Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 PZP MZ Załącznik 1 Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: Nazwa Adres. telefon fax Członek Konsorcjum/Członkowie: Nazwa Adres. telefon fax OFERTA Na realizację zadania pn.: Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zadanie nr 1 (Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Zadanie nr 2 (Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Zadanie nr 3 (Sporządzenie Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :...

4 PZP MZ Zadanie nr 4 (Sporządzenie Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1 - Zadanie nr 4: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Okres rękojmi za wady: (min. 12 m-cy) Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 4. Niniejszym informuję/emy, iż zamierzam/y powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące robotybudowlane/usługi/dostawy: miejscowość i data. pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

5 Załącznik 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: MIASTEM TYCHY NA PRAWACH POWIATU, al. Niepodległości 49, Tychy, NIP , reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego występują: mgr Igor Śmietański Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej, mgr inż. arch. Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki zwaną dalej "Zamawiającym" a..., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:... 1 PODSTAWA PRAWNA Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym dla udzielania zamówienia, którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty od do euro zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne" stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120/19/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na sporządzeniu: prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej zwanych Prognozami), opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Prognozy opisane 2 pkt 1 należy sporządzić w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia Prognozy zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do: a) usunięcia usterki w przypadku wykrycia po odbiorze dokumentów - błędów w jego wykonaniu oraz pokryć ewentualne szkody wywołane błędem, b) 4. udzielania pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonej Prognozy. Zamawiający w kwocie stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie usług, o którym mowa w 4, zastrzega sobie prawo do spotkań w siedzibie Zamawiającego dla każdego z zadań: a) dwóch spotkań obligatoryjnych: - pierwszego - w celu omówienia założeń do realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia na etapie przed ich ostateczną redakcją; spotkanie odbędzie się po przekazaniu przez Zamawiającego (np. drogą mailową m.in.: projektu planu miejscowego, wyrysu i wypisu z miejscowego planu ogólnego Miasta Tychy z 1994 r., struktury własności) oraz przeanalizowaniu ich przez Wykonawcę; - drugiego - w celu przekazania opracowania Zamawiającemu wraz z jego omówieniem przez Wykonawcę;

6 b) trzeciego (w miarę potrzeb w trakcie realizacji zadania a przed przekazaniem opracowania Zamawiającemu) w formie narady roboczej. 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Przekazanie materiałów do przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2014 r. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca złoży za potwierdzeniem odbioru 4 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną Prognozy w siedzibie Zamawiającego. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za zamówienie stanowić będzie protokół odbioru, sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia Prognozy, nie zawierający uwag i zastrzeżeń oraz faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 4. Protokół dla każdego z zadań zostanie sporządzony w jednym egzemplarzu. Wykonawca otrzyma na swoje żądanie kopię protokołu. 5. Jeżeli przekazana Zamawiającemu Prognoza zawiera wady, Zamawiający zażąda ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin nie przekraczający 7 dni. Termin usunięcia wad zostanie określony w protokole odbioru. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty netto:... zł zł. (23% VAT) =... zł. brutto (słownie:...), płatne z klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71004, paragraf Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy za Prognozę. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdocześnie w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odebranie usługi przez Zamawiającego protokołem odbioru. 6 KARY UMOWNE W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek zadania, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 1,5% ceny jednostkowej brutto, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia 1,5 % ceny jednostkowej brutto, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych.

7 7 PRAWA AUTORSKIE Wykonawca oświadcza, że: a) przysługiwać mu będą autorskie prawa osobiste i majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, b) prawa, o których mowa w lit. a) nie zostaną w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory te nie będą naruszać praw osób trzecich; c) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z któregokolwiek z utworów; d) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań każdego z utworów; Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w odniesieniu do Prognozy będących przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 8. Wykonawca oświadcza, że prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 2-7, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji utworów w zakresie określonym w niniejszej umowie. 9. Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę. 8 ZMIANA UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, mających wpływ na zaoferowane przez Wykonawcę ceny ceny za wykonanie poszczególnej Prognozy zostaną zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: a) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania poszczególnego zamówienia lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, d) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 od pkt b) do pkt d) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności 10 Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

9 Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia... Nazwa zadania Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XL/821/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. (pow. ok. 1,81 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLIII/884/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. (pow. ok. 13,30 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.)

10 Załącznik 2a UMOWA Nr... zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: MIASTEM TYCHY NA PRAWACH POWIATU, al. Niepodległości 49, Tychy, NIP , reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego występują: mgr Igor Śmietański Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej, mgr inż. arch. Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki zwaną dalej "Zamawiającym" a... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez: PODSTAWA PRAWNA Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym dla udzielania zamówienia, którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty od do euro zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne" stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120/19/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na sporządzeniu: prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej zwanych Prognozami), opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Prognozy opisane 2 pkt 1 należy sporządzić w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia Prognozy zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do: a) usunięcia usterki w przypadku wykrycia po odbiorze dokumentów - błędów w jego wykonaniu oraz pokryć ewentualne szkody wywołane błędem, b) udzielania pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonej Prognozy. 4. Zamawiający w kwocie stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie usług, o którym mowa w 4, zastrzega sobie prawo do spotkań w siedzibie Zamawiającego dla każdego z zadań: a) dwóch spotkań obligatoryjnych: - pierwszego - w celu omówienia założeń do realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia na etapie przed ich ostateczną redakcją; spotkanie odbędzie się po przekazaniu przez Zamawiającego (np. drogą mailową m.in.: projektu planu miejscowego, wyrysu i wypisu z miejscowego planu ogólnego Miasta Tychy z 1994 r., struktury własności) oraz przeanalizowaniu ich przez Wykonawcę; - drugiego - w celu przekazania opracowania Zamawiającemu wraz z jego omówieniem przez Wykonawcę; b) trzeciego (w miarę potrzeb w trakcie realizacji zadania a przed przekazaniem opracowania Zamawiającemu) w formie narady roboczej.

11 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Przekazanie materiałów do przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2014 r. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca złoży za potwierdzeniem odbioru 2 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną Prognozy w siedzibie Zamawiającego. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za zamówienie stanowić będzie protokół odbioru, sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia Prognozy, nie zawierający uwag i zastrzeżeń oraz faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 4. Protokół dla każdego z zadań zostanie sporządzony w jednym egzemplarzu. Wykonawca otrzyma na swoje żądanie kopię protokołu. 5. Jeżeli przekazana Zamawiającemu Prognoza zawiera wady, Zamawiający zażąda ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin nie przekraczający 7 dni. Termin usunięcia wad zostanie określony w protokole odbioru. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty netto:... zł zł. (23% VAT) =... zł. brutto (słownie:...), płatne z klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71004, paragraf Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy za Prognozę. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdocześnie w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odebranie usługi przez Zamawiającego protokołem odbioru. 6 KARY UMOWNE W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek zadania, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 1,5% ceny jednostkowej brutto, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia 1,5 % ceny jednostkowej brutto, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych.

12 7 PRAWA AUTORSKIE Wykonawca oświadcza, że: a) przysługiwać mu będą autorskie prawa osobiste i majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, b) prawa, o których mowa w lit. a) nie zostaną w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory te nie będą naruszać praw osób trzecich; c) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z któregokolwiek z utworów; d) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań każdego z utworów; Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w odniesieniu do Prognozy będących przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 8. Wykonawca oświadcza, że prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 2-7, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji utworów w zakresie określonym w niniejszej umowie. 9. Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę. 8 ZMIANA UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, mających wpływ na zaoferowane przez Wykonawcę ceny ceny za wykonanie poszczególnej Prognozy zostaną zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

13 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: a) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania poszczególnego zamówienia lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, d) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 od pkt b) do pkt d) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności 10 Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. r., poz. 121). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

14 Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia... Nazwa zadania Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XL/821/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. (pow. ok. 1,81 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach planu zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLIII/884/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. (pow. ok. 13,30 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Powered by TCPDF (

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego dot. opracowania PGN dla Gminy Biłgoraj Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ. UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ. UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu 2018 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR.../2016

Projekt umowy UMOWA NR.../2016 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych Projekt umowy UMOWA NR.../2016 zawarta w dniu 2016 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, NIP 839-10-05-507, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwana dalej Umową

UMOWA nr.. zwana dalej Umową UMOWA nr.. zwana dalej Umową Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych na konferencję na potrzeby promocji projektu e-pionier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku.

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia... r. w Nowym Żmigrodzie pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w imieniu której działa Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy UMOWA Zawarta w Sławkowie dnia 2019 roku pomiędzy: Euroterminal Sławków sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016 Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

- projekt - U M O W A

- projekt - U M O W A - projekt - U M O W A Zawarta dnia., pomiędzy : Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210), przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a, NIP 584-09-55-985 Reprezentowanym przez : 1. inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy :

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Umowa nr /2016 Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Gminą Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 NIP: 517-00-37-677 REGON: 690582157 reprezentowaną przez Lesław Kuźniar Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą UMOWA DZ-2501/231/17/.. zawarta w dniu. 2017 r. w Puławach pomiędzy: Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2) Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych w/w grup w formie raportu w języku polskim i angielskim.

WZÓR UMOWY. 2) Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych w/w grup w formie raportu w języku polskim i angielskim. Zał. nr 6 do zapytania ofertowego z dn. 01.06.2017r. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017r. w Bydgoszczy, pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą, a Miastem Bydgoszcz, posiadającym NIP 953 10 11 863, z siedzibą władz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy

Opracowanie modelu matematycznego filtracji wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń dla rejonu oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Bydgoszczy pomiędzy: Chemwik Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika

Wzór Umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika Załącznik 5 Wzór Umowy zawarta w dniu.. r. w Lublinie pomiędzy: zarejestrowaną.zgodnie z odpisem z KRS w pod numerem., lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NR CRZP/IPO/EA/12/18 Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Przemysłu Organicznego, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa licencji programu Microsoft Exchange 2016:

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa licencji programu Microsoft Exchange 2016: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. p r o j e k t u m o w y. U M O W A nr.. zawarta w Gdyni w dniu r.

Załącznik nr 7. p r o j e k t u m o w y. U M O W A nr.. zawarta w Gdyni w dniu r. Załącznik nr 7 p r o j e k t u m o w y U M O W A nr.. zawarta w Gdyni w dniu... 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326 zwaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Strony zawierają niniejszą Umowę na podstawie.

UMOWA nr. Strony zawierają niniejszą Umowę na podstawie. UMOWA nr. zawarta w dniu.. 2018 r. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Waszak Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/ UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/./2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... zawarta w dniu r.

U M O W A NR... zawarta w dniu r. Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy: U M O W A NR... zawarta w dniu. 2018 r. Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON 367233978, NIP 6572930039

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy 1

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy 1 Załącznik nr 3 - Wzór Umowy 1 U M O W A Nr zawarta dnia.. 2018r. w Grodkowie, pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, NIP: 753 10 05 755, reprezentowaną przez: Burmistrza Grodkowa -

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBI

SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBI UMOWA zawarta w dniu...w Koszalinie pomiędzy: SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75-581 KOSZALIN reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści: Załącznik nr 2 do Zapytania UMOWA NR.././ zawarta. 2018 r. w Białymstoku, pomiędzy: Województwem Podlaskim, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy 00-074, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik nr 2. Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy:

WZÓR Załącznik nr 2. Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy: WZÓR Załącznik nr 2 Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy: Miastem Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce 05-230, ul. Wołomińska 1, NIP: 1251332390, REGON: 013269663, reprezentowanym przez: Roberta Roguskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 63/1, Białystok, tel ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 63/1, Białystok, tel , POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl WZÓR UMOWY Nr. /2016 Zawarta w dniu....2016r. w Białymstoku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/PN/.../2013 WZÓR

Umowa nr ZP/PN/.../2013 WZÓR Znak sprawy: ZP/PN/21/2013 modyfikacji nr 2 Załącznik nr 4a do SIWZ po Umowa nr ZP/PN/.../2013 WZÓR zawarta w dniu.. 2013 r. w Jaworzu pomiędzy: Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI.7011.2017 PROJEKT zawarta w dniu. roku w Bochni, pomiędzy: Gminą Miasta Bochnia z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA NR prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: zwanym w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA NR.2019 zawarta w dniu. 2019 r. w Bogatyni pomiędzy: 1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa: Wojciech Błasiak Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a 2... NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy: Projekt umowy Załącznik nr 3 UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy: Tyskimi Liniami Trolejbusowymi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach ul. Towarowa 3, NIP PL 646-23-18-805, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o dzieło (wzór) a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA o dzieło (wzór) a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Zał. nr 1 do specyfikacji Oryginał/Kopia UMOWA o dzieło (wzór) zawarta w dniu......2006 r. w Krakowie pomiędzy: GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych ¾ zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. pomiędzy:

Zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu pomiędzy: Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zawarta w dniu roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, Zabłudów, w imieniu, której działa:

UMOWA Zawarta w dniu roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, Zabłudów, w imieniu, której działa: UMOWA Zawarta w dniu... 2018 roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, w imieniu, której działa: Załącznik nr 2 Adam Tomanek Burmistrz Zabłudowa, zwaną dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MZK.D

UMOWA nr MZK.D UMOWA nr MZK.D.252..2016 zawarta w dniu 2016 r. w Toruniu pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo