Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia"

Transkrypt

1 414 Probl Hig Epidemiol 212, 93(2): Kampa społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia Social campaigns as an example of disseminating the principles of healthy eating Agszka Białek-Dratwa 1/, Anna Kukielczak 2/, Natalia Czech 1/, Monika Gętek 1/ 1/ Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2/ Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wstęp. Powszechność oraz dostępność czynią z reklamy element komunikowania się ze społeczeństwem. Reklamy społeczne są komunikatem, który ma na celu tylko informowa, ale rówż wywoła zmiany postaw oraz zachowań społecznych. Specyficzną grupą reklama oraz całych kampanii społecznych są kampa dotyczące żywności oraz żywienia. Wśród nich możemy znaleźć ie, które będą miały za zada zapobiegać chorobom, zmieniać styl życia na prozdrowotny, wprowadzać w swoją codzienną dietę produkty spożywcze korzyst oddziałujące na zdrowia oraz zauważać problem społeczny. Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceum oraz studentów dotyczącej kampanii społecznych żywności i żywienia oraz jaką rolę odgrywają kampa w ich życiu. Materiał i metodyka. Przebadanych zostało 463 uczniów oraz studentów. Bada zostało przeprowadzone na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. Badani zostali zapytani o zauważe w ciągu ostatnich 6 miesięcy kampanii społecznych dotyczących żywienia i żywności. 58, uczniów szkół podstawowych, 26,2 gimnazjalistów, 41,9 licealistów i 52,4 studentów spotkało się z imi kampaniami. W Internecie programy społeczne zaobserwowało 38,7 uczniów szkół podstawowych, 15,9 uczniów gimnazjów, 33,1 licealistów oraz 32,9 studentów. Na billboardach oraz plakatach reklamę społeczną dotyczącą żywienia zauważyło: 19,3 uczniów szkół podstawowych, 13,5 uczniów szkół gimnazjalnych, 14,7 uczniów liceum oraz 2,7 studentów. 46,2 uczniów szkół podstawowych, 35,7 gimnazjalistów, 11, licealistów oraz 17,1 studentów zmieniło swoje nawyki żywieniowe pod wpływem kampanii społecznej. Wnioski. Wśród badanych umiejętność wymienia poszczególnych kampanii była wysoka, podczas gdy szczegółowa wiedza na ich temat przedstawiała się zadawalająco. Rola jaką pełnią kampa w zmianach nawyków żywieniowych w społeczeństwie jest według badanych istotna. Jednakże badani częściej wskazywali na zmiany sposobu żywienia dokonywane pod wpływem kampanii społecznej w całym społeczeństwie, aniżeli w swoim codziennym żywieniu. Introduction. Prevalence and availability make the advertising an important part of communication with the public. Ads are social communication, which is aimed not only at information but also at creation of change in attitudes and social behavior. A specific ad group, and entire social campaigns, are the campaigns regarding food and nutrition. Among them we find those designed to prevent illnesses, promote a healthy life style, introduce into a daily diet foods favorably affecting health and increase awareness of social problems. Aim. To evaluate the level of knowledge of pupils in primary, junior high, and high schools, and university students about social campaigns on food and nutrition, and the role of campaigns in their lives. Materials & methods. 463 pupils and students were surveyed. The study was conducted based on the author s questionnaire. Results. The respondents were asked whether in the last 6 months they noticed any public campaigns on food and nutrition. 58. of primary school pupils, 26.2 of high school pupils, 41.9 of high school pupils and 52.4 of students observed such a campaign. On the Internet, social programs were observed by 38.7 of primary school pupils, 15.9 of junior high school pupils and 32.9 of students. Nutrition-related advertising on billboards and posters was noted by: 19.3 of primary school pupils, 13.5 junior high school pupils, 14.7 of high school pupils and 2.7 of students of primary school pupils, 35.7 junior high school pupils, 11. of high school pupils and 17.1 of students changed their eating habits under the influence of a social campaign. Conclusions. Among the respondents, the ability to list each campaign was high, while the detailed knowledge about them was unsatisfactory. According to the respondents, the role of campaigns to change dietary habits of the society is important. However, the respondents more frequently pointed to dietary changes under the influence of the social campaign in the entire society, than in their daily diets. Key words: advertising, social advertising, social campaigns, nutrition, food, the study of knowledge Słowa kluczowe: reklama, reklama społeczna, kampa społeczne, żywie, żywność, bada wiedzy Probl Hig Epidemiol 212, 93(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Mgr Agszka Białek-Dratwa Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych ul. Żeromskiego 7, Bytom tel ,

2 Białek A i wsp. Kampa społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia 415 Wstęp Jednym z rodzajów komunikacji społecznej jest reklama społeczna, która ma na celu promocję społecznych wartości. Definiując reklamę społeczną Dominika Maison i Norbert Maliszewska wskazują, iż jest ona komunikatem perswazyjnym i służy tylko informowaniu, ale rówż zmia postaw i zachowań. Reklama społeczna realizowana jest w dwojaki sposób: namawia do prospołecznych zachowań, nakłania do korzystnych zmian ze społecznego punktu widzenia, np. pomocy ludziom pełnosprawnym, osobom chorym, bezdomnym, ubogim oraz ofiarom przemocy czy kalizmu, a że do zachania zachowań pożądanych, obowiązujących w społeczeństwie, za normy negatywne np. jedzenia fast-foodów, palenia papierosów, spożywania alkoholu w ciąży [1, 2]. Twórcy reklamy społecznej często borykają się z brakiem środków finansowych na badania i profesjonalną reklamę, ich budżet jest bardzo ograniczony. Główną intencją nadawcy jest chęć pomocy innym, dzięki czemu zaufa i wiarygodność nadawcy wśród społeczeństwa jest bardzo wysoka [1, 2, 3, 4]. Reklamy społeczne tworzy się, aby uwrażliwić społeczeństwo na los osób potrzebujących pomocy, ostrzec przed chorobami, namawiać do prowadzenia zdrowego stylu życia czy propagować ważne idee. W ich reklamach odnosi się najczęściej do zachęcenia społeczeństwa do działań, dzięki którym mogą coś zyskać lub stracić. Efekty te są zgodne z koncepcjami Kahneman a i Tversky ego, które zakładają, iż subiektywna wartość strat jest dla ludzi ważjsza niż matematycz analogiczna pozytywna wartość zysku [2, 4]. Większość reklam społecznych odnosi się do emocji, wykorzystując współczucie lub lęk. Lęk używany jest, aby odbiorca podjął działania dla własnego dobra, np. zaprzestał palić papierosy, przestał spożywać alkohol. Współczucie mają wzbudzić te reklamy, w których chodzi o pomoc odbiorcy, aby na przykład wsparł material dzieci cierpiące głód [3]. Społeczne kampa reklamowe najczęściej organizowane są przez organizacje społeczne, non-profit lub rządowe. Wspierane zaś są przez przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem ze względu na finansowe oraz merytoryczną pomoc. W reklamie społecznej wykorzystuje się metody powszech oddziałujące i używane w reklamie komercyjnej, opierając się głów o przekazy racjonalne i emocjonalne. W przekazie racjonalnym stosuje się informacje obiektyw dostarczane odbiorcy. W reklamie społecznej argumenty mają przemówić za podjęciem lub rezygnacją z konkretnych działań [1, 4, 5]. Cel pracy Ocena wiedzy młodych ludzi na temat kampanii społecznych odnoszących się do żywności i żywienia. Cel realizowany został poprzez próby odpowiedzi na pytania: 1. Czy istje różnica w poziomie wiedzy dotyczącym kampanii społecznych żywności i żywienia pomiędzy uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentami? 2. Jaką rolę w kreowaniu zdrowego stylu życia oraz prawidłowych nawyków żywieniowych pełnią kampa społeczne? Materiał i metoda Badaniami ankietowymi objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceum ogólnokształcącego oraz studentów zamieszkujących dwa miasta z terenu Górnego Śląska z Katowic i Siemianowic Śląskich. Badam objęto 5 osób. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano ankiety 463 osób, których kwestionariusze zostały wypełnione w sposób prawidłowy i zostały zwrócone. Przebadanych zostało 275 dziewcząt oraz 188 chłopców, w wieku lat. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Bada było anonimowe. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Do analizy statystycznej posłużono się testem χ 2. Za poziom istotny statystycz przyjęto p,5. Na potrzeby badania wyodrębniono cztery badane grupy: uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół licealnych oraz studentów. Obliczono częstość badanych zachowań, opinii dotyczących kampanii społecznych oraz znajomości poszczególnych programów społecznych dotyczących żywności i żywienia. Porównania dokonano w obrębie badanych grup. Wyniki Badana grupa obejmowało 463 uczniów, w tym 119 uczniów szkół podstawowych, co stanowiło 25,7 badanej grupy, 126 uczniów szkół gimnazjalnych (27,2), 136 uczniów liceum (29,4) oraz 82 studentów (17,7) (tab. V). Średnia wieku w całej badanej grupie wynosiła 16,1 lat ± 3,4, wśród uczniów szkoły podstawowej 12,2±,8 lat, uczniów szkół gimnazjalnych 14,7±,9, uczniów liceum 17,5±,9 oraz studentów 21,6±2,1. W badanej grupie 275 osób stanowiły dziewczęta (59,4) a chłopcy 188 osób (4,6). Wśród uczniów szkół podstawowych 69 (58) stanowiły dziewczęta, 5 chłopcy (42). W gimnazjum 49 badanych (38,9) stanowiły dziewczęta, a 77 badanych stanowili chłopcy (61,1). Spo-

3 416 Probl Hig Epidemiol 212, 93(2): śród badanych licealistów 96 osób było płci żeńskiej, a 4 (29,4) męskiej. Wśród badanych studentów 61 badanych stanowiły kobiety (74,4), 21 badanych to mężczyźni (25,6). Ankietowani zostali zapytani o masę ciała i wzrost. Z uzyskanych danych obliczono według wzoru wskaźnik masy ciała (BMI). Ze względu na wiek badanych i brak możliwości wykorzystania wskaźnika masy ciała do analizy masy ciała zastosowano siatki centylowe wskaźnika masy ciała dla chłopców oraz dziewcząt dla dzieci Polskich z 21 r. Wśród uczniów szkół podstawowych 66,4 badanych charakteryzowało się normowagą, 15,1 dowagą, 11,8 nadwagą i 6,7 otyłością. W badanej grupie gimnazjalistów 75 miało prawidłową masę ciała, 18 dowagę, 6 nadwagę i 1 było otyłe. W badanej grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych 75 miało prawidłową masę ciała, 17 charakteryzowało się dowagą, 7 nadwagą i 1 otyłością. Wśród studentów 79 miało prawidłową masę ciała, 14 dowagę, 7 nadwagę. Wśród ankietowanych studentów nikt był osobą otyłą. Śred BMI w badanej grupie wynosiło 2,6±3,2, wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 19,4±4, (co odpowiadało od 15 do 3 percentyla w siatkach centylowych wskaźnika masy ciała dla chłopców i dziewcząt w wieku 1-14 lat, Polska 21 i świadczyło to o prawidłowej średj masie ciała). W badanej podgrupie uczniów gimnazjum śred BMI wynosiło 2,9±2,8 (BMI 2,9 w siatkach centylowych wskaźnika masy ciała dla chłopców i dziewcząt w wieku lat, Polska 21 znajduje się pomiędzy 5 a 75 percentylem i świadczy o średj prawidłowej masie ciała). Śred BMI w podgrupie badanych licealistów wynosiło 2,8±2,9. Według siatek centylowych wskaźnika masy ciała dla chłopców i dziewcząt w wieku 17-18, BMI 2,8 znajduje się pomiędzy 25 a 75 centylem i świadczy o prawidłowej średj masie ciała. W grupie badanych studentów śred BMI wynosiło 21,4 ± 2,5 i świadczyło o prawidłowej średj masie ciała w badanej grupie. Badani respondenci zostali zapytani o fakt spotkania się w ciągu ostatnich 6 miesięcy z kampaniami społecznymi dotyczącymi żywienia i żywności. 58, wie/ pamiętam Ryc. 1. Odpowiedzi badanych na pyta czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy spotkałeś/łaś się z kampanią społeczną dotyczącą żywienia i żywności? Fig. 1. Responses of respondents to the question: Have you encountered a social campaign on food and nutrition in the last 6 months? uczniów szkół podstawowych, 26,2 gimnazjalistów, 41,9 licealistów i 52,4 studentów spotkało się z imi kampaniami. 22,7 najmłodszych badanych, 42,9 uczniów gimnazjum, 41,9 uczniów liceum oraz 18,3 studentów spotkało się z imi kampaniami. 19,3 uczniów szkól podstawowych, 27, gimnazjalistów, 21,3 licealistów oraz 19,5 studentów wiedziało czy spotkało się kiedykolwiek z kampania społeczną dotyczącą żywności i żywienia. W całej badanej grupie 44,9 badanych spotkało się z ą kampanią, 33, spotkało się, a 22,1 potrafiło udzielić odpowiedzi. Analiza statystyczna wykazała, iż pomiędzy badanymi grupami występowała istotna statystycz różnica. Ankietowani zostali zapytani o rodzaj mediów, w których spotkali się z kampanią społeczną dotyczącą żywności i żywienia. 67,2 uczniów szkół podstawowych, 26,2 gimnazjalistów, 41,9 licealistów oraz 52,4 studentów widziało reklamę społeczną w telewizji. 16, najmłodszych uczniów, 4, uczniów szkół gimnazjalnych, 12,5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 11, studentów słyszało ą reklamę w radio. W Internecie programy społeczne zaobserwowało 38,7 uczniów szkół podstawowych, 15,9 uczniów gimnazjów, 33,1 licealistów oraz 32,9 studentów. Na billboardach oraz plakatach Tabela I. Rodzaj mediów, w których badani spotkali się z kampanią społeczną dotyczącą żywności i żywienia * Table I. Type of media in which subjects encountered a social campaign on food and nutrition Rodzaj mediów w telewizji w radio w Internecie na billboardach/ plakatach w prasie na ulotkach spotkałem się Rodzaj szkoły 67,2 16, 38,7 19,3 16,8 17,6 22,7 gimnazjum 26,2 4, 15,9 13,5 6,3 11,1 63,5 liceum 41,9 12,5 33,1 14,7 11,8 1,3 47,1 uczelnia 52,4 11, 32,9 2,7 19,5 9,8 32,9 46, 1,8 29,8 16,6 13, 12,3 42,8 * Suma odpowiedzi jest równa 1, ze względu na rodzaj pytania w pytaniu istniała możliwość wielokrotnej odpowiedzi

4 Białek A i wsp. Kampa społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia 417 reklamę społeczną dotyczącą żywienia zauważyło: 19,3 uczniów szkół podstawowych, 13,5 uczniów szkół gimnazjalnych, 14,7 uczniów liceum oraz 2,7 studentów. W całej badanej grupie kampa społeczne zaobserwowane były w prasie codziennej, prasie kolorowej przez 13, respondentów oraz na ulotkach 12,3 przebadanych. Analiza statystyczna wykazała różnice istotne statystycz występujące pomiędzy badanymi grupami Ryc. 2. Znajomość hasła oraz tytułu kampanii społecznej dotyczącej żywności i żywienia widzianej w ciągu ostatnich 6 miesięcy wśród badanych Fig 2. Knowledge of a social campaign on food and nutrition seen in the past 6 months among respondents Ankietowani zostali zapytani o znajomość haseł oraz tytułów kampanii społecznych dotyczących żywności i żywienia. Znajomość ą potwierdziło: 31,1 uczniów szkół podstawowych, 9,5 gimnazjalistów, 9,5 licealistów oraz 23,2 studentów. W całej badanej grupie 17,5 badanych potrafiła właściwie podać hasło oraz tytuł kampanii. Różnica pomiędzy badanymi grupami była istotna statystycz wie/ pamiętam Ryc. 3. Zmiana nawyków żywieniowych w badanej grupie pod wpływem kampanii społecznych Fig. 3. Changing eating habits in the study group under the influence of social campaigns Badani zostali zapytani o zmianę nawyków żywieniowych pod wpływem kampanii społecznych dotyczących żywności i żywienia. 46,2 uczniów szkół podstawowych, 35,7 gimnazjalistów, 11, licealistów oraz 17,1 studentów zmieniło swoje nawyki żywieniowe pod wpływem kampanii społecznej. 63,4 studentów, 58,8 licealistów, 49,2 gimnazjalistów oraz 36,1 uczniów szkół podstawowych zmieniło ich nawyków. Badanych, którzy zmienili swoje nawyki (N=129) zapytano jak oceniali te zmiany. W całej badanej grupie 62, badanych uważało te zmiany za pozytywne, 2,3 za negatywne, 35,7 potrafiło ocenić tych zmian. Wśród badanych studenci w 92,9 uznali tę zmianę za pozytywną, jak 66,7 licealistów, 62,2 gimnazjalistów oraz 52,7 uczniów szkół podstawowych. Różnice pomiędzy badanymi grupami były istotne statystycz. uczelnia liceum gimnazjum pozytywna negatywna trudno powiedzieć Ryc. 4. Ocena zmiany nawyków żywieniowych pod wpływem kampanii społecznych w opinii badanej grupy N=129 Fig. 4. Assessment of changes in eating habits due to social campaigns in the opinion of the study group N= wie/ pamiętam Ryc. 5. Opinia badanych dotycząca pytania: Czy według Ciebie istją problemy dotyczące żywienia oraz żywności, które należało by wspomóc kampanią społeczną? Fig. 5. Opinion of respondents on the question: Do you think there are issues regarding nutrition and food that should be supported by a social campaign?

5 418 Probl Hig Epidemiol 212, 93(2): Badani zostali zapytani o to czy według nich istją problemy żywieniowe, które należałoby wspomóc kampanią społeczną. 72,6 z badanych potrafiło wskazać iego problemu. 14,3 widziało koczności stworzenia iej kampanii, jedy 13,2 zauważyło brak uwidocznia danego problemu. Najczęstszymi wskazywanymi problemami była: nadwaga oraz otyłość (4 osób) odchudza się (9 osób) problem anoreksji (3 osoby) zdrowe żywie (6 osób) marnotrawie żywności (3 osoby). Wśród uczniów szkoły podstawowej 61 badanych uważało, że kampa społeczne dotyczące żywności i żywienia powinny być kierowane do każdej grupy wiekowej, 13 do młodzieży, 12 do dzieci szkolnych, po 5 dla dzieci przedszkolnych oraz osób w wieku produkcyjnym, 4 dla osób starszych. W badanej grupie gimnazjalistów 5 badanych uważa, że reklamy społeczne o charakterystyce żywności i żywienia powinny być kierowane do wszystkich, 29 do młodzieży, po 7 do dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, 5 do osób w wieku produkcyjnym oraz 2 w wieku podeszłym. Wśród licealistów panowało przekona o słuszności kierowania ich kampanii do wszystkich grup wiekowych (61), młodzieży (13), dzieci w wieku szkolnym (15), do dzieci przedszkolnych (3), do osób w wieku produkcyjnym (3) oraz dla osób starszych (1). Wśród studentów 71 uznało, że kampa społeczne dotyczące żywności i żywienia powinny być kierowane do wszystkich grup wiekowych, do dzieci szkolnych (13), do młodzieży (9), do osób w wieku produkcyjnym (4), do dzieci przedszkolnych (2) i osób starszych (1). Różnice pomiędzy badanymi grupami były istotne statystycz wie/ pamiętam Ryc. 6. Opinia badanych na temat oddziaływania kampanii społecznych na zmianę nawyków żywieniowych w społeczeństwie Fig. 6. Opinion of respondents on the impact of public campaigns to change eating habits in the society 58,2 badanych uważa, że można zmienić postawy społeczeństwa wobec nawyków żywieniowych poprzez kampa społeczne dotyczące żywności i żywienia. 15,8 uważa, a 26,2 ma zdania na ten temat. Różnice pomiędzy badanymi grupami były istotne statystycz. Tabela II. Umiejscowie kampanii społecznych dotyczących żywienia oraz żywności w opinii badanych * Table II. Preferable location of public campaigns on nutrition and food according to respondents Gdzie według Ciebie powinny pojawiać się kampa społeczne dotyczące żywienia oraz żywności? Rodzaj szkoły gimnazjum liceum uczelnia Razem w sklepach spożywczych 4,3 41,3 5, 64,6 47,7 w gabinetach lekarskich 16,8 21,4 3,9 42,7 26,8 w Internecie 23,5 33,3 44,9 59,8 38,9 w telewizji 41,2 45,2 57,4 72, 52,5 w radio 18,5 19,8 25, 47,6 25,9 w prasie 2,2 23, 32,4 47,6 29,4 na produktach spożywczych 28,6 3,2 36, 56,1 36,1 wiem 11,8 16,7 5,9 4,9 1,2 *Suma odpowiedzi jest równa 1, ze względu na rodzaj pytania w pytaniu istniała możliwość wielokrotnej odpowiedzi W badaniach zapytano gdzie według badanych respondentów powinny się pojawiać kampa społeczne dotyczące żywności i żywienia. Wyniki przedstawiono w tabeli II. 47,7 badanych uważa, że w sklepach spożywczych, 26,8 w gabinetach lekarskich, 38,9 w Internecie, 52,5 w telewizji, 25,9 w radio, 29,4 w prasie, 36,1 na produktach spożywczych. Wśród uczniów szkół podstawowych panowało przekona o prezentowaniu ich kampanii w sklepach spożywczych 4,3 oraz w telewizji 41,2. W grupie gimnazjalistów prym wiodła telewizja (45,2) oraz sklepy spożywcze (41,3). Licealiści uważali, że kampa powinny być prezentowane w telewizji (57,4) oraz sklepach spożywczych (5,), podczas gdy studenci preferowali wszystkie środki przekazu: 72, w telewizji, 64,6 w sklepach spożywczych, 59,8 w Internecie, 56,1 na produktach spożywczych, po 47,6 w radio oraz w prasie i 42,7 w gabinetach lekarskich. Dyskusja W Narodowym Programie Zdrowia na lata jednym z celów operacyjnych była: Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności. Kolejny Narodowy Program Zdrowia na lata utrzymał powyższy cel, dodatkowo dodano cel dotyczący zmjszenia występowania otyłości. Zauważono, że promowa zdrowego żywienia jest elementem polityki zdrowotnej w wielu krajach [6,7]. W 25 roku Komisja Unii Europejskiej przyjęła dokument Zielona Księga Promowa zdrowego

6 Białek A i wsp. Kampa społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia 419 żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. W związku z tym w wielu ch zaczęto wdrażać inicjatywy mające kształtować prozdrowotne zachowania żywieniowe poprzez odpowiednią wiedzę, wykształce prawidłowych nawyków żywieniowych oraz umiejętności konsumenckich [8, 9]. Spośród inicjatyw, które były kierowane do młodzieży szkolnej (jak np. Trzymaj formę, 5 razy dzien warzywa i owoce, Mleko z klasą, Stawiam na mleko i produkty mleczne ), powstały też programy, które miały propagować poszczególne prozdrowotne zachowania żywieniowe w innych grupach wiekowych ( Wiem co wybieram, Ryba wpływa na wszystko, Program znakowania produktów i potraw GDA ) [1, 11, 12, 13]. Bada European Consumers Perception of Foodstuffs Labelling wskazało na brak wystarczającej wiedzy wśród Polaków na temat informacji żywieniowej umieszczanej na etykietach spożywczych, a że brak umiejętności przełożenia tych informacji na korzyści żywieniowe wykorzystywane w codziennej diecie. Źródłem wiedzy Polaków na temat żywienia wg raportu European Consumers Perception of Foodstuffs Labelling były informacje pojawiające się w telewizji, magazynach oraz na opakowaniach produktów spożywczych [14, 15]. Podsumowa wyników badań i wnioski 1. Rola, jaką pełnią kampa w zmianach nawyków żywieniowych w społeczeństwie, jest według badanych istotna. Jednakże badani częściej wskazywali na zmiany sposobu żywienia dokonywane pod wpływem kampanii społecznej w całym społeczeństwie, aniżeli w swoim codziennym żywieniu. 2. Największą wiedzą na temat kampanii społecznych dotyczących żywności i żywienia spośród badanych wykazywały grupy uczniów szkół podstawowych oraz studentów. 3. Zauważalność problemów dotyczących żywności i żywienia dzięki kampaniom społeczno-zdrowotnym jest istotna w każdej grupie wiekowej. Jednak im wcześj problem zdrowotny związany z żywiem i żywnością zosta dostrzeżony, tym efekty kampanii ukierunkowanej na go będą szybciej wprowadzone w codzienne życie, a za negatywne skutki zdrowotne efektywj i bez zwłoki będą eliminowane. Piśmiennictwo / References 1. Nowacki R. Reklama podręcznik. Difin, Warszawa Maison D, Wasilewski P. Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Agencja Wasilewski, Kraków 22: Doliński D. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańskie Wyd Psychologiczne, Gdańsk Czerw A. Marketing w ochro zdrowia. Difin, Warszawa Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa Stankiewicz M, Pieszko M, Sliwińska A i wsp. Występowa nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi wyniki badania Polskiego Projektu 4 Miast. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 21, 6, 2: Oblacińska A, Jodkowska M. Otyłość u polskich nastolatków epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce. IMiDz, Warszawa Mazur A, Małecka-Tendera E, Lewin-Kowalik J. Nadwaga i otyłość u dzieci szkół podstawowych województwa podkarpackiego. Pediatria Polska 21, 76: Nawrocka M, Kujawska-Łuczak M, Bogdański P i wsp. Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Endokrynol Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii 21, 6,1: Oblacińska A, Jodkowska M, Makowska A i wsp. Podstawy teoretyczne programu. Trzymaj formę. Poradnik dla nauczycieli. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Polska Federacja Producentów Żywności, wyd IV, Tomaszewska M. Prezentacja materiałów przygotowanych do realizacji V edycji programu edukacyjnego Trzymaj formę. Konferencja Podsumowująca Realizację IV Edycji Programu Edukacyjnego pt. Trzymaj Formę!, Zakopane, Kozłowska D. Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA Zasady. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Zientek-Varga J. Kupowa klienta znakami. Fresh&cool market 28, listopad, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowa Inspekcja Sanitarna Report on European Consumers Perception of Foodstuffs Labeling. BEUC, 25.

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola kampanii społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostockich uczelni

Rola kampanii społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostockich uczelni 500 Hygeia Public Health 2013, 48(4): 500-504 Rola kampanii społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostockich uczelni Role of social campaigns in promoting health behavior

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! wnioski z ewaluacji. Dr n. med. PRZEMYSŁAW BILIŃSKI GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! wnioski z ewaluacji. Dr n. med. PRZEMYSŁAW BILIŃSKI GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! wnioski z ewaluacji Dr n. med. PRZEMYSŁAW BILIŃSKI GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY 1 Partnerzy programu: Agencja Rynku Rolnego Instytut Żywności

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę!

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Państwowa Inspekcja Sanitarna Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Marta Tomaszewska Dyrektor ds. żywności i żywienia Polska

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZAŁOŻENIA IV EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZO EDUKACYJNEGO TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Federacja Producentów Żywności w roku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczo - edukacyjnego MÓJ TALERZ ZDROWIA

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczo - edukacyjnego MÓJ TALERZ ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji projektu badawczo - edukacyjnego MÓJ TALERZ ZDROWIA realizowanego w ramach programu edukacyjnego Trzymaj formę współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę! założenia, realizacja na poziomie ogólnopolskim oraz znaczenie na forum Unii Europejskiej

Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę! założenia, realizacja na poziomie ogólnopolskim oraz znaczenie na forum Unii Europejskiej Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę! założenia, realizacja na poziomie ogólnopolskim oraz znaczenie na forum Unii Europejskiej Marta Tomaszewska Polska Federacja Producentów Żywności 1 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

Pierwszy projekt - aplikacja mobilna

Pierwszy projekt - aplikacja mobilna Warszawa 2015 Choroby cywilizacyjne to jeden z największych problemów zdrowotnych państw wysokorozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, w tym Polski. Problem nadwagi i otyłości dotyczy 61% mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

DuŜo wiem, zdrowo jem

DuŜo wiem, zdrowo jem DuŜo wiem, zdrowo jem Projekt edukacyjny: Pogadanki do dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prezentacje do ich rodziców Cel projektu: Podniesienie świadomości na temat odżywiania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 5/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Profilaktyczna opieka nad uczniami miasta Katowice Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 96 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

CEL GŁÓWNY. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie WYTYCZNE DO REALZACJI VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Rzeszów, 24 wrzesień 2013 CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA REGULAMIN III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA STAWIAMY NA MLEKO I PRODUKTY MLECZNE 1. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini ul. Gwarków

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. Kierownik Projektu prof. dr hab. Mirosław Jarosz

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. Kierownik Projektu prof. dr hab. Mirosław Jarosz Projekt KIK/34: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Kierownik Projektu prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014)

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014) Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim (rok szkolny 2013/2014) Cel główny: Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz edukacji zdrowotnej podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Działania na rzecz edukacji zdrowotnej podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Działania na rzecz edukacji zdrowotnej podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Sprawozdanie opracowane zostało po debacie Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Program Owoce w szkole skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Warszawa, 2012 OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMU I. Podstawa prawna Przeprowadzanie regularnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży.

Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży. Dokumentacja zdjęciowa z projektu gimnazjalnego skierowanego do rodziców i młodzieży. Czy wiesz, co jesz? Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gimnazjum nr 14 W Bytomiu JUŻ WKRÓTCE! Opiekun projektu:

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAKUP I STOSOWANIE PREPARATÓW WITAMINOWO MINERALNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

OCENA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAKUP I STOSOWANIE PREPARATÓW WITAMINOWO MINERALNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 987-992 Aneta Kościołek 1), Magdalena Hartman 2), Katarzyna Spiołek 1), Justyna Kania 1), Katarzyna Pawłowska-Góral 1) OCENA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZAKUP

Bardziej szczegółowo

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Opracowała: mgr inż. Anna Zając 1 1. Wstęp Program własny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 520 SECTIO D 2005 Zakład Wychowania Zdrowotnego Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński Kierownik prof. zw.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA ŻYWIENIOWA RODZICÓW ORAZ WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

WIEDZA ŻYWIENIOWA RODZICÓW ORAZ WYSTĘPOWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI W WIEKU SZKOLNYM BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 680 684 Joanna Wyka 1,2, Elżbieta Grochowska - Niedworok 1, Ewa Malczyk 1, Marta Misiarz 1, Karolina Hołyńska 1 WIEDZA ŻYWIENIOWA RODZICÓW ORAZ WYSTĘPOWANIE NADWAGI

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną.

Zapobieganie problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną. Zapobieganie problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną. Dr n. med. Joanna Ruszkowska Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PABIANICE, 30

Bardziej szczegółowo

Jestem w ruchu, nie tyję

Jestem w ruchu, nie tyję Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Adres: Trzebnice 113 a 59-140 Chocianów tel./fax 76 8174 106 email: trzebnicesp@wp.pl www: http://sptrzebnice.edupage.org/ Jestem w ruchu,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci.

Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Wpływ żywienia na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. ZDROWIE definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością dr n. hum. Izabela Tabak Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Dlaczego warto zajmować się

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYWNOŚCI I PRAWIDŁOWYM ŻYWIENIU CZŁOWIEKA Owoce w naszym żywieniu 1. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini ul. Gwarków 3, 32-541

Bardziej szczegółowo

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę!

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę! Prezentacja materiałów przygotowanych do realizacji V edycji programu edukacyjnego Trzymaj formę! KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! ZAKOPANE, 6 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Żyjmy zdrowo kolorowo

Żyjmy zdrowo kolorowo Żyjmy zdrowo kolorowo Publiczna Szkoła Podstawowa u Ujeździe już od lat promuje zdrowy tryb życia pod hasłem Żyjmy zdrowo kolorowo. Podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia działania mają na celu wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie IV - edycji programu Trzymaj Formę!

Podsumowanie IV - edycji programu Trzymaj Formę! Podsumowanie IV - edycji programu Trzymaj Formę! Elżbieta Łata Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Zakopane, 6 8 października 2010 r. Diagnoza występowania

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę

promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę Projekt promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji V edycji programu Trzymaj Formę w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu Realizacja założeń V edycji programu Trzymaj

Bardziej szczegółowo

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie)

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) 1. Czym jest GDA? GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) to wartości poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie zostały wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn

Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn Ocena stanu zdrowia i form spędzania wolnego czasu przez mężczyzn Assessment of health and leisure activities by men Magdalena Stec 1, Miroslaw A. Kielak 2, Helena Hubalek, Jozef Belan, Daniela Ukropcova

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

otyłości, jako choroby nie tylko groźnej samej w sobie, lecz sprzyjającej rozwojowi wielu innych schorzeń skracających życie współczesnemu

otyłości, jako choroby nie tylko groźnej samej w sobie, lecz sprzyjającej rozwojowi wielu innych schorzeń skracających życie współczesnemu Informacja o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy ( KIK/34) pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) ma na

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) ma na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej. Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYBYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Skład zespołu: ZDZISŁAWA KAPUŚCIAK ELŻBIETA BALWIERZ MARCIN TODYNEK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R.

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Zał. nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Poniższa tabela przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącach kwiecień maj

Bardziej szczegółowo

Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2

Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2 Szewczyk Probl Hig A Epidemiol i wsp. Ocena 11, sposobu 92(2): 267-271 żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2 267 Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2 Evaluation of

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 277 SECTIO D 2003 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydziału Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ L. p. NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ 1 Szkoła Bez Przemocy 2 Szkoła zdrowego uśmiechu 3 Czytamy Dzieciom Mądra szkoła czyta dzieciom organizacja Dnia Życzliwości. jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 20 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu

Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 20 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 20 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu Aktywna Szkoła Aktywny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222 02-326

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż,

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZADANIA WYKONANE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WARSZTATY 10.2014 Warsztaty w klasach II i III, przeprowadziła pani Lilianna Mitana. Uczniowie mieli okazję oglądnąć

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 2003. The factors which influence health education

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 2003. The factors which influence health education ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 244 SECTIO D 3 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Physical Education Department at

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach dostarcza owoce objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia owoców.

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach dostarcza owoce objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia owoców. Szkoła Podstawowa w Racławiczkach dostarcza owoce objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia owoców. Celem programu Owoce w szkole jest ukształtowanie wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 89/2014 z dnia 5 maja 2014 r. o projekcie programu Program edukacji zdrowotnej Jestem zdrowy bo zdrowo jem powiat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr we Wrocławiu Wyniki ankiet PRZEPROWADZONE ANKIETY LICZBA ANKIETOWANYCH: 76 osób ANKIETY DLA NAUCZYCIELI/INSTRUKTORÓW Liczba ankietowanych:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

Zdrowo jemy, dobrze się czujemy!

Zdrowo jemy, dobrze się czujemy! Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2015/2016 Hasło na rok szkolny 2015/2016 Zdrowo jemy, dobrze się czujemy! CZĘŚĆ WSTĘPNA:

Bardziej szczegółowo

Problem otyłości wśród populacji trzynastolatków na przykładzie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie

Problem otyłości wśród populacji trzynastolatków na przykładzie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie Borgis Problem otyłości wśród populacji trzynastolatków na przykładzie uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie *Wiesława Kołodziej, Katarzyna Galeja Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania

Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania 80 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 80-85 Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń odżywiania Knowledge of nutrition disorders among students of the Medical University of Lodz

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość Spis treści Od autorki.... 11 CZĘŚĆ I. Nadwaga i otyłość jako problem biopsychospołeczny. Zachowania prowadzące do zmiany wagi.... 13 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 97 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 97 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 97 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Strona 5 z 16 Strona 6 z 16 Strona 7 z 16 Strona 8 z 16 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW PWSZ W NYSIE*

OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW PWSZ W NYSIE* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 457 462 Marta Misiarz 1, Elżbieta Grochowska-Niedworok 1, Lechosław Dul 2, Joanna Wyka 1, Ewa Malczyk 1, Beata Całyniuk 1 OCENA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

OCENA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH MŁODYCH KONSUMENTÓW Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OCENA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH MŁODYCH KONSUMENTÓW Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Natalia Wachowiak, Izabela Steinka Akademia Morska w Gdyni OCENA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH MŁODYCH KONSUMENTÓW Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Nawyki żywieniowe stanowią o stanie zdrowia, samopoczuciu, kondycji fizycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2007/08

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2007/08 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2007/08 W roku szkolnym 2007/08 Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała II edycję programu edukacyjnego pt. Trzymaj

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Program Zdrowe Tychy

Program Zdrowe Tychy Program Zdrowe Tychy Program Zdrowe Tychy został stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Inicjatorem i pomysłodawcą programu

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ I. Edukacja zdrowotna podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Stawarska, Andrzej Tokarz, Magdalena Kolczewska

Agnieszka Stawarska, Andrzej Tokarz, Magdalena Kolczewska BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 4, str. 987 991 Agnieszka Stawarska, Andrzej Tokarz, Magdalena Kolczewska WARTOŚĆ ENERGETYCZNA ORAZ ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW PODSTAWOWYCH W DIETACH LUDZI STARSZYCH ZRZESZONYCH

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla

ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla Ucznia Rodzica Nauczyciela Zdrowie człowieka to fundament, na którym opiera się całe jego szczęście i wszystkie umiejętności. Benjamin Disraeli

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok

mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok mgr Krzysztof Baranowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji wychowawczych zrealizowanych w ramach Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

Scenariusze lekcji wychowawczych zrealizowanych w ramach Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle Scenariusze lekcji wychowawczych zrealizowanych w ramach Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle W związku z realizacją Szkolnego Programu Promocji Zdrowia, Zespół Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Lilianna Mitana, klasa IIa w ramach projektu edukacyjnego, wychowawcy klas, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie

Lilianna Mitana, klasa IIa w ramach projektu edukacyjnego, wychowawcy klas, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie L.P. NAZWA DZIAŁANIA 1. Akademia dojrzewania. 2. Badanie ankietą żywieniową KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS DZIAŁANIA (CELE) Wsparcie nauczycieli w realizacji zajęć z nastolatkami, Zaopatrzenie w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 718 722 Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Danuta Czapska, Jan Karczewski OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU ODŻYWIENIA Zakład Higieny i Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 15 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 15 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 15 SECTIO D 2004 Kolegium Kształcenia Umiejętności Pielęgniarskich Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Zakład Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo