raport kwartalny IV kwartał 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport kwartalny IV kwartał 2014"

Transkrypt

1 raport kwartalny IV kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. * wg portalu

2 Informacje ogólne List do Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spo łka Akcyjna Szanowni Pan stwo! Oddaje do Pan stwa rąk Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku a jednocześnie kon czącego rok obrotowy Tym samym pozwole sobie na wyeksponowanie najważniejszych wydarzen w Spółce w IV kwartale 2014 roku: W IV kwartale 2014 Spółka osiągne ła 618 tys. złotych przychodów i pod tym wzgle dem IV kwartał 2014 roku okazał sie najlepszym okresem 2014 roku. Choć wynik ten jest gorszy niż w porównywalnym okresie 2013 roku, to cały rok zamknął sie przychodami na poziomie tys. co stanowi wynik o 10 % lepszy niż w roku 2013 i jest najlepszym wynikiem w historii Spółki. W 2014 wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powiększony o amortyzację) wyniósł ,59 PLN i jest 8 krotnie wyższy od wyniku w roku 2013 (11 143, 35 PLN w 2013 roku). Jest to najlepszy wynik finansowy w historii Spółki. W 2014 roku Spółka wygenerowała niewielką strate 89 tys. PLN. Jest to również najlepszy wynik finansowy w historii Spółki. Biorąc pod uwage pozytywny trend z roku na rok: coraz wie ksze przychody, coraz lepsze wyniki finansowe, pozytywny, rosnący wynik EBITDA oraz wprowadzenie w 2014 roku nowych wersji produktów Wirtualnego Doradcy oraz Wirtualnej Hostessy, w opinii Zarządu, rozwój Spółki zmierza we właściwym kierunku kreując coraz wie kszą wartość dla klientów oraz akcjonariuszy. Zarząd zamierza kontynuować bieżącą polityke opartą na dostarczaniu rozwiązan opartych o technologie przetwarzania je zyka naturalnego. Z wyrazami szacunku, Maciej Stanusch Prezes Zarządu

3 Informacje ogólne Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Adres Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) Faks +48 (32) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej REGON NIP KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr Skład osobowy organo w Emitenta Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta Emitent nie posiada jednostek zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzien publikacji niniejszego raportu, tj. na dzien 13 lutego Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa Maciej Stanusch Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów A ,10 % 50,10 % A ,04 % 20,04 % B ,00 % 0,00 % Jan Naciążek-Wieniawski A ,36 % 13,36 % Jacek Krzyżaniak B ,11 % 6,11 % Marcin Poznan ski B ,05 % 5,05 % Pozostali akcjonariusze B ,34 % 5,34 %

4 Dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) netto ( ) ( ) ( ) Wybrane dane bilansowe (w zł) Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pienie żne i inne aktywa pienie żne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynniko w i zdarzen, kto re miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale 2014 Spółka osiągne ła 618 tys. złotych przychodów i pod tym wzgle dem IV kwartał 2014 roku okazał sie najlepszym okresem 2014 roku. Choć wynik ten jest gorszy niż w porównywalnym okresie 2013 roku, to cały rok zamknął sie przychodami na poziomie tys. co stanowi wynik o 10 % lepszy niż w roku 2013 i jest najlepszym wynikiem w historii Spółki. Zmniejszenie przychodów Spółki w IV kwartale 2014 roku wzgle dem analogicznego okresu 2013 roku jest efektem: dużej bazy przychodów IV kwartału 2013 roku (Realizacja dużego projektu na rzecz BMT sp. z o.o.), przesunie ciem realizacji projektu jednego z dużych klientów Emitenta z roku 2014 na rok 2015, oraz zmniejszeniem wpływów z realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej (patrz Otoczenie rynkowe). Należy jednak podkreślić, iż w 2014 roku wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powie kszony o amortyzacje ) wyniósł ,59 PLN i jest 8 krotnie wyższy od wyniku w roku 2013 (11 143, 35 PLN w 2013 roku). Świadczy to o coraz wie kszej zdolności Emitenta do generowania środków pienie żnych przez aktywa Spółki i choć w 2014 roku Spółka wygenerowała niewielką strate w wysokości 89 tys. PLN, jest to najlepszy wynik finansowy w historii Stanusch Technologies S.A.

5 Dane finansowe Komentarz Zarządu odnos nie realizacji prognozy finansowej na rok 2015 Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien Na dzien roku Emitent zatrudnia 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o prace w pełnym wymiarze godzin.

6 Dane finansowe Rachunek Zysko w i Strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

7 Dane finansowe Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

8 Dane finansowe Rachunek przepływo w pienięz nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

9 Dane finansowe Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

10 IV kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia w IV kwartale 2014r. W październiku 2014 roku Spółka wprowadziła na rynek nową wersje swojego podstawowego produktu oprogramowania Wirtualny Doradca (RB 36/2014). Nowy Wirtualny Doradca: Jest w pełni zintegrowany z wyszukiwarką semantyczną, dzie ki czemu daje niemal 100 % gwarancji poprawnej odpowiedzi (jeżeli fakt jest bazie wiedzy). Jest doste pny na dowolne urządzenie (w tym tablety, smartfony) niezależenie od systemu operacyjnego bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych prac (realizacja w technologii RWD Response Web Design tzw. responsywne strony internetowe). Fakty (odpowiedzi Wirtualnego Doradcy) są prezentowane jako dokumenty HTML dzie ki czemu w ramach faktu można wyświetlać dowolne multimedia (tabele, grafika, video, dźwie k). Fakty mogą być "kolorowane" a dzie ki temu mogą znacznie zwie kszyć atrakcyjność przekazu. Treść faktów może być indeksowana przez Google, dzie ki czemu wzrośnie liczba wejść na strone wyposażoną w Wirtualnego Doradce firmy Stanusch Technologies. Strona internetowa wyposażona w nowego Wirtualnego Doradce może stać sie prosta i przejrzysta a jednocześnie dawać doste p dla użytkownika do dowolnych informacji niemal "od re ki". Nowy Wirtualny Doradca (za zgodą klienta), może sie gać do baz wiedzy innych Wirtualnych Doradców, dzie ki czemu jego wiedza znacznie sie poszerzy a jednocześnie wzrośnie jego atrakcyjność dla potencjalnego użytkownika. Nowy Wirtualny Doradca może w 100 % zastąpić całą strone WWW fakt może być wyposażony w javascript a Panel Administracyjny Wirtualnego Doradcy stanie sie systemem CMS (patrz W listopadzie 2014 roku Emitent zawarł umowe z Enterprise Gamification Sp. z o.o. na dostawe oferowanych przez siebie technologii (RB 40/2014). Enterprise Gamification sp. z o.o. jest liderem na rynku grywalizacji biznesowej w Polsce. Przedmiotem umowy jest uruchomienie, konfiguracja i utrzymanie rozwiązania Wirtualnego Doradcy. W tym samym miesiącu Spółka zawarła umowe firma z Competitive Skills Sp. z o.o. (RB 41/2014) Przedmiotem umowy jest uruchomienie, konfiguracja i utrzymanie rozwiązania Wirtualnego Doradcy. Umowa ma dla Emitenta charakter istotny ze wzgle du na jej wartość przekraczającą 20 % kapitału własnego. Podpisanie umowy z Competitive Skills, wiodącą firmą na polskim rynku szkoleniowym, umacnia pozycje Emitenta na rynku edukacji w Polsce. W tym samym miesiącu Emitent otrzymał kolejne zlecenie z ISF Solutions Sp. z o.o. (RB 42/2014). Jego przedmiotem jest konfiguracja oraz uruchomienie w j. polskim oraz w j. angielskim Wirtualnego Doradcy dla klienta z branży farmaceutycznej. Zlecenie jest efektem nawiązanej przez Emitenta współpracy z spółką ISF Solutions (RB 42/2012). W miesiącu grudniu 2014 Emitent nawiązał współprace z SPI Group z siedzibą w Dubaju (RB 44/2014). W ramach zawartej umowy SPI Group be dzie oferować technologie Emitenta (Wirtualny Doradca, Wirtualna Hostessa) na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. SPI Group jest firmą o profilu marketingowowydawniczym. Wydaje trzy tytuły prasowe na terenie ZEA: Intelligent SME, Apps Middle East, Robust RAK oraz jest organizatorem eventów o charakterze targowo-konferencyjnym jak Emirates NBD Global Business Series, The Global Apps Summit, SME World Summit, Sheikh Saud Wellness Awards oraz CIO Choice Recognition. Efektem nawiązanej współpracy było zawarcie istotnej umowy o współpracy w zakresie udoste pniania, konfiguracji, hostingu, testowania oraz rozwoju bazy wiedzy oprogramowania Wirtualny Doradca w angielskiej wersji je zykowej. Strony wste pnie założyły możliwość poszerzenia współpracy o wersje je zykową w je zyku arabskim. Umowa ma charakter istotny ze wzgle du na jej wartość EUR - przekraczającą 20 % kapitału własnego Emitenta. (RB 45/2014)

11 IV kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego W miesiącu styczniu 2015 Spółka rozpocze ła komercjalizacje nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) w postaci produktu pod nazwą SmartWEB rozmawiająca strona WWW. Zastosowanie innowacyjnego modelu finansowania tych projektów zaowocowało pozyskaniem w krótkim okresie czasu 5 projektów (RB 3, 4, 5, 6, 7/ 2015). Emitent zamierza kontynuować te strategie w przyszłości. Zakon czono również prace nad nową wersją Wirtualnej Hostessy, której kolejny prototyp został przekazany do testów zainteresowanemu podmiotowi z branży finansowej: Otoczenie rynkowe W IV kwartale 2014 roku, w opinii Zarządu Spółki, zauważono zdecydowanie mniejszy popyt na rozwiązania oferowane przez Emitenta finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że nie ogłoszono do tej pory przez instytucje finansujące nowych programów wsparcia. W latach (do trzeciego kwartału) Emitent zrealizował około 40 % swoich przychodów z realizacji projektów na rzecz klientów, którzy współfinansowali swoje projekty z pomocą środków Unii Europejskiej. W ramach środków przeznaczonych na lata Emitent upatruje ogromne możliwości w finansowaniu projektów wykorzystujących technologie Spółki. Jednak do czasu ogłoszenia naboru wniosków na nowe projekty i do czasu rozpocze cia ich realizacji, przychody finansowane z tych projektów be dą znacznie zmniejszone. Sytuacja ta ma charakter przejściowy. Zdaniem Zarządu przychody Spółki wynikające z projektów współfinansowanych przez Unie Europejską zaczną rosnąć w 2016 roku. W związku z powyższą sytuacją Emitent podjął decyzje o wprowadzeniu na rynek nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) finansowanego wyłącznie w ramach atrakcyjnego dla klientów modelu SaaS (Software as a Service). Przeprowadzone z początkiem roku testy rynkowe utwierdzają Emitenta w przekonaniu, iż nowa strategia jest skuteczna (pozyskanie 5 nowych klientów w niespełna 5 tygodni) i Zarząd Spółki be dzie kontynuował nową strategie na wie kszą skale. Celem tych działan jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie koszty stałe Spółki są pokrywane w 100 % z opłat abonamentowych generowanych przez model SaaS.

12 IV kwartał 2014 Realizacja plano w rozwojowych Zgodnie z przyje tą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikacje działan marketingowo-handlowych i zwie kszenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologie Wirtualnych Doradców (ich prekonfiguracje ), które be dą generowały przychody z handlu i reklamy oraz be dą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali mie dzynarodowej. Zakon czone w ubiegłym roku prace nad nowym silnikiem Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) umożliwiły Emitentowi rozpocze cie komercjalizacji nowej wersji rozwiązania (patrz Najważniejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego). W opinii Zarządu nowa wersja produktu wraz z innowacyjnym modelem finansowania (SaaS Software as a Service) przyczyni sie w dłuższym horyzoncie czasowym do uzyskania stabilnych stałych przychodów ze sprzedaży rozwiązan Emitenta. Jednocześnie Emitent kontynuował prace rozwojowe nad Wirtualną Hostessą, której nowa wersja została przekazana do testów rynkowych w pierwszym kwartale 2015 roku.

13 Stanusch Technologies S.A. ul. Karola Goduli Ruda Śląska Tel./Fax +48 (32) Kom. +48 (608)

raport kwartalny III kwartał 2014

raport kwartalny III kwartał 2014 raport kwartalny III kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents The Next Generation in Better Web Communication Tools Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo