WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM Nauczyciel p. Urszula Żychowicz Rok szkolny 2018/2019 I. LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - zna pojęcie notacji wykładniczej - umie oszacować wynik działania - umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu - zna zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim w zakresie do zna pojęcie liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej, liczby niewymiernej i liczby rzeczywistej - umie podać liczbę przeciwną do danej - umie odczytywać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej - zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby - umie policzyć potęgę o wykładniku naturalnym - umie policzyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych - zna algorytmy działań na ułamkach - umie wykonać działania łączne na liczbach stosując kolejność wykonywania działań - zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowani - zna pojęcie procentu i promila - rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym - umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie - umie obliczyć procent danej liczby - umie odczytać dane z diagramu procentowego - zna pojęcie : wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne - zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych - umie budować proste wyrażenia algebraiczne - umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian - umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania - zna pojęcie równania i układu równań - umie rozwiązywać proste równania - zna metodę równań równoważnych - zna metodę podstawiania - zna metodę przeciwnych współczynników - rozumie pojęcie rozwiązania równania i pojęcie rozwiązania układu równań OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej - umie porównać liczby przedstawione w różny sposób - umie zapisać i odczytać liczby w systemie rzymskim w zakresie rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej - umie podać liczbę odwrotną do danej - umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego - zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym - umie rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach

2 - umie zapisać w postaci w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach - umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach - umie zapisać w postaci jednej potęgi, potęgi o wykładnikach naturalnych - umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu - umie rozwiązać proste zadania związane z procentami - umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent - umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej - umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne - umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń - umie przekształcać wyrażenia algebraiczne - umie opisywać związki między różnymi za pomocą wyrażeń algebraicznych - umie wyłączyć wspólny czynnik poza nawias - umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników - umie rozwiązać równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą - umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe - umie sprawdzić czy dana liczba spełnia równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą - umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony - umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji - umie przekształcić wzór OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: -umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki - zna inne systemy zapisywania liczb - umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym - umie porządkować liczby przedstawione w różny sposób - umie mnożyć sumy algebraiczne w nietrudnych przykładach - umie wyłączy ć czynnik przed znak pierwiastka - umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków - umie rozwiązać zadania związane z procentami w kontekście praktycznym - umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba - umie opisać za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: -umie obliczyć wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań - umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych - umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach - umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb - umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w różnym systemie( dwójkowym, trójkowym} - umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązywać trudniejsze zadania związane z procentami - umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych - umie rozwiązać trudniejsze zadania tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań II. FUNKCJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji

3 - umie odczytać informacje z wykresu - zna pojęcie funkcji - zna pojęcie dziedzina, argument, wartość funkcji, miejsce zerowe funkcji - umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki - umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z :tabelki, wykresu, grafu - rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem - umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie czy punkt należy do wykresu funkcji - umie wskazać i odczytać z wykresu miejsce zerowe - zna pojęcie współczynnik proporcjonalności OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo - umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne - umie obliczyć współczynnik proporcjonalności - umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne - umie obliczyć miejsce zerowe funkcji - umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie - umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne - zna związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi - umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne - zna kształt linii będącej wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie interpretować informacje odczytane z wykresu - umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki - zna nazwy niektórych funkcji( liniowa, parabola) - umie opisać wzorem dane wielkości i odwrotnie proporcjonalne OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki - umie dopasować wzory do wykresów funkcji - umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości - umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji - umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami - umie rozwiązywać zadania związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami OCENĘ CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji - potrafi rozwiązać trudniejsze zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem III. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - zna pojęcie trójkąta - zna sumę kątów wewnętrznych trójkąta umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dwa dane - zna wzór na pole dowolnego trójkąta - zna twierdzenie Pitagorasa i tw. odwrotne - umie obliczyć długość przeciwprostokątnej - zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego - umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości - zna definicje prostokąta, trapezu, równoległoboku i rombu

4 - zna własności czworokątów - zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów i umie je stosować - zna pojęcie okręgu i koła oraz elementy okręgu i koła - zna wzór na obliczanie długości okręgu oraz pole koła - zna pojęcie łuku i wycinka koła - zna pojęcie stycznej do okręgu - umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu - umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła - zna pojecie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych - zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt - zna pojęcie symetralnej odcinka - zna pojęcie dwusiecznej kąta - zna pojęcie wielokąta foremnego - umie konstruować symetralną odcinka - umie konstruować dwusieczną kąta OCENĘ DOSTATACZNĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - zna warunek istnienia trójkąta - zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90,45,45 oraz 90,30,60 - umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku - umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego - umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę - umie obliczyć pole koła - zna wzór na promień koła opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i sześciokąt - umie rysować figury w symetrii osiowej - umie rysować figury w symetrii środkowej - umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych - umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny - umie policzyć pole wielokąta - umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie - umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów - umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła oraz pole pierścienia kołowego - umie konstruować okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt - umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu - umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego - umie obliczyć długości promienia, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie - umie wskazywać osie i środki symetrii - umie rysować pary figur symetrycznych OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie obliczyć pole i obwód trójkąta i czworokąta - umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami - umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła OCENĘ CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe związane z: trójkątami, wielokątami, okręgami i kołami, wzajemnym położeniem dwóch okręgów, okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne I V. FIGURY PODOBNE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzyma uczeń, który: - zna pojęcie figur podobnych i skali podobnych - rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać

5 - rozumie pojęcie skali podobieństwa OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie podać wymiary figury podobnej w danej skali - umie określić stosunek pól figur podobnych - umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa - umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych - zna cechy podobieństwa trójkątów - umie sprawdzić podobieństwo trójkątów o danych bokach - umie sprawdzić podobieństwo trójkątów o danych dwóch kątach - umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym OCENĘ DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z figurami podobnymi - umie obliczyć pole figury podobnej - umie sprawdzić podobieństwo trójkątów na bazie bkb - umie uzasadnić podobieństwo trójkątów OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa - umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z figurami podobnymi i ich polami OCENĘ CELUJĄCĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe wykorzystując cechy trójkątów podobnych V. BRYŁY OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzyma uczeń, który: - zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu - zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego - rozumie sposób tworzenie nazw graniastosłupów - zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów - zna jednostki pola i objętości - umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa - umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa - umie obliczyć pole powierzchni i objętości graniastosłupa, podstawiając do wzoru - zna pojęcie ostrosłupa - rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów - zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego - zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupów - zna pojęcie wysokości ostrosłupa - umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa - umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru - zna pojęcie: walec, stożek, kula i umie wskazać model walca, stożka, kuli - zna pojęcie osi obrotu - zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca - zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka - zna pojęcie sfery - zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery - umie obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętości kuli i sfery, znając promień OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - zna pojęcie przekroju graniastosłupa - rozumie zasady zamiany jednostek - rozumie pojęcie kąta prostej z płaszczyzną - umie zamienić jednostki pola i objętości - umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym - umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym - umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa - umie rozwiązać proste zadanie tekstowe o ostrosłupie

6 - zna pojęcie przekroju bryły obrotowej - zna pojecie kąta rozwarcia stożka - umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru - umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru - umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru - umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru - umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym - umie rozpoznać siatkę stożka i walca OCENĘ DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 60,30. - umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa - umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej - umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu i stożku - umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 60, 30 w zadaniach o walcu i stożku OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca, stożka, kuli - umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka OCENĘ CELUJĄCĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze stożkiem ściętym - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości - umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi VI. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzyma uczeń, który: - zna pojęcie jednostki - umie posługiwać się jednostkami miary - zna pojęcie diagramu - umie odczytywać informacje przedstawione na diagramie - zna pojęcie mapy - zna pojęcie cena netto, cena brutto - rozumie pojęcie podatku - zna i rozumie pojęcie oprocentowania - umie obliczyć stan konta i odsetki dla lokaty rocznej - zna zależność między prędkością, drogą i czasem - umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości bez zamiany jednostek OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - rozumie zasadę zamiany jednostek - umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu - umie selekcjonować, porównywać, analizować, przetwarzać i interpretować informacje - umie ustalić skalę mapy - umie ustalić odległość na mapie o danej skali - umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu - umie na podstawie poziomic określić kształt góry - umie ustalić odległość wzdłuż - rozumie pojęcie podatku VAT - umie obliczyć podatek VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT

7 - umie obliczyć podatek od wynagrodzenia - umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT - umie rozwiązywać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu - umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna OCENĘ DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce - umie określić azymut - na podstawie poziomic umie określić nachylenie - rozumie związek zmian czasu na Ziemi z ruchem kuli ziemskiej - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą - umie porównać lokaty w banku - umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek - umie zamienić jednostki prędkości - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem - umie przekształcić wzór - umie rozwiązać zadanie dotyczące : zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury; zamiany jednostek temperatury, gęstości cząsteczek, pierwiastków i atomów roztworów - umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie zamieniać jednostki nietypowe - umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek - umie wykorzystać informacje w praktyce - umie rozwiązać zadanie dotyczące: zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury; zamiany jednostek temperatury gęstości, cząstek, pierwiastków i atomów, roztworów - umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami - umie obliczyć wysokość podatku dla różnych podstaw obliczenia - umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków - umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent - umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej - umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas OCENĘ CELUJĄCĄ otrzyma uczeń, który dodatkowo: - umie rozwiązać trudniejsze zadania tekstowe związane z oprocentowaniem - umie rozwiązać trudniejsze zadania tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem.

8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, - sposób i potrzebę zaokrąglania liczb, - pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna sposób zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki KLASA III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej - zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej - zna sposób zaokrąglania liczb - zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca I półrocze Ocenę dopuszczającą śródroczną otrzymuje uczeń, który: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III DZIAŁ: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE. zna: pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, liczby niewymiernej, rzeczywistej, sposób zaokrąglania liczb,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM L B WMG DUKJ MTMTK W KLS TJ GMJUM WG POGMU MTMTK PLUSM O DOPUSJĄ DOSTT DOB BDO DOB LUJĄ zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna sposób zaokrąglania liczb zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Liczba godzin Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 22 Różne sposoby zapisywania liczb. Działania na liczbach. Obliczenia procentowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Ocena dopuszczająca Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób i potrzebę zaokrąglania liczb - umie oszacować wynik działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających (na

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA BRYŁY UCZEŃ ZNA: - pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu; - pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ocena dopuszczająca: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający - ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D) FUNKCJE Dopuszczający K Dostateczny P Dobry R Bardzo dobry D Celujący W rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porównać informacje z kilku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - ocena dopuszczająca (2); K, P ocena dostateczna (3); K, P, R ocena dobra (4); K, P, R, D ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY uczeń: zna sposób zaokrąglania liczb, rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM K ocena dopuszczająca zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb i stosuje go rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje: ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą, jeżeli spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego (K) zna

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS GMZJUM WG POGMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOB BDZO DOB CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS TRZCJ GMZJUM WG PROGRMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2014/2015 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOBR BRDZO DOBR CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, zna pojęcie notacji wykładniczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka z plusem dla gimnazjum Matematyka - klasy III Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka z plusem autorstwa M. Jucewicz, M.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII Uczeń na ocenę dopuszczającą: - zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim, - umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim; zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim; umie zapisać

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka - klasy III Małgorzata Malczewska, Monika Małecka-Wiese, Hanna Słodowicz, Anna Wolska Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe

Matematyka klasa III - wymagania programowe Matematyka klasa III - wymagania programowe STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (K) zna pojęcie wykresu (K) rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo