raport kwartalny II kwartał 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport kwartalny II kwartał 2012"

Transkrypt

1 raport kwartalny II kwartał 2012 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. * wg portalu

2 Informacje ogólne Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Adres Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Górnośląski Inkubator Technologiczny Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) Faks +48 (32) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej REGON NIP KRS Skład osobowy organo w Emitenta Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. Informacja na temat Grupy kapitałowej Emitenta Emitent nie posiada jednostek zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniż sża tabela prżedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dżien publikacji ni- Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów A ,10 % 50,10 % Maciej Stanusch A ,04 % 20,04 % Jan Naciążek-Wieniawski A ,36 % 13,36 % Pozostali akcjonariusze B ,50 % 16,50 %

3 Dane finansowe Wybrane dane finansowe ża okres od 1 stycżnia do 30 cżerwca 2012 r. wraż ż danymi poro wnywalnymi Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) Amortyzacja , , , ,30 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,54 Zysk ze sprzedaży (62.340,00) ( ,54) (47.874,23) ,64 Zysk z działalności operacyjnej ,35 ( ,95) (22.601,44) ,26 Zysk brutto (31.347,82) ( ,07) (29.118,44) ,08 Zysk netto (31.347,82) ( ,07) (29.118,44) ,08 Wybrane dane bilansowe (w zł) Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe , ,26 0,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,70 Komentarż żarżądu Emitenta na temat cżynniko w i żdarżen, kto re miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W drugim kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ,79 zł i były wyższe w stosunku do drugiego kwartału 2011 roku o 45 %. Pomimo zwiększonych przychodów kwartał zakończył się porównywalnym wynikiem finansowym w stosunku do II kwartału 2011 roku. Jest to konsekwencją jednorazowego poniesienia kosztów realizacji projektu "Stanusch Technologies SA na rynku międzynarodowym - wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie Paszport do eksportu. Jednocześnie w całym pierwszym półroczu 2012 przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły ponad ,54 zł, co stanowi wynik lepszy o 7 % niż osiągnięty w całym 2011 roku ,66 zł. Za pierwsze dwa kwartały 2012 roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ,08 zł w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie 2011 roku. Uzyskany wynik jest najlepszym półrocznym rezultatem osiągniętym w historii firmy. Osiągnięcie rentowności jest efektem wprowadzania na rynek nowych produktów oraz pozyskania nowych kontraktów.

4 Najważ niejsże wydarżenia w II kwartale 2012 r. W II kwartale 2012 roku Emitent kontynuował działania mające na celu umocnienie pozycji rynkowej poprzez pozyskanie nowych klientów oraz stworzenie nowych produktów i wprowadzenie ich samodzielnie lub we współpracy z partnerami na rynek krajowy i zagraniczny. Działania te zaowocowały m.in. Rozpoczęciem współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach (RB 16/2012), której przedmiotem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczych w obszarze wykorzystywania Wirtualnych Doradców oraz wyszukiwarek semantycznych w zastosowaniach biznesowych. W ramach niniejszej współpracy zawiązano konsorcjum obejmujące Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (koordynator projektu), Instytut Technik Innowacji EMAG i firmę Kuchnia Multimedialna oraz Emitenta. Konsorcjum przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. Adaptowalny portal semantyczny integracja aplikacji inteligentnych i usług semantycznych na potrzeby spersonalizowanego udostępniania wiedzy i interakcyjnego komunikowania się użytkowników portalu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu wynosi zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi zł. Emitent powziął informację pozytywnym przejściu przez fazę oceny formalnej wniosku. W miesiącu maju 2012 roku współpraca z UEK została rozszerzona. W ramach nowej umowy Emitent zrealizował na rzecz partnera Wirtualnego Doradcę. Jest to tym samym czwarta implementacja Wirtualnego Doradcy Stanusch Technologies w sektorze uczelni wyższych. (RB 23/2012) Nawiązaniem współpracy z węgierskim integratorem rozwiązań klasy CRM - L&P Solutions KFT, której celem jest świadczenie usług doradczych przez Emitenta w obszarze systemów klasy CRM (Update Seven), które zostały zintegrowane z wyszukiwarką semantyczną oferowaną przez Spółkę. (RB 24/2012) Efektem działań w zakresie pozyskiwania nowych klientów jest podpisanie już po zakończeniu okresu sprawozdawczego (lipiec 2012 roku) kilku nowych kontraktów (szerzej w pkt 2.4. Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po zakończeniu okresu sprawozdawczego).

5 W drugim kwartale 2012 roku, Emitent zakończył realizacje czterech istotnych, referencyjnych projektów typu Wirtualny Doradca dla następujących firm i organizacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Orange

6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Oraż serwisu w jężyku rosyjskim dla firmy Fuitch

7 Najważ niejsże wydarżenia po żakon cżeniu okresu sprawożdawcżego Do najważniejszych wydarzeń, do których doszło po zakończeniu okresu sprawozdawczego należy zaliczyć sfinalizowanie i podpisanie kilku istotnych umów, które są rezultatem podjętych w II kwartale 2012 roku działań handlowych: Zawarcie umowy z firmą ViSolutions (RB 29/2012). Przedmiotem umowy jest dostawa, konfiguracja oraz hosting oprogramowania Wirtualny Doradca. Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Kopalnia Sztuki (RB 30/2012). Przedmiotem umowy jest dostawa, konfiguracja oraz utrzymanie oprogramowania Wirtualny Doradca na rzecz powstającego Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Wartość umowy wynosi zł netto. Oprócz ww. kontraktów firma zawarła istotną umowę na realizację 5 Wirtualnych Doradców. Przedmiotem umowy jest konfiguracja, wdrożenie oraz utrzymanie pięciu instalacji systemu Wirtualny Doradca na portalach internetowych. Zgodnie z szacunkami Spółki, wartość przychodów uzyskanych z realizacji zamówienia może wynieść zł. Ze względu na poufny charakter umowy, Emitent nie może na tym etapie ujawnić danych kontrahenta. Otocżenie rynkowe Rynek Wirtualnych Doradców ciągle znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Wg portalu chatbots.org, analizującego wdrożenia produktów opartych o tę technologię, do końca czerwca 2012 roku, zaimplementowano na świecie 989 tego typu aplikacji. Niestety brak jest danych na temat wartości rynku Wirtualnych Doradców. Chatbots.org zweryfikował dane na temat liczby implementacji w ostatnich latach: wdrożeń wdrożeń wdrożeń wdrożeń 2012 (pierwsze 6 miesięcy) 36 wdrożeń Z danych wynika, że liczba implementacji wyraźnie spada w okresach spowolnienia gospodarczego (2009, 2011). Jednocześnie dane przedstawione przez chatbots.org wskazują, że Emitent umocnił swoją pozycję lidera na tym rynku, wdrażając od 2007 roku 54 rozwiązania typu Wirtualny Doradca, wobec 46 implementacji drugiej Artificial Solutions i 44 implementacji trzeciej Self Service Company.

8 Realiżacja plano w rożwojowych Zgodnie z przyjętą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikację działań marketingowo-handlowych i zwiększenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologię Wirtualnych Doradców (ich prekonfigurację), które będą generowały przychody z handlu i reklamy oraz będą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali międzynarodowej. W drugim kwartale 2012 roku Emitent dążąc do realizacji powyższych celów podejmował następujące działania: W dniach od kwietnia 2012 roku (RB 19/2012) Spółka wzięła udział w targach Internet World w Londynie, podczas których odbyła się światowa premiera nowego produktu firmy - Wirtualnego Doradcy przeznaczonego na urządzenia mobilne sterowanego za pomocą głosu. Efektem udziału w targach jest nawiązanie kilkudziesięciu kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi zainteresowanymi dystrybucją produktów Emitenta w innych krajach. Udział w targach został częściowo sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt: "Stanusch Technologies SA na rynku międzynarodowym - wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu". Realizacja projektu jest elementem realizacji celów emisyjnych związanych z tworzeniem nowych produktów oraz wejściem na rynki zagraniczne. Po zakończeniu imprezy targowej, Spółka podjęła działania mające na celu rozpoczęcie współpracy z partnerami handlowymi, z którymi nawiązano kontakt podczas targów. Jednocześnie przygotowywano wersję polskojęzyczną rozwiązania (Wirtualnego Doradcy w wersji mobilnej z funkcją rozpoznawania mowy), które zaprezentowano podczas targów w Londynie. Wersję tę przedstawiono wybranym, klientom Stanusch Technologies, celem zebrania uwag i dostosowania jej do potrzeb tej grupy docelowej. Oficjalnie polska wersja systemu została wprowadzona do sprzedaży w czerwcu 2012 (RB 27/2012). Nowy system umożliwia użytkownikowi komunikację bez użycia klawiatury - aby uzyskać informacje od Wirtualnego Doradcy, wystarczy wypowiedzieć pytanie, a program odpowie w języku naturalnym. Dodatkowo na ekranie zostanie wyświetlony tekst wyartykułowanego komunikatu. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony lub tablety wyposażonych w systemy operacyjne ios lub Android. Rozwiązanie Stanusch Technologies powstało we współpracy z firmą ARFixer.

9 Stanusch Technologies S.A. ul. Karola Goduli Ruda Śląska Tel./Fax +48 (32) Kom. +48 (608)

raport kwartalny III kwartał 2013

raport kwartalny III kwartał 2013 raport kwartalny III kwartał 2013 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny IV kwartał 2013

raport kwartalny IV kwartał 2013 raport kwartalny IV kwartał 2013 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny II kwartał 2011

raport kwartalny II kwartał 2011 raport kwartalny II kwartał 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny IV kwartał 2014

raport kwartalny IV kwartał 2014 raport kwartalny IV kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2014

raport kwartalny III kwartał 2014 raport kwartalny III kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w roku obrotowym 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w roku obrotowym 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w roku obrotowym 2012 Sprawozdanie zostało przygotowane przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STANUSCH TECHNOLOGIES Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2010 03.08.2010 oraz STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 04.08.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2011 za okres od 01.07.2011 do 30.09.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowany i jednostkowy Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za III kwartał 2014 roku ` Skonsolidowany i jednostkowy Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za III kwartał 2014 roku obejmujący okres od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku Raport sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (za okres 01.01.2013 do 31.03.2013) Gdańsk, 15 maja 2013 roku 1. Podstawowe informacje o Spółce nazwa (firma): Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za II KWARTAŁ 2015r. Raport z dnia 14 sierpnia 2015 r. Wprowadzenie Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za II KWARTAŁ 2015 roku zawiera: Wybrane, kluczowe dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 13 sierpnia 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, luty 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany

Bardziej szczegółowo