ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE"

Transkrypt

1 FORMULARZ DANYCH ZA ROK 2013 ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, Gdańsk tel.: +48 (58)

2 INFORMACJE OGÓLNE Jeżeli oprócz dochodów w Polsce uzyskałeś dochód zagranicą, pamiętaj aby wykazać wszystkie dochody w polskim urzędzie skarbowym. W tym celu zapoznaj się z zasadami rozliczenia podatkowego oraz wszelkimi informacjami zamieszczonymi w informatorze. Prosimy o dokładne wypełnienie pól formularza zamieszczonego poniżej, gdyż każdy nawet najmniejszy błąd, szczególnie w numerze identyfikacyjnym PESEL uniemożliwi sporządzenia prawidłowo formularza zeznania podatkowego oraz konieczność sporządzenia jego korekty. CENNIK USŁUGA Za sporządzenie gotowego formularza zeznania podatkowego PIT-36 z uwzględnieniem załączników dotyczących określonych ulg i odliczeń Za sporządzenie korekty zeznania podatkowego spowodowanej nie z naszej winy Za sporządzenie korekty zeznania podatkowego spowodowanego przez nasze biuro Za sporządzenie zeznania podatkowego z uwzględnieniem samych dochodów zagranicznych CENA 200 PLN 200 PLN GRATIS 50 PLN PROCEDURA ROZLICZENIA JEŻELI CHCESZ ABYŚMY ROZLICZYLI TWÓJ PODATEK W POLSCE, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI PUNKTAMI: 1) Wydrukuj i uzupełnij Formularz Danych. 2) Skompletuj dokumenty potwierdzające osiągnięte przez Ciebie dochody. W Polsce to PIT-11 za granicą Lønns itp. 3) Jeżeli chcesz skorzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, dołącz również dokumenty potwierdzające Jej/Jego dochody. 4) Zapoznaj się z Informatorem o ulgach i dołącz dokumenty niezbędne do ubiegania się o ulgi. 5) Potwierdzenie uiszczenia opłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem Dane do przelewu Nr konta : DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, Gdańsk Tytuł przelewu : imię i nazwisko klienta/ rozliczenie podatku polsko nazwa kraju ) Po otrzymaniu kompletu Twoich dokumentów w ciągu 5-ciu dni roboczych otrzymasz gotowe zeznanie podatkowe na podany przez Ciebie adres lub poleconą przesyłką pocztową. 7) Gotowe zeznanie podatkowe należy podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do polskiego urzędu skarbowego. 8) Termin złożenia zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym mija r. 2

3 FORMULARZ DANYCH ZA ROK POLSKA INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i nazwisko Numer PESEL Data urodzenia Numer telefonu kontaktowego Adres Adres zamieszkania (powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta) Urząd skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania Kraje w których został uzyskany dochód Dokładna ilość dni przebywania za granicą w 2013 roku (w uwzględnieniu poszczególnych krajów) W jakich miesiącach przebywał Pan/Pani za granicą w 2013 roku? Pracował/a Pan/Pani na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie?... DATA CZYTELNY PODPIS KLIENTA 3

4 FORMULARZ DANYCH ZA ROK POLSKA INFORMACJE DODATKOWE - ULGI Rozliczenie indywidualne czy wspólne z małżonkiem? Imię i nazwisko małżonka, adres zamieszkania PESEL małżonka Czy chce Pan/Pani skorzystać z ulg? Jeśli tak to jakich? Ulga internetowa: proszę podać kwotę faktycznie poniesioną w 2013 roku Czy korzystał/a Pan/Pani z ulgi internetowej w poprzednich latach? Jeśli tak to w jakich? Ulga na dziecko: jest Pan/Pani singlem, wdowcem, rozwodnikiem czy małżonkiem? Jeśli małżonkiem to proszę o podanie kwoty dochodu pomniejszone o składki społeczne ZUS małżonka za rok 2013 Imię i nazwisko oraz nr PESEL dziecka Imię i nazwisko oraz nr PESEL dziecka Na jaką organizacje OPP przekazać 1% podatku należnego? 4

5 INFORMATOR O ULGACH Najczęściej stosowane ulgi i odliczenia od dochodu i podatku Limity obowiązujące na rok 2013 ODLICZENIA OD DOCHODU RODZAJE ULG LIMITY ODLICZEŃ DOKUMENTY Ulga na internet Darowizny na kościoła kult religijny Darowizny na cele publiczne dla Organizacji pożytku publicznego Darowizny krew i osocze Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760zł Bez limitu Wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu Wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono Dowód wpłaty na rachunek obdarowanego potwierdzenie przelewu dowód wpłaty na rachunek obdarowanego potwierdzenie przelewu Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RODZAJE ULG LIMITY ODLICZEŃ DOKUMENTY Wydatki na zakup leków Używanie samochodu osobowego Utrzymanie psa asystującego Opłacanie przewodników Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł limit roczny Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł limit roczny Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł limit roczny Dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych Umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; potwierdzenie stopnia niepełnosprawności pies asystujący (certyfikat) przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika) W zeznaniu za rok 2013 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego. Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące lata bezpośrednio sobie lata podatkowe. Oznacza to, że tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. 5

6 INFORMATOR O ULGACH DLA KOGO ULGA REHABILITACYJNA: Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne lub ułatwienie wykonywania czynności życiowych, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - znacznego; umiarkowanego lub lekkiego. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, decyzji przyznającej rentę szkoleniową, decyzji przyznającej rentę socjalną, przy czym przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1. przed ukończeniem 18. roku życia; 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia; 3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, przy czym orzeczenie takie jest nadawane, jeżeli osoby takie mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, A ULGA Sytuacją typową jest, gdy wydatek ponosi niepełnosprawny, posiada dowód na jego poniesienie i to on odlicza w swoim zeznaniu rocznym ulgę rehabilitacyjną. Z odliczenia skorzystać może jednak również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty zł. W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna (np. faktury mogą być wystawiane na jego imię i nazwisko). 6

7 INFORMATOR O ULGACH ODLICZENIA OD PODATKU RODZAJE ULG LIMITY ODLICZEŃ DOKUMENTY Na dzieci - prorodzinna Abolicyjna 1112,04 zł za rok za każde wychowywane dziecko do 18 lat, a uczące się do 25 roku życia; 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka (Uwaga! Tylko dla osób uprawnionych do ulgi) Kwota stanowiąca różnice pomiędzy podatkiem z dochodów uzyskanych poza granicami RP obliczony w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia a podatkiem od tych dochodów obliczonym według metody wyłączenia z progresją Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie z sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej. Jeżeli posiadasz jedno dziecko ustal wartość własnych dochodów. Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok 1% podatku Maksymalnie 1% podatku należnego W przypadku wysyłki w ostatnich dniach dowód terminowego nadania przesyłki z deklaracją PIT W zeznaniu za 2013 r. podatnik inaczej niż dotychczas rozliczy się z ulgi prorodzinnej. Jego prawo do odliczenia wynikać będzie z tego czy: pozostaje w związku małżeńskim czy nie, jaką ilość dzieci wychowuje, jakie są jego zarobki (dochody). 7

8 INFORMATOR O ULGACH POWYŻSZE DANE PO ICH ŁĄCZNYM ZEBRANIU NALEŻY PORÓWNAĆ Z INFORMACJAMI W TABELI: MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ODLICZEŃ W RAMACH ULGI NA DZIECI W ZEZNANIU ZA 2013 ROK Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi): Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostaje w związku małżeńskim przez część roku Jestem Małżonkiem przez cały rok Zarobki < lub = zł Łączne zarobki < lub = zł 1 dziecko Zarobki > zł 92,67 zł ulgi/mc Łączne zarobki > zł O zł ulgi 2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok 3 dzieci Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok Trzecie dziecko 139,05 zł/mc 1668,60 zł/rok Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok 4 dzieci Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1112,04 zł/rok Trzecie dziecko 139,05 zł/mc 1668,60 zł/rok Czwarte dziecko 185,34 zł/mc 2224,08 zł/rok Więcej dzieci Każde kolejne 185,34 zł/mc 2224,08 zł/rok 8

9 METODY OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH ZA GRANICĄ W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ Jeżeli osiągnąłeś dochody w Polsce i jednym z krajów z poniższej listy, w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty z pracy za granicą. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającemu opodatkowaniu w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem z zagranicy. Masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe jeżeli: 1. Osiągnąłeś w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej; 2. Będziesz chciał złożyć zeznanie razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; 3. Będziesz chciał skorzystać z ulg przewidzianych w polskim systemie podatkowym Lista krajów metoda wyłączenia z progresją: Albania, Austria, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA. METODA ZALICZENIA PROPORCJONALNEGO Jeżeli pracowałeś w Polsce i w jednym z krajów z poniższej listy, od podatku polskiego będzie można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w drugim państwie. Przy zastosowaniu tej metody, zawsze istnieje obowiązek zadeklarowania w polskim zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych, bez względu na fakt nie osiągania dochodów w Polsce. Podatek można zmniejszyć stosując odpowiednie odliczenia i ulgi. Na przykład: jeżeli w roku 2012 pracowałeś tylko w Holandii i nie osiągnąłeś dochodów w Polsce i tak musisz złożyć zeznanie podatkowe w Polsce. Lista krajów metoda zaliczenia proporcjonalnego: Australia, Belgia, Chile, Egipt, Finlandia, Holandia, Islandia, Korea Płd., Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Ukraina. 9

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ W razie śmierci osoby, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pozostali przy życiu członkowie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Informator Zasiłek na dziecko Treść

Informator Zasiłek na dziecko Treść Informator Zasiłek na dziecko Treść 1. Kto otrzymuje zasiłek na dziecko?...3 2. O czym muszą Państwo informować Kasę Świadczeń Rodzinnych jako uprawnieni do zasiłku na dziecko?...3 3. Na które dzieci można

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo