Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r.

2 Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis operacji, opis zadań/ ZRF) - omówienie wybranych zakresów i typów operacji - inne zagadnienia związane z warunkami przyznania pomocy - wyjaśnienie procedur na etapie weryfikacji wniosku 2

3 Wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z 1. Sekcja II Identyfikacja Wnioskodawcy, pole 6 Rodzaj wnioskodawcy (uszczegółowiono katalog wnioskodawców, poprzez dodanie 2 opcji): - instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst - organizacje pozarządowe posiadające status OPP. 2. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 20 Limit pomocy na beneficjenta : - limit zł - limit zł dla Wnioskodawcy, który spełnia warunki podmiotowe w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. UWAGA! Zgodnie z Interpretacją MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r., bada się warunki podmiotowe, niezależnie od zakresu operacji, tworzonych miejsc pracy, dochodowości, itp. 3

4 3. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 24 Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację: zł UWAGA! w przypadku gdy operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi maksymalna wysokość pomocy wynosi zł. 4. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 26 Prefinansowanie operacji oraz sekcja IX Oświadczenia i zobowiązana wnioskodawcy: - uwzględnienie wyprzedzającego finansowania w formularzu wniosków, obok zaliczki. 4

5 Podmioty uprawnione Wysokość prefinansowania Warunki uzyskania prefinansowania wymagana dokumentacja WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE wnioskodawcy spełniający kryteria małych projektów z wykluczeniem: podmiotów sektora finansów publicznych: jst, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst kościoła lub innego związku wyznaniowego organizacji pozarządowych posiadających status OPP max. 20% wnioskowanej kwoty pomocy na etapie weryfikacji dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy na etapie podpisania umowy wymagane jest podpisanie weksla niezupełnego in blanco do wyprzedzającego finansowania wraz z deklaracją wekslową ZALICZKA wnioskodawcy spełniający kryteria małych projektów max.50%wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji na etapie weryfikacji dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy na etapie podpisania umowy warunkiem wypłacenia zaliczki jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania umowy przyznania pomocy 5

6 5. Sekcja VIII informacja o załącznikach: - możliwość dostarczania wydruku KRS z wyszukiwarki podmiotów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - możliwość podania numeru elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w przeglądarce ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - możliwość odznaczenia szczegółowych dokumentów potwierdzających, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom, przyznania pomocy w ramach działań Osi 3: zaświadczenie KRUS/ZUS, nakaz płatniczy z KRUS (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest domownik lub małżonek rolnika) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nie posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy inne dokumenty (np. oświadczenie dotyczące Osi 3). 6

7 Wybrane sekcje wniosku Cel operacji: - zgodny z zakresem, - zwięzły, - wskazujący zamierzony efekt i narzędzia służące do jego osiągnięcia, - nie powinien zawierać dat, parametrów, jednostek miary, opisu operacji ani elementów zakresu rzeczowego, - nie powinien być tożsamy z tytułem operacji, 7

8 Opis operacji: - uzasadnienie realizacji operacji, - szczegółowe informacje dotyczące planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, - wskaźniki produktu (bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi wielkościami), - wskaźnik rezultatu (bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego zakończeniu), - sposób pomiaru wskaźników (np. ankiety, listy obecności, liczba wejść na stronę, liczba uczestników,) - informacja, czy operacja zawiera koszty niekwalifikowalne, a jeśli tak: wykazanie tych kosztów uzasadnienie konieczności poniesienia wpływ na osiągnięcie celu operacji 8

9 - szczegółowe informacje odnośnie wymaganych pozwoleń dotyczących planowanej operacji: pozwolenia takie wymagane są na etapie wniosku o płatność, jednakże na etapie weryfikacji wniosku Wnioskodawca ma obowiązek podania informacji, jakie pozwolenia i decyzje są wymagane - informacje nt. współfinansowania operacji: pomoc finansowa w ramach PROW na lata może być przyznana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub środków własnych jednostek samorządu terytorialnego - informacje nt. poziomu dochodów generowanych w związku z realizacją operacji: dopuszczalny poziom dochodów nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w finansowanie projektu. UWAGA! Wydatki podlegające refundacji nie mogą być wcześniej sfinansowane z bezzwrotnych środków otrzymanych od innych podmiotów publicznych! 9

10 Opis zadań/ Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (ZRF): - opis zadań spójny z ZRF - nazwy kosztów niezawierające parametrów oraz specyfikacji: szczegółowe informacje dotyczące kosztu należy wskazać w Kolumnie 8 Uzasadnienie/uwagi - jednostki miary: sztuka, usługa, umowa, komplet (np. kosztorys) - prawidłowo wyliczona kwota ogółem - prawidłowo uzupełniona kwota kosztów kwalifikowalnych operacji w części dotyczącej inwestycji (dla operacji inwestycyjnych) Kolumna 7 - uzasadnienie racjonalności i wysokości kosztu wraz z kalkulacją, elementy składowe kosztu, wskazanie źródła wyceny wraz z podaniem parametrów charakterystycznych Kolumna 8, - praca świadczona nieodpłatnie wykazywana w godzinach przy stawce dla wniosków złożonych w 2013 r. 20,23 zł. - koszty ogólne (stanowiące max. 10% kwoty określonej w polu wniosku): np. nadzór inwestorski, nadzór autorski, dokumentacja projektowa, techniczna, licencje, opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe 10

11 Szkolenia i imprezy (np , ): - tytuł, nazwa, temat, program - termin, lokalizacja, czas trwania - grupa docelowa, zasady uczestnictwa / rekrutacji, ogólnodostępność: wykluczenie możliwości wspierania przedsięwzięć kierowanych do zamkniętej grupy osób np. tylko dla osób niepełnosprawnych, tylko dla członków KGW) - odpłatność, dochodowość Wybrane zakresy operacji - promocja operacji (zaproszenia, plakaty, ulotki, strona internetowa) - niezbędne zaplecze techniczno organizacyjne - kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) - obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 11

12 - pozwolenie na organizacje imprezy masowej - wskazanie lokalnych walorów promowanych podczas imprezy - wskazanie, w jaki sposób szkolenie/ warsztaty wpłyną na jakość życia społeczności lokalnej, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć organizowanych dla małej liczby osób (np. 5/ 10 osób) - demarkacja 9.5 PO KL - informacje nt. współfinansowania z innych źródeł publicznych, partnerstwo, inne źródła finansowania operacji - brak możliwości wspierania bieżącej działalności Wnioskodawcy - całkowity koszt operacji nie może przekroczyć zł.: brak możliwości dofinansowania imprezy, która jest częścią składową większego przedsięwzięcia np. rozgrywki ligowe PZPN, turniej w ramach 2 dniowej imprezy itp. obowiązek wykazania wszystkich kosztów operacji - brak możliwości finansowania szkoleń/ warsztatów z zakresu leśnictwa i rolnictwa 12

13 - brak możliwości finansowania operacji będących substytutami edukacji publicznej (np. standardowa nauka języka angielskiego, podstawowy kurs komputerowy) - brak możliwości dofinansowania zadań nieodpowiadających zakresowi operacji np. w ramach imprezy Wnioskodawca zamierza wyremontować lub wybudować ogrodzenie - brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy koszt wynajmu danego urządzenia, na czas realizacji operacji jest niższy, niż koszt zakupu - szkolenia i warsztaty powinny odbywać się z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno organizacyjnego: realizacja operacji w zakresie dotyczącym szkoleń nie może być pretekstem do wyposażania i unowocześniania prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych przekraczających koszt organizacji operacji nieinwestycyjnej np. zakup specjalistycznej maszyny 3 krotnie droższej, niż koszt realizacji warsztatów 13

14 Publikacje/ promocja/ strony Internetowe (np , ): - uzasadnienie: z czego wynika potrzeba realizacji operacji, wartość dodana operacji (w kontekście już dostępnych publikacji, folderów, stron internetowych o podobnym zakresie itp.) - tytuł, nazwa, temat, zakres - parametry charakterystyczne (ilość egz., liczba stron, format, rodzaj oprawy) - grupa docelowa, potencjalni odbiorcy - zasady udostępniania, ogólna dostępność, dystrybucja, miejsce przechowywania - odpłatność, dochodowość : dochód do wysokości wkładu własnego reklamy, logo innych pomiotów itp. - kryteria wyboru wykonawcy obowiązek zachowania konkurencyjności 14

15 - zgodność treści publikacji/ strony itp. z wybranym zakresem operacji (np. rozwijanie turystyki lub rekreacji, promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego itp.) - brak możliwości promowania indywidualnego podmiotu gospodarczego, - brak możliwości kwalifikowania bieżących kosztów utrzymania strony internetowej - obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 15

16 Świetlica wiejska (15.2.3): - informacja kto prowadzi świetlicę - dokumenty potwierdzające funkcjonowanie świetlicy wiejskiej lub obiektu pełniącego funkcję świetlicy: świetlica musi istnieć w dniu złożenia wniosku regulamin świetlicy oświadczenie wójta zdjęcia, plakaty, listy obecności i inne - ogólnodostępność (w jaki sposób rozpowszechniana będzie informacja o funkcjonowaniu świetlicy), dni i godziny udostępniania - podmioty korzystające z pomieszczeń świetlicy (np. KGW, sołectwo, itp.) - dochodowość (odpłatne udostępnianie sprzętu np. bilard, inne gry) infrastruktura nabyta w ramach operacji powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji - proporcjonalne wydzielenie kosztów: tylko pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność świetlicy wiejskiej w przypadku części wspólnych np. wymiana dachu, instalacji CO, tylko w części odpowiadającej proporcjom świetlica, a inne pomieszczenia 16

17 - uzasadnienie ilości zakupywanego sprzętu - brak możliwości remontu lub wyposażenia pomieszczeń, które nie są związane z działalnością świetlicy wiejskiej np. biblioteka, pomieszczenia OSP, pomieszczenia świetlicy środowiskowej - obowiązek przedstawienia szkiców sytuacyjnych i rysunków charakterystycznych umożliwiających weryfikacje planowanych prac: rozmieszczenie wyposażenia zakres prac remontowych - brak możliwości przenoszenia prawa własności: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celu małego projektu, a w przypadku projektu dotyczącego inwestycji jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy w tym czasie obowiązują ograniczenia co do przenoszenia własności, posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach projektu 17

18 Zabytki / dziedzictwo kulturowe (15.5.1, , ): - dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków, - inne dokumenty dotyczące zabytku (wymagane ostatecznie na etapie wniosku o płatność): program prac konserwatorskich dla obiektu wpisanego do ewidencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ostateczne prawomocne pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie prac opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wyrażenia zgody na realizację prac związanych z wykonaniem ogrodu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pozwolenie na budowę - możliwość remontu obiektów sakralnych tylko i wyłącznie wpisanych do rejestru zabytków, bez względu na to, kto jest Wnioskodawcą - jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków wskazanie wartości historycznej obiektu: pomnik osoby związanej z danym obszarem upamiętnienie wydarzenia historycznego - brak możliwości remontu zabytkowych budynków mieszkalnych 18

19 Przestrzeń publiczna / mała infrastruktura turystyczna / agroturystyka (15.1.4, ): - Przestrzeń publiczna obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - wymagane pozwolenia, opinie organów administracji publicznej bądź inne dokumenty niezbędne do realizacji operacji (np. pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, zgoda administratora drogi na postawienie oznakowania) - uwzględnienie wszystkich części składowych kosztu (np. zakup, przywóz/ dostawa, montaż) 19

20 - szkice sytuacyjne i rysunki charakterystyczne - ogólnodostępność, odpłatność, zasady udostępniania - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów ( ), - wpis do EDG bądź wyjaśnienie: wpis nie jest wymagany w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (agroturystyka) dokumenty potwierdzające działalność rolną wykluczenie podmiotów, które mogą aplikować w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wykluczenie wsparcia dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej z możliwości udzielenia wsparcia w ramach zakresu Budowa, odbudowa, przebudowa ( ) obiektów małej infrastruktury turystycznej ( ) - trwałość projektu inwestycyjnego 5 lat 20

21 - obowiązek precyzyjnego wskazania lokalizacji (nr działki wraz z obrębem ewid.) oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości i wymaganych pozwoleń, w przypadku zadań dotyczących nieruchomości oraz obiektów trwale związanych z gruntem: projekty liniowe (np. szlaki rowerowe, piesze) dane takie są wymagane w przypadku montowania urządzeń takich jak tablice informacyjne, znaki kierunkowe itp. - brak możliwości zagospodarowania pasa drogowego w ramach zakresu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich: zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U nr 19 poz. 115) odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych co najmniej 2 m 21

22 Kultywowanie / promocja lokalnej twórczości (15.2.2, ): - walory, tradycje, obrzędy, zwyczaje, język związane z regionem: stroje ludowe kultywowanie obrzędów orkiestra rękodzieło itp. - kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) - miejsce przechowywania zakupionego wyposażenia (stroje ludowe, instrumenty muzyczne) - zasady udostępniania (np. foldery, publikacje, płyty) - obowiązek wskazania kto jest prowadzącym zespół ludowy, orkiestrę itp.: brak możliwości aplikowania o wsparcie np. przez gminę w imieniu orkiestry w sytuacji, gdy prowadzącym orkiestrę jest OSP - brak możliwości przenoszenia prawa własności 22

23 Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania pomocy: - złożenie uzupełnień po terminie - niezłożenie uzupełnień - brak spełniania kryteriów podmiotowych beneficjenta w dniu składania wniosku do LGD - zakres operacji niezgodny z zakresem małych projektów - wniosek o przyznanie pomocy złożony przez nieuprawniony podmiot 23

24 Inne zagadnienia związane z warunkami przyznania pomocy Wartość dodana operacji: UWAGA! Zgodnie z treścią sprawozdania specjalnego (raportu) nr 5 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) z 2010 r., sytuacja w której została przyznana pomoc finansowa na realizację operacji, której zrealizowanie było możliwe bez wsparcia w postaci dotacji, jest nieprawidłowa. Operacje realizowane w ramach unijnych źródeł finansowania (np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny) muszą charakteryzować się tzw. wartością dodaną operacji/ projektu. Jest to tzw. zasada dodatkowości która zakłada, iż pozyskanie środków UE umożliwia realizację operacji, która bez tego wsparcia nie zostałaby zrealizowana lub zostałaby zrealizowana w mniejszym stopniu. Celem środków unijnych nie jest zastępowanie innych (np. krajowych) środków publicznych: - imprezy cykliczne - ponowny zakup strojów/ instrumentów - tworzenie stron internetowych, wydawanie publikacji o podobnym charakterze do już istniejących - kolejne inwestycje w już powstałą infrastrukturę (np. świetlica wiejska, place zabaw, mała infrastruktura turystyczna) 24

25 Sztuczny podział operacji/ tworzenie sztucznych warunków przyznania pomocy: - sztuczne dzielenie projektu operacja musi stanowić zamkniętą całość, a nie być sztucznie wydzielonym elementem w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy. Na sztuczne dzielenie operacji wskazywać może realizacja kilku projektów, które: prowadzą do osiągnięcia tego samego celu są elementem jednej, większej całości (np. podział jednego wydarzenia na kilka imprez, podział prac w budynku) są od siebie zależna realizacja jednej operacji nie jest możliwa bez realizacji drugiej (opracowanie materiałów w ramach jednej operacji i wydanie publikacji w drugiej operacji) mają wspólną dokumentację np. 1 dokumentacja projektowa, kosztorys, pozwolenie na budowę wykonane są jako ciąg zadań, przez tego samego wnioskodawcę, na zlecenie tego samego inwestora, w tym samym miejscu - brak możliwości dofinansowania imprezy, będącej elementem składowym większego przedsięwzięcia, którego łączny koszt przekracza ,00 zł. (np. rozgrywki ligowe, turniej będący elementem imprezy np. Dni Miejscowości XY) 25

26 Promocja podmiotu gospodarczego: - zakres realizacji małych projektów, nie przewiduje możliwości reklamy pojedynczego podmiotu gospodarczego: zakres realizacji małych projektów przewiduje możliwość wspierania operacji polegających na rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnej przedsiębiorczości pomoc ta może dotyczyć promocji przedsiębiorczości, a nie promocji konkretnego przedsiębiorstwa 26

27 Linia demarkacyjna/ współfinansowanie operacji z innych źródeł: - prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE - Linia demarkacyjna wskazuje te działania, w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania projektu z różnych Programów wspólnotowych np.: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, unowocześnienie sposobu działania firmy, jak i jego oferty, mogły być realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO), Działalnie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz, przy spełnieniu dodatkowych kryteriów, w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW szkolenia zawodowe realizowane są głównie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Działania Osi 3 i Osi 4 PROW programy Województwa Małopolskiego np. Nasza małopolska nasz region 27

28 - pomoc finansowa w ramach PROW może być przyznana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych: wyjątek stanowi współfinansowanie operacji ze środków pochodzących z Funduszu Kościelnego lub środków własnych jst na etapie podpisywania umowy Wnioskodawca podpisuje oświadczenie, że operacja nie jest i nie była finansowana ze środków publicznych - w przypadku instytucji kultury, w celu uniknięcia zarzutu podwójnego finansowania formę dotacji z w/w środków można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego - w części refundowanej finansowanie zadania może mieć formę pożyczki zwrotnej od jst lub kredytu UWAGA! Jako współfinansowanie operacji należy rozumieć również środki pozyskane z jst m.in. w ramach działań inicjatyw lokalnych, patronatów, małych grantów, otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego i inne podmioty. 28

29 Trwałość projektu/ przenoszenie własności: - beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celu małego projektu - w przypadku projektu dotyczącego inwestycji beneficjent zobowiązuje się do zachowania celu małego projektu przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy - w tym czasie obowiązują ograniczenia ( 5 ust 4 umowy przyznania pomocy): co do przenoszenia własności, posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach projektu co do zmiany sposobu i miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą - brak możliwości zmiany/ aneksowania celu operacji wskazanego w umowie przyznania pomocy, - brak możliwości przekazania obiektów objętych realizacją małego projektu innemu podmiotowi - możliwość kontynuacji realizacji operacji przez następcę prawnego wnioskodawcy: tylko w przypadku, gdy podpisano umowę przyznania pomocy 16 rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. następca prawny nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy 29

30 Wyjaśnienie procedur na etapie weryfikacji wniosku Wydłużenie/ wstrzymanie oceny wniosku: - kontrola LGD pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o rozpoczęciu kontroli w LGD i wstrzymaniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 1 miesiąc) - kontrola krzyżowa (KSOW, ARiMR) - zwrócenie się o opinię do innego organu pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 2 miesiące) - zwrócenie się do ARiMR w sprawie weryfikacji rzetelności wnioskodawcy pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 2 miesiące) - informacja do Wnioskodawcy o wydłużeniu 3 miesięcznego terminu weryfikacji wniosku pismo P-10/017 (o 1 miesiąc) - zmiana Planu finansowego operacji oraz ZRF dokonana bez wezwania Samorządu Województwa, z inicjatywy wnioskodawcy wydłuża termin weryfikacji wniosku o 1 miesiąc 30

31 Wydłużenie terminu składania uzupełnień: - możliwość wydłużenia terminu składania uzupełnień łącznie do 6 miesięcy: prośba złożona w terminie na złożenie uzupełnień (14 dni od dnia odebrania pisma w sprawie uzupełnień) przez osobę uprawnioną wskazany termin, do którego Wnioskodawca chce wydłużyć składanie uzupełnień (najlepiej konkretna data) uzasadnienie wydłużenia terminu obowiązek udokumentowania prośby dotyczącej wydłużenia terminu powyżej 1 miesiąca (np. potwierdzenie oczekiwania na decyzje w sprawie) UWAGA! Brak możliwości uzupełnienia wadliwie sporządzonego wniosku o wydłużenie terminu. 31

32 Przywrócenie terminu: Warunki przywrócenia terminu dokonania czynności na prośbę wnioskodawcy, które muszą zostać spełnione łącznie: 1. wniesienie prośby w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia 2. jednocześnie z wniesieniem prośby, dopełnienie wymaganej czynności, dla której określony był termin 3. uprawdopodobnienie, iż uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawcy UWAGA! Istnieje możliwość zweryfikowania daty odbioru pisma w sprawie dokonania danej czynności na stronie Internetowej Poczty Polskiej 32

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

34 Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, Kraków tel. (12) , fax (12) Centrum Informacyjne FEM tel. (12) , fax (12) Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel. (12) , fax (12)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo