INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z aktami jawnymi, sposób przyjmowania akt przez Archiwum Politechniki Śląskiej, zwane dalej Archiwum, a także sposób ich przechowywania i udostępniania oraz przekazywania akt zbędnych na makulaturę. 2. Aktami w rozumieniu niniejszej Instrukcji jest cała dokumentacja powstająca w toku działalności Politechniki Śląskiej, zwanej dalej Uczelnią, bez względu na formę i materiał na jakim została sporządzona (pismo urzędowe, księgi, kartoteki, rejestry, fotografie, nagrania dźwiękowe, dyskietki i in.). II. Podział akt na kategorie 2 1. Akta pod względem ich zawartości archiwalnej dzielą się na dwie kategorie: a) posiadające wartość historyczną, zwane materiałami archiwalnymi - dla oznaczenia których używa się symbolu A ; dokumentacja ta przechowywana jest w Archiwum przez okres 25 lat, a następnie przekazywana do właściwego Archiwum Państwowego. b) nieposiadające wartości historycznej, zwane dokumentacją niearchiwalną dla oznaczenia której używa się symbolu B ; dokumentacja ta może być brakowana wyłącznie na podstawie zezwolenia właściwego archiwum państwowego. 2. Symbolem B (z dodaniem cyfr arabskich, określających okres przechowywania akt w Archiwum np. B 5 ), oznacza się dokumentację o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania - liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego, po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danej jednostki/komórki Uczelni oraz dla celów kontrolnych. 3. Symbolem B C oznacza się dokumentację posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która ulega brakowaniu po jej pełnym wykorzystaniu. 4. Symbolem BE (z dodaniem cyfr arabskich), oznacza się akta, które po upływie obowiązującego okresu ich przechowywania podlegają ekspertyzie archiwum państwowego, które może dokonać zmiany kategorii takich akt. 5. W przypadku, gdy w teczce znajdują się akta kategorii A i kategorii B to całą teczkę zalicza się do kategorii A. 6. Kategorie akt i obowiązujące okresy ich przechowywania określa jednolity, Rzeczowy Wykaz Akt dla Politechniki Śląskiej. III. Zakres działania Archiwum 3 Do podstawowych zadań Archiwum należy: 1. Współpraca z jednostkami/komórkami Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją i przygotowania jej do przekazania do Archiwum. 2. Przyjmowanie akt z jednostek/komórek Uczelni oraz prowadzenie ich ewidencji.

2 3. Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt. 4. Porządkowanie i wstępna konserwacja dokumentacji. 5. Udostępnianie akt osobom upoważnionym. 6. Inicjowanie brakowania akt kategorii B, po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach. 7. Utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Gliwicach. IV. Lokal Archiwum 4 1. Warunki jakie musi spełniać lokal Archiwum: a) powinien składać się z pomieszczenia biurowego i magazynu, b) musi być suchy, widny i mieć możliwość wietrzenia, c) powinien posiadać zabezpieczenie przed włamaniem (okratowane okna, drzwi obite blachą, dwa zamki), d) powinien posiadać wyposażenie w metalowe regały o wysokości 1,8 m, stojące minimum 10 cm od ściany, z przejściem pomiędzy nimi cm, wysokość półek około 40 cm, e) powinien być wyposażony w sprzęt p. poż. (gaśnice proszkowe, worki ewakuacyjne) oraz higrometr i termometr, f) powinien posiadać drabinki dające dostęp do półek, g) powinien mieć zasłony, chroniące akta przed promieniami słonecznymi. 2. W lokalu Archiwum zabrania się: a) instalowania pieców żelaznych i otwartych grzejników, b) palenia tytoniu, c) tarasowania przejść między regałami, d) składowania rzeczy niebędących materiałami archiwalnymi. 3. W pomieszczeniach magazynowych powinna być utrzymywana temperatura C oraz wilgotność od 50% - 60%. V. Przyjmowanie akt przez Archiwum 5 1. Jednostki/komórki Uczelni przechowują akta po zakończeniu sprawy przez okres dwóch lat. Po tym terminie przekazują je do Archiwum, w stanie uporządkowanym, kompletnymi rocznikami. 2. Przez uporządkowanie akt rozumie się: a) ułożenie akt wewnątrz teczek w porządku chronologicznym, po uprzednim usunięciu elementów metalowych (zszywek, spinaczy, itp.), b) opisanie teczek na ich stronie tytułowej (wzór nr 1), 3. Akta kategorii A winny mieć ponumerowane wszystkie zapisane strony, zaś na ostatniej z nich powinna być adnotacja o łącznej ilości kart. 4. Archiwum przyjmuje akta w I-szym kwartale każdego roku, na podstawie spisu zdawczoodbiorczego (wzór nr 2), sporządzonego w 4 egzemplarzach przez jednostkę przekazującą dla akt kategorii A i w 3 egzemplarzach dla akt kategorii B. Spis przekazywanych akt podpisuje pracownik upoważniony przez kierownika jednostki/komórki zdającej akta oraz pracownik upoważniony przez kierownika Archiwum. 5. Spis zdawczo odbiorczy otrzymuje w Archiwum numer ewidencyjny. Podstawą nadania numeru jest wykaz spisów zdawczo-odbiorczych (wzór nr 3), przy czym numeracja tych spisów powinna być ciągła. 36

3 6. Dla materiałów kategorii A oraz dokumentacji kategorii B prowadzi się odrębne spisy zdawczo-odbiorcze. 7. Dwa egzemplarze spisu otrzymuje Archiwum, trzeci - potwierdzony przez pracownika Archiwum jednostka/komórka zdająca akta, czwarty egzemplarz spisu akt kategorii A otrzymuje właściwe archiwum państwowe. 8. Przekazaniu do Archiwum podlegają również materiały takie jak: taśmy magnetofonowe, filmowe, zdjęcia, plany Uczelni, itp. 9. Akta przyjęte przez Archiwum otrzymują sygnaturę na podstawie spisu zdawczoodbiorczego, która obejmuje kolejny numer spisu oraz numer odpowiedniej pozycji. VI. Przekazywanie do Archiwum akt osobowych studentów 6 1. Akta osobowe studentów przekazuje się do Archiwum uporządkowane po dwóch latach od ukończenia studiów. 2. Przez uporządkowanie, należy rozumieć właściwe opisanie teczki, usunięcie zbędnej dokumentacji oraz sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych. 3. Teczka osobowa studenta musi zostać opisana w następujący sposób: - pieczęć Dziekanatu, - nr albumu, - imię i nazwisko studenta (ze zmianami), - nazwę kierunku studiów i rodzaj studiów, - lata studiów. 4. Przed przekazaniem teczki do Archiwum, studentowi należy wydać następujące dokumenty: - świadectwo dojrzałości, - odpisy dyplomów z wcześniejszych etapów kształcenia, - indeks, - oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami. 5. Potwierdzenie odbioru dokumentów przez studenta lub dowód ich wysłania pocztą należy umieścić wewnątrz teczki. 6. Z teczki osobowej należy usunąć dokumentację, która traci znaczenie praktyczne w chwili ukończenia studiów i rozliczenia się z Uczelnią, w szczególności: - zwolnienia lekarskie, - podania, jeżeli nie miały związku z tokiem studiów, - legitymację, książeczkę zdrowia. 7. Teczka studenta przekazywana do Archiwum powinna zawierać: 1) wypis z dowodu osobistego, 2) dokumenty wymagane od kandydata na studia, 3) dokumenty z postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów, stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia, 4) podpisany przez studenta akt ślubowania, 5) kopię decyzji o przyjęciu na studia, 6) karty egzaminacyjne studenta, 7) decyzje władz Uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności udzielonych urlopów, zgody na powtarzanie roku, a także nagród, wyróżnień i kar, 8) dokumenty dotyczące przyznania studentowi pomocy materialnej, 9) jeden egzemplarz pracy dyplomowej, 10) recenzję (recenzje) pracy dyplomowej 11) protokół egzaminu dyplomowego, 12) dyplom ukończenia studiów egzemplarz do akt, 13) kartę obiegową. 37

4 8. W teczce powinien być wklejony spis zawartości. 9. Spis zdawczo-odbiorczy teczek studentów sporządza się alfabetycznie, w 3 egzemplarzach. VII. Przekazywanie do Archiwum dokumentów związanych z pracą Senatu 7 1. Protokoły z posiedzeń Senatu, komisji senackich oraz Uchwały Senatu wraz z załącznikami mają, zgodnie z rzeczowym wykazem akt, kategorię archiwalną A. 2. Uchwały Senatu numerowane są od początku kadencji, zgodnie z zasadą: liczba rzymska (numer I - posiedzenie we wrześniu nowej kadencji), kolejna liczba arabska, rok akademicki, np.: II/10/05/ Oryginały protokołów przechowywane się w Biurze Rektora a po zakończeniu kadencji przekazywane do Archiwum, w oprawionej formie książkowej wraz ze spisem treści (z podaniem liczby stron protokołów ułożonych chronologicznie). VIII. Przechowywanie oraz ewidencja akt w Archiwum 8 1. Archiwum przechowuje dokumentację przyjętą z jednostek/komórek - na półkach (regałach), układając ją pionowo systemem bibliotecznym. 2. Materiały archiwalne przechowuje się na oddzielnych, oznakowanych regałach. 3. Na ewidencję akt w Archiwum składają się: a) spisy zdawczo-odbiorcze (wzór nr 2), b) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych (wzór nr 3), c) protokoły brakowania akt (wzór nr 4) wraz ze spisami (wzór nr 5), d) karty udostępniania materiałów archiwalnych (wzór nr 8). 4. Pierwszy egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego jest przechowywany w Archiwum z zachowaniem wpływu chronologicznego, zaś drugi egzemplarz tych spisów jest przechowywany w oddzielnych segregatorach dla każdej jednostki/komórki. 5. Dokumenty stanowiące ewidencję przechowuje się w Archiwum wieczyście. IX. Opracowywanie zasobu archiwalnego 9 Narastający zasób archiwalny jest opracowywany w następujący sposób: 1. Inwentarz zasobu archiwalnego stanowią spisy zdawczo-odbiorcze otrzymywane z poszczególnych jednostek/komórek Uczelni. 2. Dla prac dyplomowych ze wszystkich kierunków nauczania opracowywane są kartkowe katalogi (alfabetyczny i przedmiotowy). X. Udostępnianie dokumentacji Archiwum Zasady dotyczące korzystania ze zbiorów archiwalnych: a) ze zbiorów Archiwum mają prawo korzystać do celów naukowo-badawczych i urzędowych osoby, które uzyskały zgodę władz Uczelni. b) pracownikom urzędów państwowych Archiwum udostępnia materiały archiwalne dla celów służbowych, na podstawie okazanego upoważnienia (pełnomocnictwa), c) osoby spoza Uczelni muszą uzyskać zgodę prorektora, który akceptuje własnoręcznym podpisem zaopiniowane przez kierownika Archiwum Zamówienie na materiały archiwalne (wzór nr 7), 38

5 d) w uzasadnionych przypadkach kierownik Archiwum może odmówić zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan, nieuporządkowanie lub z innych szczególnych przyczyn, względnie cofnąć zezwolenie w przypadku nieprzestrzegania przepisów niniejszej Instrukcji, e) Rektor Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Archiwum może wyłączyć z udostępniania na czas określony poszczególne zespoły lub kategorie akt. Korzystanie z tej dokumentacji wymaga wówczas specjalnego zezwolenia władz Uczelni (właściwego prorektora), f) z dokumentacji dla celów naukowo-badawczych można korzystać w biurze Archiwum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Archiwum na polecenie władz Uczelni może wyrazić zgodę na wypożyczenie archiwaliów dla celów naukowobadawczych do innych jednostek/komórek Uczelni, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, g) Archiwum na żądanie władz akademickich Politechniki Śląskiej (Rektora lub Dziekanów) wypożycza do celów służbowych dokumentację wyłącznie na podstawie karty udostępnienia akt (wzór nr 8) podpisanego przez kierownika danej jednostki/komórki, określającego dokładnie datę zwrotu, h) nie wypożycza się zinwentaryzowanych materiałów o wartości historycznej ujętych w inwentarzach i katalogach Archiwum. 2. Zasady korzystania z niepublikowanych prac naukowych i dyplomowych: a) osoby pragnące korzystać dla celów naukowo-badawczych z niepublikowanych prac dyplomowych i innych winny przedłożyć (wzór nr 6): - upoważnienie samodzielnego pracownika nauki pod kierunkiem którego zainteresowany opracowuje pracę magisterską, doktorską lub habilitacyjną, względnie prowadzi badania naukowe wraz z podaniem jej tematyki, - zgodę właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry, zakładu, w którego jednostce praca została napisana, b) z niepublikowanych prac dyplomowych lub innych korzystać można wyłącznie w siedzibie Archiwum, c) Archiwum prowadzi ewidencję wydanych zezwoleń wraz z wyszczególnieniem udostępnionych czytelnikom prac i daty ich wykorzystania, d) ograniczenia w korzystaniu z ww. niepublikowanych prac nie dotyczą jednoosobowych organów uczelni, korzystających z tych prac dla celów służbowych. 3. Udostępnienie dokumentacji w celach służbowych: a) udostępnianie odbywa się na podstawie karty udostępniania (wzór nr 8) tylko na czas określony, b) korzystający z dokumentacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za materiały, z których korzysta oraz za terminowy ich zwrot, c) wypożyczając dokumentację, pracownik Archiwum sprawdza jej stan, tak samo postępując przy jej zwrocie do Archiwum, d) w razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, pracownik Archiwum sporządza protokół w 3 egzemplarzach podpisany przez zwracającego akta, jego przełożonego i pracownika Archiwum. Jeden egzemplarz załącza się w miejsce zaginionych akt, drugi przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, której akta zaginęły a trzeci przechowuje w oddzielnej teczce w Archiwum, e) w przypadku nieoddania dokumentacji w wyznaczonym terminie, pracownik Archiwum informuje o tym fakcie kierownika komórki organizacyjnej, której pracownik korzystał z akt; gdy mimo tego akta nie zostaną zwrócone, powinien zawiadomić kierownictwo jednostki/komórki. 4. Prawa i obowiązki osób korzystających z Archiwum: a) osoby korzystające z zasobu Archiwum Uczelni są uprawnione do: 39

6 - przeglądania katalogów, inwentarzy, spisów i innych pomocy archiwalnych niezbędnych im w pracy, - korzystania z biblioteki podręcznej Archiwum lub książek własnych przyniesionych do Archiwum a okazywanych każdorazowo archiwiście. b) osoby korzystające ze zbiorów Archiwum zobowiązane są do: - stosowania przepisów niniejszej Instrukcji, - dokonywania wpisu w książce ewidencyjnej czytelników Archiwum, - osobistego odbierania od archiwisty zamówionej dokumentacji a po zakończeniu pracy w danym dniu oddanie jej archiwiście, - zwrócenia w należytym porządku dokumentacji po jej wykorzystaniu, - po opublikowaniu pracy opartej na dokumentacji przechowywanej w Archiwum złożenie 1 egzemplarza tej pracy do Archiwum. c) osobie korzystającej z Archiwum nie wolno: - zmieniać porządku układu dokumentacji z której korzysta, wprowadzać jakichkolwiek zmian, - udostępniać dokumentacji innym osobom, - sporządzać kserokopii z udostępnianej dokumentacji. XI. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego Po upływie terminu określonego w 2 ust.1 pkt a) Instrukcji, Archiwum przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 2. Materiały archiwalne przekazuje się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Archiwum (w 3 egzemplarzach) i podpisanego przez Rektora, jeden egzemplarz spisu zatrzymuje Archiwum, dwa pozostałe przesyła się wraz z wnioskiem do Archiwum Państwowego. 3. Koszty przekazania materiałów archiwalnych ponosi przekazujący. XII. Postępowanie z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną: przechowywanie, brakowanie oraz przekazywanie akt do Archiwum Akta spraw zakończonych przechowuje się w jednostkach/komórkach Uczelni, a następnie przekazuje do Archiwum lub też wybrakowuje o ile upłynął okres ich przechowywania określony w rzeczowym wykazie akt. 2. Akta kategorii archiwalnej A, BE oraz akta kategorii B o okresie przechowywania dłuższym lub równym 10 lat, przekazuje się do Archiwum po dwóch latach, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zakończeniu spraw. 3. Pozostałe akta o krótszym okresie przechowywania (< niż 10 lat), w tym akta o kategorii archiwalnej B c, poddaje się brakowaniu w jednostkach/komórkach, poprzez sukcesywne przekazywanie akt do składnicy makulatury przystosowanej do profesjonalnego niszczenia dokumentów (dowód zniszczenia) lub poprzez ich zniszczenie we własnym zakresie. Brakowanie akt może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Archiwum Uczelni i po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Katowicach na ich brakowanie. 4. Protokół i spis akt przeznaczonych do wybrakowania w jednostce/komórce sporządza komisja, w skład której wchodzą: - kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej, jako przewodniczący komisji, 40

7 - referent, którego akta są brakowane, - kierownik Archiwum. Protokół brakowania akt komórki administracyjnej, powinien zaakceptować bezpośredni przełożony kierownika komórki. 5. Wybrakowane akta ujmuje się w spisy (w 3 egzemplarzach) na odpowiednim formularzu (wzór nr 5) oraz sporządza się protokół brakowania akt (w 3 egzemplarzach) Do Archiwum przekazuje się akta w postaci uporządkowanej: - w opisanych teczkach, - ułożone i przeszyte w teczce zgodnie ze spisem spraw, w sposób chronologiczny dla każdej sprawy, - z usuniętymi wtórnikami, nieistotnymi dla sprawy pismami przewodnimi, brudnopisami, - z ponumerowanymi zapisanymi stronami, - bez części metalowych (zszywek, spinaczy). 2. Teczki zestawia się zgodnie z rzeczowym wykazem akt i ze spisem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kierownika jednostki/komórki przekazuje do Archiwum. Jeden egzemplarz spisu akt przyjętych i potwierdzonych przez Archiwum otrzymuje jednostka/komórka. XIII. Kontrola pracy Archiwum Upoważnieni przedstawiciele Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach i jego władz zwierzchnich oraz przedstawiciele ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego mają prawo do dokonywania kontroli Archiwum. 2. Kierownik Archiwum zobowiązany jest przedstawić wizytującemu żądaną dokumentację oraz udzielić ewentualnych wyjaśnień. 3. Wizytujący sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisuje osoba kontrolująca oraz kierownik Archiwum. Protokół z kontroli przedstawia się władzom Uczelni. 4. Archiwum Uczelni powinno być również kontrolowane przynajmniej raz w roku przez komisję ds. BHP działającą z upoważnienia Rektora Politechniki Śląskiej. XIV. Postanowienia końcowe 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją zastosowanie mają przepisy: 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 02r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375). 41

8 WZÓR Nr 1 NAZWA WYDZIAŁU (INSTYTUTU, KATEDRY) /JEDNOSTKI/KOMÓRKI KATEGORIA AKT TYTUŁ TECZKI LUB TOMU ZNAK TECZKI Daty skrajne (data rozpoczęcia i zakończenia sprawy) od do 43

9 WZÓR Nr 2 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT KAT (nazwa jednostki/komórki Uczelni) Lp. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od-do Liczba teczek Data zniszczenia lub przekazania do Archiwum

10 WZÓR Nr 3 WYKAZY SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH Nr Data przyjęcia Nazwa jednostki/komórki Liczba Uwagi spisu akt przekazującej akta poz. spisu teczek

11 WZÓR Nr (nazwa i adres jednostki/komórki) PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ Komisja w składzie (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków komisji): 1. Przewodniczący: dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną do celów praktycznych jednostki organizacyjnej, oraz że upłynęły terminy jej przechowywania, określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji technicznej. Członkowie komisji podpisy: (przewodniczący komisji) Zał.... kart,... pozycji spisu. 46

12 WZÓR Nr 5... (nazwa i adres jednostki/komórki) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE Lp. Nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego Symbol z wykazu Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi 47

13 WZÓR Nr 6... Gliwice, dnia (imię, nazwisko, rok, kierunek studiów, uczelnia, lub miejsce pracy) KIEROWNIK ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Proszę o udostępnienie następujących prac: (imię i nazwisko autora, tytuł pracy dyplomowej) Piszę pracę na temat: (tytuł pracy dyplomowej) pod kierunkiem naukowym: (imię, nazwisk i miejsce pracy promotora) Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasad korzystania z materiałów archiwalnych oraz przestrzegania praw autorskich (pieczątka Instytutu/Katedry, (podpis promotora lub w którym/ej powstała praca) instytucji zewnętrznej) 48

14 WZÓR Nr 7 ZAMÓWIENIE na materiały archiwalne Nazwa materiałów: Sygnatura:... Zamawiający: (data) (podpis) 49

15 WZÓR Nr 8 (strona 1)... Karta udostępniania akt nr... (pieczątka jednostki/komórki) **) Data r. termin zwrotu akt Proszę o udostępnienie *) wypożyczenie *) akt powstałych w z lat... o znakach i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru *) Pana/Panią... (imię i nazwisko)... (podpis) Zezwalam na udostępnienie *) wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt... (data i podpis) *) zbędne skreślić **) wypełnia Archiwum (strona 2) Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt tomów kart... Data r.... (podpis) Adnotacje o zwrocie akt : Akta zwrócono do Archiwum... dnia r.... (podpis oddającego) (podpis odbierającego) 50

16 UWAGI 51

17 UWAGI 52

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek

Data zniszczenia lub przekazania do arch. państwowego Kat. akt. Liczba teczek Załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY... Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat. akt Liczba teczek Miejsce przechowywania akt Data zniszczenia lub przekazania do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO Znak teczki Liczba teczek Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 / 2011 Druk nr 1 WZÓR FORMULARZA SPISU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO... SPIS ZDAWCZO ODBIORCZY AKT NR... Lp Tytuł teczki lub tomu Daty

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne

Instrukcja Archiwalna. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 83/05 Starosty Powiatu Wołomińskiego Z dnia 18 października 2005r. Instrukcja Archiwalna Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację, zadania i zakres działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego I. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje kwestie związane z organizacją

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Instrukcja organizacji i działania Składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 2.07.2009 r. w sprawie Instrukcji organizacji i działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Instrukcja organizacji i działania Składnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM -1- Załącznik Nr 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja określa: 1) organizację i zakres działania Archiwum zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... z dnia... Instrukcja organizacji i działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie W szkole prowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach

INSTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2010 INSTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ARCHIWALNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KATOWICE 2010 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU

Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 94/07 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA z dnia 01. 03. 2007 r. Instrukcja organizacji i zakres działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w ZAWIERCIU Spis treści I. Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu Instrukcja archiwum zakładowego Powiatowego 1 Przedmiot Instrukcji Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA

I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Nr 260(109)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 października 2008r. I N S T R U K C J A O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU GMINY WIĄZOWNA 1 S P I S T R

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku Zarządzenie Nr 74/10 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3.

INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. INSTRUKCJA O DZIAŁALNOŚCI SKŁADNICY AKT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3. I. POSTANOWIENIA WTĘPNE...2 II. LOKAL SKŁADNICY AKT I JEGO WYPOSAśENIE...2 III. ZADANIA SKŁADNICY AKT...3 IV. PODZIAŁ DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę

SPIS TREŚCI. Rozdział 9 Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B ) na makulaturę SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Podział dokumentacji na kategorie Rozdział 3 Zakres działania i personel Archiwum Zakładowego Rozdział 4 Lokal Archiwum Zakładowego Rozdział 5 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007. z dnia 4.01.2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA ARCHIWALNA w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E

W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE G M I N Y W W I D A W I E ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 01 lutego 2008 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIALANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt (archiwum szkolnego) Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach W szkole prowadzona jest składnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ II 4 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI Strona Rozdział I Przepisy ogólne 3 Rozdział II Podział akt na kategorie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urząd Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2006 Wójta Gminy Wieprz z dnia 29.12.2006r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Wieprz 2006 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach Dobczyce, 2012 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok [miejsce, rok] Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... 3 Rozdz. II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 41 /2010 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 02 listopada 2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY W ŁĘKACH SZLACHECKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie sposobu przekazywania do Archiwum Uczelni prac dyplomowych studentów oraz ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8 /2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej

Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 z 9 listopada 2009 r. Instrukcja archiwalna Politechniki Gdańskiej Spis treści: Wykaz obowiązujących aktów prawnych Rozdział I - Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĄD MIASTA PLAC RATUSZOWY 58 58-500 JELNIA GÓRA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Jelenia Góra, 2006 rok Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Instrukcja organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA dla składnicy akt w Szkole Podstawowej im. ks. Jana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Archiwizowanie akt Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:20090 Nr procedury P II-07 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przekazywania akt spraw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Tarnów 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo - odbiorczych, oraz innych

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku Gminna Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt. Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja o organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 1 INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA SKŁADNICY AKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 I PRZEDSZKOLU NR 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 17 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2004 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 30.12.2004 INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki Na podstawie 47 p. 4 Statutu UMFC z dn. 26.06.2006 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia... Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014 Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A

ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A ZATWIERDZAM Załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. I N S T R U K C J A w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz

Bardziej szczegółowo

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI

RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41. w ŁODZI 1 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dn.. 2011 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41 w ŁODZI 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27 Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2005r POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 czerwca 2008r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT Gimnazjum w Psarach Psary, 2011 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji... Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA ARCHIWALNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku

ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu Działając

Bardziej szczegółowo