REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumieć projekt pt. UWIERZ W SWÓJ SUKCES realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pięknej nr 56a lok. 3 (Lider) z Powiatem brzeskim/powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 (Partner) i Gminą Lubsza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy z siedzibą w Lubszy przy ul. Szkolna 1a (Partner), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu; d) Organizatorze należy przez to rozumieć partnerstwo tworzone przez: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (SAWG) (Lider), Powiat brzeski/powiatowy Urząd Pracy w Brzegu (Partner), Gminę Lubsza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy (Partner). e) Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z oferowanego w ramach projektu wsparcia; f) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumieć cykl szkoleń, na który składać się będą: Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 7 godz./osoba (w tym test predyspozycji zawodowych i motywacji w wymiarze 2 godz./osoba oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w wymiarze 5 godz./osoba); Indywidualne konsultacje z psychologiem w wymiarze 5 godz./osoba; Indywidualny coaching w wymiarze 6 godz./osoba; Szkolenie zawodowe w wymiarze od 90 do 160 godz. (wybór szkoleń dla poszczególnych uczestników uwarunkowany będzie wynikiem przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego); Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 20 godz./grupa; Pośrednictwo pracy. g) Osoba bezrobotna należy przez to rozumieć osobę: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która ukończyła 18 lat, która nie ukończyła 64 lat.

2 h) Osoba długotrwale bezrobotna należy przez to rozumieć osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. i) Staż należy przez to rozumieć odpłatną, trzymiesięczną formę wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom pozostającym bez zatrudnienia oraz doświadczenia zawodowego. 2. Podstawa realizacji projektu 1. Projekt pt. UWIERZ W SWÓJ SUKCES realizowany jest w oparciu o: a) wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora oraz umowę nr UDA-POKL /14-00 podpisaną w dniu r. z Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu; b) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wszelkie decyzje podjęte przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki nie podlegają odwołaniu. 3. Czas trwania projektu, obszar realizacji, liczba Uczestników Projektu 1. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 2. Obszar realizacji Projektu obejmuje teren powiatu brzeskiego, gminy: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz. 3. W Projekcie może wziąć udział 60 Uczestników Projektu, którzy uczestniczyć będą w proponowanych w ramach Projektu formach wsparcia: Indywidualnym poradnictwie zawodowym w wymiarze 7 godz./osoba (w tym test predyspozycji zawodowych i motywacji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania); Indywidualnych konsultacjach z psychologiem w wymiarze 5 godz./osoba; Indywidualnym coachingu w wymiarze 6godz./osoba; Szkoleniu zawodowym w wymiarze od 90 do 160 godz. (wybór szkoleń dla poszczególnych uczestników uwarunkowany będzie wynikiem przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego); Stażu zawodowym w wymiarze 3 miesięcy/osobę dla 60 Uczestników Projektu; Warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 20 godz./grupa; Pośrednictwie pracy. 4. Nabór i rekrutacja uczestników szkolenia 1. Z oferty bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach Projektu UWOERZ W SWÓJ SUKCES skorzystać może osoba spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria (KRYTERIA DOSTĘPU): a) posiada status osoby bezrobotnej; b) zamieszkuje na obszarze wiejskim jednej z gmin: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka; c) jest osobą w wieku lat; d) posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe lub zawodowe lub średnie lub wyższe; e) jest osobą z niskim i/lub nieposiadająca w ogóle doświadczenia zawodowego, bez i/lub posiadającą zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. 2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Biuro Projektu w sposób otwarty. 3. Nabór uczestników do udziału w projekcie odbywa się na podstawie Formularza zgłoszeniowego do projektu UWIERZ W SWÓJ SUKCES! wraz z załącznikami: - zaświadczeniem z właściwego powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej; - zaświadczeniem z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, potwierdzającym korzystanie ze świadczeń OPS (jeśli dotyczy);

3 przesłanego za pośrednictwem maila na adres lub dostarczonego osobiście bądź za pośrednictwem poczty do Biura Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 III piętro pok. 36, Brzeg. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą ową, oryginał formularza zgłoszeniowego należy uzupełnić przy podpisywaniu umowy szkoleniowej. 4. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 3, dostępny jest w Biurze Projektu. 5. Nabór uczestników będzie prowadzony do r. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rekrutacji w sytuacji wpływu niewystarczającej ilości zgłoszeń. 6. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów: a) Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Asystent Koordynatora Projektu i Doradca Zawodowy, oceni spełnianie przez osoby zgłaszające się do udziału w projekcie kryteriów dostępu, wymienionych w pkt. 1; b) Kolejnym etapem będzie ocena predyspozycji zawodowych, motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej, przekwalifikowania się oraz udziału w stażu zawodowym; c) Następnie Komisja Rekrutacyjna oceni spełnianie przez osoby zgłaszające się do udziału w projekcie KRYTERIÓW PUNKTOWYCH I PIERWSZEŃSTWA oraz przyzna ich zgłoszeniom odpowiednią liczbę punktów: Kryteria punktowe i. brak kwalifikacji zawodowych 2 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia Uczestnika); ii. brak doświadczenia zawodowego 2 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia Uczestnika); iii. motywacja 3 pkt. (na podstawie testu motywacji); Kryteria pierwszeństwa i. osoba długotrwale bezrobotna 1 pkt. (ocena na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu pracy oraz oświadczenia Uczestnika); ii. osoba bez wykształcenia średniego 1 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia Uczestnika); iii. osoba korzystająca ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 1 pkt. (ocena na podstawie zaświadczenia z właściwego OPS oraz oświadczenie Uczestnika). Wynikiem etapu będzie utworzenie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej zgłoszeń. W przypadku osób, które otrzymają jednakową liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń; 7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie ze względu na brak wolnych miejsc, zostaną skierowane na listę rezerwową (zasady tworzenia listy rezerwowej są analogiczne do zasad tworzenia listy rankingowej). 8. Kandydaci przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu. 9. Osoba zapisana na szkolenia w przypadku rezygnacji ma obowiązek poinformować Organizatora Projektu o tym fakcie, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, bądź o swojej nieobecności na zajęciach szkoleniowych w danym terminie. 10. Na miejsce uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w Kursie zostaje zakwalifikowana osoba z rezerwowej listy uczestników. 11. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o terminach zajęć. 12. Niezbędnym warunkiem udziału w projekcie kończącym proces rekrutacji jest podpisanie umowy i deklaracji uczestnictwa między Uczestnikiem Projektu a SAWG najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 5. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnik Projektu ma prawo: a) uczestniczyć w Kursie w miejscu wskazanym przez Organizatora; b) otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie, a w szczególności: stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym, którego warunki wypłaty zostały opisane w 6 Warunki wypłaty stypendiów szkoleniowych, materiały szkoleniowe,

4 zaświadczenie uczestnictwa w Projekcie, wyłącznie w przypadku minimum 80% frekwencji, dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych, wyłącznie w przypadku minimum 80% frekwencji; c) do nieusprawiedliwionej nieobecności: do 20% (nie więcej) całkowitej liczby godzin Warsztatów z technik aktywnego poszukiwania pracy; do 20% (nie więcej) całkowitej liczby godzin szkolenia zawodowego. 2. Uczestnik Projektu ma obowiązek: a) przed rozpoczęciem udziału w Projekcie złożyć w Biurze Projektu podpisaną umowę szkoleniową wraz załącznikami, tj.: Regulamin uczestnictwa w Projekcie; deklaracja uczestnictwa w Projekcie; zgoda na przetwarzanie danych osobowych; b) wziąć udział we wszystkich proponowanych w ramach Projektu formach wsparcia: Indywidualnym poradnictwie zawodowym; Indywidualnych konsultacjach z psychologiem; Indywidualnym coachingu; Szkoleniu zawodowym; Warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy; Stażu zawodowym; Pośrednictwie pracy. c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkoleń; d) terminowo stawiać się na zajęcia; e) uczestniczyć w 100% godzin zajęć: Indywidualnego poradnictwa zawodowego; Indywidualnych konsultacji z psychologiem; Indywidualnego coachingu. f) wypełniać ankiety związane z realizacją Projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzane w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia; g) poinformować Biuro Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych; h) aktywnie brać udział i być przygotowanym do zajęć oraz egzaminów; i) niezwłocznie poinformować Organizatora o podjęciu zatrudnienia oraz dostarczyć do Biura Projektu dokumenty potwierdzające zatrudnienie (kopia umowy lub zaświadczenie o zatrudnieniu), w tym po zakończonym udziale w projekcie, o ile rozpoczęcie zatrudnienia nastąpiło w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie; j) niezwłocznie poinformować Organizatora o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym po zakończonym udziale w projekcie, o ile rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. 6. Warunki wypłaty stypendiów szkoleniowych 1. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma stypendium za udział w szkoleniu zawodowym, które zgodnie z Budżetem Projektu wynosi 5,09 zł za godz. szkolenia zawodowego. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w całości sfinansuje Organizator Projektu, 2. Stypendium wypłacane jest po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, proporcjonalnie do liczby godzin uczestnictwa. 3. Stypendium przysługuje wyłącznie Uczestnikom Projektu, których frekwencja na szkoleniu wyniosła minimum 80% frekwencji. 4. Stypendium będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Projektu. 5. Wypłata stypendium będzie realizowana w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Organizatora Projektu wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do naliczenia

5 stypendium, m.in. oryginalne i kompletne listy obecności. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu, wypłata stypendium będzie dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków na realizację projektu. 6. Organizator Projektu może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Projektu zapisów niniejszego Regulaminu. 7. Okresy pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia). 7. Staże zawodowe 1. W ramach projektu wszystkim Uczestnikom Projektu zagwarantowany zostanie udział w Stażach zawodowych. 2. Okres Stażu zawodowego wynosi 3 miesiące i jest realizowany w wymiarze średnio 40 godzin tygodniowo. 3. Staż odbywał się będzie w kierunku zgodnym z odbytym wcześniej przez danego Uczestnika Projektu szkoleniem zawodowym. 4. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym przez Instytucję Przyjmującą przed rozpoczęciem Stażu. 5. Podczas stażu Uczestnikowi Projektu zostaje przydzielony w Instytucji Przyjmującej Opiekun Stażu. 6. Uczestnicy Stażu otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1567,79. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w całości sfinansuje Organizator Projektu. 7. Wynagrodzenie za udział w Stażu będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Projektu. 8. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Organizatora Projektu wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do naliczenia wynagrodzenia, m.in. oryginalne i kompletne karty stażowe. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu, wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu transzy środków na realizację projektu. 9. Organizator Projektu może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Projektu zapisów niniejszego Regulaminu. 10. Okresy pobierania wynagrodzenia za udział w Stażu wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 11. Uczestnikowi Projektu odbywającemu Staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych realizowanego Stażu. Dni wolne będą przydzielane na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu wniosku. Niewykorzystane dni wolne w trakcie Stażu przepadają. 12. Uczestnicy Stażu przed podjęciem Stażu zostaną skierowani przez Organizatora Projektu na badania lekarskie medycyny pracy, zgodnie z kierunkiem Stażu. 13. Na czas udziału w stażu uczestnikom Stażu zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW. 14. Szczegółowe zasady odbywania stażu zawiera umowa stażowa. 8. Sposób dokumentowania ponoszonych kosztów dojazdu na szkolenia oraz kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi 1. Uczestnik Projektu ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe i staż na podstawie biletów lub oświadczenia korzystania z własnego samochodu. 2. W przypadku przejazdów środkami transportu zbiorowego, w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, Uczestnik Projektu winien przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień danej formy wsparcia. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika Projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. 3. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu środka transportu na danej trasie, po przedstawieniu przez Uczestnika zaświadczenia przewoźnika o cenach biletu na danej trasie, wraz z podaniem dziennego kosztu dojazdu, numeru rejestracyjnego oraz marki

6 samochodu. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika Projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. 4. Zwracany koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu publicznymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie. 9. Rozliczenia finansowe w Projekcie 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, co oznacza, iż za uczestnictwo w Projekcie Uczestnik Projektu nie wnosi żadnego wkładu. 2. W przypadku rezygnacji osoby ze szkolenia w czasie jego trwania oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, o której mowa w 5 pkt. 1 lit. c Organizator ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. 3. Ponadto w przypadkach określonych w pkt. 2 uczestnik, którego zapisy te dotyczą, nie uzyskuje certyfikatów, zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów poświadczających ukończenie kursu. 4. Uczestnik Projektu nie będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, o której mowa w pkt. 2, w przypadku: a) długotrwałych okresów zachorowania, odpowiednio udokumentowanych; b) zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej kontynuowanie Uczestnikowi Projektu udziału w projekcie; c) podjęcia zatrudnienia, odpowiednio udokumentowanego; d) zaistnienia innych przyczyn, które uzasadnią zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zapłacenia kary umownej, pod warunkiem ich udokumentowania i uznania przez Organizatora za uzasadniające zwolnienie od kary. 5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości, o której mowa w pkt. 2, w sytuacji, gdy podejmie zatrudnienie lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, a nie dostarczy do Biura Projektu dokumentów potwierdzających ten fakt, o których mowa w 5 pkt. 2 lit. i- j. 10. Uwagi końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia, w szczególności w sytuacji zmiany aktów prawnych i innych dokumentów, na podstawie których realizowany jest projekt. 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu UWIERZ W SWÓJ SUKCES nastąpi skreślenie z listy kandydatów. 3. Organizator szkoleń nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu uczestników szkoleń. 4. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą miały możliwości kontynuowania udziału w Projekcie i nie będą mogły uczestniczyć w innych działaniach realizowanych przez SAWG. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki..... Miejscowość, data. Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo