SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 i.net Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, Poznań tel.: (061) , fax: (061) ,

2 Copyright 2012 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości, jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT TAKI JAKI JEST NIE UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z o.o., NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ MATERIAŁÓW. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszania swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i może nie odzwierciedlać stanu produktu w dowolnym czasie w przyszłości. Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO-INFO. Następujące nazwy są znakami handlowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO- INFO 6 Delta, GEO-INFO 6 Omega, GEO-INFO 6 Ośrodek, GEO-INFO 6 Integra, GEO-INFO 6 i.net, GEO-INFO 6 i.kerg. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odnośnych właścicieli. Poznań r. Str. 2

3 Spis Treści SPIS TREŚCI... 3 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 I.NET 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 I.NET 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 I.NET 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2011 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2010 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2010 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V I.NET 2010 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI Str. 3

4

5 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 i.net 2012 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. W programie administracyjnym wprowadzono uprawnienia do szybkich zapytań i do relacji. Każde zapytanie i relacja widoczne są dla grupy użytkowników po przypisaniu im odpowiednich uprawnień. 2. W programie administracyjnym dołożono opcję: Dane osobowe na dokumencie: Wypis z RG. Grupa użytkowników, dla których w uprawnieniach opcja zostanie wyłączona może oglądać dokument: Wypis z RG uzyskiwany z modułu Integra z ukrytymi informacjami o Właścicielach i Władających. 3. Dla podmiotów o ograniczonych uprawnieniach, typu: Lasy Państwowe, ARiMR dołożono szybkie zapytanie: Znajdź działkę wg podmiotu. Na liście podmiotów znajdują się tylko te podmioty ewidencyjne, do danych których jednostki mają prawo wglądu. 4. Dla użytkowników posiadających moduł Integra umożliwiono generowanie raportu: Zestawienie Klasoużytków dla działek lub dla wybranej osoby. Raport może być udostępniony jednostkom typu: Lasy Państwowe, ARiMR, gdyż uwzględnia uprawnienia do danych z części opisowej z ograniczeniem uprawnień do wybranych podmiotów ewidencyjnych. 5. Wprowadzono możliwość zmiany hasła przez użytkownika zarówno w module i.net, jak i i.kerg. Zmiana hasła nie dotyczy użytkowników, którzy logują się z wykorzystaniem klucza etoken. 6. W module i.kerg wprowadzono blokadę możliwości rejestracji dwóch prac o charakterze prawnym o tych samych asortymentach dla tego samego przedmiotu zgłoszenia. Przy próbie wysłania zgłoszenia wyświetlana jest lista KERGów. 7. W module i.kerg przed wysłaniem zgłoszenia wprowadzono kontrolę zasięgów prac o charakterze inwestycyjnym. Wyświetlana jest lista KERGów dotyczących wybranego rodzaju pracy, których zasięgi przecinają się ze wskazanym zasięgiem. Zasięgi prac w kolizji zaznaczane są na mapie. Zmiany względem wersji Zmieniono konfigurację systemową: Mapa ewidencyjna. Dodano budynki z grup: Budynek transformatora, Cieplarnia lub szklarnia, Budowla podziemna, Budynek w ruinie.

6 2. W module i.kerg zmodyfikowano sposób generowania plików w formacie DXF. Elementy rysunkowe są przycinane do zasięgu pracy, a opisy występujące poza obszarem przesuwane są do wewnątrz obszaru. 3. W module i.kerg przy wprowadzaniu danych nowego zgłoszenia pracy wprowadzono zapamiętywanie ustawień osób wybranych wcześniej w ramach innej zgłaszanej pracy: osoby działającej w imieniu podmiotu wykonawcy prac, osób upoważnionych do odbioru opracowań, materiałów oraz dokumentu sprzedaży, oraz osoby wyznaczonej do kartowania i kreślenia na mapie. Str. 6

7 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 i.net 2012 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. W module i.kerg wprowadzono możliwość wysyłania przez Wykonawcę do ODGiK plików wymiany / GIV. 2. W module i.kerg wprowadzono możliwość pobrania protokołu kontroli. Zmiany względem wersji W module i.kerg wprowadzono możliwość dołączania plików do komentarzy. Str. 7

8 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 i.net 2012 wyd Nowości względem wersji ( ) 2. Wprowadzono możliwość tworzenia raportu skróconego danych obiektów geometrycznej bazy danych. Raport uzyskiwany jest z modułu Mapa (funkcja: Skrócony wydruk danych obiektu ) poprzez usługę WebService. 3. W module i.kerg wprowadzono możliwość pobierania materiałów w postaci plików DXF. Zmiany względem wersji Rozszerzono funkcję generowania dokumentu: Wypis z rejestru gruntów z modułu Geo-Info 6 Integra o opcję: Klauzule. Klauzule pobierane są z modułu Integra, po zaznaczeniu opcji włączone są klauzule domyślne. Istnieje możliwość edycji treści generowanych klauzul. 2. W programie administracyjnym wprowadzono możliwość zmiany jednostki oraz precyzji wyświetlania atrybutów. Atrybuty wyświetlane są z określoną jednostką i precyzją w oknie: Informacje. 3. W programie administracyjnym wprowadzono możliwość zmiany kolejności wyświetlania atrybutów obiektów. Atrybuty wyświetlane są według ustalonej kolejności w oknie: Informacje. 4. W module i.kerg wprowadzono możliwość ograniczenia listy dopuszczalnych sposobów płatności. Str. 8

9 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 4. Brak nowości w wersji Zmiany względem wersji W module i.kerg wprowadzono możliwość pobierania dużych paczek materiałów.

10 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. W programie administracyjnym wprowadzono rejestrowanie poszczególnych zdarzeń w i.net, m.in. Logowanie/Wylogowanie użytkowników, uruchamianie przez użytkownika funkcji: Wypis z Rejestru gruntów, Właściciele/Władający, Dokumenty, Raport dowolny, Zapis pliku, Wydruk mapy, Rejestracja pracy geodezyjnej. Wprowadzono możliwość wykonania Statystyki zdarzeń na zadany okres. 2. W module i.kerg wprowadzono klauzule na dokumentach: Wykazy współrzędnych punktów 3. W module i.kerg wprowadzono możliwość pozyskiwania materiału: Wykaz współrzędnych punktów klasoużytków/użytków i konturów. 4. W module i.kerg wprowadzono możliwość pozyskania materiałów: Wykazy współrzędnych punktów w postaci plików o rozszerzeniu CSV Zmiany względem wersji W module i.kerg wyłączono z grupy stemplowanych dokumentów pliki w formacie GEOTIFF (materiały zasobu numerycznego zawierające zapisaną w pliku georeferencję nie będą zawierały nadawanej automatycznie klauzuli). 7. W module i.kerg wprowadzono możliwość ograniczenia wyboru punktów osnowy geodezyjnej w celu automatycznego wygenerowania materiałów do wybranych kodów obiektów. Str. 10

11 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 8. Wprowadzono możliwość wykorzystania systemu LDAP/Active Directory do uwierzytelniania użytkowników i.net. 9. W module i.kerg wprowadzono klauzule na dokumentach prawnych pozyskiwanych z modułu Integra Zmiany względem wersji Zmodyfikowano sposób wykonywania importów różnicowych danych do bazy i.net Str. 11

12 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 10. Stworzono funkcję: Zaznacz umożliwiającą zaznaczanie obiektów na mapie. Wprowadzono funkcje: Usuwanie zaznaczenia oraz Usuwanie wszystkich zaznaczeń. 11. Dla funkcji Bufor wprowadzono opcję: Pozostaw bufor jako zaznaczenie. 12. Umieszczono klauzule na pozyskiwanych przez Wykonawcę przez moduł Geo-Info V i.kerg materiałach podstawowych oraz na opisach topograficznych. Zmiany względem wersji Zlikwidowano funkcję: Drukuj w oknie: Właściciele/Władający. Wprowadzono funkcję: Podgląd dającą możliwość zbiorczego podglądu danych o Właścicielach/Władających dla grupy działek. W oknie zbiorczego podglądu dołożono funkcję: Drukuj. 3. W funkcji szybkiego wyszukiwania obiektów dla atrybutu: Obręb ograniczono listę dostępnych pozycji do obrębów z wybranego zasobu (dotychczas na liście pojawiały się obręby z całej bazy danych). 4. Włączono zapamiętywanie ustawień dla opcji: 'wysokość opisów warstw domyślnych' w oknie: Ustawienia i parametry oraz dla opcji: Pakowanie danych w oknie: Paramenty komunikacji z serwerem. Przy uruchomieniu zapamiętują się ustawienia z poprzedniej sesji na danym stanowisku. Str. 12

13 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) Brak nowości w wersji. Zmiany względem wersji Zmieniono schemat importu obiektów do bazy danych. Dla baz danych zasilanych przez pliki SWDE najpierw następuje generowanie eksportów, następnie import różnicowy części geometrycznej, a w ostatnim etapie import SWDE. Str. 13

14 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 2. Wprowadzono możliwość tworzenia raportu dowolnego danych obiektów geometrycznej bazy danych. Raport uzyskiwany jest z modułu Geo-Info V Mapa (funkcja: Raport dowolny ) poprzez usługę WebService. 3. Dla funkcji generowania Raportu dowolnego stworzono możliwość ograniczenia dostępu do danych geometrycznych (współrzędne obiektów) oraz do danych bazy opisowej (pochodzących z modułu Geo-Info V Integra). Zmiany względem wersji Brak zmian w wersji. Str. 14

15 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2011 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. Stworzono funkcję pomiaru pola powierzchni na mapie (bez snapowania). 2. Wprowadzono funkcję: Anulowanie wybranego narzędzia wywoływaną przez ikonę umieszczoną u góry okna modułu Geo-Info V i.net. 3. Przy pierwszym uruchomieniu modułu Geo-Info V i.net na danym stanowisku wprowadzono włączenie wszystkich dostępnych dla użytkownika warstw. Przy n-tym uruchomieniu wprowadzono zapamiętywanie listy włączonych warstw z poprzedniej sesji na danym stanowisku. 4. Wprowadzono konfigurację systemową włączonych warstw z zapisanymi obiektami: Mapy ewidencyjnej. 5. W module Geo-Info V i.kerg stworzono mechanizm automatycznej rezerwacji numerów działek, budynków i punktów granicznych. 6. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono możliwość pobrania/wydruku dokumentu: Raport z rezerwacji. 7. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono możliwość pobrania/wydruku dokumentów: Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz Odpowiedź na zgłoszenie. 8. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono możliwość automatycznego pobrania z modułu Geo-Info V Integra dokumentu: Wypis pełen z rejestru gruntów dla działki przedmiotowej i uproszczony dla działek sąsiednich. 9. W module Geo-Info V i.kerg stworzono mechanizm wskazania obszaru przygotowania materiałów dla punktów osnowy poziomej i wysokościowej. 10. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono możliwość wskazania zasięgu poprzez dołączenie pliku tekstowego z geometrią zasięgu pracy. 11. W module Geo-Info V i.kerg przy zgłoszeniu pracy dołożono informację o sposobie zapłaty oraz o nazwie obiektu. 12. W module Geo-Info V i.kerg przy zgłoszeniu pracy dołożono informację o osobach odpowiedzialnych za odbiór materiałów, opracowań, faktury oraz za kartowanie i kreślenie na mapie zasadniczej (zgodnie z formularzem: Zgłoszenie pracy geodezyjnej ). Str. 15

16 13. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono kontrolę posiadanych uprawnień geodezyjnych kierownika prac przy wyświetlaniu dostępnych do wyboru rodzajów prac. 14. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono kontrolę minimalnej ilości jednostek przy wpisywaniu prognozowanej ilości jednostek danego rodzaju pracy w trakcie zgłaszania pracy. 15. W module Geo-Info V i.kerg wprowadzono kontrolę ilości wskazanych punktów osnowy geodezyjnej spoza zasięgu pracy geodezyjnej. 16. W module Geo-Info V i.kerg przy zarejestrowanej pracy dołożono informację o powierzchni zasięgu pracy. 17. W module Geo-Info V i.kerg dołożono możliwość wyszukiwania rodzaju prac do wyboru. Zmiany względem wersji Rozszerzono funkcję generowania dokumentu: Wypis z rejestru gruntów z programu Geo- Info V Integra o opcje: ukryj PESEL, bez danych osób fizycznych, bez danych osobowych. 2. Generowany z programu Geo-Info V Integra dokument: Wypis z rejestru gruntów uzupełniono o informacje o osobie, która sporządziła dokument (dane zalogowanego użytkownika). 3. Zmieniono sposób wyświetlania konfiguracji włączonych warstw. Zapisane konfiguracje użytkownika widoczne są po uruchomieniu modułu Geo-Info V i.net u dołu okna zakładki: Warstwy. 4. Zmieniono wygląd ikon dla funkcji wyszukiwania obiektów (szybkie wyszukiwanie oraz wyszukiwanie po dowolnym zestawie atrybutów). 5. W module Geo-Info V i.kerg zmieniono mechanizm wyboru materiałów dla pracy geodezyjnej. W ramach pracy generowane mogą być tylko te materiały, które wynikają z wybranego rodzaju pracy. Ponadto stworzono podział generowanych materiałów na obowiązkowe (generowane zawsze w ramach danego rodzaju pracy) i fakultatywne (generowane na życzenie użytkownika). 6. W module Geo-Info V i.kerg zmieniono sposób wyświetlania daty zakończenia pracy dołożono kontrolkę kalendarza. 7. W module Geo-Info V i.kerg zmieniono funkcję: Kierownik pracy na: Działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac. 8. W module Geo-Info V i.kerg zmieniono nazwę pola: Dotyczy na: Oznaczenie nieruchomości. Str. 16

17 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2010 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. Dla obiektów zawierających opisy z podkładkami wprowadzono funkcję wyłączania podkładek na mapie. 2. Wprowadzono możliwość wygenerowania dokumentu: Wypis z rejestru gruntów z bazy danych modułu: Geo-Info V Integra z uwzględnieniem ograniczenia do danych o działkach będących we władaniu poszczególnych podmiotów. Funkcjonalność pozwala na udostępnianie jednostkom typu: Lasy Państwowe, ARiMR, itd. pełnego podglądu do danych geometrycznych oraz ograniczonego do danych ewidencyjnych. Zmiany względem wersji Poprawiono działanie funkcji: Usuń opis. Funkcja uwzględnia podkładki. 2. Zmieniono sposób wyświetlania danych o Właścicielach/Władających działki/grupy działek. Jednocześnie dla baz danych zasilanych danymi z modułu Geo-Info V Integra dołożono możliwość uzyskiwania dodatkowych informacji o właścicielach/władających, których standard SWDE nie przewiduje, m.in. o grupie rejestrowej, charakterze i udziale władania zgodnych z zasobem modułu Geo-Info V Integra. 3. Szybkie zapytanie: Znajdź działkę wg właściciela rozszerzono o możliwość wyszukiwania działek wg władających (Zapytanie: Znajdź działkę wg właściciela/władającego ). Str. 17

18 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2010 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. Stworzono mechanizm umożliwiający prezentację dokumentów dołączonych do obiektów modułu Geo-Info V Mapa poprzez usługę WebService. 2. Dla użytkowników z dostępem do baz danych poprzez login/hasło (bez zabezpieczenia sprzętowego) dołożono możliwość uruchomienia i.netu w trybie bez logowania (jako użytkownik typu Gość ). 3. Do dokumentu Wypis z rejestru gruntów obiektu Działka dodano możliwość wyświetlania danych o budynkach, lokalach oraz uwag dodatkowych działki. Zmiany względem wersji Zoptymalizowano import danych geometrycznych z bazy danych z modułu Geo-Info V Mapa do modułu Geo-Info V i.net. Optymalizacja miała na celu skrócenie czasu importu. 2. Dodano możliwość jednoczesnego importu danych geometrycznych zasobu z redakcją w różnych skalach. 3. Dla użytkowników modułu Geo-Info V Integra zmieniono sposób wyświetlania dokumentu: Wypis z rejestru gruntów udostępniono dokument poprzez usługę WebService. Str. 18

19 Nowości i zmiany w GEO-INFO V i.net 2010 wyd Nowości względem wersji ( ) 1. Dostosowano wyświetlanie obiektów geometrycznych bazy danych do pełnej zgodności z instrukcją K1. 2. Stworzono mechanizm umożliwiający sortowanie wyświetlanych na listach kategorii, grup obiektów i obiektów zgodnie z porządkiem ich wyświetlania w module Geo-Info V Mapa. 3. Opracowano technologię wyświetlania w i.net obrazów rastrowych za pomocą MapServer. Mechanizm umożliwia wyświetlanie rastrów w formacie GEOTIFF. Zmiany względem wersji Zmieniono mechanizm włączania warstw opisowych obiektów. Po zaznaczeniu warstwy opisowej automatycznie włączana jest warstwa z obiektem. Str. 19

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo