6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców"

Transkrypt

1 Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny (dostosowanie do godzin pracy) 5. Zwiększyć liczbę inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii 6. Rozwój infrastruktury turystycznorekreacyjnej 1. Zanieczyszczenie środowiska 2. Zły stan dróg 3. Ograniczony dostęp do Internetu 4. Utrudniony dostęp do komunikacji 5. Mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii 6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 1. Zwiększona przedsiębiorczość mieszkańców 2. Większe wsparcie inicjatyw lokalnych 3. Zwiększona aktywność mieszkańców 4. Opracowana wizja rozwoju obszaru 5. Poprawa sytuacji budżetowej gminy 6. Zwiększyć poziom dochodów mieszkańców 7. Dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy 8. Tworzyć miejsca pracy 9. Zwiększyć ofertę rynku pracy 10. Stworzenie warunków ekonomicznych, które nie doprowadzą do wyjazdu za granicę 11. Zwiększyć ofertę działań aktywizujących seniorów 12. Poprawa skuteczności działań na rzecz osób wykluczonych 1. Mała przedsiębiorczość mieszkańców 2. Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych 3. Niska aktywność mieszkańców 4. Brak wizji rozwoju obszaru gminy 5. Zła sytuacja budżetowa gminy 6. Niski poziom dochodów 7. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 8. Brak miejsc pracy 9. Bezrobocie 10. Migracja zarobkowa 11. Mało działań aktywizujących seniorów 12. Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych

2 13. Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych 14. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych 15. Poprawa współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 13. Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 14. Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak możliwości dokształcania się 15. Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą CO3. Poprawa opieki społecznej i zdrowotnej 1.Zapobiegać wykluczeniom 2. Poprawić dostęp do opieki zdrowotnej 3. Powstanie ośrodka pielęgnacyjnego i medycznego 4. Zwiększenie działań na rzecz osób 5. Dostosowanie infrastruktury na rzecz osób 1. Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, ubóstwo, bezradność życiowa). 2. Słaby dostęp do opieki zdrowotnej 3. Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 4. Niedostateczna ilość działań na rzecz osób 5. Niedostosowanie budynków do potrzeb osób CO4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 1.Stworzyć punkt informacji turystycznej 2. Poprawić estetykę przestrzeni 3. Wzmożona dbałość o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 4. Zwiększona promocja obszaru 5. Zadbanie o zabytki 1. Brak punktu informacji turystycznej 2. Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni 3. Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 4. Słaba promocja obszaru 5. Brak dbałości o zabytki CO5. Rozwój edukacyjnokulturalny 1. Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych, 1.Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2. Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych,

3 regionalnych, historycznych, rekreacyjnosportowych 3. Zwiększenie oferty przedszkolnej 4. Doposażenie jednostek kulturalnych 5. Podniesienie poziomu wykształcenia historycznych, rekreacyjno-sportowych 3. Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej 4. Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 5. Niski poziom wykształcenia na wsi CO1. Rozwój turystyki i ochrona środowiska Gmina Kuźnica Cel ogólny Cel szczegółowy Problem 1. Zwiększenie inwestycji w ramach OZE 2. Wzmożona ochrona krajobrazu 3. Powstanie punktu informacji turystycznej 4. Zwiększenie dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 5. Ochrona zabytków 6. Zwiększenie promocji obszaru 7. Poprawa poprzez rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 8. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 8. Zanieczyszczenie środowiska CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 1. Stworzenie organizacji społecznych 2. Zrównoważony rozwój rolnictwa 3. Większa liczba form organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 4. Podniesienie poziomu wykształcenia na wsi 5. Poprawa dostępności do usług edukacyjnych, 1. Mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii 2. Brak ochrony krajobrazu 3. Brak punktu informacji turystycznej 4. Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 5. Brak dbałości o zabytki 6. Słaba promocja obszaru 7. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa 1. Mało organizacji społecznych 2. Nierozwinięte rolnictwo 3. Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 4. Niski poziom wykształcenia na wsi 5. Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak

4 brak możliwości dokształcania się 6. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych, regionalnych, historycznych, rekreacyjnosportowych 7. Poprawa oferty opieki żłobkowej i przedszkolnej 8. Nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 9. Zwiększenie przetwórstwa produktów rolnych 10. Stworzenie nowych miejsc pracy 11. Stworzenie nowych miejsc pracy 12. Większe wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 14. Stworzenie nowych miejsc pracy 15. Wzrost dochodów 16. Gospodarcza aktywizacja mieszkańców 17. Motywacja mieszkańców 18. Poprawa sytuacji budżetowej gminy 19 Stworzenie wizji rozwoju gminy możliwości dokształcania się 6. Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych, historycznych, rekreacyjno-sportowych 7. Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej 8. Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 9. Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 10. Bezrobocie 11. Migracja zarobkowa 12. Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych 13. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 14. Brak miejsc pracy 15. Niski poziom dochodów 16. Mała przedsiębiorczość mieszkańców 17. Niska aktywność mieszkańców 18. Zła sytuacja budżetowa gminy 19. Brak wizji rozwoju obszaru gminy CO3. Inwestycje w infrastrukturę 1. Poprawa dostępu do Internetu 2. Poprawa stanu dróg 3. Dostosowanie budynków do potrzeb osób 1. Ograniczony dostęp do Internetu 2. Zły stan dróg 3. Niedostosowanie budynków do potrzeb osób

5 CO4. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 4. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego 5. Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 6. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 7. Ułatwienie dostępu do komunikacji 1.Zwiększenie liczby ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 2. Zwiększenie skuteczności na rzecz osób wykluczonych 3. Zwiększenie ilości działań na rzecz osób 4. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 5. Rozwiązywanie poprzez minimalizację problemów społecznych 4. Brak planów zagospodarowania przestrzennego 5. Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 6. Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni 7. Utrudniony dostęp do komunikacji 1. Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 2. Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych 3. Niedostateczna ilość działań na rzecz osób 4. Słaby dostęp do opieki zdrowotnej 5. Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, ubóstwo, bezradność życiowa).

6 CO1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gmina Sidra Cel ogólny Cel szczegółowy Problem 1. Inicjowanie nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami 2.Wzrost przetwórstwa produktów rolnych 3. Zwiększenie liczby organizacji społecznych 4. Zmniejszenie bezrobocia 5. Wspieranie inicjatyw lokalnych 6. Stworzenie miejsc pracy 7. Wzrost dochodów 8. Wzrost, pobudzenie przedsiębiorczości 9. Zwiększenie aktywności mieszkańców 10. Zmniejszenie migracji zarobkowej 10. Migracja zarobkowa CO2. Rozwój edukacji i kultury CO3. Rozwój 1.Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 2. Rozwój oferty żłobkowej i przedszkolnej 3. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych 4. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych 5. Wzrost poziomu wykształcenia na wsi 6. Zwiększenie bądź nowe formy organizacji czasu wolnego dla dzieci 1. Dostosowanie budynków do potrzeb osób 1. Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 2. Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 3. Mało organizacji społecznych 4. Bezrobocie 5. Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych 6. Brak miejsc pracy 7. Niski poziom dochodów 8. Mała przedsiębiorczość mieszkańców 9. Niska aktywność mieszkańców 1. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2. Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej 3. Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych, historycznych, rekreacyjno-sportowych 4. Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak możliwości dokształcania się 5. Niski poziom wykształcenia na wsi 6. Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 1. Niedostosowanie budynków do potrzeb osób

7 infrastruktury, społecznej, kulturowo edukacyjnej i turystyczno rekreacyjnej CO4. Rozwój turystyki i ochrony środowiska CO 5. Zmniejszenie problemów społecznych i problemów związanych z ochroną zdrowia 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i kulturalnej 3. Polepszenie infrastruktury 4. Powstanie miejsca do spotkań lokalnych 5. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 6. Polepszenie dostępu do komunikacji 7. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego 8. Zwiększenie dostępu do Internetu 9. Poprawa infrastruktury drogowej 1.Zwiększenie dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 2. Zwiększenie dbałości o zabytki 3. Zwiększenie promocji obszaru 4. Ochrona środowiska 1. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 2. Niwelacja problemów społecznych 3. Zwiększenie liczby ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 4. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz osób wykluczonych 2. Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 3. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa 4. Brak ogólnodostępnego miejsca sali wystawowokonferencyjno-integracyjnej dla spotkań promujących i integrujących społeczność lokalną 5. Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni 6. Utrudniony dostęp do komunikacji 7.Brak planów zagospodarowania przestrzennego 8. Ograniczony dostęp do Internetu 9. Zły stan dróg 1. Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 2. Brak dbałości o zabytki 3. Słaba promocja obszaru 4. Zanieczyszczenie środowiska 1. Słaby dostęp do opieki zdrowotnej 2. Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, ubóstwo, bezradność życiowa) 3. Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 4. Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych

8 5. Zwiększenie działań na rzecz osób 5. Niedostateczna ilość działań na rzecz osób CO1. Rozwój infrastruktury i ochrona środowiska Gmina Sokółka Cel ogólny Cel szczegółowy Problem 1. Poprawa dostępności budynków do potrzeb ON 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i kulturalnej itp. 3. Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w tym bazy gastronomicznonoclegowej 4. Poprawa dostępu do internetu na obszarze 4. Ograniczony dostęp do Internetu wiejskim gmin 5. Poprawa stanu dróg 5. Zły stan dróg 6. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 6. Zanieczyszczenie środowiska 1. Niedostosowanie budynków do potrzeb osób 2. Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 3. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa

9 7. Zwiększenie liczby inwestycji w ramach OZE 8. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i społecznej 9. Poprawa estetyki i funkcji przestrzeni 10. Poprawa dostępu do komunikacji 7. Mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii 8. Zły stan infrastruktury edukacyjnej i sportowej w tym słabe wyposażenie szkół, przedszkoli, obiektów sportowych 9. Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni 10. Utrudniony dostęp do komunikacji CO2. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców 1. Wzbogacenie oferty organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2. Zwiększenie ilości działań na rzecz ON 3. Wzrost poziomu wykształcenia na wsi 4. Poprawa współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 5. Zwiększenie przetwórstwa produktów rolnych 6. Zmniejszenie bezrobocia (3-8) 7. Zmniejszenie zjawiska migracji zarobkowej 8. Zwiększenie wsparcia inicjatyw lokalnych 9. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 10. Zwiększenie poziomu dochodów 11. Zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców 12. Zwiększenie aktywności mieszkańców 13. Poprawa sytuacji budżetowej gminy 14. Zwiększenie liczby działań aktywizujących 1. Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2. Mało działań na rzecz osób 3. Niski poziom wykształcenia na wsi 4. Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 5. Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 6.Bezrobocie 7. Migracja zarobkowa 8. Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych 9. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 10. Niski poziom dochodów 11. Mała przedsiębiorczość mieszkańców 12.Niska aktywność mieszkańców 13. Zła sytuacja budżetowa gminy 14. Mało działań aktywizujących seniorów

10 CO3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych i społecznych CO4. Rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej CO 5. Rozwój atrakcyjności turystycznej obszaru seniorów 15. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca sali wysta.-konf.-integrac. 16. Poprawa rozwoju rolnictwa 1. Zwiększenie liczby ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 2. Poprawa skuteczności działań na rzecz osób wykluczonych 3. Zwiększenie ilości działań na rzecz ON 4. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 5. Ograniczenie występowania problemów społecznych 1. Wzrost dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 2. Poprawa dostępności do usług edukacyjnych i możliwość dokształcania się 3. Wzbogacenie oferty wydarzeń kulturalnych 4. Wzrost dbałości o zabytki 5. Wzbogacenie oferty opieki żłobkowej i przedszkolnej 1. Poprawa promocji obszaru 2. Stworzenie i rozwój punktu informacji turystycznej 15. Brak ogólnodostępnego miejsca sali wystawowokonferencyjno-integracyjnej dla spotkań promujących i integrujących społeczność lokalną 16. Słabo rozwinięte rolnictwo 1. Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 2. Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych 3. Niedostateczna ilość działań na rzecz osób 4. Słaby dostęp do opieki zdrowotnej 5. Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, ubóstwo, bezradność życiowa) 1. Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 2. Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak możliwości dokształcania się 3. Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych, historycznych, rekreacyjno-sportowych 4. Brak dbałości o zabytki 5. Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej 1. Słaba promocja obszaru 2. Brak punktu informacji turystycznej

11 CO1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gmina Szudziałowo Cel ogólny Cel szczegółowy Problem 1.Wzrost działań aktywizujących seniorów 2-5 Tworzenie miejsc pracy, wzrost dochodów CO2. Rozwiązywanie 6.Wsparcie inicjatyw lokalnych 7. Wzrost dochodu gminy ze źródeł podatkowych 8-9 Wzrost aktywności mieszkańców 10. Wzrost aktywności mieszkańców 11 Oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy poprzez tworzenie ofert zgodnych z potrzebami 12.Poprawa organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 13. Poprawa oferty wydarzeń kulturalnych 14. Poprawa współpracy między podmiotami 15. Zwiększenie przetwórstwa produktów rolnych 1.Działania uświadamiające zmniejszenie problemów społecznych 1. Mało działań aktywizujących seniorów 2. Brak miejsc pracy 3. Bezrobocie 4. Niski poziom dochodów 5. Migracja zarobkowa 6. Niewystarczające wsparcie inicjatyw lokalnych 7. Zła sytuacja budżetowa gminy 8. Mała przedsiębiorczość mieszkańców 9. Niska aktywność mieszkańców 10. Mało organizacji społecznych 11. Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 12. Mało form organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 13. Mała oferta wydarzeń kulturalnych, regionalnych, historycznych, rekreacyjno-sportowych 14. Brak współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 15. Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 1. Narastające problemy społeczne (przemoc, alkoholizm, ubóstwo, bezradność życiowa)

12 problemów społecznych, opieka zdrowotna i niepełnosprawni CO3. Poprawa, polepszenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli 2. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 3. Zwiększenie liczby ośrodków 4-5 Zwiększenie ilości działań na rzecz osób 6. Rozwiązywanie problemów i pomoc osobom wykluczonym 1-2 Poprawa dostępności do usług edukacyjnych 3. Utworzenie większej ilości żłobków i przedszkoli 2. Słaby dostęp do opieki zdrowotnej 3. Mała liczba ośrodków pielęgnacyjnych i medycznych 4. Niedostosowanie budynków do potrzeb osób 5. Niedostateczna ilość działań na rzecz osób 6. Niska skuteczność działań na rzecz osób wykluczonych 1. Niski poziom wykształcenia na wsi 2. Słaba dostępność do usług edukacyjnych, brak możliwości dokształcania się 3. Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej CO4. Rozbudowa infrastruktury, społecznej i turystycznej CO 5. Ochrona środowiska (instalacje OZE) CO 6. Podniesienie 1. Poprawa dostępu do komunikacji 2. Poprawa jakości dróg poprzez tworzenie programu kolejności naprawy (częstotliwość korzystania) 3. Poprawa dostępu do Internetu 4. Poprawa wizji rozwoju obszaru gminy 5. Polepszenie stanu infrastruktury społecznej i kulturalnej poprzez zakup wyposażenia 1. Popularyzacja fotowoltaiki 2. Poprawa stanu środowiska (uświadamianie zagrożeń) 1. Skuteczniejsza promocja obszaru 2. Poprawa stanu infrastruktury turystyczno- 1. Utrudniony dostęp do komunikacji 2. Zły stan dróg 3. Ograniczony dostęp do Internetu 4. Brak wizji rozwoju obszaru gminy 5. Zły stan infrastruktury społecznej i kulturalnej w tym słabe wyposażenie: świetlic, bibliotek, domów kultury 1. Mało inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii 2. Zanieczyszczenie środowiska 1. Słaba promocja obszaru 2. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna,

13 atrakcyjności turystycznej rekreacyjnej 3-4. Zwiększenie dbałości o zabytki, zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym baza gastronomiczno- noclegowa 3. Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 4. Brak dbałości o zabytki

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy w Mietkowie rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mietków. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne - Kalisz, 11 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania Analiza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA ANKIETA I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM OŻYWIENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNO- ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁODYGOWICE? TAK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

5. Ile osób, razem z Panem(nią) należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? ogółem.. w tym pracujących.. dzieci na utrzymaniu..

5. Ile osób, razem z Panem(nią) należy do Pana(i) gospodarstwa domowego? ogółem.. w tym pracujących.. dzieci na utrzymaniu.. ANKIETA JASTKÓW Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023", który stanowi podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne, Poznań, 21 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania 80

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów. oraz. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach opracowania dokumentów Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 2016 2026 1. Metodologia badania W dniach 03.06.-29.06.2016 roku przeprowadzone zostało

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Silne strony Gminy Radomyśl Wielki

Silne strony Gminy Radomyśl Wielki Podsumowanie wyników badań ankietowych W ramach przeprowadzonych prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 zostały przeprowadzone badania ankietowe

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. JAKIE SĄ PANI/PANA ZDANIEM NAJWIĘKSZE SILNE STRONY OBSZARU PLGR (POWIAT PUCKI)?

1. JAKIE SĄ PANI/PANA ZDANIEM NAJWIĘKSZE SILNE STRONY OBSZARU PLGR (POWIAT PUCKI)? Szanowni Mieszkańcy Prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Stowarzyszenie PLGR pracuje nad Lokalna Strategią Rozwoju, w pracy nad którą bardzo istotny jest głos mieszkańców, aby efektywnie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w dniu r. o godz świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska

Spotkanie w dniu r. o godz świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska Spotkanie w dniu 25.10.2016 r. o godz. 16.00 - świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska Tabela problemów i potencjałów dla miejscowości Kępa Okrzewska Podobszar III rewitalizacji brak chodnika dla pieszych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników prac na spotkaniach informacyjnych

Podsumowanie wyników prac na spotkaniach informacyjnych Podsumowanie wyników prac na spotkaniach informacyjnych 1. Analiza SWOT Mocne strony Sfera przyrodniczo - kulturowa Położenie na terenie Borów Dolnośląskich, duże bogactwo lasów i stawów Cieki i zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Możliwość pozyskiwania środków na

Analiza SWOT. Możliwość pozyskiwania środków na Mocne strony czynniki wewnętrzne, na które mają wpływ mieszkańcy Dziedzictwo kulturowe i historyczne: - wielokulturowość obszaru, - bogaty zarys historyczny, - zabytki sakralne i architektura drewniana,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT opracowana na podstawie spotkań gminnych

Analiza SWOT opracowana na podstawie spotkań gminnych Analiza SWOT opracowana na podstawie spotkań gminnych Mocne strony Słabe strony walory turystyczno-krajobrazowe (szlaki turystyczne, atrakcyjne położenie, ukształtowanie terenu, wioska indiańska, Gościniec

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1 Największy potencjał obszaru LGD wg ankietowanych

Wykres nr 1 Największy potencjał obszaru LGD wg ankietowanych Badania ankietowe (Etap I, II, V) Kolejną metodą partycypacji zastosowaną w opracowywaniu LSR były badania ankietowe. LGD Przyjazna Ziemia Limanowska pierwsze ankiety dla społeczności lokalnej wysłała

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wartość docelowa. Jednostka miary. Wartość bazowa. Sposób weryfikacji wskaźnika. Nazwa wskaźnika. Cel ogólny A. Dane ze Starostwa Powiatowego

Wartość docelowa. Jednostka miary. Wartość bazowa. Sposób weryfikacji wskaźnika. Nazwa wskaźnika. Cel ogólny A. Dane ze Starostwa Powiatowego Nazwa nowopowstałych organizacji społecznych formalnych odwiedzających obszar LGD w celach 5/rok Dane ze Starostwa Powiatowego Cel szczegółowy A1 Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz organizacji i/lub

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania...

Miejsce zamieszkania... Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015 2020 z prognozą do roku 2025, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła?

Pytanie 3 Czy wie Pan/Pani czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła? WYNIKI ANKIETY Ankietę przeprowadzono w dniach 15 28 lutego 2015 r. W badaniu brało udział 139 respondentów z gmin: Babimost, Kargowa, Trzciel, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń. Pytanie 1 Czy słyszał(a) Pan/Pani

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców

Cel ogólny 1. Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 24 listopada 2011 r. 4. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu

ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU. - skierowana do mieszkaoców regionu ANKIETA ANALIZA POTRZEB REGIONU - skierowana do mieszkaoców regionu Szanowni Paostwo, W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka pracami związanymi

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie, w którym Pani/Pan uczestniczy posłuży do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Gminy,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Miasta Ostrołęki. Istotnym dla podjęcia właściwych działań jest poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zwracamy się zatem do

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Szanowni Państwo, Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność EFRROW 2 EFS 2 EFRR 2 EFMR 2

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność EFRROW 2 EFS 2 EFRR 2 EFMR 2 Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo