SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Mapa Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, Poznań tel.: (061) , fax: (061) ,

2 Copyright 2012 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości, jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT TAKI JAKI JEST NIE UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z o.o., NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ MATERIAŁÓW. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszania swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i może nie odzwierciedlać stanu produktu w dowolnym czasie w przyszłości. Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO-INFO. Następujące nazwy są znakami handlowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO- INFO 6 Delta, GEO-INFO 6 Omega, GEO-INFO 6 Ośrodek, GEO-INFO 6 Integra. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odnośnych właścicieli. Poznań 8 maja 2012r.

3 GEO-INFO V Wer Przeznaczenie i instalacja Plik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających subskrypcję do systemu GEO-INFO 6 na rok W celu prawidłowej instalacji należy postępować według reguł opisanych w podręczniku: SIP GEO-INFO V; Przewodnik po instalacji GI V. Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja programu GEO-INFO V 2012 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia Łącznika ODBC wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft u). INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO 6 Mapa wer z wersji Plik instalacyjny SIP GEO-INFO 6 Mapa Wer jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających sbskrypcję do systemu GEO INFO 6 Mapa na rok Program GEO INFO V Mapa na rok 2012 wymaga przeinstalowania klucza sprzętowego do nowej wersji. PO INSTALACJI 1. Na zakończenie instalacji należy uruchomić program Kreator bazy danych (DBWizard.exe) z menu Start-> i wybierać opcję Sprawdź BD, a następnie wykonać aktualizację baz danych, jeśli będzie to wynikało z komunikatu po zakończeniu analizy aktualności bazy danych. Plik DBWizard.exe znajduje się w głównym katalogu programu GEO-INFO 6 Mapa. UWAGA!! Dotyczy GEO-INFO V Mapa wer i wcześniejszych Wszystkie dotychczasowe nowości i zmiany w programie GEO-INFO V Mapa włącznie z nowościami i zmianami dla wersji 2011 należy szukać w pliku: NOWOŚCI W WERSJI 2011.PDF dostępnym na dysku dystrybucyjnym oraz w Internecie na stronie

4 Spis Treści PRZEZNACZENIE I INSTALACJA... 3 UWAGA!! DOTYCZY GEO-INFO V MAPA WER I WCZEŚNIEJSZYCH... 3 SPIS TREŚCI... 4 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI Str. 4

5 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tym wydaniu. Zmiany względem wersji [4467] Zoptymalizowano szybkość obsługi okna dialogowego funkcji Drukuj w środowisku GIME. Zmieniono sposób odczytywania parametrów drukarki użytkownika. 2. [4469] Poprawiono błąd obsługi okna dialogowego funkcji Wypis i Wyrys w przypadku naciśnięcia klawisza funkcyjnego Anuluj w środowisku AutoCAD a. 3. [4482] Poprawiono błąd braku siatki kwadratów układu współrzędnych na wydruku Ramki użytkownika. Siatka nie drukowała się dla wydruku poziomego. 4. [4468] Poprawiono błąd występujący w szczególnych przypadkach podczas importu Listy obiektów (pliki GOL) funkcjonalność opcji Lista obiektów np. w Eksploratorze obiektów. Przy pierwszym wystąpieniu w pliku zbyt długiej sekcji (przekraczającej 64 kb) następowało obcięcie identyfikatora obiektu i przerwanie dalszego wczytywania danych. Str. 5

6 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tym wydaniu. Zmiany względem wersji [4432] Poprawiono działanie funkcji Usuń zaznaczenie w środowisku edytora GIM. Opcja Wszystko usuwała zaznaczenie i widoczne rastry. 2. [4419] Poprawiono działanie funkcji Wstaw wpasowany obraz w środowisku AutoCAD a i IntelliCAD a. Pliki rastrowe się nie wczytywały. 3. [4403] Poprawiono działanie funkcji Wydaj dokumenty w środowisku edytora GIM. Program się zawieszał, gdy ustawiono opcję Dołącz treść dokumentów. 4. [4254] Ujednolicono nazwy atrybutów w metadanych bazy danych. W obiektach, gdzie występowały nazwy: Rzędna górna i Rzędna dolna zmieniono je odpowiednio na jednolite w całym systemie: Rzędna Hg H1 i Rzędna Hd H2. 5. [4408] Poprawiono działanie funkcji Info WMS - o obiekcie. Wybór funkcji zawieszał działanie programu. 6. [4450] Poprawiono wstawianie Obrysu sekcji (siatka kwadratów). Błąd pojawiał się tylko podczas wstawiania dodatkowego obrysu sekcji w układzie współrzędnych innym niż bieżący. W środowisku GIME linia obrysu nie pokrywała się z siatką kwadratów. 7. [4451] Poprawiono wstawianie Obrysu użytkownika. W niektórych układach współrzędnych funkcja wykorzystywała lewy-górny narożnik sekcji do wyznaczania sekcji siatki zamiast początek układu współrzędnych. Str. 6

7 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [4247] Dodano nową funkcjonalność do programu Exp2DB.exe generującego w PZGiK backup bazy danych dla Gmin, w których funkcjonuje moduł SIP GEO-INFO 6 Gamma (przeglądarka danych EGB). Poza dotychczasowym generowaniem backupu bazy danych dodatkowo generowany jest plik SetupG, który służy do aktualizacji plików programu GEO-INFO 6 Gamma w gminie. Przy kopiowaniu w miejsce docelowe pliku SetupG należy dodać do niego rozszerzenie.exe i umieścić w tym samym katalogu, w którym umieszczono wygenerowany w PZGiK plik zip zawierający backup bazy danych i odpowiednie pliki do aktualizacji. 2. [4105] W programie ExpShape.exe dodano możliwość eksportu obiektów w wersji historycznej i bieżącej. W celu skorzystania z tej możliwości należy w plikach konfiguracyjnych (ShapeGIV.ini; Shape-K1.ini) ustawić parametr: EXPORT_DELETED=0 - czy eksportować obiekty usunięte (1 Tak, 0 - Nie) 3. [4082] W procedurze eksportu do pliku w formacie SHAPE dodano zapis kąta obrotu dla symboli. Dodano także opcję do pliku ShapeGiV.ini informującą o nowych kluczach konfiguracyjnych. 4. [4135] Dla celu współpracy pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 i.kerg stworzono materiał generujący rysunek mapy w formacie PDF. ( Materiał rodzaj dokumentu generowanego automatycznie przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej przez Internet). 5. [4318] Dla celu współpracy pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 i.kerg stworzono funkcjonalność dla materiału = mapa w formacie DXF obcinającą rysunek mapy do wskazanego obszaru DXF oraz przesuwającą automatycznie opisy obiektów do wnętrza obszaru DXF. ( Materiał rodzaj dokumentu generowanego automatycznie przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej przez Internet). 6. [4125] W oknie dialogowym konfigurowania i aktywowania protokołu WMS wprowadzono prosty sposób zaznaczania wszystkich oferowanych w usłudze warstw. Jeśli zaznaczono wszystkie warstwy (Ctrl+A), wówczas wystarczy wskazać dowolny z przełączników, co spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych w usłudze przełączników. 7. [4106] W procedurze wydruku w środowisku edytora GIM dodano funkcję umożlwiającą konfigurowanie kolorów wydruku. (Typ wydruku = użytkownika ) Klawisz funkcyjny: "Z bazy" uruchamia funkcję, która zwróci wszystkie unikalne kolory występujące w bazie danych. Str. 7

8 Klawisz funkcyjny: "Z mapy" uruchamia funkcję, która zwróci wszystkie unikalne kolory z mapy. Klawisz funkcyjny: "Wskaż>" umożliwia wskazanie jednego lub więcej elementów rysunkowych, z których odczytywane są kolory. Jeżeli jakiś element rysunkowy ma kolor jak warstwa, to odczytywany jest kolor z warstwy. Kolor jak tło jest ignorowany. Jeżeli wskazano jeden element, to po powrocie do okna element ten jest zaznaczony. Jeżeli któryś z kolorów już jest w oknie dialogowym, to nie jest on drugi raz wprowadzany. Klawisze funkcyjne: "Dodaj" i "Zmień" uruchamiają okno dialogowe do wyboru koloru, przy czym w funkcji Zmień podpowiadany jest aktualny kolor na wydruku, a w funkcji Dodaj ustawiany jest wybrany kolor w pozycji na mapie i w pozycji na wydruku. Klawisz funkcyjny: "Usuń" usuwa pozycję na liście. Funkcja "Konfiguracja" z rozwijaną listą zawiera zdefiniowane konfiguracje przekodowania kolorów. Klawisz "..." otwiera okno managera konfiguracji. Lista z kolorami jest posortowana wg kolorów RGB na mapie. Wynikiem działania funkcji jest tablica przekodowania kolorów. Kolor na mapie jest unikalny. Zmiany względem wersji [4301] W środowisku edytora GIM uzupełniono brakujące definicje rodzaju linii dla obiektów melioracyjnych - brak wzorca: PRZER6_5-2_5. 2. [4249] Poprawiono metadane redakcji kartograficznej dla obiektu GSPPLR - Poler lub pachoł. Nie można było dokonywać obrotu symbolu tego obiektu. 3. [3910] Funkcja generująca plik GiDelta.ini (polecenie GiDEltaINI) konfiguracja dla modułu GEO-INFO 6 Delta (program dla wykonawców prac geodezyjnych) została uzupełniona o brakujące relacje dla wszystkich obiektów punktowych uzbrojenia. W niektórych rekordach obiektów punktowych uzbrojenia w programie GEO-INFO 6 Delta były tylko cztery podstawowe relacje: Właściciel, Użytkownik, Archiwum, Zarządzający. 4. [4238] Poprawiono niewłaściwą obsługę domyślnej skali wydruku mapy w środowisku edytora GIM, gdy zmieniono bieżącą konfigurację mapy. Dotychczas, gdy zmieniono konfigurację bieżącą mapy (funkcja Zmień konfigurację mapy ) procedura wydruku nadal pamiętała poprzednią bieżącą skalę i podczas próby wydruku w aktualnej skali mapy pojawiał się komunikat błędu: "...skala wydruku jest inna niż skala bazowa prowadzenia zasobu". 5. [4219] Poprawiono obsługę szczególnego przypadku błędu podczas importu pliku w formacie GIV. Błąd dotyczył sytuacji, gdy w pliku importu znajdują się Konfiguracje graficzne dotyczące redakcji kartograficznej (patrz: Konfigurator obiektów) nieistniejące w bazie docelowej. Są to Konfiguracje stworzone przez użytkownika. Jeśli w bazie docelowej nie istniała taka Konfiguracja, to obiekt się nie importował. Aktualnie obiekt zawsze się importuje, ale dodatkowe Konfiguracje użytkownika w pliku importu są w bazie docelowej ignorowane. 6. [4146] Poprawiono niewłaściwy 'poziom' grafiki numeracji automatycznie naliczanej dla Raportów dowolnych opcja Rysuj tymczasowe numery punktów/wierzchołków w Eksploratora obiektów w środowisku edytora GIM. Str. 8

9 Aktualnie numery są umieszczane na górze, dzięki temu są zawsze widoczne, nawet gdy mapa zawiera podkładki. 7. [4188] Poprawiono obsługę procedury Eksport SWDE. Podczas eksportu zintegrowanego, gdy był wybrany obiekt punktowy z grupy Budynki np. GESBKC to generowany był błąd: Błędna nazwa atrybutu '_geodesy_area dla klasy GESBKC'. Przyczyną jest brak powierzchni dla obiektu punktowego. Aktualnie w takiej sytuacji zwracana jest pusta wartość atrybutu, a procedura wykonywana jest do końca. 8. [4204] Poprawiono działanie procedury Analiza przepływów. Zmodyfikowano algorytm wyboru domyślnego promienia przeszukiwania tak, by nie trzeba było wpisywać wartości domyślnej "z ręki". Zmodyfikowano algorytm wyznaczania wspólnej drogi tak, by nie powodował przerywanie działania programu. 9. [4166] Poprawiono obsługę opcji GEO-INFO Integra - Wypis i wyrys z rejestru gruntów w oknie dialogowym funkcji Wypis i Wyrys w środowisku edytora GIM. Po wyborze działki będącej przedmiotem działania funkcji program nie pamiętał wcześniej zaznaczonej opcji rodzaju raportu. 10. [4226] Poprawiono błąd generowania w pliku DXF w edytorze GIM. W pliku DXF z kolor czarny był niewidoczny w AutoCAD'zie w przypadku, gdy użytkownik AutoCAD a ma domyślne ustawione tło w kolorze czarnym. Jednocześnie poprawiono: Usuwanie znaków sterujących występujących w AutoCAD zie, a nieobsługiwanych w GIME. Np. niepoprawnie konwertowały się rzędne studzienek, symbol średnicy przewodów. Zmodyfikowano kolor w definicjach zapisywanych w DXF bloków. Zamiast prawidłowego koloru JakBlok był ustawiony niewłaściwy JakWarstwa. Zmodyfikowano definicję linii w pliku DXF, gdyż dla linii nieciągłych rysował się zły wzór linii. 11. [4128] Dodano specjalną obsługę podczas importu pliku DXF, w którym brak definicji stylu tekstu. Jeżeli w definicji DXF program nie znajdzie: Stylu tekstu, to tworzy nowy z czcionką Arial. Definicji warstwy, to tworzy warstwę z linią ciągłą i kolorze 0 (czarny). Definicji typu linii, to wstawia do obiektu linię ciągłą.. Każdy z opisanych wyżej przypadków wyświetla komunikat z błędem z możliwością przerwania importu DXF, a także wyświetla w linii poleceń informacje o tych błędach 12. [4173] Poprawiono grafikę zaznaczania obiektów w funkcji Dziel. Po zakończeniu procedury podziału opartego na więcej niż dwóch punktach, zbędnie pozostawało zaznaczenie miejsca wykonywanego podziału. 13. [4187] Poprawiono obsługę procedury wydruku ramki użytkownika w środowisku edytora GIM. Dotychczas nie było możliwości przesuwania 'obszaru wydruku' w ramach 'obszaru papieru'. 14. [4046] Zmodyfikowano procedurę importu pliku w formacie Tango K1. Pojawiał się błąd importu pliku wydanego z modułu GEO-INFO 6 i.kerg. Str. 9

10 Aktualnie w pliku importu danych mogą być użyte zarówno kody wg. K-1 jak i kody GIV. Import wykona się prawidłowo pod warunkiem, że dla kodów wg K-1 będzie przekodowanie do kodów GIV w pliku Tango-K1.ini. 15. [4078] Umożliwiono wybór kodów obiektów Ramka podczas pracy w aktywnej Zmianie. Nadal jednak obiektów tych nie można modyfikować w trybie Zmiany. Ponieważ obiekt Ramka nie może być modyfikowany w Zmianie, dotychczas nie mógł być wybrany, gdy Zmiana była aktywna. 16. [3896] Poprawiono sortowanie wyników raportu analizy Porównaj współrzędne się w oknie Eksploratora obiektów. Aktualnie dodanie/usunięcie kolumny nie zmienia bieżącego sortowania wyników. Dotychczas dodanie/usunięcie kolumny zmieniało sortowanie wyników. Str. 10

11 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [4148] Stworzono opcjonalną możliwość ustalenia bufora pamięci dla obsługi programu JAVA (wymagany przy pracy z edytorem GIM). Domyślna wartość to 512MB. Opcja dotyczy przypadków braku pamięci operacyjnej dla programu JAVA (błąd -4 ). Wówczas należy w rejestrach Windows utworzyć klucz: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Systherm Info\GEO-INFO 6\Mapa\Settings] "jvm.xmx"=dword: z ustawiona wielkość pamięci. Wartość w kluczu należy wpisać szesnastkowo. (Przykład: szesnastkowo oznacza 768 bajtów dziesiętnie). Podobnie, jeśli komputer użytkownika dysponuje większą ilością pamięci operacyjnej (np. 4 GB), wówczas można tym samym sposobem zwiększyć wielkość bufora dla JAVY. Zmiany względem wersji [4164] Poprawiono błąd rysowania symbolu schodów. W niektórych przypadkach symbol schodów nie rysował się właściwie. 2. [4167] W module GEO-INFO 6 Melioracje poprawiono generowanie grubości linii wielosegmentowej 2D dla opracowania w skali 1:5000. Problem pojawiał się tylko w edytorze GIM. W wersji z AutoCAD błąd się nie pojawia. 3. [4145] Poprawiono działanie procedury wydruku w odniesieniu do map hybrydowych (drukowanie wektora z rastrem). Nie drukował się raster, gdy była włączona opcja przezroczystości. 4. [4171] Poprawiono generowanie standardu bazy danych dla serwerów obsługujących usługę WMS (np. MapServer). 5. [4165] Poprawiono działanie procedury Wypis i Wyrys w środowisku GIME. W niektórych przypadkach program nie odczytywał danych z modułu GEO-INFO 6 Integra. 6. [4197] Poprawiono działanie procedury importu dla baz danych z wyłączoną flagą Baza danych w ODGiK (czyli baza danych u Wykonawcy). Podczas importu na Bufor Zmiany zbędnie zmieniały się daty utworzenia i modyfikacji obiektu na datę wykonania importu. Aktualnie daty pozostają bez zmian do chwili fizycznej modyfikacji obiektu u Wykonawcy. 7. [4190] Poprawiono działanie procedury Usuń zaznaczenie w środowisku edytora GIM. Funkcja wymazywała nie tylko zaznaczenie ale także symbolikę obiektów. Str. 11

12 8. [4192] Poprawiono działanie procedury Zaznaczanie obiektów na mapie w środowisku edytora GIM. 9. [4189] Poprawiono działanie funkcji Przesuń opis w bazie danych w środowisku edytora GIM. Funkcja nie rysowała linii pod opisem, gdy był odnośnik. Błąd dotyczył tylko opisów, które na końcu miały spację. 10. [4202] Poprawiono metadane generowania grafiki dla obiektu GSPKRZ Zakrzewienie dla skali 1:1000 K-1. Grubość linii symbolu była niewłaściwa. 11. [4337] Poprawiono błąd działania procedury Odśwież obiekty w środowisku edytora GIM. 12. x Gdy były ustawione opcje: "Wymaż obiekty usunięte i skasowane" i/lub "Obiekty powiązane relacyjnie" i/lub "Wierzchołki", wówczas pojawiał się komunikat błędu Nie znaleziono elementu o identyfikatorze.... Str. 12

13 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tej wersji programu. Zmiany względem wersji [4086] Poprawiono działanie funkcji automatycznie naliczającej Identyfikator SWDE. Funkcja przestała działać automatycznie, gdyż niezauważała nowej organizacji Kategorii obiektów. 14. [4100] Poprawiono działanie funkcji wyznaczającej oś dla Obiektów w obrysie. Błąd pojawiał się, gdy w definicji geometrii występował punkt podwójny (dwukrotny wierzchołek). 15. [4102] Poprawiono działanie funkcji przekazującej rozliczenie budynku na działkach do Części opisowej EGB. W szczególnych przypadkach przekazywano nadmiarową informację. 16. [4093] Poprawiono działanie funkcji obsługi rastra w GIME. Błąd dotyczył przezroczystości rastra z białym tłem. 17. [4092] Uzupełniono zapis aktywnej Zmiany w bieżącej mapie w GIME. Dotychczas stan Zmiany zapisywał się tylko w środowisku AutoCAD a, a w środowisku GIME nie zapisywał się. 18. [4089] Poprawiono obsługę okna dialogowego Zmian dla Zmiany z pustym atrybutem Numer zamówienia lub KERG. Zmiana bez wartości tego atrybutu pojawiała się na Liście Zmian dopiero po odświeżeniu okna dialogowego. 19. [4091] Poprawiono obsługę przesuwania symbolu w środowisku GIME. 20. [4088] Poprawiono działanie funkcji Rysuj z pliku. Okno komunikatu Czy rysować linie pomiędzy punktami było puste. 21. [4104] Poprawiono błąd rysowania symbolu obiektu GSLZYW w środowisku GIME. Grafika tego symbolu miała niewłaściwą hierarchię. 22. [4129] Poprawiono obsługę Opisów w środowisku GIME podczas automatycznej redakcji przy przesuwaniu do wnętrza obszaru. Gdy w Opisie występował odnośnik, wówczas zbędnie rysował się on dla Opisu automatycznie przesuniętego do wnętrza obszaru. 23. [4137] Zmodyfikowano obsługę uniwersalnego mechanizmu definiowania symboli/klauzul w pliku UserFrame.INI (uwzględniając różne wymagania środowisk graficznych AutoCAD a, IntelliCAD a i GIME a). Str. 13

14 Modyfikacja plików UserFrame.ini i UsresUserFrame.ini : W zależności od tego, czy wstawiana jest klauzula użytkownika w środowisku AutoCAD/IntelliCAD, czy w środowisku graficznym edytora GIME należy ustawiać inne kąty wstawienia tych klauzul. Stwierdzono, że w żadnym ze środowisk katy wstawienia nie są zgodne z opisem/instrukcją znajdującej się na początku pliku UserFrame.inii. W AutoCAD/IntelliCAD ustalane przez użytkowników kąty wstawienia klauzuli nie odpowiadają rzeczywistym kątom opisów, dlatego że w tych środowiskach symbole nie są definiowane wg ogólnie przyjętych zasad w Mapie (obrócone o 90 stopni w prawo), tylko w takiej, jakiej mają być wstawiane przy ustaleniu kąta do ramki Z tego powodu we wszystkich środowiskach graficznych wprowadzono zmianę, tak aby opis kąta odpowiadał właściwemu wstawieniu w ramce użytkownika. Różnica występuje tylko w kącie do ramki w środowisku AutoCAD/IntelliCAD, gdyż w tych środowiskach system nie jest wstanie odróżnić zwykłych symboli systemowych (np. znaków używanych na mapie) od klauzul. W konsekwencji zmiany dotyczącej obsługi klauzul należy zmodyfikować wszystkie pliki UserFrame.ini i UsersUserFrame.ini w miejscu dotyczącym zmiany kąta wstawienia klauzuli (lub ewentualnego dowolnego symbolu wykorzystującego tę funkcjonalność). Modyfikowane muszą być klucze "SYMBOL..." i "SELSYMBOL...". W kluczach tych należy modyfikować parametr 10 za znakiem "=". Poniżej wartości odpowiadające kątom wstawienia symbolu (z pliku UserFrame.ini ): 1 - Symbol jest wstawiany pod dowolnym kątem 2 - Symbol jest wstawiany do ramki 3 - Symbol jest wstawiany do północy 4 - Symbol w kierunku definicji górnej krawędzi ramki 5 - Symbol w kierunku definicji dolnej krawędzi ramki 6 - Symbol w kierunku definicji lewej krawędzi ramki 7 - Symbol w kierunku definicji prawej krawędzi ramki (kierunek zalecany) 24. [4138] Poprawiono widoczność czarnych opisów na czarnym tle mapy w środowisku edytora GIME. Aktualnie, opisy obsługują negatyw w stosunku do tła mapy. 25. [4142] Poprawiono działanie funkcji eksportu do DXF w środowisku GIME. Niewłaściwie eksportowane były elementy rysunkowe, które miały typ linii Jak warstwa. Str. 14

15 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [3812] Moduł i.net. Stworzono nowy Raport danych obiektu (Menu podręczne). Zmiany względem wersji Poprawiono działanie funkcji Drukuj. [4085] Dotychczas, bez względu na bieżącą skalę mapy podpowiadała się skala 1:500. [4084] W niektórych przypadkach drukowały się tylko opisy/teksty oraz pogrubione linie. [4083] Gdy program nie znalazł żadnej drukarki program nie wykonywał żadnej czynności. Nie było także żadnego komunikatu. 2. [3989] Uzupełniono skrypt NMW Zmiany Dla Wszystkich rozszerzający zasięg działania Zmiany NMW na wszystkie obiekty. Poprawka dotyczyła obsługi Działek projektowanych w tej Zmianie, gdy poprzednio działka projektowana była utworzona w Zmianie G [3945] Moduł i.kerg. Poprawiono generowanie wykazu współrzędnych w zakresie uwzględniania dokładności zapisu współrzędnych (liczba miejsc dziesiętnych). 4. [4030] Przeglądarka mapy w oknie modułów GI_Ośrodek i GI_Integra. Poprawiono zaznaczanie budynków linią o odpowiedniej grubości. 5. [4040] W tekstach niektórych funkcji graficznych edytora GIME poprawiono błędy pisarskie. 6. [4031] Poprawiono działanie funkcji graficznej Skaluj. W niektórych sytuacjach funkcja umożliwiała tylko skalowanie po osi X lub po osi X i Y jednocześnie. 7. [4035] Edytor GIME poprawiono niewłaściwe rysowanie łuków w niektórych sytuacjach. Str. 15

16 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Główna nowość GIME nowy, rodzimy edytor graficzny całkowicie zintegrowany z systemem GEO-INFO 6 Podstawowe cechy: Instalacja modułu GEO-INFO 6 Mapa nie wymaga żadnych dodatkowych czynności instalacyjnych związanych z edytorem graficznym. Edytor nie wymaga żadnej osobnej konfiguracji. Interfejs użytkownika zbliżony do interfejsu AutoCAD a w celu szybkiej adaptacji użytkowników do nowego środowiska graficznego. Wygląd interfejsu użytkownika bardzo podobny do interfejsu w wersji systemu GEO- INFO V. Menu wyświetlane kontekstowo w zależności od aktualnie uruchomionej procedury. Większość ikon tych samych (nowe, to Bieżąca Zmiana i Bieżący KERG) Funkcja umożliwiająca zmianę wyglądu interfejsu (zmiana kolorystyki - skin) Możliwość ustalenia dowolnego koloru tła mapy. Możliwość konfiguracji znaczników kursora dla każdego operatora osobno. Wybrane procedury graficzne niezbędne do bieżącej pracy w systemie (rysowanie i edycja Prymitywów). Specjalna obsługa bloków graficznych użytkownika Zmiana widocznej grafiki: włączanie i wyłączanie grubości linii, wygładzanie linii Powtórzenie ostatniej funkcji: 'SPACJA' lub ENTER Możliwość definiowania skrótów klawiszowych dla poleceń systemu. Obsługa standardu WMS (prezentacja danych w Internecie) Zachowana w pełni funkcjonalność dotycząca obsługi mapy: a. Zakładanie mapy (jeden plik mapy: GIM) b. Możliwość wielokrotnego uruchomienia edytora w celu jednoczesnej pracy na wielu mapach c. Generowanie treści mapy Nowa funkcjonalność obsługi mapy: a. Nie ma potrzeby odświeżania mapy i tzw. porządkowania rysunku b. Grafika zawsze uporządkowana (zgodnie z metadanymi) Str. 16

17 c. Możliwy zapis mapy razem z aktualnie wstawionymi rastrem i aktywnymi warstwami WMS d. Podkładki pod Opisami i obiektami są niewidoczne (w kolorze tła). Pełna obsługa plików rastrowych (mapy hybrydowe) Eksport/import plików w formacie DXF Całkowicie nowa obsługa procedur wstawiania ramek i generowania wydruków modyfikacje w trybie on-line, wszystko w oknie modelu (nie ma tzw. trybu papieru ) 2. Współpraca z Wykonawcą prac geodezyjnych w trybie on-line (z wykorzystaniem programu GEO-INFO 6 Delta i 'Plikiem wymiany'). Opisana funkcjonalność wymaga istnienia instalacji modułu GEO-INFO 6(V) Ośrodek i uruchomionej usługi web-serwis do komunikacji pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 Delta. 3. Nowa możliwość obsługa Zmiany zintegrowanej (kończenie Zmiany poprzez zamknięcie KERG u w module GEO-INFO 6 Ośrodek). 4. [3968] Utworzono dwa nowe obiekty w celu usprawnienia automatycznego wydawania dokumentacji geodezyjnej w programie GEO-INFO 6 i.kerg (internetowa obsługa zgłaszania prac geodezyjnych). a. GSSZME Zasięg mapy ewidencyjnej b. GSSZMZ Zasięg mapy zasadniczej 5. [3901, 3935] W oknie dialogowym zarządzania Systematyką zasobu dodano: a. Nową funkcję dezaktywowania instancji Systematyki. b. Nową funkcję Pokaż> wyświetlającą na mapie geometrię obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki c. Nową funkcję Przeglądaj udostępniającą rekord obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki w trybie podglądu danych. 6. [3923] Konfiguracja katalogu bloków użytkownika wykorzystywanych, jako Prymitywy. Zapis w pliku GEO-INFO.INI. 7. [3945] Rozbudowano dynamikę generowania plików z wykazami współrzędnych z modułu GEO-INFO 6 i.kerg o możliwość konfiguracji liczby miejsc dziesiętnych wydawanych wartości współrzędnych (dotyczy konfiguracji modułu GEO-INFO 6 i.kerg). Zmiany względem wersji [3451] Zmieniono algorytm wyszukiwania tzw. punktu bliskiego, m.in. w procedurach Info o obiekcie, Imporcie danych, Analizie porównania współrzędnych. Dotychczas wyszukiwano punkty wg współrzędnych (w kwadracie), aktualnie w okręgu o zadanym promieniu. 2. [3860, 3902] Zmieniono liczbę i nazwy Kategorii obiektów w oknie wyboru kodu obiektu. 3. [3959] Poprawiono obsługę Importu obiektów w Zmianie. Nie aktualizowała się data utworzenia obiektu w danej wersji podczas modyfikacji w Zmianie. Aktualnie przyjmuje ona wartość daty utworzenia nowej wersji obiektu w tej Zmianie. 4. [3984] Poprawiono ustawianie Systematyki numeracji dla Grupy numeracji. W szczególnych przypadkach podpowiadała się niewłaściwa Systematyka. Str. 17

18 Str. 18

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 i.net Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo