INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z aktami jawnymi, sposób przyjmowania akt przez Archiwum Politechniki Śląskiej, zwane dalej Archiwum, a także sposób ich przechowywania i udostępniania oraz przekazywania akt zbędnych na makulaturę. 2. Aktami w rozumieniu niniejszej Instrukcji jest cała dokumentacja powstająca w toku działalności Politechniki Śląskiej, zwanej dalej Uczelnią, bez względu na formę i materiał na jakim została sporządzona (pismo urzędowe, księgi, kartoteki, rejestry, fotografie, nagrania dźwiękowe, dyskietki i in.). II. Podział akt na kategorie 2 1. Akta pod względem ich zawartości archiwalnej dzielą się na dwie kategorie: a) posiadające wartość historyczną, zwane materiałami archiwalnymi - dla oznaczenia których używa się symbolu A ; dokumentacja ta przechowywana jest w Archiwum przez okres 25 lat, a następnie przekazywana do właściwego Archiwum Państwowego. b) nieposiadające wartości historycznej, zwane dokumentacją niearchiwalną dla oznaczenia której używa się symbolu B ; dokumentacja ta może być brakowana wyłącznie na podstawie zezwolenia właściwego archiwum państwowego. 2. Symbolem B (z dodaniem cyfr arabskich, określających okres przechowywania akt w Archiwum np. B 5 ), oznacza się dokumentację o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania - liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego, po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danej jednostki/komórki Uczelni oraz dla celów kontrolnych. 3. Symbolem B C oznacza się dokumentację posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która ulega brakowaniu po jej pełnym wykorzystaniu. 4. Symbolem BE (z dodaniem cyfr arabskich), oznacza się akta, które po upływie obowiązującego okresu ich przechowywania podlegają ekspertyzie archiwum państwowego, które może dokonać zmiany kategorii takich akt. 5. W przypadku, gdy w teczce znajdują się akta kategorii A i kategorii B to całą teczkę zalicza się do kategorii A. 6. Kategorie akt i obowiązujące okresy ich przechowywania określa jednolity, Rzeczowy Wykaz Akt dla Politechniki Śląskiej. III. Zakres działania Archiwum 3 Do podstawowych zadań Archiwum należy: 1. Współpraca z jednostkami/komórkami Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją i przygotowania jej do przekazania do Archiwum. 2. Przyjmowanie akt z jednostek/komórek Uczelni oraz prowadzenie ich ewidencji.

2 3. Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt. 4. Porządkowanie i wstępna konserwacja dokumentacji. 5. Udostępnianie akt osobom upoważnionym. 6. Inicjowanie brakowania akt kategorii B, po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach. 7. Utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Gliwicach. IV. Lokal Archiwum 4 1. Warunki jakie musi spełniać lokal Archiwum: a) powinien składać się z pomieszczenia biurowego i magazynu, b) musi być suchy, widny i mieć możliwość wietrzenia, c) powinien posiadać zabezpieczenie przed włamaniem (okratowane okna, drzwi obite blachą, dwa zamki), d) powinien posiadać wyposażenie w metalowe regały o wysokości 1,8 m, stojące minimum 10 cm od ściany, z przejściem pomiędzy nimi cm, wysokość półek około 40 cm, e) powinien być wyposażony w sprzęt p. poż. (gaśnice proszkowe, worki ewakuacyjne) oraz higrometr i termometr, f) powinien posiadać drabinki dające dostęp do półek, g) powinien mieć zasłony, chroniące akta przed promieniami słonecznymi. 2. W lokalu Archiwum zabrania się: a) instalowania pieców żelaznych i otwartych grzejników, b) palenia tytoniu, c) tarasowania przejść między regałami, d) składowania rzeczy niebędących materiałami archiwalnymi. 3. W pomieszczeniach magazynowych powinna być utrzymywana temperatura C oraz wilgotność od 50% - 60%. V. Przyjmowanie akt przez Archiwum 5 1. Jednostki/komórki Uczelni przechowują akta po zakończeniu sprawy przez okres dwóch lat. Po tym terminie przekazują je do Archiwum, w stanie uporządkowanym, kompletnymi rocznikami. 2. Przez uporządkowanie akt rozumie się: a) ułożenie akt wewnątrz teczek w porządku chronologicznym, po uprzednim usunięciu elementów metalowych (zszywek, spinaczy, itp.), b) opisanie teczek na ich stronie tytułowej (wzór nr 1), 3. Akta kategorii A winny mieć ponumerowane wszystkie zapisane strony, zaś na ostatniej z nich powinna być adnotacja o łącznej ilości kart. 4. Archiwum przyjmuje akta w I-szym kwartale każdego roku, na podstawie spisu zdawczoodbiorczego (wzór nr 2), sporządzonego w 4 egzemplarzach przez jednostkę przekazującą dla akt kategorii A i w 3 egzemplarzach dla akt kategorii B. Spis przekazywanych akt podpisuje pracownik upoważniony przez kierownika jednostki/komórki zdającej akta oraz pracownik upoważniony przez kierownika Archiwum. 5. Spis zdawczo odbiorczy otrzymuje w Archiwum numer ewidencyjny. Podstawą nadania numeru jest wykaz spisów zdawczo-odbiorczych (wzór nr 3), przy czym numeracja tych spisów powinna być ciągła. 36

3 6. Dla materiałów kategorii A oraz dokumentacji kategorii B prowadzi się odrębne spisy zdawczo-odbiorcze. 7. Dwa egzemplarze spisu otrzymuje Archiwum, trzeci - potwierdzony przez pracownika Archiwum jednostka/komórka zdająca akta, czwarty egzemplarz spisu akt kategorii A otrzymuje właściwe archiwum państwowe. 8. Przekazaniu do Archiwum podlegają również materiały takie jak: taśmy magnetofonowe, filmowe, zdjęcia, plany Uczelni, itp. 9. Akta przyjęte przez Archiwum otrzymują sygnaturę na podstawie spisu zdawczoodbiorczego, która obejmuje kolejny numer spisu oraz numer odpowiedniej pozycji. VI. Przekazywanie do Archiwum akt osobowych studentów 6 1. Akta osobowe studentów przekazuje się do Archiwum uporządkowane po dwóch latach od ukończenia studiów. 2. Przez uporządkowanie, należy rozumieć właściwe opisanie teczki, usunięcie zbędnej dokumentacji oraz sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych. 3. Teczka osobowa studenta musi zostać opisana w następujący sposób: - pieczęć Dziekanatu, - nr albumu, - imię i nazwisko studenta (ze zmianami), - nazwę kierunku studiów i rodzaj studiów, - lata studiów. 4. Przed przekazaniem teczki do Archiwum, studentowi należy wydać następujące dokumenty: - świadectwo dojrzałości, - odpisy dyplomów z wcześniejszych etapów kształcenia, - indeks, - oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami. 5. Potwierdzenie odbioru dokumentów przez studenta lub dowód ich wysłania pocztą należy umieścić wewnątrz teczki. 6. Z teczki osobowej należy usunąć dokumentację, która traci znaczenie praktyczne w chwili ukończenia studiów i rozliczenia się z Uczelnią, w szczególności: - zwolnienia lekarskie, - podania, jeżeli nie miały związku z tokiem studiów, - legitymację, książeczkę zdrowia. 7. Teczka studenta przekazywana do Archiwum powinna zawierać: 1) wypis z dowodu osobistego, 2) dokumenty wymagane od kandydata na studia, 3) dokumenty z postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów, stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia, 4) podpisany przez studenta akt ślubowania, 5) kopię decyzji o przyjęciu na studia, 6) karty egzaminacyjne studenta, 7) decyzje władz Uczelni dotyczące przebiegu studiów, w szczególności udzielonych urlopów, zgody na powtarzanie roku, a także nagród, wyróżnień i kar, 8) dokumenty dotyczące przyznania studentowi pomocy materialnej, 9) jeden egzemplarz pracy dyplomowej, 10) recenzję (recenzje) pracy dyplomowej 11) protokół egzaminu dyplomowego, 12) dyplom ukończenia studiów egzemplarz do akt, 13) kartę obiegową. 37

4 8. W teczce powinien być wklejony spis zawartości. 9. Spis zdawczo-odbiorczy teczek studentów sporządza się alfabetycznie, w 3 egzemplarzach. VII. Przekazywanie do Archiwum dokumentów związanych z pracą Senatu 7 1. Protokoły z posiedzeń Senatu, komisji senackich oraz Uchwały Senatu wraz z załącznikami mają, zgodnie z rzeczowym wykazem akt, kategorię archiwalną A. 2. Uchwały Senatu numerowane są od początku kadencji, zgodnie z zasadą: liczba rzymska (numer I - posiedzenie we wrześniu nowej kadencji), kolejna liczba arabska, rok akademicki, np.: II/10/05/ Oryginały protokołów przechowywane się w Biurze Rektora a po zakończeniu kadencji przekazywane do Archiwum, w oprawionej formie książkowej wraz ze spisem treści (z podaniem liczby stron protokołów ułożonych chronologicznie). VIII. Przechowywanie oraz ewidencja akt w Archiwum 8 1. Archiwum przechowuje dokumentację przyjętą z jednostek/komórek - na półkach (regałach), układając ją pionowo systemem bibliotecznym. 2. Materiały archiwalne przechowuje się na oddzielnych, oznakowanych regałach. 3. Na ewidencję akt w Archiwum składają się: a) spisy zdawczo-odbiorcze (wzór nr 2), b) wykazy spisów zdawczo-odbiorczych (wzór nr 3), c) protokoły brakowania akt (wzór nr 4) wraz ze spisami (wzór nr 5), d) karty udostępniania materiałów archiwalnych (wzór nr 8). 4. Pierwszy egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego jest przechowywany w Archiwum z zachowaniem wpływu chronologicznego, zaś drugi egzemplarz tych spisów jest przechowywany w oddzielnych segregatorach dla każdej jednostki/komórki. 5. Dokumenty stanowiące ewidencję przechowuje się w Archiwum wieczyście. IX. Opracowywanie zasobu archiwalnego 9 Narastający zasób archiwalny jest opracowywany w następujący sposób: 1. Inwentarz zasobu archiwalnego stanowią spisy zdawczo-odbiorcze otrzymywane z poszczególnych jednostek/komórek Uczelni. 2. Dla prac dyplomowych ze wszystkich kierunków nauczania opracowywane są kartkowe katalogi (alfabetyczny i przedmiotowy). X. Udostępnianie dokumentacji Archiwum Zasady dotyczące korzystania ze zbiorów archiwalnych: a) ze zbiorów Archiwum mają prawo korzystać do celów naukowo-badawczych i urzędowych osoby, które uzyskały zgodę władz Uczelni. b) pracownikom urzędów państwowych Archiwum udostępnia materiały archiwalne dla celów służbowych, na podstawie okazanego upoważnienia (pełnomocnictwa), c) osoby spoza Uczelni muszą uzyskać zgodę prorektora, który akceptuje własnoręcznym podpisem zaopiniowane przez kierownika Archiwum Zamówienie na materiały archiwalne (wzór nr 7), 38

5 d) w uzasadnionych przypadkach kierownik Archiwum może odmówić zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan, nieuporządkowanie lub z innych szczególnych przyczyn, względnie cofnąć zezwolenie w przypadku nieprzestrzegania przepisów niniejszej Instrukcji, e) Rektor Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika Archiwum może wyłączyć z udostępniania na czas określony poszczególne zespoły lub kategorie akt. Korzystanie z tej dokumentacji wymaga wówczas specjalnego zezwolenia władz Uczelni (właściwego prorektora), f) z dokumentacji dla celów naukowo-badawczych można korzystać w biurze Archiwum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Archiwum na polecenie władz Uczelni może wyrazić zgodę na wypożyczenie archiwaliów dla celów naukowobadawczych do innych jednostek/komórek Uczelni, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, g) Archiwum na żądanie władz akademickich Politechniki Śląskiej (Rektora lub Dziekanów) wypożycza do celów służbowych dokumentację wyłącznie na podstawie karty udostępnienia akt (wzór nr 8) podpisanego przez kierownika danej jednostki/komórki, określającego dokładnie datę zwrotu, h) nie wypożycza się zinwentaryzowanych materiałów o wartości historycznej ujętych w inwentarzach i katalogach Archiwum. 2. Zasady korzystania z niepublikowanych prac naukowych i dyplomowych: a) osoby pragnące korzystać dla celów naukowo-badawczych z niepublikowanych prac dyplomowych i innych winny przedłożyć (wzór nr 6): - upoważnienie samodzielnego pracownika nauki pod kierunkiem którego zainteresowany opracowuje pracę magisterską, doktorską lub habilitacyjną, względnie prowadzi badania naukowe wraz z podaniem jej tematyki, - zgodę właściwego dyrektora instytutu lub kierownika katedry, zakładu, w którego jednostce praca została napisana, b) z niepublikowanych prac dyplomowych lub innych korzystać można wyłącznie w siedzibie Archiwum, c) Archiwum prowadzi ewidencję wydanych zezwoleń wraz z wyszczególnieniem udostępnionych czytelnikom prac i daty ich wykorzystania, d) ograniczenia w korzystaniu z ww. niepublikowanych prac nie dotyczą jednoosobowych organów uczelni, korzystających z tych prac dla celów służbowych. 3. Udostępnienie dokumentacji w celach służbowych: a) udostępnianie odbywa się na podstawie karty udostępniania (wzór nr 8) tylko na czas określony, b) korzystający z dokumentacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za materiały, z których korzysta oraz za terminowy ich zwrot, c) wypożyczając dokumentację, pracownik Archiwum sprawdza jej stan, tak samo postępując przy jej zwrocie do Archiwum, d) w razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, pracownik Archiwum sporządza protokół w 3 egzemplarzach podpisany przez zwracającego akta, jego przełożonego i pracownika Archiwum. Jeden egzemplarz załącza się w miejsce zaginionych akt, drugi przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, której akta zaginęły a trzeci przechowuje w oddzielnej teczce w Archiwum, e) w przypadku nieoddania dokumentacji w wyznaczonym terminie, pracownik Archiwum informuje o tym fakcie kierownika komórki organizacyjnej, której pracownik korzystał z akt; gdy mimo tego akta nie zostaną zwrócone, powinien zawiadomić kierownictwo jednostki/komórki. 4. Prawa i obowiązki osób korzystających z Archiwum: a) osoby korzystające z zasobu Archiwum Uczelni są uprawnione do: 39

6 - przeglądania katalogów, inwentarzy, spisów i innych pomocy archiwalnych niezbędnych im w pracy, - korzystania z biblioteki podręcznej Archiwum lub książek własnych przyniesionych do Archiwum a okazywanych każdorazowo archiwiście. b) osoby korzystające ze zbiorów Archiwum zobowiązane są do: - stosowania przepisów niniejszej Instrukcji, - dokonywania wpisu w książce ewidencyjnej czytelników Archiwum, - osobistego odbierania od archiwisty zamówionej dokumentacji a po zakończeniu pracy w danym dniu oddanie jej archiwiście, - zwrócenia w należytym porządku dokumentacji po jej wykorzystaniu, - po opublikowaniu pracy opartej na dokumentacji przechowywanej w Archiwum złożenie 1 egzemplarza tej pracy do Archiwum. c) osobie korzystającej z Archiwum nie wolno: - zmieniać porządku układu dokumentacji z której korzysta, wprowadzać jakichkolwiek zmian, - udostępniać dokumentacji innym osobom, - sporządzać kserokopii z udostępnianej dokumentacji. XI. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego Po upływie terminu określonego w 2 ust.1 pkt a) Instrukcji, Archiwum przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 2. Materiały archiwalne przekazuje się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Archiwum (w 3 egzemplarzach) i podpisanego przez Rektora, jeden egzemplarz spisu zatrzymuje Archiwum, dwa pozostałe przesyła się wraz z wnioskiem do Archiwum Państwowego. 3. Koszty przekazania materiałów archiwalnych ponosi przekazujący. XII. Postępowanie z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną: przechowywanie, brakowanie oraz przekazywanie akt do Archiwum Akta spraw zakończonych przechowuje się w jednostkach/komórkach Uczelni, a następnie przekazuje do Archiwum lub też wybrakowuje o ile upłynął okres ich przechowywania określony w rzeczowym wykazie akt. 2. Akta kategorii archiwalnej A, BE oraz akta kategorii B o okresie przechowywania dłuższym lub równym 10 lat, przekazuje się do Archiwum po dwóch latach, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zakończeniu spraw. 3. Pozostałe akta o krótszym okresie przechowywania (< niż 10 lat), w tym akta o kategorii archiwalnej B c, poddaje się brakowaniu w jednostkach/komórkach, poprzez sukcesywne przekazywanie akt do składnicy makulatury przystosowanej do profesjonalnego niszczenia dokumentów (dowód zniszczenia) lub poprzez ich zniszczenie we własnym zakresie. Brakowanie akt może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Archiwum Uczelni i po uprzednim uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Katowicach na ich brakowanie. 4. Protokół i spis akt przeznaczonych do wybrakowania w jednostce/komórce sporządza komisja, w skład której wchodzą: - kierownik jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej, jako przewodniczący komisji, 40

7 - referent, którego akta są brakowane, - kierownik Archiwum. Protokół brakowania akt komórki administracyjnej, powinien zaakceptować bezpośredni przełożony kierownika komórki. 5. Wybrakowane akta ujmuje się w spisy (w 3 egzemplarzach) na odpowiednim formularzu (wzór nr 5) oraz sporządza się protokół brakowania akt (w 3 egzemplarzach) Do Archiwum przekazuje się akta w postaci uporządkowanej: - w opisanych teczkach, - ułożone i przeszyte w teczce zgodnie ze spisem spraw, w sposób chronologiczny dla każdej sprawy, - z usuniętymi wtórnikami, nieistotnymi dla sprawy pismami przewodnimi, brudnopisami, - z ponumerowanymi zapisanymi stronami, - bez części metalowych (zszywek, spinaczy). 2. Teczki zestawia się zgodnie z rzeczowym wykazem akt i ze spisem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez kierownika jednostki/komórki przekazuje do Archiwum. Jeden egzemplarz spisu akt przyjętych i potwierdzonych przez Archiwum otrzymuje jednostka/komórka. XIII. Kontrola pracy Archiwum Upoważnieni przedstawiciele Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach i jego władz zwierzchnich oraz przedstawiciele ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego mają prawo do dokonywania kontroli Archiwum. 2. Kierownik Archiwum zobowiązany jest przedstawić wizytującemu żądaną dokumentację oraz udzielić ewentualnych wyjaśnień. 3. Wizytujący sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisuje osoba kontrolująca oraz kierownik Archiwum. Protokół z kontroli przedstawia się władzom Uczelni. 4. Archiwum Uczelni powinno być również kontrolowane przynajmniej raz w roku przez komisję ds. BHP działającą z upoważnienia Rektora Politechniki Śląskiej. XIV. Postanowienia końcowe 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją zastosowanie mają przepisy: 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 02r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375). 41

8 WZÓR Nr 1 NAZWA WYDZIAŁU (INSTYTUTU, KATEDRY) /JEDNOSTKI/KOMÓRKI KATEGORIA AKT TYTUŁ TECZKI LUB TOMU ZNAK TECZKI Daty skrajne (data rozpoczęcia i zakończenia sprawy) od do 43

9 WZÓR Nr 2 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT KAT (nazwa jednostki/komórki Uczelni) Lp. Znak teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne od-do Liczba teczek Data zniszczenia lub przekazania do Archiwum

10 WZÓR Nr 3 WYKAZY SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH Nr Data przyjęcia Nazwa jednostki/komórki Liczba Uwagi spisu akt przekazującej akta poz. spisu teczek

11 WZÓR Nr (nazwa i adres jednostki/komórki) PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ Komisja w składzie (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków komisji): 1. Przewodniczący: dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości... mb i stwierdziła, że stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną do celów praktycznych jednostki organizacyjnej, oraz że upłynęły terminy jej przechowywania, określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji technicznej. Członkowie komisji podpisy: (przewodniczący komisji) Zał.... kart,... pozycji spisu. 46

12 WZÓR Nr 5... (nazwa i adres jednostki/komórki) SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE Lp. Nr i lp. spisu zdawczoodbiorczego Symbol z wykazu Tytuł teczki Daty skrajne Liczba tomów Uwagi 47

13 WZÓR Nr 6... Gliwice, dnia (imię, nazwisko, rok, kierunek studiów, uczelnia, lub miejsce pracy) KIEROWNIK ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Proszę o udostępnienie następujących prac: (imię i nazwisko autora, tytuł pracy dyplomowej) Piszę pracę na temat: (tytuł pracy dyplomowej) pod kierunkiem naukowym: (imię, nazwisk i miejsce pracy promotora) Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasad korzystania z materiałów archiwalnych oraz przestrzegania praw autorskich (pieczątka Instytutu/Katedry, (podpis promotora lub w którym/ej powstała praca) instytucji zewnętrznej) 48

14 WZÓR Nr 7 ZAMÓWIENIE na materiały archiwalne Nazwa materiałów: Sygnatura:... Zamawiający: (data) (podpis) 49

15 WZÓR Nr 8 (strona 1)... Karta udostępniania akt nr... (pieczątka jednostki/komórki) **) Data r. termin zwrotu akt Proszę o udostępnienie *) wypożyczenie *) akt powstałych w z lat... o znakach i upoważniam do ich wykorzystania *) odbioru *) Pana/Panią... (imię i nazwisko)... (podpis) Zezwalam na udostępnienie *) wypożyczenie *) wymienionych wyżej akt... (data i podpis) *) zbędne skreślić **) wypełnia Archiwum (strona 2) Potwierdzam odbiór wymienionych na odwrotnej stronie akt tomów kart... Data r.... (podpis) Adnotacje o zwrocie akt : Akta zwrócono do Archiwum... dnia r.... (podpis oddającego) (podpis odbierającego) 50

16 UWAGI 51

17 UWAGI 52

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Kraków 2013 strona 1 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI... 7 ROZDZIAŁ III SYSTEM KANCELARYJNY.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A K A N C E L A R Y J N A OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 1 S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ POZNAŃ 2012 Strona 2 z 25 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 338 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 DIENNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 RĄDENIE Nr 3 MINISTR SPRW GRNICNYCH 1) z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi 1 Na podstawie 64 pkt 9 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR,{ b/09

ZARZADZENIE NR,{ b/09 ] ZARZADZENIE NR,{ b/09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia G lh1 &,\ o..- 2009 r. w sprawie Instrukcji gospodarki majatkiem trwalym, gospodarki magazynowej i zasad odpowiedzialnosci za powierzone

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 34/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. REGULAMIN studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia

Bardziej szczegółowo