KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla liczby do podanego rzędu przedstawia znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim zapisuje i odczytuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim definiuje: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej definiuje: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej definiuje liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby podaje liczbę przeciwną do danej oraz odwrotność danej liczby podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego odczytuje współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznacza liczbę na osi liczbowej definiuje potęgę o wykładniku: naturalnym definiuje pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby oblicza potęgę o wykładniku: naturalnym oblicza pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych porównuje liczby przedstawione w różny sposób przedstawia algorytmy działań na ułamkach przedstawia kolejność wykonywania działań wykonuje działania łączne na liczbach przedstawia wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych definiuje procent i promil zamienia procent na ułamek i odwrotnie oblicza procent danej liczby definiuje: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne przedstawia zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych buduje proste wyrażenia algebraiczne redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej dodaje i odejmuje sumy algebraiczne mnoży jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian oblicza wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania definiuje równanie i układ równań przedstawia metodę równań równoważnych przedstawia metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników rozwiązuje równanie rozwiązuje układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników przedstawia wykres jako sposób prezentacji informacji odczytuje informacje z wykresu definiuje funkcję definiuje: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna przedstawia pojęcie miejsca zerowego odczytuje wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki, wykresu i grafu wskazuje związek między wzorem funkcji a jej wykresem sprawdza rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji oblicza miejsce zerowe funkcji odczytuje z wykresu miejsce zerowe przedstawia związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi określa kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych przedstawia związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi określa kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych definiuje trójkąt określa sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta podaje wzór na pole dowolnego trójkąta podaje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne podaje wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego oblicza miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe zapisuje wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego

2 oblicza długość przeciwprostokątnej oblicza wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku oblicza pole trójkąta o danej podstawie i wysokości sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny wyznacza kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku podaje definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu podaje wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów podaje własności czworokątów oblicza pole i obwód czworokąta oblicza pole i obwód trójkąta definiuje pojęcia okręgu i koła wymienia elementy okręgu i koła podaje wzór na obliczanie długości okręgu podaje wzór na obliczanie pola koła definiuje pojęcie łuku i wycinka koła definiuje pojęcie stycznej do okręgu oblicza długość okręgu znając jego promień lub średnicę oblicza pole koła, znając jego promień lub średnicę oblicza długość łuku jako określonej części okręgu oblicza pole wycinka koła jako określonej części koła definiuje pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych definiuje pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt definiuje pojęcie symetralnej odcinka definiuje pojęcie dwusiecznej kąta definiuje pojęcie wielokąta foremnego konstuuje sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu konstuuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta definiuje pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu definiuje pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury definiuje pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach definiuje pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych przypadkach znajduje punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu rysuje figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych rysuje figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury podaje wzór na stosunek pól figur podobnych przedstawia cechy podobieństwa prostokątów rozpoznaje prostokąty podobne i trójkąty prostokątne podobne przedstawia cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych definiuje graniastosłup, prostopadłościan i sześcian oraz ich budowę definiuje graniastosłup prosty i prawidłowy podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa podaje jednostki pola i objętości przedstawia sposób tworzenia nazw graniastosłupów określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru rozpoznaje siatkę graniastosłupa definiuje ostrosłup i czworościan definiuje ostrosłup prawidłowy i czworościan foremny zna budowę ostrosłupa określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa definiuje wysokości ostrosłupa rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru umie rozpoznać siatkę ostrosłupa definiuje bryły obrotowe i oś obrotu definiuje: walec, stożek, kula, sfera zna budowę brył obrotowych definiuje przekrój bryły obrotowej rysuje bryły obrotowe w rzucie równoległym określa rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca rozumie pojęcie walca umie kreślić siatkę walca oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru oblicza objętość walca, podstawiając do wzoru

3 zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka rozumie pojęcie stożka kreśli siatkę stożka oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru oblicza objętość stożka, podstawiając do wzoru definiuje kulę i sferę, wskazuje modele podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery oblicza pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień definiuje pojęcie jednostki posługuje się jednostkami miary odczytuje informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu selekcjonuje informacje porównuje informacje definiuje pojęcie diagramu rozumie pojęcie diagramu odczytuje informacje przedstawione na diagramie definiuje pojęcie mapy definiuje pojęcie skali mapy oblicza odległości na mapie o danej skali definiuje pojęcie oprocentowania definiuje pojęcia: cena netto, cena brutto rozumie pojęcie podatku VAT oblicza wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT definiuje pojęcie oprocentowania umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie wskazuje zależność między prędkością, drogą i czasem Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczbę w notacji wykładniczej porównuje liczby przedstawione w różny sposób określa zasady zapisu liczb w systemie rzymskim przedstawia różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej definiuje potęgi o wykładniku: całkowitym ujemnym oblicza potęgę o wykładniku: całkowitym ujemnym porządkuje liczby przedstawione w różny sposób rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach całkowitych stosuje w obliczeniach notację wykładniczą wyłącza czynnik przed znak pierwiastka usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków odczytuje dane z diagramu procentowego oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba rozwiązuje zadanie związane z procentami definiuje pojęcie punktu procentowego definiuje pojęcie inflacji oblicza liczbę większą lub mniejszą o dany procent mnoży sumy algebraiczne oblicza wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń przekształca wyrażenia algebraiczne opisuje zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych wyłącza wspólny czynnik przed nawias definiuje pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych definiuje pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych rozpoznaje równanie sprzeczne lub tożsamościowe rozpoznaje układ sprzeczny lub nieoznaczony rozwiązuje równanie, korzystając z proporcji przekształca wzór interpretuje informacje odczytane z wykresu odczytuje i porównuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych interpretuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki wskazuje miejsce zerowe funkcji na podstawie wykresu funkcji określa jej monotoniczność przedstawia różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem przedstawia etapy rysowania wykresów funkcji

4 na podstawie wzoru wyznacza argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne definiuje pojęcie współczynnika proporcjonalności rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne oblicza współczynnik proporcjonalności opisuje wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne rysuje wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne opisuje wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne wskazuje warunek istnienia trójkąta wskazuje zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 sprawdza, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt oblicza długość przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa oblicza długość odcinka w układzie współrzędnych rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 oblicza pole wielokąta wyznacza kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku podaje wzór na obliczanie długości łuku podaje wzór na obliczanie pola wycinka koła podaje twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu oblicza pole koła, znając jego obwód i odwrotnie oblicza długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego oblicza obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła określa wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami oblicza odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie rozwiązuje zadanie z okręgami w układzie współrzędnych podaje wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i sześciokąt oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego rysuje figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne znajduje punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych oblicza długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym definiuje przekrój graniastosłupa określa zasady zamiany jednostek pola i objętości oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa zamienia jednostki pola i objętości rysuje graniastosłup w rzucie równoległym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa oblicza sumę długości krawędzi ostrosłupa rysuje ostrosłup w rzucie równoległym oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie kąta rozwarcia stożka określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca, stożka, kuli przedstawia zasadę zamiany jednostek zamienia jednostki stosowane w praktyce analizuje informacje przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce ustala skalę mapy określa na podstawie poziomic kształt góry ustala odległość wzdłuż stoku oblicza podatek od wynagrodzenia oblicza cenę netto znając cenę brutto oraz VAT wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami

5 oblicza stan konta po kilku latach oblicza oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki porównuje lokaty bankowe oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości zamienia jednostki prędkości rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem przekształca wzór oblicza o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczbę w notacji wykładniczej porównuje liczby przedstawione na różne sposoby przedstawia inne systemy zapisywania liczb odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań szacuje wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki wyłącza czynnik przed znak pierwiastka włącza czynnik pod znak pierwiastka usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba rozwiązuje zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym oblicza o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba oblicza wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń przekształca wyrażenia algebraiczne rozwiązuje równanie i nierówność rozwiązuje układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników opisuje za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki wskazuje miejsce zerowe funkcji podaje argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne odczytuje z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość podaje nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) wyznacza współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych na podstawie wzoru rysuje wykres funkcji rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne rysuje wykres funkcji typu y=ax rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 wyznacza kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku oblicza pole koła, znając jego obwód i odwrotnie stosuje własność stycznej w obliczaniu miar kątów określa wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami oblicza długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie oblicza długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie buduje figury posiadające środek symetrii i nie posiadające osi symetrii buduje figury o określonej ilości osi symetrii rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi oblicza pole figury podobnej określa stosunek pól figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne określa długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych zamienia jednostki pola i objętości rozpoznaje siatkę graniastosłupa oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie przekroju ostrosłupa rozpoznaje siatkę ostrosłupa oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu i stożku zamienia jednostki stosowane w praktyce porównuje informacje i analizuje informacje

6 oblicza stan konta po kilku latach oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek przekształca wzór sporządza wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb przedstawia w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) ( zapisuje i odczytuje w systemie rzymskim liczby większe od 4000 porównuje i porządkuje liczby przedstawione w różny sposób dokonuje porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach rozwiązuje zadanie związane z procentami oblicza liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) wyłączyć wspólny czynnik przed nawias stosuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych rozwiązuje równanie, korzystając z proporcji przekształca wzór rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań interpretuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych przedstawia wykres funkcji spełniającej warunki dopasowuje wzory do wykresów funkcji zastępuje wzorem opis słowny funkcji odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości rozwiązuje zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami oblicza pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY rozwiązuje zadanie tekstowe związane z trójkątami wyznacza kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku oblicza pole odcinka koła oblicza obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła rozwiązuje zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami oblicza odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie rozwiązuje zadanie z okręgami w układzie współrzędnych wskazuje osie i środki symetrii figur złożonych podaje współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi rozwiązuje zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z ostrosłupem oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o walcu rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o stożku rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka oblicza pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce oblicza lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej określa długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas

7 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami oblicza VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczby w systemie dwójkowym i nieduże w trójkowym przekształca wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia usuwa niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia interpretuje informacje odczytane z wykresu rozwiązuje zadanie tekstowe związane z wielokątami rozwiązuje zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów rozwiązuje zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne stosuje jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w podanej skali przedstawia konstrukcję złotego prostokąta rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków rozwiązuje zadanie związane ze stożkiem ściętym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości oblicza pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi rozwiązuje zadanie tekstowe związane z mapą rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków rozwiązuje zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem

8 KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Semestr 1 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty, ostrosłup prawidłowy wie, czym jest bryła obrotowa wie, czym jest walec, stożek, kula wie, czym jest przekrój osiowy wskazuje oś obrotu bryły obrotowej rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki, kule nazywa graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki, kule rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów zna wzory na pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa, ostrosłupa zna wzory na pole powierzchni całkowitej oraz objętość walca, stożka, kuli oblicza pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli w prostych przypadkach wyznacza sumę długości krawędzi graniastosłupa i ostrosłupa wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian graniastosłupa w zależności od liczby boków wielokąta w podstawie graniastosłupa wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian ostrosłupa w zależności od liczby boków wielokąta w podstawie ostrosłupa wskazuje przekątne graniastosłupa odczytuje dane z wykresów wie, czym jest funkcja rozpoznaje przyporządkowania będące funkcją wie, czym jest argument, dziedzina, wartość funkcji dla danego argumentu odczytuje wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości funkcji z tabelki, wykresu i grafu odczytuje informacje z wykresów i diagramów wie, czym jest średnia arytmetyczna, mediana, moda zna pojęcie zdarzenia losowego Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: rysuje siatki graniastosłupów prostych, ostrosłupów prostych rysuje siatki walca, stożka oblicza pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli wskazuje w graniastosłupie odcinki, które tworzą trójkąt prostokątny interpretuje dane odczytane z wykresów wie, czym jest miejsce zerowe funkcji odczytuje z wykresu miejsce zerowe funkcji wyznacza wartość funkcji dla danego argumentu na podstawie nieskomplikowanego wzoru funkcji sprawdza rachunkowo, czy punkt należy do wykresu funkcji danej wzorem uzasadnia, dlaczego przyporządkowanie opisane słownie, grafem, tabelką lub wykresem jest lub nie jest funkcją opisuje proste zdarzenia losowe przeprowadza proste doświadczenia losowe oblicza średnią arytmetyczną, medianę, modę zestawu liczb podaje zdarzenia losowe w danym doświadczeniu wskazuje zdarzenia mniej lub bardziej prawdopodobne oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w prostych doświadczeniach losowych Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa długości odcinków w graniastosłupach oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa długości odcinków w ostrosłupach oblicza miejsce zerowe funkcji podanej nieskomplikowanym wzorem odczytuje z wykresu najmniejszą i największą wartość funkcji oraz argumenty, dla których jest przyjmowana umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne rozwiązuje zadania tekstowe związane ze średnią arytmetyczną, medianą, modą interpretuje informacje prezentowane za pomocą tabel, diagramów, wykresów oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia losowego Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadania tekstowe związane z długościami przekątnych, polem powierzchni lub objętością graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące pól powierzchni i objętości brył z zastosowaniem własności trójkątów prostokątnych odczytuje i interpretuje informacje z kilku wykresów dopasowuje wykresy funkcji do wzorów przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, grafu, wykresu, tabelki i wzoru

9 zaznacza punkty należące do wykresu funkcji podanej nieskomplikowanym wzorem rysuje przykładowy wykres funkcji spełniający dane warunki wie, czym są zdarzenia pewne i zdarzenia niemożliwe sporządza diagramy słupkowe oraz wykresy dla podanych danych Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: oblicza pole i objętość nietypowej bryły (np. złożonej z walca i stożka) dopasowuje do sytuacji wykresy opisujące zależności z życia codziennego przeprowadza badanie, następnie opracowuje i prezentuje wyniki, wykorzystując komputer oraz wyciąga wnioski

10 KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Semestr 2 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje wzór na stosunek pól figur podobnych podaje wzór na stosunek pól figur podobnych przedstawia cechy podobieństwa prostokątów rozpoznaje prostokąty podobne rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne przedstawia cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych definiuje graniastosłup, prostopadłościan i sześcian oraz ich budowę definiuje graniastosłup prosty i prawidłowy podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa podaje jednostki pola i objętości przedstawia sposób tworzenia nazw graniastosłupów określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru rozpoznaje siatkę graniastosłupa definiuje ostrosłup i czworościan definiuje ostrosłup prawidłowy i czworościan foremny zna budowę ostrosłupa określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa definiuje wysokości ostrosłupa rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru umie rozpoznać siatkę ostrosłupa definiuje bryły obrotowe i oś obrotu definiuje: walec, stożek, kula, sfera zna budowę brył obrotowych definiuje przekrój bryły obrotowej rysuje bryły obrotowe w rzucie równoległym określa rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca rozumie pojęcie walca umie kreślić siatkę walca oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru oblicza objętość walca, podstawiając do wzoru zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka rozumie pojęcie stożka kreśli siatkę stożka oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru oblicza objętość stożka, podstawiając do wzoru definiuje kulę i sferę, wskazuje modele podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery oblicza pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień definiuje pojęcie jednostki posługuje się jednostkami miary odczytuje informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu selekcjonuje informacje porównuje informacje definiuje pojęcie diagramu rozumie pojęcie diagramu odczytuje informacje przedstawione na diagramie definiuje pojęcie mapy definiuje pojęcie skali mapy oblicza odległości na mapie o danej skali definiuje pojęcie oprocentowania definiuje pojęcia: cena netto, cena brutto rozumie pojęcie podatku VAT oblicza wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT definiuje pojęcie oprocentowania umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie wskazuje zależność między prędkością, drogą i czasem

11 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych oblicza długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym definiuje przekrój graniastosłupa określa zasady zamiany jednostek pola i objętości oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa zamienia jednostki pola i objętości rysuje graniastosłup w rzucie równoległym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa oblicza sumę długości krawędzi ostrosłupa rysuje ostrosłup w rzucie równoległym oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie kąta rozwarcia stożka określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca, stożka, kuli przedstawia zasadę zamiany jednostek zamienia jednostki stosowane w praktyce analizuje informacje przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce ustala skalę mapy określa na podstawie poziomic kształt góry ustala odległość wzdłuż stoku oblicza podatek od wynagrodzenia oblicza cenę netto znając cenę brutto oraz VAT wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami oblicza stan konta po kilku latach oblicza oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki porównuje lokaty bankowe oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości zamienia jednostki prędkości rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem przekształca wzór oblicza o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi oblicza pole figury podobnej określa stosunek pól figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne określa długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych zamienia jednostki pola i objętości rozpoznaje siatkę graniastosłupa oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie przekroju ostrosłupa rozpoznaje siatkę ostrosłupa oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu i stożku zamienia jednostki stosowane w praktyce porównuje informacje analizuje informacje oblicza stan konta po kilku latach

12 oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek przekształca wzór sporządza wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi rozwiązuje zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z ostrosłupem oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o walcu rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o stożku rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka oblicza pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce oblicza lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej określa długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami oblicza VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: stosuje jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w podanej skali przedstawia konstrukcję złotego prostokąta rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków rozwiązuje zadanie związane ze stożkiem ściętym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości oblicza pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi rozwiązuje zadanie tekstowe związane z mapą rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków rozwiązuje zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA BRYŁY UCZEŃ ZNA: - pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu; - pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego;

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, - sposób i potrzebę zaokrąglania liczb, - pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin CELUJĄCY zaokrągla liczby do podanego rzędu szacuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna sposób zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Ocena dopuszczająca Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób i potrzebę zaokrąglania liczb - umie oszacować wynik działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca I półrocze Ocenę dopuszczającą śródroczną otrzymuje uczeń, który: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki KLASA III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej - zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej - zna sposób zaokrąglania liczb - zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III DZIAŁ: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE. zna: pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, liczby niewymiernej, rzeczywistej, sposób zaokrąglania liczb,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D) FUNKCJE Dopuszczający K Dostateczny P Dobry R Bardzo dobry D Celujący W rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porównać informacje z kilku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III Rozdział 1. Bryły - wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy - wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających (na

Bardziej szczegółowo

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Liczba godzin Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 22 Różne sposoby zapisywania liczb. Działania na liczbach. Obliczenia procentowe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM L B WMG DUKJ MTMTK W KLS TJ GMJUM WG POGMU MTMTK PLUSM O DOPUSJĄ DOSTT DOB BDO DOB LUJĄ zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna sposób zaokrąglania liczb zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ocena dopuszczająca: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - ocena dopuszczająca (2); K, P ocena dostateczna (3); K, P, R ocena dobra (4); K, P, R, D ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający - ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM K ocena dopuszczająca zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb i stosuje go rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM Nauczyciel p. Urszula Żychowicz Rok szkolny 2018/2019 I. LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne stopnie szkolne w klasie trzeciej gimnazjum I LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE podawanie przykładów liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych; porównywanie

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje: ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą, jeżeli spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. STATYSTYKA DZIAŁ 2. FUNKCJE

DZIAŁ 1. STATYSTYKA DZIAŁ 2. FUNKCJE DZIAŁ 1. STATYSTYKA poda pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (2) poda pojęcie wykresu (2) poda potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji (2) poda pojęcie średniej, mediany (2) obliczy

Bardziej szczegółowo

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego (K) zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY uczeń: zna sposób zaokrąglania liczb, rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA -pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej, -sposób zaokrąglania liczb, -pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe

Matematyka klasa III - wymagania programowe Matematyka klasa III - wymagania programowe STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (K) zna pojęcie wykresu (K) rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS GMZJUM WG POGMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOB BDZO DOB CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ewa Koralewska PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem LP.. 2. 3. 5. OGÓLNA PODST- AWA PROGRA- MOWA a a TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY

Bardziej szczegółowo