raport kwartalny III kwartał 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport kwartalny III kwartał 2014"

Transkrypt

1 raport kwartalny III kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. * wg portalu

2 Informacje ogólne List do Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spo łka Akcyjna Szanowni Pan stwo! Oddaje do Pan stwa rąk Raport okresowy za III kwartał 2014 roku. Piątego z rze du kwartału, w którym Spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów a jednocześnie wypracowała zysk netto. Tym samym pozwole sobie na wyeksponowanie najwie kszych osiągnie c Spółki w III kwartale 2014 roku: W III kwartale 2014 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ,86 PLN (niemal trzykrotnie wie kszy w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ,29). W przeciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku, wynik finansowy Emitenta osiągnął wartośc dodatnią i wyniósł 1 965,24 PLN w porównaniu z zanotowaną stratą w wysokości ,32 PLN w okresie porównawczym. W III kwartale 2014 wypracowano wzrost przychodów o 53 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( ,59 PLN do ,16 PLN). W pierwszych trzech kwartałach 2014 Spółka osiągne ła łączny przychód w wysokości ,51 PLN, który jest o 105 % wie kszy w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, w którym osiągnie to ,56 PLN. Wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powie kszony o amortyzacje ) ma w okresie, którego dotyczy raport, wartośc dodatnią i wynosi ,70 PLN. Wirtualny Doradca flagowy produkt Spółki, został udoste pniony klientom w nowej wersji, umożliwiającej całkowite zastąpienie strony WWW, technologią Wirtualnych Doradców. Spółka została wyróżniona w kategorii małych i średnich przedsie biorstw w prestiżowym konkursie Lider Informatyki 2014 organizowanym przez Redakcje czasopisma Computerworld. W opinii Zarządu, rozwój Spółki zmierza we właściwym kierunku kreując coraz wie kszą wartośc dla akcjonariuszy. Zarząd zamierza kontynuowac polityke opartą na dostarczaniu rozwiązan opartych o technologie Wirtualnego Doradcy. Z wyrazami szacunku, Maciej Stanusch Prezes Zarządu

3 Informacje ogólne Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Adres Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) Faks +48 (32) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej REGON NIP KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr Skład osobowy organo w Emitenta Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta Emitent nie posiada jednostek zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzien publikacji niniejszego raportu, tj. na dzien 14 listopada Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa Maciej Stanusch Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów A ,10 % 50,10 % A ,04 % 20,04 % B ,00 % 0,00 % Jan Naciążek-Wieniawski A ,36 % 13,36 % Jacek Krzyżaniak B ,11 % 6,11 % Marcin Poznan ski B ,05 % 5,05 % Pozostali akcjonariusze B ,34 % 5,34 %

4 Dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) Amortyzacja , , , ,46 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,51 Zysk (strata) ze sprzedaży (21 858,08) ( ,85) , ,21 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,61 ( ,69) , ,32 Zysk (strata) brutto ,29 ( ,32) , ,24 Zysk (strata) netto ,29 ( ,32) , ,24 Wybrane dane bilansowe (w zł) Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe środki pienie żne i inne aktywa pienie żne Zobowiązania długoterminowe , ,79 0,00 0, , ,25 31, ,69 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,71 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynniko w i zdarzen, kto re miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W III kwartale 2014 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ,86 PLN (niemal trzykrotnie wie kszy w stosunku do wyniku w analogicznym okresie 2013 roku ,29 PLN). Tym samym, w przeciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku, Emitent zrównał koszty z przychodami i osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 1 965,24 PLN netto w porównaniu z zanotowaną stratą netto w wysokości ,32 PLN w okresie porównawczym. Wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powie kszony o amortyzacje ) ma w okresie, którego dotyczy raport, wartośc dodatnią i wynosi ,70 PLN. Pozytywny wynik finansowy jest efektem zawarcia nowych kontraktów w okresach poprzednich oraz kontroli kosztów na zadowalającym poziomie. Na uwage zasługuje wypracowanie zysku ze sprzedaży zarówno w III kwartale 2014 jak i całym okresie 2014 roku w porównaniu ze stratą w okresach analogicznych 2013 roku. W III kwartale 2014 wypracowano wzrost przychodów o 53 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( ,59 PLN do ,16 PLN). Jednocześnie jest to piąty z rze du kwartał, w którym Spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów wzgle dem kwartałów w okresach porównawczych. W pierwszych trzech kwartałach 2014 Spółka osiągne ła łączny przychód w wysokości ,51 PLN, który jest o 105 % wie kszy w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, w którym osiągnie to ,56 PLN.

5 Dane finansowe Komentarz Zarządu odnos nie realizacji prognozy finansowej na rok 2014 Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien Na dzien roku Emitent zatrudnia 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o prace w pełnym wymiarze godzin.

6 Dane finansowe Rachunek Zysko w i Strat za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

7 Dane finansowe Bilans za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

8 Dane finansowe Rachunek przepływo w pienięz nych za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

9 Dane finansowe Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi

10 III kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia w III kwartale 2014r. W lipcu 2014 spółka podpisała umowe z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach (RB 25/2014). Jej przedmiotem było udoste pnienie, konfiguracja i hosting oprogramowania Wirtualny Doradca na rzecz Zamawiającego. W tym samym miesiącu Emitent otrzymał kolejne zlecenie od partnera handlowego spółki ISF Solutions Sp. z o.o. Jego przedmiotem była konfiguracja oraz uruchomienie Wirtualnego Doradcy w formie Wirtualnej Hostessy dla klienta z branży farmaceutycznej (RB 27/2014). W sierpniu 2014 Emitent podpisał umowe partnerską z firmą BinnarApps Sp. z o.o. na dostawe technologii oferowanych przez Emitenta. (RB 31/2014). Efektem tej umowy było otrzymanie zamówienia na dostawe, konfiguracje oraz utrzymanie usługi Wirtualny Doradca, które ze wzgle du na przekroczenie wartości 20 % kapitału własnego jest istotne dla Emitenta (RB 32/2014). Ponadto spółka zawarła umowe Drabarek Consulting Group, który realizuje dostawe technologii oferowanych przez Emitenta na rzecz innego podmiotu. (RB 30/2014) Ważnym wydarzeniem w miesiącu sierpniu było otrzymanie zawiadomienia od Pana Jacka Krzyżaniaka o przekroczeniu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Jacek Krzyżaniak ogółem posiada 6,11 % ogólnej liczby głosów na WZA. W opinii Zarządu, świadczy to o zaufaniu do Spółki dużych akcjonariuszy co w konsekwencji może przełożyc sie na wie ksze zainteresowanie Spółką i stabilizacje kursu akcji w dłuższym okresie czasu (patrz rozdział Wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego). We wrześniu 2014 spółka otrzymała zlecenie na dostawe oferowanych przez Emitenta technologii z ING Bank Śląski SA (RB 35/2014) oraz zawarła umowe z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA z siedzibą w Tychach (RB 33/2014). Przedmiotem umowy jest dostawa, konfiguracja oraz utrzymanie usługi Wirtualnego Doradcy na rzecz Zamawiającego. Istotnym wydarzeniem dla Emitenta była weryfikacja przez GPW w Warszawie segmentów rynku NewConnect. W dniu na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodre bnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w 3 ust. 1 oraz 4 ust. 1 ww. uchwały. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, Emitent przestał byc kwalifikowany do segmentu HLR. W opinii Zarządu Spółki, może to miec pozytywny wpływ na ocene Emitenta przez potencjalnych inwestorów i wzrost zainteresowania Spółką w przyszłości. We wrześniu 2014 roku Spółka jako jedyna otrzymała wyróżnienie w konkursie Computerworld 2014 Lider Informatyki w kategorii Małe i średnie przedsie biorstwa (nagrody głównej w tej kategorii nie przyznano). Wyróżnienie zostało przyznane za realizacje projektu na rzecz Zetkama SA.

11 III kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego W miesiącu październiku 2014 Spółka podje ła decyzje o stworzeniu kolejnej wersji Wirtualnej Hostessy Wirtualnego Doradcy z wizualizacją w formie tylnej projekcji z funkcjonalnością rozpoznawania mowy. Decyzja ta jest związana z coraz wie kszym zainteresowaniem na ten produkt, który świetnie sie sprawdza jako uatrakcyjnienie stoisk targowych, ekspozycji, wystaw, konferencji, punktów sprzedaży detalicznej czy też budynków użyteczności publicznej. Pod koniec października Spółka otrzymała zawiadomienia od akcjonariusza Pana Marcina Poznan skiego o przekroczeniu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Marin Poznan ski ogółem posiada 5,05 % ogólnej liczby głosów na WZA. W chwili obecnej Spółka posiada 5 akcjonariuszy posiadających pakiet co najmniej 5 % akcji, którzy łącznie posiadają 94,66 % ogólnej liczby głosów na WZA. Świadczy to o dużym zainteresowaniu i zaufaniu do działalności Emitenta. Otoczenie rynkowe W III kwartale 2014 roku na światowym rynku Wirtualnych Doradców nie doszło do istotnych zmian mogących miec wpływ na jego rozwój.

12 III kwartał 2014 Realizacja plano w rozwojowych Zgodnie z przyje tą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikacje działan marketingowo-handlowych i zwie kszenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologie Wirtualnych Doradców (ich prekonfiguracje ), które be dą generowały przychody z handlu i reklamy oraz be dą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali mie dzynarodowej. W miesiącu wrześniu 2014 Spółka wprowadziła na rynek nową wersje swojego flagowego produktu - oprogramowania Wirtualnego Doradcy. Nowy silnik został zaimplementowany na stronie WWW Emitenta oraz zaoferowany jako nowa wersja produktu (RB 36/2014). Nowy Wirtualny Doradca: Jest w pełni zintegrowany z wyszukiwarką semantyczną, dzie ki czemu daje niemal 100 % gwarancji poprawnej odpowiedzi (jeżeli fakt znajduje sie w bazie wiedzy Wirtualnego Doradcy). Jest doste pny na dowolne urządzenie (w tym tablety, smartfony) niezależenie od systemu operacyjnego bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych prac. Fakty są prezentowane jako dokumenty HTML dzie ki czemu w ramach faktu można wyświetlac dowolne multimedia (tabele, grafika, video, dźwie k). Fakty mogą byc "kolorowane" a dzie ki temu mogą znacznie zwie kszyc atrakcyjnośc przekazu. Treśc faktów może byc indeksowana przez Google, dzie ki czemu wzrasta liczba odwiedzin strony WWW wyposażonej w Wirtualnego Doradce firmy Stanusch Technologies. Strona internetowa może stac sie prosta i przejrzysta a jednocześnie dawac doste p do dowolnych informacji niemal "od re ki". Nowy Wirtualny Doradca (za zgodą klienta), może sie gac do baz wiedzy innych Wirtualnych Doradców, dzie ki czemu jego wiedza znacznie sie poszerzy a jednocześnie wzrośnie jego atrakcyjnośc dla potencjalnego użytkownika. Nowy Wirtualny Doradca może w 100 % zastąpic całą strone WWW (co zostało zaimplementowane na stronie WWW Emitenta fakty mogą byc wyposażone w javascript y a Panel Administracyjny Wirtualnego Doradcy może pełnic role systemu CMS.

13 Stanusch Technologies S.A. ul. Karola Goduli Ruda Śląska Tel./Fax +48 (32) Kom. +48 (608)

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A. ZA OKRES 01.04.2010 r. 30.06.2010 r. Raport z dnia 16 sierpnia 2010 r. InteliWISE Conversational Agents The Next Generation in Better Web Communication Tools Ekran prezentuje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo