Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"

Transkrypt

1

2 Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Sylwestrzak Wydanie 1 Warszawa 2012

3 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Zakres postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zakres przedmiotowy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uwagi wstępne Praktyki ograniczające konkurencję Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Zakaz nadużywania pozycji dominującej Koncentracje przedsiębiorców Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakres podmiotowy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uwagi ogólne Pojęcie przedsiębiorcy Pojęcie konsumenta Rynek właściwy Zakres terytorialny ROZDZIAŁ II. Usytuowanie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie postępowania administracyjnego Wyjaśnienie pojęcia postępowanie przed Prezesem Urzędu Rodzaje postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie postępowania administracyjnego Odesłanie do Kodeksu postępowania administracyjnego

5 Spis treści ROZDZIAŁ III. Przedmiot, cel i funkcje postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przedmiot postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cel postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uwagi ogólne Dobra podlegające ochronie na gruncie ustawy antymonopolowej Pojęcie interesu publicznego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Funkcje postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ IV. Zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ V. Pozycja prawna podmiotów postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja prawna organu prowadzącego postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów Właściwość Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja prawna strony w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pozycja prawna innych podmiotów postępowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Podmioty na prawach strony Uczestnicy postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ VI. Czynności procesowe podejmowane w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania zakazanych praktyk Przesłanki warunkujące wszczęcie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

6 Spis treści Wszczęcie postępowania wyjaśniającego Pozytywne przesłanki wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Negatywne przesłanki wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Forma prawna wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Data wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prawna specyfika zawieszenia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ VII. Specyfika prawna przebiegu postępowania dowodowego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zasady rządzące postępowaniem dowodowym Środki dowodowe w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rola rozprawy w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ VIII. Czynności orzecznicze w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów Uwagi ogólne Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję Decyzja w sprawie uznania praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazująca zaniechanie jej stosowania Decyzja w sprawie uznania praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania Decyzja zobowiązująca przedsiębiorcę do zapobieżenia naruszeniom zakazu praktyk ograniczających konkurencję Decyzja w sprawie zastosowania środków tymczasowych Decyzje w sprawach koncentracji Decyzja w sprawie bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji Decyzja w sprawie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji

7 Spis treści Decyzja w sprawie wyrażenia zgody wyjątkowej Decyzja w sprawie zakazu dokonania koncentracji Decyzja w sprawie przywrócenia konkurencji na rynku Decyzja w sprawie przedłużenia terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Decyzja w sprawie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania Decyzja w sprawie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania Decyzja zobowiązująca do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów Decyzje w sprawach nakładania kar pieniężnych Decyzja w sprawie umorzenia postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Postanowienia w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prawne kontrowersje dotyczące ugodowego rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów ROZDZIAŁ IX. Szczególny tryb weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uwagi ogólne Samokontrola rozstrzygnięć wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako sąd właściwy w sprawach weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Specyfika prawna odwołania od decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz procedury załatwiania tego odwołania Specyfika prawna zażalenia od postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz procedury załatwiania tego zażalenia

8 Spis treści 6. Rozstrzygnięcia oraz procedura ich wydawania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nadzwyczajne tryby wzruszania rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ROZDZIAŁ X. Charakter prawny postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumowanie rozważań Bibliografia

9 Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 98/27/WE dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, Dz.Urz. WE L 166/51, obecnie nie obowiązuje dyrektywa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE 2009/22/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, Dz.Urz. UE 2009 L 110/30 k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. k.p.a. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm. k.p.c. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. obwieszczenie KE obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz.Urz. WE 1997 C 372/5 p.p.s.a. ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz.Urz. UE 2003 L 1/1 ze zm. rozporządzenie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia nr 139/ r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.Urz. UE 2004 L 24/1 11

10 Wykaz skrótów rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europej- skiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ( Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów ), Dz.Urz. UE 2004 L 364/1 zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, M.P. Nr 97, poz. 846 ze zm. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany: Dz.Urz. UE 2010 C 83/1, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31 ze zm. Dz.Urz. UE 2002 C 325/13 ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz ze zm., obecnie nie obowiązuje ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowych, Dz.U. Nr 171, poz ustawa z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm., obecnie nie obowiązuje ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm. rozporządzenie nr 2006/2004 statut UOKiK TFUE TWE u.o.k.k. z 2000 r. u.o.k.k. u.p.n.p.r. u.p.p.m. u.z.n.k. Organy, instytucje i organizacje KE Komisja Europejska NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SAM Sąd Antymonopolowy SN Sąd Najwyższy SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK Trybunał Konstytucyjny TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE Unia Europejska UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny Publikatory Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12

11 Wykaz skrótów Dz.Urz. UOKiK Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dz.Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej M.P. Monitor Polski Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem Apel W-wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie BSN Biuletyn Sądu Najwyższego OG Orzecznictwo Gospodarcze ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy, Seria A POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Zb.Orz. Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Czasopisma AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis Biul.Skarb. Biuletyn Skarbowy KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. Kwartalnik Prawa Publicznego MoP Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OMT Organizacja Metody Technika PB Prawo Bankowe PiP Państwo i Prawo PPE Przegląd Prawa Ekonomicznego PPEur Przegląd Prawa Europejskiego PPH Przegląd Prawa Handlowego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PZ Problemy Zarządzania R.Pr. Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SPE Studia Prawno-Ekonomiczne 13

12 Wykaz skrótów ST Samorząd Terytorialny St.Praw. Studia Prawnicze TPP Transformacje Prawa Prywatnego ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne Lex LexPolonica system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o.

13 Wprowadzenie Wolna konkurencja jest mechanizmem, który najskuteczniej wymusza efektywność gospodarowania, a także stanowi gwarancję ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. W wyniku przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wolna konkurencja stała się dobrem chronionym prawnie. To spowodowało konieczność stworzenia odpowiednich norm materialnego oraz proceduralnego prawa ochrony konkurencji (prawa antymonopolowego). Bez istnienia odpowiednich instytucji oraz procedur trudna byłaby realizacja ochrony konkurencji jako mechanizmu rynkowego. Ochrona konkurencji i konsumentów wymaga ingerencji ze strony organów władzy publicznej. Istotny wpływ na rozwój polskiego prawa konkurencji miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wynikające stąd dla państwa polskiego obowiązki dostosowania istniejącego prawa w zakresie ochrony wolnej konkurencji do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej 1. Obowiązująca ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 2 to efekt wieloletniego doświadczenia orzecznictwa antymonopolowego zarówno 1 Przede wszystkim uregulowania zawarte w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany: Dz.Urz. UE 2010 C 83/1, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. dalej jako TFUE (dawny art. 81 i 82 TWE Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zmieniony przez Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE 2007 C 306/1 ze zm. dalej traktat lizboński) oraz w aktach prawa wtórnego, głównie w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. WE 2003 L 1/1) dalej rozporządzenie nr 1/2003 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.Urz. UE 2004 L 24/1 dalej rozporządzenie nr 139/ Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. dalej u.o.k.k., ustawa antymonopolowa z 2007 r. 15

14 Wprowadzenie polskiego, jak i zagranicznego, w szczególności europejskiego. Ustawa antymonopolowa z 2007 r. została uchwalona w związku z koniecznością wdrożenia rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych przewidzianych w rozporządzeniu nr 2006/ oraz zmiany postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK, Prezes Urzędu ) 4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. obok przepisów ustrojowych i materialnoprawnych zawiera również rozbudowane przepisy proceduralne normujące tryb załatwiania spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Istniejące unormowanie wzbudza zainteresowanie ze względu na złożoność problematyki związanej z określeniem charakteru tego postępowania. Jest to bowiem postępowanie w sprawach szczególnie skomplikowanych, łączących w sobie złożone kwestie prawne i ekonomiczne, postępowanie wymagające skutecznych środków dowodowych i efektywnych instrumentów ochrony praw podstawowych przedsiębiorców oraz konsumentów. Postępowanie przed Prezesem UOKiK prowadzone jest jako postępowanie wyjaśniające, postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i w sprawach koncentracji, postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz postępowanie w sprawach nałożenia kar pieniężnych. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia postępowania kontrolnego. Niniejsze opracowanie dotyczy charakteru prawnego jurysdykcyjnego postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK, który jest pozaresortowym, centralnym organem administracji rządowej. Zatem poza zakresem rozważań pozostaje problematyka postępowania służącego wyegzekwowaniu wykonania rozstrzygnięć Prezesa Urzędu oraz postępowania kontrolnego, a także postępowania w sprawach skarg i wniosków. Powyższe pozwoliło skoncentrować uwagę badawczą na jurysdykcyjnym postępowaniu przed Prezesem Urzędu obejmującym postępowanie anty- 3 Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ( Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów ), Dz.Urz. UE 2004 L 364/1 dalej rozporządzenie nr 2006/ Zob. uzasadnienie projektu ustawy, Sejm RP V kadencji, nr druku 1110 (http://orka. sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1110.htm). 16

15 Wprowadzenie monopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji, postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, postępowanie w sprawach nałożenia kar pieniężnych oraz poprzedzającym je postępowaniu wyjaśniającym. Z uwagi na szeroki i sporny charakter podejmowanej problematyki konieczne było dokonanie ustaleń terminologicznych oraz określenie pola badawczego. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera legalnej definicji pojęcia postępowanie przed Prezesem Urzędu. Na potrzeby opracowania przyjęłam wąskie znaczenie tego pojęcia, uznając, że jest to postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ochrony konkurencji (sprawach antymonopolowych) oraz ochrony konsumentów. W ten sposób rozumiane postępowanie przed Prezesem Urzędu nie obejmuje wszystkich działań tego organu oraz podmiotów postępowania, lecz tylko postępowanie ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej. Problematyka postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została wybrana z kilku względów, zarówno natury obiektywnej, jak i subiektywnej. Podstawową inspiracją stała się polemika prowadzona od wielu lat odnośnie do charakteru postępowania przed tym organem oraz liczne zmiany przepisów normujących postępowanie przed Prezesem UOKiK. Ponadto należy podkreślić, że w literaturze polskiej brak monografii ujmujących w sposób kompleksowy i porównawczy postępowanie przed organem antymonopolowym. Liczne opracowania dotyczą przede wszystkim materialnego prawa antymonopolowego. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jako postępowanie administracyjne charakteryzuje wiele odmienności względem postępowania ogólnego (jurysdykcyjnego), uregulowanego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego 5. Celem opracowania jest analiza podstawowych instytucji prawnych postępowania przed Prezesem UOKiK, takich jak: zasady postępowania, strony, organ, wszczęcie postępowania, przebieg, rozstrzygnięcia, środki prawne. Rozważania skoncentrowane są głównie na analizie porównawczej odmienności proceduralnych postępowania przed Prezesem Urzędu w stosunku do administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustaleniu różnic i podobieństw po- 5 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm. 17

16 Wprowadzenie równywanych postępowań, jak również rozwiązań prawnych przyjętych w prawie Unii Europejskiej. Struktura pracy została dostosowana do jej celu, a zatem do wyczerpującego przedstawienia postępowania przed Prezesem Urzędu na tle regulacji zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Analiza materiału normatywnego, orzecznictwa, poglądów doktryny pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na pytanie: jaki jest charakter prawny postępowania przed Prezesem Urzędu. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona została zagadnieniom materialnoprawnym z zakresu ochrony konkurencji. Przedstawiono w niej przesłanki warunkujące odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej. W części drugiej dokonano analizy zagadnień procesowych. W rozdziale II omówiono podstawowy zakres pojęć oraz ustalono usytuowanie postępowania przed Prezesem UOKiK w systemie postępowania administracyjnego. Rozdział III poświęcono rozważaniom dotyczącym celu, przedmiotu oraz funkcji postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dalszej części pracy poddano analizie podstawowe instytucje prawne postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, takie jak: zasady postępowania, podmioty biorące udział w postępowaniu, stadia postępowania, podejmowane rozstrzygnięcia oraz tryb ich weryfikacji. Zagadnienia dotyczące administracyjnego postępowania przed Prezesem UOKiK zostały scharakteryzowane poprzez prezentację odrębności tego postępowania względem ogólnego postępowania administracyjnego. W części trzeciej zawarto rozważania dotyczące charakteru prawnego postępowania przed Prezesem Urzędu. Praca powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w kwietniu 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Serdeczne podziękowania kieruję do Promotora niniejszej rozprawy Pana Profesora dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego za pełną życzliwości opiekę naukową, inspirację oraz nieocenioną pomoc w powstaniu rozprawy. Podziękowania kieruję do Recenzentów rozprawy doktorskiej Pani dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW oraz nieodżałowanej pamięci Pana Profesora dr hab. Janusza Borkowskiego. Dziękuję za bardzo cenne i życzliwe uwagi oraz spostrzeżenia, których uwzględnienie pozwoliło nadać pracy ostateczny kształt. 18

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji Grzegorz Materna Warszawa 2009 Stan prawny na 1 września

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Publikuj z LexisNexis Wykaz skrótów i nazw aktów prawnych

Spis treści. Publikuj z LexisNexis Wykaz skrótów i nazw aktów prawnych Publikuj z LexisNexis Wykaz skrótów i nazw aktów prawnych Spis treści I. Pełne zapisy aktów... str. 2 II. Skrócone zapisy aktów... str. 2 III. Organy promulgacyjne... str. 3 IV. Oficjalne wydawnictwa z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykaz skrótów...27 Akty prawne...27 Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne...33 Inne...34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów...35 DZIAŁ I. Przepisy ogólne...35 Art. 1...35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Moim najdroższym Wiktorii i Kubie Polecamy równie : u Elektroniczna księga wieczysta A. Stefańska u Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne M.

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomoêci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majàtkowe

Wycena nieruchomoêci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majàtkowe Wycena nieruchomoêci Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majàtkowe Dorota Wilkowska-Ko akowska Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Anna Wiktorzak Redakcja techniczna:

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy Maciej Bernatt Podstawowe założenia } Obiekt badań normy (law in books) oraz praktyka ich stosowania

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE Aleksandra Wiktorowska Warszawa 2013 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r. Recenzent Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak Wydawca Izabella

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim

Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim Bartosz Rakoczy Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Joanna Ołówek Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jak bardzo opłaca się zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję?

Jak bardzo opłaca się zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję? 131 Jak bardzo opłaca się zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r., III SK 54/13 1. Sąd Najwyższy nie rozstrzyga, czy określony poziom kary pieniężnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Komentarz Michał Raczkowski Aleksandra Woźniak Wydanie 1 Stan prawny na 15 listopada 2012 roku Warszawa 2013 Poszczególne wzory przygotowali: Michał Raczkowski:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOMENTARZ Marian Zdyb Małgorzata Sieradzka Warszawa 2013 Stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) Pod redakcją CEZAREGO KOSIKOWSKIEGO Białystok 2009 Rada programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów Bartosz Rakoczy Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Pastuszka Opracowanie redakcyjne: Iwona Długoszewska-Kruk Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 24/12

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 24/12 Sygn. akt III CZP 24/12 UCHWAŁA Dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 16) 13 Rozdział 1a. (uchylony) 132 Rozdział 2. Administracja drogowa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Michał Gargul Wiesław Oleś

KOMENTARZ. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Michał Gargul Wiesław Oleś KOMENTARZ Podatek od czynności cywilnoprawnych Michał Gargul Wiesław Oleś W Y DA N I E 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Redakcja techniczna:

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz I Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz 1 2 I I Andrzej Chróścicki Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz praktyczne komentarze 3 I Wydawca: Izabela Dorf

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 18/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 18/15. Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 18/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładów Mleczarskich L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz I Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 1 2 I I Radosław Mariusz Bieżuński Skwarło Paweł Bieżuński Ustawa o opłacie Ustawa skarbowej Komentarz o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Bardziej szczegółowo

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki

Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bartłomiej Gliniecki Ustawa deweloperska Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Bartłomiej Gliniecki Wydanie 1 Stan prawny na 1 września 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawne mechanizmy ochrony konsumenta przed nimi

SPIS TREŚCI. Część I Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawne mechanizmy ochrony konsumenta przed nimi mojemu Synkowi SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...11 Uwagi wprowadzające... 15 Część I Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawne mechanizmy ochrony konsumenta przed nimi Rozdział 1. Pojęcie i specyfika usług bankowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE W POLSKIM PRAWIE PRACY

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE W POLSKIM PRAWIE PRACY ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE W POLSKIM PRAWIE PRACY KONSTRUKCJA I CHARAKTER PRAWNY Magdalena Paluszkiewicz Warszawa 2011 Recenzent: Dr hab. Zbigniew Góral, prof. UŁ Wydawca: Małgorzata Sokołowska Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA. redakcja naukowa Zbigniew Góral

BEZROBOCIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA. redakcja naukowa Zbigniew Góral BEZROBOCIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA redakcja naukowa Zbigniew Góral Warszawa 2013 Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stan prawny na 31 października

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Stan prawny: 25 czerwca 2014 r. Redaktor prowadząca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych Renata Kędziora Warszawa 2009 Wydawca: Magdalena

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej redakcja naukowa Adam Mariański Adam Mariański, Dorota Jaszczak, Mateusz Latkowski Aneta Nowak-Piechota, Jacek Obidowski, Michał Wilk, Tomasz Wojdal Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH Komentarz Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka Filip M. Elżanowski, Krzysztof A. Wąsowski Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Adam Mariański Dariusz Strzelec ASPEKTY PRAWNE KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Rozdział 1 Pojęcie, podstawy prawne, rodzaje kontroli rozliczeń

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarz Wzory umów deweloperskich i pism Helena Ciepła Barbara Szczytowska Wydanie 1 Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo