I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK Podatnicy zobowiązani są złoŝyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie: Do 2 lutego 2015 r. : PIT-16A karta podatkowa PIT-19A duchowni PIT-28 zryczałtowany podatek dochodowy Do 2 marca 2015 r. : PIT-40 pracodawca przekazuje i rozlicza roczne zeznanie podatkowe za pracownika PIT-40A ZUS i KRUS przekazuje obliczenie podatku rencistom i emerytom Do 30 kwietnia 2015 r. : PIT-36 składają podatnicy, którzy zarobkowali prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej PIT-36L składają podatnicy, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. PIT-38 składają podatnicy, którzy zbyli prywatne papiery wartościowe lub udziały w spółkach PIT-39 składają podatnicy w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami Końcowy termin składania deklaracji mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyŝej. Podatnik powinien deklaracje roczne składać: we właściwym terminie na właściwym druku PIT do właściwego urzędu, przy czym decyduje tu co do zasady właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy nie złoŝą w terminie deklaracji muszą się liczyć z konsekwencjami takiego działania oraz karą za opóźnienie. Uchylając się od opodatkowania podatnik nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraŝa podatek na uszczuplenie

2 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Odpowiednio niŝsza kara spotka podatnika, jeŝeli kwota podatku naraŝonego na uszczuplenie jest małej wartości (grzywny do 720 stawek dziennych) lub jeŝeli kwota podatku naraŝonego na uszczuplenie nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili niezłoŝenia deklaracji (kara grzywny, z reguły do kilkuset złotych). Uwaga: Jeśli nie masz czasu wypełnić swojej deklaracji rocznej zawsze rozwiązaniem jest wizyta w naszym biurze. ZłoŜenie PIT z nami pozwoli Ci uniknąć w całości odpowiedzialności karno- skarbowej. II. AKTUALNE ULGI PODATKOWE 1) Osoba niepełnosprawna Wydatki ponieść moŝe wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku Ŝycia. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92) istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny umiarkowany lekki. Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych - nie moŝe pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną osoba trzecia. Wyjątkiem jest osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (współmałŝonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na

3 wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałŝonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe). Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu jeŝeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku, gdy wydatki są częściowo sfinansowane lub dofinansowane z tych funduszy to odliczeniu podlega róŝnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy. 2) Ulga rehabilitacyjna Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2014 roku osoby niepełnosprawne. Polega ona na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na: cele rehabilitacyjne cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności Ŝyciowych. Prawo do ulgi przysługuje równieŝ osobom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałŝonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałŝonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeŝeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty zł. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości X zł, nawet jeśli poniosłeś wyŝsze wydatki, to ich juŝ nie odliczysz), nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz) Stosowaną często formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków. Wydatków ograniczonych kwotowo nie trzeba udowadniać, a zaliczamy do nich: opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego (status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia określającego czynności, jakie pies ma wykonywać),

4 wydatki na samochód - uŝywanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne Kwota odliczenia nie moŝe przekroczyć 2.280zł 3) Ulga na leki Odliczenie na leki dotyczy róŝnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z odliczenia moŝna korzystać wyłącznie jeŝeli lekarz specjalista stwierdzi, Ŝe osoba niepełnosprawna powinna przyjmować określone leki na stałe lub czasowo. 4) Ulga internetowa Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Mamy prawo do ulgi internetowej, jeśli wcześniej jej nie odliczaliśmy lub odliczyliśmy ją po raz pierwszy za rok Ulga ta przysługuje niezaleŝnie od miejsca uŝytkowania internetu. Mogą z niej korzystać tylko osoby, które posiadają dokument spełniający poniŝsze kryteria: stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru), dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionej usługi, kwotę zapłaty - odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2014 r., na które podatnik posiada dowody zapłaty. Odliczenie nie moŝe przekroczyć kwoty 760 zł. JeŜeli dzielimy koszty internetu z małŝonkiem, dzieckiem, rodzicem to limit odliczenia wynosi 760 zł dla kaŝdego podatnika osobno (warunek: dokument musi być wystawiony na osoby korzystające z ulgi np. na męŝa i na Ŝonę).

5 Ulga internetowa a działalność gospodarcza Tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli podatnikowi na korzystanie z ulgi internetowej jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową to ulgi od tych dochodów nie odliczy. 5) Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) Ulga ta przysługuje na dziecko, w stosunku do którego podatnik: pełnił władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej, pełnił funkcję opiekuna prawnego i dziecko z nim zamieszkiwało Ulga prorodzinna przysługuje: na dzieci małoletnie (które nie są w związku małŝeńskim), na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, na dzieci, które otrzymują rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody) na dzieci do 25 roku Ŝycia (warunek: dzieci uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyŝszego niŝ 3089). Ulga dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małŝeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Ulga prorodzinna w PIT za 2014 rok Uprawnienia do ulgi Pierwsze dziecko (łączny dochód rodziców nie przekracza zł lub zł, gdy rozliczany jest osobno) Drugie dziecko (ulga przysługuje niezaleŝnie od dochodu) Trzecie dziecko (ulga przysługuje niezaleŝnie od dochodu) Wielkość odliczeń miesięcznie rocznie 92,67 zł 1 112,04 zł 92,67 zł 1 112,04 zł 166,67 zł 2 000,04 zł

6 Czwarte i kolejne dziecko (ulga przysługuje niezaleŝnie od dochodu) 225,00 zł 2 700,00 zł Ulgę na dzieci rozlicza się na formularzu PIT/O, który jest załącznikiem do składanej deklaracji rocznej np. PIT-37 lub PIT-36. W deklaracjach składanych za 2014 rok moŝliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. Wniosek składa się na druku PIT/UZ. Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć moŝe wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy: składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym), składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym). JeŜeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych lub teŝ nie są one pobierane przez płatnika zwrot ulgi nie jest moŝliwy. Działanie to ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 208) USTAWA z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne

Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne 1 z 8 2014-03-11 17:30 Autor: Tytuł: Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne istnieje od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE FORMULARZ DANYCH ZA ROK 2013 ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk tel.: +48 (58) 58 58 368 INFORMACJE OGÓLNE Jeżeli oprócz dochodów

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Pułapki. w rozliczeniach z fiskusem

Pułapki. w rozliczeniach z fiskusem e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Pułapki w rozliczeniach z fiskusem Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Preferencyjne zasady rozliczeń Rozliczenie sprzedaży nieruchomości Zasady opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2014 Opracowanie: Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI I. Niepełnosprawność....4

Bardziej szczegółowo

Przegląd orzecznictwa i interpretacji

Przegląd orzecznictwa i interpretacji MONITOR księgowego nr 3(271) 5.02.2015 dodatek nr 4 Przegląd orzecznictwa i interpretacji Ulga na dzieci Przegląd interpretacji Broszura Ulga na dzieci przegląd interpretacji... 2 1. Rozwód rodziców limit

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępu...str. 3. Rozdział I Wykaz aktów prawnych...str. 4. Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych...str.

Spis treści. Słowo wstępu...str. 3. Rozdział I Wykaz aktów prawnych...str. 4. Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych...str. Spis treści Słowo wstępu........................................................str. 3 Rozdział I Wykaz aktów prawnych......................................str. 4 Rozdział II Katalog ulg i uprawnień dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo