problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami pomiarowymi, czyli STOM-BLECH, STOM-TOOL, SPAWALNICTWO, EXPO-SURFACE i CONTROL-STOM. Na STOM-TOOL w Kielcach zaprezentowane zosta y najnowsze technologie, obrabiarki, maszyny i narz dzia oraz materia y stosowane do obróbki metali. Swoje stoiska mia y tu tak e instytucje, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, oêrodki targowe oraz wydawnictwa bran owe. STOM-BLECH to z kolei najnowsze technologie i maszyny do obróbki blach, m.in. nowoczesne ci cia laserowe i wodà, gi cie, wykrawanie czy malowanie. Nie zabrak o maszyn i narz dzi oraz materia ów stosowanych do obróbki blachy. W Kielcach mo na by o zapoznaç si równie z innowacyjnymi metodami grawerowania, szlifowania czy polerowania. W organizacji targów STOM Targi Kielce wspierajà Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Politechnika Âwi tokrzyska oraz Wydzia Mechaniczny Politechniki Radomskiej. Odbywajàce si w tym samym czasie Mi dzynarodowe Targi Technologii i Urzàdzeƒ dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO organizowane sà przy wspó pracy z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polskà Izbà Spawalniczà z Warszawy. W ramach wystawy prezentowane by y najnowsze maszyny, urzàdzenia oraz rozwiàzania technologiczne i materia y stosowane w spawalnictwie, maszyny, urzàdzenia i osprz t do spawania, materia y spawalnicze, systemy komputerowe wspomagajàce procesy spawalnicze, roboty, automaty, linie technologiczne, gazy techniczne. Wystawie towarzyszy y pokazy nowoczesnych maszyn, urzàdzeƒ i metod spawania. Patronat nad tymi wystawami objà minister gospodarki, wojewoda Êwi tokrzyski, marsza ek województwa Êwi - fot. Targi Kielce tokrzyskiego oraz prezydent Kielc. Targom towarzyszy y polsko-bia- oruskie spotkania biznesowe, a tak- e spotkania brokerskie. Na Targach Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM zaprezentowany zosta nowoczesny sprz t kontroli pomiarowej, aparatura badawcza i wyposa enie pomieszczeƒ laboratoryjnych. WÊród wystawców by y znane w bran y firmy, mi dzy innymi Mahr Polska, Oberon czy Carl Zeiss. Dodatkowym atutem wystawy by y spotkania bran owe, szkolenia, prezentacje i konferencje. Po raz czwarty odby y si tak e targi EXPO-SURFACE. Zakres bran owy ochrony powierzchni przed fot. Targi Kielce korozjà zosta poszerzony o kompozyty. Po raz pierwszy w halach pojawi y si przedsi biorstwa oferujàce kompozyty. Na wystawie ponadto prezentowano technologie oraz urzàdzenia do nanoszenia pow ok ochronnych, sprz t do czyszczenia i przygotowania oraz pokrywania powierzchni, specjalistyczne Êrodki chemiczne, jak równie urzàdzenia czy systemy do obróbki powierzchni. Wystawie towarzyszy y specjalistyczne dyskusje i spotkania po- àczone z warsztatami organizowanymi przez wspierajàcà targi EXPO-SURFACE Akademi Górniczo-Hutniczà. WÊród tematów wystàpieƒ znalaz y si m.in. nowoczesne metody monitorowania korozji, badania procesów korozyjnych, stopy i materia y kompozytowe odporne na korozj, pow oki antykorozyjne, nowoczesne metody ich wytwarzania i nanoszenia oraz ochrona przed korozjà w systemach energetycznych, konstrukcji metalowych, elbetowych, betonowych. WÊród produktów prezentowanych na tych wystawach znaleêç mo na by o kilkadziesiàt premier i nowoêci. Firma Datacomp zaprezentowa- a swoje najnowsze oprogramowanie ZW3D Program wyposa ony zosta w zaawansowane narz dzia CAD, specjalny modu u atwiajàcy projektowanie form wtryskowych oraz inteligentnà i adaptacyjnà obróbk CNC od 2 do 5 osi p ynnych. WÊród prezentowanych nowoêci znalaz si równie m ot do formowania blachy PH-19VS Baileigh, firmy Techson. Urzàdzenie jest przeznaczone do obróbki plastycznej blachy, u ywanej przy renowacji samochodów retro, produkcji motorów, jak równie projektów artystycznych z blachy mi kkiej lub aluminiowej. Fabryka Narz dzi GLOB pokaza a przystawki do szlifierek kàtowych 125 mm z p ynnà regulacjà obrotów. W sk ad linii wchodzà przystawki do szlifowania i polerowania rur, do szlifowania powierzchni p askich, w formie pilnika taêmowego, przystawki do szlifowania spoin pachwinowych, wa ka gi tkiego oraz ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 3

2 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH z Wasbek za tokark Servoturn 410, TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy za znakowark laserowà typu TRUMARK seria 5000, PFERD-VSM Sp. z o.o. z Kostrzyna za Êciernic listkowà PO- LIFAN CURVE PFR 125 CO 60 SGP- CURVE M, ELKON Zak ad Konstrukcji i Wdro eƒ Urzàdzeƒ Elektronicznych i Uk adów Automatyki z Rybnika za urzàdzenie do hartowania indukcyjnego powierzchniowego. fot. Targi Kielce przystawki do wiercenia w rurach za pomocà otwornic bimetalicznych lub wierte kr tych. Firma Stigal prezentowa a bezprzewodowy sterownik przecinarek plazmowych SmartCONTROL, a tak- e wielozadaniowà, uniwersalnà przecinark plazmowà Vxstandard. Wielozadaniowa, uniwersalna przecinarka plazmowa Vxstandard umo liwia ci cie blach nawet do gruboêci 300 mm, obróbk rur, trasowanie i znakowanie elementów, punktowanie i fazowanie. Modu owa konstrukcja pozwala na zwi kszenie wymiaru maszyny oraz monta wysi gnika portalu lub dodanie kolejnego suportu narz dziowego. Pi cioosiowe centrum obróbkowe do obróbki symultanicznej lub ustawczej MIKRON HEM 500U oferowa a firma Agie Charmilles. Firma Bison-Bial jako nowoêç zaprezentowa a oprawki termokurczliwe wykonane z wysokiej jakoêci stali stopowej WCL (X38CrMoV51), przeznaczone do narz dzi z w glików spiekanych i stali szybkotnàcej HSS. WÊród nowoêci targów CON- TROL-STOM mo na by o zobaczyç m.in.: portalowà maszyn wspó rz dnoêciowà MICURA firmy Carl Zeiss. Pomimo mniejszych rozmiarów w stosunku do innych maszyn tej klasy, jej parametry sà równie wysokie. MICURA w standardowej wersji wyposa ona jest w g owic VAST XT gold oraz technologi VAST navigator, które pozwalajà na wymierne przyspieszenie procesu skanowania cz Êci. W tym roku medale Targów Kielce przyznano nast pujàcym firmom: Targi STOM-TOOL: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa za frezy Êlimakowe specjalne, Od 11 do 14 kwietnia 2013 r. w Muzeum Techniki w warszawskim Pa acu Kultury i Nauki zaprezentowano nowoczesne technologie komputerowo wspomaganych prac in ynierskich CAx w ramach wystawy CAxInnovation Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu. Organizatorami tego CAM, obliczeƒ in ynierskich CAE, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, integracji w wytwarzaniu CIM, szybkiego prototypowania cz Êci i narz dzi RP/RT (drukarki 3D), in ynierii odwrotnej RE (skanery 3D) oraz wirtualnej rzeczywistoêci VR i in. Prezentacja nowoczesnych narz dzi i technologii by a przeznaczowydarzenia byli: Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCAx, Muzeum Techniki w Warszawie oraz Targi w Krakowie. Zwiedzajàcym przedstawiono przeglàd obszaru technologii i narz dzi komputerowo wspomaganego projektowania CAD, wytwarzania Targi CONTROL-STOM: Carl Zeiss sp. z o.o. z Warszawy za MICURA wspó rz dnoêciowà maszyn pomiarowà, ITA Sp. z o.o. S.K.A. z Poznania za ATOS Triple Scan, FAKTOR Piotr Pachczyƒski z Chodzie y za wysokoêciomierz 2D Mitutoyo LH-600E. CAxInnovation 2013 Fot. AM na zarówno dla producentów, jak i uczniów oraz studentów, a tak e dla wszystkich zainteresowanych wdra aniem nowoczesnych technik w przemyêle. W wystawie wzi y udzia nast pujàce firmy i instytucje: Wydzia Wzornictwa Akademii Sztuk Pi knych, który przygotowuje 4 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

3 do pracy w zawodzie projektanta, zaprezentowa prace wykonane za pomocà zaawansowanych technik CAD oraz skanerów 3D i drukarek 3D. Firma SMARTTECH przedstawi a optyczny pomiar obiektów rzeczywistych. Skanery scan3d firmy SMARTTECH razem z profesjonalnym oprogramowaniem typu Geomagic oraz Rapidform, umo liwiajà tworzenie modeli, których kszta ty by yby trudne do zaprojektowania za pomocà programów CAD. Firma 3D MASTER prezentowa a komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) z wykorzystaniem zintegrowanego systemu ZW3D CAD/CAM. Firma 3D MASTER pokaza a te proces projektowania formy wtryskowej, technologie wspierajàce in ynieri odwrotnà (Reverse Engineering) oraz przygotowanie obróbki na maszyn CNC. Firma MESco, która jest biurem in ynierskim zajmujàcym si symulacjà komputerowà, wykonuje analizy numeryczne metodà elementów skoƒczonych z zakresu: statyki, przep ywów, dynamiki, elektromagnetyzmu, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych, zaprezentowa a profesjonalne programy do symulacji komputerowej stosowane w ró nych dziedzinach techniki i nauki. Servodata Elektronik Sp. z o.o. pokaza a wykorzystanie cyfrowych modeli wykonanych w programach CAD do tworzenia interaktywnych aplikacji opartych na technologii wirtualnej rzeczywistoêci VR (Virtual Reality). Firma PROSOLUTIONS Majewscy Sp. j. prezentowa a systemy szybkiego wytwarzania FORTUS TM, biurowe drukarki 3D Dimension oraz niewielkie nabiurkowe urzàdzenia drukujàce uprint SE i Mojo. 3D-Lab autoryzowany dystrybutor drukarek przestrzennych (3D) marki 3D Systems zaprezentowa mo liwoêci dwóch technologii druku 3D: proszkowej (seria ZPrinter) oraz polimerowej (seria ProJet). Technologia proszkowa umo liwia szybkie wykonywanie w pe ni kolorowych modeli do oceny walorów wizualnych projektowanych bry. Technologia polimerowa pozwala natomiast na wydruk bardzo precyzyjnych, wytrzyma ych modeli z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla konstruktorów. Firma Nicom Profesjonalne Systemy In ynierskie przedstawi a m.in. Edgecam, program CAD/CAM wspomagajàcy proces wytwarzania. Program generuje kod NC na potrzeby produkcyjne ka dej bran- y przemys u. Edgecam wspomaga proces frezowania, toczenia i obróbki na centrach tokarsko-frezarskich. Firma BAKPIT przedstawi a wspó czesne technologie obróbki na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Firma OBERON 3D zaprezentowa a nowoczesne urzàdzenia pomiarowe umo liwiajàce szybkie i dok adne wykonanie pomiarów. SMART SOLUTIONS przedstawi a informacje o wspó rz dnoêciowych, multisensorycznych maszynach pomiarowych, ramionach pomiarowych, maszynach optycznych dzia- ajàcych z laserowymi g owicami skanujàcymi oraz tomografach komputerowych CT i skanerach stereoskopowych, umo liwiajàcych zbieranie pe nych informacji o kontrolowanych cz Êciach. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej In ynierii Pojazdowej zaprezentowa o dzia ania zwiàzane z odbudowà pojazdów, budowà replik oraz tworzeniem dokumentacji 2D i 3D z zastosowaniem in ynierii odwrotnej. Firma wykorzystujàc programy CAD/CAM, obrabiarki CNC, skanery i drukarki 3D opracowuje dokumentacj technicznà (konstrukcyjnà i technologicznà), umo liwiajàcà wykonanie cz Êci, podzespo ów i ca ych pojazdów. Imprezie towarzyszy y wyk ady organizowane przez ProCAx oraz pokazy kina 3D. Nowy przekaênik czasowy firmy Relpol Podczas AUTOMATICON 2013 firma Relpol S.A. prezentowa a nowy, elektroniczny przekaênik czasowy MT-W-17S z wyêwietlaczem LED oraz cyfrowymi nastawami czasów T1, T2, T3. Cyfrowe nastawy czasów ró nià ten produkt od przekaêników oferowanych przez zdecydowanà wi kszoêç producentów, którzy proponujà elektroniczne przekaêniki czasowe z analogowymi nastawami. Analogowe nastawy sà obarczone nawet kilkuprocentowym b dem, co jest przyczynà problemów w aplikacjach elektrycznych, w których wymagane jest dok adne nastawienie czasu. Problemy rosnà, Fot. AM zw aszcza w przypadkach gdy nastawiany czas jest bardzo d ugi i nawet niewielki b àd mo e spowodowaç kilkugodzinne odchylenie. Nowy przekaênik MT-W-17S eliminuje te problemy, umo liwiajàc szybkie nastawianie czasów z dok adnoêcià do 0,1 s. Programowanie funkcji i czasów odbywa si w bardzo prosty, intuicyjny sposób, tylko przy u yciu wyêwietlacza oraz dwóch przycisków ( OK i F/T ). WyÊwietlacz umo liwia: wyêwietlanie nastawianej funkcji i nastawianych czasów, podglàd nastaw (nr funkcji i czas), podglàd up ywu czasu w % (dla ustawieƒ powy ej 60 s). Przekaênik ma szeroki zakres napi cia zasilania: od 12 do 240 V AC/DC i mo e byç uruchamiany przez za àczenie napi cia zasilania lub przez zewn trzny sygna wyzwalajàcy. Przekaênik udost pnia 20 funkcji czasowych, w tym dwie dla tzw. trybów serwisowych. Czasy T1, T2, T3 nastawiane sà oddzielnie, a ka dy mo na nastawiç na wartoêç z zakresu od 0,1 s do 99 h 59 min 59,9 s. Przekaênik znajduje zastosowanie w ró nych aplikacjach, np. w automatyce przemys owej, w automatyce budynkowej, w systemach zabezpieczeƒ, w systemach alarmowych, w systemach klimatyzacji i wentylacji oraz w wielu innych. ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 5

4 PROMOCJA problemy nowoêci informacje SECO/WARWICK News Zak ady Produktowe urzàdzeƒ do obróbki cieplnej w atmosferach (BS ATM), w pró ni (BS VAC) oraz do obróbki cieplnej aluminium (BS AP) SECO/WARWICK Europe S.A. informujà: Kontrakt na dostaw pieca z obrotowym trzonem SECO/WARWICK Europe S.A. podpisa a umow na dostaw pieca obrotowego do starzenia odlewów aluminiowych dla jednego z g ównych producentów bran y samochodowej. Równolegle z tym samym producentem zosta a podpisana umowa dotyczàca produkcji oraz wymiany newralgicznych cz Êci pieców taêmowych. Przekazanie do eksploatacji dla ukraiƒskiego klienta pieca z trzonem rolkowym W drugiej po owie lutego br. SECO/WARWICK Europe S.A. przekaza a do eksploatacji lini technologicznà do obróbki cieplnej pierêcieni o yskowych typu ARLHE-T-700 ukraiƒskiej firmie PAO Charkowskie Zak ady o yskowe, wchodzàcej w sk ad Grupy Przemys owej UPEC b dàcej jednym z najwi kszych prywatnych przedsi biorstw Ukrainy z bran y maszynowej, produkujàcej podzespo y i mechanizmy dla przemys u samochodowego, maszyn rolniczych, kolejnictwa oraz metalurgii. Jest to pierwsza z trzech linii obecnie produkowanych przez SECO/WARWICK Europe S.A. dla tego klienta. Równolegle w siedzibie producenta odbywajà si testy odbioru wst pnego drugiej linii typu ARLHE-T. W ramach programu odbiorowego przeprowadzono cykl prób oraz ekspertyz odbiorowych. Linia spe ni a wszystkie okreêlone w kontrakcie wymagania technologiczne, w tym bardzo rygorystyczne progi dopuszczalnych odkszta ceƒ (owalizacja, sto ek) oraz wydajnoêciowe. Ta inwestycja zapoczàtkowa a kompleksowà modernizacj urzàdzeƒ do obróbki cieplnej (hartowanie z odpuszczaniem) pierêcieni o ysk kolejowych naszego wieloletniego partnera. W latach dostarczyliêmy dla Wydzia u Kuêniczego PAO HARP trzy agregaty rolkowe do wy arzania sferoidyzujàcego odkuwek ze stali o yskowej typu A/SP. Zak ad Pieców do Naw glania i Azotowania podpisuje kontrakt na piece do odpuszczania i wy arzania Z poczàtkiem marca 2013 r. SECO/WARWICK Europe S.A. podpisa a kolejny kontrakt na wykonanie dwóch pieców do odpuszczania i wy arzania. Kontrakt zosta podpisany z jednà z wi kszych polskich firm wspó pracujàcych z przemys em wydobycia w gla kamiennego. SECO/WARWICK Europe S.A. rozpoczyna realizacj kontraktu na dostaw linii na bazie pieca CaseMaster Firma SECO/WARWICK Europe S.A. rozpocz a realizacj kontraktu na dostaw linii technologicznej pieca CaseMaster dla bu garskiej hartowni specjalizujàcej si w produkcji kó z batych. W sk ad linii wchodzà: piec g ówny typu AFS-8ER piec do wysokiego odpuszczania typu BREW-8A urzàdzenie myjàco-suszàce typu WBSD-8 generator atmosfery G-21ET Taskmaster-8 urzàdzenie za- adowczo-wy adowcze wraz z oprzyrzàdowaniem. Projekt ma byç zrealizowany do po owy 2013 r. Uruchomienie w siedzibie klienta ma nastàpiç w III kwartale 2013 r. Nowe zamówienie na piec pró niowy do obróbki tytanu SECO/WARWICK Europe S.A. rozpoczyna produkcj du ej jednostki do obróbki cieplnej tytanu, typu 2.0VP-4066/138MHVS dla jednego z najwi kszych producentów bran y lotniczej w Chinach. Piec o przestrzeni roboczej 1200x1200x3500 mm wyposa ony zostanie w komor grzejnà typu all metal oraz system g bokiej pró ni. D ugoêç przestrzeni roboczej wynika z potrzeby obróbki tytanowego elementu konstrukcyjnego skrzyd a samolotu. Urzàdzenie wykonane zostanie wg normy AMS2750D klasy II oprzyrzàdowanie typu A. Inne specyfikacje pieca: Komora grzejna z izolacjà molibdenowà oraz SS Poziom pró ni roboczej 1x10-5 mbara Gaz ch odzàcy: argon adowarka elektryczna wsadu Taca do umieszczenia wsadu w przestrzeni roboczej pieca. Wi cej informacji na stronie: 6 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

5 Polskie urzàdzenia dla górnictwa na targach BAUMA W dniach kwietnia 2013 roku na terenie Targów Monachijskich odby y si najwi ksze na Êwiecie 30. Mi dzynarodowe Targi Specjalistyczne Maszyn Budowlanych, Maszyn do Pozyskiwania Surowców Budowlanych, Maszyn Górniczych, Pojazdów Specjalnych oraz Urzàdzeƒ Stosowanych w Budownictwie BAUMA W tegorocznych targach wzi o udzia ponad 3300 wystawców z ca ego Êwiata w 12 halach targowych oraz na terenach zewn trznych. Ca kowita powierzchnia wystawy wynios a ok. 570 tys. mkw. Na targach BAUMA odbywajàcych si w cyklu 3-letnim prezentowane sà g ównie sprz t, maszyny i urzàdzenia wykorzystywane w budownictwie. W tegorocznej wystawie udzia wzi li równie wystawcy z bran y górniczej, w tym m.in. polski producent maszyn i urzàdzeƒ dla górnictwa firma FAMUR. Odwiedzajàcy targi mogli si zapoznaç na stoisku firmy z ofertà urzàdzeƒ, które umo liwiajà wydobycie w gla kamiennego od przodka Êciany a na powierzchni. Produkty firmy FAMUR prezentowane podczas targów: System e-kopalnia Jego wspó praca z maszynami wchodzàcymi w sk ad kompleksu wydobywczego przyczynia si istotnie do zwi kszenia bezpieczeƒstwa pracy za óg górniczych, dzi ki znaczàcemu ograniczeniu koniecznoêci bezpoêredniej, bie- àcej obs ugi maszyn i urzàdzeƒ. Ciàg y monitoring oraz lepsza dost pnoêç informacji umo liwia wczeêniejsze reagowanie na zagro- enia i wyprowadzanie ludzi przed kulminacjà czynników ryzyka. System przewidziany jest do podnoszenia bezpieczeƒstwa ca ego procesu wydobycia w gla w najtrudniejszych warunkach geologicznych. Maszyny pracujàce w standardzie e-kopalnia mogà byç obj te zarówno zaawansowanym monitoringiem wybranych parametrów pracy kompleksu, jak i monitoringiem wizyjnym (system kamer) na zbiorczej wizualizacji na stanowiskach do owych oraz powierzchniowych. System umo liwia obserwacj rozk adu ciênienia w stojakach obudów Êcianowych (FAMAC RSPC), parametrów pracy kombajnu Êcianowego, w szczególnoêci Rys. 2. Przyk ad wdro enia systemu e-kopalnia aparatury elektrycznej (FAMAC OPTI), podstawowych parametrów drgaƒ i temperatury maszyn z elementami wirujàcymi (FAMAC VIBRO). Wszystkie te sygna y po- àczeniem Êwiat owodowym przesy ane sà na powierzchni kopalni do centrum dyspozytorskiego (rys. 1, 2). Zatrudnieni tam specjaliêci na bie àco poddajà zaawansowanej analizie wszystkie sygna y rejestrowane w danym systemie. Umo liwia Rys. 1. Elementy systemu e-kopalnia, jednego z rozwiàzaƒ FAMURU prezentowanego na targach to klientowi korzystanie z zaawansowanej diagnostyki maszyn i urzàdzeƒ bez koniecznoêci zatrudniania wykwalifikowanego personelu oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z us ug Centrum Diagnostycznego FAMUR pozwala zredukowaç koszty utrzymania ruchu. Centrum Diagnostyczne FA- Kompleks do eksploatacji MUR Jest integralnym elementem niskich pok adów w gla Zaprezentowane po raz pierwszy funkcjonowania systemu e-kopalnia. w listopadzie 2010 roku rozwiàzanie, pozwala wydajnie wydobywaç pok ady w gla o mià szoêci 0,9 1,5 m oraz 1,2 1,8 m. Stanowi on alternatyw dla metody strugowej szczególnie w pok adach zalegajàcych w trudnych warunkach górniczo- -geologicznych. Kompleks FL12/18 Rys. 3. Kompleks do eksploatacji niskich pok adów w gla wykonany jest w ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 7

6 Relacja z III Otwartej Konferencji Lean W dniach 9 11 kwietnia 2013 roku w Centrum Wyk adowo-konferencyjnym Politechniki Poznaƒskiej odby a si III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu. Zgodnie z przewidywaniami organizatorów wzi o w niej udzia ponad 1000 osób. Konferencja jest darmowa i ogólnodost pna, co pozwala wielu firmom szczególnie w dobie obecnego kryzysu uzyskiwaç potrzebnà wiedz i szukaç inspiracji do dalszego rozwoju. Warto równie dodaç, e jest to najwi ksza w Polsce konferencja poêwi cona ciàg emu doskonaleniu. Wydarzenie ju na sta e wesz o do kalendarzy dyrektorów, managerów, kierowników i specjalistów, pracujàcych na co dzieƒ nad doskonaleniem organizacji. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zaobserwowali zwi kszonà obecnoêç innych osób, np. z dzia ów HR, które równie poszukujà wiedzy na temat Lean. Dokoƒczenie z 7 str. standardzie e-kopalnia z pe nà diagnostykà i monitoringiem wszystkich istotnych parametrów oraz transmisjà tych danych do dyspozytorni kopalni oraz Centrum Diagnostycznego Grupy FAMUR. Oznacza to, e àczy prac zespo u nowoczesnych, wysoko wydajnych i bezpiecznych maszyn dla górnictwa z systemami informatycznymi, pozwalajàcymi na zdalny nadzór oraz diagnostyk stanu technicznego kompleksu wydobywczego (e-kopalnia). Wi cej informacji: Uczestnicy konferencji reprezentowali ponad 450 firm reprezentujàcych wszystkie ga zie gospodarki. Dominowa y firmy produkcyjne: od przemys u ci kiego po ma e firmy rodzinne zatrudniajàce kilkunastu pracowników. Blisko jedna trzecia uczestników by y to osoby zatrudnione w bran y us ugowej, m.in. w bankach, firmach logistycznych czy centrach IT specjalnie dla nich przeznaczony by trzeci dzieƒ konferencji. Na konferencji znaleêli si reprezentanci wszystkich województw. W ciàgu 3 dni, 49 prelegentów zaprezentowa o 37 wystàpieƒ. WÊród firm dzielàcych si swojà wiedzà i doêwiadczeniem z uczestnikami znalaz y si m.in.: Volkswagen, Volvo, Philips, Siemens, Poczta Polska, Bank BG i Sodexo. Ró norodnoêç firm i prezentowanych tematów zaspokoi a ciekawoêç zarówno osób zainteresowanych zagadnieniami typowo technicznymi w Lean, jak i osób pracujàcych np. nad zmianà kultury organizacyjnej. Po ka dej prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania z sali. Wiele dyskusji kontynuowano w kuluarach. Po raz pierwszy w historii konferencji uruchomiono drugà ma à sal konferencyjnà, w której pierwszego dnia odby si panel Lean w Farmacji wspó organizowany przez ISPE, a drugiego dnia uczestnicy mogli wziàç udzia w warsztatach i panelach dyskusyjnych z praktykami. W trzecim dniu konferencji odby o si, zorganizowane wspólnie z firmà Shinsei Consulting spotkanie z Mikiharu Aoki guru systemu produkcyjnego Toyoty. Drugim zagranicznym goêciem by Bob Emiliani uczestnicy mogli wys uchaç jego wyk adu na temat Przywództwa w Lean za poêrednictwem wideokonferencji. Uczestnicy konferencji zwracali uwag na atmosfer otwartoêci, która sprzyja a wymianie doêwiadczeƒ. Organizatorzy zadbali o stworzenie mo liwoêci nawiàzywania kontaktów, co w wielu przypadkach sprzyja potem wzajemnym wizytom w firmach, które pozna y si w aênie na konferencji. Po raz pierwszy w tym roku zorganizowany zosta dzieƒ benchmarkingu, trzy firmy: Philips, Arjohuntleigh i Poczta Polska zgodzi y si zaprosiç do siebie grup ponad czterdziestu uczestników, z którymi podzieli y si w asnymi doêwiadczeniami, ale te uzyska y od uczestników wizyt uwagi na temat swojej dzia alnoêci. Nawiàzywaniu nowych znajomoêci biznesowych sprzyja y te imprezy towarzyszàce konferencji. WÊród uczestników konferencji rozlosowanych zosta o ponad 60 ksià ek, kilka szkoleƒ i mo liwoêç testowania zaawansowanych systemów IT w przedsi biorstwach. Zdobywaniu wiedzy sprzyja y te stoiska firm dostarczajàcych rozwiàzania techniczne i systemowe pomagajàce w doskonaleniu organizacji ustawione w holu konferencji. Patronat honorowy nad konferencjà, ju po raz trzeci, objà Prezydent miasta Poznania oraz Rektor Politechniki Poznaƒskiej. Patronatu udzieli o te 7 organizacji biznesowych o zasi gu zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, oraz 35 uznanych czasopism i portali o charakterze bran owym, jak i biznesowym. Zorganizowanie tak du ego wydarzenia nie by oby mo liwe, gdyby nie wsparcie sponsorów i partnerów konferencji. Sponsorem G ównym wydarzenia by a firma Astor. W organizacji pomaga o te wielu wolontariuszy, m.in. studenci Politechniki Poznaƒskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wi kszoêç wystàpieƒ i prezentacji znajduje si na stronie internetowej konferencji: oraz na fanpage u Otwartej Konferencji Lean na Facebooku. 8 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

7 Najnowsze pakiety rozwiàzaƒ Autodesk 2014 dla przemys u zwi kszajà innowacyjnoêç produkcji Rodzina rozwiàzaƒ Autodesk 2014 dla przemys u obejmuje: Autodesk Product Design Suite i Autodesk Factory Design Suite. Pakiety te zapewniajà kompletny zestaw narz dzi oraz us ug w chmurze, upraszczajàcy przep ywy pracy w zakresie projektowania, wizualizacji i symulacji produktu, poczàwszy od fazy rozwoju, a skoƒczywszy na jego wprowadzeniu na rynek. Dodatkowo portfolio rozwiàzaƒ Autodesk 2014 do symulacji zapewnia szybsze, bardziej precyzyjne i elastyczne podejêcie do analizowania, optymalizacji i weryfikacji projektów na wczesnych etapach procesu projektowego. Pakiety Autodesk 2014 dost pne sà w trzech wersjach: Standard, Premium i Ultimate. Najwa niejsze cechy pakietów to: Wprowadzenie rozwiàzania Autodesk ReCap nowego oprogramowania i us ugi w chmurze pozwalajàcego na obróbk chmury punktów. Umo liwia ono tworzenie modeli 3D obiektów fizycznych oraz otoczenia, a tak e przeniesienie do projektu aktualnego otoczenia danego urzàdzenia; Ulepszenia oprogramowania Autodesk Inventor, zapewniajàce m.in. lepszà skalowalnoêç w przypadku wyjàtkowo du ych zespo ów produktów lub zak adów produkcyjnych; ZgodnoÊç z produktami Autodesk Revit, dzi ki czemu producenci materia ów budowlanych mogà w atwy sposób przekszta caç szczegó owe komponenty stworzone w Autodesk Inventor na pliki programu Revit w celu wykorzystania ich jako zasobów BIM. Pakiet Product Design Suite Premium 2014 po raz pierwszy obejmuje oprogramowanie Autodesk Inventor Professional, dzi ki któremu producenci uzyskujà pe nà funkcjonalnoêç cyfrowego projektowania wraz ze zintegrowanymi funkcjami w obr bie symulowania, sterowania i narz dzi (rys. 1). Wersja Ultimate zosta a z kolei wzbogacona o oprogramowanie Autodesk NavisworksManage do zarzàdzania projektami, w tym analizy, planowania, kalkulacji kosztów, wizualizacji i wspó pracy w zakresie projektów. Product Design Suite Standard zawiera teraz tak- e oprogramowanie AutoCAD Raster Design do edycji danych rastrowych i ich konwersji do danych wektorowych, dzi ki czemu u ytkownicy mogà lepiej wykorzystaç zeskanowane papierowe rysunki, mapy, obrazy satelitarne i podobne dane z AutoCAD. Factory Design Suite 2014 zapewnia dost p do interoperacyjnych narz dzi planowania i optymalizacji linii produkcyjnych, zasobów w chmurze, a tak e rozbudowanych narz dzi do wizualizacji i analizy, które przyczyniajà si do zwi kszenia dok adnoêci i wydajnoêci projektowania oraz usprawnienia komunikacji. Dodatkowe, nowe funkcje dost pne w pakiecie 2014 to rozbudowane adnotacje, rozszerzona biblioteka elementów technologicznych oraz usprawnione wykorzystanie chmur punktów, umo liwiajàce przedstawienie rzeczywistego stanu fabryki. Pakiet zapewnia tak e lepszà integracj z oprogramowaniem Autodesk Vault do zarzàdzania danymi. Rodzina produktów Autodesk do symulacji obejmuje oprogramowanie Autodesk SimulationMechanical, Autodesk Simulation CFD i Autodesk SimulationMoldflow w wersji Jest to wszechstronny zestaw narz dzi do symulacji, który mo na atwo zintegrowaç na ka dym etapie procesu tworzenia produktu. NowoÊci w zakresie narz dzi symulacyjnych obejmujà: Autodesk SimulationMechanical: nowe narz dzia do przeprowadzania testów upadkowych i optymalizacji parametrycznej. Autodesk Simulation CFD: zwi kszenie ogólnej wydajnoêci produktu nawet o 13%, a tak e mo liwoêç symulacji otwartych powierzchni ruch cieczy w zbiorniku, przelewanie, otwarty przep yw w kanale oraz interakcja cia o sta e/ciecz (rys. 2). a) b) Rys. 1. Autodesk Product Design Suite 2014 obejmuje oprogramowanie Autodesk Inventor Professional, dzi ki któremu producenci uzyskujà pe nà funkcjonalnoêç cyfrowego projektowania wraz ze zintegrowanymi funkcjami w obr bie symulowania, sterowania i narz dzi ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013 9

8 Rys. 2. Autodesk SimulationMoldflow 2014: Conformal Cooling Rys. 3. Autodesk Simulation CFD 2014: Free Surface Liquids Autodesk SimulationMoldflow: nowe funkcje w zakresie projektowania kana ów ch odzàcych, co pozwala skróciç czas cyklu formowania i zwi kszyç jakoêç produktu. Formowanie ciênieniowe (Compressionmolding) umo liwia przeprowadzanie symulacji du ych, lekkich komponentów, których powierzchnia musi byç wysokiej jakoêci, jak np. komponenty samochodowe. AZM300 blokada elektromagnetyczna bezpieczeƒstwa Na targach AUTOMATICON 2013 Grupa Schmersal pokaza a m.in. jako nowoêç innowacyjnà blokad Fot. AM elektromagnetycznà bezpieczeƒstwa, jednà dla wszystkich sytuacji monta owych. Blokada znajduje zastosowanie w ochronie przed niebezpiecznymi ruchami maszyn, ochronie ludzi i procesów (AZM300Z monitorowane ryglowanie, AZM300B monitorowane zamkni cie), ochronie przed próbami manipulowania systemami bezpieczeƒstwa dzi ki indywidualnemu kodowaniu. Blokada AZM300 ma innowacyjny system ryglowania w formie krzy a maltaƒskiego, który umo liwia jej aktywacj w trzech p aszczyznach, a wi c ta jedna blokada mo e byç u ywana w os onach uchylnych z zawiasami po lewej lub prawej stronie oraz w os onach przesuwnych. U ycie blokady nie wymaga stosowania dodatkowych komponentów, takich jak odboje lub zatrzaski, które sà z nià zintegrowane. AZM 300 ma tak e funkcj regulowania si y zatrzasku, czyli niezwiàzanà z bezpieczeƒstwem funkcj przytrzymywania drzwi, gdy blokada nie jest zaryglowana. Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który ma trzy poziomy kodowania. W wersji podstawowej czujnik akceptuje ka dy aktywator. Kodowana wersja b dzie dzia a a tylko przy u yciu indywidualnie kodowanego aktywatora. Procedura parowania aktywatora z blokadà mo e byç wielokrotnie powtarzana. Trzecia dost pna wersja wymaga zastosowania aktywatora, z którym blokada zosta a sparowana przy pierwszym uruchomieniu. U ytkownik mo e wybraç wariant kodowania odpowiedni do swojej aplikacji. Jest to wa ne udo- 10 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

9 godnienie, poniewa manipulowanie systemem bezpieczeƒstwa nadal jest problemem, a stosowanie blokad z indywidualnie kodowanymi aktywatorami znacznie to utrudnia. Nowa elektromagnetyczna blokada bezpieczeƒstwa spe nia wymagania PL e wg normy ISO EN oraz SIL 3. Obudowa urzàdzenia nie ma miejsc, w których móg by si gromadziç osad. Aktywator tak e wykonany jest z elementów o zaokràglonych kraw dziach. Dodatkowo blokada AZM300 jest odporna na dzia anie wi kszoêci detergentów, a dzi ki wysokiemu stopniowi ochrony IP 69K sprawdzi si w zastosowaniach o wysokich wymaganiach higienicznych. Inne zalety blokady to: zwarta budowa ma y pobór pràdu ryglowanie spr ynà lub napi ciem atwy monta na systemach profilowych si a ryglujàca 1000 N nastawiana si a przytrzymania aktywatora 25 do 50 N ponad kombinacji kodowania. OGM-EX III/NC III nowa szlifierka do wa ków Okamoto Szlifowanie wg biajàce, wzd u ne, oscylacyjne, czo a i wielokrotne szlifowanie wg biajàce nowe maszyny OGM EX III/NC III firmy Okamoto znajdujà zastosowanie w ró nych obszarach produkcji przemys owej, zarówno pojedynczych serii, jak i wydajnej produkcji du ych serii w trybie trzyzmianowym. Kompaktowe urzàdzenia majà mas do 6 ton i o e w kszta cie litery T. Monolityczny korpus zapewnia wi kszà stabilnoêç i sztywnoêç. R cznie Fot. Okamoto Europe wykonane podwójne prowadnice V o specjalnej pow oce zapewniajà spokojnà i bezawaryjnà prac sto u maszyny oraz dodatkowo dobrà amortyzacj drgaƒ. Tarcze szlifierskie i wrzeciona sà nap dzane silnikami pràdu przemiennego. Okamoto oferuje dwa typoszeregi urzàdzeƒ: model typoszeregu OGM-EX III z funkcjà automatycznego obciàgania, a tak e serii OGMNC III z 10-stopniowym programem szlifowania do wykonywania bardziej z o onych kszta tów. Dok adne wartoêci przyrostowe posuwów osi maszyn wynoszàce 0,0001 mm, gwarantujà maksymalnà precyzj równie podczas szlifowania z wg bianiem skoênym przy pr dkoêci szlifowania maksymalnie do 45 m/s. Zastosowanie inteligentnego sterowania, nawet niedoêwiadczonym operatorom maszyn daje mo liwoêç zaprogramowania z o- onych cykli szlifowania. Za pomocà funkcji Teach In mo na na graficznym wy- Êwietlaczu, w krótkim czasie, automatycznie ustawiç optymalne parametry szlifowania. Mo liwe jest zapisanie do 21 programów. Ponadto domyêlnie zdefiniowane sà ró ne cykle szlifowania i obciàgania, a przerwanie obciàgania mo na wybraç w ka dym momencie podczas szlifowania. Dodatkowe wyposa enie daje u ytkownikowi mo liwoêç dopasowania maszyn OGM do indywidualnych wymagaƒ. Przyk adowo mo liwa jest integracja urzàdzenia do szlifowania wewn trznego z automatycznym cyklem szlifowania i wrzecionami pracujàcymi z pr dkoêcià obr/min. Ponadto istnieje mo liwoêç optymalnego dopasowania do swoich potrzeb ró nych systemów pomiaru po o enia i Êrednicy oraz systemu sterowania szczelinà powietrznà. Nowe szlifierki do wa ków typoszeregu OGM-EX III/NC III dysponujà mocà i wydajnoêcià umo liwiajàcà wykorzystanie nowoczesnych materia ów Êciernych. Dzi ki temu umo liwiajà szybkie i ekonomiczne szlifowanie nawet trudno skrawalnych materia ów przy zachowaniu maksymalnej precyzji. èród o: Okamoto Europe ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/

10 Szybsze projektowanie p atowców z nowà wersjà oprogramowania Syncrofit Najnowsza wersja oprogramowania Syncrofit firmy Siemens wprowadza nowe funkcje s u àce do rozplanowania elementu z àcznego oraz wymiarowania cz Êci, które pozwolà projektantom p atowców skróciç czas (nawet o 40 procent) niezb dny do skonstruowania Manufacturing Environment Êrodowisko produkcyjne p atowców) z oprogramowaniem NX przeznaczonym do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analiz in ynierskich (CAD/CAM/CAE) (rys.). Modu AME, który jest tak e zintegrowany z systemem V5 CAD oprogramowania CATIA, umo liwia Modu AME jest teraz zintegrowany z oprogramowaniem NX przeznaczonym do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analiz in ynierskich in ynierom cyfrowe definiowanie zmieniajàcego si stanu danej cz Êci, w miar jak te zmiany sà wprowadzane na ró nych etapach monta u p atowca. Pozwala to na redukcj kosztów prac rozwojowych, popraw jakoêci produktu oraz spe nienie harmonogramów prac. Oprogramowanie Syncrofit 13 ma rozszerzone mo liwoêci integracji z platformà Teamcenter. Pozwala to u ytkownikom na automatyczne kojarzenie i zarzàdzanie danymi w zautomatyzowanych procesach monta u produkcyjnego, eliminujàc pracoch onny i podatny na b dy monta r czny. Pozwala ono tak e zminimalizowaç prawdopodobieƒstwo wykorzystywania nieaktualnych danych produkcyjnych, co mog oby prowadziç do wytwarzania nadmiernej iloêci odpadów i koniecznoêci licznych przeróbek. szablonów elementu z àcznego, dokonania wst pnego zwymiarowania cz Êci, zatwierdzenia projektów oraz dostosowania ich do kolejnych zmian projektowych. Nowa wersja oprogramowania (Syncrofit 13) eliminuje koniecznoêç r cznego sprawdzania przez in ynierów, czy setki tysi cy, a nawet miliony elementów z àcznych w konstrukcji p atowca zosta y prawid owo u yte zgodnie z planem oraz czy monta spe nia wymagania projektowe. Oprogramowanie Syncrofit 13 zapewnia ponadto rozszerzonà integracj z platformà Teamcenter firmy Siemens. Oprogramowanie Syncrofit jest wykorzystywane do projektowania i produkcji z o onych zespo ów i du ych konstrukcji lotniczych. Tradycyjne metody wykorzystywania elementów z àcznych p atowców by y nadzwyczaj pracoch onne i cz sto stanowi y êród o kosztownych b dów i stwarza y koniecznoêç przeróbek na etapie wytwarzania. Oprogramowanie Syncrofit 13 zwi ksza mo liwoêci asortymentu produktów Siemens oferowanych do rozwijania produkcji p atowców, przez zintegrowanie modu u AME (Airframe Automatyczny uk ad nap du jazdy na wszystkie ko a Nowym rozwiàzaniem firmy Bosch Rexroth jest Wysokowydajna Kontrola Trakcji (HET), która zapewnia jednoczesnà realizacj dwóch, cz sto sprzecznych wymagaƒ: najwy szej mo liwej si y uciàgu w trudnych warunkach i zachowania optymalnej efektywnoêci energetycznej. SprawnoÊç energetyczna uk adu Kontroli Trakcji (HET) wynika HET High Efficiency Traction na przyk adzie zamiatarki ulic, umo liwia prze- àczanie automatyczne na tryb nap d na wszystkie ko a przy zachowaniu wysokiej sprawnoêci uk adu nap dowego jazdy mi dzy innymi z faktu, e nap d na wszystkie ko a aktywowany jest tylko wtedy, gdy jest potrzebny ca kowicie automatycznie, bez adnego dzia ania podejmowanego przez kierowc. Uk ad Kontroli Trakcji (HET) ca kowicie eliminuje pogorszenie sprawnoêci maszyny. Specjalnie opracowany blok zaworów zapewnia, e nadmiarowy olej hydrauliczny, którego przep yw jest spowodowany przez naturalny poêlizg kó, jest kierowany na stron niskociênieniowà obwodu. Dodatkowo, blok zaworów HET nie jest umieszczony w linii g ównej uk adu hydraulicznego, dzi ki czemu w jeszcze wi kszym stopniu mo na zminimalizowaç ewentualne straty. System HET jest niezwykle elastycznym rozwiàzaniem i mo e byç stosowany w wielu rozmaitych typach pojazdów, takich jak pojazdy dla s u b miejskich (komunalnych), miniwywrotek oraz niewielkich adowarek przedsi biernych. èród o: Bosch Rexroth 12 ROK WYD. LXXII ZESZYT 6/2013

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo