Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym."

Transkrypt

1 Ćwiczenie U.9.1 Tytuł ćwiczenia: Pomiar ładunku elektrycznego kuli umieszczonej w jednorodnym polu elektrycznym. Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z własnościami jednorodnego pola elektrycznego. Krótki opis ćwiczenia: Naładowana kulka o masie m zawieszona na nici o długości l ulega odchyleniu w polu elektrycznym kondensatora płaskiego. Mierząc kąty odchylenia przy kilku różnych natężeniach pola elektrycznego można wyznaczyć ładunek elektryczny kuli. Wymagana wiedza ucznia: - Pole elektryczne, wielkości charakteryzujące pole elektryczne - Prawo Coulomba, ładunek elektryczny, jednostki ładunku - Kondensatory, pojemność elektryczna kondensatora, natężenie pola między okładkami kondensatora płaskiego - Analiza sił działających na naładowaną kulę wahadła umieszczonego w jednorodnym polu elektrycznym. Wyprowadzenie wzoru na ładunek kuli. Wykonanie doświadczenia: - Zmierzyć masę kuli, długość wahadełka ( jest ona równa sumie długości nici i promienia kulki) oraz odległość pomiędzy okładkami kondensatora płaskiego. Uwaga: Pomiary te należy wykonać przy wyłączonym napięciu zasilającym! - Włączyć zasilacz i ustawić wartość napięcia zasilającego. - Doprowadzić kulkę do zetknięcia z jedną z okładek kondensatora a następnie odsunąć ją od okładki. - Odczytać położenie kulki na tle skali zwierciadlanej dla danej wartości napięcia na okładkach kondensatora. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie przy różnych wartościach napięcia. Uwaga: przednia szyba szafki mieszczącej kondensator musi być zamknięta! Dotykanie elementów układu pomiarowego będących pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym!

2 - Wyłączyć napięcie zasilające a następnie rozładować okładki kondensatora - Zmierzyć położenie nieodchylonej kulki. - Obliczyć wychylenie kulki z położenia równowagi dla kolejnych wartości napięcia na okładkach kondensatora:. i określić odpowiadające im kąty odchylenia. Dla małych wychyleń można skorzystać z wzoru: Obliczyć wartość ładunku kulki przy każdym wychyleniu: a następnie znaleźć średnią wartość ładunku Q. Wskazówki do dyskusji błędów: - Przy pomiarach wychylenia kulki z położenia równowagi unikać błędu paralaksy: nić na której wisi kulka powinna pokrywać się ze swym odbiciem na skali zwierciadlanej. - Błąd wartości średniej ładunku kulki można określić licząc błąd średni kwadratowy średniej arytmetycznej.

3 Ćwiczenie U.9. Tytuł ćwiczenia Pomiar rezystancji za pomocą mostka Wheatstone a Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z zasadą pomiaru oporu elektrycznego w układzie mostka Wheatstone a. Krótki opis ćwiczenia: Uczniowie zestawiają prosty układ Wheatstone a ze struną oporową, a następnie mierzą rezystancję pojedynczych oporników oraz układu oporów. Wyniki pomiarów porównują z danymi uzyskanymi na mostku fabrycznym. Wymagana wiedza ucznia: - Prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. - Układ mostka Wheatstone a wyprowadzenie wzoru na opór mierzony. - Szeregowe i równoległe łączenie oporów. Opór zastępczy układu. Przyrządy pomiarowe i materiały: Struna oporowa ze skalą i ślizgaczem, czuły miliamperomierz z zerem pośrodku skali, opornica suwakowa 10, bateria 4,5V, opór dekadowy, opory nieznane, przerywacz, omomierz cyfrowy. Wykonanie ćwiczenia: - Połączyć układ pomiarowy według schematu:

4 - Nastawić opornicę suwakową na średni opór. Zamknąć przerywacz. Przesuwając ślizgacz po strunie oporowej oraz zmieniając wartość rezystancji na oporniku dekadowym R doprowadzić mostek do równowagi (miliamperomierz wskazuje zero) przy położeniu ślizgacza w pobliżu środka struny (najmniejszy błąd pomiaru). - Uczulić mostek przez zmniejszenie do zera oporu opornicy suwakowej i ewentualnie skorygować położenie ślizgacza. Odczytać długości l 1 i l oraz wartość oporu R gdy mostek jest w równowadze. Obliczyć opór nieznany R x : R x - W podobny sposób zmierzyć rezystancję kilku innych oporników, a następnie opór całkowity przy ich połączeniu szeregowym i równoległym. - Powtórzyć wszystkie pomiary na omomierzu cyfrowym. Porównać uzyskane wyniki z wynikami pomiarów na mostku strunowym. R l l 1 Literatura: 1. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, 003.

5 Ćwiczenie U.9.3 Tytuł ćwiczenia: Pomiary indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez obwody z prądem Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z pomiarem indukcji magnetycznej za pomocą osiowej sondy Halla. Krótki opis ćwiczenia: Przesuwając sondę teslomierza wzdłuż osi zwojnicy, w której płynie prąd stały o znanym natężeniu można zbadać rozkład indukcji magnetycznej na osi cewki i porównać wyniki pomiarów z rezultatami obliczeń przeprowadzonych w oparciu o znane wzory na indukcję magnetyczną na osi solenoidu. Wymagana wiedza ucznia: - Pole magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna. Strumień indukcji magnetycznej. - Prawo Biota Savarta. - Prawo Ampere a. - Indukcja magnetyczna na osi kołowego przewodnika z prądem i na osi solenoidu. Przyrządy pomiarowe i materiały: Komplet siedmiu zwojnic o różnych średnicach i liczbie zwojów, osiowa sonda Halla z modułem pomiarowym Tesli, zasilacz uniwersalny, czujnik ruchu, czujnik natężenia prądu, ława ze skalą liniową, przewody z zaciskami, interfejs Cobra 3. Wykonanie doświadczenia: 1. Przeglądnąć i sprawdzić układ pomiarowy firmy Phywe zgodnie ze wskazaniami szczegółowej instrukcji dołączonej do ćwiczenia.. W obecności prowadzącego ćwiczenia włączyć zasilacz ( przełącznik na tylnej ściance) ustawiając pokrętła regulacji napięcia i natężenia na minimum. Wprowadzić okno startowe Cobra 3 Force/Tesla. 3. Zmierzyć rozkład indukcji magnetycznej na osi wybranej cewki z prądem elektrycznym. W tym celu:

6 - Odnotować promień R, liczbę n zwojów oraz długość l cewki. - Podłączyć cewkę do zasilacza prądu stałego. Manipulując pokrętłami natężenia i napięcia ustalić wartość natężenia I prądu płynącego przez cewkę. Uwaga: nie można przekraczać maksymalnego natężenia podanego dla danej cewki przez producenta! Najlepiej ustawić natężenie o około 0% mniejsze. - Ustawić sondę Halla tak, aby jej koniec znalazł się w środku cewki. Sprawdzić, czy czujnik ruchu wskazuje w tym położeniu wartość z = 0. Następnie ustawić koniec sondy na wlocie cewki. - Postępując zgodnie z wskazaniami instrukcji szczegółowej przesuwać sondę wzdłuż osi z cewki mierząc w kilkunastu punktach wartość indukcji magnetycznej B. Wydrukować wykres B(z). 4. Obliczyć wartość indukcji we środku cewki ( z = 0) ze wzoru: nl 0 B, 4R l 7 N gdzie jest przenikalnością magnetyczną próżni. A Wyniki obliczeń porównać z danymi eksperymentalnymi dla z = Pomiary i obliczenia wykonane w punktach 3, 4 powtórzyć dla kilku zwojnic o innych parametrach. Literatura: 1. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki t.3, PWN, Warszawa A.K.Wróblewski, J.A.Zakrzewski, Wstęp do fizyki t., cz., PWN, Warszawa H.Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN, Warszawa 003.

7 Ćwiczenie U.9.4 Tytuł ćwiczenia: Badanie zjawiska histerezy magnetycznej ferromagnetyków Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem histerezy magnetycznej. Krótki opis ćwiczenia: Umieszczenie ciała ferromagnetycznego w polu magnetycznym powoduje uporządkowanie domen magnetycznych i wzrost namagnesowania. Po usunięciu pola próbka pozostaje namagnesowana. Stosując zmienne pole magnetyczne można zaobserwować zamkniętą krzywą zwaną pętlą histerezy magnetycznej, z której można odczytać charakterystyczne wielkości tj. indukcję nasycenia, pozostałość magnetyczną, natężenie koercji. Do badania pętli histerezy można wykorzystać oscyloskop, ponieważ odczytywane w układzie napięcie U będzie proporcjonalne do natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B. Wymagana wiedza ucznia: - Pole magnetyczne, wielkości charakteryzujące pole magnetyczne. - Pole magnetyczne przewodnika z prądem, pole magnetyczne cewki. - Klasyfikacja ciał pod względem ich własności magnetycznych. - Ferromagnetyki, histereza magnetyczna. - Indukcja elektromagnetyczna, współczynnik indukcji własnej cewki. Przyrządy pomiarowe i materiały: Oscyloskop, autotransformator, dwa oporniki wzorcowe, kondensator wzorcowy, badana próbka materiału ferromagnetycznego z nawiniętymi uzwojeniami, przymiar milimetrowy, miernik napięcia zmiennego. Wykonanie doświadczenia: - Wyznaczyć wartość średniej drogi strumienia magnetycznego l śr w rdzeniu wykonanym z badanego materiału ferromagnetycznego, oraz powierzchnię jego przekroju poprzecznego. - Zestawić układ pomiarowy według schematu:

8 Uwaga: oscyloskop (model 350 C) powinien być przygotowany do pracy w trybie X-Y. W tym celu należy przełączyć pokrętło TIME/DIV na pozycję X-Y. Na wejście CH-B należy podać sygnał odchylania poziomego (X) a na wejście CH-A sygnał odchylania pionowego (Y). - Włączyć oscyloskop i za pomocą pokręteł przesuwu plamki w kierunku osi x i y oscyloskopu ustawić plamkę dokładnie w środku ekranu, w punkcie przecięcia się osi jego układu współrzędnych. - Pokrętło autotransformatora ATr ustawić w lewym skrajnym położeniu. Włączyć zasilanie układu pomiarowego. Rozmagnesować próbkę badanego ferromagnetyka. W tym celu należy dobrać za pomocą autotransformatora wartość napięcia, tak, aby przy odpowiednio dobranych czułościach wzmacniacza X i Y uzyskać na ekranie oscyloskopu pętlę histerezy. Następnie wolno zmniejszać autotransformatorem napięcie do zera. - Przystosować oscyloskop do pomiaru napięć. W tym celu potencjometry płynnej regulacji czułości wzmocnienia kanału X i Y przekręcić na pozycję CAL (do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara). - Ustawić za pomocą autotransformatora wartość napięcia, przy którym na ekranie oscyloskopu otrzymamy pętlę histerezy dostatecznie dużych rozmiarów. Można też skorzystać ze skokowej regulacji czułości kanałów A i B. Pętla histerezy powinna zajmować całą powierzchnię pomiarową oscyloskopu. - Odczytać długości odcinków pętli histerezy odpowiadające podwojonej długości natężenia koercji S x, indukcji remanencji S y, oraz indukcji nasycenia badanego ferromagnetyka B max. Odnotować czułości k x i k y kanałów X i Y oscyloskopu. - Rozmontować układ do badania pętli histerezy. Wartości oporów R 1 i R, oraz pojemność C kondensatora wzorcowego zmierzyć za pomocą mostka RLC.

9 - Obliczyć natężenie koercji H k i indukcję remanencji B r z zależności: H k S x k R 1 x z l śr 1, B r S y k y z R S C, gdzie k x, k y - czułość kanałów X i Y oscyloskopu, a z 1, z - ilość zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. - Obliczyć współczynnik dobroci badanego materiału ferromagnetycznego: Q B r H k Literatura: 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa A, H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 001.

10 Ćwiczenie U.9.5 Tytuł ćwiczenia: Pomiar pojemności kondensatora i współczynnika samoindukcji metodą mostkową. Cel dwiczenia: Praktyczne zapoznanie się ze sposobem łączenia ze sobą kondensatorów i zwojnic. Zapoznanie się z metodą mostkową wyznaczania pojemności kondensatorów i indukcyjności zwojnic. Krótki opis dwiczenia: Pomiar pojemności kondensatora i indukcyjności zwojnicy może być przeprowadzony za pomocą mostków prądu przemiennego. Uczniowie zestawiają prosty układ mostkowy ze struną oporową, a następnie porównują mierzoną pojemność kondensatora z pojemnością znaną. Podobna metoda jest stosowana dla zwojnicy. Wymagana wiedza ucznia: Pojemnośd elektryczna, definicja, jednostka w układzie SI. Współczynnik samoindukcji zwojnicy, definicja, jednostka w układzie SI. Kondensatory, rodzaje i sposoby ich łączenia w baterie kondensatorów, pojemnośd zastępcza. Zwojnice, rodzaje zwojnic, łączenie zwojnic w baterie, indukcyjnośd zastępcza. Kondensator i zwojnica w obwodzie prądu przemiennego. Przyrządy pomiarowe i materiały: Listwa z drutem oporowym, kondensator dekadowy, indukcyjnośd dekadowa, generator akustyczny, badane kondensatory, badane zwojnice. Wykonanie doświadczenia: Pomiar pojemności kondensatora za pomocą mostka Sautego. Zestawid układ do pomiaru pojemności kondensatorów według schematu.

11 Generator akustyczny nastawid na częstotliwośd, przy której ucho ludzkie ma największą czułośd ( ~1000*Hz+). Uwaga: W przypadku gdy wiemy, jakiego rzędu jest wartośd pojemności C x, to wartośd pojemności C w należy ustawid zbliżoną do tej wartości, a następnie przesuwając ślizgacz wzdłuż drutu oporowego doprowadzid do sytuacji, w której następuje zanik słyszanego w słuchawce dźwięku. Jeżeli punkt, w którym to osiągnęliśmy, leży zbyt daleko od położenia środkowego ślizgacza, należy skorygowad wartośd pojemności wzorcowej C w i pomiary powtórzyd. W przypadku, gdy wartośd pojemności C x nie jest bliżej znana, należy ślizgacz ustawid w położeniu środkowym, a następnie pokręcając gałkami kondensatora dekadowego C w doprowadzid do częściowego zaniku słyszanego w słuchawce dźwięku. Całkowite wyciszenie uzyskujemy przesuwając suwak wzdłuż drutu oporowego. Po ustaleniu równowagi mostka odczytad wartośd długości l 1 i 1 oraz nastawioną wartośd kondensatora dekadowego C w. Obliczyd wartośd mierzonej pojemności kondensatora: C x C W l l 1 Pomiary powtórzyd dla innych kondensatorów, a następnie po wyznaczeniu ich pojemności wyznaczyd pojemności zastępcze układów, kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle. Porównad wartości pojemności zastępczych uzyskanych na drodze pomiaru i przez obliczenia rachunkowe w oparciu o wartości poszczególnych pojemności wchodzących w skład układu zastępczego. Pomiar współczynnika samoindukcji za pomocą mostka Maxwella-Wiena.

12 Połączyd układ według schematu. Opór dodatkowy R służy do wyrównywania oporów czynnych w mostku. Zmieniając wartośd indukcyjności dekadowej L 0 (a tym samym jej opór czynny R 0 ), oraz manipulując suwakiem i oporem dekadowym R znaleźd wartości L 0, l 1, l, przy których następuje wyciszenie tonu w słuchawkach. Pomiary kilkakrotnie powtórzyd. Obliczyd wartośd mierzonej indukcyjności zwojnicy L x L l 1 0 l Zmierzyd indukcyjnośd badanych zwojnicy za pomocą mostka uniwersalnego RLC. Porównad wynik pomiaru na mostku RLC z obliczonym wynikiem. Literatura: H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektrycznośd i magnetyzm, PWN, Warszawa A, H. Piekara, Elektrycznośd i budowa materii. cz. 1, Elektrycznośd i magnetyzm, PWN Warszawa 197. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 001. E. Purcel, Elektrycznośd i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975.

13 Ćwiczenie U.9.6 Tytuł ćwiczenia: Indukcyjność własna i pojemność w obwodach prądu przemiennego. Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z zależnościami fazowymi i ze zjawiskiem rezonansu w obwodach RLC. Krótki opis ćwiczenia: Podczas przepływu prądu przemiennego przez obwód zawierający oporniki, kondensatory i cewki między napięciem i natężeniem prądu powstaje przesunięcie fazowe zależne od oporu R, pojemności C i indukcji własnej L. Wielkość przesunięcia fazowego można zaobserwować na oscyloskopie dwukanałowym. Mierząc kąt przesunięcia fazowego można określić wartość parametrów C i L dla różnych kondensatorów i cewek. W oparciu o otrzymane wartości C i L można otrzymać częstotliwość rezonansową obwodu i sprawdzić ją na oscyloskopie. Wymagana wiedza ucznia: - Prąd sinusoidalnie zmienny, wartość skuteczna i szczytowa napięcia i natężenia prądu. - Rola indukcyjności i pojemności w obwodach prądu zmiennego. - Zależności amplitudowe i fazowe między napięciem i natężeniem prądu w obwodach RL, RC, RLC. - Zjawisko rezonansu, częstotliwość rezonansowa. Przyrządy pomiarowe i materiały: oscyloskop dwukanałowy, opornica dekadowa, kondensator, zwojnica, generator, mierniki uniwersalne. Wykonanie doświadczenia: - Zestawić szeregowy obwód z indukcyjnością, oporem i źródłem sinusoidalnej siły elektromotorycznej:

14 - Zmierzyć spadek napięcia U na zaciskach cewki i prąd I w obwodzie. Zanotować częstotliwość f ustawioną na generatorze. Obliczyć indukcyjność zwojnicy: L U f I. - Na ekranie oscyloskopu dwukanałowego zmierzyć przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem. Znając wartość oporu R na oporniku dekadowym obliczyć indukcyjność zwojnicy: Porównać wyniki otrzymane obiema metodami. L R tg f - W obwodzie zastąpić zwojnicę kondensatorem. Dokonać pomiaru pojemności kondensatora dwiema metodami jak przy pomiarze indukcyjności, korzystając z wzorów: C I 1 C f U f R tg - Zestawić analogiczny obwód z pojemnością i indukcyjnością połączonymi szeregowo. Z danych otrzymanych z poprzednich pomiarów obliczyć częstotliwość rezonansową obwodu: f r Sprawdzić otrzymaną wartość częstości rezonansowej obserwując zależności fazowe i amplitudowe na oscyloskopie i miernikach. 1 L C.

15 Literatura: 1. E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa J. Orear, Fizyka cz.1. WNT Warszawa 1990

16 Ćwiczenie U.9.7 Tytuł ćwiczenia: Pomiar mocy prądu zmiennego za pomocą watomierza Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z pomiarem mocy i pracy prądu przemiennego Krótki opis ćwiczenia: Po zestawieniu układu pomiarowego z watomierzem można zmierzyć moc żarówki przy różnych stopniach rozżarzenia jej włókna. Na końcu mierzymy moc żarówki przy jej napięciu znamionowym porównując wynik z wynikiem pomiaru mocy żarówki energooszczędnej. Wymagana wiedza ucznia: - Praca i moc prądu sinusoidalnie zmiennego, na poszczególnych elementach obwodu, praca i moc pozorna. - Prąd sinusoidalnie zmienny, wielkości charakteryzujące. Przyrządy pomiarowe i materiały: Autotransformator, watomierz, licznik energii elektrycznej, dwa mierniki uniwersalne, żarówka. Wykonanie doświadczenia: 1. Pomiar mocy żarówki - Zestawić układ pomiarowy:

17 - Zmierzyć moc pobieraną przez żarówkę przy różnych napięciach zasilania. - Obliczyć moc P 0 czerpaną ze źródła przez żarówkę ze wzoru: P R R V 0 Pw U 0, R RV gdzie: U 0 skuteczna wartość napięcia na zaciskach odbiornika R opór cewki napięciowej watomierza (15 kω na zakresie 100 V) R V opór wewnętrzny woltomierza. P w moc wskazywana przez watomierz - Obliczyć współczynnik mocy odbiornika: cos 0 P0 U I 0 0, gdzie przy czym jest natężeniem prądu wskazywanym przez amperomierz.. Pomiar energii prądu zmiennego jednofazowego za pomocą licznika

18 - Zestawić układ pomiarowy według schematu: - Zanotować początkowe wskazania licznika L p. - Dokonać pomiaru poboru energii przez odbiornik w ciągu czasu t=45 minut. - Odczytać stan końcowy licznika L k. - Obliczyć pobór energii: W l =L k -L p. Uwaga: Podczas łączenia i rozmontowywania obwodu, wtyczka autotransformatora powinna być wyłączona z gniazdka sieciowego! Literatura: 1. A. H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa M. Łapiński, Miernictwo elektryczne, WNT, Warszawa.

19 Ćwiczenie U.9.8 Tytuł ćwiczenia: Badanie transformatora Cel ćwiczenia: Praktyczne zapoznanie się z budową i zasadą działania transformatora. Krótki opis ćwiczenia: Do jednego z uzwojeń transformatora (pierwotnego) przykłada się zmienne napięcie i bada zależność napięcia indukowanego w drugim uzwojeniu (wtórnym) oraz płynącego w nim prądu od liczby zwojów obu uzwojeń, napięcia i prądu w uzwojeniu pierwotnym. W oparciu o otrzymane wyniki można obliczyć przekładnię i wydajność transformatora. Wymagana wiedza ucznia: - Transformator, budowa i zasada działania. - Bieg jałowy i roboczy transformatora. - Przesunięcie fazowe napięcia i natężenia prądu w czasie biegu jałowego i roboczego transformatora. - Wydajność transformatora. Przyrządy pomiarowe i materiały: autotransformator, woltomierze, amperomierze, watomierze, opornica suwakowa, transformator. Wykonanie doświadczenia: 1. Badanie biegu jałowego transformatora. Wyznaczanie jego przekładni - Połączyć obwód według schematu:

20 - Zmieniając napięcie U 1 od o do 30 V (nie więcej) odczytać każdorazowo natężenie I 0 jałowego biegu transformatora i napięcie U w obwodzie wtórnym (około 8-10 pomiarów).wyniki umieścić w tabelce: Obwód pierwotny Obwód wtórny Przekładnia Wartość średnia przekładni U 1 I 0 U - - Sporządzić wykres zależności I 0 = f (U 1 ) i obliczyć przekładnię transformatora.. Badanie biegu roboczego - Połączyć obwód według schematu: - Nastawić opór R na maksymalną wartość. - Zmieniając opór R, tak aby natężenie I 1 zmieniło się o około 1 A, notować wskazania amperomierzy, woltomierzy, watomierzy - Wyniki pomiarów umieścić w tabelce: Obwód pierwotny Obwód wtórny Wydajność U 1 I 1 M p1 =I 1 U 1 M r1 =I 1 U 1 cosφ 1 cosφ 1 U I M p =U I M r =I U cosφ cosφ transformatora

21 gdzie: M p - moc pozorna M r - moc rzeczywista - Sporządzić wykres zależności U = f (I ) napięcia od natężenia w uzwojeniu wtórnym. - Obliczyć: a) moc pozorną w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym: M p1 I1 U1, oraz M p I U b) wydajność transformatora dla poszczególnych obciążeń: W c) przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem prądu w uzwojeniu pierwotnym i I I 1 U U 1 wtórnym: cos 1 M r1, r cos M p1 M p M. Literatura: 1. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN Warszawa Sz.Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa A. H. Piekara, Elektryczność i budowa materii. cz. 1, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa 197.

22 Ćwiczenie U.9.9 Tytuł ćwiczenia: Cechowanie termopary metodą pomiaru prądu termoelektrycznego Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze zjawiskiem powstawania siły termoelektrycznej w obwodach utworzonych z dwóch różnych materiałów. Krótki opis ćwiczenia: Jeśli złącza dwu różnych metali umieścimy w różnych temperaturach to w obwodzie powstanie siła termoelektryczna, między złączami wystąpi różnica potencjałów i przez obwód popłynie prąd elektryczny. Natężenie prądu I będzie zależne od różnicy temperatur na stykach. Pomiar pozwoli na zbadanie charakteru tej zależności. Wymagana wiedza ucznia: - Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego metali, kontakt dwóch metali, napięcie kontaktowe Galvaniego i Volty. Termopara. - Zjawisko Seebecka, siła termoelektryczna. - Szereg termoelektryczny metali. Przyrządy pomiarowe i materiały: Pojemnik z lodem, ultratermostat, termopara, galwanometr, opornik dekadowy, przerywacz. Wykonanie doświadczenia: - Zestawić układ pomiarowy według schematu: Lód

23 Uwaga: W czasie łączenia obwodu galwanometr powinien być zwarty kluczem K. Opór R na oporniku dekadowym ustawiamy na 1- kω. - Włączyć ultratermostat. - Otworzyć klucz K. - Na galwanometrze odczytać natężenie prądu termoelektrycznego (w działkach skali) dla danej różnicy temperatur pomiędzy złączami L i P w odstępach co C. - Gdy temperatura złącza P osiągnie C wyłączyć ultratermostat. - Jeśli plamka świetlna na skali galwanometru osiągnie pełne wychylenie przy niższej temperaturze złącza P można zakończyć pomiary na tej temperaturze. - Wykreślić zależność natężenia prądu termoelektrycznego (w działkach skali) od różnicy temperatur pomiędzy złączami L i P. Literatura: 1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa M. Skorko, Fizyka, PWN, Warszawa J. Massalski, Fizyka dla inżynierów, WNT, Warszawa 1975.

24 Ćwiczenie U.9.10 Tytuł ćwiczenia: Badanie zjawiska fotoelektrycznego. Cel ćwiczenia: Zbadanie charakterystyk: prądowo-napięciowej i oświetleniowej fotokomórki oraz fotodiody przy polaryzacji zaporowej. Krótki opis ćwiczenia: Układ umożliwia sporządzenie charakterystyki prądowo- napięciowej i oświetleniowej fotokomórki. Wymagana wiedza ucznia: - Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne- wzór Einsteina-Milikana. - Fotoefekt wewnętrzny. - Zjawisko fotoelektryczne w warstwach zaporowych. - Fotokomórka. Charakterystyka prądowo-napięciowa i oświetleniowa fotokomórki. Przyrządy pomiarowe i materiały: fotokomórka, fotodioda, zasilacz prądu stałego, zasilacz do lampy, opornica, ława optyczna, mikroamperomierz, woltomierz. Wykonanie doświadczenia: 1. Sporządzanie charakterystyki prądowo-napięciowej fotokomórki gazowanej - Połączyć układ pomiarowy według schematu:

25 - Fotokomórkę i źródło światła ustawić na ławie optycznej w odległości: 0,4-0,9 m Źródło światła powinno być punktowe, dlatego otworek oświetlacza nie może być szeroko otwarty. -Wyzerować mikroamperomierz. Oświetlić fotokomórkę. Zmieniając napięcie przyspieszające U od 0 do 75 V przy pomocy pokrętła regulacji płynnej odczytywać wskazania mikroamperomierza (I f ). - Powtórzyć pomiary I f =f(u) przy dwu innych, ustalonych odległościach źródła światła od fotokomórki.. Sporządzanie charakterystyk oświetleniowych fotokomórki gazowanej - Ustalić wartość napięcia przyspieszającego między elektrodami. - Zmieniać odległość L źródła światła od fotokomórki przesuwając żarówkę po ławie optycznej. Odczytać wartości fotoprądu I f odpowiadające danym odległościom pomiędzy fotokomórką, a źródłem światła. - Pomiary powtórzyć dla 3-5 ustalonych wartości napięcia przyśpieszającego między elektrodami. - Sporządzić wykresy I f = f(1/l ). 3. Wyznaczanie charakterystyk prądowo- napięciowych fotodiody - Zestawić układ według schematu: - Wyznaczyć charakterystyki prądowo-napięciowe fotodiody postępując analogicznie jak dla fotokomórki. Wartość U nie powinna przekraczać 30 V. 4. Sporządzanie charakterystyk oświetleniowych fotodiody - Dokonać pomiaru charakterystyki oświetleniowej analogicznie jak dla fotokomórki. 1 - Sporządzić wykresy: I f f. L

26 Literatura: 1. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. 3 Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa E. Purcell Elektrycznośc i magnetyzm, PWN, Warszawa H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, cz., PWN, Warszawa 5. J. Orear, Fizyka cz.. WNT Warszawa 1990.

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a

Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a Ćwiczenie E3 Pomiar oporu elektrycznego za pomocą mostka Wheatstone a E3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar oporu elektrycznego pojedynczych rezystorów oraz układu rezystorów połączonych szeregowo

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1)

Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1) Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, przy użyciu oscyloskopu (E1) 1. Wymagane zagadnienia - klasyfikacja rodzajów magnetyzmu - własności magnetyczne ciał stałych, wpływ temperatury - atomistyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.

Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami Obowiązkowa znajomość zagadnień: Co to jest prąd elektryczny, napięcie i natężenie prądu? Co to jest opór elektryczny i od czego zależy? Prawo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu Ćwiczenie E5 Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu E5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar siły elektrodynamicznej (przy pomocy wagi) działającej na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60 Instrukcja do ćwiczenia Nr 60 Temat: BADANIE PRĄDÓW ZMIENNYCH ZA POMOCĄ U ELEKTRONOWEGO I. Wstęp. Oscylograf elektronowy jest urządzeniem służącym do obserwacji przebiegu różnego rodzaju napięć oraz do

Bardziej szczegółowo

Badanie histerezy magnetycznej

Badanie histerezy magnetycznej Badanie histerezy magnetycznej Cele ćwiczenia: Wyznaczenia przenikalności magnetycznej próżni µ 0 na podstawie wykresu B(H) dla cewek pomiarowych bez rdzenia ferromagnetycznego; wyznaczenie zależności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Fizyka ćwiczenia F6 - Prąd stały, pole magnetyczne magnesów i prądów stałych Prowadzący: dr Edmund Paweł Golis Instytut Fizyki Konsultacje stałe dla projektu; od Pn. do Pt.

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J 07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 7a. Pomiary w układzie szeregowym RLC Wprowadzenie Prąd zmienny płynący w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ Laboratorium Podstaw Elektroniki Marek Siłuszyk Ćwiczenie M 4 SPWDZENE PW OHM POM EZYSTNCJ METODĄ TECHNCZNĄ opr. tech. Mirosław Maś niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2013 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

BADANIE AMPEROMIERZA

BADANIE AMPEROMIERZA BADANIE AMPEROMIERZA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru prądu, nabycie umiejętności łączenia prostych obwodów elektrycznych, oraz poznanie warunków i zasad sprawdzania amperomierzy

Bardziej szczegółowo

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy PRĄD PRZEMIENNY Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... 1. Prądnica działa dzięki: A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Wstęp INDKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 009/00 Ewa Jakubczyk Michalel Faraday (79-867) odkrył w 83roku zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Oto pierwsza prądnica -generator

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy

3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy 3. CZYNNA I BIERNA MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO Cel zadania: Poznanie sposobów mierzenia oraz wykorzystania czynnej i biernej mocy przemiennego prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych z grzejnikiem, transformatorem

Bardziej szczegółowo

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY 30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY Magnetyzm Indukcja elektromagnetyczna Prąd przemienny Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 WYBRANE ELEKTRYCZNE CZUJNIKI-PRZETWORNIKI PRZESUNIĘĆ LINIOWYCH I KĄTOWYCH 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA Ćwiczenie S 23 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami elektrycznych źródeł światła, układami w jakich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza

POMIARY OSCYLOSKOPOWE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 51 POMIARY OSCYLOSKOPOWE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów a. Oscyloskop dwukanałowy b. Dwa generatory funkcyjne (jednym z nich może być generator zintegrowany z oscyloskopem) c. Przesuwnik

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat:Pomiary podstawowych wielkości elektryczych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury

Bardziej szczegółowo

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona ZADANIA ELEKTROTECHNIKA KLASA II 1. Uzupełnij tabelkę: nazwa symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz ----------------- watomierz ----------------- wielkość mierzona jednostka - nazwa symbol jednostki

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego.. Wyznaczenie współczynnika załamania światła

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC

BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC BADANE EZONANSU W SZEEGOWYM OBWODZE LC NALEŻY MEĆ ZE SOBĄ: kalkulator naukowy, ołówek, linijkę, papier milimetrowy. PYTANA KONTOLNE. ównanie różniczkowe drgań wymuszonych. Postać równania drgań wymuszonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Badziak Zbigniew Kl. III te. Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych.

Badziak Zbigniew Kl. III te. Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych. Badziak Zbigniew Kl. III te Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych. 1. MIERNIKI ANALOGOWE Mierniki magnetoelektryczne. Miernikami magnetoelektrycznymi nazywamy mierniki,

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-15

Ć W I C Z E N I E N R E-15 NSTYTUT FZYK WYDZAŁ NŻYNER PRODUKCJ TECNOLOG MATERAŁÓW POLTECNKA CZĘSTOCOWSKA PRACOWNA ELEKTRYCZNOŚC MAGNETYZMU Ć W C Z E N E N R E-15 WYZNACZANE SKŁADOWEJ POZOMEJ NATĘŻENA POLA MAGNETYCZNEGO ZEM METODĄ

Bardziej szczegółowo

Podstawy miernictwa. Mierniki magnetoelektryczne

Podstawy miernictwa. Mierniki magnetoelektryczne Podstawy miernictwa Miernik - przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości (np. napięcia elektrycznego, ciśnienia, wilgotności), zazwyczaj przy pomocy podziałki ze wskazówką lub wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa POLTECHNK ŚLĄSK WYDZŁ NŻYNER ŚRODOWSK ENERGETYK NSTYTT MSZYN RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LBORTORM ELEKTRYCZNE Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa (E 2) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 455. Temat: Efekt Faradaya. I. Literatura. Problemy teoretyczne

Ćwiczenie Nr 455. Temat: Efekt Faradaya. I. Literatura. Problemy teoretyczne Ćwiczenie Nr 455 Temat: Efekt Faradaya I. Literatura. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki Część II Irena Kruk, Janusz Typek, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin. Ćwiczenia laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r ) Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie nr 254 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora Numer wybranego kondensatora: Numer wybranego opornika: Ustawiony prąd ładowania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 5 V 2009 Nr. ćwiczenia: 303 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie P1 - protokół Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wydział Imię i nazwisko 1. 2. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 6. Prąd elektryczny zadania z arkusza I 6.7 6.1 6.8 6.9 6.2 6.3 6.10 6.4 6.5 6.11 Na zmieszczonym poniżej wykresie przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową żarówki. 600 500 400 I, ma 300 200 6.6

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

U=U 0 sin t. Wykresy zależności I(t) i U(t) dla prądu przemiennego, płynącego w obwodzie zawierającym tylko opór R.

U=U 0 sin t. Wykresy zależności I(t) i U(t) dla prądu przemiennego, płynącego w obwodzie zawierającym tylko opór R. O B W O D Y P R Ą D U P R Z E M I E N N E G O Wykresy zależności I(t) i U(t) dla prądu przemiennego, płynącego w obwodzie zawierającym tylko opór R. I=I 0 sin t U=U 0 sin t Zwojnica w obwodzie prądu przemiennego.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 10 OBWODY RC: 10.1. Impedancja i kąt fazowy w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNY MOSTEK WHEATSTONE A TMW-5

TECHNICZNY MOSTEK WHEATSTONE A TMW-5 Kontynuacja 75 letniej tradycji w produkcji mierników elektrycznych Instrukcja obsługi TECHNICZNY MOSTEK WHEATSTONE A TMW-5 ERA-GOST sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Płocka 37 tel. (0...) 24 235-20-11,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(4)/2008, s. 91-95 ISSN-1895-3794 Andrzej Kidawa Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach Jagoda G³az Wy sza Szko³a

Bardziej szczegółowo

Podstawy Badań Eksperymentalnych

Podstawy Badań Eksperymentalnych Podstawy Badań Eksperymentalnych Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Instrukcja do ćwiczenia. Temat 01 Pomiar siły z wykorzystaniem czujnika tensometrycznego Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Ć W I C Z E N I E N R M-2 INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: POMIARY MOCY

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: POMIARY MOCY Zespół zkół Technicznych w karżysku-kamiennej prawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: OWN ELEKTYZN ELEKTONZN imię i nazwisko OMY MOY rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia: oznanie pośredniej

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo