Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum"

Transkrypt

1 Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać zadania problemowe, nietypowe; wykazuje się dużą pomysłowością i zaradnością; podczas sprawdzianów rozwiązuje zadania na ocenę celującą; bierze udział w konkursach matematycznych; systematycznie uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych z matematyki; umie posługiwać się językiem matematycznym przy wyrażaniu pewnych sądów i opinii na temat rozwiązywanych zadań; poszerza swoją wiedzę i umiejętności przewidziane w programie klasy III. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ocena dopuszczająca zna pojęcie notacji wykładniczej; zna sposób zaokrąglania liczb; rozumie potrzebę zaokrąglania liczb; zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim; umie zapisać i odczytać liczby naturalne w systemie rzymskim; zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej, liczby niewymiernej oraz liczby rzeczywistej; potrafi podać liczbę przeciwną (odwrotną) do danej liczby; zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym oraz potrafi obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; zna algorytmy działań na ułamkach; zna kolejność wykonywania działań; umie wykonać działania łączne na liczbach; zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania oraz potrafi je zastosować w prostych obliczeniach; potrafi rozwiązać równanie oraz układ równań dwiema metodami; umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach; wie, co to jest procent, promil; potrafi zamienić procent na ułamek i odwrotnie; rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym; zna pojęcia oraz potrafi podać przekłady wyrażenia algebraicznego, jednomianu, sumy algebraicznej, wyrazów podobnych; zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych oraz potrafi przeprowadzić redukcje wyrazów podobnych; potrafi dodawać, odejmować sumy algebraiczne oraz mnożyć jednomiany przez sumę algebraiczną.

2 Ocena dostateczna umie oszacować wynik działań; umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu; zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim; umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej; rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej; umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej; zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym oraz potrafi obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym; zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby; potrafi porównać oraz porządkować liczby przedstawione w różny sposób; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach; umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach; potrafi wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka; umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków; potrafi obliczyć procent danej liczby oraz odczytać dane z diagramu procentowego; zna pojęcie punktu procentowego oraz inflacji; umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent; potrafi budować wyrażenia algebraiczne oraz mnożyć sumy algebraiczne przez sumy algebraiczne; potrafi przekształcić wzory oraz wyrażenie algebraiczne; wie, jak wyłączyć wspólny czynnik przed nawias; zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych; zna pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych; umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe oraz układ równań sprzeczny lub tożsamościowy. umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej; zna inne systemy zapisywania liczb; potrafi porównywać liczby zapisane w różny sposób; potrafi przedstawić w systemie dziesiętnym liczbę, którą zapisano w innym systemie; umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki; potrafi obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego większą liczbę działań; rozwiąże zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach; potrafi wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka jak również włączyć czynnik pod znak pierwiastka; usunie niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków w trudniejszych przykładach; potrafi obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu; wie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba;

3 rozwiąże zadanie tekstowe związane z procentami; potrafi opisać zadanie tekstowe za pomocą wyrażenia algebraicznego; obliczy wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń; umie rozwiązać równanie korzystając z proporcji; potrafi opisać za pomocą układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym. Ocena bardzo dobra potrafi zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże w trójkowym; umie zapisywać i odczytywać w systemie rzymskim liczby większe od 4000; porówna i uporządkuje liczby przedstawione w różny sposób, dokonując odpowiednich przekształceń; umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych; oszacuje wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki; zna wzory skróconego mnożenia; usunie niewymierność z mianownika korzystając ze wzorów skróconego mnożenia; umie przekształcić wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia; stosuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych; potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z procentami; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań. DZIAŁ 2. FUNKCJE Ocena dopuszczająca rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji; umie odczytać informacje z wykresu; zna pojęcie funkcji; zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna oraz miejsce zerowe funkcji; wskaże miejsce zerowe funkcji; umie odczytać z tabelki, wykresu i grafu wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości; zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem; umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji; zna związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi; zna pojęcie współczynnika proporcjonalności; potrafi sporządzić tabelkę oraz wykres funkcji liniowej danej za pomocą wzoru w zadaniach elementarnych. Ocena dostateczna umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych; rozumie pojęcie przyporządkowania;

4 przedstawi funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki w elementarnych zadaniach; potrafi na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność; umie obliczyć miejsce zerowe funkcji; rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem; zna etapy rysowania wykresu funkcji; umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie; potrafi obliczyć współczynnik proporcjonalności; opisze wzorem dane wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne; umie narysować wykres funkcji typu y=ax, jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych; zna kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych; potrafi opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne. potrafi interpretować informacje odczytywane z wykresu; przedstawi funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki w trudniejszych przypadkach; umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne; potrafi odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości; zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola); umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych; odczyta z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości; potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem; umie rozwiązywać elementarne zadania tekstowe związane z wielkościami wprost i odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami. Ocena bardzo dobra potrafi interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych; umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki; dopasuje wzory do wykresów funkcji; zastąpi wzorem opis słowny funkcji; umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości; umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych; potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami; potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami. DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

5 Ocena dopuszczająca zna pojęcie trójkąta, jego rodzaje i własności; potrafi podać wzór na pole dowolnego trójkąta; zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne; zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego; rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego odwrotnego; umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe; umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego; potrafi sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny; obliczy wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku; obliczy pole trójkąta o danej podstawie i wysokości; zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu; zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów; obliczy pole poznanych czworokątów w elementarnych zadaniach; zna pojęcie okręgu i koła; zna elementy okręgu i koła; zna wzór na obliczanie długości okręgu; zna wzór na obliczanie pola koła; zna pojęcie łuku i wycinka koła; potrafi obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę; wyznaczy pole koła znając jego promień lub średnicę; zna pojęcie stycznej do okręgu; umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu; umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła; zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych; zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt; zna pojęcie symetralnej odcinka oraz dwusiecznej kata; wie, co to jest wielokąta foremnego; umie konstruować symetralną odcinka; umie konstruować dwusieczną kąta; zna pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury; rozumie pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach; rozumie pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych przypadkach; umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu; umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych. Ocena dostateczna zna warunek istnienia trójkąta; zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów; umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt; obliczy długość przeciwprostokątnej i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa;

6 umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych; umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku; umie obliczyć pole i obwód trójkąta; rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów; potrafi wyznaczyć pole i obwód wielokąta; zna własności czworokątów; zna wzór na obliczanie długości łuku; zna wzór na obliczanie pola wycinka koła; zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu; rozumie sposób wyznaczenia liczby ; umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie; umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami; umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie; zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i sześciokąt; potrafi skonstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu obliczy miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego; umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne; umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych. potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami prostokątnymi o katach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY; potrafi wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku; obliczy długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego; wyznaczy obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami w elementarnych zadaniach; umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła w elementarnych zadaniach; potrafi rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych; określi wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległości między ich środkami; potrafi obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie; umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury; określi własności punktów symetrycznych. Ocena bardzo dobra rozwiąże zadanie tekstowe związane z trójkątami; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami; potrafi obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami; umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła;

7 potrafi stosować własności stycznej w obliczaniu miar kątów; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów; rozwiąże zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne; umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych; potrafi budować figury posiadające środek symetrii i nie posiadające osi symetrii; potrafi budować figury o określonej ilości osi symetrii; umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a. DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE Ocena dopuszczająca zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa; zna warunki podobieństwa wielokątów; rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać; rozumie pojęcie skali podobieństwa; zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych; umie określić skalę podobieństwa; umie podać wymiary figury podobnej w danej skali; zna wzór na stosunek pól figur podobnych; zna cechę podobieństwa prostokątów; zna cechę podobieństwa trójkątów prostokątnych wynikającą ze stosunku długości przyprostokątnych. Ocena dostateczna umie określić stosunek pól figur podobnych; potrafi obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa; obliczy skalę podobieństwa znając pola figur podobnych; potrafi sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach; sprawdzi podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym; umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego znając skalę podobieństwa; potrafi rozwiązać elementarne zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi; umie rozpoznać prostokąty i trójkąty prostokątne podobne. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi; obliczy pole figury podobnej; potrafi uzasadnić podobieństwo trójkątów prostokątnych; umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa.

8 Ocena bardzo dobra umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych; potrafi stosować jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w podanej skali; rozwiąże zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi; rozwiąże zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych. DZIAŁ 5. BRYŁY Ocena dopuszczająca zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę; zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego; zna pojęcie ostrosłupa (ostrosłupa prawidłowego) i czworościanu (czworościanu foremnego); potrafi podać wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa i ostrosłupa; zna jednostki pola i objętości; rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów i ostrosłupów; umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa i graniastosłupa; umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa; i ostrosłupa; zna pojęcie wysokości ostrosłupa i graniastosłupa; obliczy pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa, podstawiając do wzoru; zna pojęcie bryły obrotowej i osi obrotu; potrafi zdefiniować: walec, stożek, kula, sfera; wie, jaka jest budowa brył obrotowych; zna pojęcie przekroju bryły obrotowej; zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca oraz stożka; rozumie pojęcie walca i stożka; umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca oraz stożka, podstawiając do wzoru; umie obliczyć objętość walca oraz stożka, podstawiając do wzoru; zna wzór na rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele; zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery; umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i kuli, znając promień; potrafi rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym. Ocena dostateczna rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości; rozwiąże elementarne zadanie tekstowe związane z graniastosłupem i ostrosłupem; potrafi obliczyć długość odcinka w graniastosłupie oraz ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa; umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa; narysuje graniastosłup i ostrosłup w rzucie równoległym;

9 zna pojęcie kąta rozwarcia stożka; określi rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury; określi wymiar bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury; umie kreślić siatkę walca oraz stożka; umie rozwiązać elementarne zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca oraz stożka; potrafi rozwiązać zadanie elementarne tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli. umie zamieniać jednostki pola i objętości; zna pojęcie przekroju graniastosłupa; oraz ostrosłupa; rozwiąże zadanie tekstowe związane z graniastosłupem i ostrosłupem; obliczy długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu i stożku; potrafi stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 w zadaniach o stożku; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca oraz stożka; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli. Ocena bardzo dobra rozwiąże zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców oraz walców i stożków; umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze stożkiem ściętym; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu bryły przy stałej objętości; obliczy pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi; potrafi obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka. DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH Ocena dopuszczająca zna pojęcie jednostki; umie posługiwać się jednostkami miary; umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu; potrafi selekcjonować i porównywać informacje; zna i rozumie pojęcie diagramu; odczyta informację przedstawioną na diagramie;

10 zna pojęcie mapy i skali mapy; potrafi ustalić skalę mapy oraz odległość na mapie o danej skali; zna pojęcie oprocentowania oraz ceny brutto i ceny netto; rozumie pojęcie podatku VAT; umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT ; potrafi obliczyć podatek od wynagrodzenia; zna pojęcie oprocentowania; obliczy stan konta po roku znając oprocentowanie; zna zależność między prędkością, drogą i czasem; umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości. Ocena dostateczna umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce; potrafi analizować, przetwarzać i interpretować informacje; określi na podstawie poziomic wysokość szczytu oraz kształt gór; umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT; wykona obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami; umie obliczyć stan konta po kilku latach; potrafi obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki; porówna lokaty bankowe; umie zamienić jednostki prędkości; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem; potrafi przekształcać wzory; umie rozwiązać zadania dotyczące: zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury. umie zamieniać jednostki nietypowe; potrafi wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek; umie wykorzystywać informacje w praktyce; potrafi ustalić odległość wzdłuż stoku; umie określić azymut; określi na podstawie poziomic nachylenie; wykona obliczenie w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami; rozwiąże zadanie tekstowe związane z obliczeniem różnych podatków; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem; umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje; rozwiąże zadanie dotyczące gęstości, roztworów, cząsteczek, pierwiastków, atomów oraz zamiany jednostek temperatury. Ocena bardzo dobra umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej; potrafi podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas;

11 rozwiąże zadanie tekstowe związane z mapą; umie wykonać obliczenie w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami; wie, jak rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu; potrafi rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczeniem różnych podatków.

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, - sposób i potrzebę zaokrąglania liczb, - pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G.

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie III G. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna sposób zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki

- umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(k), całkowitym ujemnym - umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki KLASA III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej - zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej - zna sposób zaokrąglania liczb - zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III DZIAŁ: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE. zna: pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, liczby niewymiernej, rzeczywistej, sposób zaokrąglania liczb,

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena dopuszczająca I półrocze Ocenę dopuszczającą śródroczną otrzymuje uczeń, który: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających (na

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM L B WMG DUKJ MTMTK W KLS TJ GMJUM WG POGMU MTMTK PLUSM O DOPUSJĄ DOSTT DOB BDO DOB LUJĄ zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna sposób zaokrąglania liczb zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Liczba godzin Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 22 Różne sposoby zapisywania liczb. Działania na liczbach. Obliczenia procentowe.

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)

punktów przecięcia się wykresu z umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D) umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D) FUNKCJE Dopuszczający K Dostateczny P Dobry R Bardzo dobry D Celujący W rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porównać informacje z kilku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III

Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI Matematyka z plusem GWO kl. III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ocena dopuszczająca: zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka Kl.III gimnazjum Ocena dopuszczająca Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób i potrzebę zaokrąglania liczb - umie oszacować wynik działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z MATEMATYKI W III KLASIE GIMNAZJUM Nauczyciel p. Urszula Żychowicz Rok szkolny 2018/2019 I. LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczający (2) P - podstawowy ocena dostateczny (3) R -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z KAŻDEGO REALIZOWANEGO DZIAŁU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający - ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY. DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 26 godzin CELUJĄCY zaokrągla liczby do podanego rzędu szacuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - ocena dopuszczająca (2); K, P ocena dostateczna (3); K, P, R ocena dobra (4); K, P, R, D ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a gimnazjum rok szkolny 2018/2019 DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM BRYŁY KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA BRYŁY UCZEŃ ZNA: - pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu; - pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM K ocena dopuszczająca zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb i stosuje go rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje: ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą, jeżeli spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny

Bardziej szczegółowo

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach

2-4. System dziesiątkowy. 5-6.System rzymski Liczby wymierne i niewymierne Podstawowe działania na liczbach DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego (K) zna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIIA, IIIC, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS GMZJUM WG POGMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOB BDZO DOB CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/03/2011 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka z plusem dla gimnazjum Matematyka - klasy III Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka z plusem autorstwa M. Jucewicz, M.

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS TRZCJ GMZJUM WG PROGRMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2014/2015 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOBR BRDZO DOBR CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, zna pojęcie notacji wykładniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY uczeń: zna sposób zaokrąglania liczb, rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA -pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej, -sposób zaokrąglania liczb, -pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka - klasy III Małgorzata Malczewska, Monika Małecka-Wiese, Hanna Słodowicz, Anna Wolska Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka

Bardziej szczegółowo