3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do uchwały nr 83/ Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października Wytyczne w sprawie przebiegu prac, terminów i wymaganej dokumentacji stanowiące podstawę do podjęcia przez radę wydziału uchwał w sprawie programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez wydział. 1 Zalecenia ogólne Program kształcenia, składający się z opisu spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS (program studiów i plan studiów), tworzy rada programowa kierunku. Przed skierowaniem pod obrady rady wydziału, plan studiów musi uzyskać akceptację pełnomocnika rektora ds. ECTS. Dla usprawnienia prac przy przygotowaniu i uchwalaniu programu kształcenia, dziekan może powołać zespół ds. programów kształcenia. W skład zespołu wchodzą przewodniczący rad programowych (kierunków wydziału), a przewodniczy mu prodziekan ds. studentów. Uchwalony przez radę wydziału plan studiów zatwierdza prorektor ds. kształcenia i studentów. Efekty kształcenia zatwierdza rada wydziału w formie projektu, który uchwala senat. 2 Zalecenia w okresie przejściowym W przypadku, gdy wydział prowadził w roku akademickim 2014/2015 studia na danym kierunku i poziomie kształcenia, to powinien dostosować program studiów do wymogów wynikających ze znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (z dnia 11. Lipca 2014) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych (Rozporządzenie Ministra NiSzW z dnia 3 października 2014). Wydział (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) prowadząca kierunek studiów w celu doskonalenia programu kształcenia może dokonywać w nim zmian, w tym w zakresie zakładanych efektów kształcenia właściwych dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybranych z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany ten kierunek studiów. Wydział (a więc podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy) bez uprawnień habilitacyjnych, doskonaląc program kształcenia, może, w ramach posiadanego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS, określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia (oznacza to, że nie można corocznie zmieniać 50% efektów kształcenia); 2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia (oznacza to, że nie można corocznie zmieniać 30% efektów kształcenia). Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez senat uczelni. Dotychczasowa nazwa kierunku nie może być zmieniona.

2 W/w zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, które mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 3 Harmonogram prac marca 2016 r. upływa termin złożenia w rektoracie uchwał rad wydziałów, które dostosują profile i programy kształcenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (do wymagań określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą) marca 2016 r. upływa termin złożenia w rektoracie uchwał rad wydziałów, zatwierdzających programy nowych kierunków studiów i projekty efektów kształcenia (te ostatnie zatwierdza senat nawet wtedy, gdy kierunek korzysta z wzorcowych efektów kształcenia), dla kierunków obligatoryjnie przesyłanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dla kierunków, których dostosowanie programu studiów spowoduje konieczność wprowadzenia zmian obejmujących więcej niż 50% punktów ECTS, marca 2017 r. upływa termin złożenia w rektoracie uchwał rad wydziałów, które dostosują profile i programy kształcenia studiów drugiego stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (do wymagań określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą) marca każdego roku upływa termin złożenia w rektoracie uchwał rad wydziałów, które będą dokonywały zmian w programach i efektach oraz zatwierdzały programy kształcenia dla nowo powołanych kierunków studiów. 5. Uchwałę senatu przesyła się w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 1.Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe Wykaz dokumentów programu kształcenia a. nazwa kierunku studiów, b. poziom kształcenia, c. profil kształcenia, d. forma studiów, e. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, f. przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia, g. wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia, h. wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju, i. ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów, j. wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia, k. zasady rekrutacji, l. różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni.

3 2. Efekty kształcenia* a. tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami, b. tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami, c. tabela pokrycia kompetencji inżyniera przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami (zbędna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe), d. w ramach kierunku studiów wydział może prowadzić kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy tj. program studiów uwzględnia efekty kształcenia i standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rop. MNiSW z 17 I 2012 r. 3. Program studiów a. liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego), b. liczba semestrów, c. opis poszczególnych modułów kształcenia, d. wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, e. matryca efektów kształcenia, f. opis sposobu sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów, g. plan studiów, z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta, h. strukturę studiów (specjalności itp.), i. sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów. 4. Warunki realizacji programu studiów a. minimum kadrowe (z określonymi przyporządkowaniami poszczególnych osób do dyscyplin naukowych lub artystycznych i obszarów kształcenia oraz w przypadku studiów o profilu praktycznym opisem doświadczeń zawodowych)**, b. proporcje liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących, c. opis działalności badawczej w odpowiednim obszarze wiedzy w przypadku studiów prowadzących do uzyskania dyplomu magisterskiego. 5. Wyjaśnienia i uzasadnienia a. sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych, b. sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów, c. sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, d. udokumentowanie dla studiów stacjonarnych że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, e. udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS, f. sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia), g. sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, h. sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów, i. ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia, j. wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni, k. działania wydziału w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. *Jeżeli nie skorzystamy z wzorcowych efektów kształcenia. **Dokument potwierdzony przez Dział Spraw Pracowniczych

4 5 Dookreślenia Elementy dokumentacji programu studiów: opis modułu kształcenia (przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyk, przygotowanie pracy dyplomowej itp.), sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów, powinny zawierać w szczególności niżej wymienione informacje. 1. Opis modułu kształcenia: a. efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla programów, b. formy prowadzenia zajęć z odniesieniem do efektów kształcenia, c. sposób sprawdzania, czy założone efekty zostały osiągnięte przez studenta, d. liczba punktów ECTS z pokazaniem sposobu jej wyznaczenia, zgodnie z zasadami systemu ECTS. 2. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów: a. łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, b. łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, c. łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak warsztaty, praktyki, staże, zajęcia laboratoryjne i projektowe, d. minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, e. minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć na zajęciach z wychowania fizycznego, f. w przypadku programu studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS, g. wykazanie, w przypadku programu studiów dla kierunku o profilu praktycznym, że program kształcenia obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, h. wykazanie, w przypadku programu studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim, że program kształcenia obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.

5 Załącznik 2 do uchwały nr 83/ Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października Terminy oraz wymagana dokumentacja stanowiące podstawę do podjęcia przez Senat UO uchwały w sprawie efektów kształcenia na danym kierunku studiów 1 Tryb i harmonogram prac 1. Uchwalone przez rady wydziałów projekty efektów kształcenia, przed zatwierdzeniem przez senat, opiniuje Uczelniana Komisja Oceny Jakości Kształcenia. Wykaz dokumentów, które rada wydziału przedstawia Senatowi, winien spełniać wymogi zawarte w W przypadku nowych kierunków studiów, zatwierdzenie efektów kształcenia przez senat będzie równoznaczne ze zgodą na powstanie kierunku, jeżeli jest on powołany przez wydział mający prawa habilitowania w danym obszarze i dziedzinie. Jeżeli propozycję powołania nowego kierunku przedstawia wydział, niemający tych praw, to po zatwierdzeniu przez Senat efektów kształcenia, decyzję o powołaniu kierunku podejmuje MNiSzW. Wykaz dokumentów wysyłanych do Ministerstwa, winien spełniać wymogi zawarte w Wszystkie uchwały Senatu, zatwierdzające efekty kształcenia na kierunkach studiów, muszą być podjęte do 31 maja. 2 Dokumentacja przekazywana do Senatu Wymagana dokumentacja, stanowiącą podstawę do podjęcia przez Senat UO uchwały w sprawie efektów kształcenia na danym kierunku studiów. 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów: a. nazwa kierunku studiów, b. poziom kształcenia, c. profil kształcenia, d. forma studiów, e. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, f. przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia, g. wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się efekty kształcenia, h. różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni. 2.Efekty kształcenia* a. tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami, b. tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami, c. tabela pokrycia kompetencji inżyniera przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami (zbędna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe),

6 d. tabela pokrycia standardów kształcenia nauczycieli przez specjalnościowe efekty kształcenia z komentarzami (dotyczy kierunków nadających uprawnienia pedagogiczne). 3. Program studiów a. liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego), b. liczba semestrów, c. matryca efektów kształcenia, d. opis sposobu sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć i sprawdzianów, e. plan studiów, z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta, f. strukturę studiów (specjalności itp.), g. sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów, h. łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: a) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, c) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych; 4. Warunki realizacji programu studiów a. minimum kadrowe (z określonymi przyporządkowaniami poszczególnych osób do dyscyplin naukowych lub artystycznych i obszarów kształcenia oraz w przypadku studiów o profilu praktycznym opisem doświadczeń zawodowych)**, b. proporcje liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących. 5. Wyjaśnienia i uzasadnienia a. sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych, b. udokumentowanie dla studiów stacjonarnych że co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, c. sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta, d. udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS. *Jeżeli nie skorzystamy z wzorcowych efektów kształcenia. **Dokument potwierdzony przez Dział Spraw Pracowniczych. UWAGA 1. W przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku i poziomie kształcenia studia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów kształcenia sporządza się odrębnie dla każdego profilu. 2. W przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, proces kształcenia umożliwia uzyskanie takich samych efektów kształcenia na każdej z tych form studiów. 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Ministerstwa w przypadku, gdy nowy kierunek studiów zamierza utworzyć rada wydziału, niemająca praw habilitacyjnych w danym obszarze i dziedzinie. 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów a. nazwa kierunku studiów, b. poziom kształcenia, c. profil kształcenia, d. forma studiów,

7 e. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta, f. przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia, 2. Efekty kształcenia* a. tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami, b. tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami, c. tabela pokrycia kompetencji inżyniera przez kierunkowe efekty kształcenia z komentarzami (zbędna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe), d. tabela pokrycia standardów kształcenia nauczycieli przez specjalnościowe efekty kształcenia z komentarzami (dotyczy kierunków nadających uprawnienia pedagogiczne). 3. Warunki realizacji programu studiów a. minimum kadrowe (z określonymi przyporządkowaniami poszczególnych osób do dyscyplin naukowych lub artystycznych i obszarów kształcenia oraz w przypadku studiów o profilu praktycznym opisem doświadczeń zawodowych)**, b. proporcje liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących. *Jeżeli nie korzystamy z wzorcowych efektów kształcenia. **Dokument potwierdzony przez Dział Spraw Pracowniczych.

8 Załącznik 3 do uchwały nr 83/ Senatu Uniwersytetu Opolskiego w spr. wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października Wytyczne do projektowania programów i planów studiów 1 Czas trwania studiów z przypisanymi punktami ECTS Studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają co najmniej 6 semestrów, a do ich ukończenia student jest obowiązany uzyskać minimum 180 punktów ECTS, Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) trwają co najmniej 7semestrów, a do ich ukończenia student jest obowiązany uzyskać minimum 210 punktów ECTS, Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów, a do ich ukończenia student jest obowiązany uzyskać minimum 90 punktów ECTS, Jednolite studia magisterskie trwają 10 lub 12 semestrów, a student jest obowiązany uzyskać odpowiednio 300 lub 360 punktów ECTS, Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 2 Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów Wprowadza się minimalne wartości sumarycznych wskaźników charakteryzujących program studiów dla określonego poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów. 1. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku i poziomu dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego wynosi: studia pierwszego stopnia 15 punktów ECTS, studia drugiego stopnia 8 punktów ECTS, jednolite studia magisterskie 35 punktów ECTS. 2. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe, na studiach prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynier lub magister inżynier (i obejmujący pełen zakres efektów prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich), wynosi: studia pierwszego stopnia 70 punktów ECTS studia drugiego stopnia 35 punktów ECTS. 3. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym (służące zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), takich jak warsztaty, zajęcia laboratoryjne i projektowe, na studiach o profilu praktycznym wynosi: studia pierwszego stopnia 100 punktów ECTS studia drugiego stopnia 65 punktów ECTS. 4. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności badań naukowych, takich jak wykłady, seminaria, konwersatoria na studiach o profilu ogólno akademickim wynosi: studia pierwszego stopnia 100 punktów ECTS studia drugiego stopnia 65 punktów ECTS.

9 W programach studiów należy wprowadzić: 3 Ustalenia dla zajęć ogólnouczelnianych 1. zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze 60 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisujemy 2 punkty ECTS (w dwóch kolejnych semestrach: tj. drugim i trzecim, po 30 godzin i 1 punkcie ECTS), 2. zajęcia z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych II stopnia w wymiarze 15 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisujemy 1 punkt ECTS (w semestrze 4), 3. zajęcia z wychowania fizycznego na studiach niestacjonarnych I stopnia w wymiarze 36 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisujemy 2 punkty ECTS (w dwóch kolejnych semestrach: tj. drugim i trzecim, po 18 godzin i 1 punkcie ECTS); zajęcia z wychowania fizycznego na studiach niestacjonarnych II stopnia w wymiarze 9 godzin, kończące się zaliczeniem bez oceny, którym przypisujemy 1 punkt ECTS (w semestrze 4), 4. zajęcia z lektoratów języków obcych na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (stacjonarnych), w wymiarze 120 godzin, kończących się egzaminem na poziomie B2, którym przypisujemy 7 punktów ECTS (realizacja w dwóch kolejnych semestrach po 60 godzin, pierwszy kończy się zaliczeniem z oceną i student otrzymuje 3 punkty ECTS, drugi zaliczeniem z oceną i egzaminem, za które student otrzymuje punkty ECTS; punkty ECTS dopisujemy odpowiednio w semestrach czwartym i piątym). Na studiach drugiego stopnia i wyższych latach jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych), zajęcia w języku obcym (studiowanym uprzednio w ramach lektoratu) z zakresu specjalistycznego słownictwa dla danej dyscypliny, w wymiarze 30 godzin (2 punkty ECTS), prowadzonych w miarę możliwości przez pracowników jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnej za kierunek; na odpowiednich studiach niestacjonarnych wymiar godzin ustala się na poziomie: studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 72 godziny (i 7 punktów ECTS dopisanych do semestrów jak na odpowiednich studiach stacjonarnych), studia drugiego stopnia (magisterskie) i wyższe lata jednolitych studiów magisterskich 18 godzin i 2punkty ECTS (realizacja jak na odpowiednich studiach stacjonarnych). 5. zajęcia z technologii informacyjnej (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia) w wymiarze co najmniej 30 godzin, za które student uzyskuje 2 punkty ECTS, 6. zajęcia poszerzające wiedzę humanistyczną (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia), za które student otrzymuje co najmniej 2 punkty ECTS; 7. zajęcia poszerzające wiedzę z obszaru nauk społecznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia), za które student otrzymuje co najmniej 3 punkty ECTS, 8. kursy zmienne do wyboru (ogólnouczelniane), co najmniej jeden w semestrze (od drugiego semestru), poszerzających wiedzę studentów o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem, którym przypisuje się 2 punkty ECTS, 9. zajęcia poszerzające wiedzę humanistyczną i wiedzę z obszaru nauk społecznych, student może zrealizować w ramach kursów ogólnouczelnianych; rada programowa kierunku wyraźnie określa w programie kształcenia sposób realizacji w/w zajęć; kierunki kształcące w obszarze nauk humanistycznych realizują zajęcia z obszaru nauk społecznych w wymiarze co najmniej 5 punktów ECTS; kierunki kształcące w obszarze nauk społecznych realizują zajęcia z obszaru nauk humanistycznych w wymiarze co najmniej 5 punktow ECTTS, 10. możliwość wyboru przez studenta modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym, niż 30% punktów ECTS, koniecznych do ukończenia studiów (języki obce i zajęcia wf nie są zaliczane do zajęć do wyboru), 11. wyraźny podział wskazujący, które treści kształcenia zalicza się do treści podstawowych i kierunkowych z łącznym wymiarem godzin i punktów ECTS, 12. w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim uwzględnienie w procesie

10 kształcenia badań naukowych prowadzonych w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów oraz zapewnienie studentom tego kierunku co najmniej przygotowania do prowadzenia badań a)w przypadku studiów pierwszego stopnia (wprowadzenie do badań naukowych semestr 4, 45 godzin seminarium, 4 punkty ECTS b)udziału w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (badania naukowe laboratorium lub seminarium, właściwe dla kierunku studiów o wymiarze co najmniej 60 godzin i 5 punktów ECTS). UWAGA Zgodnie z treścią Rozporządzeniem Ministra NiSzW z dnia 3 października 2014 punkty 1-11 muszą zostać wprowadzone do programów kształcenia (na nowy cykl kształcenia) w roku ak. 2015/2016 (w terminie do 15 marca 2015). 4 Praktyki zawodowe 1. Program studiów określa szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk, uwzględniając odrębne przepisy dla poszczególnych uprawnień zawodowych, a w szczególności: wskazuje cel praktyk przewiduje właściwy wymiar praktyk, we właściwych dla danego kierunku i specjalności przedsiębiorstwach, instytucjach, placówkach oświatowych i innych zakładach pracy zawiera stosowne umowy pomiędzy uczelnią a jednostką przyjmująca studentów UO 2. Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny być właściwie wkomponowane w proces kształcenia. 3. Minimalny wymiar praktyk dla studiów pierwszego stopnia z uwzględnieniem obszarów kształcenia oraz profilu studiów wynosi: dla profilu ogólnoakademickiego na studiach technicznych i kształcących inżynierów: 4 tygodnie (5 punktów ECTS) dla profilu ogólnoakademickiego na pozostałych kierunkach studiów: 3 tygodnie (4 punkty ECTS) dla profilu praktycznego na wszystkich kierunkach studiów: 15 tygodni (20 punktów ECTS) tydzień praktyk obejmuje wymiar godzin = Proces dyplomowania Wprowadza się zasady przyznawania punktów ECTS w procesie przygotowania pracy dyplomowej. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. 2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 4. Uczelnia (promotor) jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 5. Na studiach licencjackich student otrzymuje jednorazowo w semestrze szóstym 10 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

11 6. Na studiach inżynierskich student otrzymuje jednorazowo w semestrze siódmym 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 7. Na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, student otrzymuje jednorazowo w ostatnim semestrze 20 punktów ECTS. 8. W przypadku jednosemstralnej praktyki na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wskazane jest uwzględnienie w programie kształcenia realizacji pracy dyplomowej w zakładzie pracy, w którym odbywa się praktyka. 9. W semestrze poprzedzającym przygotowanie do pracy dyplomowej czy projektu inżynierskiego, Rada Programowa kierunku może wprowadzić przedmioty bloku magisterskiego, inżynierskiego czy licencjackiego, których wymiar godzinowy i punkty ECTS muszą wyrażać nakład pracy studenta. Zajęcia proseminaryjne można realizować jednorazowo w semestrze poprzedzającym seminarium magisterskie. 6 Wymiar godzinowy Górną granicę wymiaru godzin dla kierunków, dla których istnieją standardy kształcenia, ustala się na poziomie w nich określonym W przypadku wprowadzania nowych kierunków kształcenia, poziom ten ustala się na poziomie: obszar nauk humanistycznych (1800 I 0 /800 II 0 ) dziedzina nauk teologicznych (3200 świecka/3500 kapłańska) obszar nauk społecznych (2000 I 0 /800 II 0 /2700 jednolite magisterskie) dziedzina nauk ekonomicznych (1800 I 0 /800 II 0 ) dziedzina nauk prawnych (2400) obszar nauk ścisłych (2200 I 0 /1000 II 0 ) obszar nauk przyrodniczych (2200 I 0 /1000 II 0 ) obszar sztuki (2200 I 0 /1000 II 0 ) studia inżynierskie/magisterskie po inżynierskich (2500/900) na kierunkach niestacjonarnych limit ten ustala się na poziomie 60% w stosunku do liczby godzin na studiach stacjonarnych. 7 Postanowienia końcowe 1. Szczegółową organizację zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, określają zarządzenia Rektora. 2. Dla studentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych, Studium Wychowania Fizycznego zorganizuje zajęcia zastępcze dostosowane do ich stanu zdrowia.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 20.3/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 23/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania Działając

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW dotyczące uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 115/2017 z dnia 21 września 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 412 Senatu SGH z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2019 r. Wytyczne do uwzględnienia przy wprowadzaniu zmian do programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 126 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIV 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII 11.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 207. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 listopada 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 457 UCHWAŁA Nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA nr 57/2018 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr 17 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr 17 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała: 1630/2016 zm.: 1657/2016 Uchwała nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne

UCHWAŁA Nr 1/ Zakres przedmiotowy uchwały 2 Podstawy prawne UCHWAŁA Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Koszalińskiej Krajowych Ram Kwalifikacji Senat Politechniki Koszalińskiej, działając na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 634 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. DN-40- /2019 Uchwała nr 26/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programu studiów Działając na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 482 Senatu UŚ z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć

Na podstawie 46 ust. 1 pkt 3 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne, podstawy prawne i słownik pojęć Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 188

U C H W A Ł A Nr 188 U C H W A Ł A Nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia międzyuczelnianego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - PROGRAM KSZTAŁCENIA WZDJK _2 Data ostatniej zmiany: 28.10.2014, 5.05.2015, 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r. Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2012. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 67/2012. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 67/01 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 0 grudnia 01 roku w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA ...

PROGRAM KSZTAŁCENIA ... PROGRAM KSZTAŁCENIA (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut:.. Poziom kształcenia (studiów): Profil kształcenia:.. Obszar(y) kształcenia:.. Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: MATEMATYKA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 284

U C H W A Ł A Nr 284 U C H W A Ł A Nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie: utworzenia nowej specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 64/2016/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Wytyczne dla rad wydziałów w zakresie zasad opracowywania programów kształcenia pierwszego i drugiego stopnia 1 Przepisy ogólne 1. Studia na Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282

U C H W A Ł A Nr 282 U C H W A Ł A Nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 9/017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 6 stycznia 017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Użyte w uchwale określenia oznaczają: Uchwała nr 330 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów Na podstawie 50 ust. 1

Bardziej szczegółowo