Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r.

2 Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis operacji, opis zadań/ ZRF) - omówienie wybranych zakresów i typów operacji - inne zagadnienia związane z warunkami przyznania pomocy - wyjaśnienie procedur na etapie weryfikacji wniosku 2

3 Wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z 1. Sekcja II Identyfikacja Wnioskodawcy, pole 6 Rodzaj wnioskodawcy (uszczegółowiono katalog wnioskodawców, poprzez dodanie 2 opcji): - instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst - organizacje pozarządowe posiadające status OPP. 2. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 20 Limit pomocy na beneficjenta : - limit zł - limit zł dla Wnioskodawcy, który spełnia warunki podmiotowe w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. UWAGA! Zgodnie z Interpretacją MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r., bada się warunki podmiotowe, niezależnie od zakresu operacji, tworzonych miejsc pracy, dochodowości, itp. 3

4 3. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 24 Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację: zł UWAGA! w przypadku gdy operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi maksymalna wysokość pomocy wynosi zł. 4. Sekcja IV Plan finansowy operacji, pole 26 Prefinansowanie operacji oraz sekcja IX Oświadczenia i zobowiązana wnioskodawcy: - uwzględnienie wyprzedzającego finansowania w formularzu wniosków, obok zaliczki. 4

5 Podmioty uprawnione Wysokość prefinansowania Warunki uzyskania prefinansowania wymagana dokumentacja WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE wnioskodawcy spełniający kryteria małych projektów z wykluczeniem: podmiotów sektora finansów publicznych: jst, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst kościoła lub innego związku wyznaniowego organizacji pozarządowych posiadających status OPP max. 20% wnioskowanej kwoty pomocy na etapie weryfikacji dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy na etapie podpisania umowy wymagane jest podpisanie weksla niezupełnego in blanco do wyprzedzającego finansowania wraz z deklaracją wekslową ZALICZKA wnioskodawcy spełniający kryteria małych projektów max.50%wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji na etapie weryfikacji dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy na etapie podpisania umowy warunkiem wypłacenia zaliczki jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania umowy przyznania pomocy 5

6 5. Sekcja VIII informacja o załącznikach: - możliwość dostarczania wydruku KRS z wyszukiwarki podmiotów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - możliwość podania numeru elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w przeglądarce ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - możliwość odznaczenia szczegółowych dokumentów potwierdzających, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom, przyznania pomocy w ramach działań Osi 3: zaświadczenie KRUS/ZUS, nakaz płatniczy z KRUS (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest domownik lub małżonek rolnika) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu lub nie posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy inne dokumenty (np. oświadczenie dotyczące Osi 3). 6

7 Wybrane sekcje wniosku Cel operacji: - zgodny z zakresem, - zwięzły, - wskazujący zamierzony efekt i narzędzia służące do jego osiągnięcia, - nie powinien zawierać dat, parametrów, jednostek miary, opisu operacji ani elementów zakresu rzeczowego, - nie powinien być tożsamy z tytułem operacji, 7

8 Opis operacji: - uzasadnienie realizacji operacji, - szczegółowe informacje dotyczące planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, - wskaźniki produktu (bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi wielkościami), - wskaźnik rezultatu (bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego zakończeniu), - sposób pomiaru wskaźników (np. ankiety, listy obecności, liczba wejść na stronę, liczba uczestników,) - informacja, czy operacja zawiera koszty niekwalifikowalne, a jeśli tak: wykazanie tych kosztów uzasadnienie konieczności poniesienia wpływ na osiągnięcie celu operacji 8

9 - szczegółowe informacje odnośnie wymaganych pozwoleń dotyczących planowanej operacji: pozwolenia takie wymagane są na etapie wniosku o płatność, jednakże na etapie weryfikacji wniosku Wnioskodawca ma obowiązek podania informacji, jakie pozwolenia i decyzje są wymagane - informacje nt. współfinansowania operacji: pomoc finansowa w ramach PROW na lata może być przyznana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub środków własnych jednostek samorządu terytorialnego - informacje nt. poziomu dochodów generowanych w związku z realizacją operacji: dopuszczalny poziom dochodów nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy w finansowanie projektu. UWAGA! Wydatki podlegające refundacji nie mogą być wcześniej sfinansowane z bezzwrotnych środków otrzymanych od innych podmiotów publicznych! 9

10 Opis zadań/ Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (ZRF): - opis zadań spójny z ZRF - nazwy kosztów niezawierające parametrów oraz specyfikacji: szczegółowe informacje dotyczące kosztu należy wskazać w Kolumnie 8 Uzasadnienie/uwagi - jednostki miary: sztuka, usługa, umowa, komplet (np. kosztorys) - prawidłowo wyliczona kwota ogółem - prawidłowo uzupełniona kwota kosztów kwalifikowalnych operacji w części dotyczącej inwestycji (dla operacji inwestycyjnych) Kolumna 7 - uzasadnienie racjonalności i wysokości kosztu wraz z kalkulacją, elementy składowe kosztu, wskazanie źródła wyceny wraz z podaniem parametrów charakterystycznych Kolumna 8, - praca świadczona nieodpłatnie wykazywana w godzinach przy stawce dla wniosków złożonych w 2013 r. 20,23 zł. - koszty ogólne (stanowiące max. 10% kwoty określonej w polu wniosku): np. nadzór inwestorski, nadzór autorski, dokumentacja projektowa, techniczna, licencje, opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe 10

11 Szkolenia i imprezy (np , ): - tytuł, nazwa, temat, program - termin, lokalizacja, czas trwania - grupa docelowa, zasady uczestnictwa / rekrutacji, ogólnodostępność: wykluczenie możliwości wspierania przedsięwzięć kierowanych do zamkniętej grupy osób np. tylko dla osób niepełnosprawnych, tylko dla członków KGW) - odpłatność, dochodowość Wybrane zakresy operacji - promocja operacji (zaproszenia, plakaty, ulotki, strona internetowa) - niezbędne zaplecze techniczno organizacyjne - kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) - obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 11

12 - pozwolenie na organizacje imprezy masowej - wskazanie lokalnych walorów promowanych podczas imprezy - wskazanie, w jaki sposób szkolenie/ warsztaty wpłyną na jakość życia społeczności lokalnej, zwłaszcza w odniesieniu do przedsięwzięć organizowanych dla małej liczby osób (np. 5/ 10 osób) - demarkacja 9.5 PO KL - informacje nt. współfinansowania z innych źródeł publicznych, partnerstwo, inne źródła finansowania operacji - brak możliwości wspierania bieżącej działalności Wnioskodawcy - całkowity koszt operacji nie może przekroczyć zł.: brak możliwości dofinansowania imprezy, która jest częścią składową większego przedsięwzięcia np. rozgrywki ligowe PZPN, turniej w ramach 2 dniowej imprezy itp. obowiązek wykazania wszystkich kosztów operacji - brak możliwości finansowania szkoleń/ warsztatów z zakresu leśnictwa i rolnictwa 12

13 - brak możliwości finansowania operacji będących substytutami edukacji publicznej (np. standardowa nauka języka angielskiego, podstawowy kurs komputerowy) - brak możliwości dofinansowania zadań nieodpowiadających zakresowi operacji np. w ramach imprezy Wnioskodawca zamierza wyremontować lub wybudować ogrodzenie - brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy koszt wynajmu danego urządzenia, na czas realizacji operacji jest niższy, niż koszt zakupu - szkolenia i warsztaty powinny odbywać się z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno organizacyjnego: realizacja operacji w zakresie dotyczącym szkoleń nie może być pretekstem do wyposażania i unowocześniania prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych przekraczających koszt organizacji operacji nieinwestycyjnej np. zakup specjalistycznej maszyny 3 krotnie droższej, niż koszt realizacji warsztatów 13

14 Publikacje/ promocja/ strony Internetowe (np , ): - uzasadnienie: z czego wynika potrzeba realizacji operacji, wartość dodana operacji (w kontekście już dostępnych publikacji, folderów, stron internetowych o podobnym zakresie itp.) - tytuł, nazwa, temat, zakres - parametry charakterystyczne (ilość egz., liczba stron, format, rodzaj oprawy) - grupa docelowa, potencjalni odbiorcy - zasady udostępniania, ogólna dostępność, dystrybucja, miejsce przechowywania - odpłatność, dochodowość : dochód do wysokości wkładu własnego reklamy, logo innych pomiotów itp. - kryteria wyboru wykonawcy obowiązek zachowania konkurencyjności 14

15 - zgodność treści publikacji/ strony itp. z wybranym zakresem operacji (np. rozwijanie turystyki lub rekreacji, promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego itp.) - brak możliwości promowania indywidualnego podmiotu gospodarczego, - brak możliwości kwalifikowania bieżących kosztów utrzymania strony internetowej - obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW 15

16 Świetlica wiejska (15.2.3): - informacja kto prowadzi świetlicę - dokumenty potwierdzające funkcjonowanie świetlicy wiejskiej lub obiektu pełniącego funkcję świetlicy: świetlica musi istnieć w dniu złożenia wniosku regulamin świetlicy oświadczenie wójta zdjęcia, plakaty, listy obecności i inne - ogólnodostępność (w jaki sposób rozpowszechniana będzie informacja o funkcjonowaniu świetlicy), dni i godziny udostępniania - podmioty korzystające z pomieszczeń świetlicy (np. KGW, sołectwo, itp.) - dochodowość (odpłatne udostępnianie sprzętu np. bilard, inne gry) infrastruktura nabyta w ramach operacji powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji - proporcjonalne wydzielenie kosztów: tylko pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność świetlicy wiejskiej w przypadku części wspólnych np. wymiana dachu, instalacji CO, tylko w części odpowiadającej proporcjom świetlica, a inne pomieszczenia 16

17 - uzasadnienie ilości zakupywanego sprzętu - brak możliwości remontu lub wyposażenia pomieszczeń, które nie są związane z działalnością świetlicy wiejskiej np. biblioteka, pomieszczenia OSP, pomieszczenia świetlicy środowiskowej - obowiązek przedstawienia szkiców sytuacyjnych i rysunków charakterystycznych umożliwiających weryfikacje planowanych prac: rozmieszczenie wyposażenia zakres prac remontowych - brak możliwości przenoszenia prawa własności: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celu małego projektu, a w przypadku projektu dotyczącego inwestycji jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy w tym czasie obowiązują ograniczenia co do przenoszenia własności, posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach projektu 17

18 Zabytki / dziedzictwo kulturowe (15.5.1, , ): - dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków, - inne dokumenty dotyczące zabytku (wymagane ostatecznie na etapie wniosku o płatność): program prac konserwatorskich dla obiektu wpisanego do ewidencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ostateczne prawomocne pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie prac opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wyrażenia zgody na realizację prac związanych z wykonaniem ogrodu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pozwolenie na budowę - możliwość remontu obiektów sakralnych tylko i wyłącznie wpisanych do rejestru zabytków, bez względu na to, kto jest Wnioskodawcą - jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków wskazanie wartości historycznej obiektu: pomnik osoby związanej z danym obszarem upamiętnienie wydarzenia historycznego - brak możliwości remontu zabytkowych budynków mieszkalnych 18

19 Przestrzeń publiczna / mała infrastruktura turystyczna / agroturystyka (15.1.4, ): - Przestrzeń publiczna obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - wymagane pozwolenia, opinie organów administracji publicznej bądź inne dokumenty niezbędne do realizacji operacji (np. pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, zgoda administratora drogi na postawienie oznakowania) - uwzględnienie wszystkich części składowych kosztu (np. zakup, przywóz/ dostawa, montaż) 19

20 - szkice sytuacyjne i rysunki charakterystyczne - ogólnodostępność, odpłatność, zasady udostępniania - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów ( ), - wpis do EDG bądź wyjaśnienie: wpis nie jest wymagany w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (agroturystyka) dokumenty potwierdzające działalność rolną wykluczenie podmiotów, które mogą aplikować w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wykluczenie wsparcia dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej z możliwości udzielenia wsparcia w ramach zakresu Budowa, odbudowa, przebudowa ( ) obiektów małej infrastruktury turystycznej ( ) - trwałość projektu inwestycyjnego 5 lat 20

21 - obowiązek precyzyjnego wskazania lokalizacji (nr działki wraz z obrębem ewid.) oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości i wymaganych pozwoleń, w przypadku zadań dotyczących nieruchomości oraz obiektów trwale związanych z gruntem: projekty liniowe (np. szlaki rowerowe, piesze) dane takie są wymagane w przypadku montowania urządzeń takich jak tablice informacyjne, znaki kierunkowe itp. - brak możliwości zagospodarowania pasa drogowego w ramach zakresu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich: zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U nr 19 poz. 115) odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych co najmniej 2 m 21

22 Kultywowanie / promocja lokalnej twórczości (15.2.2, ): - walory, tradycje, obrzędy, zwyczaje, język związane z regionem: stroje ludowe kultywowanie obrzędów orkiestra rękodzieło itp. - kryteria wyboru wykonawcy (obowiązek zachowania konkurencyjności) - miejsce przechowywania zakupionego wyposażenia (stroje ludowe, instrumenty muzyczne) - zasady udostępniania (np. foldery, publikacje, płyty) - obowiązek wskazania kto jest prowadzącym zespół ludowy, orkiestrę itp.: brak możliwości aplikowania o wsparcie np. przez gminę w imieniu orkiestry w sytuacji, gdy prowadzącym orkiestrę jest OSP - brak możliwości przenoszenia prawa własności 22

23 Najczęstsze przyczyny odmowy przyznania pomocy: - złożenie uzupełnień po terminie - niezłożenie uzupełnień - brak spełniania kryteriów podmiotowych beneficjenta w dniu składania wniosku do LGD - zakres operacji niezgodny z zakresem małych projektów - wniosek o przyznanie pomocy złożony przez nieuprawniony podmiot 23

24 Inne zagadnienia związane z warunkami przyznania pomocy Wartość dodana operacji: UWAGA! Zgodnie z treścią sprawozdania specjalnego (raportu) nr 5 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) z 2010 r., sytuacja w której została przyznana pomoc finansowa na realizację operacji, której zrealizowanie było możliwe bez wsparcia w postaci dotacji, jest nieprawidłowa. Operacje realizowane w ramach unijnych źródeł finansowania (np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Społeczny) muszą charakteryzować się tzw. wartością dodaną operacji/ projektu. Jest to tzw. zasada dodatkowości która zakłada, iż pozyskanie środków UE umożliwia realizację operacji, która bez tego wsparcia nie zostałaby zrealizowana lub zostałaby zrealizowana w mniejszym stopniu. Celem środków unijnych nie jest zastępowanie innych (np. krajowych) środków publicznych: - imprezy cykliczne - ponowny zakup strojów/ instrumentów - tworzenie stron internetowych, wydawanie publikacji o podobnym charakterze do już istniejących - kolejne inwestycje w już powstałą infrastrukturę (np. świetlica wiejska, place zabaw, mała infrastruktura turystyczna) 24

25 Sztuczny podział operacji/ tworzenie sztucznych warunków przyznania pomocy: - sztuczne dzielenie projektu operacja musi stanowić zamkniętą całość, a nie być sztucznie wydzielonym elementem w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy. Na sztuczne dzielenie operacji wskazywać może realizacja kilku projektów, które: prowadzą do osiągnięcia tego samego celu są elementem jednej, większej całości (np. podział jednego wydarzenia na kilka imprez, podział prac w budynku) są od siebie zależna realizacja jednej operacji nie jest możliwa bez realizacji drugiej (opracowanie materiałów w ramach jednej operacji i wydanie publikacji w drugiej operacji) mają wspólną dokumentację np. 1 dokumentacja projektowa, kosztorys, pozwolenie na budowę wykonane są jako ciąg zadań, przez tego samego wnioskodawcę, na zlecenie tego samego inwestora, w tym samym miejscu - brak możliwości dofinansowania imprezy, będącej elementem składowym większego przedsięwzięcia, którego łączny koszt przekracza ,00 zł. (np. rozgrywki ligowe, turniej będący elementem imprezy np. Dni Miejscowości XY) 25

26 Promocja podmiotu gospodarczego: - zakres realizacji małych projektów, nie przewiduje możliwości reklamy pojedynczego podmiotu gospodarczego: zakres realizacji małych projektów przewiduje możliwość wspierania operacji polegających na rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnej przedsiębiorczości pomoc ta może dotyczyć promocji przedsiębiorczości, a nie promocji konkretnego przedsiębiorstwa 26

27 Linia demarkacyjna/ współfinansowanie operacji z innych źródeł: - prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE - Linia demarkacyjna wskazuje te działania, w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania projektu z różnych Programów wspólnotowych np.: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, unowocześnienie sposobu działania firmy, jak i jego oferty, mogły być realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO), Działalnie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz, przy spełnieniu dodatkowych kryteriów, w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW szkolenia zawodowe realizowane są głównie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Działania Osi 3 i Osi 4 PROW programy Województwa Małopolskiego np. Nasza małopolska nasz region 27

28 - pomoc finansowa w ramach PROW może być przyznana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych: wyjątek stanowi współfinansowanie operacji ze środków pochodzących z Funduszu Kościelnego lub środków własnych jst na etapie podpisywania umowy Wnioskodawca podpisuje oświadczenie, że operacja nie jest i nie była finansowana ze środków publicznych - w przypadku instytucji kultury, w celu uniknięcia zarzutu podwójnego finansowania formę dotacji z w/w środków można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego - w części refundowanej finansowanie zadania może mieć formę pożyczki zwrotnej od jst lub kredytu UWAGA! Jako współfinansowanie operacji należy rozumieć również środki pozyskane z jst m.in. w ramach działań inicjatyw lokalnych, patronatów, małych grantów, otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego i inne podmioty. 28

29 Trwałość projektu/ przenoszenie własności: - beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celu małego projektu - w przypadku projektu dotyczącego inwestycji beneficjent zobowiązuje się do zachowania celu małego projektu przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy - w tym czasie obowiązują ograniczenia ( 5 ust 4 umowy przyznania pomocy): co do przenoszenia własności, posiadania lub sposobu wykorzystywania rzeczy nabytych w ramach projektu co do zmiany sposobu i miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą - brak możliwości zmiany/ aneksowania celu operacji wskazanego w umowie przyznania pomocy, - brak możliwości przekazania obiektów objętych realizacją małego projektu innemu podmiotowi - możliwość kontynuacji realizacji operacji przez następcę prawnego wnioskodawcy: tylko w przypadku, gdy podpisano umowę przyznania pomocy 16 rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. następca prawny nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy 29

30 Wyjaśnienie procedur na etapie weryfikacji wniosku Wydłużenie/ wstrzymanie oceny wniosku: - kontrola LGD pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o rozpoczęciu kontroli w LGD i wstrzymaniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 1 miesiąc) - kontrola krzyżowa (KSOW, ARiMR) - zwrócenie się o opinię do innego organu pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 2 miesiące) - zwrócenie się do ARiMR w sprawie weryfikacji rzetelności wnioskodawcy pismo P-8/017 do wnioskodawcy, informujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosku (nie dłużej niż o 2 miesiące) - informacja do Wnioskodawcy o wydłużeniu 3 miesięcznego terminu weryfikacji wniosku pismo P-10/017 (o 1 miesiąc) - zmiana Planu finansowego operacji oraz ZRF dokonana bez wezwania Samorządu Województwa, z inicjatywy wnioskodawcy wydłuża termin weryfikacji wniosku o 1 miesiąc 30

31 Wydłużenie terminu składania uzupełnień: - możliwość wydłużenia terminu składania uzupełnień łącznie do 6 miesięcy: prośba złożona w terminie na złożenie uzupełnień (14 dni od dnia odebrania pisma w sprawie uzupełnień) przez osobę uprawnioną wskazany termin, do którego Wnioskodawca chce wydłużyć składanie uzupełnień (najlepiej konkretna data) uzasadnienie wydłużenia terminu obowiązek udokumentowania prośby dotyczącej wydłużenia terminu powyżej 1 miesiąca (np. potwierdzenie oczekiwania na decyzje w sprawie) UWAGA! Brak możliwości uzupełnienia wadliwie sporządzonego wniosku o wydłużenie terminu. 31

32 Przywrócenie terminu: Warunki przywrócenia terminu dokonania czynności na prośbę wnioskodawcy, które muszą zostać spełnione łącznie: 1. wniesienie prośby w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia 2. jednocześnie z wniesieniem prośby, dopełnienie wymaganej czynności, dla której określony był termin 3. uprawdopodobnienie, iż uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawcy UWAGA! Istnieje możliwość zweryfikowania daty odbioru pisma w sprawie dokonania danej czynności na stronie Internetowej Poczty Polskiej 32

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

34 Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, Kraków tel. (12) , fax (12) Centrum Informacyjne FEM tel. (12) , fax (12) Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel. (12) , fax (12)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków 1 Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrocław, kwiecieo

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy

Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy 1 Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy Wydział Obszarów Wiejskich Lądek Zdrój, marzec 2011 Podsumowanie obsługi działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej j Grupy Działania ania współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu w kontekście rozliczenia

Realizacja projektu w kontekście rozliczenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013. Zagadnienia problematyczne

Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013. Zagadnienia problematyczne Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 Zagadnienia problematyczne Zestawienie rzeczowo-finansowe W pozycji mierniki należy wpisać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013

Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013 1. Kiedy ukażą się rozporządzenia do działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi? Pytanie związane z koniecznością

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy Umowa przyznania pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sierpień- wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany we wniosku (1)

Planowane zmiany we wniosku (1) Planowane zmiany formularza wniosku o przyznanie pomocy, procedury KP-017 oraz umowy przyznania pomocy do działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Czerwiec 2010 r. Planowane zmiany

Bardziej szczegółowo

anie Różnicowanie w kierunku działalno alności nierolniczej w ramach 2013 Dominik Kocoń Kielce, 16 marca 2012

anie Różnicowanie w kierunku działalno alności nierolniczej w ramach 2013 Dominik Kocoń Kielce, 16 marca 2012 Konferencja Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów W-_41_MP WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów potwierdzenie przyjęcia przez SW (pieczęć) I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 13 luty 2009 r. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: 1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r.

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. 1. Złożenie wniosku w terminie Beneficjent jest zobowiązany złożyć WoP (Wniosek o Płatność) w terminie

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta -

I. DANE BENEFICJENTA. 1 Numer identyfikacyjny. ... Pieczęć pracownika przyjmującego. 2 Status prawny. 3 Nazwa beneficjenta. 4 Adres beneficjenta - ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Data... Pieczęć pracownika przyjmującego

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo