PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT"

Transkrypt

1 PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji, ewolucji i zastosowa portali korporacyjnych słu cych do wspomagania procesów zarz dzania wiedz w organizacji. Bazuj c na studiach literaturowych opisano koncepcj i etapy wdra ania portalu korporacyjnego, realizuj cego potrzeby informacyjne pracowników, na przykładzie firmy Komfort. Summary In paper are described issues concern with classification, development and applications of corporate portals used in decision support of knowledge management process in organization. Based on literature study are presented idea and steps of implementation of corporate portal, which realize information needs of employers, on example company "Komfort". 1. Wprowadzenie Faktem jest, e najbardziej istotnym czynnikiem zarz dzania wiedz s ludzie i ich skłonno do dzielenia si wiedz, wspierane przez kultur organizacyjn. Jednak e bez nowoczesnych rodków informatycznych, w tym portali, nie jest mo liwe efektywne zarz dzanie wiedz, gdy stanowi szkielet, na którym zarz dzanie wiedz si opiera. Celem artykułu jest przybli enie zagadnie dotycz cych portali korporacyjnych jako narz dzi teleinformatycznych wspomagaj cych proces zarz dzania wiedz oraz opis konkretnego rozwi zania zastosowanego w firmie Komfort w postaci portala korporacyjnego realizuj cego potrzeby informacyjne pracowników w procesach zarz dzania wiedz. Termin portal (z łac. brama) pojawił si stosunkowo niedawno i okre la ró ne rozwi zania: od pojedynczego interfejsu ł cz cego z ró nymi zasobami wskazywanymi przez hiperlinki (z mo liwo ci wyszukiwania) do platformy roboczej e-biznesu z kontekstow personalizacj i bezprzewodowym dost pem. Najcz ciej jednak terminem tym okre lane s strony internetowe agreguj ce informacje z ró nych ródeł, składane w locie na potrzeby klientów, partnerów czy pracowników. Informacje z ró nych baz danych i aplikacji s cz sto kompilowane w postaci tzw. portretów, tworz cych portale dostosowane pod wzgl dem tre ci do potrzeb u ytkownika. Po utworzeniu portalu organizacja cz sto odkrywa całkiem nowe warto ci w dotychczas stosowanych aplikacjach i zgromadzonej zawarto ci [6]. Portal korporacyjny (firmowy, biznesowy) pozwala przekształca lu no powi zane zasoby w pojedyncz, spójn platform e -biznesu. Ka da implementacja portalu zawiera zestaw mechanizmów zaprojektowanych na specyficzne potrzeby. Portal przedsi biorstwa dla pracowników ma zazwyczaj funkcjonalno horyzontaln, polegaj c na integracji aplikacji funkcjonuj cych w przedsi biorstwie we wspólnej realizacji celów biznesowych i współpracy poziomej.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, Generacje portali korporacyjnych Portal korporacyjny jest zwykle interfejsem, czyli punktem dost pu do usług i zasobów oferowanych przez wewn trzne systemy pracy grupowej i zarz dzania wiedz, systemy wspomagania decyzji, rozwi zania e-learningu, czy prostego obiegu informacji kadrowo-administracyjnych. Rozwi zanie to pozwala nawigowa w obr bie firmowych zasobów, ale tak e zasila je nowymi danymi, informacjami, wiedz. Poniewa portal stanowi punkt styku wewn trznych zasobów firmy ze wiatem zewn trznym, dost p do systemu realizowany jest zgodnie z precyzyjnie wyznaczonymi regułami polityki bezpiecze stwa i zachowania poufno ci. Dla personelu portal korporacyjny jest ródłem aktualnej informacji z pierwszej r ki. Partnerom handlowym portal mo e słu- y jako kanał wymiany dokumentacji i danych zwi zanych z prowadzonymi działaniami. Dla kadry kierowniczej portal korporacyjny mo e sta si sposobem na trwałe zaistnienie w yciu firmy i wywieranie na nie twórczego wpływu. Istniej dwa sposoby klasyfikacji portali: jeden zwi zany jest ze rodowiskiem (publiczny lub korporacyjny), a drugi z pełnionymi funkcjami. W literaturze przedmiotu, najcz ciej opisywane s portale korporacyjne sklasyfikowane według struktury funkcjonalnej, wyst puj cej wył cznie w rodowisku korporacji. Dla wi kszo ci portali najwa niejszymi funkcjami s : wspomaganie procesów podejmowania decyzji oraz realizacja współpracy mi dzy członkami organizacji. Na tej podstawie Eckerson wyró nia cztery generacje portali korporacyjnych: referencyjne, personalizowane, interaktywne i specjalizowane [1]. Portale ewoluuj w stron zintegrowanych platform strukturalnych. To, co było na pocz tku sposobem na lokalizowanie zawarto ci, staje si teraz platform, na której realizuje si cały szereg transakcji i prowadzi biznes (tabela 1). Tabela 1. Generacje oprogramowania portalowego. Generacja portalu I Dost p do informacji lub integracja zawarto ci (proste aplikacje) II Integracja aplikacji lub danych (struktura zarz dzania) III Integracja procesów (zarz dzanie stanami) ródło: opracowanie własne na podstawie [3 ] Oprogramowanie -Zarz dzanie zawarto ci lub agregacja zawarto ci, -wyszukiwanie i klasyfikacja, -personalizacja interfejsu, -rozszerzona platforma aplikacyjna, -współpraca i obsługa urz dze bezprzewodowych i mobilnych, -kontekstowa personalizacja, -portale kaskadowe, -integracja procesów, -obsługa typu platforma-doplatforma. Portale uzyskały now jako jako platforma robocza online, słu ca do uzyskiwania informacji i prowadzenia biznesu, a tak e współpracy z partnerami handlowymi i mi dzy pracownikami. Portal mo e by czym wi cej ni jeszcze jednym rodzajem dost pu do aplikacji i zawarto ci. Wraz z powi kszaniem si zakresu pracy wykonywanej online, mo e sta si odpowiednikiem desktopu, na którym realizuje si procesy biznesowe [3].

3 116 Mirosława Marciniak, Henryk Marjak Portale korporacyjne w zarz dzaniu wiedz na przykładzie firmy Komfort 3. Firma Komfort jako obiekt zarz dzania wiedz Firma Komfort sp. z o.o. jest cz ci grupy kapitałowej Komfort S.A, która powstała w 1992 r. z poł czenia dwóch konkuruj cych z sob firm Ars w Szczecinie i Atom w Gdyni. Firma Komfort sp. z o.o. (Komfort) jest przedsi biorstwem o zasi gu krajowym z central w Szczecinie i Magazynem Centralnym w Łodzi. W Szczecinie mie ci si dyrekcja firmy, ksi gowo oraz dział handlowy (bran y ci), w Warszawie mie ci si biuro sprzeda y kontraktowej. Firma posiada ponad 100 sklepów na obszarze całej Polski, a ka dego roku otwiera ok. 10 nowych. Ci gło dostaw i szybk realizacj zamówie do wszystkich sklepów zapewnia Centrum Logistyczne w Łodzi, b d ce najwi kszym magazynem wykładzin, tapet i dywanów w Europie rodkowej o kubaturze 70 tys. m 3. Podstawow misj firmy Komfort jest sprzeda paneli, podłóg drewnianych, wykładzin dywanowych, wykładzin elastycznych, dywanów i płytek ceramicznych. W obrocie znajduj si zarówno towary produkcji krajowej, jak i importowane. Głównym kanałem dystrybucji towarów jest sprzeda detaliczna. Strategi firmy jest pozycjonowanie sieci w kierunku hasła Komfort wszystko na podłogi. Taka dewiza oznacza specjalizacj w pokryciach podłogowych. Aby j uzyska firma szczególn uwag przykłada do ekspozycji produktów. Kolekcje produktowe w ramach bran y s tworzone w oparciu o grupy asortymentowe dopasowane do indywidualnych preferencji konsumentów, zale nie od potencjału rynku, na którym sklep funkcjonuje (ang. category managment). Polityka firmy, jednolita w stosunku do wszystkich sklepów, spowodowała konieczno stworzenia systemu umo liwiaj cego efektywne zarz dzanie cał sieci, który zapewniłby zarz dowi w ci gle zmieniaj cej si rzeczywisto ci, zapanowa nad cało ci procesów zachodz cych w firmie. Strategicznym celem firmy było polepszenie organizacji i sprawno ci działania sieci handlowej, w oparciu o rzeteln, dost pn i aktualn informacj zarz dcz. Aby osi gn ten cel zakupiono i wdro ono informatyczny zintegrowany system zarz dzania SAFO 2000, wykorzystuj cy system baz danych ORACLE. System SAFO 2000 ma budow modularn i jest skalowalny. W wersji podstawowej system składa si z takich modułów, jak: zaopatrzenie, logistyka wewn trzna (Magazyn), logistyka zewn trzna (Transport), sprzeda, finansowo-ksi gowy, kasa, banki, przelewy, rozrachunki (Nale no ci i Zobowi zania), rodki trwałe, kadry/ płace, zestawienia 1. Wdra anie tego systemu przebiegało etapowo, zgodnie z przyj tym harmonogramem prac. Pierwszym etapem wdro enia, ze wzgl du na kluczowe znaczenie procesów logistycznych w firmie, był moduł przeznaczony do zarz dzania magazynem wysokiego składowania z rozszerzeniem o sterowanie ła cuchem dostaw SCM (ang. Supply Chain Management). Wprowadzony system magazynowy przyczynił si do racjonalizacji systemu logistycznego i umo liwił konsolidacj 100 sklepów i magazynu centralnego w jedno centrum dystrybucyjne. Wdra any system został uzupełniony o moduł rejestrowania zamówie przez Internet. Uruchomiono stron WWW https://mc.komfort.pl, dzi ki której uzyskano mo liwo uzupełniania zapasów sklepowych, sprawdzania dost pno ci towarów na zamówienie oraz konfrontacji najbli szego mo liwego czasu dostawy zamówionych towarów. Strona wyposa ona jest w algorytm podpowiedzi zamówienia oparty na danych przesyłanych ze wszystkich punktów sprzeda owych. Kolejne etapy to: wdro enie systemu finansowo-ksi gowo wraz z tak zwanym modułem OFA (ang. Oracle Financial Analyzer) do wielowymiarowej analizy finansowej oraz system kadrowo płacowy HR (ang. Human Resources). Wdro ono tak e moduł rodków Trwałych. W sklepach do chwili obecnej funkcjonował program słu cy do ewidencji sprzeda y detalicznej SESSklep, oparty na jednostronnej komuni- 1

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, kacji (raportuj cej) do systemu SAFO (codzienne raportowanie informacji o dokonanych transakcjach). Obecnie trwa realizacja ostatniego etapu integracji systemów informatycznych poprzez wymian systemu SESSklep, na nowoczesny, oparty na Linux ie Safo.retail. Ponadto prowadzone s prace nad wdro eniem modułu ECR (ang. Efficient Consumer Response), na który składa si mi dzy innymi Web EDI elektroniczny system wymiany dokumentów, maj cy na celu poł czenie systemu informatycznego firmy z systemami dostawców oraz moduł CM przeznaczony do zarz dzanie kategori. Na kolejny rok zaplanowano wdro enie modułu CRM do budowania relacji z klientami [4]. 4. Przesłanki i budowa portalu firmowego Zanim pojawił si portal korporacyjny, w firmie funkcjonował Komfort Kurier, biuletyn firmowy wydawany systematycznie, raz w miesi cu, który był podstawowym ródłem wiedzy dla pracowników o yciu przedsi biorstwa, informacjach i wydarzeniach zwi zanych z firm. Poza tym, pracownicy na łamach tej gazety mogli podzieli si swoj wiedz, do wiadczeniem, a tak e konkretnymi pomysłami. Kolejnym krokiem na drodze do poprawy zarz dzania organizacj była budowa portalu korporacyjnego. Portal korporacyjny z zało enia miał przej cze funkcji, jakie pełnił do tej pory biuletyn, nie chodziło jednak o jego całkowite zast pienie. Portal miał by kolejnym narz dziem w r kach kierownictwa firmy, przeznaczonym do komunikacji z pracownikami i tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej. Obszary oddziaływania portalu podzielono na cztery grupy: konsolidacj, komunikacj, organizacj i zarz dzanie. Sposób oddziaływania na organizacj według przyj tego podziału przedstawia tabela 2.

5 118 Mirosława Marciniak, Henryk Marjak Portale korporacyjne w zarz dzaniu wiedz na przykładzie firmy Komfort Tabela 2. Oddziaływanie portalu na organizacj według wydzielonych obszarów. Obszar oddziaływania Konsolidacja Komunikacja Organizacja Zarz dzanie ródło: opracowanie własne na podstawie [5 ]. Sposób oddziaływania Integracja rozproszonych baz danych ró nego typu; Umo liwia pozyskiwanie danych i informacji z jednego ródła; Rozproszenie zasilania hurtowni danych; Mo liwo pracy grupowej; Aktualno i kompletno danych; Personifikacja dost pu; Upraszcza i ułatwia dystrybucj informacji; Poprawia i obni a koszty komunikacji wewn trznej; Publikowanie informacji w trybie rzeczywistym; Ni sze koszty edycji, publikacji i szkole ; Alternatywny (bezlicencyjny) dost p do systemu ERP; Automatyczne i skalowalne raporty; Przyjazne i znajome dla u ytkownika formy prezentacji danych; Ni sze koszty operacyjne; Mo liwo ci integracji procesów zarz dczych; Elastyczno procesowa zmiana w portalu, a nie w systemie informatycznych zarz dzania; Decentralizacja procesów; Poprawa organizacji pracy (wydajna komunikacja) Uzyskanie funkcjonalno ci zdalnego zarz dzania; Mo liwo ci integracji rozproszonych procesów; Poprawa skuteczno ci zarz dzania operacyjnego (monitoring); Reorientacja na zarz dzanie projektowe, macierzowe; Usprawnienie zachodz cych procesów i podejmowania decyzji; Alternatywa dla rozwi za zintegrowanych dla sektora MSP. Projektuj c portal korporacyjny wzi to pod uwag kilka celów zbie nych z zasadami kultury organizacyjnej Komfortu. Najwa niejsze z nich to: poprawa komunikacji w firmie, usprawnienie przepływu informacji i ułatwienie dost pu do niej. Poza tym, stworzenie platformy pod budow bazy wiedzy wytwarzanej przez pracowników, ułatwienie pracy poprzez zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich instrukcji, procedur i obowi zuj cych zasad. Pocz tkowo, w połowie roku 2001 przesłank do powstania portalu korporacyjnego była konieczno integracji danych (szczególnie transakcyjnych), z rozproszonych systemów informatycznych. Wtedy jednak podj to decyzj o zakupie i wdro eniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERPII - SAFO Po integracji zasobów informatycznych, okazało si, i nale y wróci do koncepcji portala firmowego m.in. z takich przyczyn, jak: niewydolna komunikacja, wielopłaszczyznowo analiz zarz dczych i konieczno agregacji danych; niewła ciwa dystrybucja informacji i brak pracy grupowej (formularze), konieczno bezpiecznego zarz dzania wiedz korporacyjn, potrzeba posiadania intra witryny ogłoszeniowej oraz rosn ce koszty operacyjne organizacji multiplikacja działa. Koncepcj portalu korporacyjnego firmy Komfort (stan na 2004 rok) zilustrowano na rysunku 1.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, Rys.1. Koncepcja portalu korporacyjnego firmy Komfort. ródło: [5] Jednym z podstawowych zada portalu jest usprawnienie komunikacji wewn trznej. Jest to szczególnie wa ne w przypadku organizacji rozproszonej, czyli takiej jak Komfort, firmy maj cej kilkadziesi t sklepów na terenie kraju i zatrudniaj cej ponad 1000 osób. Architektura portalu ewoluowała, dostosowuj c si do wdra anego systemu SAFO 2000, wci zwi kszaj c swoj funkcjonalno. Buduj c Intranet zało ono mo liwo wielokanałowego przepływu informacji. Oznacza to utworzenie niestandardowej redakcji składaj cej si z pracowników wszystkich działów firmy. W zwi zku z tym, konieczne stało si zastosowanie narz dzi typu CMS (ang. Content Management System)- przeznaczonymi do zarz dzania zawarto ci, które pozwalaj tworzy, edytowa, zarz dza i publikowa rozmaite tre ci - teksty, grafik, pliki d wi kowe lub multimedialne- według wspólnych reguł i procedur, zapewniaj cych spójny wygl d witryny WWW. Dzi ki zastosowaniu tych narz dzi mo liwe stało si redagowanie stron, nie tylko przez dział IT, ale przede wszystkim przez dział marketingu, który umieszcza informacje o tablicach reklamowych, projektach sklepów, spotach radiowych, telewizyjnych informacjach handlowych i promocyjnych a tak e sposobach zarz dzania kategori, jak równie i inne działy (finansowy, handlowy, administracja). Pracownicy sklepów maj dost p do danych rejestrowych Komfortu, katalogu e-lekcji i informacji handlowych. Tym sposobem stworzono mo liwo komunikacji poziomej w organizacji. Informacje mog wychodzi z ka dego rejonu i z ka dej grupy pracowniczej wewn trz firmy, w zale no ci od potrzeb i oczekiwa. Zawarto portalu systematycznie ro nie i obecnie zawiera mi dzy innymi [4]:

7 120 Mirosława Marciniak, Henryk Marjak Portale korporacyjne w zarz dzaniu wiedz na przykładzie firmy Komfort Ksi g Jako ci, Instrukcj Marketingow ; KOKS (Ksi ga Operacyjna Kierownika Sklepu); Bie ce stany magazynowe i prognozy popytu krótkookresowego; Klienci nie do wiary wykaz niewiarygodnych klientów; Materiały informacyjne o firmie słup ogłoszeniowy ; Korporacyjne bazy danych i raporty z tych baz; Ci gły monitoring parametrów kluczowych i realizacji bud etu; Cenniki, katalogi, dane makroekonomiczne, kursy walut; Instrukcje obsługi sprz tu lub oprogramowania; Procedury stosowania norm jako ciowych Materiały szkoleniowe, wiczenia, testy kompetencji, czytelnia; Kalendarze spotka grup roboczych, monitoring zaawansowania projektów; Podr czne materiały informacyjne zwi zane z okre lonym problemem; Wzorce stosowanych w przedsi biorstwie dokumentów; Mapy, plany, schematy, atesty; Materiały z seminariów i szkole ; Zapowiedzi wa nych wydarze w yciu przedsi biorstwa. Dla firmy najwi ksze znaczenie ma fakt standaryzacji pracy w poszczególnych sklepach. Jedn z inicjatyw spełniaj cych ten cel jest Ksi ga Operacyjna Kierownika Sklepu (KOKS). Jest to podstawowe narz dzie do zarz dzania sklepem, tworzone przy czynnym udziale kierowników sklepów. Ze wzgl du na wielko i sieciowy charakter firmy, spełnia wa n rol, gdy zbiera i opisuje obowi zuj ce w Komforcie standardy zarz dzania sklepem, wynikaj ce z celów i zało e firmy oraz jej wewn trznych uwarunkowa organizacyjnych, a tak e obowi zuj cych norm prawnych. Z zało enia zawiera wiele praktycznych rozwi za poprawiaj cych i usprawniaj cych organizacj pracy w sklepie. Szybkie odszukanie w tre ci interesuj cych zagadnie oraz dokumentów ródłowych umo liwia forma elektroniczna KOKS po zamieszczeniu na portalu korporacyjnym. Natomiast Czytelnia stanowi ródło wiedzy o oferowanych towarach i ka dy mo e z niej skorzysta. Umieszczane s tam ciekawe artykuły z pism bran owych, opracowania najlepszych sprzedawców, artykuły trenerów. Ka dy pracownik ma mo liwo zamieszczenia ciekawego artykułu. Organizowane s nawet konkursy z wiedzy zawartej w artykułach, a uzupełnieniem Czytelni jest pismo wydawane do sprzedawców Hej Sokoły [4]. 5. Podsumowanie Portal korporacyjny mo e słu y jako zintegrowane rodowisko pracy, które ka dy pracownik dopasowuje do własnych potrzeb. Wa nym usprawnieniem oferowanym przez technologi portalow jest wprowadzenie subskrypcji informacji w miejsce standardowego wyszukiwania jej przez pracownika. Ponadto mo e by wyposa ony w nowoczesn wyszukiwark, pozwalaj c nie tylko na proste znajdywanie plików według zadanego klucza, lecz posiadaj c tak e bardziej skomplikowane mechanizmy wyszukiwania plików typu Word czy Excel, czyli informacji nieustrukturyzowanej, polegaj ce m.in. na znajdywaniu dokumentów podobnych" do zadanych. W firmie Komfort zaistniała wiadomo problematyki zarz dzania wiedz, ale brakowało systemu aplikacyjnego i gdy rozpocz to prace wdro eniowe systemu SAFO 2000 narodziła si koncepcja budowy portalu korporacyjnego. Najpierw okre lono zwi zki mi dzy zarz dzaniem

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, wybranymi obszarami wiedzy, stosowanymi procedurami a korzy ciami, jakie daj organizacji, w ten sposób firma wkroczyła w faz ukierunkowan. W kolejnej fazie zarz dzania opracowano koncepcj zarz dzania wiedz, maj c ju procedury i narz dzia zarz dzania, ale nie w pełni jeszcze wdro one w praktyce. Gdy zarz dzanie wiedz stanie si integraln cz ci procesów organizacji i zostanie doceniona waga wiedzy jako istotnego zasobu przedsi biorstwa, firma Komfort wkroczy w finaln faz systemowego zintegrowania. Bibliografia 1. Dias C., Corporate Portals: a literature review of new concept in Information Management, International Journal of Information Management no.21, 2001, s Kozłowski M., Maj M., W zasi gu kursora, Teleinfo nr1-3/2004, s Muszy ski J., Portalowe trendy, NetWorld nr 4/2003 (88), s Plaga A., Korporacyjne bazy wiedzy w zarz dzaniu na przykładzie firmy Komfort, praca magisterska AR Szczecin, Szkwarek J., Owsianowski S., Wsparcie procesów operacyjnych w handlu detalicznym technologi portalu korporacyjnego na podstawie Komfort Sp. z o.o. Materiały konf. Wdra anie Portali Korporacyjnych, Warszawa luty Vademecum teleinformatyka II, praca zbiorowa, IDG Poland S.A., Warszawa 2002, s.196 Mirosława Marciniak Henryk Marjak Zakład Informatyki, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ywno ciowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Ul. Monte Cassino 16, Szczecin

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA rozwiązania dla społeczeństwa informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA agenda: ZETO Bydgoszcz SA: profil i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów

Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r.

ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r. ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r. Podsumowanie pierwszego spotkania SPOTAKNIE LIDERÓW I PRZEDSTAWICIELI OPP W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI I INICJATYW DZIAŁAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiego Klastra Nano

Regulamin Śląskiego Klastra Nano Regulamin Śląskiego Klastra Nano PREAMBUŁA Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Punkty przesiadkowe przyjazne dla pasażerów Wydajne planowanie i wykorzystanie infrastruktury i punktów przesiadkowych

Punkty przesiadkowe przyjazne dla pasażerów Wydajne planowanie i wykorzystanie infrastruktury i punktów przesiadkowych Punkty przesiadkowe przyjazne dla pasażerów Wydajne planowanie i wykorzystanie infrastruktury i punktów przesiadkowych Seminarium Niches+ Warszawa, 17 marca 2011 r. prof. dr János Monigl, András Székely

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM)

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Małgorzata Plechawska-Wójcik

Bardziej szczegółowo