Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym."

Transkrypt

1 Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym. Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z własnościami jednorodnego pola elektrycznego. Krótki opis ćwiczenia: Naładowana kulka o masie m zawieszona na nici o długości l ulega odchyleniu w polu elektrycznym kondensatora płaskiego. Mierząc kąty odchylenia przy kilku różnych natężeniach pola elektrycznego można wyznaczyć ładunek elektryczny kuli. Wymagana wiedza ucznia: - Pole elektryczne, wielkości charakteryzujące pole elektryczne - Prawo Coulomba, ładunek elektryczny, jednostki ładunku - Kondensatory, pojemność elektryczna kondensatora, natężenie pola między okładkami kondensatora płaskiego - Analiza sił działających na naładowaną kulę wahadła umieszczonego w jednorodnym polu elektrycznym. Wyprowadzenie wzoru na ładunek kuli. Wykonanie doświadczenia: - Zmierzyć masę kuli, długość wahadełka ( jest ona równa sumie długości nici i promienia kulki) oraz odległość pomiędzy okładkami kondensatora płaskiego. Uwaga: Pomiary te należy wykonać przy wyłączonym napięciu zasilającym! - Włączyć zasilacz i ustawić wartość napięcia zasilającego. - Doprowadzić kulkę do zetknięcia z jedną z okładek kondensatora a następnie odsunąć ją od okładki. - Odczytać położenie kulki na tle skali zwierciadlanej dla danej wartości napięcia na okładkach kondensatora. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie przy różnych wartościach napięcia. Uwaga: przednia szyba szafki mieszczącej kondensator musi być zamknięta! Dotykanie elementów układu pomiarowego będących pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym!

2 - Wyłączyć napięcie zasilające a następnie rozładować okładki kondensatora - Zmierzyć położenie nieodchylonej kulki. - Obliczyć wychylenie kulki z położenia równowagi dla kolejnych wartości napięcia na okładkach kondensatora:. i określić odpowiadające im kąty odchylenia. Dla małych wychyleń można skorzystać z wzoru: Obliczyć wartość ładunku kulki przy każdym wychyleniu: a następnie znaleźć średnią wartość ładunku Q. Wskazówki do dyskusji błędów: - Przy pomiarach wychylenia kulki z położenia równowagi unikać błędu paralaksy: nić na której wisi kulka powinna pokrywać się ze swym odbiciem na skali zwierciadlanej. - Błąd wartości średniej ładunku kulki można określić licząc błąd średni kwadratowy średniej arytmetycznej.

3 Ćwiczenie U.9. Tytuł ćwiczenia Pomiar rezystancji za pomocą mostka Wheatstone a Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z zasadą pomiaru oporu elektrycznego w układzie mostka Wheatstone a. Krótki opis ćwiczenia: Uczniowie zestawiają prosty układ Wheatstone a ze struną oporową, a następnie mierzą rezystancję pojedynczych oporników oraz układu oporów. Wyniki pomiarów porównują z danymi uzyskanymi na mostku fabrycznym. Wymagana wiedza ucznia: - Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. - Układ mostka Wheatstone a wyprowadzenie wzoru na opór mierzony. - Szeregowe i równoległe łączenie oporów. Opór zastępczy układu. Przyrządy pomiarowe i materiały: Struna oporowa ze skalą i ślizgaczem, czuły miliamperomierz z zerem pośrodku skali, opornica suwakowa 10, bateria 4,5V, opór dekadowy, opory nieznane, przerywacz, omomierz cyfrowy. Wykonanie ćwiczenia: - Połączyć układ pomiarowy według schematu:

4 - Nastawić opornicę suwakową na średni opór. Zamknąć przerywacz. Przesuwając ślizgacz po strunie oporowej oraz zmieniając wartość rezystancji na oporniku dekadowym R doprowadzić mostek do równowagi (miliamperomierz wskazuje zero) przy położeniu ślizgacza w pobliżu środka struny (najmniejszy błąd pomiaru). - Uczulić mostek przez zmniejszenie do zera oporu opornicy suwakowej i ewentualnie skorygować położenie ślizgacza. Odczytać długości l 1 i l oraz wartość oporu R gdy mostek jest w równowadze. Obliczyć opór nieznany R x : R x - W podobny sposób zmierzyć rezystancję kilku innych oporników, a następnie opór całkowity przy ich połączeniu szeregowym i równoległym. - Powtórzyć wszystkie pomiary na omomierzu cyfrowym. Porównać uzyskane wyniki z wynikami pomiarów na mostku strunowym. R l l 1 Literatura: 1. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, 003.

5 Ćwiczenie U.9.3 Tytuł ćwiczenia: Pomiary indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez obwody z prądem Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z pomiarem indukcji magnetycznej za pomocą osiowej sondy Halla. Krótki opis ćwiczenia: Przesuwając sondę teslomierza wzdłuż osi zwojnicy, w której płynie prąd stały o znanym natężeniu można zbadać rozkład indukcji magnetycznej na osi cewki i porównać wyniki pomiarów z rezultatami obliczeń przeprowadzonych w oparciu o znane wzory na indukcję magnetyczną na osi solenoidu. Wymagana wiedza ucznia: - Pole magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna. Strumień indukcji magnetycznej. - Prawo Biota Savarta. - Prawo Ampere a. - Indukcja magnetyczna na osi kołowego przewodnika z prądem i na osi solenoidu. Przyrządy pomiarowe i materiały: Komplet siedmiu zwojnic o różnych średnicach i liczbie zwojów, osiowa sonda Halla z modułem pomiarowym Tesli, zasilacz uniwersalny, czujnik ruchu, czujnik natężenia prądu, ława ze skalą liniową, przewody z zaciskami, interfejs Cobra 3. Wykonanie doświadczenia: 1. Przeglądnąć i sprawdzić układ pomiarowy firmy Phywe zgodnie ze wskazaniami szczegółowej instrukcji dołączonej do ćwiczenia.. W obecności prowadzącego ćwiczenia włączyć zasilacz ( przełącznik na tylnej ściance) ustawiając pokrętła regulacji napięcia i natężenia na minimum. Wprowadzić okno startowe Cobra 3 Force/Tesla. 3. Zmierzyć rozkład indukcji magnetycznej na osi wybranej cewki z prądem elektrycznym. W tym celu:

6 - Odnotować promień R, liczbę n zwojów oraz długość l cewki. - Podłączyć cewkę do zasilacza prądu stałego. Manipulując pokrętłami natężenia i napięcia ustalić wartość natężenia I prądu płynącego przez cewkę. Uwaga: nie można przekraczać maksymalnego natężenia podanego dla danej cewki przez producenta! Najlepiej ustawić natężenie o około 0% mniejsze. - Ustawić sondę Halla tak, aby jej koniec znalazł się w środku cewki. Sprawdzić, czy czujnik ruchu wskazuje w tym położeniu wartość z = 0. Następnie ustawić koniec sondy na wlocie cewki. - Postępując zgodnie z wskazaniami instrukcji szczegółowej przesuwać sondę wzdłuż osi z cewki mierząc w kilkunastu punktach wartość indukcji magnetycznej B. Wydrukować wykres B(z). 4. Obliczyć wartość indukcji we środku cewki ( z = 0) ze wzoru: nl 0 B, 4R l 7 N gdzie jest przenikalnością magnetyczną próżni. A Wyniki obliczeń porównać z danymi eksperymentalnymi dla z = Pomiary i obliczenia wykonane w punktach 3, 4 powtórzyć dla kilku zwojnic o innych parametrach. Literatura: 1. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki t.3, PWN, Warszawa A.K.Wróblewski, J.A.Zakrzewski, Wstęp do fizyki t., cz., PWN, Warszawa H.Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa 003.

7 Ćwiczenie U.9.4 Tytuł ćwiczenia: Badanie zjawiska histerezy magnetycznej ferromagnetyków Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem histerezy magnetycznej. Krótki opis ćwiczenia: Umieszczenie ciała ferromagnetycznego w polu magnetycznym powoduje uporządkowanie domen magnetycznych i wzrost namagnesowania. Po usunięciu pola próbka pozostaje namagnesowana. Stosując zmienne pole magnetyczne można zaobserwować zamkniętą krzywą zwaną pętlą histerezy magnetycznej, z której można odczytać charakterystyczne wielkości tj. indukcję nasycenia, pozostałość magnetyczną, natężenie koercji. Do badania pętli histerezy można wykorzystać oscyloskop, ponieważ odczytywane w układzie napięcie U będzie proporcjonalne do natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B. Wymagana wiedza ucznia: - Pole magnetyczne, wielkości charakteryzujące pole magnetyczne. - Pole magnetyczne przewodnika z prądem, pole magnetyczne cewki. - Klasyfikacja ciał pod względem ich własności magnetycznych. - Ferromagnetyki, histereza magnetyczna. - Indukcja elektromagnetyczna, współczynnik indukcji własnej cewki. Przyrządy pomiarowe i materiały: Oscyloskop, autotransformator, dwa oporniki wzorcowe, kondensator wzorcowy, badana próbka materiału ferromagnetycznego z nawiniętymi uzwojeniami, przymiar milimetrowy, miernik napięcia zmiennego. Wykonanie doświadczenia: - Wyznaczyć wartość średniej drogi strumienia magnetycznego l śr w rdzeniu wykonanym z badanego materiału ferromagnetycznego, oraz powierzchnię jego przekroju poprzecznego. - Zestawić układ pomiarowy według schematu:

8 Uwaga: oscyloskop (model 350 C) powinien być przygotowany do pracy w trybie X-Y. W tym celu należy przełączyć pokrętło TIME/DIV na pozycję X-Y. Na wejście CH-B należy podać sygnał odchylania poziomego (X) a na wejście CH-A sygnał odchylania pionowego (Y). - Włączyć oscyloskop i za pomocą pokręteł przesuwu plamki w kierunku osi x i y oscyloskopu ustawić plamkę dokładnie w środku ekranu, w punkcie przecięcia się osi jego układu współrzędnych. - Pokrętło autotransformatora ATr ustawić w lewym skrajnym położeniu. Włączyć zasilanie układu pomiarowego. Rozmagnesować próbkę badanego ferromagnetyka. W tym celu należy dobrać za pomocą autotransformatora wartość napięcia, tak, aby przy odpowiednio dobranych czułościach wzmacniacza X i Y uzyskać na ekranie oscyloskopu pętlę histerezy. Następnie wolno zmniejszać autotransformatorem napięcie do zera. - Przystosować oscyloskop do pomiaru napięć. W tym celu potencjometry płynnej regulacji czułości wzmocnienia kanału X i Y przekręcić na pozycję CAL (do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara). - Ustawić za pomocą autotransformatora wartość napięcia, przy którym na ekranie oscyloskopu otrzymamy pętlę histerezy dostatecznie dużych rozmiarów. Można też skorzystać ze skokowej regulacji czułości kanałów A i B. Pętla histerezy powinna zajmować całą powierzchnię pomiarową oscyloskopu. - Odczytać długości odcinków pętli histerezy odpowiadające podwojonej długości natężenia koercji S x, indukcji remanencji S y, oraz indukcji nasycenia badanego ferromagnetyka B max. Odnotować czułości k x i k y kanałów X i Y oscyloskopu. - Rozmontować układ do badania pętli histerezy. Wartości oporów R 1 i R, oraz pojemność C kondensatora wzorcowego zmierzyć za pomocą mostka RLC.

9 - Obliczyć natężenie koercji H k i indukcję remanencji B r z zależności: H k S x k R 1 x z l śr 1, B r S y k y z R S C, gdzie k x, k y - czułość kanałów X i Y oscyloskopu, a z 1, z - ilość zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. - Obliczyć współczynnik dobroci badanego materiału ferromagnetycznego: Q B r H k Literatura: 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa A, H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 001.

10 Ćwiczenie U.9.5 Tytuł ćwiczenia: Pomiar pojemności kondensatora i współczynnika samoindukcji metodą mostkową. Cel dwiczenia: Praktyczne zapoznanie się ze sposobem łączenia ze sobą kondensatorów i zwojnic. Zapoznanie się z metodą mostkową wyznaczania pojemności kondensatorów i indukcyjności zwojnic. Krótki opis dwiczenia: Pomiar pojemności kondensatora i indukcyjności zwojnicy może być przeprowadzony za pomocą mostków prądu przemiennego. Uczniowie zestawiają prosty układ mostkowy ze struną oporową, a następnie porównują mierzoną pojemność kondensatora z pojemnością znaną. Podobna metoda jest stosowana dla zwojnicy. Wymagana wiedza ucznia: Pojemnośd elektryczna, definicja, jednostka w układzie SI. Współczynnik samoindukcji zwojnicy, definicja, jednostka w układzie SI. Kondensatory, rodzaje i sposoby ich łączenia w baterie kondensatorów, pojemnośd zastępcza. Zwojnice, rodzaje zwojnic, łączenie zwojnic w baterie, indukcyjnośd zastępcza. Kondensator i zwojnica w obwodzie prądu przemiennego. Przyrządy pomiarowe i materiały: Listwa z drutem oporowym, kondensator dekadowy, indukcyjnośd dekadowa, generator akustyczny, badane kondensatory, badane zwojnice. Wykonanie doświadczenia: Pomiar pojemności kondensatora za pomocą mostka Sautego. Zestawid układ do pomiaru pojemności kondensatorów według schematu.

11 Generator akustyczny nastawid na częstotliwośd, przy której ucho ludzkie ma największą czułośd ( ~1000*Hz+). Uwaga: W przypadku gdy wiemy, jakiego rzędu jest wartośd pojemności C x, to wartośd pojemności C w należy ustawid zbliżoną do tej wartości, a następnie przesuwając ślizgacz wzdłuż drutu oporowego doprowadzid do sytuacji, w której następuje zanik słyszanego w słuchawce dźwięku. Jeżeli punkt, w którym to osiągnęliśmy, leży zbyt daleko od położenia środkowego ślizgacza, należy skorygowad wartośd pojemności wzorcowej C w i pomiary powtórzyd. W przypadku, gdy wartośd pojemności C x nie jest bliżej znana, należy ślizgacz ustawid w położeniu środkowym, a następnie pokręcając gałkami kondensatora dekadowego C w doprowadzid do częściowego zaniku słyszanego w słuchawce dźwięku. Całkowite wyciszenie uzyskujemy przesuwając suwak wzdłuż drutu oporowego. Po ustaleniu równowagi mostka odczytad wartośd długości l 1 i 1 oraz nastawioną wartośd kondensatora dekadowego C w. Obliczyd wartośd mierzonej pojemności kondensatora: C x C W l l 1 Pomiary powtórzyd dla innych kondensatorów, a następnie po wyznaczeniu ich pojemności wyznaczyd pojemności zastępcze układów, kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle. Porównad wartości pojemności zastępczych uzyskanych na drodze pomiaru i przez obliczenia rachunkowe w oparciu o wartości poszczególnych pojemności wchodzących w skład układu zastępczego. Pomiar współczynnika samoindukcji za pomocą mostka Maxwella-Wiena.

12 Połączyd układ według schematu. Opór dodatkowy R służy do wyrównywania oporów czynnych w mostku. Zmieniając wartośd indukcyjności dekadowej L 0 (a tym samym jej opór czynny R 0 ), oraz manipulując suwakiem i oporem dekadowym R znaleźd wartości L 0, l 1, l, przy których następuje wyciszenie tonu w słuchawkach. Pomiary kilkakrotnie powtórzyd. Obliczyd wartośd mierzonej indukcyjności zwojnicy L x L l 1 0 l Zmierzyd indukcyjnośd badanych zwojnicy za pomocą mostka uniwersalnego RLC. Porównad wynik pomiaru na mostku RLC z obliczonym wynikiem. Literatura: H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektrycznośd i magnetyzm, PWN, Warszawa A, H. Piekara, Elektrycznośd i budowa materii. cz. 1, Elektrycznośd i magnetyzm, PWN Warszawa 197. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 001. E. Purcel, Elektrycznośd i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975.

13 Ćwiczenie U.9.6 Tytuł ćwiczenia: Indukcyjność własna i pojemność w obwodach prądu przemiennego. Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z zależnościami fazowymi i ze zjawiskiem rezonansu w obwodach RLC. Krótki opis ćwiczenia: Podczas przepływu prądu przemiennego przez obwód zawierający oporniki, kondensatory i cewki między napięciem i natężeniem prądu powstaje przesunięcie fazowe zależne od oporu R, pojemności C i indukcji własnej L. Wielkość przesunięcia fazowego można zaobserwować na oscyloskopie dwukanałowym. Mierząc kąt przesunięcia fazowego można określić wartość parametrów C i L dla różnych kondensatorów i cewek. W oparciu o otrzymane wartości C i L można otrzymać częstotliwość rezonansową obwodu i sprawdzić ją na oscyloskopie. Wymagana wiedza ucznia: - Prąd sinusoidalnie zmienny, wartość skuteczna i szczytowa napięcia i natężenia prądu. - Rola indukcyjności i pojemności w obwodach prądu zmiennego. - Zależności amplitudowe i fazowe między napięciem i natężeniem prądu w obwodach RL, RC, RLC. - Zjawisko rezonansu, częstotliwość rezonansowa. Przyrządy pomiarowe i materiały: oscyloskop dwukanałowy, opornica dekadowa, kondensator, zwojnica, generator, mierniki uniwersalne. Wykonanie doświadczenia: - Zestawić szeregowy obwód z indukcyjnością, oporem i źródłem sinusoidalnej siły elektromotorycznej:

14 - Zmierzyć spadek napięcia U na zaciskach cewki i prąd I w obwodzie. Zanotować częstotliwość f ustawioną na generatorze. Obliczyć indukcyjność zwojnicy: L U f I. - Na ekranie oscyloskopu dwukanałowego zmierzyć przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem. Znając wartość oporu R na oporniku dekadowym obliczyć indukcyjność zwojnicy: Porównać wyniki otrzymane obiema metodami. L R tg f - W obwodzie zastąpić zwojnicę kondensatorem. Dokonać pomiaru pojemności kondensatora dwiema metodami jak przy pomiarze indukcyjności, korzystając z wzorów: C I 1 C f U f R tg - Zestawić analogiczny obwód z pojemnością i indukcyjnością połączonymi szeregowo. Z danych otrzymanych z poprzednich pomiarów obliczyć częstotliwość rezonansową obwodu: f r Sprawdzić otrzymaną wartość częstości rezonansowej obserwując zależności fazowe i amplitudowe na oscyloskopie i miernikach. 1 L C.

15 Literatura: 1. E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa J. Orear, Fizyka cz.1. WNT Warszawa 1990

16 Ćwiczenie U.9.7 Tytuł ćwiczenia: Pomiar mocy prądu zmiennego za pomocą watomierza Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z pomiarem mocy i pracy prądu przemiennego Krótki opis ćwiczenia: Po zestawieniu układu pomiarowego z watomierzem można zmierzyć moc żarówki przy różnych stopniach rozżarzenia jej włókna. Na końcu mierzymy moc żarówki przy jej napięciu znamionowym porównując wynik z wynikiem pomiaru mocy żarówki energooszczędnej. Wymagana wiedza ucznia: - Praca i moc prądu sinusoidalnie zmiennego, na poszczególnych elementach obwodu, praca i moc pozorna. - Prąd sinusoidalnie zmienny, wielkości charakteryzujące. Przyrządy pomiarowe i materiały: Autotransformator, watomierz, licznik energii elektrycznej, dwa mierniki uniwersalne, żarówka. Wykonanie doświadczenia: 1. Pomiar mocy żarówki - Zestawić układ pomiarowy:

17 - Zmierzyć moc pobieraną przez żarówkę przy różnych napięciach zasilania. - Obliczyć moc P 0 czerpaną ze źródła przez żarówkę ze wzoru: P R R V 0 Pw U 0, R RV gdzie: U 0 skuteczna wartość napięcia na zaciskach odbiornika R opór cewki napięciowej watomierza (15 kω na zakresie 100 V) R V opór wewnętrzny woltomierza. P w moc wskazywana przez watomierz - Obliczyć współczynnik mocy odbiornika: cos 0 P0 U I 0 0, gdzie przy czym jest natężeniem prądu wskazywanym przez amperomierz.. Pomiar energii prądu zmiennego jednofazowego za pomocą licznika

18 - Zestawić układ pomiarowy według schematu: - Zanotować początkowe wskazania licznika L p. - Dokonać pomiaru poboru energii przez odbiornik w ciągu czasu t=45 minut. - Odczytać stan końcowy licznika L k. - Obliczyć pobór energii: W l =L k -L p. Uwaga: Podczas łączenia i rozmontowywania obwodu, wtyczka autotransformatora powinna być wyłączona z gniazdka sieciowego! Literatura: 1. A. H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa M. Łapiński, Miernictwo elektryczne, WNT, Warszawa.

19 Ćwiczenie U.9.8 Tytuł ćwiczenia: Badanie transformatora Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z budową i zasadą działania transformatora. Krótki opis ćwiczenia: Do jednego z uzwojeń transformatora (pierwotnego) przykłada się zmienne napięcie i bada zależność napięcia indukowanego w drugim uzwojeniu (wtórnym) oraz płynącego w nim prądu od liczby zwojów obu uzwojeń, napięcia i prądu w uzwojeniu pierwotnym. W oparciu o otrzymane wyniki można obliczyć przekładnię i wydajność transformatora. Wymagana wiedza ucznia: - Transformator, budowa i zasada działania. - Bieg jałowy i roboczy transformatora. - Przesunięcie fazowe napięcia i natężenia prądu w czasie biegu jałowego i roboczego transformatora. - Wydajność transformatora. Przyrządy pomiarowe i materiały: autotransformator, woltomierze, amperomierze, watomierze, opornica suwakowa, transformator. Wykonanie doświadczenia: 1. Badanie biegu jałowego transformatora. Wyznaczanie jego przekładni - Połączyć obwód według schematu:

20 - Zmieniając napięcie U 1 od o do 30 V (nie więcej) odczytać każdorazowo natężenie I 0 jałowego biegu transformatora i napięcie U w obwodzie wtórnym (około 8-10 pomiarów).wyniki umieścić w tabelce: Obwód pierwotny Obwód wtórny Przekładnia Wartość średnia przekładni U 1 I 0 U - - Sporządzić wykres zależności I 0 = f (U 1 ) i obliczyć przekładnię transformatora.. Badanie biegu roboczego - Połączyć obwód według schematu: - Nastawić opór R na maksymalną wartość. - Zmieniając opór R, tak aby natężenie I 1 zmieniło się o około 1 A, notować wskazania amperomierzy, woltomierzy, watomierzy - Wyniki pomiarów umieścić w tabelce: Obwód pierwotny Obwód wtórny Wydajność U 1 I 1 M p1 =I 1 U 1 M r1 =I 1 U 1 cosφ 1 cosφ 1 U I M p =U I M r =I U cosφ cosφ transformatora

21 gdzie: M p - moc pozorna M r - moc rzeczywista - Sporządzić wykres zależności U = f (I ) napięcia od natężenia w uzwojeniu wtórnym. - Obliczyć: a) moc pozorną w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym: M p1 I1 U1, oraz M p I U b) wydajność transformatora dla poszczególnych obciążeń: W c) przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem prądu w uzwojeniu pierwotnym i I I 1 U U 1 wtórnym: cos 1 M r1, r cos M p1 M p M. Literatura: 1. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN Warszawa Sz.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa A. H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa 197.

22 Ćwiczenie U.9.9 Tytuł ćwiczenia: Cechowanie termopary metodą pomiaru prądu termoelektrycznego Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze zjawiskiem powstawania siły termoelektrycznej w obwodach utworzonych z dwóch różnych materiałów. Krótki opis ćwiczenia: Jeśli złącza dwu różnych metali umieścimy w różnych temperaturach to w obwodzie powstanie siła termoelektryczna, między złączami wystąpi różnica potencjałów i przez obwód popłynie prąd elektryczny. Natężenie prądu I będzie zależne od różnicy temperatur na stykach. Pomiar pozwoli na zbadanie charakteru tej zależności. Wymagana wiedza ucznia: - Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego metali, kontakt dwóch metali, napięcie kontaktowe Galvaniego i Volty. Termopara. - Zjawisko Seebecka, siła termoelektryczna. - Szereg termoelektryczny metali. Przyrządy pomiarowe i materiały: Pojemnik z lodem, ultratermostat, termopara, galwanometr, opornik dekadowy, przerywacz. Wykonanie doświadczenia: - Zestawić układ pomiarowy według schematu: Lód

23 Uwaga: W czasie łączenia obwodu galwanometr powinien być zwarty kluczem K. Opór R na oporniku dekadowym ustawiamy na 1- kω. - Włączyć ultratermostat. - Otworzyć klucz K. - Na galwanometrze odczytać natężenie prądu termoelektrycznego (w działkach skali) dla danej różnicy temperatur pomiędzy złączami L i P w odstępach co C. - Gdy temperatura złącza P osiągnie C wyłączyć ultratermostat. - Jeśli plamka świetlna na skali galwanometru osiągnie pełne wychylenie przy niższej temperaturze złącza P można zakończyć pomiary na tej temperaturze. - Wykreślić zależność natężenia prądu termoelektrycznego (w działkach skali) od różnicy temperatur pomiędzy złączami L i P. Literatura: 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa M. Skorko, Fizyka, PWN, Warszawa J. Massalski, Fizyka dla inżynierów, WNT, Warszawa 1975.

24 Ćwiczenie U.9.10 Tytuł ćwiczenia: Badanie zjawiska fotoelektrycznego. Cel ćwiczenia: Zbadanie charakterystyk: prądowo-napięciowej i oświetleniowej fotokomórki oraz fotodiody przy polaryzacji zaporowej. Krótki opis ćwiczenia: Układ umożliwia sporządzenie charakterystyki prądowo- napięciowej i oświetleniowej fotokomórki. Wymagana wiedza ucznia: - Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne- wzór Einsteina-Milikana. - Fotoefekt wewnętrzny. - Zjawisko fotoelektryczne w warstwach zaporowych. - Fotokomórka. Charakterystyka prądowo-napięciowa i oświetleniowa fotokomórki. Przyrządy pomiarowe i materiały: fotokomórka, fotodioda, zasilacz prądu stałego, zasilacz do lampy, opornica, ława optyczna, mikroamperomierz, woltomierz. Wykonanie doświadczenia: 1. Sporządzanie charakterystyki prądowo-napięciowej fotokomórki gazowanej - Połączyć układ pomiarowy według schematu:

25 - Fotokomórkę i źródło światła ustawić na ławie optycznej w odległości: 0,4-0,9 m Źródło światła powinno być punktowe, dlatego otworek oświetlacza nie może być szeroko otwarty. -Wyzerować mikroamperomierz. Oświetlić fotokomórkę. Zmieniając napięcie przyspieszające U od 0 do 75 V przy pomocy pokrętła regulacji płynnej odczytywać wskazania mikroamperomierza (I f ). - Powtórzyć pomiary I f =f(u) przy dwu innych, ustalonych odległościach źródła światła od fotokomórki.. Sporządzanie charakterystyk oświetleniowych fotokomórki gazowanej - Ustalić wartość napięcia przyspieszającego między elektrodami. - Zmieniać odległość L źródła światła od fotokomórki przesuwając żarówkę po ławie optycznej. Odczytać wartości fotoprądu I f odpowiadające danym odległościom pomiędzy fotokomórką, a źródłem światła. - Pomiary powtórzyć dla 3-5 ustalonych wartości napięcia przyśpieszającego między elektrodami. - Sporządzić wykresy I f = f(1/l ). 3. Wyznaczanie charakterystyk prądowo- napięciowych fotodiody - Zestawić układ według schematu: - Wyznaczyć charakterystyki prądowo-napięciowe fotodiody postępując analogicznie jak dla fotokomórki. Wartość U nie powinna przekraczać 30 V. 4. Sporządzanie charakterystyk oświetleniowych fotodiody - Dokonać pomiaru charakterystyki oświetleniowej analogicznie jak dla fotokomórki. 1 - Sporządzić wykresy: I f f. L

26 Literatura: 1. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa E. Purcell Elektrycznośc i magnetyzm, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 5. J. Orear, Fizyka cz.. WNT Warszawa 1990.

na okładkach kondensatora. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie przy różnych wartościach napięcia U

na okładkach kondensatora. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie przy różnych wartościach napięcia U Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym. Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z własnościami jednorodnego pola elektrycznego.

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych Ćwiczenie E12 Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych E12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości składowej poziomej natężenia pola

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 1 Pracownia Elektroniki. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a Ćwiczenie E3 Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a E3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar oporu elektrycznego pojedynczych rezystorów oraz układu rezystorów połączonych szeregowo

Bardziej szczegółowo

MGR Prądy zmienne.

MGR Prądy zmienne. MGR 7 7. Prądy zmienne. Powstawanie prądu sinusoidalnego zmiennego. Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne. Analiza obwodów zawierających elementy R, L, C. Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Cel

Bardziej szczegółowo

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22) Wyznaczanie stosunku e/m(e) 157 3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stosunku ładunku e do masy m elektronu metodą badania odchylenia wiązki elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1) Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1) 1. Wymagane zagadnienia - klasyfikacja rodzajów magnetyzmu - własności magnetyczne ciał stałych, wpływ temperatury - atomistyczna

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-8

Ć W I C Z E N I E N R E-8 NSTYTUT FZYK WYDZAŁ NŻYNER PRODUKCJ TECHNOOG ATERAŁÓW POTECHNKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNA EEKTRYCZNOŚC AGNETYZU Ć W C Z E N E N R E-8 NDUKCJA WZAJENA Ćwiczenie E-8: ndukcja wzajemna. Zagadnienia do przestudiowania.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy Ćwiczenie 13 Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy 13.1. Zasada ćwiczenia W uzwojeniu, umieszczonym na żelaznym lub stalowym rdzeniu, wywołuje się przepływ prądu o stopniowo zmienianej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników Ćwiczenie nr 7 Wprowadzenie Natężenie prądu płynącego przez przewodnik zależy od przyłożonego napięcia U oraz jego oporu elektrycznego (rezystancji)

Bardziej szczegółowo

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu 7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elektrotechniki

Pracownia Elektrotechniki BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni i sprawności transformatora.

Bardziej szczegółowo

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: INSTRUKACJA WYKONANIA ZADANIA 1. Pojemność elektryczna, indukcyjność 2. Kondensator, cewka 3. Wielkości opisujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2) Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2) 1. Wymagane zagadnienia - ruch ładunku w polu magnetycznym, siła Lorentza, pole elektryczne - omówić zjawisko Halla, wyprowadzić wzór na napięcie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie 11B Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym 11B.1. Zasada ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Włodzimierz Wolczyński 47 POWTÓRKA 9 MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY Zadanie 1 W dwóch przewodnikach prostoliniowych nieskończenie długich umieszczonych w próżni, oddalonych od siebie o r = cm, płynie prąd.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

E12. Mostek Wheatstona wyznaczenie oporu właściwego

E12. Mostek Wheatstona wyznaczenie oporu właściwego E1. Mostek Wheatstona wyznaczenie oporu właściwego Marek Pękała Wstęp Zgodnie z prawem Ohma natężenie I prądu płynącego przez przewodnik / opornik jest proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców.

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 37 Ć wiczenie POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 1. Wiadomości ogólne 1.1. Rezystancja Zasadniczą rolę w obwodach elektrycznych odgrywają przewodniki metalowe, z których wykonuje się przesyłowe

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika r opór wewnętrzny baterii - opór opornika V b V a V I V Ir Ir I 2 POŁĄCZENIE SZEEGOWE Taki sam prąd płynący przez oba oporniki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora Ćwiczenie E10 Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora E10.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie przebiegu procesu ładowania kondensatora oraz wyznaczenie stałej czasowej szeregowego układu.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź

Zaznacz właściwą odpowiedź EUOEEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 200/20 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź Zadanie Kondensator o pojemności C =

Bardziej szczegółowo

nazywamy mostkiem zrównoważonym w przeciwieństwie do mostka niezrównoważonego, dla którego Z 1 Z 4 Z 2 Z 3. Z 5

nazywamy mostkiem zrównoważonym w przeciwieństwie do mostka niezrównoważonego, dla którego Z 1 Z 4 Z 2 Z 3. Z 5 Ćwiczenie E- Pomiar oporności i indukcyjności metodą mostkową I. el ćwiczenia: Ocena dokładności pomiaru oporności mostkiem Wheatstone`a, pomiar nieznanej oporności i indukcyjności mostkiem ndersona. II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Fizyka Kod przedmiotu: ISO73, INO73 Ćwiczenie Nr 7 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

E107. Bezpromieniste sprzężenie obwodów RLC

E107. Bezpromieniste sprzężenie obwodów RLC E7. Bezpromieniste sprzężenie obwodów RLC Cel doświadczenia: Pomiar amplitudy sygnału w rezonatorze w zależności od wzajemnej odległości d cewek generatora i rezonatora. Badanie wpływu oporu na tłumienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Katedra lektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Laboratorium Teorii Obwodów Przedmiot: lektrotechnika teoretyczna Numer ćwiczenia: 1 Temat: Liniowe obwody prądu stałego, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC Ćwiczenie 45 BADANE EEKTYZNEGO OBWOD EZONANSOWEGO 45.. Wiadomości ogólne Szeregowy obwód rezonansowy składa się z oporu, indukcyjności i pojemności połączonych szeregowo i dołączonych do źródła napięcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRAOWNIA ELEKTRONIKI Temat ćwiczenia: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZZY INSTYTUT TEHNIKI Imię i Nazwisko BADANIE. 2. 3. GENERATORA OLPITTSA 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek Rok

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego Ćwiczenie nr 28 Badanie oscyloskopu analogowego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania oraz nabycie umiejętności posługiwania się oscyloskopem analogowym. 2. Dane znamionowe

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne wykazanie i potwierdzenie słuszności zależności określonych prawem Ohma. Zastosowanie prawa Ohma dla zmierzenia oporności

Bardziej szczegółowo

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW Ćwiczenie 65 POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW 65.1. Wiadomości ogólne Pole magnetyczne można opisać za pomocą wektora indukcji magnetycznej B lub natężenia pola magnetycznego H. W jednorodnym ośrodku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. ĆWICZENIE Nr 2. Badanie własności ferroelektrycznych soli Seignette a

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. ĆWICZENIE Nr 2. Badanie własności ferroelektrycznych soli Seignette a POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH ĆWICZENIE Nr 2 Badanie własności ferroelektrycznych soli Seignette a Celem ćwiczenia jest wyznaczenie zależności temperaturowej

Bardziej szczegółowo

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie diody półprzewodnikowej Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 2 Pracownia Elektroniki Badanie diody półprzewodnikowej Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: (Oprac dr Radosław Gąsowski) półprzewodniki samoistne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 1 Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Prąd elektryczny definicja fizyczna Prąd elektryczny powstaje jako uporządkowany ruch

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami Obowiązkowa znajomość zagadnień: Co to jest prąd elektryczny, napięcie i natężenie prądu? Co to jest opór elektryczny i od czego zależy? Prawo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? RÓWNANIA MAXWELLA Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego? Wykład 3 lato 2012 1 Doświadczenia Wykład 3 lato 2012 2 1

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu Ćwiczenie E5 Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu E5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar siły elektrodynamicznej (przy pomocy wagi) działającej na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego: "Pomiary rezystancji metody techniczne i mostkowe" Tarnów

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 2. Łączenie i pomiar pojemności i indukcyjności Wprowadzenie Pojemność

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 21 IV 2009 Nr. ćwiczenia: 321 Temat ćwiczenia: Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

Bardziej szczegółowo

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indukcja elektromagnetyczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo