problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami pomiarowymi, czyli STOM-BLECH, STOM-TOOL, SPAWALNICTWO, EXPO-SURFACE i CONTROL-STOM. Na STOM-TOOL w Kielcach zaprezentowane zosta y najnowsze technologie, obrabiarki, maszyny i narz dzia oraz materia y stosowane do obróbki metali. Swoje stoiska mia y tu tak e instytucje, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, oêrodki targowe oraz wydawnictwa bran owe. STOM-BLECH to z kolei najnowsze technologie i maszyny do obróbki blach, m.in. nowoczesne ci cia laserowe i wodà, gi cie, wykrawanie czy malowanie. Nie zabrak o maszyn i narz dzi oraz materia ów stosowanych do obróbki blachy. W Kielcach mo na by o zapoznaç si równie z innowacyjnymi metodami grawerowania, szlifowania czy polerowania. W organizacji targów STOM Targi Kielce wspierajà Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Politechnika Âwi tokrzyska oraz Wydzia Mechaniczny Politechniki Radomskiej. Odbywajàce si w tym samym czasie Mi dzynarodowe Targi Technologii i Urzàdzeƒ dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO organizowane sà przy wspó pracy z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polskà Izbà Spawalniczà z Warszawy. W ramach wystawy prezentowane by y najnowsze maszyny, urzàdzenia oraz rozwiàzania technologiczne i materia y stosowane w spawalnictwie, maszyny, urzàdzenia i osprz t do spawania, materia y spawalnicze, systemy komputerowe wspomagajàce procesy spawalnicze, roboty, automaty, linie technologiczne, gazy techniczne. Wystawie towarzyszy y pokazy nowoczesnych maszyn, urzàdzeƒ i metod spawania. Patronat nad tymi wystawami objà minister gospodarki, wojewoda Êwi tokrzyski, marsza ek województwa Êwi - fot. Targi Kielce tokrzyskiego oraz prezydent Kielc. Targom towarzyszy y polsko-bia- oruskie spotkania biznesowe, a tak- e spotkania brokerskie. Na Targach Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM zaprezentowany zosta nowoczesny sprz t kontroli pomiarowej, aparatura badawcza i wyposa enie pomieszczeƒ laboratoryjnych. WÊród wystawców by y znane w bran y firmy, mi dzy innymi Mahr Polska, Oberon czy Carl Zeiss. Dodatkowym atutem wystawy by y spotkania bran owe, szkolenia, prezentacje i konferencje. Po raz czwarty odby y si tak e targi EXPO-SURFACE. Zakres bran owy ochrony powierzchni przed fot. Targi Kielce korozjà zosta poszerzony o kompozyty. Po raz pierwszy w halach pojawi y si przedsi biorstwa oferujàce kompozyty. Na wystawie ponadto prezentowano technologie oraz urzàdzenia do nanoszenia pow ok ochronnych, sprz t do czyszczenia i przygotowania oraz pokrywania powierzchni, specjalistyczne Êrodki chemiczne, jak równie urzàdzenia czy systemy do obróbki powierzchni. Wystawie towarzyszy y specjalistyczne dyskusje i spotkania po- àczone z warsztatami organizowanymi przez wspierajàcà targi EXPO-SURFACE Akademi Górniczo-Hutniczà. WÊród tematów wystàpieƒ znalaz y si m.in. nowoczesne metody monitorowania korozji, badania procesów korozyjnych, stopy i materia y kompozytowe odporne na korozj, pow oki antykorozyjne, nowoczesne metody ich wytwarzania i nanoszenia oraz ochrona przed korozjà w systemach energetycznych, konstrukcji metalowych, elbetowych, betonowych. WÊród produktów prezentowanych na tych wystawach znaleêç mo na by o kilkadziesiàt premier i nowoêci. Firma Datacomp zaprezentowa- a swoje najnowsze oprogramowanie ZW3D Program wyposa ony zosta w zaawansowane narz dzia CAD, specjalny modu u atwiajàcy projektowanie form wtryskowych oraz inteligentnà i adaptacyjnà obróbk CNC od 2 do 5 osi p ynnych. WÊród prezentowanych nowoêci znalaz si równie m ot do formowania blachy PH-19VS Baileigh, firmy Techson. Urzàdzenie jest przeznaczone do obróbki plastycznej blachy, u ywanej przy renowacji samochodów retro, produkcji motorów, jak równie projektów artystycznych z blachy mi kkiej lub aluminiowej. Fabryka Narz dzi GLOB pokaza a przystawki do szlifierek kàtowych 125 mm z p ynnà regulacjà obrotów. W sk ad linii wchodzà przystawki do szlifowania i polerowania rur, do szlifowania powierzchni p askich, w formie pilnika taêmowego, przystawki do szlifowania spoin pachwinowych, wa ka gi tkiego oraz ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 3

2 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH z Wasbek za tokark Servoturn 410, TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy za znakowark laserowà typu TRUMARK seria 5000, PFERD-VSM Sp. z o.o. z Kostrzyna za Êciernic listkowà PO- LIFAN CURVE PFR 125 CO 60 SGP- CURVE M, ELKON Zak ad Konstrukcji i Wdro eƒ Urzàdzeƒ Elektronicznych i Uk adów Automatyki z Rybnika za urzàdzenie do hartowania indukcyjnego powierzchniowego. fot. Targi Kielce przystawki do wiercenia w rurach za pomocà otwornic bimetalicznych lub wierte kr tych. Firma Stigal prezentowa a bezprzewodowy sterownik przecinarek plazmowych SmartCONTROL, a tak- e wielozadaniowà, uniwersalnà przecinark plazmowà Vxstandard. Wielozadaniowa, uniwersalna przecinarka plazmowa Vxstandard umo liwia ci cie blach nawet do gruboêci 300 mm, obróbk rur, trasowanie i znakowanie elementów, punktowanie i fazowanie. Modu owa konstrukcja pozwala na zwi kszenie wymiaru maszyny oraz monta wysi gnika portalu lub dodanie kolejnego suportu narz dziowego. Pi cioosiowe centrum obróbkowe do obróbki symultanicznej lub ustawczej MIKRON HEM 500U oferowa a firma Agie Charmilles. Firma Bison-Bial jako nowoêç zaprezentowa a oprawki termokurczliwe wykonane z wysokiej jakoêci stali stopowej WCL (X38CrMoV51), przeznaczone do narz dzi z w glików spiekanych i stali szybkotnàcej HSS. WÊród nowoêci targów CON- TROL-STOM mo na by o zobaczyç m.in.: portalowà maszyn wspó rz dnoêciowà MICURA firmy Carl Zeiss. Pomimo mniejszych rozmiarów w stosunku do innych maszyn tej klasy, jej parametry sà równie wysokie. MICURA w standardowej wersji wyposa ona jest w g owic VAST XT gold oraz technologi VAST navigator, które pozwalajà na wymierne przyspieszenie procesu skanowania cz Êci. W tym roku medale Targów Kielce przyznano nast pujàcym firmom: Targi STOM-TOOL: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa za frezy Êlimakowe specjalne, Od 11 do 14 kwietnia 2013 r. w Muzeum Techniki w warszawskim Pa acu Kultury i Nauki zaprezentowano nowoczesne technologie komputerowo wspomaganych prac in ynierskich CAx w ramach wystawy CAxInnovation Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu. Organizatorami tego CAM, obliczeƒ in ynierskich CAE, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, integracji w wytwarzaniu CIM, szybkiego prototypowania cz Êci i narz dzi RP/RT (drukarki 3D), in ynierii odwrotnej RE (skanery 3D) oraz wirtualnej rzeczywistoêci VR i in. Prezentacja nowoczesnych narz dzi i technologii by a przeznaczowydarzenia byli: Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCAx, Muzeum Techniki w Warszawie oraz Targi w Krakowie. Zwiedzajàcym przedstawiono przeglàd obszaru technologii i narz dzi komputerowo wspomaganego projektowania CAD, wytwarzania Targi CONTROL-STOM: Carl Zeiss sp. z o.o. z Warszawy za MICURA wspó rz dnoêciowà maszyn pomiarowà, ITA Sp. z o.o. S.K.A. z Poznania za ATOS Triple Scan, FAKTOR Piotr Pachczyƒski z Chodzie y za wysokoêciomierz 2D Mitutoyo LH-600E. CAxInnovation 2013 Fot. AM na zarówno dla producentów, jak i uczniów oraz studentów, a tak e dla wszystkich zainteresowanych wdra aniem nowoczesnych technik w przemyêle. W wystawie wzi y udzia nast pujàce firmy i instytucje: Wydzia Wzornictwa Akademii Sztuk Pi knych, który przygotowuje 4 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

3 do pracy w zawodzie projektanta, zaprezentowa prace wykonane za pomocà zaawansowanych technik CAD oraz skanerów 3D i drukarek 3D. Firma SMARTTECH przedstawi a optyczny pomiar obiektów rzeczywistych. Skanery scan3d firmy SMARTTECH razem z profesjonalnym oprogramowaniem typu Geomagic oraz Rapidform, umo liwiajà tworzenie modeli, których kszta ty by yby trudne do zaprojektowania za pomocà programów CAD. Firma 3D MASTER prezentowa a komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) z wykorzystaniem zintegrowanego systemu ZW3D CAD/CAM. Firma 3D MASTER pokaza a te proces projektowania formy wtryskowej, technologie wspierajàce in ynieri odwrotnà (Reverse Engineering) oraz przygotowanie obróbki na maszyn CNC. Firma MESco, która jest biurem in ynierskim zajmujàcym si symulacjà komputerowà, wykonuje analizy numeryczne metodà elementów skoƒczonych z zakresu: statyki, przep ywów, dynamiki, elektromagnetyzmu, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych, zaprezentowa a profesjonalne programy do symulacji komputerowej stosowane w ró nych dziedzinach techniki i nauki. Servodata Elektronik Sp. z o.o. pokaza a wykorzystanie cyfrowych modeli wykonanych w programach CAD do tworzenia interaktywnych aplikacji opartych na technologii wirtualnej rzeczywistoêci VR (Virtual Reality). Firma PROSOLUTIONS Majewscy Sp. j. prezentowa a systemy szybkiego wytwarzania FORTUS TM, biurowe drukarki 3D Dimension oraz niewielkie nabiurkowe urzàdzenia drukujàce uprint SE i Mojo. 3D-Lab autoryzowany dystrybutor drukarek przestrzennych (3D) marki 3D Systems zaprezentowa mo liwoêci dwóch technologii druku 3D: proszkowej (seria ZPrinter) oraz polimerowej (seria ProJet). Technologia proszkowa umo liwia szybkie wykonywanie w pe ni kolorowych modeli do oceny walorów wizualnych projektowanych bry. Technologia polimerowa pozwala natomiast na wydruk bardzo precyzyjnych, wytrzyma ych modeli z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla konstruktorów. Firma Nicom Profesjonalne Systemy In ynierskie przedstawi a m.in. Edgecam, program CAD/CAM wspomagajàcy proces wytwarzania. Program generuje kod NC na potrzeby produkcyjne ka dej bran- y przemys u. Edgecam wspomaga proces frezowania, toczenia i obróbki na centrach tokarsko-frezarskich. Firma BAKPIT przedstawi a wspó czesne technologie obróbki na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Firma OBERON 3D zaprezentowa a nowoczesne urzàdzenia pomiarowe umo liwiajàce szybkie i dok adne wykonanie pomiarów. SMART SOLUTIONS przedstawi a informacje o wspó rz dnoêciowych, multisensorycznych maszynach pomiarowych, ramionach pomiarowych, maszynach optycznych dzia- ajàcych z laserowymi g owicami skanujàcymi oraz tomografach komputerowych CT i skanerach stereoskopowych, umo liwiajàcych zbieranie pe nych informacji o kontrolowanych cz Êciach. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej In ynierii Pojazdowej zaprezentowa o dzia ania zwiàzane z odbudowà pojazdów, budowà replik oraz tworzeniem dokumentacji 2D i 3D z zastosowaniem in ynierii odwrotnej. Firma wykorzystujàc programy CAD/CAM, obrabiarki CNC, skanery i drukarki 3D opracowuje dokumentacj technicznà (konstrukcyjnà i technologicznà), umo liwiajàcà wykonanie cz Êci, podzespo ów i ca ych pojazdów. Imprezie towarzyszy y wyk ady organizowane przez ProCAx oraz pokazy kina 3D. Nowy przekaênik czasowy firmy Relpol Podczas AUTOMATICON 2013 firma Relpol S.A. prezentowa a nowy, elektroniczny przekaênik czasowy MT-W-17S z wyêwietlaczem LED oraz cyfrowymi nastawami czasów T1, T2, T3. Cyfrowe nastawy czasów ró nià ten produkt od przekaêników oferowanych przez zdecydowanà wi kszoêç producentów, którzy proponujà elektroniczne przekaêniki czasowe z analogowymi nastawami. Analogowe nastawy sà obarczone nawet kilkuprocentowym b dem, co jest przyczynà problemów w aplikacjach elektrycznych, w których wymagane jest dok adne nastawienie czasu. Problemy rosnà, Fot. AM zw aszcza w przypadkach gdy nastawiany czas jest bardzo d ugi i nawet niewielki b àd mo e spowodowaç kilkugodzinne odchylenie. Nowy przekaênik MT-W-17S eliminuje te problemy, umo liwiajàc szybkie nastawianie czasów z dok adnoêcià do 0,1 s. Programowanie funkcji i czasów odbywa si w bardzo prosty, intuicyjny sposób, tylko przy u yciu wyêwietlacza oraz dwóch przycisków ( OK i F/T ). WyÊwietlacz umo liwia: wyêwietlanie nastawianej funkcji i nastawianych czasów, podglàd nastaw (nr funkcji i czas), podglàd up ywu czasu w % (dla ustawieƒ powy ej 60 s). Przekaênik ma szeroki zakres napi cia zasilania: od 12 do 240 V AC/DC i mo e byç uruchamiany przez za àczenie napi cia zasilania lub przez zewn trzny sygna wyzwalajàcy. Przekaênik udost pnia 20 funkcji czasowych, w tym dwie dla tzw. trybów serwisowych. Czasy T1, T2, T3 nastawiane sà oddzielnie, a ka dy mo na nastawiç na wartoêç z zakresu od 0,1 s do 99 h 59 min 59,9 s. Przekaênik znajduje zastosowanie w ró nych aplikacjach, np. w automatyce przemys owej, w automatyce budynkowej, w systemach zabezpieczeƒ, w systemach alarmowych, w systemach klimatyzacji i wentylacji oraz w wielu innych. ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 5

4 PROMOCJA problemy nowoêci informacje SECO/WARWICK News Zak ady Produktowe urzàdzeƒ do obróbki cieplnej w atmosferach (BS ATM), w pró ni (BS VAC) oraz do obróbki cieplnej aluminium (BS AP) SECO/WARWICK Europe S.A. informujà: Kontrakt na dostaw pieca z obrotowym trzonem SECO/WARWICK Europe S.A. podpisa a umow na dostaw pieca obrotowego do starzenia odlewów aluminiowych dla jednego z g ównych producentów bran y samochodowej. Równolegle z tym samym producentem zosta a podpisana umowa dotyczàca produkcji oraz wymiany newralgicznych cz Êci pieców taêmowych. Przekazanie do eksploatacji dla ukraiƒskiego klienta pieca z trzonem rolkowym W drugiej po owie lutego br. SECO/WARWICK Europe S.A. przekaza a do eksploatacji lini technologicznà do obróbki cieplnej pierêcieni o yskowych typu ARLHE-T-700 ukraiƒskiej firmie PAO Charkowskie Zak ady o yskowe, wchodzàcej w sk ad Grupy Przemys owej UPEC b dàcej jednym z najwi kszych prywatnych przedsi biorstw Ukrainy z bran y maszynowej, produkujàcej podzespo y i mechanizmy dla przemys u samochodowego, maszyn rolniczych, kolejnictwa oraz metalurgii. Jest to pierwsza z trzech linii obecnie produkowanych przez SECO/WARWICK Europe S.A. dla tego klienta. Równolegle w siedzibie producenta odbywajà si testy odbioru wst pnego drugiej linii typu ARLHE-T. W ramach programu odbiorowego przeprowadzono cykl prób oraz ekspertyz odbiorowych. Linia spe ni a wszystkie okreêlone w kontrakcie wymagania technologiczne, w tym bardzo rygorystyczne progi dopuszczalnych odkszta ceƒ (owalizacja, sto ek) oraz wydajnoêciowe. Ta inwestycja zapoczàtkowa a kompleksowà modernizacj urzàdzeƒ do obróbki cieplnej (hartowanie z odpuszczaniem) pierêcieni o ysk kolejowych naszego wieloletniego partnera. W latach dostarczyliêmy dla Wydzia u Kuêniczego PAO HARP trzy agregaty rolkowe do wy arzania sferoidyzujàcego odkuwek ze stali o yskowej typu A/SP. Zak ad Pieców do Naw glania i Azotowania podpisuje kontrakt na piece do odpuszczania i wy arzania Z poczàtkiem marca 2013 r. SECO/WARWICK Europe S.A. podpisa a kolejny kontrakt na wykonanie dwóch pieców do odpuszczania i wy arzania. Kontrakt zosta podpisany z jednà z wi kszych polskich firm wspó pracujàcych z przemys em wydobycia w gla kamiennego. SECO/WARWICK Europe S.A. rozpoczyna realizacj kontraktu na dostaw linii na bazie pieca CaseMaster Firma SECO/WARWICK Europe S.A. rozpocz a realizacj kontraktu na dostaw linii technologicznej pieca CaseMaster dla bu garskiej hartowni specjalizujàcej si w produkcji kó z batych. W sk ad linii wchodzà: piec g ówny typu AFS-8ER piec do wysokiego odpuszczania typu BREW-8A urzàdzenie myjàco-suszàce typu WBSD-8 generator atmosfery G-21ET Taskmaster-8 urzàdzenie za- adowczo-wy adowcze wraz z oprzyrzàdowaniem. Projekt ma byç zrealizowany do po owy 2013 r. Uruchomienie w siedzibie klienta ma nastàpiç w III kwartale 2013 r. Nowe zamówienie na piec pró niowy do obróbki tytanu SECO/WARWICK Europe S.A. rozpoczyna produkcj du ej jednostki do obróbki cieplnej tytanu, typu 2.0VP-4066/138MHVS dla jednego z najwi kszych producentów bran y lotniczej w Chinach. Piec o przestrzeni roboczej 1200x1200x3500 mm wyposa ony zostanie w komor grzejnà typu all metal oraz system g bokiej pró ni. D ugoêç przestrzeni roboczej wynika z potrzeby obróbki tytanowego elementu konstrukcyjnego skrzyd a samolotu. Urzàdzenie wykonane zostanie wg normy AMS2750D klasy II oprzyrzàdowanie typu A. Inne specyfikacje pieca: Komora grzejna z izolacjà molibdenowà oraz SS Poziom pró ni roboczej 1x10-5 mbara Gaz ch odzàcy: argon adowarka elektryczna wsadu Taca do umieszczenia wsadu w przestrzeni roboczej pieca. Wi cej informacji na stronie: 6 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

5 Polskie urzàdzenia dla górnictwa na targach BAUMA W dniach kwietnia 2013 roku na terenie Targów Monachijskich odby y si najwi ksze na Êwiecie 30. Mi dzynarodowe Targi Specjalistyczne Maszyn Budowlanych, Maszyn do Pozyskiwania Surowców Budowlanych, Maszyn Górniczych, Pojazdów Specjalnych oraz Urzàdzeƒ Stosowanych w Budownictwie BAUMA W tegorocznych targach wzi o udzia ponad 3300 wystawców z ca ego Êwiata w 12 halach targowych oraz na terenach zewn trznych. Ca kowita powierzchnia wystawy wynios a ok. 570 tys. mkw. Na targach BAUMA odbywajàcych si w cyklu 3-letnim prezentowane sà g ównie sprz t, maszyny i urzàdzenia wykorzystywane w budownictwie. W tegorocznej wystawie udzia wzi li równie wystawcy z bran y górniczej, w tym m.in. polski producent maszyn i urzàdzeƒ dla górnictwa firma FAMUR. Odwiedzajàcy targi mogli si zapoznaç na stoisku firmy z ofertà urzàdzeƒ, które umo liwiajà wydobycie w gla kamiennego od przodka Êciany a na powierzchni. Produkty firmy FAMUR prezentowane podczas targów: System e-kopalnia Jego wspó praca z maszynami wchodzàcymi w sk ad kompleksu wydobywczego przyczynia si istotnie do zwi kszenia bezpieczeƒstwa pracy za óg górniczych, dzi ki znaczàcemu ograniczeniu koniecznoêci bezpoêredniej, bie- àcej obs ugi maszyn i urzàdzeƒ. Ciàg y monitoring oraz lepsza dost pnoêç informacji umo liwia wczeêniejsze reagowanie na zagro- enia i wyprowadzanie ludzi przed kulminacjà czynników ryzyka. System przewidziany jest do podnoszenia bezpieczeƒstwa ca ego procesu wydobycia w gla w najtrudniejszych warunkach geologicznych. Maszyny pracujàce w standardzie e-kopalnia mogà byç obj te zarówno zaawansowanym monitoringiem wybranych parametrów pracy kompleksu, jak i monitoringiem wizyjnym (system kamer) na zbiorczej wizualizacji na stanowiskach do owych oraz powierzchniowych. System umo liwia obserwacj rozk adu ciênienia w stojakach obudów Êcianowych (FAMAC RSPC), parametrów pracy kombajnu Êcianowego, w szczególnoêci Rys. 2. Przyk ad wdro enia systemu e-kopalnia aparatury elektrycznej (FAMAC OPTI), podstawowych parametrów drgaƒ i temperatury maszyn z elementami wirujàcymi (FAMAC VIBRO). Wszystkie te sygna y po- àczeniem Êwiat owodowym przesy ane sà na powierzchni kopalni do centrum dyspozytorskiego (rys. 1, 2). Zatrudnieni tam specjaliêci na bie àco poddajà zaawansowanej analizie wszystkie sygna y rejestrowane w danym systemie. Umo liwia Rys. 1. Elementy systemu e-kopalnia, jednego z rozwiàzaƒ FAMURU prezentowanego na targach to klientowi korzystanie z zaawansowanej diagnostyki maszyn i urzàdzeƒ bez koniecznoêci zatrudniania wykwalifikowanego personelu oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z us ug Centrum Diagnostycznego FAMUR pozwala zredukowaç koszty utrzymania ruchu. Centrum Diagnostyczne FA- Kompleks do eksploatacji MUR Jest integralnym elementem niskich pok adów w gla Zaprezentowane po raz pierwszy funkcjonowania systemu e-kopalnia. w listopadzie 2010 roku rozwiàzanie, pozwala wydajnie wydobywaç pok ady w gla o mià szoêci 0,9 1,5 m oraz 1,2 1,8 m. Stanowi on alternatyw dla metody strugowej szczególnie w pok adach zalegajàcych w trudnych warunkach górniczo- -geologicznych. Kompleks FL12/18 Rys. 3. Kompleks do eksploatacji niskich pok adów w gla wykonany jest w ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 7

6 Relacja z III Otwartej Konferencji Lean W dniach 9 11 kwietnia 2013 roku w Centrum Wyk adowo-konferencyjnym Politechniki Poznaƒskiej odby a si III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu. Zgodnie z przewidywaniami organizatorów wzi o w niej udzia ponad 1000 osób. Konferencja jest darmowa i ogólnodost pna, co pozwala wielu firmom szczególnie w dobie obecnego kryzysu uzyskiwaç potrzebnà wiedz i szukaç inspiracji do dalszego rozwoju. Warto równie dodaç, e jest to najwi ksza w Polsce konferencja poêwi cona ciàg emu doskonaleniu. Wydarzenie ju na sta e wesz o do kalendarzy dyrektorów, managerów, kierowników i specjalistów, pracujàcych na co dzieƒ nad doskonaleniem organizacji. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zaobserwowali zwi kszonà obecnoêç innych osób, np. z dzia ów HR, które równie poszukujà wiedzy na temat Lean. Dokoƒczenie z 7 str. standardzie e-kopalnia z pe nà diagnostykà i monitoringiem wszystkich istotnych parametrów oraz transmisjà tych danych do dyspozytorni kopalni oraz Centrum Diagnostycznego Grupy FAMUR. Oznacza to, e àczy prac zespo u nowoczesnych, wysoko wydajnych i bezpiecznych maszyn dla górnictwa z systemami informatycznymi, pozwalajàcymi na zdalny nadzór oraz diagnostyk stanu technicznego kompleksu wydobywczego (e-kopalnia). Wi cej informacji: Uczestnicy konferencji reprezentowali ponad 450 firm reprezentujàcych wszystkie ga zie gospodarki. Dominowa y firmy produkcyjne: od przemys u ci kiego po ma e firmy rodzinne zatrudniajàce kilkunastu pracowników. Blisko jedna trzecia uczestników by y to osoby zatrudnione w bran y us ugowej, m.in. w bankach, firmach logistycznych czy centrach IT specjalnie dla nich przeznaczony by trzeci dzieƒ konferencji. Na konferencji znaleêli si reprezentanci wszystkich województw. W ciàgu 3 dni, 49 prelegentów zaprezentowa o 37 wystàpieƒ. WÊród firm dzielàcych si swojà wiedzà i doêwiadczeniem z uczestnikami znalaz y si m.in.: Volkswagen, Volvo, Philips, Siemens, Poczta Polska, Bank BG i Sodexo. Ró norodnoêç firm i prezentowanych tematów zaspokoi a ciekawoêç zarówno osób zainteresowanych zagadnieniami typowo technicznymi w Lean, jak i osób pracujàcych np. nad zmianà kultury organizacyjnej. Po ka dej prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania z sali. Wiele dyskusji kontynuowano w kuluarach. Po raz pierwszy w historii konferencji uruchomiono drugà ma à sal konferencyjnà, w której pierwszego dnia odby si panel Lean w Farmacji wspó organizowany przez ISPE, a drugiego dnia uczestnicy mogli wziàç udzia w warsztatach i panelach dyskusyjnych z praktykami. W trzecim dniu konferencji odby o si, zorganizowane wspólnie z firmà Shinsei Consulting spotkanie z Mikiharu Aoki guru systemu produkcyjnego Toyoty. Drugim zagranicznym goêciem by Bob Emiliani uczestnicy mogli wys uchaç jego wyk adu na temat Przywództwa w Lean za poêrednictwem wideokonferencji. Uczestnicy konferencji zwracali uwag na atmosfer otwartoêci, która sprzyja a wymianie doêwiadczeƒ. Organizatorzy zadbali o stworzenie mo liwoêci nawiàzywania kontaktów, co w wielu przypadkach sprzyja potem wzajemnym wizytom w firmach, które pozna y si w aênie na konferencji. Po raz pierwszy w tym roku zorganizowany zosta dzieƒ benchmarkingu, trzy firmy: Philips, Arjohuntleigh i Poczta Polska zgodzi y si zaprosiç do siebie grup ponad czterdziestu uczestników, z którymi podzieli y si w asnymi doêwiadczeniami, ale te uzyska y od uczestników wizyt uwagi na temat swojej dzia alnoêci. Nawiàzywaniu nowych znajomoêci biznesowych sprzyja y te imprezy towarzyszàce konferencji. WÊród uczestników konferencji rozlosowanych zosta o ponad 60 ksià ek, kilka szkoleƒ i mo liwoêç testowania zaawansowanych systemów IT w przedsi biorstwach. Zdobywaniu wiedzy sprzyja y te stoiska firm dostarczajàcych rozwiàzania techniczne i systemowe pomagajàce w doskonaleniu organizacji ustawione w holu konferencji. Patronat honorowy nad konferencjà, ju po raz trzeci, objà Prezydent miasta Poznania oraz Rektor Politechniki Poznaƒskiej. Patronatu udzieli o te 7 organizacji biznesowych o zasi gu zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, oraz 35 uznanych czasopism i portali o charakterze bran owym, jak i biznesowym. Zorganizowanie tak du ego wydarzenia nie by oby mo liwe, gdyby nie wsparcie sponsorów i partnerów konferencji. Sponsorem G ównym wydarzenia by a firma Astor. W organizacji pomaga o te wielu wolontariuszy, m.in. studenci Politechniki Poznaƒskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wi kszoêç wystàpieƒ i prezentacji znajduje si na stronie internetowej konferencji: oraz na fanpage u Otwartej Konferencji Lean na Facebooku. 8 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

7 Najnowsze pakiety rozwiàzaƒ Autodesk 2014 dla przemys u zwi kszajà innowacyjnoêç produkcji Rodzina rozwiàzaƒ Autodesk 2014 dla przemys u obejmuje: Autodesk Product Design Suite i Autodesk Factory Design Suite. Pakiety te zapewniajà kompletny zestaw narz dzi oraz us ug w chmurze, upraszczajàcy przep ywy pracy w zakresie projektowania, wizualizacji i symulacji produktu, poczàwszy od fazy rozwoju, a skoƒczywszy na jego wprowadzeniu na rynek. Dodatkowo portfolio rozwiàzaƒ Autodesk 2014 do symulacji zapewnia szybsze, bardziej precyzyjne i elastyczne podejêcie do analizowania, optymalizacji i weryfikacji projektów na wczesnych etapach procesu projektowego. Pakiety Autodesk 2014 dost pne sà w trzech wersjach: Standard, Premium i Ultimate. Najwa niejsze cechy pakietów to: Wprowadzenie rozwiàzania Autodesk ReCap nowego oprogramowania i us ugi w chmurze pozwalajàcego na obróbk chmury punktów. Umo liwia ono tworzenie modeli 3D obiektów fizycznych oraz otoczenia, a tak e przeniesienie do projektu aktualnego otoczenia danego urzàdzenia; Ulepszenia oprogramowania Autodesk Inventor, zapewniajàce m.in. lepszà skalowalnoêç w przypadku wyjàtkowo du ych zespo ów produktów lub zak adów produkcyjnych; ZgodnoÊç z produktami Autodesk Revit, dzi ki czemu producenci materia ów budowlanych mogà w atwy sposób przekszta caç szczegó owe komponenty stworzone w Autodesk Inventor na pliki programu Revit w celu wykorzystania ich jako zasobów BIM. Pakiet Product Design Suite Premium 2014 po raz pierwszy obejmuje oprogramowanie Autodesk Inventor Professional, dzi ki któremu producenci uzyskujà pe nà funkcjonalnoêç cyfrowego projektowania wraz ze zintegrowanymi funkcjami w obr bie symulowania, sterowania i narz dzi (rys. 1). Wersja Ultimate zosta a z kolei wzbogacona o oprogramowanie Autodesk NavisworksManage do zarzàdzania projektami, w tym analizy, planowania, kalkulacji kosztów, wizualizacji i wspó pracy w zakresie projektów. Product Design Suite Standard zawiera teraz tak- e oprogramowanie AutoCAD Raster Design do edycji danych rastrowych i ich konwersji do danych wektorowych, dzi ki czemu u ytkownicy mogà lepiej wykorzystaç zeskanowane papierowe rysunki, mapy, obrazy satelitarne i podobne dane z AutoCAD. Factory Design Suite 2014 zapewnia dost p do interoperacyjnych narz dzi planowania i optymalizacji linii produkcyjnych, zasobów w chmurze, a tak e rozbudowanych narz dzi do wizualizacji i analizy, które przyczyniajà si do zwi kszenia dok adnoêci i wydajnoêci projektowania oraz usprawnienia komunikacji. Dodatkowe, nowe funkcje dost pne w pakiecie 2014 to rozbudowane adnotacje, rozszerzona biblioteka elementów technologicznych oraz usprawnione wykorzystanie chmur punktów, umo liwiajàce przedstawienie rzeczywistego stanu fabryki. Pakiet zapewnia tak e lepszà integracj z oprogramowaniem Autodesk Vault do zarzàdzania danymi. Rodzina produktów Autodesk do symulacji obejmuje oprogramowanie Autodesk SimulationMechanical, Autodesk Simulation CFD i Autodesk SimulationMoldflow w wersji Jest to wszechstronny zestaw narz dzi do symulacji, który mo na atwo zintegrowaç na ka dym etapie procesu tworzenia produktu. NowoÊci w zakresie narz dzi symulacyjnych obejmujà: Autodesk SimulationMechanical: nowe narz dzia do przeprowadzania testów upadkowych i optymalizacji parametrycznej. Autodesk Simulation CFD: zwi kszenie ogólnej wydajnoêci produktu nawet o 13%, a tak e mo liwoêç symulacji otwartych powierzchni ruch cieczy w zbiorniku, przelewanie, otwarty przep yw w kanale oraz interakcja cia o sta e/ciecz (rys. 2). a) b) Rys. 1. Autodesk Product Design Suite 2014 obejmuje oprogramowanie Autodesk Inventor Professional, dzi ki któremu producenci uzyskujà pe nà funkcjonalnoêç cyfrowego projektowania wraz ze zintegrowanymi funkcjami w obr bie symulowania, sterowania i narz dzi ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 9

8 Rys. 2. Autodesk SimulationMoldflow 2014: Conformal Cooling Rys. 3. Autodesk Simulation CFD 2014: Free Surface Liquids Autodesk SimulationMoldflow: nowe funkcje w zakresie projektowania kana ów ch odzàcych, co pozwala skróciç czas cyklu formowania i zwi kszyç jakoêç produktu. Formowanie ciênieniowe (Compressionmolding) umo liwia przeprowadzanie symulacji du ych, lekkich komponentów, których powierzchnia musi byç wysokiej jakoêci, jak np. komponenty samochodowe. AZM300 blokada elektromagnetyczna bezpieczeƒstwa Na targach AUTOMATICON 2013 Grupa Schmersal pokaza a m.in. jako nowoêç innowacyjnà blokad Fot. AM elektromagnetycznà bezpieczeƒstwa, jednà dla wszystkich sytuacji monta owych. Blokada znajduje zastosowanie w ochronie przed niebezpiecznymi ruchami maszyn, ochronie ludzi i procesów (AZM300Z monitorowane ryglowanie, AZM300B monitorowane zamkni cie), ochronie przed próbami manipulowania systemami bezpieczeƒstwa dzi ki indywidualnemu kodowaniu. Blokada AZM300 ma innowacyjny system ryglowania w formie krzy a maltaƒskiego, który umo liwia jej aktywacj w trzech p aszczyznach, a wi c ta jedna blokada mo e byç u ywana w os onach uchylnych z zawiasami po lewej lub prawej stronie oraz w os onach przesuwnych. U ycie blokady nie wymaga stosowania dodatkowych komponentów, takich jak odboje lub zatrzaski, które sà z nià zintegrowane. AZM 300 ma tak e funkcj regulowania si y zatrzasku, czyli niezwiàzanà z bezpieczeƒstwem funkcj przytrzymywania drzwi, gdy blokada nie jest zaryglowana. Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który ma trzy poziomy kodowania. W wersji podstawowej czujnik akceptuje ka dy aktywator. Kodowana wersja b dzie dzia a a tylko przy u yciu indywidualnie kodowanego aktywatora. Procedura parowania aktywatora z blokadà mo e byç wielokrotnie powtarzana. Trzecia dost pna wersja wymaga zastosowania aktywatora, z którym blokada zosta a sparowana przy pierwszym uruchomieniu. U ytkownik mo e wybraç wariant kodowania odpowiedni do swojej aplikacji. Jest to wa ne udo- 10 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

9 godnienie, poniewa manipulowanie systemem bezpieczeƒstwa nadal jest problemem, a stosowanie blokad z indywidualnie kodowanymi aktywatorami znacznie to utrudnia. Nowa elektromagnetyczna blokada bezpieczeƒstwa spe nia wymagania PL e wg normy ISO EN oraz SIL 3. Obudowa urzàdzenia nie ma miejsc, w których móg by si gromadziç osad. Aktywator tak e wykonany jest z elementów o zaokràglonych kraw dziach. Dodatkowo blokada AZM300 jest odporna na dzia anie wi kszoêci detergentów, a dzi ki wysokiemu stopniowi ochrony IP 69K sprawdzi si w zastosowaniach o wysokich wymaganiach higienicznych. Inne zalety blokady to: zwarta budowa ma y pobór pràdu ryglowanie spr ynà lub napi ciem atwy monta na systemach profilowych si a ryglujàca 1000 N nastawiana si a przytrzymania aktywatora 25 do 50 N ponad kombinacji kodowania. OGM-EX III/NC III nowa szlifierka do wa ków Okamoto Szlifowanie wg biajàce, wzd u ne, oscylacyjne, czo a i wielokrotne szlifowanie wg biajàce nowe maszyny OGM EX III/NC III firmy Okamoto znajdujà zastosowanie w ró nych obszarach produkcji przemys owej, zarówno pojedynczych serii, jak i wydajnej produkcji du ych serii w trybie trzyzmianowym. Kompaktowe urzàdzenia majà mas do 6 ton i o e w kszta cie litery T. Monolityczny korpus zapewnia wi kszà stabilnoêç i sztywnoêç. R cznie Fot. Okamoto Europe wykonane podwójne prowadnice V o specjalnej pow oce zapewniajà spokojnà i bezawaryjnà prac sto u maszyny oraz dodatkowo dobrà amortyzacj drgaƒ. Tarcze szlifierskie i wrzeciona sà nap dzane silnikami pràdu przemiennego. Okamoto oferuje dwa typoszeregi urzàdzeƒ: model typoszeregu OGM-EX III z funkcjà automatycznego obciàgania, a tak e serii OGMNC III z 10-stopniowym programem szlifowania do wykonywania bardziej z o onych kszta tów. Dok adne wartoêci przyrostowe posuwów osi maszyn wynoszàce 0,0001 mm, gwarantujà maksymalnà precyzj równie podczas szlifowania z wg bianiem skoênym przy pr dkoêci szlifowania maksymalnie do 45 m/s. Zastosowanie inteligentnego sterowania, nawet niedoêwiadczonym operatorom maszyn daje mo liwoêç zaprogramowania z o- onych cykli szlifowania. Za pomocà funkcji Teach In mo na na graficznym wy- Êwietlaczu, w krótkim czasie, automatycznie ustawiç optymalne parametry szlifowania. Mo liwe jest zapisanie do 21 programów. Ponadto domyêlnie zdefiniowane sà ró ne cykle szlifowania i obciàgania, a przerwanie obciàgania mo na wybraç w ka dym momencie podczas szlifowania. Dodatkowe wyposa enie daje u ytkownikowi mo liwoêç dopasowania maszyn OGM do indywidualnych wymagaƒ. Przyk adowo mo liwa jest integracja urzàdzenia do szlifowania wewn trznego z automatycznym cyklem szlifowania i wrzecionami pracujàcymi z pr dkoêcià obr/min. Ponadto istnieje mo liwoêç optymalnego dopasowania do swoich potrzeb ró nych systemów pomiaru po o enia i Êrednicy oraz systemu sterowania szczelinà powietrznà. Nowe szlifierki do wa ków typoszeregu OGM-EX III/NC III dysponujà mocà i wydajnoêcià umo liwiajàcà wykorzystanie nowoczesnych materia ów Êciernych. Dzi ki temu umo liwiajà szybkie i ekonomiczne szlifowanie nawet trudno skrawalnych materia ów przy zachowaniu maksymalnej precyzji. èród o: Okamoto Europe ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/

10 Szybsze projektowanie p atowców z nowà wersjà oprogramowania Syncrofit Najnowsza wersja oprogramowania Syncrofit firmy Siemens wprowadza nowe funkcje s u àce do rozplanowania elementu z àcznego oraz wymiarowania cz Êci, które pozwolà projektantom p atowców skróciç czas (nawet o 40 procent) niezb dny do skonstruowania Manufacturing Environment Êrodowisko produkcyjne p atowców) z oprogramowaniem NX przeznaczonym do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analiz in ynierskich (CAD/CAM/CAE) (rys.). Modu AME, który jest tak e zintegrowany z systemem V5 CAD oprogramowania CATIA, umo liwia Modu AME jest teraz zintegrowany z oprogramowaniem NX przeznaczonym do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analiz in ynierskich in ynierom cyfrowe definiowanie zmieniajàcego si stanu danej cz Êci, w miar jak te zmiany sà wprowadzane na ró nych etapach monta u p atowca. Pozwala to na redukcj kosztów prac rozwojowych, popraw jakoêci produktu oraz spe nienie harmonogramów prac. Oprogramowanie Syncrofit 13 ma rozszerzone mo liwoêci integracji z platformà Teamcenter. Pozwala to u ytkownikom na automatyczne kojarzenie i zarzàdzanie danymi w zautomatyzowanych procesach monta u produkcyjnego, eliminujàc pracoch onny i podatny na b dy monta r czny. Pozwala ono tak e zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo wykorzystywania nieaktualnych danych produkcyjnych, co mog oby prowadziç do wytwarzania nadmiernej iloêci odpadów i koniecznoêci licznych przeróbek. szablonów elementu z àcznego, dokonania wst pnego zwymiarowania cz Êci, zatwierdzenia projektów oraz dostosowania ich do kolejnych zmian projektowych. Nowa wersja oprogramowania (Syncrofit 13) eliminuje koniecznoêç r cznego sprawdzania przez in ynierów, czy setki tysi cy, a nawet miliony elementów z àcznych w konstrukcji p atowca zosta y prawid owo u yte zgodnie z planem oraz czy monta spe nia wymagania projektowe. Oprogramowanie Syncrofit 13 zapewnia ponadto rozszerzonà integracj z platformà Teamcenter firmy Siemens. Oprogramowanie Syncrofit jest wykorzystywane do projektowania i produkcji z o onych zespo ów i du ych konstrukcji lotniczych. Tradycyjne metody wykorzystywania elementów z àcznych p atowców by y nadzwyczaj pracoch onne i cz sto stanowi y êród o kosztownych b dów i stwarza y koniecznoêç przeróbek na etapie wytwarzania. Oprogramowanie Syncrofit 13 zwi ksza mo liwoêci asortymentu produktów Siemens oferowanych do rozwijania produkcji p atowców, przez zintegrowanie modu u AME (Airframe Automatyczny uk ad nap du jazdy na wszystkie ko a Nowym rozwiàzaniem firmy Bosch Rexroth jest Wysokowydajna Kontrola Trakcji (HET), która zapewnia jednoczesnà realizacj dwóch, cz sto sprzecznych wymagaƒ: najwy szej mo liwej si y uciàgu w trudnych warunkach i zachowania optymalnej efektywnoêci energetycznej. SprawnoÊç energetyczna uk adu Kontroli Trakcji (HET) wynika HET High Efficiency Traction na przyk adzie zamiatarki ulic, umo liwia prze- àczanie automatyczne na tryb nap d na wszystkie ko a przy zachowaniu wysokiej sprawnoêci uk adu nap dowego jazdy mi dzy innymi z faktu, e nap d na wszystkie ko a aktywowany jest tylko wtedy, gdy jest potrzebny ca kowicie automatycznie, bez adnego dzia ania podejmowanego przez kierowc. Uk ad Kontroli Trakcji (HET) ca kowicie eliminuje pogorszenie sprawnoêci maszyny. Specjalnie opracowany blok zaworów zapewnia, e nadmiarowy olej hydrauliczny, którego przep yw jest spowodowany przez naturalny poêlizg kó, jest kierowany na stron niskociênieniowà obwodu. Dodatkowo, blok zaworów HET nie jest umieszczony w linii g ównej uk adu hydraulicznego, dzi ki czemu w jeszcze wi kszym stopniu mo na zminimalizowaç ewentualne straty. System HET jest niezwykle elastycznym rozwiàzaniem i mo e byç stosowany w wielu rozmaitych typach pojazdów, takich jak pojazdy dla s u b miejskich (komunalnych), miniwywrotek oraz niewielkich adowarek przedsi biernych. èród o: Bosch Rexroth 12 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna

Microtech International Ltd. Elektronika profesjonalna Microtech International Ltd Elektronika profesjonalna 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd opracowania technologie projektowanie Dynamicznie rozwijajàce si wszystkie ga zie przemys u, telekomunikacji...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Automatyka przemys owa

Microtech International Ltd. Automatyka przemys owa Microtech International Ltd Automatyka przemys owa 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd technologia automatyka komputeryzacja AUTOMATYKA PRZEMYS OWA Automatyzujemy procesy przemys owe i wyposa

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo