1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Projekt nr WND-POKL /12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Czas na pracę 2. Projekt Czas na pracę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 3. Projekt Czas na pracę realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, stanowiącym Instytucję Pośredniczącą II stopnia. 4. Okres realizacji projektu: od r. do r. 5. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia w okresie do r 283 osób bezrobotnych (zwanych dalej Uczestnikami) zarejestrowanych w PUP Przemyśl. 6. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu: ul. Katedralna Przemyśl. Godziny pracy biura projektu: tel ; adres 2 Rekrutacja do projektu 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Przemyśl w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy a zwłaszcza osoby: a) w wieku powyżej 50-tego roku życia, b) niepełnosprawne, c) długotrwale bezrobotne d) do 25-tego roku życia, e) osoby z terenów wiejskich. 2. Rekrutacja będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną na terenie PUP Przemyśl (informacja na stanowiskach zajmujących się obsługą osób bezrobotnych, tablicach informacyjnych), stronie internetowej Urzędu oraz na terenie miasta Przemyśla i gmin powiatu przemyskiego poprzez dystrybucję plakatów i ulotek oraz ogłoszenia prasowe. 3. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Druk karty zgłoszeniowej dostępny będzie w biurze projektu oraz poprzez stronę internetową PUP Przemyśl w zakładce dotyczącej Projektu Czas na pracę. W trakcie trwania naboru osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do złożenia poprawnie uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. 4. Informacje zawarte w Karcie zgłoszeniowej stanowią podstawę oceny kwalifikowalności potencjalnego uczestnika Projektu. Będą one dodatkowo weryfikowane w oparciu o system SYRIUSZ PUP w Przemyślu. 5. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans.

2 6. Etapy rekrutacji: a) przyjmowanie Kart zgłoszeniowych w pok. 4a, 5 i 6 parter, pok. 24, 32 I piętro, pok. 54 i 42 II piętro w siedzibie PUP Przemyśl, b) złożenie karty zgłoszeniowej nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu, c) ocena zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną (w składzie koordynator, pośrednik pracy i doradca zawodowy) pod kątem następujących kryteriów: A. kwalifikowanie się do grupy docelowej projektu, B. kwalifikowalność na staż lub zatrudnienie subsydiowane (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) C. kwalifikacje i predyspozycje odpowiadające ofertom dot. projektu w dyspozycji PUP P-śl. d) sporządzenie listy uczestników (właściwej oraz rezerwowej), e) powiadomienie uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie drogą telefoniczną, f) podpisywanie deklaracji uczestnictwa oraz wymaganych oświadczeń z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie 3 Wsparcie dla Uczestników 1. Projekt przewiduje następujące wsparcie dla każdego Uczestnika projektu: a. Uczestnictwo w poradnictwie zawodowym (dla osób chętnych do odbycia stażu przewiduje się udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym natomiast dla osób zainteresowanych zatrudnieniem subsydiowanym zakłada się udział w poradnictwie indywidualnym), b. Pośrednictwo pracy w zakresie kierowania do zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne). Dodatkowo będą kierowane osoby do odbycia stażu. Ponadto zostaną nim objęte osoby, które po ukończonym stażu nie podjęły zatrudnienia. c. Staż lub zatrudnienie subsydiowane zakłada się organizację 6-cio miesięcznych umów stażowych i organizację prac interwencyjnych na okres 12 m-cy z refundacją co drugi miesiąc. Przed podjęciem stażu podpisywana jest umowa z Uczestnikiem projektu w sprawie realizacji stażu i wypłaty stypendium. 2. Dodatkowo Uczestnicy projektu podejmujący staż lub prace interwencyjne poza miejscem zamieszkania mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu. 4 Terminy realizacji działań 1. Rekrutacja uczestników do projektu - miesiąc poprzedzający rozpoczęcie stażu lub zatrudnienia subsydiowanego. 2. Poradnictwo zawodowe miesiąc poprzedzający rozpoczęcie stażu lub zatrudnienia subsydiowanego 3. Pośrednictwo pracy - miesiąc poprzedzający rozpoczęcie stażu lub zatrudnienia subsydiowanego. 4. Staże organizowane będą w 8 etapach: X-XII 2012 i II-IV 2013r. po 20 osób oraz w m-cu V 2013r. 14 osób i I 2014r. 15 osób (w przypadku rezygnacji z odbywania stażu przez Uczestników możliwe uzupełnienie zwolnionych miejsc stażu), 5. Zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne) organizowane będzie w 8 etapach: X-XII 2012, II-III i VI 2013r. po 15 osób oraz w m-cu IV- 21 osób i V 2013r. 20 osób (w przypadku rezygnacji z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez Uczestników możliwe uzupełnienie zwolnionych miejsc pracy), 5 Prawa i obowiązki Uczestników projektu 6. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w projekcie Czas na pracę, w tym: a. otrzymania stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości 120% kwoty zasiłku, zgodnie z Regulaminem organizacji stażu w projekcie Czas na pracę, b. ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu w wysokości 100% poniesionych kosztów, jeżeli wsparcie (staż, zatrudnienie subsydiowane lub poradnictwo zawodowe grupowe) realizowane jest poza

3 miejscem zamieszkania, zgodnie z Regulaminem dokonywania zwrotu kosztów przejazdu w projekcie Czas na pracę, 7. Uczestnik zobowiązany jest do: a. Przestrzegania niniejszego regulaminu b. Wypełniania wszelkich dokumentów związanych z projektem Czas na pracę c. Regularnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu oraz innych, zaproponowanych przez urząd. d. Niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie trwania projektu e. Dostarczenia wszelkich wymaganych w trakcie trwania projektu dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających ukończenie stażu (sprawozdanie) i zatrudnienie po odbytej formie wsparcia. f. Aktywnej postawy w zakresie poszukiwania pracy po zakończonym stażu. 8. Rezygnacja z udziału w projekcie/formie wsparcia może być spowodowana podjęciem zatrudnienia. W przypadku rezygnacji z innego powodu uczestnik pozbawiony jest statusu osoby bezrobotnej i jest zobowiązany do zwrotu kosztów stażu tj. badań lekarskich i dojazdów. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 6 Postanowienia końcowe 1. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmian w dokumentach programowych oraz wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przepisach prawnych, jak również w przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się: a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2008 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69.poz. 415 z późn. zm.). b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). c. Zasady zawarte w Księdze procedur dotyczącej realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. d. Zasady zawarte w Regulaminie organizacji stażu w projekcie Czas na pracę e. Zasady zawarte w Regulaminie dokonywania zwrotu kosztów przejazdu w projekcie Czas na pracę, Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa: 1. Karta zgłoszeniowa Nr 1, 2. Oświadczenie uczestnika Nr 1a, 3. Oświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie Nr 1b, 4. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Nr 1c 5. Deklaracje uczestnictwa Nr 2 6. Wzory ankiet monitorujących (początkowa i końcowa) Nr 3 i Nr 3a

4 Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIOWA do projektu pn. Czas na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Data wpływu../ /201 Nr karty./17_6.1.1 (wypełnia pracownik PUP Przemyśl) I.DANE PODSTAWOWE Imię i nazwisko Wiek PESEL Wykształcenie/zawód II.DANE KONTAKTOWE Adres zamieszkania Tel. kontaktowy Jestem zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu jako bezrobotny/a Jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem zainteresowany/a udziałem w następujących formach wsparcia tak nie tak nie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych w procesie rekrutacji, dla potrzeb projektu, zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926). Miejscowość, data. Czytelny podpis Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Czas na pracę Poddziałanie PO KL i akceptuję zawarte w nim procedury.. Miejscowość, data. Czytelny podpis

5 Opinia Komisji Rekrutacyjnej: Spełnienie kryterium A tak nie Spełnienie kryterium B staż tak nie zatrudnienie subsydiowane tak nie Spełnienie kryterium C tak nie Uwagi...

6 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU CZAS NA PRACĘ Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pt. Czas na pracę realizowanym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Imię (imiona) PESEL Adres Kod pocztowy, miejscowość Dane Uczestnika Projektu (składającego oświadczenie) Nazwisko Telefon domowy Telefon komórkowy Adres poczty elektronicznej Opieka nad dziećmi do lat 7-miu/osobą zależną tak nie Osoba niepełnosprawna tak Wykształcenie: wyższe pomaturalne/ policealne średnie ogólne/zawodowe nie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe brak Data rozpoczęcia udziału w projekcie (data podpisania deklaracji) - właściwe zaznaczyć Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności do udziału w ww. projekcie. Należę do grupy docelowej tj. jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym. Zobowiązuję się w terminie do 7 dni od podjęcia zatrudnienia do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. Wyrażam/Nie wyrażam zgodę/y na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631, z późn. Zm.) wyłącznie do celów promocji i realizacji projektu Czas na pracę Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art KK, który brzmi: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat Data i podpis uczestnika projektu/składającego oświadczenie Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dla potrzeb rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podpis przyjmującego deklarację... Data i podpis uczestnika projektu/składającego oświadczenie

7 Załącznik nr 1a OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. Czas na pracę oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Czas na pracę, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa- Kuli 20, Rzeszów beneficjentowi realizującemu projekt Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, Przemyśl oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - nie dotyczy Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... Miejscowość, data CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* *W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

8 Załącznik nr 1b OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE CZAS NA PRACĘ współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Proszę o wypełnienie oświadczenia drukowanymi literami DANE PERSONALNE Nazwisko Imię (imiona) PESEL DANE KONTAKTOWE Adres Kod pocztowy, miejscowość Telefon domowy Telefon komórkowy Adres poczty elektronicznej STATUS NA RYNKU PRACY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE (na dzień podpisywania niniejszej deklaracji) Pozostawanie bez pracy Podjęcie zatrudnienia Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych Podjęcie lub kontynuacja edukacji i szkoleń (np. podjęcie studiów, szkolenia itp.) Inne (np. wyjazd za granicę) Oświadczam, iż mój udział w projekcie pn. Czas na prace współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się w dniu.. Miejscowość, data CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

9 Załącznik nr 1c OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE CZAS NA PRACĘ współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Proszę o wypełnienie oświadczenia drukowanymi literami DANE PERSONALNE Nazwisko Imię (imiona) PESEL DANE KONTAKTOWE Adres Kod pocztowy, miejscowość Telefon domowy Telefon komórkowy Adres poczty elektronicznej PRZYCZYNA REZYGNACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE (na dzień podpisywania niniejszej deklaracji) Podjęcie lub kontynuacja edukacji i szkoleń (np. podjęcie studiów, szkolenia itp.) Inne (np. wyjazd za granicę, przyczyny osobiste) Oświadczam, że w dniu. Rezygnuje z udziału w projekcie pn. Czas na prace współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego... Miejscowość, data CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

10 Załącznik nr 3 Ankieta początkowa monitorująca dla uczestników projektu pn. Czas na pracę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wyniki ankiety posłużą Powiatowemu Urzędowi Pracy w Przemyślu wyłącznie do celów ewaluacyjnych. Treść ankiety jest anonimowa Prosimy o udzielenie odpowiedzi wstawiając X w odpowiedniej kratce. 1. Czy ma Pan/i konkretne oczekiwania względem uczestnictwa w projekcie? 2. Jeśli tak, to czego oczekuje Pan/i od uczestnictwa w projekcie? (proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 najważniejsze odpowiedzi) Znalezienia pracy Zdobycia zaświadczenia o odbyciu stażu Nawiązania kontaktów zawodowych, poznania nowych ludzi Poprawy samooceny i wzrostu pewności siebie Rozwoju umiejętności pracy z innymi ludźmi Inne (jakie?) Czy uważa Pan/i, że zaplanowane w ramach projektu działania są adekwatne do Pana/i potrzeb zawodowych? Dlaczego? Czy uważa Pan/i, że udział w projekcie zwiększy Pana/i szanse zawodowe? Metryczka PŁEĆ: kobieta mężczyzna WIEK: lat lata lat 50 lat i więcej MIEJSCE ZAMIESZKANIA: miasto wieś WYKSZTAŁCENIE: gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Dziękujemy za wypełnienie ankiety

11 Załącznik nr 3a Ankieta końcowa monitorująca dla uczestników projektu pn. Czas na pracę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wyniki ankiety posłużą Powiatowemu Urzędowi Pracy w Przemyślu wyłącznie do celów ewaluacyjnych. Treść ankiety jest anonimowa. Prosimy o udzielenie odpowiedzi wstawiając X w odpowiedniej kratce. 1. Czy miał/a Pan/i konkretne oczekiwania względem projektu przed jego rozpoczęciem? 2. Czy projekt spełnił Pana/i oczekiwania? 3. Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału w projekcie? Dlaczego? Czy udział w projekcie pomógł Panu/i bardziej uwierzyć we własne możliwości? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 8. Czy uważa Pan/i, że przeprowadzone w ramach projektu działania są adekwatne do Pana/i potrzeb zawodowych? Dlaczego? Czy uważa Pan/i, że coś powinno być zmienione w działaniach w projekcie? 10. Jakie cechy rozwinął/rozwinęła Pan/i dzięki udziałowi w projekcie? (proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 najważniejsze odpowiedzi) Odkryłem(am) w sobie nowe umiejętności Nabrałem(am) pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi wzrosły moje osobiste i zawodowe dążenia czuje się bardziej odpowiedzialny/a za to co robię stałem(am) się bardziej punktualny(a) mam lepsze samopoczucie inne (jakie?). Metryczka PŁEĆ: kobieta mężczyzna WIEK: lat lata lat 50 lat i więcej MIEJSCE ZAMIESZKANIA: miasto wieś WYKSZTAŁCENIE: gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Dziękujemy za wypełnienie ankiety

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo