INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ LUBLIN 2006

2 2

3 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...5 II. Organizacja Archiwum Zakładowego, jego zadania i zakres działania...6 III. Przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej przez Archiwum Zakładowe...7 IV. Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w Archiwum Zakładowym...7 V. Udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym...8 VI. Materiały archiwalne...9 VII. Wydzielanie i przeznaczanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) na makulaturę...9 VIII. Ewidencja i kwalifikacja archiwalna prac magisterskich i dyplomowych...10 IX. Ochrona informacji...10 X. Kontrola Archiwum Zakładowego...10 Załączniki do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego...13 Załącznik nr 1 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - karta inwentarzowa...13 Załącznik nr 2 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis zdawczo-odbiorczy...14 Załącznik nr 3 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - wykaz spisów zdawczo-odbiorczych...15 Załącznik nr 4 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - karta udostępnienia akt...16 Załącznik nr 5 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej)przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie...17 Załącznik nr 6 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej)przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie...18 Załącznik nr 7 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej

4 4

5 I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza instrukcja ustala organizację, zadania i zakres działania Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej. Instrukcja reguluje tryb przejmowania dokumentacji z jednostek organizacyjnych, ich przechowywanie i ewidencjonowanie w Archiwum Zakładowym. Określa zasady udostępniania dokumentacji oraz sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną. 2. Użyte w niniejszej instrukcji określenia oznaczają: - archiwum zakładowe - jednostkę organizacyjną Politechniki Lubelskiej powołaną do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji, a także brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - dokumentacja - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, księgi, korespondencja, dokumentacja finansowa, statystyczna, mapy, plany i projekty - niezależnie od techniki ich wykonania (rękopisy, maszynopisy, druki) i inna dokumentacja utrwalona sposobem mechanicznym lub elektronicznym; - jednostka organizacyjna PL- jednostkę powołaną do wykonywania określonych zadań, wymienioną w regulaminie organizacyjnym Politechniki Lubelskiej; - materiały archiwalne - wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja; (akta kat. A) dokumentacja finansowa, techniczna, statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie; - sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy wymagające podjęcia i wykonania czynności urzędowych; - spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw wpływających lub zapoczątkowanych w Politechnice Lubelskiej; prowadzi się go oddzielnie dla każdego hasła (teczki) w wykazie akt z zaznaczoną kwalifikacją archiwalną; - teczka spraw (aktowa) - skoroszyt, segregator, teczka wiązana (aktowa) itp. służąca do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustalonych wykazem akt; - wykaz akt - rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności Politechniki Lubelskiej, oznaczoną w poszczególnych pozycjach symbolem, hasłem i kategorią archiwalną; - znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej jednostki organizacyjnej i do określonej grupy spraw; - znak akt - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej jednostki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt. 3. Rozróżnia się następujące kategorie archiwalne: a) dla oznaczenia kategorii dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne stosuje się symbol "A", b) dla oznaczenia kategorii dokumentacji niearchiwalnej, tj. mającej czasowe znaczenie praktyczne stosuje się symbol "B" z dodaniem cyfr arabskich, oznaczających okres przechowywania, po upływie którego dokumentacja ta podlega brakowaniu, czyli ocenie przydatności dla celów praktycznych i przekazaniu na makulaturę. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, tj. poczynając od l stycznia roku następnego po załatwieniu sprawy, 5

6 c) dla oznaczenia kategorii dokumentacji, którą po upływie danego okresu przechowywania poddaje się ekspertyzie archiwum państwowego, stosuje się symbol "BE", d) dla oznaczenia kategorii dokumentacji, posiadającej krótkotrwale znaczenie praktyczne, którą po pełnym wykorzystaniu przeznacza się bezpośrednio na makulaturę, stosuje się symbol "Bc". 4. Dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu po upływie okresu przechowywania. Okres ten jest podany w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt Politechniki Lubelskiej " stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora. Jednolity wykaz akt powinny posiadać wszystkie jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej. II. Organizacja Archiwum Zakładowego, jego zadania i zakres działania 1. Archiwum Zakładowe jest jednostką organizacyjną, nadzorującą postępowanie z dokumentacją w skali całej Uczelni. 2. Archiwum Zakładowe zajmuje się przejmowaniem dokumentacji niepotrzebnej do bieżącego urzędowania jednostki organizacyjnej, jej przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem oraz zabezpieczaniem powierzonego narodowego zasobu. 3. Pracownik archiwum jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie, za zabezpieczenie archiwum i jego dokumentacji przed zniszczeniem. Do obowiązków pracownika archiwum należy: a) znajomość Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego, oraz Regulaminu organizacyjnego Politechniki Lubelskiej obowiązujących w przeszłości i obecnie, b) przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej, c) prowadzenie ewidencji przejętej do archiwum dokumentacji, d) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, e) udostępnianie dokumentacji, f) nadzór nad postępowaniem z dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej, g) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), h) sporządzanie rocznego planu pracy i sprawozdania, i) protokolarne przekazanie Archiwum Zakładowego w przypadku zmiany na stanowisku pracownika archiwum. 4. Lokal Archiwum Zakładowego powinien spełniać następujące warunki: a) mieścić się w budynku biurowym, b) składać się z części biurowej i magazynu, c) być suchy, równomiernie ogrzewany w ciągu roku, wolny od przewodów kanalizacyjnych, widny i mieć możliwość wietrzenia, optymalne warunki przechowywania: temperatura powietrza w granicach 14 o -18 o C, wilgotność 55-65% wilgotności względnej, d) powinien być zabezpieczony przed włamaniem (zakratowane okna, drzwi obite blachą i posiadające dwa zamki - patentowy i wpuszczany), e) archiwum winno mieć regały metalowe stojące minimum 10 cm od ściany, z przejściem między nimi cm, o szerokości półek ok. 40 cm, f) powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy (gaśnicę proszkową, koce gaśnicze z włókna szklanego i worki ewakuacyjne) oraz higrometr i termometr lub termohigrograf, g) oraz w drabinki umożliwiające dostęp do wysokich półek i lniane zasłony, rolety lub żaluzje w oknach, chroniące akta przed promieniowaniem słonecznym. 5. Zabrania się w archiwum: a) instalowania pieców żelaznych i otwartych grzejników, b) palenia tytoniu, c) tarasowania przejść miedzy regałami, d) składowania w archiwum rzeczy i przedmiotów nie będących mieniem archiwum. 6

7 6. Prawo wstępu do Archiwum Zakładowego mają tylko w obecności pracownika archiwum, jego przełożeni, przedstawiciele archiwów państwowych, innych organów kontrolnych po okazaniu upoważnienia oraz pracownicy korzystający z dokumentacji zgromadzonej w archiwum. III. Przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej przez Archiwum Zakładowe 1. Dokumentację spraw ostatecznie załatwionych przechowuje się w jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej przez okres 2 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sprawa została załatwiona. Po upływie tego terminu Archiwum Zakładowe przejmuje dokumentację z jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej. 2. Dokumentację przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego porządkuje jednostka organizacyjna, która ją wytworzyła. 3. Przez uporządkowanie rozumie się ułożenie akt w poszczególnych teczkach w kolejności spisu spraw, a w obrębie sprawy - chronologicznie od najwcześniejszego pisma na wierzchu teczki do ostatniego na spodzie oraz opisanie teczki. Materiały archiwalne (tj. kat. A) należy umieścić w wiązanych teczkach, usunąć wtórniki, części metalowe i ponumerować karty ołówkiem w prawym górnym rogu, akta przeszyć. Porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczki odnosi się wyłącznie do materiałów archiwalnych (kat. A). 4. Opis teczki winien zawierać na stronie tytułowej: a) na środku u góry: Politechnika Lubelska i nazwa jednostki organizacyjnej, w której akta powstały, b) w lewym górnym rogu: znak akt złożony z symbolu jednostki organizacyjnej i symbolu hasła wg jednolitego rzeczowego wykazu akt, c) w prawym górnym rogu: kategorię archiwalną akt wg jednolitego rzeczowego wykazu akt. Przy aktach kategorii B podaje się również okres ich przechowywania, d) na środku: tytuł akt, tj. pełne hasło z wykazu akt uzupełnione określeniem rodzaju dokumentacji, e) bezpośrednio pod tytułem: daty skrajne, tj. daty założenia pierwszej i ostatniej sprawy. 5. Jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej przekazują dokumentację w układzie zgodnym ze spisem zdawczo-odbiorczym akt. Spis zdawczo-odbiorczy sporządza się oddzielnie dla kat. A i kat. B, dla akt kat. A w czterech egzemplarzach, a dla akt kat. B w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje jednostka organizacyjna przekazująca akta. Jeden egzemplarz spisu akt kategorii A otrzymuje Archiwum Państwowe w Lublinie. Dwa egzemplarze spisów zdawczoodbiorczych zostają w Archiwum Zakładowym. 6. Pracownik archiwum sprawdza zgodność spisu zdawczo-odbiorczego ze stanem faktycznym. Jeżeli dokumentacja jest nieuporządkowana lub niezgodna ze spisem zdawczo-odbiorczym, pracownik archiwum odmawia przejęcia akt do Archiwum Zakładowego, a następnie informuje o przyczynach odmowy swojego przełożonego. 7. Spis zdawczo-odbiorczy podpisuje kierownik jednostki merytorycznej i pracownik prowadzący Archiwum Zakładowe. IV. Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w Archiwum Zakładowym 1. Spisy zdawczo-odbiorcze rejestruje się w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych (zał. nr 3 do niniejszej instrukcji) w kolejności wpływu i nadaje się im numery bieżące wykazu. Jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych wszywa się do teczki w kolejności numerów spisów. Drugi egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych (kopię) przechowuje się w teczkach, oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej. 2. Pracownik archiwum oznacza przejętą dokumentację sygnaturą Archiwum Zakładowego. Składa się na nią numer spisu zdawczo-odbiorczego wg wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, łamany przez kolejną pozycję spisu, pod którą teczka figuruje w tym spisie. 7

8 3. Dokumentacja przechowywana w archiwum musi być objęta ewidencją prowadzoną na bieżąco. Ewidencja ta umożliwia kontrolę liczby i stanu przechowywania akt. 4. W Archiwum Zakładowym należy prowadzić dwie oddzielne ewidencje: dla materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B). 5. Ewidencję zasobu archiwum stanowią: a) spisy zdawczo-odbiorcze - zał. nr 2 do niniejszej instrukcji, b) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych, do których wpisuje się poszczególne spisy zdawczoodbiorcze w kolejności ich wpływu i nadaje się im kolejną numerację - zał. nr 3 do niniejszej instrukcji, c) karty udostępniania akt - zał. nr 4 do niniejszej instrukcji, d) spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej i technicznej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie - zał. nr 5 i 6 do niniejszej instrukcji, e) protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej - zał. nr 7 do niniejszej instrukcji. Środki ewidencyjne wymienione w punkcie 5, podpunkty: a, b, d, e, należą do materiałów archiwalnych (tj. akt kat. A) i powinny być przechowywane w oddzielnych teczkach. Natomiast karty udostępniania akt - punkt 5, podpunkt c przechowuje się przez okres dwóch lat licząc od daty zwrotu akt. 6. Dokumentację w Archiwum Zakładowym przechowuje się jednostkami organizacyjnymi z pozostawieniem miejsca na nowe nabytki. Regały odpowiednio oznacza się symbolami jednostek organizacyjnych. 7. Materiały archiwalne ( tj. akta kat. A ) przechowuje się osobno na wyodrębnionych regałach. 8. Na półkach dokumentację układa się pionowo, od lewej do prawej strony (systemem bibliotecznym) lub jedna na drugiej teczce w kolejności sygnatur, czyli od dołu ku górze. 9. Przechowywaną dokumentację, zwłaszcza materiały archiwalne, pracownik archiwum poddaje konserwacji profilaktycznej (odpowiednie warunki przechowywania) i naprawia skutki ewentualnych zniszczeń zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. 10. Prawidłowa ewidencja i przechowywanie dokumentacji w Archiwum Zakładowym mają na celu sprawne jej udostępnianie, zabezpieczanie oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (tj. akt kat. B). V. Udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym 1. Udostępnianie dokumentacji może się odbywać na miejscu w Archiwum Zakładowym lub poza lokalem archiwum poprzez wypożyczanie. 2. Dokumentacja ta może być wykorzystywana w celach służbowych lub naukowo-badawczych. 3. Udostępnianie odbywa się na podstawie karty udostępniania ( zał. nr 4 do niniejszej instrukcji) i tylko na czas określony. Wyszukiwaniem, udostępnianiem lub wypożyczaniem zajmuje się wyłącznie pracownik archiwum. W miejsce wypożyczonych akt wkłada się zakładkę z sygnaturą wypożyczonych akt. 4. Wypożyczanie poza teren Politechniki Lubelskiej odbywa się tylko za zgodą władz. 5. Udostępnianie dokumentacji do celów naukowo-badawczych, odbywa się wyłącznie w lokalu Archiwum Zakładowego i wymaga pisemnej zgody władz. 6. Korzystający z dokumentacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za materiały, z których korzysta oraz za terminowy ich zwrot do Archiwum Zakładowego. 7. Zabrania się w szczególności: a) wyjmowania pism i dokumentów z udostępnionych lub wypożyczonych teczek, b) nanoszenia na tych dokumentach jakichkolwiek zapisów lub znaków, c) niszczenia dokumentów. 8. Wypożyczając dokumentację pracownik archiwum sprawdza stan jej zachowania. Tak samo postępuje przy jej zwrocie do Archiwum Zakładowego. 9. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń pracownik archiwum sporządza protokół w trzech egzemplarzach, podpisywany przez zwracającego akta, jego przełożonego i pracownika archiwum. Jeden egzemplarz załącza się w miejsce zaginięcia akt, drugi dostaje kierownik jednostki organizacyjnej, której akta zaginęły, a trzeci przechowuje się w oddzielnej teczce w Archiwum 8

9 Zakładowym. 10. W przypadku nieoddania dokumentacji w wyznaczonym terminie, pracownik archiwum informuje o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej, której pracownik korzystał z akt. Gdy mimo tego akta nie zostaną zwrócone, powinien zawiadomić władze Politechniki Lubelskiej. VI. Materiały archiwalne 1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 171 poz z 2002 r.) archiwum Politechniki Lubelskiej jest archiwum z powierzonym narodowym zasobem archiwalnym, tzn. może przechowywać i gromadzić zasób historyczny. Prawo to nakłada szczególny obowiązek na Politechnikę Lubelską zabezpieczenia materiałów archiwalnych przed rozproszeniem i zniszczeniem. 2. Materiały archiwalne dodatkowo inwentaryzuje się tworząc kartotekę zasobu historycznego poprzez ewidencjonowanie na kartach inwentarzowych (zał. nr 1 do niniejszej instrukcji). Stanowią one dodatkową ewidencję materiałów archiwalnych. VII. Wydzielanie i przeznaczanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) na makulaturę 1. Pracownik archiwum planuje na drugie półrocze danego roku wydzielenie dokumentacji ze swojego Archiwum Zakładowego. 2. Przez wydzielenie rozumie się: a) wyłączenie dokumentacji niearchiwalnej (tj. akt kat. B), której okres przechowywania ustalony według jednolitego wykazu akt już minął i przekazaniu jej na makulaturę, b) wyłączenie dokumentacji kategorii BE - przeznaczonej do ekspertyzy właściwego Archiwum Państwowego. 3. Wydzielenie dokumentacji odbywa się komisyjnie. W skład komisji wchodzą: zwierzchnik pracownika archiwum, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, których akta będą wydzielane oraz pracownik archiwum. Przy wydzieleniu dokumentacji komisja dokonuje konfrontacji zgodności opisu teczek z ich zawartością. 4. Komisja nie może zmieniać kwalifikacji materiałów archiwalnych (akt kat. A). Natomiast ma prawo przekwalifikować dokumentację niearchiwalną (akt kat. B) do kategorii A za zgodą właściwego Archiwum Państwowego. Komisja ma także prawo przedłużyć okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej. 5. Po wydzieleniu dokumentacji w Archiwum Zakładowym komisja dokonuje zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) do zniszczenia lub do zmiany kategorii archiwalnej. W tym celu sporządza w trzech egzemplarzach protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (zał. nr 7 do niniejszej instrukcji), której okres przechowywania już upłynął oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (zał. nr 5 lub nr 6 do niniejszej instrukcji). 6. Wyżej wymienione spisy i protokoły po podpisaniu przez wszystkich członków komisji przedkłada się do akceptacji władz Uczelni. 7. Dwa egzemplarze wymienionego spisu wraz z protokołem przesyła się do Archiwum Państwowego w Lublinie celem uzyskania zgody na dokonanie zniszczenia dokumentacji. Bez tej zgody nie dokonuje się zniszczenia dokumentacji. 8. Archiwum Państwowe wydaje zgodę na dokonanie zniszczenia dokumentacji w dwóch egzemplarzach. Pierwszy dołącza się do spisu wybrakowanej dokumentacji, a drugi służy do przedstawienia w zbiornicy makulatury. Dokumentację przeznaczoną na makulaturę doprowadza się do stanu uniemożliwiającego jej odtworzenie. 9. Archiwum Państwowe w Lublinie może przeprowadzić ekspertyzę dokumentacji uznanej za przeznaczoną do wybrakowania i zażądać przeprowadzenia nowego brakowania. Zmianę kwalifikacji dokumentacji należy odnotować w spisach zdawczo-odbiorczych. Od decyzji 9

10 Archiwum Państwowego można się odwołać do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. 10. Pracownik Archiwum Zakładowego po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Lublinie i przekazaniu akt do zbiornicy makulatury dokonuje adnotacji o zniszczeniu tych akt w odpowiedniej rubryce spisów zdawczo-odbiorczych. 11. Szczególnie zwraca się uwagę na zachowanie dokumentacji niezbędnej do dalszej pracy jednostki organizacyjnej lub potrzebnej w celach kontrolnych, dowodowych, w sprawach będących w toku postępowania sądowego lub dyscyplinarnego. Za przeznaczenie tej dokumentacji do brakowania nie odpowiada Archiwum Państwowe w Lublinie wydając zgodę na zniszczenie. VIII. Ewidencja i kwalifikacja archiwalna prac magisterskich i dyplomowych 1. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się pracę dyplomową, której jeden egzemplarz wraz z teczką osobową studenta przechowuje się w Archiwum Zakładowym. 2. Do materiałów archiwalnych (akt kat. A) kwalifikuje się: a) prace o znaczeniu nowatorskim, prekursorskim na danym etapie rozwoju nauki, napisane na podstawie źródeł archiwalnych oraz literatury zagranicznej, a także badań doświadczalnych, wnoszących nowe wartości poznawcze, b) prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, c) prace, które uczestniczyły w konkursach, zostały nagrodzone lub wyróżnione, d) prace, wnoszące wkład do historii regionu, na danym etapie jej rozwoju i mające wartość popularyzatorską, e) prace samodzielnych pracowników nauki, f) prace osób wybitnych w różnych dziedzinach życia publicznego, g) prace wybrane metodą losową ustaloną na podstawie opinii statystyka. 3. W ramach opracowania ewidencji prace magisterskie i dyplomowe powinny zostać wydzielone w osobne zbiory, zewidencjonowane w spisach zdawczo-odbiorczych i opatrzone w katalogi: autorski i przedmiotowy. IX. Ochrona informacji 1. Część dokumentacji związanej z działalnością Politechniki Lubelskiej znajdującą się tylko i wyłącznie na magnetycznych nośnikach informacji należy chronić przed utratą, wobec czego niezbędne jest chronienie danych poprzez: a) systematyczne sporządzanie kopii (co najmniej dwóch) zabezpieczanych zbiorów na nośnikach niezależnych od systemu (streamery, dyski, dyskietki, CD-ROM-y), b) opisanie nośników zawierających kopie zabezpieczanych zbiorów, c) przeciwdziałanie utracie danych zawartych na nośnikach oraz zapobieganie skutkom działania wirusów, d) prowadzenie ewidencji nośników z zabezpieczanymi danymi. 2. Kopie powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym ich fizyczne zniszczenie i dostęp osób niepowołanych (najlepiej w sejfie ogniotrwałym), z daleka od pól magnetycznych, kurzu, zabrudzenia. 3. W przypadku materiałów archiwalnych (akt kat. A) niezbędne jest wykonanie wydruku zabezpieczającego, który następnie należy przekazać do Archiwum Zakładowego. X. Kontrola Archiwum Zakładowego 1. Nadzór nad stanem i sposobem przechowywania dokumentacji w Archiwum Zakładowym Politechniki Lubelskiej sprawuje Archiwum Państwowe w Lublinie. 2. Przedstawiciele Archiwum Państwowego sporządzają protokoły z przeprowadzonych kontroli 10

11 Archiwum Zakładowego i wydają zalecenia pokontrolne, do realizacji, których jest zobowiązana Politechnika Lubelska. Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego podpisuje Rektor Politechniki Lubelskiej oraz pracownik Archiwum Zakładowego. 11

12 12

13 Załączniki do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Karta inwentarzowa Załącznik nr 1 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - karta inwentarzowa Rubryki: 1 pieczątka Politechniki Lubelskiej 2 nazwa zespołu lub nazwa jednostki organizacyjnej 3 sygnatura 4 tytuł teczki 5 daty skrajne 6 opis techniczny (akta luźne, poszyt, księga, ilość kart lub stron) 7 dawne sygnatury 8 uwagi 9 hasła indeksowe do baz danych 13

14 Załącznik nr 2 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis zdawczo-odbiorczy... Spis zdawczo-odbiorczy akt nr... Nazwa zakładu pracy i jednostki organizacyjnej Lp. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne Od do Kat. Akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt w archiwum Data zniszczenia lub przekazania do archiwum Rubryki 7 i 8 wypełnia archiwum zakładowe Przekazujący akta: Kierownik jednostki organizacyjnej Przejmujący akta: (podpis) (podpis) (podpis) Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko (czytelnie) (czytelnie) (czytelnie) 14

15 Nr spisu Data przyjęcia akt Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych Liczba Nazwa jednostki przekazującej akta Poz. spisu Teczek Załącznik nr 3 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - wykaz spisów zdawczo-odbiorczych Uwagi 15

16 Załącznik nr 4 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - karta udostępnienia akt... Pieczątka jednostki organizacyjnej Data r. Karta udostępnienia akt nr...**) **) **) Termin zwrotu akt Proszę o udostępnienie*) wypożyczenie*) akt powstałych w jednostce organizacyjnej... z lat... o znakach... i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru *) Panią /Pana.:... Imię i Nazwisko... Podpis Zezwalam na udostępnienie *) wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt.... data i podpis *) Zbędne skreślić **) Wypełnia Archiwum Zakładowe /DRUGA STRONA DRUKU/ Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt - tomów... kart... Data:... / Podpis:... Adnotacje o zwrocie akt: Akta zwrócono do Archiwum Zakładowego... Podpis oddającego Dn..../ Podpis odbierającego 16

17 ... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Załącznik nr 5 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Lp. Nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Symbol z wykazu akt Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi 17

18 ... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Lp. Sygn. dok. technicznej Nazwa obiektu, lokalizacja i tytuły jego projektów Spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Branża Stadium teczek Ilość matryc Nazwisko projektanta Załącznik nr 6 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - spis dokumentacji niearchiwalnej (technicznej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie Data zniszczenia opracowania projektu Uwagi 18

19 Załącznik nr 7 do Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego - protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej... (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska członków Komisji) dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz, że upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji technicznej. Przewodniczący Komisji... Członkowie Komisji... (podpisy) Zał.:... kart spisu... pozycji spisu 19

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a Więcbork Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 22a 89-410 Więcbork Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007. z dnia 4.01.2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA ARCHIWALNA w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ II 4 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 8 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2017R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĄD GMINY W GOŚCIERADOWIE INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja o organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2004 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 30.12.2004 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r. Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Spis treści: Wykaz obowiązujących aktów prawnych Rozdział I - Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki Na podstawie 47 p. 4 Statutu UMFC z dn. 26.06.2006 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia... Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum w Psarach Psary, 2011 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... Rozdz.

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2006 Wójta Gminy Wieprz z dnia 29.12.2006r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wieprz 2006 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smołdzinie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespół Szkolno Przedszkolny w Smołdzinie ul. Boh.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Wilczycach zwanym dalej Urzędem, oraz ustala zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014 Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO l e." ~7,-.. ~ 'l "' Znak:ONk.A21.5.2015.GS Znak:ONk.421.5.2015.GS PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce; powiat kielecki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 2 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ w SUWAŁKACH Styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej UJ Spis spraw. Od kogo wpłynęła. SPRAWA (krótka treść) UWAGI (sposób załatwienia) Lp.

Załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej UJ Spis spraw. Od kogo wpłynęła. SPRAWA (krótka treść) UWAGI (sposób załatwienia) Lp. wszczęcia sprawy ostatecznego załatwienia Załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej UJ Spis spraw rok referent symbol kom. org. oznacz. teczki tytuł teczki wg wykazu akt SPRAWA (krótka treść) Od kogo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 czerwca 2008r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo