INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją i zakresem działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwanego dalej MNiSzW, w szczególności zaś określa zasady i tryb przekazywania do archiwum dokumentacji powstałej w toku działania Ministerstwa, zasady przekazywania i udostępniania akt, brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych zwanego dalej AAN. 2. Przez dokumentację rozumie się wszelkiego rodzaju akta, księgi, fotografie, filmy, nagrania dżwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne, mapy i plany, dokumentację techniczną, statystyczną, księgową oraz inną dokumentację niezależnie od techniki jej wykonania. 3. Dokumentacją, która stanowi przechowywane wieczyście materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego jest dokumentacja posiadająca historyczne znaczenie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe dla państwa polskiego. 4. Pozostałą dokumentację nie stanowiącą materiałów archiwalnych określa się mianem dokumentacji niearchiwalnej. 5. Użyte w instrukcji określenia oznaczają : 1) jednostka organizacyjna Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2) komórka organizacyjna departamenty, biura, wydziały lub samodzielne stanowiska pracy w MNiSzW.

2 2 6. Archiwum zakładowe MNiSzW funkcjonuje w ramach Biura Dyrektora Generalnego a jego aktualną przynależność organizacyjną określa regulamin organizacyjny Ministerstwa. II. Podział zasobu archiwum zakładowego na kategorie archiwalne. 1. Dokumentacja powstała w toku działalności MNiSzW, podlegająca przechowywaniu w archiwum zakładowym, dzieli się ze względu na jej wartość na dwie kategorie: 1) materiały archiwalne (akta kategorii A), posiadające znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej i stanowiące część składową państwowego zasobu archiwalnego, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania są przekazywane do AAN, 2) dokumentację niearchiwalną (akta kategorii B), o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu, z tym że: a) symbolem B z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację, która po upływie ustalonego w rzeczowym wykazie akt okresu przechowywania może zostać przekazana na makulaturę; okres jej przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta spraw załatwionych w ciągu 2006 r. oznaczone symbolem B5 można wybrakować po r.), b) symbolem BE oznacza się dokumentację podlegającą po upływie obowiązującego okresu przechowywania - ekspertyzie AAN, w wyniku której może nastąpić zmiana jej kwalifikacji tzn. uznanie za materiały archiwalne lub przedłużenie okresu jej przechowywania, c) symbolem Bc oznacza się akta manipulacyjne o krótkim znaczeniu praktycznym, które po wykorzystaniu mogą być brakowane bezpośrednio w komórkach organizacyjnych za wiedzą i zgodą osoby prowadzącej archiwum zakładowe. 2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne został ustalony dla MNiSzW w jednolitym, rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3 3 3. Materiały archiwalne (akta kat. A) są przechowywane w archiwum MNiSzW przez okres 25 lat, a następnie przekazywane do AAN. III. Zakres działania i personel archiwum zakładowego 1. Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje dokumentację wytworzoną przez MNiSzW i jego poprzedników prawnych Urząd Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń, urząd Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy: 1) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, 2) przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 3) udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym do celów służbowych i naukowo - badawczych, 4) przygotowanie materiałów archiwalnych (akt kat. A) do przekazania do AAN, 5) przekazywanie materiałów archiwalnych do AAN, 6) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akt kat. B), udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po uzyskaniu zgody archiwum państwowego. 3. Archiwum zakładowe prowadzi kierownik (pracownik), posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji w kontakcie z AAN. Do jego obowiązków poza czynnościami wymienionymi w ust. 2 należy: 1) sporządzanie rocznego planu pracy archiwum oraz sprawozdania z jego działalności,

4 4 2) ścisła współpraca i udzielanie konsultacji pracownikom komórek organizacyjnych, odpowiedzialnym za kompletowanie i porządkowanie akt przekazywanych do archiwum zakładowego. IV. Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego 1. Archiwum zakładowe powinno dysponować pomieszczeniem biurowym oraz magazynami archiwalnymi. 2. Pomieszczenie biurowe stanowi miejsce: pracy personelu archiwum, przechowywania ewidencji zasobu archiwalnego, przechowywania materiałów archiwalnych znajdujących się w toku porządkowania oraz udostępniania akt. 3. Magazyny archiwalne służące do przechowania zasobu archiwum powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach: 1) suchych, dobrze wietrzonych, odpowiednio ogrzewanych, chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz awarią sieci elektrycznej i wodociągowej, 2) zapewniających rezerwę wolnego miejsca na regałach lub w szafach na kolejne dopływy akt, 3) zabezpieczonych przed pożarem w odpowiedni sprzęt, sprawdzany w terminach gwarantujących jego sprawność (gaśnice proszkowe, worki ewakuacyjne), 4) zabezpieczonych przed włamaniem i dostępem osób niepowołanych przez okratowanie okien, plombowane drzwi obite blachą i odpowiednie zamki, 5) wyposażonych w dostateczną ilość regałów metalowych (względnie szaf), dostosowaną do rozmiarów dokumentacji, sprzęt biurowy (biurka, krzesła itp.), drabiny, termometr pokojowy i higrometr (dopuszczalna temperatura w granicach stopni C, wilgotność 45% - 60%). 4. Regały powinny być ustawione prostopadle do okien w odstępach między rzędami nie mniejszych niż 70 cm i oddalone od urządzeń grzewczych o około 2 m. Regały (szafy) numeruje się cyframi rzymskimi, półki arabskimi. 5. W magazynach archiwum nie należy przechowywać przedmiotów nie stanowiących jego wyposażenia. 6. Palenie tytoniu w pomieszczeniach archiwum jest zabronione.

5 5 7. Prawo wstępu do magazynów poza pracownikami archiwum mają bezpośredni przełożony oraz osoby upoważnione. 8. Po zakończeniu pracy, pomieszczenia archiwum zamyka się i opieczętowuje a klucze przekazuje się na portiernię. V. Przejmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe 1. Akta spraw ostatecznie załatwionych przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez okres 2 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. 2. Po upływie terminu przechowywania dokumentację aktową przekazuje się do archiwum kompletnymi rocznikami (tzn. wszystkie akta z danego roku w układzie tematycznym - rzeczowym). Akta spraw zakończonych nadal potrzebne do celów służbowych mogą być pozostawione w komórce organizacyjnej na prawach wypożyczenia z archiwum zakładowego, po uprzednim wprowadzeniu ich do ewidencji archiwalnej. 3. Przejęcie dokumentacji aktowej powinno być poprzedzone przeglądem dokonanym przez prowadzącego archiwum w celu stwierdzenia jej prawidłowego skompletowania i uporządkowania. 4. Dokumentację aktową przeznaczoną do przekazania gromadzi się odrębnie w teczkach dla materiałów archiwalnych (kat A) i odrębnie dla pozostałej dokumentacji (kat. B). Nie należy łączyć w jednej teczce akt o różnych symbolach klasyfikacyjnych i różnych kategoriach archiwalnych. W przypadku uzasadnionej konieczności połączenia w teczce akt kat. A i kat. B, całość należy zakwalifikować do kat. A; natomiast w razie potrzeby łączenia akt kat. B o różnych okresach przechowywania całość zalicza się do terminu najdłuższego. 5. Archiwum zakładowe przejmuje dokumentację w stanie uporządkowanym. Przejmowana dokumentacja powinna zostać uporządkowana przez tę komórkę organizacyjną, w której powstała lub była gromadzona. Przez uporządkowanie należy rozumieć: 1) ułożenie akt wewnątrz teczek sprawami, poczynając od najwcześniejszej, a w ramach poszczególnych spraw chronologicznie, począwszy od pisma rozpoczynającego sprawę na początku teczki, 2) opisanie teczek aktowych przez umieszczenie na stronie tytułowej :

6 6 a) na środku u góry pełnej nazwy jednostki organizacyjnej (MNiSzW) i nazwy komórki organizacyjnej (departamenty wydziały itp.), która wytworzyła akta, b) w lewym górnym rogu znaku teczki złożonego z symbolu komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego hasła z jednolitego rzeczowego wykazu akt, c) w prawym górnym rogu kategorii archiwalnej dokumentacji a w przypadku akt kat. B również okresu ich przechowywania, d) na środku tytuł teczki, tzn. hasło według rzeczowego wykazu akt z bliższym określeniem zawartości i wyliczeniem rodzaju dokumentów (np. protokoły, sprawozdania, notatki, informacje), e) poniżej tytułu dat skrajnych dokumentacji (pierwszej i ostatniej sprawy) oraz w miarę potrzeby numeru kolejnego tomu (teczki), 3) usunięcie z teczek dubletów i części metalowych (w aktach kat. A i B50), 4) w teczkach zawierających materiały archiwalne (kat. A) należy sporządzić (w przypadku jego braku) spis dokumentów, ponumerować wszystkie zapisane strony ołówkiem z podaniem ich liczby i daty paginacji na wewnętrznej stronie spodniej okładki teczki, przesznurować akta i umieścić w teczkach wiązanych. Akta zaliczone do kat. B50 porządkuje się w ten sam sposób jak materiały archiwalne, 5) w przypadku przekazania do archiwum dyskietek lub innych nośników elektronicznych, na których zarejestrowano dokumentację archiwalną należy opisać ich zawartość, podać wersję zastosowanego edytora tekstu oraz dołączyć uporządkowany wydruk komputerowy. Nośniki elektroniczne należy umieścić w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem. 6. Komórki organizacyjne przekazują dokumentację (teczki) w układzie zgodnym z rzeczowym wykazem akt na podstawie spisów zdawczo odbiorczych, sporządzanych oddzielnie dla kat. A ( w 4 egz.) i oddzielnie dla kat. B (w 3 egz.), które podpisują kierownik komórki organizacyjnej, pracownik zdający dokumentację oraz prowadzący archiwum. Jeden egzemplarz spisów zatrzymuje komórka organizacyjna zdająca akta, trzy egzemplarze spisów akt kat. A i dwa egzemplarze akt kat. B otrzymuje archiwum zakładowe.

7 7 7. Archiwum może odmówić przyjęcia dokumentów w przypadku: 1) gdy akta nie zostały uporządkowane z zgodnie z przepisami, 2) gdy przekazywana dokumentacja nie odpowiada spisom zdawczo odbiorczym, 3) błędów lub niedokładności w spisie zdawczo odbiorczym. VI. Ewidencja i przechowywanie zasobu archiwalnego 1. Spisy zdawczo odbiorcze rejestruje się w wykazie spisów zdawczo odbiorczych nadając im numer kolejny z tego wykazu. Każdą teczkę aktową należy oznaczyć sygnaturą archiwalną, składającą się z numeru spisu zdawczo odbiorczego łamanego przez kolejny numer pozycji (teczki) w tym spisie. 2. Zarejestrowane spisy zdawczo-odbiorcze przechowuje się: 1) jeden egzemplarz (oryginały) spisów zdawczo odbiorczych - w kolejności numerów z wykazu spisów zdawczo odbiorczych, 2) drugi egzemplarz - w teczkach prowadzonych oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej (samodzielnego stanowiska pracy), 3) trzeci egzemplarz spisów zdawczo odbiorczych akt kat. A przekazuje się do użytku służbowego AAN. 3. Przejętą dokumentację układa się na regałach według podziału na komórki organizacyjne w systemie : 1) pionowym (bibliotecznym) tzn. teczki stojące na półkach od strony lewej do prawej, w kolejności sygnatur, 2) poziomym teczka leżąca na teczce od dołu do góry, w kolejności sygnatur. 4. Materiały archiwalne (kat. A) i akta kat. B50 należy przechowywać w oddzielnym magazynie lub na odrębnych regałach. 5. W spisach zdawczo odbiorczych odnotowuje się miejsce złożenia akt numer magazynu, regału, półki. 6. Ewidencję zasobu archiwum zakładowego stanowią : 1) spisy zdawczo odbiorcze dokumentacji przekazanej do archiwum (zał. nr 1), 2) wykazy spisów zdawczo odbiorczych (zał. nr 2),

8 8 3) karty (lub rejestr) udostępniania akt (zał. nr 3), 4) spisy zdawczo odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego (zał. nr 4), 5) spisy dokumentacji niearchiwalnej przekazanej na makulaturę (zał. nr 5) wraz z protokółem brakowania akt kat. B (zał. nr 6), 6) w razie potrzeby dla materiałów archiwalnych (akt kat. A) można sporządzić dodatkową ewidencję w postaci kart inwentarzowych w uzgodnieniu z Archiwum Akt Nowych (zał. nr 7). 7. Ewidencja archiwum stanowi materiały archiwalne i nie może być wybrakowana z wyjątkiem kart udostępniania akt, które przekazuje się na makulaturę po 2 latach od daty zwrotu akt. VII. Udostępnianie akt w archiwum zakładowym 1. Dokumentację przechowaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych (urzędowych) i naukowo - badawczych. 2. Udostępnianie dla celów służbowych odbywa się w pomieszczeniu archiwum lub akta wypożycza się poza archiwum w obrębie jednostki organizacyjnej, na podstawie karty (lub rejestru) udostępniania, za zgodą kierownictwa komórki organizacyjnej, w której dane akta powstały. 3. Korzystanie z dokumentacji dla celów naukowo badawczych lub innych wymaga zgody Dyrektora Generalnego i odbywa się w pomieszczeniu archiwum, stosownie do przepisów zawartych w: - ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz z późn. zm.), - ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36), - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), - ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.).

9 9 4. Archiwum udostępnia wyłącznie kompletne teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty wyjęte z teczek. 5. W miejscu wypożyczanych akt wkłada się zakładkę. 6. Korzystający z akt ponosi pełną odpowiedzialność za całość dokumentacji i jej zwrot w oznaczonym terminie. Akta wypożyczone poza lokal archiwum powinny zostać zwrócone w terminie jednego miesiąca od daty wypożyczenia. 7. Przy zwrocie akt prowadzący archiwum sprawdza ich stan, a fakt zwrotu odnotowuje w ewidencji udostępniania w obecności zwracającego akta. 8. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia akt prowadzący archiwum sporządza protokół, który podpisują : archiwista, wypożyczający dokumenty oraz jego przełożony. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce brakujących akt, drugi przechowywany jest w osobnej teczce, trzeci przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, która akta wypożyczyła, w celu wyjaśnienia sprawy. 9. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego nie podlega wypożyczeniu. VIII. Wydzielanie akt i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 1. Raz w roku prowadzący archiwum dokonuje przeglądu i wydzielenia akt z zasobu archiwalnego. 2. Przez wydzielenie należy rozumieć : 1) wyłączenie materiałów archiwalnych (akt kat. A) podlegających przekazaniu do AAN, 2) wyłączenie dokumentacji kat. BE podlegającej w danym roku ekspertyzie AAN, 3) wytypowanie na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej, dla której upłynął okres przechowywania. 3. Wydzielanie dokumentacji przeznaczonej na makulaturę odbywa się komisyjnie na wniosek prowadzącego archiwum. W skład komisji wchodzi kierownik (pracownik) archiwum, jego bezpośredni przełożony oraz przedstawiciel komórki organizacyjnej (pracownik merytoryczny), której akta podlegają wydzieleniu. 4. Do zadań komisji należy :

10 10 1) kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia, względnie ustalenia innego okresu przechowywania, 2) sporządzenie ( w dwóch egzemplarzach) protokółu oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął oraz spisu akt, przeznaczonych do zniszczenia. Protokół brakowania i spis akt podpisują wszyscy członkowie komisji. 5. Komisja, w uzasadnionych przypadkach, może dokonać zmiany kwalifikacji akt kat. B na kat. A oraz przedłużyć okres przechowywania akt kat. B. Nie może natomiast zmienić kwalifikacji dokumentów zaliczonych w wykazie akt do kat. A na kat. B. 6. Protokół oceny dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia wraz z jej spisem komisja przedkłada do akceptacji kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie przez niego upoważnionej. 7. Jeden egzemplarz protokółu i spisu akt proponowanych do wybrakowania przesyła się do AAN w celu uzyskania zgody na ich zniszczenie. AAN może przeprowadzić ekspertyzę archiwalną brakowanej dokumentacji, dokonać zmiany jej kwalifikacji oraz zażądać ponownego brakowania. 8. AAN wydaje zgodę na przekazanie akt na makulaturę w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w archiwum MNiSzW wraz ze spisem wybrakowanej dokumentacji, drugi jest przeznaczony dla składnicy surowców wtórnych. 9. Z akt wydzielonych do zniszczenia należy: 1) wyłączyć oryginały dokumentów osobistych i zwrócić, w miarę możliwości, osobom zainteresowanym, za pokwitowaniem, 2) doprowadzić pozostałą dokumentację do stanu uniemożliwiającego odtworzenie jej treści, 3) przekazać wybrakowane akta do składnicy surowców wtórnych, po uprzednim uzyskaniu zgody AAN. 10. Fakt i datę wybrakowania akt należy odnotować w rubryce 8 spisów zdawczo- odbiorczych. IX. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego 1. Materiały archiwalne (akta kat. A) po upływie 25 lat od ich wytworzenia archiwum MNiSzW przekazuje do AAN.

11 11 2. Etapy i terminy przekazywania materiałów archiwalnych należy każdorazowo uzgadniać z archiwum państwowym. 3. Sposób przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do AAN reguluje rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz.1375). 4. Akta przekazuje się na podstawie spisów zdawczo odbiorczych materiałów archiwalnych (zał. nr 4) sporządzonych w trzech egzemplarzach podpisanych przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną oraz prowadzącego archiwum. Dwa egzemplarze spisu przeznaczone są dla AAN, trzeci (oryginał) pozostaje w aktach archiwum MNiSzW. 5. Do spisów zdawczo odbiorczych należy dołączyć notatkę zawierającą podstawowe dane na temat zakresu działania i struktury organizacyjnej urzędu oraz rzeczowy wykaz akt obowiązujący w okresie, z którego pochodzą przekazywane akta. 6. AAN może polecić sporządzenie dodatkowej ewidencji w formie inwentarza kartkowego dla materiałów aktowych lub dokumentacji technicznej. 7. W ewidencji zasobu archiwum zakładowego (spisach zdawczo odbiorczych) sporządza się adnotacje o przekazaniu akt do archiwum państwowego, wpisując w rubryce 8 datę ich przekazania. 8. Koszty związane z przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego ponosi MNiSzW. 9. Przekazywane materiały archiwalne pakuje się w pudła tekturowe zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki i komórki organizacyjnej oraz sygnaturami teczek. X. Kontrola archiwum zakładowego 1. Prawo kontroli archiwum zakładowego mają przedstawiciele państwowej służby archiwalnej, Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury oraz kontroli wewnętrznej MNiSzW. 2. Nadzór nad stanem i sposobem przechowywania dokumentacji w archiwum MNiSzW sprawuje Archiwum Akt Nowych.

12 12 3. Przedstawiciele AAN sporządzają protokoły z przeprowadzanych kontroli i wydają zalecenia pokontrolne. Protokoły z kontroli archiwum podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona oraz prowadzący archiwum. Zalecenia pokontrolne otrzymuje kierownik jednostki organizacyjnej. 4. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do realizacji zaleceń pokontrolnych. XI. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej, bądź po ustaniu działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej 1. W przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej obowiązuje zabezpieczenie dokumentacji powstałej i zgromadzonej w toku jej działania. 2. Komórka organizacyjna przejmująca prawa i obowiązki zreorganizowanej lub zlikwidowanej komórki organizacyjnej przejmuje akta spraw nie zakończonych, na podstawie spisu zdawczo odbiorczego. Kopię spisu należy przekazać do archiwum MNiSzW. Archiwum przejmuje pozostałe akta zreorganizowanej lub zlikwidowanej komórki organizacyjnej uporządkowane zgodnie z ustaleniami niniejszej instrukcji. 3. W wypadku reorganizacji jednostki organizacyjnej dokumentację należy przekazać według zasad określonych w pkt W razie ustania działalności jednostki organizacyjnej postępowanie z aktami określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). XII. Przepisy końcowe 1. Jeżeli nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z osobą prowadzącą archiwum zakładowe powinno być ono protokólarnie przekazane następcy na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego. 2. W przypadku stwierdzenia utraty materiałów archiwalnych lub włamania do pomieszczeń archiwum jednostka organizacyjna zawiadamia właściwą jednostkę policji oraz AAN. Ślady włamania należy zabezpieczyć.

13 13 Załączniki do instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MNiSzW Załącznik nr 1... Nazwa jednostki i komórki organizacyjnej Spis zdawczo-odbiorczy akt nr... Lp. Znak teczki Tytuł teczki według wykazu akt i rodzaj dokumentacji Daty skrajne od-do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do archiwum państwowego Rubryki nr 7 i 8 wypełnia archiwum MNiSzW

14 14 Załącznik nr 2 Lp. spisu Data przyjęcia akt Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych Nazwa komórki przekazującej akta poz. spisu Liczba teczek Uwagi

15 15 Załącznik nr 3 KARTA UDOSTĘPNIENIA AKT nr... Pieczątka komórki organizacyjnej Data r. Termin zwrotu akt Proszę o udostępnienie* wypożyczenie* akt powstałych w komórce organizacyjnej... z lat...o znakach... i upoważniam do ich wykorzystania Ob.(imię i nazwisko) (podpis) Zezwalam na udostępnienie*- wypożyczenie* wymienionych wyżej akt... (data i podpis) *zbędne skreślić POTWIERDZAM ODBIÓR WYMIENIONYCH NA ODWROTNEJ STRONIE Akt Tomów... Kart... Data r. Podpis... Adnotacje o zwrocie akt: Akta zwrócono do archiwum... dn r.... (podpis oddającego) (podpis odbierającego)

16 16 Załącznik nr 4...dnia... (miejscowość) (nazwa i adres jednostki organizacyjnej przekazującej materiały archiwalne) SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY NR... materiałów archiwalnych... (nazwa komórki organizacyjnej) przekazywanych do Archiwum Akt Nowych w Warszawie Lp. Znak teczki (symbol klasyf. z wykazu akt) Tytuł teczki (hasło klasyf. z wykazu akt) Daty skrajne od-do Uwagi (podpis odbierającego) (podpis przekazującego)

17 17 Załącznik nr 5. ( nazwa i adres jednostki organizacyjnej ) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE Lp. Nr i lp. spisu zdawczo odbiorczego Symbol z wykazu Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi

18 18 Załącznik nr 6 (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej Komisja w składzie : (imiona, nazwiska i stanowiska członków komisji) dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niarchiwalną, nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz, że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji technicznej. Przewodniczący Komisji... Członkowie Komisji Zał....kart opisu...pozycji opisu

19 19 Załącznik nr 7 Formularz karty inwentarzowej

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a 89-410 Więcbork Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 1 INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA SKŁADNICY AKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 I PRZEDSZKOLU NR 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne ARCHIWUM W PAŃSTWOWE LUBLINIE Nasz znak: NZA.421.30.2015 Data: 2015-07 -I ~- Wystąpienie pokontrolne W nawiązamu do kontroli archiwum zakładowego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĄD GMINY W GOŚCIERADOWIE INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Wilczycach zwanym dalej Urzędem, oraz ustala zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2006 Wójta Gminy Wieprz z dnia 29.12.2006r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wieprz 2006 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 2 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w SUWAŁKACH Styczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r. Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Spis treści: Wykaz obowiązujących aktów prawnych Rozdział I - Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007. z dnia 4.01.2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA ARCHIWALNA w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO l e." ~7,-.. ~ 'l "' Znak:ONk.A21.5.2015.GS Znak:ONk.421.5.2015.GS PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce; powiat kielecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 czerwca 2008r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Archiwizowanie akt Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:20090 Nr procedury P II-07 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przekazywania akt spraw

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych. 1. Przepisy ogólne.

I n s t r u k c j a. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych. 1. Przepisy ogólne. I n s t r u k c j a w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych 1. Przepisy ogólne. 1.1. Archiwum zakładowe słuŝy do czasowego przechowywania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr. z dnia. Dyrektora MPŚ w Słupsku Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Słupsk, 2015 2 Spis treści: Rozdz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązki i prawa podmiotów publicznych w zakresie postępowania z dokumentacją 2) Rodzaje dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja o organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej Na podstawie 12 zarządzenia nr 43 Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia... Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo