Poradnik Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem"

Transkrypt

1 Autor: Anna Welsyng, doradca podatkowy Poradnik Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia Twojej sprawy przez urząd skarbowy czy izbę skarbową, możesz poskarżyć się sądowi administracyjnemu. WSA i NSA dość często uchylają błędne decyzje fiskusa. Mimo zwykle dość długiego oczekiwania na wyrok sądu skarga może być bardzo opłacalna. Spis treści 1. Sprawdź, czy masz prawo do skierowania swojej sprawy do ego u Administracyjnego Skargę do ego u Administracyjnego możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia Sprawdź, czy nie upłynął termin na wniesienie skargi Sprawdź czy masz prawo być uczestnikiem postępowania przed m em m lub Naczelnym em m Sprawdź, czy musisz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika Sprawdź, który sąd jest właściwy dla Twojej sprawy Wniesienie skargi do ego u Administracyjnego Pośrednictwo organu podatkowego Grzywna dla opieszałego urzędu Co napisać w skardze Najczęstsze błędy formalne w skardze Możesz cofnąć swoją skargę Spróbuj wstrzymać wykonanie skarżonej decyzji Rozstrzygnięcie sprawy przez Oddalenie albo uwzględnienie skargi Uzasadnienie wyroku Wniosek o uzupełnienie wyroku Skarga kasacyjna do Naczelnego u Administracyjnego Kiedy można złożyć skargę do Naczelnego u Administracyjnego Podstawy skargi kasacyjnej Naczelny ocenia wyrok ego u Administracyjnego Tylko profesjonalista może sporządzić skargę kasacyjną do Naczelnego u Administracyjnego Rozpatrywanie skargi kasacyjnej Rozstrzygnięcie Naczelnego u Administracyjnego i jego skutki Uprawnienia w postępowaniu przed Naczelnym em m lub m em m

2 5.1. Masz prawo domagać się, aby sędzia prowadzący Twoją sprawę przed Naczelnym em m lub m em m był bezstronny administracyjny musi udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek Masz prawo żądać szybkiego rozstrzygnięcia sprawy Masz prawo domagać się, aby rozpoznanie sprawy odbywa się jawnie Prawa do sądu nie odbierają ograniczenia w zakresie zdolności do czynności prawnych Sprawy przed Naczelnym em m lub m em m może prowadzić pełnomocnik

3 Kontroli poprawności pracy organów podatkowych dokonują e y Administracyjne (dalej WSA). Procedura rozpatrzenia Twojej skargi wynika z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) (Dz. U. Nr 153 poz z późn. zm.). WSA najczęściej kontrolują: 1) czy organ podatkowy wydając decyzję lub niektóre postanowienia poprawnie zastosował przepisy w stosunku do konkretnego stanu faktycznego (mógł powołać niewłaściwy przepis lub właściwy, ale błędnie go zinterpretować), 2) zachowanie przez urzędników wymaganej procedury rozstrzygnięcia sprawy (np. czy miałeś prawo do wypowiedzenia się do zebranych przeciwko Tobie dowodów, czy nie odmówiono ci dostępu do akt sprawy, czy sporna decyzja została doręczona pod właściwy adres), 3) czy zarzuty na bezczynność danego urzędu lub izby są zasadne (bezczynność powstaje, gdy w terminie przewidzianym przez prawo nie zostały podjęte wymagane przez prawo działania). Z kolei poprawność wyroku WSA jest kontrolowana przez Naczelny (dalej NSA). 1. Sprawdź, czy masz prawo do skierowania swojej sprawy do ego u Administracyjnego 1.1. Skargę do ego u Administracyjnego możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia Jeżeli miałeś do nich prawo w czasie postępowaniu przed urzędem skarbowym lub izbą skarbową. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumie się sytuację, w której nie masz żadnego przewidzianego w ustawie środka zaskarżenia, takiego jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę do WSA możesz także wnieść, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi. Jest to możliwe po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu przez Ciebie - do usunięcia naruszenia prawa. Na złożenie tego wezwania to masz czternaście dni od dnia, w którym dowiedziałeś się lub mogłeś się dowiedzieć o wydaniu decyzji lub podjęciu innej czynności. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku wydania na Twój wniosek przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów, z którą się nie zgadzasz. W praktyce sądy administracyjne najczęściej oceniają legalność decyzji oraz postanowień. Organ podatkowy z reguły rozstrzyga sprawę w drodze decyzji, chyba że jakiś przepis szczególny zwalnia z obowiązku wydania decyzji. 3

4 Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Także wtedy, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe (np. w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego), organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Każda decyzja urzędu skarbowego lub izby skarbowej może zostać oceniona przez sąd administracyjny. Inaczej jest w przypadku postanowień. y administracyjne kontrolują prawidłowość wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. To oznacza, że nie każde postanowienie może być poddane weryfikacji sądu. Przykłady postanowień organów podatkowych, które są kontrolowane przez sądy administracyjne: postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia (np. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami); postanowienie w sprawie przywrócenia terminu postanawia o tym właściwy w sprawie organ podatkowy. W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Na postanowienie to służy zażalenie i dlatego sąd administracyjny może oceniać prawidłowość jego wydania (zob. art. 163 Ordynacji podatkowej); organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia: niedopuszczalność odwołania; uchybienie terminowi do wniesienia odwołania; pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia. Postanowienia w sprawach wymienionych są ostateczne i dlatego sąd administracyjny może oceniać prawidłowość ich wydania (zob. art. 228 Ordynacji podatkowej). Przykład postanowienia, które nie podlega kontroli sądu administracyjnego: W toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie może stwierdzić, że zobowiązanie podatkowe zostało zaniżone. Albo, że kwota zwrotu podatku została zawyżona. Lub też, że określono stratę w wysokości wyższej od poniesionej. W takich sytuacjach organ ten zwraca sprawę organowi pierwszej instancji, aby ten zmienił swoją decyzję. Postanowienie o przekazaniu sprawy organ odwoławczy doręcza podatnikowi (zob. art Ordynacji podatkowej). Ponieważ postanowienie to nie kończy postępowania podatkowego, nie podlega kontroli ze strony sądu administracyjnego Sprawdź, czy nie upłynął termin na wniesienie skargi Skargę do WSA wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia (decyzji lub postanowienia) w sprawie. Gdy skarga dotyczy interpretacji przepisów wydanej przez Ministra Finansów, skargę możesz wnieść w terminie trzydziestu dni. Termin ten liczy się od dnia doręczenia odpowiedzi organu na Twoje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie 4

5 udzielił odpowiedzi na wezwanie, na złożenie skargi do WSA masz całe sześćdziesiąt dni od daty wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Skargę kasacyjną do NSA wnosi się za pośrednictwem WSA, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zażalenie do NSA na postanowienia WSA w przypadkach przewidzianych przez przepisy wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Ważne! Złożenie skargi lub zażalenia po wymienionych terminach jest możliwe, ale tylko wtedy gdy istnieje możliwość przywrócenia terminu, co wymaga bardzo ważnego i mającego charakter obiektywny powodu, dla którego termin ustawowy nie mógł zostać dochowany Sprawdź czy masz prawo być uczestnikiem postępowania przed m em m lub Naczelnym em m W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu. W praktyce skargę do WSA najczęściej składa osoba, która otrzymała kwestionowaną decyzję lub postanowienie wydane przez organ podatkowy. Pamiętaj, że osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (z mocy ustawy). Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (na wniosek). Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie Sprawdź, czy musisz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika Skarga kasacyjna oraz zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, musi być sporządzone przez profesjonalistę w zakresie prawa (zob. Skarga kasacyjna ). Również wniesienie skargi kasacyjnej wymaga pośrednictwa np. adwokata, radcy prawnego, a w sprawach podatkowych również doradcy podatkowego. W pozostałych przypadkach nie jesteś zobowiązany do korzystania z pośrednictwa prawnika przy sporządzeniu pism procesowych oraz ich wnoszeniu. 5

6 1.5. Sprawdź, który sąd jest właściwy dla Twojej sprawy Skargę musisz złożyć do właściwego WSA. Łatwo pomylić nie tylko poszczególne WSA, ale WSA z NSA. Jak odróżnić, kiedy właściwy dla sprawy jest WSA, a kiedy NSA? WSA rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość NSA. Przykładowo tylko Naczelny : rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy (środkami tymi jest skarga kasacyjna od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie oraz zażalenie na wymienione w przepisach postanowienia WSA); podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Do rozpoznania sprawy właściwy jest WSA, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ, którego działalność planujesz zaskarżyć. Niestety postępowanie przed WSA może trwać kilka lat. Dlatego też obowiązuje zasada, że w przypadku zmiany właściwości tego sądu (np. wskutek reformy organizacji wymiaru sprawiedliwości), WSA właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do końca postępowania. Zasadę tą w przyszłości może oczywiście zmienić ustawa zmieniająca obecny system wymiaru sprawiedliwości. Chcąc wybrać właściwy WSA skorzystaj z poniższej tabeli: 6

7 Tabela. Wykaz ch ów ch WSA Adres Strona www w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza Bydgoszcz właściwy dla województwa.. kujawsko-pomorskiego w Białymstoku ul. H.Sienkiewicza Białystok podlaskiego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/ Gdańsk pomorskiego w Gliwicach ul. Prymasa S.Wyszyńskiego Gliwice śląskiego w Gorzowie ul. Dąbrowskiego Gorzów Wlkp. lubuskiego w Kielcach ul. Prosta Kielce świętokrzyskiego; w Krakowie ul. Rakowicka Kraków małopolskiego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej Lublin lubelskiego 7

8 w Łodzi ul. Piotrkowska Łódź łódzkiego w Opolu ul. Kośnego Opole bip.opole.wsa.gov.pl opolskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater Olsztyn warmińsko-mazurskiego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/ Poznań wielkopolskiego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a Rzeszów bip.rzeszow.wsa.gov.pl podkarpackiego w Szczecinie ul. Staromłyńska Nr 10, Szczecin zachodniopomorskiego Sad w Warszawie ul. Jasna 2/ Warszawa bip.warszawa.wsa.gov.pl mazowieckiego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/ Wrocław dolnośląskiego 8

9 2. Wniesienie skargi do ego u Administracyjnego 2.1. Pośrednictwo organu podatkowego Skargę do sądu administracyjnego wnieść musisz za pośrednictwem organu podatkowego, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (czyli np. za pośrednictwem urzędu skarbowego). Dlaczego konieczne jest takie pośrednictwo? Otóż chodzi o to by dać szansę urzędowi, by stojąc w obliczu sprawy sądowej jeszcze raz przemyślał swoją decyzję. Może bowiem jeszcze ją zmienić uwzględniając skargę podatnika. Nie trzeba wtedy będzie absorbować sądu. Ważne! Organ podatkowy, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jeżeli organ podatkowy nie zmienił swojej decyzji, musi przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia Grzywna dla opieszałego urzędu Przepisy przewidują sankcje (grzywna) dla organu podatkowego, który nie przekazał sądowi skargi oraz dokumentów niezbędnych do jej rozpatrzenia. Jednak aby w tej kwestii ukarać organ - niezbędny jest Twój wniosek. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. W razie wniesienia przez Ciebie skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu Co napisać w skardze Skarga (jak każde pismo kierowane do sądu) powinna zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku (czyli czego się domagamy) lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. Ponadto w skardze musi się znaleźć: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; 9

10 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. WZÓR skargi do ego u Administracyjnego Skarga (jako pierwsze pismo w sprawie) powinna ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy. W dalszych pismach kierowanych w danej sprawie do sądu trzeba też podawać sygnaturę akt, jaka otrzymała nasza sprawa w sądzie. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Jak już wyżej wskazano, kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu. W tym przypadku, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg. Często już w momencie złożenia skargi nie ma ona żadnych szans na rozpatrzenie Najczęstsze błędy formalne w skardze Po wpłynięciu skargi do WSA jest ona badana pod kątem istnienia przesłanek do jej odrzucenia. odrzuci Twoją skargę (postanowieniem na posiedzeniu niejawnym czyli bez Twojego udziału), gdy: Twoja sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego (powinien ją rozpatrzyć sąd cywilny, np. sprawa dotyczy odszkodowania, którego dochodzisz od organów podatkowych); wniosłeś ją po upływie terminu do jej wniesienia; gdy nie uzupełniłeś w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; jeżeli sprawa objęta skargą jest w toku lub została już prawomocnie osądzona; jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy; jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne (np. nie wyczerpałeś środków zaskarżenia przewidzianych przez przepisy Ordynacji podatkowej). Pamiętaj, że z powodu braku zdolności sądowej jednej albo zdolności procesowej przy braku aktywności przedstawiciela ustawowego, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony. Częstym błędem jest wniesienie skargi do niewłaściwego WSA. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. WSA, któremu sprawa została 10

11 przekazana, jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to przekazania sprawy NSA. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostaną w mocy. Jeżeli nie ma powodów do odrzucenia skargi, przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia: zarządzi skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, a w razie potrzeby także innych dowodów; wskaże skład sędziowski orzekający w sprawie; wyznaczy termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym sprawa ma być rozpoznana Możesz cofnąć swoją skargę Zasadniczo cofnięcie przez Ciebie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd ma obowiązek uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Taka sytuacja może mieć np. miejsce, gdy po wniesieniu skargi Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis na podstawie którego dochodzisz swoich praw jest niezgodny z Konstytucją Spróbuj wstrzymać wykonanie skarżonej decyzji Z mojej praktyki wynika, że najbardziej dotkliwe dla podatników jest to, że wniesienie skargi nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania decyzji lub czynności, które są przedmiotem zaskarżenia. Jest to zasada, ale jest od niej jest kilka ważnych i korzystnych wyjątków. Powinieneś odróżnić dwie możliwości, jakie dają Ci przepisy: 1) uznaną przez Ciebie za nieprawidłową np. decyzję może wstrzymać organ podatkowy, który ją wydał. Może to zrobić przy kilku ograniczeniach z urzędu lub na Twój wniosek do momentu przekazania skargi do WSA; 2) po przekazaniu sądowi skargi także sąd może (na Twój wniosek) wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, które skarżysz. Musisz jednak wykazać, że w razie wykonania zaskarżonej decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Możesz więc złożyć dwa wnioski w sprawie wstrzymania wykonania niekorzystnej dla Ciebie decyzji pierwszy do organu podatkowego, a gdy zostanie on rozpatrzony negatywnie - drugi do WSA. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. 3. Rozstrzygnięcie sprawy przez Pomijam tu opis wszystkich instytucji procesowych decydujących o przebiegu rozpatrywania Twojej sprawy przez WSA. 11

12 Ze względu na stopień zawiłości oraz skomplikowania procedury wymagającej szerokiej znajomości prawa, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata. Jednak brak takiego pełnomocnika nie pogarsza istotnie Twojej pozycji, gdyż obliguje sąd do udzielenia Ci pomocy (poniżej, w rozdziale: "Twoje uprawnienia w postępowaniu przed NSA lub WSA" znajdziesz podstawowe informacje na temat Twojej pozycji przed sądem). W niniejszym opracowaniu skupię się na efektach rozstrzygnięć WSA Oddalenie albo uwzględnienie skargi W razie nieuwzględnienia skargi WSA skargę oczywiście oddali. uwzględniając Twoją skargę na decyzję lub postanowienie wyda jedno z poniższych rozstrzygnięć: Rodzaj rozstrzygnięcia WSA Uchylenie decyzji lub postanowienia w całości albo w części Przypadki naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (np. niewłaściwa interpretacja przepisu lub zastosowanie niewłaściwego przepisu do danego stanu faktycznego), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (np. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe), naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Stwierdzenie nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny nieważności wymienione przez Ordynację podatkową Np. decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. Stwierdzi wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa Jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach. 12

13 może uwzględnić także skargę dotyczącą wadliwej interpretacji wydanej przez Ministra Finansów. Może również uznać w wyroku uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa. Jeżeli zwróciłeś się do WSA w sprawie bezczynności organu podatkowego, sąd uwzględniając skargę, zobowiąże organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Rozpatrując skargę na bezczynność WSA jednak nie będzie zajmował się elementami merytorycznymi danego postępowania innymi słowy nie będzie przesądzać, jakie ma być rozstrzygnięcie organu podatkowego w zakresie merytorycznym. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy możesz wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. w tym przypadku może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. W razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. Wynika to z tego, że wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale już znane jest stanowisko sądu w zakresie objętym skargą. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Pamiętaj też, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia Uzasadnienie wyroku sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jeśli jednak Twoja skarga została oddalona, to w terminie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku możesz wystąpić z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku. W takim przypadku zyskujesz dodatkowy czas na przygotowanie się do wniesienia skargi kasacyjnej (np. znalezienie prawnika uprawnionego do wnoszenia skarg kasacyjnych). Termin na jej wniesienie biegnie bowiem dopiero od momentu doręczenia Ci wyroku WSA wraz z uzasadnieniem. Na sporządzenie uzasadnienia wyroku sąd ma 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Powinno ono zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ podatkowy, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. Pamiętaj, że sąd może również odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W takim przypadku odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. 13

14 Zasadą jest że odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie. Jeżeli jednak uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na Twój wniosek, odpis wyroku z uzasadnieniem zostanie doręczone tylko Tobie - jako tej stronie postępowania, która złożyła wniosek Wniosek o uzupełnienie wyroku Możesz również zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku. Powinieneś to zrobić jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Na złożenie tego wniosku masz 14 dni od daty doręczenia wyroku z urzędu (a gdy wyroku nie doręcza się - od dnia ogłoszenia). Pamiętaj, że wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów., który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Z wymienionych powyżej rozstrzygnięć WSA kończących postępowanie warto wspomnieć jeszcze o postanowieniu o umorzeniu postępowania. Zostanie ono wydane gdy np. skutecznie cofnąłeś skargę. 4. Skarga kasacyjna do Naczelnego u Administracyjnego 4.1. Kiedy można złożyć skargę do Naczelnego u Administracyjnego Od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do NSA. To jest zasada, od której jest kilka wyjątków. Przykładowo do NSA może też zostać zaskarżony przez organy podatkowe w drodze skargi kasacyjnej wyrok uchylający decyzję dyrektora izby skarbowej pomimo, że ten wyrok nie kończy postępowania. Tylko wobec postanowień WSA, jako warunek złożenia skargi kasacyjnej, wprowadzono wymóg, by postanowienie zakończyło postępowanie (np. postanowienie odrzucające skargę zob. art. 58 p.p.s.a.). Oczywiście są wyjątki od zasady, że NSA ocenia tylko ostateczne postanowienia Wyjątek ten wprowadza np. art pkt 7 p.p.s.a. NSA musi rozpoznać zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 14

15 4.2. Podstawy skargi kasacyjnej Skargę kasacyjną można oprzeć wyłącznie na następujących podstawach: 1) Naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie opierając skargę kasacyjną na tej podstawie trzeba wymienić przepis, który WSA błędnie zinterpretował lub niewłaściwie zastosował oraz szczegółowo opisać na czym polegał błąd WSA. 2) Naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy trzeba w skardze wykazać nie tylko naruszenie przepisów postępowania przez WSA (wskazując naruszone przepisy i opisując na czym naruszenie polegało), ale i wykazać, że miało to istotny wpływ na wynik postępowania toczącego się przed tym sądem. Takiego charakteru nie ma np. pominięcie w sentencji wyroku nazwiska protokolanta Naczelny ocenia wyrok ego u Administracyjnego Częstym błędem popełnianym przez podatników jest oczekiwanie, że NSA ponownie merytorycznie oceni ich sprawę. Rozumieją przez to ponowną ocenę stanu faktycznego oraz sposób zastosowania do niego przepisów przez organy podatkowe. Tymczasem NSA ocenia tylko orzeczenie WSA, a nie np. decyzję dyrektora izby skarbowej. I nawet jeżeli NSA uchyli orzeczenie WSA, to nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, tylko kieruje ją do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Czasem NSA stwierdza, że nie było naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego. Wtedy NSA może uchylić zaskarżone orzeczenie i jednocześnie rozpoznać skargę. W tym przypadku NSA orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku. To wyjątek od zasady, że NSA nie rozpoznaje merytorycznie skargi kasacyjnej, tylko uchyla wadliwe orzeczenie WSA Tylko profesjonalista może sporządzić skargę kasacyjną do Naczelnego u Administracyjnego Skarga kasacyjna w sprawach podatkowych musi być sporządzona (i podpisana) przez doradcę podatkowego, adwokata lub radcę prawnego. Prawo to mają także sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. Osoby te mogą sporządzić skargę kasacyjną tylko jeżeli są stroną, przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Samo rozpatrzenie Twojej sprawy przed NSA nie wymaga uczestnictwa zawodowego reprezentanta. Ale oczywiście lepiej jest skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Na złożenie skargi kasacyjnej jest 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przypilnuj więc swojego doradcę czy adwokata, aby w terminie złożył skargę, 15

16 bo skutkiem naruszenia tego terminu jest odrzucenie skargi (o ile nie możesz powołać się na nadzwyczajne okoliczności, jak np. ciężka choroba, czy wypadek, które mogą skłonić sąd do przywrócenia terminu). Skargę kasacyjną trzeba wnieść za pośrednictwem WSA, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie Rozpatrywanie skargi kasacyjnej W pierwszym etapie rozpatrywania skargi kasacyjnej WSA może odrzucić na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Odrzucona przez WSA będzie również skarga kasacyjna, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Tak więc może się okazać, że Twoja skarga kasacyjna nawet nie dotrze do NSA, jeśli np. zawiera braki a Ty (lub Twój pełnomocnik) pomimo wezwania ich nie uzupełniłeś w wyznaczonym przez sąd terminie (termin ten wynosi 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania). Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do WSA odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie 14 dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej. Dopiero po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, WSA niezwłocznie przedstawi skargę kasacyjną wraz z odpowiedzią i aktami sprawy NSA. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów NSA ponownie kontroluje, czy zostały spełnione wszystkie wymogi niezbędne do rozpoznania wniesionej skargi kasacyjnej. NSA na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli powinna była zostać ona odrzucona już przez WSA, albo zwróci ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej (pamiętaj, że strony mogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych). Sędziowie NSA nie analizują innych wad zaistniałych w postępowaniu przed WSA niż te wskazane w skardze kasacyjnej. Jest jednak ważny wyjątek od tej zasady. NSA sprawdza bowiem z urzędu, czy postępowanie przed WSA było ważne. Nieważność postępowania przed WSA zachodzi w następujących przypadkach: jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna (np. sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w innym postępowaniu np. odszkodowania od organów podatkowych można obecnie dochodzić wyłącznie w postępowaniu cywilnym); jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany (np. pełnomocnictwo podpisał tylko jeden ze wspólników spółki, w przypadku gdy dla skutecznego udzielenia pełnomocnictwa wymagany był podpis wszystkich wspólników); jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona (np. skarga została wniesiona po raz drugi przez wspólnika spółki cywilnej w tej samej sprawie - np. zobowiązania spółki w VAT - w której wcześniej zapadł już prawomocny wyrok); 16

17 jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy (np. w sprawie powinien orzekać sąd w składzie trzyosobowym, a rozstrzygnął ją sąd w składzie jednoosobowym, bądź też w wydawaniu wyroku brał udział sędzia, który był pełnomocnikiem strony postępowania); jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw (np. strona zawiadomiła sąd jednym pismem o zmianie swojego adresu zamieszkania w kilku sprawach, a pismo to zostało dołączone do akt tylko jednej sprawy, czego konsekwencją była niemożność brania udziału w postępowaniu wskutek przesyłania zawiadomień i pism pod poprzedni adres zamieszkania w pozostałych sprawach); jeżeli wojewódzki WSA orzekł w sprawie, w której jest właściwy NSA (np. rozpoznał skargę kasacyjną od własnego wyroku) Rozstrzygnięcie Naczelnego u Administracyjnego i jego skutki NSA oddali skargę kasacyjną, jeżeli nie ma do niej usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. W takiej sytuacji masz jeszcze możliwość złożenia wniosku o wznowienie postępowania, ale będzie on skuteczny tylko wtedy, gdy po wyroku sądowym zostaną ujawnione bądź wystąpią przesłanki do wznowienia postępowania, które nie były znane sądowi. Co się natomiast stanie, gdy NSA uwzględni Twoją skargę kasacyjną W takim przypadku NSA uchyli zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania WSA, który wydał orzeczenie. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpozna ją w innym składzie. A gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie NSA przekaże ją wówczas innemu sądowi. NSA rozpoznając skargę kasacyjną uchyla wyrok także w części niezaskarżonej, jeżeli zachodzi nieważność postępowania. Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, NSA może uchylić zaskarżone orzeczenie i jednocześnie rozpoznać skargę. Jeżeli skarga podlegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed WSA, Naczelny NSA postanowieniem uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę lub umarza postępowanie. Istotne jest to, że WSA, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez NSA. 17

18 5. Uprawnienia w postępowaniu przed Naczelnym em m lub m em m 5.1. Masz prawo domagać się, aby sędzia prowadzący Twoją sprawę przed Naczelnym em m lub m em m był bezstronny Prawo to chroni instytucja wyłączenia sędziego. Jej zastosowanie powoduje, że sędzia, który nie spełnia wymogu bezstronności, nie może prowadzić Twojej sprawy. Zazwyczaj sąd administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów, a na posiedzeniu niejawnym - w składzie jednego. Wyznaczanie składu orzekającego do rozpoznania sprawy na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym określają regulaminy wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych. Zmiana składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn losowych albo gdy sędzia nie może uczestniczyć w składzie orzekającym z powodu przeszkód prawnych. Ich wystąpienie uruchamia właśnie instytucję wyłączenia. Niekiedy wyłączenie sędziego następuje z mocy ustawy. Sędzia np. nie może prowadzić spraw, w których: był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron, świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą, brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego. Do wyłączenia sędziego wystarczy też okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (przykładowo sędzia jest wieloletnim znajomym jednej ze stron). Sędzia sam zgłaszając istnienie takiej okoliczności może zgłosić wniosek o wyłączenie. Możesz go zgłosić także Ty, ale pamiętaj o konsekwencjach nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego. W przypadku zgłoszenia w złej wierze wniosku o wyłączenie sędziego sąd administracyjny, oddalając wniosek, może skazać zgłaszającego wniosek na grzywnę. Grzywnę może wymierzyć do wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa GUS. W złej wierze będzie złożony wniosek wtedy, gdy wnioskodawca wiedział, że przyczyny podawane we wniosku są nieprawdziwe. Zasady dotyczące wyłączenia obowiązują nie tylko sędziego - stosuje się je odpowiednio do wyłączenia protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora. 18

19 5.2. administracyjny musi udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek udziela stronom wskazówek dotyczących czynności procesowych oraz poucza ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań. Dzięki tej regule osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanego reprezentanta w zakresie prowadzenia sprawy przed sądem, nie przegrają swojej sprawy z przyczyn pozamerytorycznych (np. z uwagi na nieznajomość procedury) Masz prawo żądać szybkiego rozstrzygnięcia sprawy administracyjny powinien podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwienia sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu. Niestety w praktyce na orzeczenie WSA czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy, a na wyrok NSA nawet kilka lat. Przepisy określają terminy na wykonanie poszczególnych czynności związanych z postępowaniem. Przykładem są terminy na sporządzenie przez WSA uzasadnienia wyroku patrz punkt 3 B. Ale w rzeczywistości największym problemem jest długa kolejka spraw do sądów administracyjnych. Powinieneś jednak wiedzieć, że nie jesteś bezsilny, gdy postępowanie w Twojej sprawie bez uzasadnionych przyczyn nadmiernie się przeciąga. Skarga na przewlekłość postępowania Masz bowiem wówczas prawo wniesienia skargi na tzw. przewlekłość postępowania. Zasady i tryb wnoszenia takiej skargi reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179 poz z późn. zm.). Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed WSA albo NSA - właściwy do jej rozpoznania jest Naczelny. Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Składa się ją za pośrednictwem sądu, przed którym toczy się (wolno i przewlekle) postępowanie. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł. Jeśli wnosisz skargę wspólnie z innymi osobami, wówczas każdy z Was wnosi opłatę oddzielnie. Jeśli sąd uwzględni skargę, to z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę. Uwzględniając skargę, NSA stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania. Na Twoje żądanie NSA może zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy. Może też również na Twoje żądanie - przyznać od Skarbu Państwa odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej zł. 19

20 W wypadku przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej od Skarbu Państwa, wypłaty dokonuje sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania, ze środków własnych tego sądu. W tej samej sprawie możesz wystąpić z nową skargą po upływie 12 miesięcy, a w innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia o uwzględnieniu bądź oddaleniu skargi. Ważne! Strona, której skargę na przewlekłość postępowania uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania. Jeśli nie wnosiłeś skargi na przewlekłość postępowania, a poniosłeś z tego tytułu szkodę, również możesz żądać jej naprawienia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Z takim żądaniem wolno Ci jednak wystąpić dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy Masz prawo domagać się, aby rozpoznanie sprawy odbywa się jawnie Tylko jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są niejawne, a sąd orzekający nie rozpoznaje sprawy na rozprawie. Sam sąd może także skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę - także wówczas, gdy sprawa z zasady powinna być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym Prawa do sądu nie odbierają ograniczenia w zakresie zdolności do czynności prawnych Zarówno WSA, jak i NSA rozpatrzą sprawy podatkowe dotyczące dzieci, które będę miały odpowiednią reprezentację. Nawet w przypadku osób nieposiadających opiekunów lub przedstawicieli prawo przewiduje odpowiednią procedurę umożliwiającą zajęcie się ich sprawą. Przykładowo w odniesieniu do dzieci osieroconych w przypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwróci się do właściwego sądu opiekuńczego z odpowiednim pismem. Po ustanowieniu przedstawiciela sąd ponownie zajmie się sprawą Sprawy przed Naczelnym em m lub m em m może prowadzić pełnomocnik Możesz działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. To Twój wybór. Tylko niekiedy jest on ograniczany. Przykładowo dziecko musi mieć swojego przedstawiciela (np. rodzica). 20

21 Nie możesz też samodzielnie sporządzić skargi kasacyjnej. Musi ona być sporządzona przez profesjonalistę w zakresie prawa np. przez adwokata lub radcę prawnego, doradcę podatkowego (tylko w sprawach obowiązków podatkowych). Podobnie powinno być przez takiego profesjonalnego pełnomocnika sporządzone zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Samo rozpatrzenie Twojej sprawy przed NSA nie wymaga reprezentacji przez zawodowego reprezentanta. Jeżeli wygrasz przed WSA lub NSA otrzymasz od urzędu skarbowego lub izby skarbowej zwrot wydatków poniesionych na opłacenie pełnomocnika niezbędnych do celowego dochodzenia Twoich praw. Pamiętaj, że pełnomocnictwo może być: ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi; do prowadzenia poszczególnych spraw; do niektórych tylko czynności w postępowaniu. Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z mocy ustawy prawo do: wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem; udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach; cofnięcia skargi w całości lub w części, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie; odbioru kosztów postępowania. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym. W stosunku zaś do strony przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd. Ważne! Nie tylko Ty masz prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo. Może to też zrobić adwokat lub radca prawny. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wypowiedziane przez Twojego pełnomocnika będącego adwokatem bądź radcą prawnym, obowiązany jest on działać za Ciebie jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że zwolnisz go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien mimo wypowiedzenia działać za Ciebie przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia Ciebie od niekorzystnych skutków prawnych. W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy ma obowiązek działać aż do czasu zawieszenia postępowania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz z późn. zm.), 21

22 ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179 poz z późn. zm.). 22

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe Wyrok: 1. sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem 2. wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, ale sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo (powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM Rzeszów 2010 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie przed organami podatkowymi

1. Postępowanie przed organami podatkowymi 1. Postępowanie przed organami podatkowymi Zestawienie opracowane na podstawie: ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 117 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA DECYZJĘ ORGANU ADMINISTRACJI Wałbrzych, 9 stycznia 2009 r.

WZÓR NR 117 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA DECYZJĘ ORGANU ADMINISTRACJI Wałbrzych, 9 stycznia 2009 r. WZÓR NR 117 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA DECYZJĘ ORGANU ADMINISTRACJI Wałbrzych, 9 stycznia 2009 r. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 12/17. Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 12/17. Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Dawid Miąsik w sprawie ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe postępowanie administracyjne postępowanie cywilne postępowanie sądowoadministracyjne I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania Dz. U. 2017 poz. 1369 t.j. z dnia 13 lipca 2017 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2004 r. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA NOTARIALNA

APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA NOWA TREŚĆ PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DNIU EGZAMINU Nazwa aktu Data zmiany Art. 3 Tekst 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 111/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lutego 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Przesłanki nieważności decyzji

Przesłanki nieważności decyzji Przesłanki nieważności decyzji Na podstawie art.247 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, - została

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSA Monika Koba (sprawozdawca) uchyla zaskarżone postanowienie.

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSA Monika Koba (sprawozdawca) uchyla zaskarżone postanowienie. Sygn. akt II CZ 173/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSA Monika Koba (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.K.,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

U S T A W A. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Art. 1 W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 833)

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 833) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 833) U S T

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 3/15. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 3/15. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - zagadnienia wybrane

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - zagadnienia wybrane POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - zagadnienia wybrane Zasadniczą funkcją sądownictwa administracyjnego jest kontrola administracji publicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest w oparciu o kryterium legalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 11/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 34/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 150/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Halina Kiryło w sprawie ze skargi J.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 WYDZIAŁ II tel. 042 635 00 10 Dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt II SA/Łd 739/06 W odpowiedzi należy podać sygnaturę akt Sądu Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz. Rozdział 55. Kasacja Art. 518 [Odpowiednie stosowanie] Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11

Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11 Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11 Wniosek o wznowienie postępowania przed sądem ubezpieczeń społecznych (art. 114 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966.

T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku: a) 1928, b) 1960, c) 1966. Przedmiot Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego I rok Administracja 2 st. niestacjonarne T 1 1. K.p.a. stanowi element administracyjnego prawa formalnego i został uchwalony w roku:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, sędziowie są niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom.

Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, sędziowie są niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, sędziowie są niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom. Niezawisłość sędziowska nie zapewnia jednak

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski Sygn. akt II OPP 27/14 ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie NSA Włodzimierz Ryms Zofia Flasińska (spr.) Marek Stojanowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD. tfs NJEy~' WOMOC WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SABNVa 163/08 OD. tfs NJEy~' WOMOC ORZECZENIA EGO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA

II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA Data orzeczenia 2010-09-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010-08-03 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Alicja Plucińska-Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 12 września 2001 r. I PZ 59/01

Postanowienie z dnia 12 września 2001 r. I PZ 59/01 Postanowienie z dnia 12 września 2001 r. I PZ 59/01 Na podstawie art. 9 KPC strona ma prawo otrzymać w każdym czasie odpis wyroku i sporządzonego uzasadnienia, niezależnie od uprawnienia otrzymania wyroku

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 150/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lutego 2017 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ODPIS POSTANOWIENIE. Za zgodność. Sygn. akt II SO/Gd 7/15. Dnia 22 czerwca 2015 r.

ODPIS POSTANOWIENIE. Za zgodność. Sygn. akt II SO/Gd 7/15. Dnia 22 czerwca 2015 r. ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 22 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07

Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07 Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07 Ustanowienie dla strony w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych adwokata lub radcy prawnego z urzędu na podstawie art. 117 6 k.p.c. nie jest równoznaczne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt II CZ 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sygn. akt III CK 243/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14 id: 20385 1. Przedmiotem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest rozstrzygnięcie sporu określonego treścią powództwa albo zakończenie postępowania co do tego sporu. Toczący się przed sądem polubownym

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 60/14. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 60/14. Dnia 17 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 60/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 66/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 stycznia 2017 r. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z wniosku J. G. o ustanowienie adwokata z urzędu celem złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 48/10. Dnia 22 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 48/10. Dnia 22 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 48/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 37/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2016 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania A.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II BU 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę wstrzymanej emerytury,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. H. z udziałem

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 66/06. Dnia 4 października 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 66/06. Dnia 4 października 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CZ 66/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2006 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSN Tadeusz Żyznowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. III CZ 20/15

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. III CZ 20/15 id: 20397 1. [P]ostępowanie sądowe w przedmiocie zbadania zarzutu niewłaściwości sądu polubownego jest postępowaniem wpadkowym, nie dotyczącym istoty sprawy, a jedynie kwestii wstępnej i incydentalnej.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 15/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 77/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku D.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 43/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska Sygn. akt II CSK 397/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 grudnia 2012 r. SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa D. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w P. o

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 3) nie przysługuje stronie od uzasadnienia orzeczenia sądu II

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 4/10. Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 4/10. Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 4/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt I CSK 252/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 marca 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 88/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CZ 27/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo