Warunki obrotu dla instrumentów terminowych na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki obrotu dla instrumentów terminowych na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii."

Transkrypt

1 Warunki obrotu dla instrumentów terminowych na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 137/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r.

2 Rozdział 1 Wykaz terminów i skrótów użytych w tekście. 1. Członek Giełdy podmiot posiadający status Członka Giełdy, zgodnie z Regulaminem Giełdy, 2. Dzień Dostawy dzień, w którym prawa majątkowe zakontraktowane na giełdzie w Dniu Obrotu, zostaną dostarczone lub odebrane, 3. Dzień Obrotu dzień, kiedy odbywa się sesja RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE, 4. Dzień wygaśnięcia ostatni dzień obrotu, 5. giełda Rynek Towarów Giełdowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. zgodnie z Regulaminem Giełdy, 6. Giełda, TGE Towarowa Giełda Energii S.A., 7. Instrument bazowy prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, 8. Instrument terminowy, instrument terminowy OZE instrument terminowy towarowy w rozumieniu Regulaminu Giełdy, oparty na instrumencie bazowym. 9. Izba Rozliczeniowa Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie prowadząca izbę rozliczeniową i rozrachunkową, która pełni funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, 10. Kontrakt, kontrakt terminowy umowa zawarta na RTT, w wyniku której powstają prawa lub obowiązki związane z posiadaniem instrumentów terminowych, 11. Kurs instrumentu terminowego określona w momencie zawarcia kontraktu terminowego cena Prawa Majątkowego OZE w terminie wykonania, 12. MIFID 2 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE r. (Dz. Urz. UE L 173 z ) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z ), 13. Otwarcie pozycji długiej (pozycja długa) kupno (nabycie) instrumentu terminowego, 14. Otwarcie pozycji krótkiej (pozycja krótka) sprzedaż (zbycie) instrumentu terminowego, 15. Pozycja długa w terminie wykonania kontraktu terminowego pozycja długa w momencie wygaśnięcia kontraktu terminowego, 16. Pozycja krótka w terminie wykonania kontraktu terminowego pozycja krótka w momencie wygaśnięcia kontraktu terminowego, 17. Pozycja przeciwstawna - pozycją przeciwstawną do pozycji krótkiej jest pozycja długa dotycząca instrumentów terminowych tej samej serii; pozycją przeciwstawną do pozycji długiej jest pozycja krótka dotycząca instrumentów terminowych tej samej serii, strona 2

3 18. Prawa Majątkowe OZE zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, 19. Regulamin Giełdy Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., 20. Rejestr Świadectw Pochodzenia - rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich Praw Majątkowych OZE prowadzony przez Giełdę, 21. Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 6, poz. 30), 22. Rynek bazowy rynek instrumentu bazowego, Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez Giełdę, 23. RPM Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez Giełdę, 24. RTT Rynek Terminowy Towarowy prowadzony przez Giełdę, 25. Seria instrumentu terminowego instrumenty terminowe odpowiadające określonemu przez Giełdę standardowi, charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia, 26. system informatyczny giełdy zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem, którego odbywa się obrót na RTT, 27. Tabela zleceń uporządkowane zestawienie zleceń kupna i sprzedaży, 28. Ustawa Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 197, z późn. zm.), 29. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), 30. Wartość kontraktu kurs instrumentu terminowego lub cena rozliczeniowa pomnożona przez nominał kontraktu, 31. Warunki obrotu niniejsze Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, 32. Zamknięcie pozycji zajęcie pozycji przeciwstawnej w stosunku do pozycji zamykanej, strona 3

4 Spis treści Rozdział 1 Wykaz terminów i skrótów użytych w tekście Rozdział 2 Wstęp Oddział 1 Oznaczenie rodzaju instrumentów terminowych oraz opis programu instrumentów terminowych Oddział 2 Oddział 3 Oddział 4 Termin rozpoczęcia obrotu instrumentami terminowymi lub sposób jego ustalenia Terminy prowadzenia obrotu instrumentami terminowymi w poszczególnych cyklach Informacja o miejscu zamieszczenia w Warunkach obrotu punktu "czynniki ryzyka"... 6 Oddział 5 Data sporządzenia Warunków obrotu Oddział 6 Rozdział 3 Określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków obrotu Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu. 6 Oddział 1 Firma oraz siedziba i adres sporządzającego Rozdziały 1 4 Warunków obrotu i Załącznik nr 1 do Warunków obrotu... 6 Oddział 2 Osoby działające w imieniu Towarowej Giełdy Energii S.A Oddział 3 Oświadczenia o odpowiedzialności... 7 Oddział 4 Firma oraz siedziba i adres sporządzającego Załącznik nr 2 do Warunków obrotu... 7 Oddział 5 Osoby działające w imieniu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A Oddział 6 Oświadczenia o odpowiedzialności... 8 Rozdział 4 Dane o warunkach obrotu instrumentami terminowymi... 8 Oddział 1 Opis czynników ryzyka dla nabywców lub sprzedawców instrumentów terminowych Oddział 2 Warunki jakie powinni spełniać nabywcy i sprzedawcy instrumentów terminowych Oddział 3 Uprawnienia i obowiązki wynikające z kontraktów terminowych Oddział 4 Terminy notowania instrumentów terminowych Oddział 5 Sposób ustalenia dziennych kursów rozliczeniowych oraz tryb i terminy udostępnienia do publicznej wiadomości Oddział 6 Termin wykonania kontraktu terminowego Oddział 7 Termin wygaśnięcia instrumentów terminowych Oddział 8 Podstawowe zasady obrotu instrumentami terminowymi Oddział 9 Podstawowe zasady obrotu instrumentami terminowymi w systemie notowań ciągłych Oddział 10 Tryb dokonywania ewentualnych zmian zasad obrotu Oddział 11 Informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę instrumentów terminowych i ryzyka związanego z ich nabyciem Załącznik nr 1. Standard instrumentu terminowego OZE Załącznik nr 2. Zasady Rozliczeń..18 strona 4

5 Rozdział 2 Wstęp. Oddział 1 Oznaczenie rodzaju instrumentów terminowych oraz opis programu instrumentów terminowych. Warunki obrotu dotyczą instrumentów terminowych na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, której okres produkcji rozpoczął się w dniu 1 marca 2009 r., zwanych dalej instrumentem terminowym OZE. Charakterystyka oraz szczegółowe parametry instrumentów terminowych OZE zostały określone w Standardzie instrumentu terminowego OZE stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków obrotu. Przez kontrakt terminowy na Prawa Majątkowe OZE rozumie się umowę, której przedmiotem jest instrument terminowy OZE, zobowiązującą sprzedającego (wystawcę instrumentu) do dostarczenia Praw Majątkowych OZE w określonym terminie, po określonej cenie oraz zobowiązującą kupującego (nabywcę instrumentu) do odbioru Praw Majątkowych OZE w określonym terminie i zapłaty określonej ceny. Instrumenty terminowe OZE stanowią program praw majątkowych w rozumieniu 3 ust. 3 Rozporządzenia. Instrumenty terminowe OZE notowane są w seriach. Jednocześnie notowane są cztery serie instrumentów terminowych OZE. Termin wygasania oraz wykonania kontraktu jest określony w standardzie instrumentu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków obrotu oraz zgodny z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. Oddział 2 Termin rozpoczęcia obrotu instrumentami terminowymi lub sposób jego ustalenia. Termin rozpoczęcia obrotu pierwszych serii instrumentów terminowych OZE określa Zarząd Giełdy przy wprowadzaniu instrumentów terminowych do obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy określa terminy notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla wszystkich wprowadzanych instrumentów terminowych w Kalendarzu notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów zostaje ustalony i przekazany do publicznej wiadomości najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrotu. Oddział 3 Terminy prowadzenia obrotu instrumentami terminowymi w poszczególnych cyklach. Zarząd Giełdy określa terminy notowania dla wszystkich wprowadzanych instrumentów terminowych OZE w Kalendarzu notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. strona 5

6 Oddział 4 Informacja o miejscu zamieszczenia w Warunkach obrotu punktu "czynniki ryzyka" Opis czynników ryzyka dla nabywców lub sprzedawców instrumentów terminowych OZE został zamieszczony w Oddziale 1 Rozdziału 4 Warunków obrotu. Członkowie Giełdy dokonujący obrotu instrumentami terminowymi OZE powinni dokonać szczególnej analizy treści tego punktu. Oddział 5 Data sporządzenia Warunków obrotu. Niniejsze Warunki obrotu zostały sporządzone w dniu 18 grudnia 2015 r. Oddział 6 Określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków obrotu. Warunki obrotu udostępniane są co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu instrumentami terminowymi OZE w siedzibie Giełdy oraz na jej stronach internetowych. Rozdział 3 obrotu. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach Oddział 1 Firma oraz siedziba i adres sporządzającego Rozdziały 1 4 Warunków obrotu i Załącznik nr 1 do Warunków obrotu. Firma : Siedziba: Adres: Towarowa Giełda Energii S.A. Warszawa ul. Poleczki 23, Warszawa Numery telekomunikacyjne : Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres strony Internetu: Oddział 2 Osoby działające w imieniu Towarowej Giełdy Energii S.A. Paweł Ostrowski - Prezes Zarządu Marek Wodnicki - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu. Osoby te są odpowiedzialne za wszystkie informacje zawarte w Rozdziałach 1 4 Warunków obrotu i Załączniku nr 1 do Warunków obrotu. strona 6

7 Oddział 3 Oświadczenia o odpowiedzialności Oświadczamy, że informacje zawarte w Rozdziałach 1 4 Warunków obrotu i Załączniku nr 1 do Warunków obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. Paweł Ostrowski Prezes Zarządu Marek Wodnicki Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Oddział 4 Firma : Firma oraz siedziba i adres sporządzającego Załącznik nr 2 do Warunków obrotu. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Siedziba: Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. F 35 Adres: ul. Poleczki 23, Warszawa Numery telekomunikacyjne : Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres strony Internetu: Oddział 5 S.A. Osoby działające w imieniu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Andrzej Kalinowski Prezes Zarządu Seweryn Szwarocki Wiceprezes Zarządu Osoby te są odpowiedzialne za wszystkie informacje zawarte w Załączniku nr 2 do Warunków obrotu. strona 7

8 Oddział 6 Oświadczenia o odpowiedzialności Oświadczamy, że informacje zawarte w Załączniku nr 2 do Warunków obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. Andrzej Kalinowski Prezes Zarządu Seweryn Szwarocki Wiceprezes Zarządu Rozdział 4 Dane o warunkach obrotu instrumentami terminowymi OZE. Oddział 1 Opis czynników ryzyka dla nabywców lub sprzedawców instrumentów terminowych OZE. 1 Informacje ogólne 1. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane ze znajomością specyfiki instrumentów terminowych, związanych z nimi czynników ryzyka oraz mechanizmów obrotu oraz rozliczeń tych instrumentów terminowych. 2. Giełda nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego wynikającego z obrotu instrumentami terminowymi. 2 Ryzyko rynkowe 1. Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianą kursów instrumentów terminowych i ceny instrumentu bazowego. Kurs instrumentu terminowego zależy głównie od ceny instrumentu bazowego. Członek Giełdy zawierający transakcje na RTT jest narażony na większe ryzyko zmiany kursów niż na rynku instrumentu bazowego w związku z istnieniem tzw. efektu dźwigni finansowej. 2. Efekt dźwigni finansowej jest spowodowany faktem, że wartość wpłaconego zabezpieczenia stanowi część wartości instrumentu terminowego, w związku z czym straty bądź zyski spowodowane zmianą kursu instrumentu terminowego odniesione do wartości zaangażowanego kapitału (czyli wartości zabezpieczenia) mogą przyjmować znaczne wartości, niespotykane na rynku instrumentu bazowego. 3. Ewentualna strata poniesiona na Rynku Terminowym Towarowym może przekroczyć wartość początkową inwestycji, rozumianą jako kwota wpłaconego zabezpieczenia. 4. W przypadku spadku środków w depozycie wstępnym i depozycie uzupełniającym poniżej określonego przez Izbę Rozliczeniową minimalnego poziomu, inwestor posiadający otwarte pozycje zostaje wezwany do uzupełnienia depozytu. Gdy uzupełnienie nie zostanie dokonane w określonym czasie, pozycje danego inwestora będą zamykane. strona 8

9 5. Zamknięcie pozycji po kursie niższym od kursu otwarcia pozycji długiej oraz zamknięcie pozycji po kursie wyższym od kursu otwarcia pozycji krótkiej oznacza stratę na transakcji. Strata ta przewyższa wielkość początkowej inwestycji, jeżeli odpowiednia różnica między wartością otwarcia i zamknięcia pozycji jest wyższa niż wartość wniesionego depozytu. 3 Ryzyko płynności 1. Na Rynku Terminowym Towarowym, szczególnie w początkowym okresie, mogą wystąpić trudności w zawarciu dużej transakcji lub zawarcie takiej transakcji może niekorzystnie wpłynąć na poziom kursów rynkowych. 2. Członek Giełdy może mieć problemy z zamknięciem uprzednio otwartej pozycji, po spodziewanej cenie z powodu braku zleceń przeciwstawnych. 3. Płynność obrotu może również zależeć od aktywności animatorów rynku. 4 Ryzyko prawne Giełda informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko prawne. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu terminowego, który jest przedmiotem inwestycji i regulacji prawa unijnego i krajowego. Giełda informuje, iż obrót instrumentami terminowymi wiąże się z ryzykiem prawnym zakwalifikowania po dniu 3 stycznia 2018 roku instrumentów terminowych do instrumentów finansowych w rozumieniu MIFID 2. Giełda informuje także, iż obrót instrumentami terminowymi po dniu 3 stycznia 2018 roku wiąże się z ryzykiem prawnym utraty części lub całości możliwości obrotu instrumentami terminowymi, możliwością zmiany sposobu rozliczania transakcji, a nawet koniecznością przeniesienia instrumentów terminowych na inny system obrotu Giełdy. Giełda zwraca również uwagę, iż kwalifikacja po dniu 3 stycznia 2018 roku instrumentów terminowych jako instrumentów finansowych ma wpływ na wiele różnych czynników, które są lub mogą być zależne od nabywców i sprzedawców instrumentów terminowych oraz wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. ograniczenie wyłączeń ze stosowania MIFID 2 dostępnych dla podmiotów obracających instrumentami towarowymi, wprowadzenie limitów pozycji oraz zarządzania pozycjami dla instrumentów towarowych, możliwość wprowadzania obowiązkowego obrotu w systemach obrotu. Podjęcie każdej decyzji zakupu lub sprzedaży instrumentu terminowego wiąże się między innymi z koniecznością oceny ryzyka prawnego z nim związanego. 5 Ryzyko dostawy 1. Ryzyko dostawy związane jest z możliwością zaistnienia sytuacji, w której wystawca kontraktu nie dostarczy Praw Majątkowych OZE w dniu dostawy, w tym także z powodu braku występowania w obrocie Praw Majątkowych OZE ze względu na aktualne uwarunkowania prawne. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy Praw Majątkowych OZE, rozlicznie i rozrachunek zawartej transakcji nastąpi na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. 2. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór Praw Majątkowych OZE w ramach kontraktów terminowych zawartych na RTT. strona 9

10 3. Ryzyko dostawy jest ograniczane poprzez mechanizm depozytu transakcyjnego a w szczególności depozytu dostawy zgodnie z właściwymi regulacjami Izby Rozliczeniowej. Oddział 2 Warunki jakie powinni spełniać nabywcy i sprzedawcy instrumentów terminowych OZE. 6 Nabywcami i sprzedawcami instrumentów terminowych OZE na zasadach określonych w niniejszych Warunkach obrotu mogą być Członkowie Giełdy dopuszczeni zgodnie z Regulaminem Giełdy do działania na RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE oraz posiadający status Członka Izby Rozliczeniowej. Do działania na RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE mogą być dopuszczone wyłącznie podmioty posiadające status Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia. Oddział 3 Uprawnienia i obowiązki wynikające z kontraktów terminowych. 7 Kontrakt terminowy rozumiany jest jako umowa, o której mowa w 87 Regulaminu Giełdy, zobowiązująca sprzedającego (wystawcę) do dostarczenia Praw Majątkowych OZE w określonym terminie i po określonej cenie, oraz zobowiązująca kupującego (nabywcę) do odbioru Praw Majątkowych OZE w określonym terminie i zapłaty określonej ceny. Wykonanie zawartej na giełdzie umowy następuje poprzez rozliczenie pieniężne i dostawę fizyczną Praw Majątkowych OZE na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. Oddział 4 Terminy notowania instrumentów terminowych. 8 Rozpoczęcie i zakończenie obrotu kolejnymi seriami instrumentów terminowych OZE następuje zgodnie z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów, określanym przez Zarząd Giełdy. Oddział 5 Sposób ustalenia dziennych kursów rozliczeniowych oraz tryb i terminy udostępnienia do publicznej wiadomości. 9 Dzienny kurs rozliczeniowy 1. Dzienny kurs rozliczeniowy jest obliczany na podstawie transakcji zawartych w systemie notowań ciągłych po zakończeniu sesji giełdowej z dokładnością do 1 grosza (0,01 PLN). 2. Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest jako średnia arytmetyczna kursów ostatnich 10 transakcji zawartych podczas sesji giełdowej w systemie notowań ciągłych. 3. Jeżeli podczas sesji giełdowej zawarto mniej, niż 10 transakcji za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się średnią arytmetyczną kursów wszystkich transakcji zawartych w systemie notowań ciągłych. strona 10

11 4. Wyznaczenie pierwszego dziennego kursu rozliczeniowego dla danego instrumentu następuje na podstawie transakcji zawartych w systemie notowań ciągłych. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Giełda może ustalić kurs rozliczeniowy na innych zasadach, niż określone powyżej. W szczególności, jeżeli podczas sesji giełdowej nie zawarto żadnej transakcji w systemie notowań ciągłych za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się średnią arytmetyczną z limitów cen w najlepszych zleceniach kupna i sprzedaży biorących udział w notowaniach ciągłych, będących jednocześnie na rynku, przy czym każde z tych zleceń musi znajdować się na rynku przez czas określony przez Giełdę. 6. Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany na zasadach opisanych w ust. 5 podlega ograniczeniu wahań względem ostatniego znanego dziennego kursu rozliczeniowego. Dopuszczalny limit wahań dziennego kursu rozliczeniowego określa Giełda. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu wahań względem ostatniego znanego dziennego kursu rozliczeniowego za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs rozliczeniowy odpowiadający wartości górnego limitu wahań w przypadku przekroczenia górnego limitu oraz wartości dolnego limitu wahań, w przypadku przekroczenia dolnego limitu. W przypadku braku możliwości wyznaczenia kursu zgodnie z ust. 5 za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni znany dzienny kurs rozliczeniowy. 10 Tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości 1. Informacje o wolumenie, kursach oraz wartości zawartych transakcji są udostępniane Członkom Giełdy na niepublicznej stronie internetowej, dostępnej tylko dla danego Członka Giełdy i Giełdy. 2. Po zakończeniu sesji giełdowej informacje o wolumenie i kursach zawartych transakcji Giełda publikuje na swojej publicznej stronie internetowej. Oddział 6 Termin wykonania kontraktu terminowego. 11 Termin wykonania umów obejmujących kolejne serie instrumentów terminowych następuje zgodnie z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów, określanym przez Zarząd Giełdy. Oddział 7 Termin wygaśnięcia instrumentów terminowych OZE. 12 Dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień obrotu daną serią instrumentów terminowych OZE. Oddział 8 Podstawowe zasady obrotu instrumentami terminowymi OZE. 13 Dopuszczenie instrumentów terminowych do obrotu giełdowego Dopuszczenia instrumentów terminowych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy. 14 Wprowadzenie instrumentów terminowych do obrotu giełdowego strona 11

12 Wprowadzenia instrumentów terminowych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy, określając jednocześnie terminy notowania i wykonania dla wszystkich wprowadzanych serii instrumentów terminowych, zwane Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. 15 Instrument bazowy Instrumentem bazowym są Prawa Majątkowe OZE, których kurs jest określany na RPM, wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza (0,01 PLN). 16 System notowań Obrót na instrumentach terminowych OZE odbywa się w systemie notowań ciągłych. Zlecenia wprowadzane są wyłącznie przy użyciu systemu informatycznego giełdy. 17 Transakcje giełdowe 1. Stroną transakcji mogą być wyłącznie Członkowie Giełdy dopuszczeni przez Zarząd Giełdy do działania na RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE. 2. W przypadkach określonych w Regulaminie Giełdy, Giełda ma prawo do składania w imieniu Członka Giełdy zleceń, których realizacja doprowadzi do zmniejszenia jego zobowiązań. Zamykanie pozycji otwartych w ramach transakcji zawartych na RTT może polegać na złożeniu w imieniu Członka Giełdy zlecenia na RPM. Koszty wynikające z różnicy kursów otwarcia i zamknięcia pozycji ponosi Członek Giełdy Oddział 9 Podstawowe zasady obrotu instrumentami terminowymi OZE w systemie notowań ciągłych. 18 Godziny trwania notowań Notowania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 14:00, zgodnie z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów określanym przez Zarząd Giełdy, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej. 19 Zlecenia 1. Każde zlecenie Członka Giełdy składane na RTT powinno zawierać w szczególności następujące parametry: a) oznaczenie (kod) instrumentu terminowego danego rodzaju będącego przedmiotem zlecenia, b) rodzaj zlecenia (kupno / sprzedaż), c) portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane, d) liczba instrumentów terminowych, e) limit ceny wyrażony w PLN/MWh z dokładnością do jednego grosza lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny, strona 12

13 f) termin ważności, g) warunki realizacji zlecenia, których szczegółowy opis zawarty jest w Warunkach obrotu, h) oznaczenie Członka Giełdy wystawiającego zlecenie, i) datę i godzinę wystawienia zlecenia, j) numer zlecenia. 2. Jedno zlecenie nie może obejmować więcej niż 100 instrumentów terminowych OZE. Na wniosek Członka Giełdy, TGE może jednorazowo zwiększyć limit instrumentów terminowych w zleceniu dla tego Członka Giełdy Zlecenia wprowadzane do notowań powinny zawierać warunki realizacji i termin ich ważności. W zależności od warunków i terminu realizacji występują następujące typy zleceń: a) Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry) zlecenie jest ważne do końca notowania instrumentu. Może być składane w dowolnej fazie notowań. Zlecenie bądź jego niezrealizowana część, złożone w jednej fazie notowań, przechodzi na kolejną. b) Zlecenie do dnia (Good until date) zlecenie jest ważne do daty określonej na etapie składania zlecenia. Może być składane w dowolnej fazie notowań. Zlecenie bądź jego niezrealizowana część, złożone w jednej fazie notowań, przechodzi na kolejną. Zlecenie bądź jego niezrealizowana część przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu do dnia, w którym upływa określony termin. c) Zlecenie dzienne (Rest of Day) zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę. Może być składane w dowolnej fazie notowań. Zlecenie bądź jego niezrealizowana część, złożone w jednej fazie notowań, przechodzi na kolejną. d) Zlecenie czasowe (Timed order) zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę do czasu określonego na etapie składania zlecenia. Może uczestniczyć wyłącznie w fazie notowań ciągłych. e) Zlecenie typu faza sesji (Session) zlecenie jest ważne do końca fazy notowań, w trakcie trwania której zostało złożone na rynek. Może być składane w dowolnej fazie notowań. Niezrealizowane zlecenie, bądź jego część jest anulowana po zmianie fazy notowań. Typ zlecenia dedykowany do składania na aukcję. f) Zlecenie typu zrealizuj i anuluj (Fill and Kill) zlecenie uczestniczy tylko w fazie notowań ciągłych. Jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli realizowane są jednocześnie), przy czym niezrealizowana część zlecenia jest anulowana. Zlecenie może być realizowane w całości, częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zlecenie to może zostać złożone bez podania limitu ceny. g) Zlecenie typu zrealizuj lub anuluj (Fill or Kill) zlecenie uczestniczy tylko w fazie notowań ciągłych. Jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli realizowane są jednocześnie), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostanie zrealizowane w ogóle. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie jest anulowane. Zlecenie może zostać złożone bez podania limitu ceny. strona 13

14 2. Zlecenia typu Fill and kill i Fill or kill nie są ujęte w tabeli zleceń. Po złożeniu takich typów zlecenia następuje zawarcie transakcji albo są one usuwane Zlecenia mogą zostać złożone na rynek (zlecenie rynkowe) albo lokalnie (zlecenie lokalne). Zlecenia lokalne nie biorą udziału w notowaniach. 2. Zlecenie lokalne może zostać złożone na rynek przez aktywowanie. Czas aktywowania wyznacza czas przyjęcia zlecenia na giełdę. 3. Zlecenie rynkowe może stać się zleceniem lokalnym przez zawieszenie. Aktywowanie i zawieszenie zleceń można wykonać podczas prowadzenia notowań na RTT. 4. Zlecenia lokalne są weryfikowane ze względu na okres ważności zlecenia i pozostają ważne do czasu upłynięcia tego okresu 5. Składanie zleceń na rynek możliwe jest tylko podczas fazy notowań na RTT.. 6. Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji albo anulowania. 7. Składanie zleceń lokalnych jest możliwe podczas fazy notowań na RTT Zlecenie może zawierać dodatkowo warunek, od którego zależy pojawienie się tego zlecenia na rynku zlecenie z warunkiem aktywacji (Stop Loss), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 2. Warunek aktywacji obejmuje następujące parametry: a) instrument warunku aktywacji nazwa instrumentu, którego dotyczy warunek aktywacji, b) limit warunku aktywacji kurs lub limit ceny instrumentu warunku aktywacji, c) rodzaj warunku aktywacji oznaczenie, czy spełnienie warunku aktywacji zlecenia nastąpi z chwilą, gdy: i) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub niższy od limitu warunku aktywacji, ii) kurs ostatniej transakcji będzie równy lub wyższy od limitu warunku aktywacji, iii) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż) z limitem ceny równym lub niższym od limitu warunku aktywacji, z zastrzeżeniem, że zlecenie rynkowe, które podlega natychmiastowej realizacji nie powoduje spełnienia warunku aktywacji. iv) w tabeli zleceń pojawi się zlecenie rynkowe określonego rodzaju (kupno / sprzedaż) z limitem ceny równym lub wyższym od limitu warunku strona 14

15 aktywacji, z zastrzeżeniem, że zlecenie rynkowe, które podlega natychmiastowej realizacji nie powoduje spełnienia warunku aktywacji. 3. Zlecenia nie można modyfikować w zakresie warunków aktywacji. Do momentu aktywacji zlecenie z warunkiem aktywacji (Stop Loss) jest zleceniem lokalnym ważnym do końca sesji. Nieaktywowane zlecenie (lokalne) nie przechodzi na następną sesję. Zlecenie zostaje złożone na rynek (aktywowane) w chwili spełnienia warunku aktywacji, a jego modyfikacja, zawieszenie, anulowanie oraz realizacja następuje zgodnie z zasadami określonymi dla zleceń bez warunku aktywacji. 4. O kolejności aktywacji zleceń z warunkiem aktywacji decyduje czas przyjęcia zlecenia na giełdę. Zlecenie może być składane i aktywowane wyłączenie w fazie notowań ciągłych Członkowie Giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać: a) oferowana liczba instrumentów terminowych, b) limit ceny. 2. Zlecenia można modyfikować podczas fazy notowań na RTT. Jeśli modyfikacja polega na zmniejszeniu wolumenu, czas złożenia zlecenia nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach modyfikacji (zwiększenie wolumenu i zmiana ceny), zlecenie otrzyma nowy czas złożenia. 3. Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji albo anulowania. 4. W przypadku, gdy notowania na instrumencie terminowym są zawieszone, zlecenia nie mogą być modyfikowane. 24 Zlecenie może zostać anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie, przed upływem terminu ważności zlecenia. Nie mogą być anulowane zlecenia będące przedmiotem zawartych transakcji. 25 Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji 1. Transakcje zawierane są po kursie równym limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu wcześniej wprowadzonym, oczekującym w tabeli zleceń na realizację, zgodnie z następującymi zasadami: a) w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży, b) w przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności). 2. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie dotyczyć przynajmniej jednego instrumentu terminowego. strona 15

16 Oddział 10 Tryb dokonywania ewentualnych zmian zasad obrotu 26 Niniejsze Warunki obrotu mogą być zmieniane przez Zarząd Giełdy. Zmiana Warunków obrotu powinna zostać podana do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie. Oddział 11 Informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę instrumentów terminowych OZE i ryzyka związanego z ich nabyciem. 27 Poza informacjami zawartymi w Warunkach obrotu nie są znane Giełdzie inne informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę instrumentów terminowych i ryzyka związanego z ich nabyciem. strona 16

17 Załącznik nr 1. Standard instrumentu terminowego OZE. Nazwa instrumentu terminowego Instrument bazowy Nominał instrumentu terminowego Kurs instrumentu terminowego Wartość kontraktu terminowego Termin wykonania Okres notowania Jednostka dostawy Dzień wygaśnięcia Pierwszy dzień obrotu nowej serii Jednostka notowania Sposób rozliczenia kontraktu terminowego OZE_mm-yy gdzie : OZE_ nazwa podstawowa instrumentu terminowego, mm- miesiąc, w którym wypada termin wykonania kontraktu terminowego. yy dwie ostatnie cyfry roku, w którym wypada termin wykonania kontraktu terminowego. Prawo majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, której okres produkcji rozpoczął się od dnia 1 marca 2009 r, którego kurs jest określony na Rynku Praw Majątkowych, wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza. 1 GWh - odpowiada Praw Majątkowych Wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza. Nominał instrumentu terminowego pomnożony przez kurs instrumentu terminowego. Zgodnie z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. Zgodnie z Kalendarzem notowania instrumentów terminowych i wykonania umów Praw Majątkowych Ostatni dzień obrotu - trzeci czwartek miesiąca w którym kontrakt wygasa. Kontrakty wygasają w maju i listopadzie. Pierwszy dzień sesyjny ustalony w Kalendarzu notowania instrumentów terminowych i wykonania umów. 1 instrument terminowy. Zmiana stanu posiadania Praw Majątkowych na koncie ewidencyjnym w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w terminie wykonania kontraktu (po zakończeniu notowania instrumentu) strona 17

18 Załącznik nr 2. Zasady rozliczeń. Szczegółowe zasady rozliczeń transakcji zawartych w zakresie instrumentów terminowych OZE opisane są w uchwalonych przez Izbę Rozliczeniową Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A., dostępnych na stronie internetowej Izby pod adresem O ile nic innego nie wynika z kontekstu, definicje użyte poniżej mają znaczenie nadane im w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. 1. Zabezpieczanie rozliczeń Izba tworzy i zarządza systemem zabezpieczeń rozliczeń transakcji w oparciu o środki pieniężne oraz zabezpieczenia niepieniężne deponowane przez Członków Izby. W celu zabezpieczenia rozliczeń transakcji zawartych na RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE, Izba obliguje Członków Izby do wnoszenia wpłat na depozyt transakcyjny, depozyt zabezpieczający oraz fundusz gwarancyjny. Wartość wymaganego depozytu zabezpieczającego aktualizowana jest codziennie zgodnie z algorytmem opisanym w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. Na depozyt zabezpieczający składa się depozyt wstępny oraz depozyt uzupełniający. Depozyt zabezpieczający jest przeznaczony na zabezpieczenie pokrycia zmian cen w momencie zamykania pozycji. Rozliczający Członkowie Izby mają obowiązek regulowania zobowiązań wynikających z naliczonych depozytów zabezpieczających w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wyznaczenia wysokości wpłaty wymaganego depozytu zabezpieczającego. Depozyt transakcyjny służy zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu zmian wartości depozytów zabezpieczających. W skład depozytu transakcyjnego wchodzi depozyt dostawy oraz limit transakcyjny. Depozyt dostawy Rozliczającego Członka Izby zapewnia pokrycie zobowiązań z tytułu dostawy towarów giełdowych, w przypadku gdy Rozliczający Członek Izby nie wywiąże się z obowiązku samodzielnego utrzymywania odpowiedniej wysokości środków na poczet zabezpieczenia dostawy. Algorytm wyznaczania oraz tryb regulacji wpłat z tytułu wymaganego depozytu dostawy określa Zarząd Izby. 2. Rozliczenie finansowe. W procesie rozliczeń Izba występuje jako strona biorąca udział w rozliczeniu. Każdego dnia roboczego Izba przygotowuje dane do rozrachunku pieniężnego i aktualizacji depozytów zabezpieczających, wykonywanych za pośrednictwem Banku Płatnika Izby we współpracy ze wszystkimi Bankami Płatnikami Członków Izby. strona 18

19 Rachunkiem Członka Izby uznawanym lub obciążanym z tytułu rozliczeń transakcji jest rachunek rozliczeniowy. Rachunek rozliczeniowy służy także do regulacji zobowiązań lub należności z tytułu aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających. Członkowie Izby zobowiązani są do utrzymywania i zabezpieczania odpowiedniej płynności finansowej na swoich rachunkach rozliczeniowych, w sposób umożliwiający realizację zleceń płatniczych wynikających z rozliczeń Izby zgodnie z Harmonogramem. Izba przekazuje do realizacji dyspozycje płatnicze zgodnie z Harmonogramem. Harmonogram dostępny jest w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. W czwartą środę miesiąca wykonania kontraktu (dzień N) Izba dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji, których dostawa oraz rozliczenie finansowe nastąpi w następnym dniu roboczym lub w drugim z kolei dniu roboczym po dniu N, jeżeli dzień N był dniem wolnym od pracy. Wartość rozliczenia określana jest jako wartość Transakcji sprzedaży danej serii, zawartych na RTPM w Dniach Obrotu pomniejszonych o wartość Transakcji kupna tej samej serii, zawartych na RTPM w Dniach Obrotu. Rozliczenie podatku VAT następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Rozrachunek w towarach Realizacja Transakcji zawartych na RTT w zakresie instrumentów terminowych OZE następuje poprzez zmianę stanu posiadania poszczególnych Praw Majątkowych OZE na Kontach ewidencyjnych Rozliczających Członków Izby w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Giełdę. strona 19

Tekst jednolity. Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 332/65/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2016 r.

Tekst jednolity. Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 332/65/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2016 r. WARUNKI OBROTU dla programu instrumentów terminowych na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 341/74/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 337/74/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 342/74/17 z dnia 20 grudnia 2017r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 16/2/17 z dnia 10 stycznia 2017r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 20/2/17 z dnia 10 stycznia 2017r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 339/74/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu 3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 283/74/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 211/61/18 z dnia 23 października 2018 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 289/74/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity

Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 135/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 212/61/18 z dnia 23 października 2018 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 27/10/18 dnia 13 lutego 2018 r. wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity

Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 360/66/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 121/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 215/61/18 z dnia 23 października 2018 r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 30

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 123/32/17 z dnia 23 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 334/65/15 Wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 59/15/14 z dnia 13 marca 2014 r. wchodzą w życie z dniem 21 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 125/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. Wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks IRDN24

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks IRDN24 Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks IRDN24 Wykaz terminów i skrótów użytych w tekście. Członek Giełdy podmiot uprawniony do zawierania transakcji na giełdzie, Dzień wygaśnięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 225/50/16 Wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 10/2/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. wchodzą w życie z dniem 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 54/9/17 z dnia 14 lutego 2017 r. Wchodzą w życie z dniem 23 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 218/52/11z dnia 15 listopada 2011 r. wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 97/19/10 z dnia 28 maja 2010

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 87/25/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie z dniem 13 maja 2013 r.

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 87/25/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie z dniem 13 maja 2013 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 122/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 261/71/18 z dnia 5 grudnia 2018r. wchodzą w życie z dniem 19 grudnia 2018 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 49/10/16 z dnia 18 lutego 2016 roku wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 50/11/IV/08 z dnia 30.12.2008

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 275/48/10 z dnia 14 grudnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 222/47/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną, kwartalnych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 88/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, miesięcznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 273/48/10 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/19/10 z dnia 28 maja 2010 r. wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2010 r.

Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/19/10 z dnia 28 maja 2010 r. wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 99/19/10 z dnia 28 maja 2010 r. wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2010 r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, rocznych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 204/48/13 z dnia 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Harmonogram sesji Notowania kontraktami terminowymi na indeks TGe24 na sesji giełdowej odbywają się od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze.

Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną, tygodniowych w godzinach od 7 do 22 w dni robocze. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 279/60/11 z dnia13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF

Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF Jarosław Ziębiec Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Gazu Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Strona Agenda Standard kontraktu na ee z dostawą 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA BĘDĄCYCH POTWIERDZENIEM WYPRODUKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 218/48/13 z dnia 16 sierpnia 2013r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz.

Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz. Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 250/63/12 z dnia 6 grudnia 2012r. Warunki obrotu wchodzą w życie z dniem 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla Uprawnień do emisji EUA. Warszawa 2019 r.

Warunki obrotu dla Uprawnień do emisji EUA. Warszawa 2019 r. Warunki obrotu dla Uprawnień do emisji EUA Warszawa 2019 r. DEFINICJE I SKRÓTY Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby, BPI bank, który na podstawie umowy z Izbą oraz umów z Bankami Płatnikami Uczestników

Bardziej szczegółowo

Rynek Uprawnieo do emisji CO2

Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Zasady obrotu i rozliczeń na giełdowym rynku uprawnień do emisji CO 2 Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 118/31/09 z dnia 18.09.2009r wchodzi w życie z dniem 29.09.2009r. Strona 1 z 16 Definicje Bank Rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE www.tge.pl Rynek forward na prawa majątkowe OZE 1. Przedmiot obrotu: kontrakty terminowe typu forward na prawa majątkowe z OZE (PMOZE_A) 2. Nominał kontraktu:

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczeń i rozliczeń dla Rynku Terminowego Praw Majątkowych

System zabezpieczeń i rozliczeń dla Rynku Terminowego Praw Majątkowych System zabezpieczeń i rozliczeń dla Rynku Terminowego Praw Majątkowych Łukasz Goliszewski Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem Elementy systemu zabezpieczeń dla RTPM:, System monitorowania depozytów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 147/40/09 z dnia 26.11.2009r wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2010 r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 161/32/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. Wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2019 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 69/20/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie 24 kwietnia 2019 r. Szczegółowe zasady anulowania

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Systemy rozliczeń dla rynku gazu Model prowadzenia rozliczeń rynku gazu Andrzej Kalinowski Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku Rynek Gazu - Członkostwo

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej System zabezpieczeń i rozliczeń dla Rynku Terminowego Praw Majątkowych Łukasz Goliszewski Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Elementy systemu zabezpieczeń dla

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 30/6/14 z dnia 3 lutego 2014r. Szczegółowe zasady wchodzą w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 119/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzą w życie z dniem 7 czerwca 2017 r. Dział 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie zatwierdzenia Warunków obrotu dla programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II Łukasz Goliszewski - Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem, IRGiT IRGiT w nowej strukturze rynku IRGiT we współpracy z TGE wypracowała i uzgodniła z KNF nowy model

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo