Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S..."

Transkrypt

1

2 Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej łącznie z dodatkową kwotą 5% należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27ZZ, wynika z pisma Ministerstwa Finansów. Czy tak samo należy postąpić w przypadku odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych? Sprawozdanie Rb-27ZZ jest kwartalnym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Do sporządzenia i przekazania zobowiązani są: przewodniczący zarządów samorządu terytorialnego, kierownicy jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio realizujący zadania oraz kierownicy jednostek obsługujących jednostkowe. Sprawozdania jednostkowe Rb-27ZZ sporządza się według wymogów określonych w 6 ust. 1 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z zapisami rozdziału 2 instrukcji, określonej w załączniku nr 39 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, dotyczącej sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST. Terminy przekazywania sprawozdania oraz ich odbiorców określono w załączniku nr 44 do rozporządzenia sprawozdawczego. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 1

3 Sprawozdanie sporządzane jest w układzie: dział, rozdział, paragraf, a sumowaniu podlegają kwoty wykazane w rozdziałach. Szczegółowa instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ zawarta jest w załączniku nr 39 do rozporządzenia sprawozdawczego. W sprawozdaniach jednostkowych jednostki realizujące bezpośrednio zadania wypełniają formularz z pominięciem kolumny 7 Dochody potrącone na rzecz JST. Kolumny 1, 2, 3 Klasyfikacja budżetowa wykazuje się tu obowiązujące w okresie sprawozdawczym podziałki klasyfikacji budżetowej, w której zostały zaplanowane i zrealizowane dochody. Kolumna 4 Plan wykazuje się tu kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie, uwzględniając zmiany. Kolumna 5 Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis) pokazuje się tu bilans otwarcia kont księgowych: 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, 201 Rozrachunki odbiorcami i dostawcami powiększone o kwoty przypisów (Wn 221, 201), a zmniejszone (Ma 221, 201) o odpisy. W kolumnie tej ujmujemy również dochody nieprzypisane, zrealizowane przez jednostki realizujące zadania na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku dochodów jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów. Kolumna 6 Dochody wykonane ogółem podaje się tu dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta Rachunek bieżący jednostki budżetowej oraz do Kasy jednostki budżetowej oraz zapłaconych kartą płatniczą. W kolumnie Dochody wykonane ogółem należy wykazać zarówno dochody znajdujące się na rachunku bieżącym jednostki, jak i w kasie jednostki. Zatem jednostka realizująca zadanie w tej kolumnie powinna ujmować wszystkie ściągnięte przez komornika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. RIO, znak pisma: WA-0250/69/14 Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Ta sama zasada odnosi się do wykazywania kwot w kolumnie Należności. W kolumnie tej należy ująć wszystkie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypadające gminie wierzyciela, dłużnika, jak i Skarbowi państwa. Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 2

4 Tabela 1. Terminy składania sprawozdania Rb-27ZZ Rodzaj Kwartalne za I, II, III kwartały Kwartalne za 4 kwartały Jednostki sporządzające Jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące Zarządy JST Jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące Zarządy JST Jednostki otrzymujące Zarządy JST Dysponenci przekazujący dotacje RIO (do wiadomości) Zarządy JST Dysponenci przekazujący dotacje RIO (do wiadomości) Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego, nie później niż* 8 dni 12 dni 12 dni 31 stycznia 10 lutego 10 lutego * W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Kolumna 7 Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego podaje się tu dochody wykonane, należne jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów, tzn. niestanowiące dochodów budżetu państwa. Jednostki organizacyjne JST realizujące zadania, tj. komenda powiatowa PSP, GOPS, MOPS, osiągane dochody odprowadzają do jednostki nadrzędnej. Kolumna ta wypełniana jest przez JST. Wykazują w niej dochody należne JST w wysokości wnikającej z odrębnych przepisów. Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej łącznie z dodatkową kwotą 5% należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST /2006/170). Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 3

5 Kolumna 8 Dochody przekazane wykazuje się w niej dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego. W sprawozdaniu za 4 kwartały wykazuje się kwotę dochodów przekazanych, z uwzględnieniem dochodów przekazanych do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W kolumnach 9, 10 Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty wykazuje się należności pozostałe do zapłaty ogółem, salda kont 221 i 201, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął). Kolumna 11 Saldo końcowe nadpłaty wykazuje się w niej różnicę między należną kwotą a wpłaconą na podstawie ewidencji księgowej (kwoty nadpłacone). Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie Rb-27ZZ w szczegółowości sprawozdania jednostkowego. W kolumnie 7 wykazuje się dochody należne JST, które nie są dochodem budżetu państwa. W kolumnie 8 JST wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. PRZYKŁAD 1. Sprawozdanie Rb-27ZZ Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej podpisała umowę na dzierżawę terenu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (własność Skarbu Państwa). Zgodnie z umową dzierżawca jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 15 dni od wystawienia rachunku (jednostka budżetowa nie jest płatnikiem VAT). Jednostka dokonała przypisu należności na podstawie rachunku. Umowa ta została ujęta podczas planowania dochodów. Plan ustalono na zł. Dzierżawca nie uregulował ostatniej należności w terminie, tj. 700 zł. Kierownik jednostki, sporządzając kwartalne sprawozdanie za I kwartał, wykaże w wierszu 1 kolumna: I 754, II 75411, III 0750, IV zł, V zł, VI zł, VIII zł, IX 700, X 700 zł. Powiat zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o odchodach JST w sprawozdaniu Rb-27S powinien wykazać 5% dochodu uzyskanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami. Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 4

6 W Z Ó R 1. P R Z Y K Ł A D W Y P E Ł N I O N E G O S P R A W O Z D A N I A R B Z Z PRZYKŁAD 2. Wypełnianie danych uzupełniających Miejski ośrodek pomocy społecznej realizuje m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST ustawami. Realizując swoje zadania, osiąga dochody, które stanowią dochody budżetu państwa i podlegają odprowadzeniu. Fundusz alimentacyjny został utworzony na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Należnością Skarbu Państwa jest należność od dłużnika alimentacyjnego w wysokości 60% plus odsetki za zwłokę. Pozostałe 40% stanowi dochód gminy wierzyciela i dłużnika po 20%. Jeśli gmina wierzyciela jest równocześnie gminą dłużnika, to osiąga ona dochód w wysokości 40%. Przypis należności w wysokości zł: 60% budżet państwa zł (221/225), 20% gmina wierzyciela zł (221/720), 20% gmina dłużnika zł (221/225). Przypis odsetek od zaległości: 100% budżet państwa zł (221/225). Wpływ wyegzekwowanej należności od dłużnika alimentacyjnego zł: dochód budżetu państwa zł (130/221), dochód gminy wierzyciela zł (130/221), Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 5

7 dochód gminy dłużnika zł (130/221), odsetki dochód budżetu państwa zł (130/221). Odprowadzenie dochodów na rachunek budżetu gminy: dochód budżetu państwa zł (225/130), dochód gminy wierzyciela zł (222/130), dochód gminy dłużnika zł (225/130). Miejski ośrodek pomocy społecznej w ewidencji w układzie klasyfikacji budżetowej wykazał: dział 852, rozdział 85212, 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego zł, dział 852, rozdział 85212, 0920 Pozostałe odsetki zł. Kierownik jednostki, sporządzając kwartalne sprawozdanie za I kwartał, wykaże dane w: wierszu 1 kolumna 1 852, II 85212, III 0980, IV zł, V zł, VI zł, VIII zł, IX zł, X zł. wierszu 2 kolumna I 852, II 85212, III 0920, IV 0 zł, V zł, VI zł, VIII zł. W danych uzupełniających JST wykaże: Część Rozdział Należności Zaległości Nadpłaty A B Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 6

8 W Z Ó R 2. S P R A W O Z D A N I E R B Z Z D A N E U Z U P E Ł N I A J Ą C E Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 7

9 PRZYKŁAD 3. Sprawozdanie zbiorcze Rb-27ZZ Wójt gminy sporządza na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych od podległych jednostek budżetowych sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego. Na 31 marca sporządził kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna i przekazał do dysponenta środków. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykaże: w kolumnie Plan zł, w kolumnie Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) zł, w kolumnie Dochody wykonane ogółem zł, w kolumnie Dochody potrącone przez JST zł, w kolumnie Dochody przekazane zł, w kolumnie Saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem zł, w kolumnie Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zł, w kolumnie Nadpłaty zł. Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 8

10 W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykaże: w kolumnie Plan (po zmianach) zł, w kolumnie Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) zł, w kolumnie Dochody wykonane ogółem zł, w kolumnie Dochody potrącone przez JST zł, w kolumnie Dochody przekazane zł, w kolumnie Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem zł, w kolumnie Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości zł, w kolumnie Nadpłaty zł. W kolumnie Dochody przekazane wójt wykazuje kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację. Gmina do 31 marca przekazała kwotę: zł, zł. W kolumnie Dochody potrącone przez JST wójt podaje dochody wykonane należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów z: zł, zł. Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 9

11 W Z Ó R 3. S P R A W O Z D A N I E Z B I O R C Z E R B Z Z Odzyskane, nienależnie wypłacone ze środków budżetu państwa zasiłki, świadczenia rodzinne nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (pismo Ministerstwa Finansów ST /06/346). Wszystkie rozliczenia kwot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinny odbywać się pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostką samorządu terytorialnego a budżetem państwa. RIO, znak pisma: WA-0250/69/14 Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Dane uzupełniające część ta jest wypełniana przez JST. Podaje się w niej w poszczególnych rozdziałach kwoty należności, zaległości oraz nadpłat z podziałem na należną: budżetowi państwa, budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Dane w kolumnie potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kwoty dochodów powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 10

12 Dochody wykonywane (wpływy minus zwroty) w paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...). Dane sprawozdania kwartalnego Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykorzystywane są również przy sporządzaniu sprawozdań z operacji finansowych Rb-ZN i Rb-N. Informacje wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ: w części A (kolumna 3) ujmuje się w sprawozdaniu Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, w części B (kolumna 3) ujmuje się w sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Wykazywane w danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S. Zgodnie z art. 225 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej, według stanu środków określonego na: 10. dzień miesiąca w terminie do 15. dnia danego miesiąca; 20. dzień miesiąca w terminie do 25. dnia danego miesiąca. Dochody pobrane od 21 do 31 grudnia przekazywane są odpowiednio przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową w terminie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy do 1. dnia roboczego po tym terminie. Obowiązek wykazywania przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ wiąże się też z koniecznością prowadzenia ewidencji analitycznej dotyczącej Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 11

13 należności z tytułu dochodów realizowanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Przepisy nie przewidują oddzielnego konta dla dochodów zrealizowanych w związku z wykonywaniem takich zadań. Przypisu należności należy więc dokonywać na takich samych zasadach jak przypisy pozostałych dochodów realizowanych w jednostce budżetowej, a więc na stronie Wn konta 221, w korespondencji z kontem 225 Rozrachunki z budżetami. WAŻNE Przykładowa ewidencja należności zrealizowanych na rzecz innych jednostek może wyglądać następująco: 1) Przypis należności z tytułu dochodów realizowanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu 2) administracji rządowej i innych zadań zleconych 221/225. 3) Wpływ dochodów do jednostki budżetowej 130/221. 4) Odprowadzenie dochodów do jednostki nadrzędnej 222/130. 5) Przeksięgowanie okresowe zrealizowanych dochodów na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ 6) 225/222. Dochodów tych samorządowe jednostki budżetowe nie wykazują w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu. Powstałe zobowiązania i należności wykazywane są wyłącznie w bilansie. Odsetki za zwłokę od należności alimentacyjnych stanowią w całości dochód budżetu państwa. Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.). Barbara Jarosz główna księgowa jednostki budżetowej Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 12

14 Redaktor: Lidia Pogodzińska ISBN: E-book nr: Wydawnictwo: Adres: Kontakt: 2HH0582 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Telefon , faks , NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Copyright by: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Co należy, a czego nie wolno ujmować w sprawozdaniu Rb-27ZZ 13

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 441 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j3 marca 2018 r. FB-KF.431.4.2018. AR Pan Adam Kozarowicz Wójt Gminy Mietków Wystąpienie pokontrolne W dniach od 12 do 16 lutego 2018 r. na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych Numer identyfikacyjny REGON z realizacją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek Sprawozdawczość budżetowa podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach państwowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach państwowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach państwowych (sprawozdania budżetowe) Prowadząca: mgr Krystyna Gąsiorek Sprawozdawczość budżetowa podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Rozdział VI. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Wprowadzenie Rozdział I. Omówienie zmian jakie wnosi nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Rozdział II. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.korsarzy 34 70-540 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Zarszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.korsarzy 34 70-540 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 811683876 Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.500-lecia 22 95-030 Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2019 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2019 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ Adresat: Starostwo Powiatowe ul.ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2015 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2019 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2019 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego Załącznik nr 39 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rozdział 1 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2014 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2014 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tyczyn ul.rynek 18 36-020 TYCZYN Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu /

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2018 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ Adresat: Powiat Kutnowski ul.kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2018 r. FB-KF.431.34.2018.DW Pan Dawid Artur Stachura Wójt Gminy Miłkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 12 października do 19 października 2018 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane

Rb-27ZZ. okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2017 SYMBOLE. Dochody wykonane MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Purda Purda 19 11-030 PURDA Numer identyfikacyjny REGON 510743189 Nazwa województwa Nazwa powiatu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2014 rok Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2014 rok Dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie w roku 2014 zostały zaplanowane w wysokości 206 847 000 zł, co stanowi, dla porównania 99,38% kwoty

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Tyczyn sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.rynek 18 36-020 TYCZYN Numer

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu?

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Kilka lat trwała dyskusja wśród praktyków nt. zasad ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej TYTUŁ Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki: zmiany w przepisach: a) 8 ust. 2 i 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, b) 2 ust. 1 pkt 1, 6 ust. 1 pkt 1, 31 ust. 1, 3 i 4 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA KOWARY 1 Maja 1a Numer identyfikacyjny REGON 58-530 Kowary 230821598 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za

Bardziej szczegółowo

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. ogółem. Wersja pierwotna

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. ogółem. Wersja pierwotna MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poznański Jackowskiego 18 60-509 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 631257992 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia '\JL lipca 2018 r. FB-KF.431.13.2018.KSz Pan Andrzej Pyrz Wójt Gminy Chojnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia kwietnia 2015 r. FB-KF.431.6.2015.KW Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 12 marca do 20 marca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2018 r. FB-KF.431.11.2018.DW Pan Stanisław Wicha Wójt Gminy Kostomłoty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zadania zlecone w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Wybrane aspekty.

Zadania zlecone w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Wybrane aspekty. Zadania zlecone w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Wybrane aspekty. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Czy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Łódzki Wschodni sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.sienkiewicza 3

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.kościuszki

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański 17 82-200 MALBORK

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Miasto Sochaczew sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.1 Maja 16 96-500

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Malborski sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański 17 82-200 MALBORK

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r. FB-KF.431.9.2017.KSz Pan Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 18 do 21 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Stegna sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.gdańska 34 82-103 STEGNA Numer

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.ignacego Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miejski w Pruszkowie sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gorzyce sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kościelna 15 44-350 GORZYCE Numer

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 0 )~ Wrocław, dnia a j J listopada 2017 r. FB-KF.431.27.2017.DW Pan Roman Jabłoński Wójt Gminy Grębocice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 25 sierpnia do 01 września 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Skarszewy sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych Plac Gen. Hallera 18 83-250

Bardziej szczegółowo

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.ratuszowy 1 43-300 BIELSKO-BIAŁA Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Serniki Serniki 1A SERNIKI Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Serniki Serniki 1A SERNIKI Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI 431019939 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław., dnia / marca 2019 r. FB-KF.431.41.2018.SL Pan Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 29 listopada do 30 listopada 2018 r. oraz od 04

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Miasto i Gmina Staszów sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.opatowska 31 28-200

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Zarząd Powiatu Wielickiego Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 4F486847C9015ECB

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 4F486847C9015ECB MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Ostróda Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot?

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? Jak zaksięgować zwrot do gminy odsetek bankowych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Czy muszę wykazać je tylko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2017. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 13 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 2/2017. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 13 marca 2017 roku Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 SYMBOLE minus ogółem w tym: nadpłaty MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Miasto Nowy Sącz Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIASTO I GMINA STARY SĄCZ sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.batorego 25

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Piława Górna

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Piława Górna MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Gmina Piława Górna Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 03 sierpnia 2017 r. 0 9-08 - 201? KANCELARIA Sposób doręczenia: Pan Artur Ciosek Wójt Gminy Dobroszyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 22 czerwca do 30 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.ignacego Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Powiat Nowosądecki sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.jagiellońska 33 33-300

Bardziej szczegółowo

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Adresat:

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 Saldo końcowe należności pozostałe do ogółem w tym: nadpłaty zwroty) zmianach)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 Saldo końcowe należności pozostałe do ogółem w tym: nadpłaty zwroty) zmianach) MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz rozporządzenie. z dnia 29 września 2015 r.

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz rozporządzenie. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1511 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE WÓJT GMINY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Miasto Sochaczew sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.1 Maja 16 96-500

Bardziej szczegółowo

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Miasto

Bardziej szczegółowo

Część 1. Wprowadzenie

Część 1. Wprowadzenie Część 1. Wprowadzenie Aleksandra Bieniaszewska Barbara Wołczak Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 298/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 28 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 298/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 28 lutego 2017 roku Strona 1 z 1 Zarządzenie Nr298/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 lutego 2017 roku Zarządzenie nr 298/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Miasto Pruszków sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.kraszewskiego 14/16 05-800

Bardziej szczegółowo