Wykład 3. Temat: Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Promocja nowego przedsięwzięcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3. Temat: Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Promocja nowego przedsięwzięcia."

Transkrypt

1 Wykład 3 Temat: Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Promocja nowego przedsięwzięcia. Urzędy w których rejestruje się działalność gospodarczą: 1. Urząd gminy 2. GUS 3. Bank 4. Urząd Skarbowy 5. ZUS 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji Na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej kaŝda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie takie powinno zawierać najwaŝniejsze informacje na temat firmy, czyli: nazwa firmy, miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. datę rozpoczęcia działalności gospodarczej Polska Klasyfikacja Działalności jest ona umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki. Czyli jest to spis wszystkich rodzajów działalności gosp. jakie moŝemy prowadzić. A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B. Górnictwo i wydobywanie C. Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F. Budownictwo G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle H. Transport i gospodarka magazynowa I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1

2 J. Informacja i komunikacja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne P. Edukacja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S. Pozostała działalność usługowa T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U. Organizacje i zespoły eksterytorialne Wymagane dokumenty i dane objęte wnioskiem Przedsiębiorca będący osobą fizyczną moŝe podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania przedsiębiorcy jest miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL. 2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŝeli stale wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania równieŝ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca. 3. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności PKD. 4. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu, jeŝeli: 1. Zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy. 2. Zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 3. Prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Krok drugi: Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do urzędu statystycznego i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON 2

3 Potrzebne formularze: RG-1 REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej jest informatyczną ewidencją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Rejestr prowadzony jest przez GUS. Numer REGON nadawany jest w trakcie rejestrowania działalności gospodarczej. KaŜdy numer identyfikuje danego przedsiębiorcę w bazie prowadzonej przez Urząd Statystyczny. W ciągu 14 dni od dnia powstania firmy naleŝy zgłosić rozpoczęcie działalności w Urzędzie Statystycznym Województwa, w którym mieści się jej siedziba, w celu uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do wniosku naleŝy dołączyć zaświadczenie, odpis lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o nadaniu 9-cyfrowego numeru REGON wydawane jest przez Urząd Statystyczny w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia do urzędu. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka Potrzebne formularze: wniosek do konta firmowego Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, naleŝy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. ZałoŜenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, poniewaŝ w takich przypadkach jedyną formą zapłaty jest przelew bankowy. Na rachunek ten jest równieŝ przelewany zwrot bezpośredni podatku VAT. Rachunek firmowy moŝe być uŝywany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. O załoŝeniu konta naleŝy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS. W celu załoŝenia konta, banki wymagają dokumentów takich jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja, REGON, dowód osobisty, wzór pieczątki firmowej. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać: - oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) - dane teleadresowe siedziby firmy - numer REGON - numer NIP Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania Potrzebne formularze: NIP-1 3

4 NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej. Zgodnie z ustawą z 13 X 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty będące podatnikami podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer NIP. W celu otrzymania numeru składamy we właściwym U.S. zgłoszenie. Otrzymany numer słuŝy do identyfikacji bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków. Numeru identyfikacji podatkowej nadawany jest w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności (jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący). Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu - rentowemu - wypadkowemu - zdrowotnemu - dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy - dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz: - składki ZUS dla pracowników - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: - ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy - ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej) - ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy równieŝ wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie - ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyŝszą; moŝna je uzyskać w oddziale ZUS. Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy 4

5 i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien takŝe złoŝyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Rejestracja firmy od marca 2009 procedura zakładania firmy została znacznie uproszczona. Nowelizacja przepisów dotyczących zakładania firm zniosła opłatę uiszczaną za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz umoŝliwiła podjęcie działalności od dnia dokonania wpisu w Urzędzie Gminy. Osoba zakładająca firmę wypełnia formularz EDG-1 zawierający 3 zgłoszenia w jednym ( wniosek o REGON, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do US, zgłoszenie płatnika składek ), który składa w Urzędzie Gminy, ten następnie przesyła pozostałe dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego. Promocja przedsięwzięcia Promocja jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Komunikowanie się z rynkiem jest to zestaw środków, za pomocą których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem (ofertą) lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem. Instrumenty promocji System komunikacji marketingowej składa się z czterech podstawowych narzędzi: reklama, czyli bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma prezentacji i promocji produktu; promocja sprzedaŝy obejmująca zespół materialnych bodźców zwiększających atrakcyjność sprzedaŝy danego produktu oraz chęć zakupu; sprzedaŝ osobista, polegająca na prezentowaniu produktów firmy przez bezpośrednie kontakty osobowe handlowców z konsumentami; propaganda marketingowa (public relations i publicity), stanowiąca kompleks działań związanych z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego wizerunku firmy/ /produktu na rynku. Reklama charakterystycznymi cechami reklamy są: publiczna prezentacja; reklama jest publicznym środkiem przekazu, co nadaje danemu produktowi pewne właściwości i sugeruje określony standard oferty; przenikliwość; reklama umoŝliwia sprzedawcy wielokrotne powtarzanie przekazu, jednocześnie nabywca ma moŝliwość porównywania przekazów konkurentów; 5

6 wzmocniona siła wyrazu; reklama daje moŝliwość zaprezentowania firmy i jej produktu poprzez pomysłowe uŝycie słowa pisanego, dźwięku, barwy, itp.; bezosobowość; odbiór reklamy nie jest przymusem dla adresatów; reklama jest tylko monologiem, a nie dialogiem z audytorium. Głównym celem reklamy jest aktywizacja sprzedaŝy. Promocja sprzedaŝy: charakterystyczne cechy promocji sprzedaŝy: komunikację; przyciąga uwagę i dostarcza informacji, które kierują nabywcę do produktu; bodźce; promocja sprzedaŝy opiera się na ulgach, zachętach i bodźcach, które mają konkretną wartość dla nabywcy; zaproszenie; stanowi wyraźne zaproszenie do natychmiastowej transakcji. SprzedaŜ osobista charakterystyczne cechy: Osobista konfrontacja; sprzedawca (agent, akwizytor) osobiście prezentuje produkt firmy potencjalnemu nabywcy. W kontaktach przedsiębiorstwo - klient zawsze występuje sprzedawca i jest on wizytówką firmy. Od jego uprzejmości, kultury osobistej, fachowości zaleŝy często zakup. Utrzymanie znajomości; sprzedaŝ osobista prowadzi do powstania wszelkiego rodzaju relacji pomiędzy sprzedawcą a klientem, rozciągających się od zwykłych kontaktów handlowych, poprzez typowe znajomości aŝ do przyjaźni. Skuteczni sprzedawcy dbają o interesy nabywców, chcą w ten sposób podtrzymać znajomość w długim okresie. Odpowiedź; sprzedaŝ osobista sprawia, Ŝe klient czuje się zobligowany do wysłuchania tego, co mówi sprzedawca i udzielenia odpowiedzi (nawet gdyby miało to być jedynie słowo dziękuję"). Propaganda marketingowa Charakterystyczne cechy: wysoka wiarygodność; ogólne wiadomości wydają się odbiorcom bardziej autentyczne i godne zaufania niŝ reklama; zaskoczenie; działanie public relations moŝe dotrzeć do wielu adresatów unikających reklamy i kontaktów ze sprzedawcami; przekaz dociera jako część ogólnych wiadomości, a nie jako informacja handlowa; wyróŝnienie; public relations, tak zresztą jak reklama ma moŝliwość wyróŝnienia danej firmy lub produktu. 6

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo