spraw zakończonych przekazać do składnicy akt, - akta spraw znajdujących się w toku przekazać do kontynuowania komórce organizacyjnej przejmującej kompetencje komórki likwidowanej, a w przypadku całkowitej likwidacji komórki organizacyjnej bez przejęcia i kontynuowania jej działalności przez inne komórki organizacyjne wszystkie akta należy przekazać do składnicy akt. Przekazanie winno być udokumentowane protokołem podpisanym przez kierowników komórek, które podlegają reorganizacji/ likwidacji. 2. W przypadku całkowitej likwidacji ZEASiP zasób archiwalny przekazuje się sukcesorowi. XIII. KONTROLA SKŁADNICY AKT 1. Prawo kontroli składnicy akt mają: - dyrektor ZEASiP oraz osoby upoważnione przez dyrektora, - upoważnieni przedstawiciele organów kontroli (NIK, prokuratura), - przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. 2. Z każdej kontroli składnicy akt ZEASiP sporządza się protokół. 3. Dyrektor jest zobowiązany ustosunkować się do zaleceń pokontrolnych oraz zapewnić ich realizację. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Postanowienia instrukcji archiwalnej mogą być nowelizowane i uzupełniane na mocy zarządzenia wewnętrznego dyrektora ZEASiP i po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym. 11

12 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS TECZKI AKTOWEJ (nazwa jednostki organizacyjnej) (nazwa komórki organizacyjnej) (znak akt) (kategoria archiwalna) tytuł teczki (hasło klasyfikacyjne poszerzone o informacje o rodzaju dokumentacji i nazwę jednostki oświatowej, której akta dotyczą) (roczne daty krańcowe akt) (liczba zapisanych stron w odniesieniu do akt kat. B-25) (sygnatura archiwalna) 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS TECZKI AKT OSOBOWYCH (nazwa jednostki organizacyjnej) (nazwa komórki organizacyjnej) (znak akt) B 50 AKTA OSOBOWE nazwisko i imię pracownika Imię ojca ( w przypadku powtarzania się imienia i nazwiska) data zatrudnienia (dd/mm/rrr przyjęcia i zwolnienia z pracy) daty skrajne (numer ewidencyjny) (liczba zapisanych stron) 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 (pieczątka zakładu pracy) SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT nr lp. znak teczki (wg wykazu) tytuł teczki lub tomu daty skrajne OD - DO kat. akt liczba teczek miejsce przechowywa nia akt (nr regału, półki) data zniszczenia akt Rubryki 7 i 8 wypełnia pracownik składnicy akt Przekazujący akta Dyrektor Przejmujący akta 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH nr spisu data przyjęcia akt nazwa komórki organizacyjnej przekazującej akta pozycji spisu liczba teczek uwagi

17 Karta udostępnienia akt nr **) ZAŁĄCZNIK NR 5 Pieczątka komórki organizacyjnej Data 20..r. Termin zwrotu akt **) **) Proszę o udostępnienie*) wypożyczenie akt powstałych w komórce organizacyjnej... z lat. o znakach... i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru*) Pana/Panią. Imię i nazwisko Zezwalam na udostępnienie *)- wypożyczenie*) wymienionych wyżej akt Podpis *) Niepotrzebne skreślić **) Wypełnia archiwum zakładowe Data i podpis verte Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie Akt tomów.. kart.. Adnotacje o zwrocie akt : Data:.. Podpis Akta zwrócono do składnicy akt Podpis oddającego Dnia... Podpis odbierającego 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 6 lp. nr karty REJESTR AKT UDOSTĘPNIONYCH ZE SKŁADNICY AKT nazwa komórki organizacyjnej wypożyczającej akta W ROKU tytuł teczki sygnatura archiwalna akt data zwrotu akt podpis 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 7 KARTA ZASTĘPCZA AKT. NAZWA AKT:.. Lp. data wypożyczenia imię i nazwisko wypożyczającego akta akta wydał termin zwrotu 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 8 (pieczątka zakładu pracy) PROTOKÓŁ sporządzony dnia w sprawie: zaginięcia / uszkodzenia / braków w wypożyczonych aktach. Akta nr teczka z roku wypożyczone ze składnicy akt dnia 1/ zaginęły 2/ uległy zniszczeniu, a mianowicie przez 3/ mają niżej wykazane braki, stwierdzone przy odbiorze akt Grębocice, dnia Podpis osoby wypożyczającej akta Podpis pracownika składnicy akt Podpis dyrektora 20

21 ZAŁĄCZNIK NR 9 (pieczątka zakładu pracy) PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ 1. Komisja w składzie: dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości mb i stwierdza, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną, nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Dnia Podpisy członków komisji: załączniki: kart spisu 21

22 ZAŁĄCZNIK NR 10 (pieczątka zakładu pracy) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA lp. nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego znak teczki (symbol z wykazu akt) tytuł teczki daty skrajne liczba teczek uwagi Ogółem teczek: Ogółem pozycji: Podpisy członków komisji: 22

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2006 Wójta Gminy Wieprz z dnia 29.12.2006r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wieprz 2006 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki Na podstawie 47 p. 4 Statutu UMFC z dn. 26.06.2006 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Archiwizowanie akt Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:20090 Nr procedury P II-07 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przekazywania akt spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia... Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2004 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 30.12.2004 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ II 4 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO l e." ~7,-.. ~ 'l "' Znak:ONk.A21.5.2015.GS Znak:ONk.421.5.2015.GS PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce; powiat kielecki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A

ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 2 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w SUWAŁKACH Styczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Wilczycach zwanym dalej Urzędem, oraz ustala zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r. Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Spis treści: Wykaz obowiązujących aktów prawnych Rozdział I - Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum w Psarach Psary, 2011 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... Rozdz.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych. 1. Przepisy ogólne.

I n s t r u k c j a. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych. 1. Przepisy ogólne. I n s t r u k c j a w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych 1. Przepisy ogólne. 1.1. Archiwum zakładowe słuŝy do czasowego przechowywania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

Archiwa, Ewidencja i Rejestry

Archiwa, Ewidencja i Rejestry Archiwa, Ewidencja i Rejestry ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (na podstawie Zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI

Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI 3 Spis treści Rozdział I Przepisy wstępne... 5 Podstawa prawna Instrukcji Archiwalnej... 6 Słownik użytych pojęć... 7 Rozdział II Cele i zadania Archiwum zakładowego... 9 Obowiązki pracowników Archiwum...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Warszawie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014 Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zakres działania archiwum zakładowego Obowiązki pracowników archiwum...5

SPIS TREŚCI. Zakres działania archiwum zakładowego Obowiązki pracowników archiwum...5 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII Przepisy wstępne.3 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

.. PROTOKÓŁK01~t~~~I~~(Wf

.. PROTOKÓŁK01~t~~~I~~(Wf .. PROTOKÓŁK01~t~~~I~~(Wf Urząd MIe/ski w Sokólce: ;r-'/i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4

SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1... 3 PRZEPISY OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 4 ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 4 ROZDZIAŁ 3... 5 OBSADA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO... 5 ROZDZIAŁ 4... 6 LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIKOŁOWIE

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIKOŁOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr.... Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z dnia... INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I

Dziennik Urzędowy KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 25 września 2008 r. Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I Komendy Głównej Policji DZIENNIK Nr 16 373 URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 25 września 2008 r., Nr 16,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J

Bardziej szczegółowo