wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2(65) czerwiec 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2(65) czerwiec 2007"

Transkrypt

1 Nr 2(65) czerwiec 2007 Dobieg a koƒca modernizacja budynków Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie... Gazela Biznesu LG Philips IPN Galeria IRYDION

2 SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I WYDARZENIA 1 PROCHEM S.A. otrzyma statuetk Gazeli Biznesu TW 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. TW 2 Uroczyste przekazanie instalacji w Petrochemii Blachowni Zbigniew Jasiƒski 3 PROCHEM na In ynierskich Targach Pracy Magdalena Czekaj 4 Fabryka ekranów ciek okrystalicznych LG Philips LCD ju produkuje Kazimierz Miszczak 5 Zakoƒczenie modernizacji budynków SGGW Sylwia Kajzer, Miros aw Zàbkowski 6 IPN w nowej szacie Ewa Radomska-Kukliƒska Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Marek Garliƒski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) prochem@prochem.com.pl Opracowanie: Studio Ancom TQ 7 Scenariusze e-nvision* Marek Tarka GIE DA I FINANSE 8 Na parkiecie Krzysztof Marczak 9 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak AKTUALNOÂCI 10 Informacje Zarzàdu 10 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. Elektromonta Kraków S.A. Krzysztof Nowicki Z YCIA FIRMY 11 Baza wynajmu sprz tu w PROCHEM S.A. TW 11 PROCHEM w rankingach Magdalena Czekaj Na ok adce: Zespó budynków Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie foto: Miros aw Zàbkowski 12 Mecz towarzyski PKN ORLEN S.A. PROCHEM S.A. Cezary Gàsiorowski 12 Wybory uzupe niajàce do Rady Pracowników PROCHEM S.A. TW 13 Nowi pracownicy T.W 13 Âluby T.W 13 Klub Seniora T.W. 14 GALERIA IRYDION Magdalena Czekaj

3 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM S.A. otrzyma statuetk Gazeli Biznesu 7 maja 2007 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odby a si uroczysta ceremonia wr czenia nagród i dyplomów dla najbardziej dynamicznych przedsi biorstw województwa mazowieckiego. Nagroda przyznawana jest corocznie przez dziennik Puls Biznesu. By a to ostatnia z cyklu dwunastu wojewódzkich gal Gazel Biznesu 2006, wieƒczàca siódmà edycj tego konkursu. tekst: TW foto: Agencja Fotograficzna Luxmedia ogólnej konkursu, spoêród 3404 firm, które w 2006 roku wzi y udzia w tym konkursie. W imieniu PROCHEMU nagrod z ràk Marsza ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebra Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu - Marek Kiersznicki (na zdj ciu od lewej). Ranking Gazele Biznesu ma na celu promowanie dynamicznie rozwijajàcych si polskich przedsi biorstw, które jednocze- Ênie charakteryzujà si du à uczciwoêcià i przejrzystoêcià dzia ania. Za podstawowe kryterium doboru firm uwa any jest przyrost obrotów z trzech poprzednich lat, a tak e zgodnoêç dzia aƒ przedsi biorstw z zasadami etyki biznesu i prawa handlowego. PROCHEM S.A. zajà I miejsce wêród 633 ma ych i Êrednich przedsi biorstw, które wzi y udzia w rankingu województwa mazowieckiego i II miejsce w klasyfikacji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. XXV Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. odby o si dnia 2 czerwca br. w sali konferencyjnej siedziby spó ki, w budynku IRYDION. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. reprezentowane by o g osami (w tym: PROCHEM Holding Sp. z o.o g osów oraz OFE PZU Z ota Jesieƒ g osów). Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. mi dzy innymi zatwierdzi o sprawozdanie finansowe spó ki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. za rok Udzieli o tak e absolutorium Zarzàdowi i Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A., podzieli o zysk w wysokoêci ,94 z przeznaczajàc z tej kwoty z na dywidend, tj. 1,0 z na jednà akcj, ,94 z na kapita rezerwowy oraz z na cele charytatywne. Zatwierdzono dzieƒ 20 czerwca 2007 r. dniem ustalenia prawa do dywidendy, a 18 lipca 2007 r. dniem wyp aty dywidendy. dokoƒczenie na str. 2 tekst:tw foto: Henryk Kamionka 1

4 Uroczyste otwarcie mia o miejsce w pobli- u nowo zbudowanej instalacji, gdzie po zakoƒczeniu cz Êci oficjalnej ch tni mogli obejrzeç jà z bliska. Dalsza cz Êç uroczy- WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Uroczyste przekazanie instalacji w Petrochemii Blachowni W dniu r. na terenie Petrochemii-Blachownia S.A. w K dzierzynie-koêlu mia o miejsce uroczyste otwarcie Instalacji Destylacji Ekstrakcyjnej Frakcji BT. Budowa instalacji zakoƒczy a si w grudniu 2006 r., a w styczniu br. instalacja osiàgn a pe nà zdolnoêç produkcyjnà. WÊród licznie przyby ych goêci znaleêli si m.in. wojewoda opolski Bogdan Tomaszek, prezes spó ki BorsodChem - Kay Gugler, starosta powiatu k dzierzyƒsko-kozielskiego - Józef Gisman, wiceprezydent K dzierzyna-koêla - Brygida Kolenda- abuê oraz przedstawiciele wykonawców i dostawców. stoêci odby a si poza zak adem, w Hotelu Centralnym w K dzierzynie. Prezes Petrochemii-Blachownia S.A. - Jerzy Wiertelorz i Wiceprezes PROCHEM S.A. - Jaros aw St pniewski, zaproszonym goêciom wspólnie zaprezentowali najwa niejsze etapy w przebiegu realizacji inwestycji. Przypomnijmy, e inwestycja zosta a wykonana w rekordowo krótkim czasie nieca ych 10 miesi cy, a parametry uzyskane na instalacji przewy szajà nawet te planowane (instalacja produkuje benzen o czystoêci powy ej tekst: Zbigniew Jasiƒski foto: W adys aw Lichorobiec 99,99% oraz toluen o czystoêci 99,95%). Z podzi kowaniami za dobrze wykonanà prac Prezes Petrochemii-Blachownia wr czy przedstawicielowi PROCHEMU list gratulacyjny. UroczystoÊç zakoƒczy wspólny obiad, w którego tle prezentowany by film, przygotowany w oparciu o wizualizacj projektu instalacji i zdj cia z realizacji inwestycji. Oby wszystkie nasze przedsi wzi cia mia y zakoƒczenie w równie pogodnej atmosferze, ze Êà dobrze wykonanej roboty. Od Redakcji: Mi o nam poinformowaç, e na poczàtku czerwca 2007 r. rozstrzygni to konkurs, w którym Instalacja destylacji ekstrakcyjnej BT w Petrochemii-Blachownia zdoby a Z otego Orbitala jednà z najwa niejszych nagród przyznawanych w przemyêle chemicznym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. Struktura akcjonariatu wg stanu na dzieƒ 2 czerwca 2007 r. i informacji b dàcych w posiadaniu Spó ki (akcjonariusze posiadajàcy powy ej 5% akcji) przedstawia si nast pujàco 25,13% 6,91% 6,98% 25,62% 7,54% 8,84% 9,80% 9,18% dokoƒczenie ze str. 1 Prochem Holding Sp. z o.o. Steve G. Tappan ING TFI S.A. Union Investment TFI S.A. OFE PZU Z ota Jesieƒ Commercial Union Investment Management Millennium TFI S.A. Pozostali akcjonariusze 2

5 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM na In ynierskich Targach Pracy W dniach kwietnia 2007 r. w Auli G ównej Politechniki Warszawskiej odby y si organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST, 14 In ynierskie Targi Pracy. Impreza corocznie cieszy si du ym zainteresowaniem wêród studentów i absolwentów PW. W tym roku do swoich stoisk wystawienniczych zaprasza o 50 firm. WÊród nich prezentowa si tak e PROCHEM. tekst i foto: Magdalena Czekaj Na targach wystawiajà si firmy szczególnie zainteresowane zatrudnieniem absolwentów kierunków technicznych. Sà to firmy z ró nych bran - poczàwszy od telekomunikacji, energetyki, poprzez budownictwo, chemi, a po bankowoêç i konsulting. Dzi ki 14 In ynierskim Targom Pracy, 8500 studentów mia o niecodziennà okazj poznaç najbardziej znaczàce firmy dzia ajàce w bran y technicznej, a przede wszystkim zapoznaç si z aktualnymi ofertami: pracy, programów stypendialnych, sta y, warsztatów i innych sposobów wspó pracy z firmami. BezpoÊrednia rozmowa studenta z potencjalnym pracodawcà sprawia, e spotkanie takie stanowi niezwykle rzetelne i wiarygodne êród o informacji dla ka dego odwiedzajàcego stoisko. Równie dla pracodawcy targi sà doskona ym êród em informacji o obecnym, jak i przysz ym rynku absolwentów. Stanowià narz dzie rekrutacyjne, pozwalajà zdobyç najlepszych pracowników i praktykantów z okreêlonych wydzia ów uczelni. A poprzez ciekawy i rzetelny sposób prezentacji, interesujàcà form dotarcia do studentów, efektywnie zach cajà ich do przysz ej wspó pracy ju w formie pracy. W taki, atrakcyjny sposób przedstawia swojà ofert PROCHEM. W konkursie PDMS- projektowanie przysz oêci organizowanym na naszym stoisku, wzi o udzia prawie 70 studentów Politechniki Warszawskiej. Konkurs cieszy si du ym zainteresowaniem. Dzi ki grze - wielu studentów mog o zapoznaç si z dzia- alnoêcià firmy, a tak- e osobiêcie sprawdziç si w konfrontacji z nowoczesnymi technikami pracy - rzeczywisto- Êcià trójwymiarowà (modelowanie PDMS). Mamy nadziej, e wi kszoêç z nich zapami ta PROCHEM jako firm o ugruntowanej pozycji w bran- y, nowoczesnà i majàcà wiele do zaoferowania m odym absolwentom Politechniki Warszawskiej. W tej edycji targów, atrakcjà dla odwiedzajàcych stoiska by a równie szansa wygrania wielu dodatkowych nagród, m.in. laptopa w organizowanym przez BEST konkursie i 3 In ynierskich Kalkulatorów Graficznych z Ekranami Dotykowymi ufundowanych przez PROCHEM. Znaczenie i popularnoêç targów wêród studentów PW zwi ksza si z ka dym rokiem. Ich rol podkreêla fakt, i impreza ta posiada ju sta e i ugruntowane miejsce w kalendarzu wydarzeƒ warszawskich studentów, a 30% samych studentów uwa a In ynierskie Targi Pracy za najbardziej wartoêciowy dla siebie projekt * ). * ) na podstawie ankiety dost pnej na stronie Stowarzyszenia Studentów BEST, 3

6 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Fabryka ekranów ciek okrystalicznych LG Philips LCD ju produkuje tekst: Kazimierz Miszczak foto: Andrzej K obukowski 30 maja 2007 r. odby o si uroczyste otwarcie dziewi ciu koreaƒskich fabryk LG Philips na terenie podstrefy Wroc aw-kobierzyce, nale àcej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pó tora roku po podj ciu decyzji o budowie najwi kszej jak dotàd inwestycji w Polsce, ruszy a masowa produkcja we wszystkich fabrykach tworzàcych park technologiczny LG Philips. G ównym inwestorem na tym terenie jest spó ka LG Philips LCD, wytwórca ekranów ciek okrystalicznych do produkcji telewizorów oraz monitorów komputerowych. Sàsiadujàce fabryki dostarczajà komponentów do produkcji ekranów i sà zwiàzane Êcis à wspó pracà z LG Philips LCD. Poczàtkowo z taêmy zje d aç b dzie 3 mln ekranów rocznie, docelowo zaê 11 mln sztuk rocznie. projekty zak adowych sieci instalacyjnych, dróg i zieleni oraz szczegó owe rysunki konstrukcji elbetowych obiektów fabryki. Podczas ca ego okresu realizacji fabryki PROCHEM sprawowa równie nadzór PROCHEM, we wspó pracy z koreaƒskà firmà Chang-Jo Architects, opracowa w sumie trzy edycje dokumentacji projektowej do pozwolenia na budow fabryki LG Philips LCD, z uwagi na liczne zmiany wprowadzane przez Inwestora podczas realizacji. Ponadto PROCHEM opracowa inwestorski we wspó pracy z firmà PKI Predom z Wroc awia, nale àcà do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. Przypomnijmy, e kierownikiem projektu ze strony PROCHEMU by Kazimierz Miszczak, zaê kierownikiem zespo u inspektorów nadzoru Piotr Zwoêdziak. Dokumentacja projektowa zosta a opracowana przez zespó w sk adzie: Miros awa Narkiewicz i Jerzy Szczepkowski architektura, Jaros aw Szczygielski i Joanna Oleƒska konstrukcja, Barbara Naumczyk instalacje wentylacji, cieplne, spr onego powietrza, Pawe Rusinowicz instalacje wod kan i gazowe, Ryszard Knych instalacje elektryczne, Piotr Czekan instalacje niskopràdowe. 4

7 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Zakoƒczenie modernizacji budynków SGGW Dobieg a koƒca modernizacja budynków Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie. W wyniku rozstrzygni cia przetargu publicznego, przeprowadzonego przez SGGW w 2004 roku, PROCHEM S.A. podpisa kontrakt na projekt i realizacj modernizacji czterech obiektów o àcznej powierzchni m 2, zlokalizowanych na terenie o powierzchni 3,5 ha. tekst: Sylwia Kajzer, Miros aw Zàbkowski foto: Miros aw Zàbkowski Micha Najberg Zespó budynków SGGW przy ul. Rakowieckiej przez dziesiàtki lat by g ównà siedzibà Uczelni. W sk ad jego wchodzà cztery obiekty: Pawilon nr I o powierzchni u ytkowej 8.635,1 m 2 i kubaturze m 3, Pawilon nr II o powierzchni u ytkowej 2.762,9 m 2 i kubaturze m 3, Pawilon nr III o powierzchni u ytkowej ,8 m 2 i kubaturze m 3, oraz budynek dawnego Wydzia u Technologii Drewna o powierzchni ca kowitej 2.075,2 m 2 i kubaturze m 3. W Pawilonie nr III, najwi kszym z zespo u budynków, mieêci y si : rektorat, sale Budynki przed modernizacjà wyk adowe, aula reprezentacyjna i inne pomieszczenia pe niàce wiele wa nych funkcji Uczelni. Pawilon nr I powsta w latach dwudziestych ub. wieku, za czasów, gdy rektorem SGGW by W adys aw Grabski (wczeêniej minister rolnictwa i Premier Rzàdu Rzeczpospolitej). W ramach modernizacji dawnej siedziby SGGW wykonaliêmy gruntowne remonty budynków, wymieniliêmy wszystkie wewn trzne i zewn trzne instalacje oraz sieci. Wyposa yliêmy budynki w windy, urzàdzenia dla niepe nosprawnych, instalacje monitoringu i bezpieczeƒstwa. Cz Êciowo odrestaurowaliêmy dawne, reprezentacyjne halle i sale Pawilonu nr I oraz cz - Êciowo korytarze. azienki zosta y przebudowane i nadano im nowy wystrój. UporzàdkowaliÊmy zagospodarowanie terenu i infrastruktur, wykonaliêmy nowe parkingi, chodniki, trawniki. Po zabiegach odm adzajàcych elewacje, budynki zab ys y na nowo i w otaczajàcej zieleni znów prezentujà si okazale. Mamy nadziej, e zmodernizowane budynki b dà s u yç Inwestorowi jeszcze przez wiele lat. Przy realizacji tematu ze strony PROCHEMU zaanga owany by zespó, w sk adzie: Mirek Zàbkowski, Sylwia Kajzer, Pawe Baranowski i Rafa WaÊ. Koordynacj sprawowa in ynier projektu - Tomek Antoszczuk. 5

8 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A IPN w nowej szacie Przed ponad rokiem pisaliêmy w WiadomoÊciach o nowej szacie budynku Instytutu Pami ci Narodowej w trakcie jej projektowania, a teraz nadszed czas by jà pokazaç po realizacji tego zamierzenia. Gdy po wielu miesiàcach zdj ty zosta welon rusztowaƒ otulajàcy budynek, wy oni a si spod zielonej siatki nowa elewacja, jako efekt kompleksowego zamierzenia wykonania wentylacji mechanicznej, wymiany okien i docieplenia Êcian zewn trznych. Musz przyznaç, e z niecierpliwoêcià i niejakà emocjà, wyczekiwa am momentu ukazania si w pe nym wymiarze i w pe nym Êwietle tego, co w nieco artobliwym argonie zwykliêmy nazywaç face-liftingiem remontowanego budynku. Z obiektu charakterystycznego dla architektury lat 60-tych ub. wieku pozosta a zasadnicza bry a i jej g ówne podzia y, natomiast ju np. sam podzia nowych okien zosta zmieniony na p aszczyzny wi ksze, wp ywajàce na inny odbiór wizualny elewacji. Tym jednak e, co na nat - enie wra eƒ wywiera decydujàcy wp yw sà os ony kana ów wentylacji mechanicznej, tworzàce dynamiczne, chocia rytmicznie powtarzajàce si formy, o szczególnie podkreêlonym wyrazie w wieczornej iluminacji. Nowe wejêcie do budynku, owalnie u o ony wiatro ap, wysoki na dwie kondygnacje, jasny i przeszklony, nie ma jeszcze wprawdzie roêlin, w zaprojektowanych w nim donicach, lecz ju wprowadza atmosfer bardziej otwartà i przyjaznà do obiektu ani eli ten, który by tutaj przez wiele wczeêniejszych lat. Zyska na tej zmianie tak e hall z nowà recepcjà i kancelarià - teraz nie oddzielonà od interesantów Êcianà z charakterystycznymi okienkami podawczymi, tekst: Ewa Radomska-Kukliƒska foto: Konrad Obr bski lecz otwartà, z du ym kontuarem i szklanymi ekranami, dyskretnie wyznaczajàcymi przestrzeƒ poszczególnych osób za atwiajàcych sprawy, czy te przekazujàcych dokumenty. W hallu zmieniona zosta a te balustrada antresoli, która jest teraz przeszklona, z elementami ze stali nierdzewnej. Zmieniono te ok adzin s upów konstrukcyjnych na niemal czarny granit. W pracach remontowych obiektu zastosowano m.in. szklenie okien i fasady szk em Pilkington, system fasady i wiatro- apu Reynaers, os ony kana ów wentylacyjnych z paneli systemu Hunter Douglas, natomiast t o dla tych elementów czyli docieplenie i wykoƒczenie Êcian elewacyjnych system Weber Terranova. No i niezmiernie wa ny element wieczorna iluminacja budynku, zaprojektowana i wykonana we wspó pracy z ES-System. Generalnym wykonawcà by a firma Remex z Miƒska Mazowieckiego. A my, ni ej wymienieni pope niliêmy projekt, w sk adzie nast pujàcym: Krzysztof Marczewski konstrukcja wieszaków pod os ony kana ów wentylacyjnych, Ania Jaroszewska wentylacja mechaniczna z tymi kana ami w roli g ównej, Jurek Marsza ek instalacje elektryczne i ni ej podpisana Ewa Radomska-Kukliƒska architektura. 6

9 TQ T Q Scenariusze e-nvision* Nawiàzujàc do artyku u zamieszczonego w poprzednim numerze naszej gazety ( WiadomoÊci Nr 64) przedstawiamy dotychczasowe opracowania w ramach projektu e-nvision. tekst: Marek Tarka Opracowana przez mi dzynarodowy zespó ekspertów platforma e-biznesowa zostanie stworzona w oparciu o opisy czterech procesów (tzw. scenariuszy). Na ich podstawie przygotowane zostanà e-biznesowe narz dzia informatyczne i aplikacje, które b dà wspieraç nast pujàce procesy: przetargi i umowy z wykonawcami robót, zarzàdzanie budowà, kompletacj dostaw, opracowanie i wdro enie programu zapewnienia jakoêci. Prace te b dà w znacznym stopniu opiera y si na wiedzy i doêwiadczeniu PROCHEM S.A., w prowadzeniu projektów w kraju i poza jego granicami, poniewa przyj te do realizacji scenariusze zosta y opracowane w aênie przez PROCHEM. Partnerzy konsorcjum e-nvision zdecydowali, e w celu zwi kszenia udzia u MSP (Ma e i Ârednie Przedsi biorstwa) w realizacji inwestycji, scenariusze b dà oparte na modelu polegajàcym na organizacji zarzàdzania inwestycjà bez udzia u generalnego wykonawcy (podobnym do modelu znanego w Polsce jako zast pstwo inwestycyjne). Ca y ci ar organizacji przedsi wzi cia spoczywa na Inwestorze Zast pczym (IZ) lub Generalnym Realizatorze Inwestycji (GRI), którego rol mo e pe niç konsorcjum z o one z MSP lub grupa MSP, po àczonych w tzw. Wirtualne Przedsi biorstwo (VE) (Virtual Enterprise) lub po prostu jedno Êrednie przedsi biorstwo. W oparciu o opisy scenariuszy opracowano, wykorzystujàc elementy j zyka UML (Universal Modeling Language), diagramy biznesowego przypadku u ycia (Business UseCase): e-przetargi przedstawiony na Rys.1, e-budowa przedstawiony na Rys.2, e-dostawy przedstawiony na Rys.3 oraz e-jakoêç (Rys.4 ). Partnerzy konsorcjum zadecydowali jednak, aby e-jakoêç, której elementy znajdujà si w pozosta ych trzech scenariuszach, zosta a potraktowana odr bnie, tzn., aby nie stanowi a samodzielnego sce- Rys.1 Rys.3 Rys.2 7

10 T Q TQ e-nvision* (R)ewolucja elektroniczna nariusza tylko sk ada a si z poszczególnych elementów dotyczàcych jakoêci, zawartych w pozosta ych scenariuszach. Podzia e-jakoêci na elementy przedstawia Rys. 4. Literatura: [1] - e-nvision project, IST , D2.1, e-business Scenarios for the Future, January 2007, Rys.4 * Prace te sà cz Êciowo wspierane przez Komisje Europejskà jako projekt Nr. IST e-nvision (Nowa wizja udzia u europejskich MSP w przysz ym scenariuszu e-biznesu) konsorcjum z o onego z LABEIN, SOFTEC, ASEFAVE, CSTB, BBS- SLAMA, EURO, HRONO, KTU, ITERIJA, ASM, K-PSI, ATUTOR, PROCHEM, ZRMK, CCS, NEOSYS. Niniejszy artyku odzwierciedla punkt widzenia autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji. GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E NA PARKIECIE Zmiany indeksu spó ek budowlanych oraz WIG-u w okresie , , , , , , ,00-0, Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Kurs ( PLN ) WIG WIG - Budownictwo Wykres przy za o eniu, e na r. WIG i Indeks Spó ek Budowlanych mia y jednakowà wartoêç WOLUMEN PROCHEM WIG Wolumen ( tys. PLN ) tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak Z zaprezentowanych wykresów wynika, e w dalszym ciàgu spó ki z sektora budownictwa cieszà si znacznie wi kszym uznaniem u inwestorów i ich notowania znajdujà si na najwy szym w historii naszej gie dy poziomie, znacznie powy ej notowaƒ ca ego rynku. Podobnie zachowujà si równie akcje PROCHEMU. WartoÊç walorów naszej spó ki w ciàgu ostatniego roku wzros a o ponad 150%. Na koniec notowaƒ w dniu 7 maja 2007 r. cena akcji osiàgn a ponownie historyczne maksimum w wysokoêci 106 z. Wykres przy za o eniu, e na r. PROCHEM i WIG mia y jednakowà wartoêç 8

11 GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E WYNIKI FINANSOWE I kwarta 2007 Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. I kwarta 2007 I kwarta 2006 I kwarta 2007 I kwarta 2006 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 0,56 2,01 0,78 0,90 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 17,03 16,08 21,35 20,04 W okresie I kwarta u 2007 roku. Spó ka uzyska a przychody ogó em w wysokoêci tys. z., z czego ponad 30% ze sprzeda y us ug na eksport. Spad y przychody ze sprzeda y us ug projektowych, jak równie w mniejszym stopniu z us ug realizacyjnych, natomiast w dalszym ciàgu utrzymuje si tendencja wzrostu przychodów ze sprzeda y us ug wynajmu sprz tu budowlanego. Przy spadku przychodów netto ze sprzeda y o 16% zysk brutto na sprzeda y by tylko o niespe na 5% ni szy od uzyskanego przed rokiem i wyniós 4,8 mln z. W przychodach finansowych obok przychodów z odsetek znajdujà si dodatnie ró nice kursowe uzyskane w zwiàzku z realizacjà zagranicznych kontraktów. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci - stopa zysku na sprzeda y 6,2% - stopa zysku brutto 8,0% - stopa zysku netto 5,7% - p ynnoêç bie àca 1,7 Przychody ogó em Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w I kwartale 2007 roku wynios y 62 mln z, a rentownoêç netto 5,1%. Wynik netto Grupy jest o 15% ni szy od zanotowanego w I kwartale 2006 r. Rok 2006 (wyniki koƒcowe po audycie firmy audytorskiej Misters Audytor Sp. z o.o.) Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. rok 2006 rok 2005 rok 2006 rok 2005 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 3,82 3,28 2,48 6,34 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 16,48 14,07 21,29 18,73 9

12 AKTUALNOÂCI A K T U A L N O Â C I Informacje Zarzàdu Zarzàd Spó ki PROCHEM S.A. planuje osiàgni cie w 2007 r. przez Grup Kapita owà PROCHEM S.A. wyników jn.: 1) Przychody ze sprzeda y us ug i towarów oko o 270 mln PLN, 2) Zysk netto oko o 11 mln PLN. Prognoza zysku netto nie uwzgl dnia ewentualnego wp ywu na wynik spó ki rozstrzygni cia post powania sàdowego, o którym spó ka informowa a w raporcie bie àcym nr 29/2006 z dnia r. i nr 1/2007 z dnia r Spó ka zale na PROCHEM S.A. pod nazwà PROCHEM INWE- STYCJE Sp. z o.o. otrzyma a pozwolenie na u ytkowanie zmodernizowanych obiektów biurowych zlokalizowanych w centrum Warszawy (przy ul. E. Plater). W zwiàzku z powy szym wesz y w ycie umowy na wynajem powierzchni biurowej od r. zawarte przez spó k na okres 5 lat. àczna wartoêç umów zawartych z najemcami wraz z op atami eksploatacyjnymi wynosi oko o 12 mln z. Na dzieƒ dzisiejszy wynaj to ponad 80% powierzchni przeznaczonej do najmu. Pozosta a cz Êç powierzchni b dzie wynaj ta do koƒca czerwca br. Koszt modernizacji wszystkich obiektów wyniós ponad 12 mln z i by sfinansowany ze Êrodków w asnych PROCHEM S.A PROCHEM S.A. podpisa umow z LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. obejmujàcà zaprojektowanie, dostawy i realizacj robót dla modernizacji i rozbudowy infrastruktury niezb dnej dla dzia ania instalacji produkcji estrów metylowych kwasów t uszczowych (FAME). WartoÊç umowy - 23,60 mln z. Termin zakoƒczenia umowy pierwszy kwarta 2008 r W nawiàzaniu do raportu nr 27/2006 z dnia r. PROCHEM S.A. informuje, e do spó ki wp yn o oêwiadczenie inwestora przewidziane umowà na pe nienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla Zak adu Produkcji Etanolu GoÊwinowice, na podstawie którego wesz a w ycie cz Êç realizacyjna umowy Spó ka PROCHEM S.A. podpisa a umow ze spó kà BAUER Spó ka z o.o. na pe nienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla drugiego etapu rozbudowy drukarni w Ciechanowie. Zgodnie z umowà PROCHEM S.A. b dzie wykonywa a us ugi kompletacji dostaw i realizacj wszystkich robót budowlano-monta owych inwestycji. Na podstawie odr bnych umów podpisanych w okresie ostatnich 6 miesi cy PROCHEM S.A. wykonuje ju prace projektowe i przygotowawcze dla ww. zadania - wartoêç tych umów nie przekracza a 10 % wartoêci kapita ów w asnych emitenta. Ostateczne àczne wynagrodzenie PROCHEM S.A. z tytu u umów zawartych z tym klientem b dzie wynika o z wartoêci umów zawartych z podwykonawcami. Wst pny bud et ca oêci zakresu PROCHEM S.A. oszacowano na 53,8 mln PLN. Termin wykonania umowy II kwarta 2008 r Spó ka PROCHEM S.A. otrzyma a informacje, jak ni ej: - w dniu 16 kwietnia 2007 r. nastàpi a sprzeda akcji PROCHEM S.A. przez fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie powodujàca zmian, w wyniku której podmiot sta si posiadaczem akcji dajàcych nie wi cej ni 10% ogólnej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A. - przed powstaniem obowiàzku informacyjnego fundusze inwestycyjne jw. posiada y àcznie szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowi o 12,97% kapita u zak adowego spó ki oraz 12,95% ogólnej liczby g osów. Obecnie fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadajà àcznie szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowi 9,18% kapita u zak adowego emitenta oraz 9,16% ogólnej liczby g osów Spó ka PROCHEM S.A. otrzyma a informacje, jak ni ej: - w dniu 13 kwietnia 2007 r. nastàpi o rozliczenie transakcji kupna akcji PROCHEM S.A. w KDPW nabytych przez fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibà w Warszawie, powodujàce zmian dotychczas posiadanych akcji powy ej 5% ogólnej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A. - aktualnie fundusze inwestycyjne jw. posiadajà àcznie szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowi 6,91% kapita u zak adowego emitenta oraz 6,90% ogólnej liczby g osów Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowa a o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok Wybrana zosta a firma MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, ul. Migda owa 4 lok. 28 posiadajàca nast pujàce uprawnienia: - wpis do KRS pod Nr , - wpis w Krajowej Izbie Bieg ych Rewidentów w Warszawie Nr 63. Wyboru firmy dokona a Rada Nadzorcza zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i normami zawodowymi. MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. jest audytorem PROCHEM S.A. od 2005 roku. Umowa b dzie zawarta na okres jednego roku Spó ka otrzyma a informacj, e cz onek PROCHEM S.A. w dniach maja 2007 r. zby 3000 akcji zwyk ych, na okaziciela, wyemitowanych przez PROCHEM S.A. Akcje jw. zosta y sprzedane za kwot z. Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. Elektromonta Kraków S.A. CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE RYBNIK PLAZA Dobieg a koƒca budowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego Plaza w Rybniku. W dniu 16 marca br. nastàpi o oficjalne otwarcie Centrum. Rybnik Plaza to trzypoziomowe centrum handlowe o powierzchni 41 tys. m 2. W centrum znajduje si multipleks Cinema City, Fantasy Park, delikatesy, RTV Euro AGD i oko o 80 butików oraz kawiarnie i restauracje. Kompleks dysponuje 450 miejscami parkingowymi. Elektromonta wykona wszystkie instalacje elektryczne wewn trzne oraz by odpowiedzialny za kompletacj dostaw w tym zakresie. GALERIA D BICKA W dniu 31 marca 2007 br. tekst: Krzysztof Nowicki foto: archiwum Elektromonta Kraków firma Carrefour Polska otworzy a Galeri D bickà, najwi kszy obiekt us ugowo handlowy w D bicy. Ca kowita powierzchnia obiektu to blisko m 2, z czego oko o m 2 zajmuje hipermarket Carrefour. Ponadto na terenie galerii znajdujà si 54 butiki oraz punkty us ugowe i gastronomiczne. Do dyspozycji klientów galerii oddano równie parking na ok. 370 miejsc. Generalnym wykonawcà inwestycji w D bicy realizowanej na rzecz firmy Capital Part 10 z Warszawy by o konsorcjum utworzone przez Elektromonta Kraków oraz Igloobud Sp. z o.o. z D bicy. dokoƒczenie na str

13 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Baza wynajmu sprz tu w PROCHEM S.A. Przypomnijmy, e baza wynajmu sprz tu rozpocz a dzia alnoêç w PROCHEMIE w 2001 roku. Poczàtki by y skromne, zlokalizowana by a w Radzyminie, a ze wzgl du na ogólny zastój w budownictwie, zainteresowanie us ugami Êwiadczonymi przez baz by o umiarkowane. tekst: TW foto: Jan Ró aƒski sprz tu. Stanis aw Marzec i Jacek Kunkowski wraz z pomocnikami dbajà o bie àcà konserwacj i naprawy posiadanego sprz tu, a Dariusz Jankowski koordynuje wszystkie prace oraz prowadzi dzia alnoêç logistycznà. O dynamice dzia alnoêci bazy najlepiej Êwiadczà przychody ze sprzeda y us ug. Sprzeda netto w 2004 r. wynosi a 2,023 mln z, w 2005 r. 3,091 mln z, Ostatnie lata dzia alnoêci to dynamiczny rozwój bazy rozszerzenie asortymentu sprz tu do wynajmu oraz wzrost zatrudnienia w bazie. Aktualnie do dyspozycji klientów sà nast pujàce sprz ty: - deskowania systemowe Êcienne i stropowe firmy Hunnebeck (razem m 2 ), - urawie wie owe firmy LIEBHERR 71 EC, - elementy zaplecza (kontenery, ogrodzenie). W najbli szym okresie planuje si zakup dwóch nowych urawi o wartoêci ponad Euro. Zaplecze bazy mieêci si obecnie w Warszawie przy ul.instalatorów, powierzchnia terenu utwardzonego wynosi 4000 m 2, a hali napraw 130 m 2. Stan zatrudnienia w bazie wynosi 7 osób, w tym 6 pracowników na miejscu i kierownik bazy Jan Ró aƒski w siedzibie spó ki. Za oga bazy to wysokiej klasy specjaliêci w zakresie konserwacji i napraw a w 2006 r. 4,532 mln z. Ale to nie wszystko. Sprzeda za 5 miesi cy 2007 roku wynios a 4,357 mln z. Sk adamy serdeczne gratulacje naszym kolegom i yczymy równie t ustych nast pnych miesi cy i lat dzia alnoêci. PROCHEM w rankingach Wed ug rankingu sporzàdzonego przez Warsaw Business Journal Book of Lists 2007, Przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, PROCHEM S.A. zajà w tym roku ponownie najwy sze I miejsce wêród Firm architektonicznych. Ten sam ranking uplasowa Spó k tak e na I miejscu w grupie Firm zarzàdzajàcych projektem budowlanym, natomiast jako Generalny wykonawca zaj a IX pozycj. Ranking zosta opracowany na podstawie przychodów uzyskanych przez firmy w 2005 roku odpowiednio z: projektowania architektonicznego, zarzàdzania projektami i generalnego wykonawstwa. PROCHEM S.A. zajà I miejsce w rankingu Gepardy Biznesu najdynamiczniejszych du ych firm bran y budowlanej. WÊród 80 firm z bran y budowlanej, spe niajàcych kryteria ranki- tekst: Magdalena Czekaj ngu, PROCHEM osiàgnà najwi kszy wzrost wartoêci rynkowej. Ranking Gepardy Biznesu 2007 zosta przeprowadzony na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, dotyczàcych wartoêci rynkowych firm w okresie

14 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Mecz towarzyski PKN ORLEN S.A. PROCHEM S.A. W dniu 16 kwietnia 2007 r. w P ocku zosta rozegrany mecz towarzyski w halowej pi ce no nej pomi dzy reprezentacjà Pionu Zakupów i Kosztów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i PROCHEM S.A. Mecz zosta zorganizowany na zaproszenie Kierownika Zespo u Zakupów Dokumentacji Pana Bogus awa Bary y. Naszà firm reprezentowa zespó w sk adzie: Adam Jankowski (kapitan dru yny), Pawe enkin, Pawe Zychowicz, Jacek Kosiƒski, Tomasz Piecyk, Cezary Marciniak, Micha Sabak i Rafa Go àbek. tekst: Cezary Gàsiorowski foto: Agnieszka Laskowska Przebieg meczu by niezwykle dramatyczny. Do ostatniej chwili szale zwyci stwa przechyla y si raz na jednà, raz na drugà stron. Mecz zakoƒczy si wynikiem 7:7. W normalnym czasie (2x20 min.) remisowaliêmy 6:6 i nawet dogrywka 2x5 min. nie wy oni a zwyci zcy. Wygrana naszego zespo u by a bardzo blisko, ale na 15 sekund przed koƒcem meczu p occzanie strzelili bramk wyrównujàcà. Sàdzàc po wymianie gratulacji po meczu remis by satysfakcjonujàcy dla obu stron. W naszej dru ynie bramki strzelili: Cezary Marciniak 3 i po jednej Adam Jankowski, Pawe enkin, Pawe Zychowicz i Tomasz Piecyk. Ca y zespó wykaza si niezwyk à walecznoêcià i wysokim kunsztem pi karskim. Gra w pi k halowà jest grà bardzo szybkà i wymaga od zawodników elaznej kondycji, zwinnoêci, Êwietnego opanowania pi ki (a trzeba nadmieniç, e pi ka w tej dyscyplinie jest mniejsza, znacznie mniej spr - ysta i du o ci sza od normalnej pi ki no nej) i zgrania zespo u. Nasi reprezentanci opanowali tà sztuk, chocia jest jeszcze przed nimi wiele do poprawienia. Do tego sukcesu walnie przyczynili si wierni kibice z oddzia u PROCHEM Projekt, a w szczególnoêci dziewcz ta: Agnieszka Laskowska, Anna Brzeziƒska, Daria WiÊniewska, Urszula Szubska, które wspierali Jaros aw Szaturski i Cezary Gàsiorowski. Mecz wyzwoli ogromne emocje wêród zawodników i kibiców. Spotkanie o charakterze sportowym przyczyni o si tak e do bli szego poznania si zawodników i kibiców z obu dru yn, co z pewnoêcià zaowocuje atwiejszym komunikowaniem si ju na gruncie zawodowym. OczywiÊcie dru yn z P ocka zaprosiliêmy na rewan owe spotkanie w Warszawie, o którym na pewno poinformujemy naszych czytelników. Wybory uzupe niajàce do Rady Pracowników PROCHEM S.A. tekst: TW W dniu 19 marca 2007 r. w PRO- CHEMIE zosta y przeprowadzone wybory uzupe niajàce do Rady Pracowników. Nowym cz onkiem Rady zosta Janusz Chmielewski przedstawiciel Oddzia u PROCHEM Projekt (na zdj ciu powy ej). Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. Rada wybra a ze swego sk adu nowego Przewodniczàcego, którym zosta a El bieta ukowska. Przypomnijmy, e w sk ad Rady wchodzà jeszcze: Magdalena Tucholska, Zbigniew Rybarczyk oraz Jaros aw Wieczorek. 12

15 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Nowi pracownicy Mi o nam powitaç w naszych szeregach kolejnà grup nowych pracowników. Oto oni: in. Micha Bocian - na stanowisko asystenta projektanta, Rados aw Osiƒski - na stanowisko asystenta projektanta, in. Jerzy Mazur - na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Adam KoÊla - na stanowisko asystenta projektanta, Robert Kubat - na stanowisko asystenta projektanta, mgr Magdalena Gawlik - na stanowisko asystenta kierownika projektu, mgr in. arch. Jacek Kuszner - na stanowisko g ównego projektanta. Micha Bocian Rados aw Osiƒski tekst: TW Jerzy Mazur Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej i yczymy du o sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy! Adam KoÊla Robert Kubat Magdalena Gawlik Jacek Kuszner Âluby Dnia 25 kwietnia 2007 r. w kaplicy Franka Warrena przy katedrze NajÊwi tszego Sakramentu w Montego Bay, na Jamajce, w zwiàzek ma eƒski wstàpi a nasza kole- anka Anna Wójcik oraz Miko aj Ovcaric (na zdj ciu po prawej). tekst: TW foto: archiwa pracowników Dnia 2 czerwca 2007 r. w koêciele N.M.P. Matki Pi knej Mi oêci w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpi a nasza kole anka Jolanta Ciborek oraz Pawe Dalba (na zdj ciu po lewej). Nowo eƒcom sk adamy serdeczne gratulacje, yczymy spe nienia marzeƒ oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze ycia. Klub Seniora Po 36 latach pracy w PROCHEMIE - w kwietniu 2007 roku na emerytur przeszed mgr in. Marek Kaszlewicz - absolwent Wydzia u In ynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Prac w naszej firmie rozpoczà w 1971 r. jako starszy asystent, kolejno zajmujàc stanowisko projektanta, st. projektanta i wreszcie g ównego projektanta. Liczymy, e wieloletnie doêwiadczenie zawodowe naszego kolegi b dzie jeszcze wykorzystane w firmie. Witamy w Klubie Seniora! 13

16 Galeria Irydion maj 2007 tekst: Magdalena Czekaj Galeria W maju 2007r. mieliêmy okazj poznaç twórczoêç Leszka Dàbrowskiego. W Galerii Irydion artysta prezentowa cykl swoich obrazów. Dàbrowski urodzi si w Sandomierzu, jednak wychowa si w Anglii. Tam tak e skoƒczy studia na Wydziale Sztuk Pi knych w Akademii w Liverpoolu. By wyk adowcà malarstwa, przyczyni si do stworzenia Grupy Artystów Wielkiej Brytanii Pochodzenia Polskiego Bigos. Jego twórczoêç to cz sto powrót za poêrednictwem malarstwa do rodzinnych stron. Na p ótna przenosi swoje marzenia i wspomnienia ojczystych miejsc, tworzàc w asnà wizj Galeria rzeczywistoêci. Wa nym punktem w yciu artystycznym Dàbrowskiego by y podró e do Hiszpanii. Zafascynowany krajobrazem i atmosferà Andaluzji stworzy prace, które zachwycajà wyjàtkowà i bogatà kolorystykà. Jego Hiszpania to s oƒce, radoêç ycia i szcz Êcie. W aênie obrazy z tego cyklu mieliêmy okazj poznaç w Galerii Irydion. Prace Dàbrowskiego prezentowane by y na wielu wystawach, przede wszystkim w Londynie, Bostonie, Warszawie, Krakowie. Elektromonta Kraków S.A. dokoƒczenie ze str. 10 Elektromonta wykona kompletnà instalacj elektrycznà silno- oraz s abopràdowà, AKPiA i teletechnicznà na terenie Galerii. BUDYNEK BIUROWO-US UGOWY DLA COMARCH S.A. W dniu 15 maja 2007 r. w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zosta uroczyêcie otwarty nowy budynek jednej z najwi kszych polskich firm w bran y informatycznej spó ki Comarch S.A. Jest to ju drugi obiekt wykonany przez Elektromonta dla firmy Comarch S.A. Budynek b dzie przeznaczony dla pracowników zwiàzanych z produkcjà oprogramowania. Obiekt posiada równie zaplecze rekreacyjne wyposa one, m.in. w: basen, saun, si owni, sal fitness oraz komor do krioterapii. WYSPIA SKI 2000 W dniu 2 czerwca 2007 r. w Krakowie, w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta, zosta uroczyêcie otwarty pawilon wystawowo-informacyjny Wyspiaƒski W nowoczesnym budynku w samym centrum Krakowa eksponowane sà trzy witra e wykonane wed ug oryginalnych kartonów Stanis awa Wyspiaƒskiego. W pawilonie b dzie si znajdowaç centrum informacji turystycznej i kulturalnej Krakowa oraz regionu Ma opolski. B dzie mo na zobaczyç eksponaty Muzeum Narodowego, w tym tak e dzie a Stanis awa Wyspiaƒskiego. Przewidziane sà te sale wystawowe, konferencyjne oraz sala projekcyjna na potrzeby prezentacji filmów promujàcych Kraków i Ma opolsk. Pawilon Wyspiaƒski 2000 wyposa ony jest w nowoczesny system multimedialny sk adajàcy si z projektorów, monitorów plazmowych oraz system prezentacji na zewnàtrz budynku. Elektromonta Kraków wykona instalacje silnopràdowe wewn trzne i zewn trzne. 14

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG/ZNOJMO, 30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo