ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1) ), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Zarządzenie określa tryb i sposób postępowania przy nadawaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia receptom w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne unikalnych numerów identyfikujących recepty, zwanych dalej numerami recept. 2. Numery recept wydawane są osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 5. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają: 1) działalność lecznicza działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej ; 2) Fundusz Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. p 1830 i 1991 oraz z 2016 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991.

2 3) miejsce udzielania świadczeń miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym są wystawiane recepty oznaczone identyfikatorem, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 4) ); 4) oddział Funduszu oddział wojewódzki Funduszu, w którym Wnioskodawca, o którym mowa w pkt 20, uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na: a) adres miejsca udzielania świadczeń, albo b) adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo c) adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae); 5) osoba uprawniona osobę uprawnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej ustawą refundacyjną, do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem: a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą o świadczeniach, b) felczera ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach, c) pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach jeżeli wystawia recepty zgodnie z art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 6) podmiot leczniczy podmiot leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej; 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227,poz.1505 i Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr113, poz.657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991.

3 7) podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej; 8) pracownik medyczny osobę wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów, oraz osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która zaprzestała jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu i zamierza korzystać z prawa do wystawiania recept pro auctore i pro familiae; 9) Portal NFZ środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.); 10) recepta receptę w postaci papierowej w rozumieniu art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 11) Regulamin Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, określony w załączniku nr 4 do zarządzenia, o którym mowa w pkt 9; 12) system informatyczny dziedzinowy system informatyczny oddziału Funduszu; 13) umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ustawy o świadczeniach; 14) umowa upoważniająca do wystawiania recept umowę upoważniającą do wystawiania recept, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm. 4) ); 15) uprawnienie do pobierania numerów recept uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, przyznawane osobie uprawnionej po złożeniu wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept; 16) uprawnienia zawodowe uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, pielęgniarki lub położnej, potwierdzane dokumentem stwierdzającym aktualne prawo wykonywania 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 65, 580, 652 i 832.

4 zawodu, lub zaświadczeniem o uzyskaniu dodatkowych uprawnień - w przypadku pielęgniarek i położnych, umożliwiających ordynację przez pielęgniarki lub położne określonych leków i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 17) ustawa zmieniająca ustawę o SIOZ ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw; 18) Wnioskodawca osobę uprawnioną, ubiegającą się w oddziale Funduszu o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept; 19) wniosek o aktualizację danych wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych, składany w postaci elektronicznej, udostępniony przez oddział Funduszu w Portalu Personelu, wykorzystywany w celu przekazania aktualnych danych do systemu informatycznego oddziału Funduszu. 2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach oraz w ustawie refundacyjnej. 3. Wprowadza się, określony w załączniku: 1) nr 1 do zarządzenia, wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept; 2) nr 2 do zarządzenia, wzór oświadczenia o rozwiązanie umowy upoważniającej do wystawiania recept; 3) nr 3 do zarządzenia, wzór wniosku o zachowanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. Rozdział 2 Tryb postępowania i sposób nadawania numerów recept Postępowania, o których mowa w 1 pkt 1, prowadzone są w oddziałach Funduszu. 2. Dyrektor oddziału Funduszu zamieszcza na stronie internetowej oddziału komunikat adresowany do osób uprawnionych, dotyczący trybu oraz sposobu ubiegania się o nadanie numerów recept.

5 3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności: 1) nazwę, siedzibę oraz adres oddziału Funduszu, w którym prowadzone jest postępowanie; oraz 2) miejsce i sposób składania wniosków o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. 4. Uzyskanie numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ, pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ. Tryb uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz warunki korzystania przez pracowników medycznych z Portalu NFZ określa Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 11, z zastrzeżeniem ust W szczególnych przypadkach, dopuszcza się nadawanie numerów recept przez dyrektora oddziału Funduszu, z wykorzystaniem systemu informatycznego oddziału Funduszu. 6. Osoby uprawnione wykonujące zawód: 1) lekarz, albo 2) lekarza dentysty, albo 3) felczera, albo 4) pielęgniarki, albo 5) położnej - na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, które nie zawarły z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i, które zamierzają wystawiać recepty, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 10, ubiegają się o nadanie im numerów recept indywidualnie. 7. Osobom uprawnionym, numery recept przydzielane są do miejsc udzielania świadczeń, zgłoszonych w umowach upoważniających do wystawiania recept lub podawanych we wnioskach o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Rozdział 3 Tryb uzyskiwania uprawnienia do pobierania numerów recept W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona składa w oddziale Funduszu wniosek, o którym mowa w 2 ust. 3 pkt 1, w sposób określony w 5.

6 2. Uzyskiwanie uprawnienia do pobierania numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ (wymaga posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ). 3. Dostęp do Portalu NFZ nadawany jest zgodnie z trybem i w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept jest możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie złożonych, w formie papierowej, w oddziale Funduszu dokumentów, o których mowa w 5 ust Wnioskodawca, który nie zawarł z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiada dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, obowiązany jest do: 1) wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem i następnie wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia; 2) przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept; 3) wydrukowania oraz podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca składa osobiście, w formie papierowej, w oddziale Funduszu wraz z: 1) kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu; 2) kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz 3) w przypadku pielęgniarek lub położnych: a) kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub b) kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

7 3. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie tych dokumentów budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności. 4. Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w oddziale Funduszu tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia, z zastrzeżeniem ust Dokonanie potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca: 1) ma zawartą z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept i nie ma dostępu do Portalu NFZ w celu pobierania numerów recept; albo 2) posiada konto dostępu do Portalu NFZ; albo 3) nie posiada zawartej umowy z Funduszem upoważniającej do wystawiania recept, ale ma aktywny dostęp do Portalu NFZ; albo 4) złożył wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy epuap po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz; albo 5) podpisał prawidłowo wniosek o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz. 6. Złożone do oddziału Funduszu wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym. 7. Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien: 1) być opatrzony podpisem; 2) zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept; 3) zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku, o których mowa w ust Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną, w przypadku, gdy wniosek złożony również w takiej formie. 9. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktywny dostęp do Portalu NFZ w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do: 1) aktualizacji i uzupełnienia wymaganych danych, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;

8 2) przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku, o którym mowa w pkt 1; 3) wydrukowania i podpisania wniosku, o którym mowa w pkt Wniosek, o którym mowa w ust. 9, w formie papierowej, Wnioskodawca składa osobiście w oddziale Funduszu lub przesyła wraz z dokumentami, o których mowa w ust Oryginały dokumentów, o których w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w Oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności. 12. Wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, o którym mowa w ust. 2 i 10, spełniające wymagania, o których mowa w ust. 7 i 8, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. 13. Dyrektor oddziału Funduszu może odmówić Wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. 14. Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, o których mowa 2 pkt 10, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-wuś), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała. Rozdział 4 Uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept W sytuacji rozwiązania umowy przez osobę uprawnioną przed terminem jej wygaśnięcia, określonym w art. 45 ustawy zmieniającej ustawę o SIOZ, tj. przed dniem 31 grudnia 2016 r., osoba ta może wystąpić z wnioskiem o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ lub uprawnień do pobierania numerów recept, składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

9 2. W przypadku, gdy osoba uprawniona, wnioskuje jednocześnie o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ i uprawnień do pobierania numerów recept, to dotychczas posiadany dostęp do Portalu NFZ zostanie utrzymany z tym samym loginem, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Wnioskodawcę. 3. W sytuacji, o której mowa w ust 2, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie z W przypadku nieprzekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy, o której mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept, zostają anulowane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. 5. Z chwilą wygaśnięcia umów upoważniających w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną utrzymane, pod warunkiem przekazania do oddziału Funduszu, wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej w postaci papierowej, którego wzór określony jest w załączniku nr Wniosek, o którym mowa w ust. 5, można wypełnić, wydrukować i przekazać do oddziału Funduszu w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Portalu NFZ. 7. W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej, uprawnienia te z chwilą wygaśnięcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. Rozdział 5 Aktualizacja danych przez osoby uprawnione Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

10 2. Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 1, może odbywać się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. p.o. PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA Zastępca Prezesa ds. Medycznych Andrzej Jacyna

11 Uzasadnienie Projekt zarządzenia w sprawie trybu postępowania dotyczącego nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza zasady uzyskiwania uprawnień do pobierania numerów recept dla recept w postaci papierowej - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991). Wyżej wymieniona ustawa, wprowadziła zmianę w art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą refundacyjną, polegającą na zniesieniu obowiązku zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Ponadto, przedmiotowa regulacja ustawy dokonując modyfikacji art. 2 pkt 14 ustawy refundacyjnej zmieniła definicję osoby uprawnionej nadając jej nowe brzmienie. Regulacja ta umożliwiła tym samym, wszystkim osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu medycznego, wystawianie recept i zleceń na wyroby medyczne, mającym do tego prawo na podstawie odrębnych przepisów. W związku z nadaniem nowego brzmienia definicji osoby uprawnionej, rozszerzeniu uległa grupa osób, które będą mogły wystawiać recepty na leki refundowane, nie tylko te które zawarły z Funduszem umowy upoważniające do wystawania recept na leki refundowane. Osoby uprawnione, które przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o SIOZ, nie zawarły z Funduszem umów upoważniających do wystawiania recept i nie mogły wystawiać recept na leki refundowane, obecnie będą miały takie prawo bez konieczności zawierania takich umów. Na mocy art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), obecnie zawarte umowy upoważniające do wystawiania recept wygasną z dniem 31 grudnia 2016 r. Na mocy obowiązujących przepisów dyrektorzy oddziałów Funduszu w dalszym ciągu są zobowiązani do nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty, dla recept w postaci papierowej. Zadanie to realizowane było dotychczas

12 z wykorzystaniem systemów informatycznych Portalu NFZ (Portal Personelu i Portal Świadczeniodawców). W związku z powyższym, z chwilą wejścia w życie ww. przepisów większa grupa osób może zgłaszać się do oddziałów Funduszu po nadanie numerów recept na leki refundowane. Osoby te muszą zostać należycie uwierzytelnione i ich dane zarejestrowane w systemach informatycznych NFZ w celu udostępnienia tym osobom dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept. Wiąże się to z koniecznością ustalenia nowych regulacji dotyczących sposobu nadawania dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept w oparciu o odpowiednie wnioski. Wzory wniosków zaproponowane w projekcie określają zakres danych jaki Fundusz powinien zgromadzić w ramach tego postępowania. Zakres danych obejmuje podstawowe dane osobowe osób uprawnionych oraz dane dotyczące uprawnień zawodowych tych osób. Podanie przez osoby uprawnione danych dotyczących kompetencji zawodowych wymagane jest w celu weryfikacji uprawnień do wystawiania recept i tym samym do pobierania z Funduszu numerów recept. Przy składaniu wniosków osoby uprawnione zobowiązane będą do złożenia oświadczeń dotyczących: 1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz, w celach związanych z wykonywaniem czynności Użytkownika Portalu NFZ; 2) informacji, iż osoba uprawniona nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art , art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 3) informacji, iż przedstawione we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty dane są kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Dodatkowymi danymi dotyczącymi osób uprawnionych gromadzonymi przez Fundusz na podstawie wniosków są dane o prowadzonej działalności leczniczej i gospodarczej. Dane gromadzone przez Fundusz będę umieszczone, w zależności od statusu Wnioskodawcy, na zamówieniach do drukarni lub na drukach recept udostępnianych przez Fundusz. Zniesienie obowiązku zawierania umów upoważniających do wystawiania recept powoduje konieczność zapewnienia należytego uwierzytelnienia osób ubiegających się o upoważnienie do korzystania także z usługi e-wuś, nadawane dotychczas na podstawie zawartej umowy upoważniającej do wystawiania recept.

13 Wyżej wymienione regulacje prawne spowodowały konieczność wypracowania nowych zasad nadawania uprawnień do pobierania numerów recept i uzyskiwania upoważnienia do korzystania z usługi e-wuś oraz zrodziły potrzebę ujednolicenia zasad nadawania dostępu do Portalu NFZ dla indywidualnych pracowników medycznych, przez wprowadzenie jednolitego dla wszystkich OW NFZ Regulaminu korzystania z Portalu NFZ przez pracowników medycznych. Dotychczas zasady te nie były jednolite, część oddziałów miała własne regulaminy, część oddziałów podpisywała z osobami uprawnionymi umowy umożliwiające korzystanie z Portalu NFZ, część oddziałów podpisania takich umów przez osoby uprawnione nie wymagała. Wprowadzenie zarządzeniem przedmiotowych regulacji pozwoli na sprawne i jednolite w całym NFZ nadanie uprawnień do pobierania numerów identyfikujących recepty wszystkim osobom uprawnionym ubiegającym się o te uprawnienia. Tryb postępowania pracowników oddziałów Funduszu będzie zróżnicowany w zależności od podmiotu, jaki będzie występował z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz stanu posiadania dostępu do Portalu NFZ. Zidentyfikowano następujące grupy osób uprawnionych: Grupa 1: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, pozostające w okresie obowiązywania umowy do czasu jej wygaśnięcia, tj. do dnia r. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ. Grupa 2: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, z chwilą wygasania umów upoważniających do wystawiania recept złożą informację o zamiarze utrzymania uprawnień. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ. Grupa 3: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, które wyrażą chęć rozwiązania umowy przed ustawowym terminem jej wygaśnięcia. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ i mogą zachować uprawnienia do pobierania numerów recept. Grupa 4: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, które wyrażą chęć jej rozwiązania i nie zechcą zachować uprawnień do pobierania numerów recept - osoby mające konta dostępu w Portalu NFZ.

14 Grupa 5: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, z którymi Fundusz rozwiąże umowę przed ustawowym terminem jej wygaśnięcia - osoby mające konta dostępu w Portalu NFZ. Grupa 6. Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie mają konta dostępu w Portalu NFZ i nie zechcą z niego korzystać. Osoby te będą pobierały numery recept w oddziale Funduszu lub punkcie wskazanym przez dyrektora oddziału Funduszu. Grupa 7. Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie mają konta w Portalu NFZ i zechcą z niego korzystać. Grupa 8. Osoby uprawnione, które nie mają umowy upoważniającej do wystawiania recept i tym samym uprawnień do pobierania numerów recept, ale posiadają konto dostępu do Portalu NFZ. Grupa 9. Osoby uprawnione, które nie mają umowy upoważniającej do wystawiania recept i po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ, nie mają konta w Portalu NFZ i chcą uzyskać dostęp do Portalu NFZ. Wprowadzenie w życie zarządzenia umożliwi zaktualizowanie danych pracowników medycznych, przechowywanych w bazach danych Funduszu. Dotychczasowe zasady przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty dla lekarzy objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pozostają bez zmian. Zasady te zostaną zastosowane również do pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, którego od dnia 1 stycznia 2016 r. również mogą wystawiać recepty na leki refundowane, o ile posiadają odpowiednie kompetencje określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.). Wejście w życie niniejszego zarządzenia wiąże się z koniecznością dokonania zmian w systemach informatycznych NFZ dedykowanych dla osób uprawnionych i pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ. Odpowiednie modyfikacje systemów informatycznych są w trakcie realizacji i zostaną udostępnione użytkownikom systemów z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału Funduszu: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załącznik do zarządzenia Nr 72/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 lipca 2018 r. Załącznik nr 1 Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta 1)

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta 1) USTAWA Projekt z dnia 16.03.2018 r. z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Projekt z dnia 3 sierpnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW

Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - Art. 56 4a. Apteki są obowiązane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska L.Dz.. /2012 Warszawa, 9 marca 2012 r. Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW

Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW Prelegent : Łukasz Bek Stanowisko: Samodzielny specjalista ds. produkcji oprogramowania Kierownik sekcji KS-AOW PODSTAWOWE DEFINICJE System informacji medycznej jest systemem teleinformatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Postanowienia ogólne 1. Przedmiotowy dokument określa zasady korzystania z usługi ewuś, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: 07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Strona 1 z 8 Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców 1. Regulamin korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Pobieranie numerów recept refundowanych według nowych zasad. Opracowanie: Wojciech Łukomski

Pobieranie numerów recept refundowanych według nowych zasad. Opracowanie: Wojciech Łukomski Pobieranie numerów recept refundowanych według nowych zasad Opracowanie: Wojciech Łukomski e-mail: w.lukomski@hipokrates.org Plan prezentacji: - kogo dotyczy zmiana - schemat procesu uzyskania nr recept

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 24 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 90/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: 07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu 1 Regulamin określa zasady korzystania z

Regulamin Portalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu 1 Regulamin określa zasady korzystania z Regulamin Portalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu 1 Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOSTĘP DO PORTALU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

WNIOSEK O DOSTĘP DO PORTALU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSEK O DOSTĘP DO PORTALU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOSTĘP DO PORTALU NFZ 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś

Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców usługa ewuś Postanowienia ogólne 1. Przedmiotowy dokument określa zasady korzystania z usługi ewuś, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1)

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1) USTAWA Projekt z dnia 16.08.2018 r. z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1)

z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1) USTAWA Projekt z dnia 5.10.2018 r. z dnia... o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia...

Projekt z dnia r. z dnia... USTAWA Projekt z dnia 12.04.2019 r. z dnia... o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z realizacją recept 75+ ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z realizacją recept 75+ ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- Pakiet zmian w systemie związany z realizacją recept 75+ I. Wstęp Zgodnie z wejściem w życie 1 września 2016r. ustawy z dnia 18 marca 2016 r., o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. Poz. 1515

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. Poz. 1515 Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r. Poz. 1515 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Projekt z dnia 30 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. WZÓR UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji Załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 41/2004 z dnia 25 listopada 2004 UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji zawarta

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska 15.05.2017 Co należy rozumieć pod pojęciem e-zdrowie? - brak normatywnej definicji tego pojęcia Przez e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 23 maja 2019 r. MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r. Druk nr 915 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

koncepcja funkcjonowania

koncepcja funkcjonowania Trzy loga tutaj koncepcja funkcjonowania wystawienie 1. Weryfikacja 2. Zapis 3. Utworzenie kodu dostępowego Pracownik medyczny wystawia i cyfrowo podpisuje e-receptę (podpis ZUS, profil zaufany, podpis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. (zm. 13 września 2018 r.) Poz. 745 (zm. 1773)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. (zm. 13 września 2018 r.) Poz. 745 (zm. 1773) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. (zm. 13 września 2018 r.) Poz. 745 (zm. 1773) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 kwietnia 2018 r. (zm. 11 września 2018

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r.

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane Naczelna Rada Lekarska akceptuje dotychczasowe prace

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne

Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne 1 1. Regulamin określa zasady zastosowania narzędzi informatycznych oraz sposób przygotowania formularza ofertowego, wniosku o zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UZYSKIWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ NA ZAOPATRZENIE

ZASADY UZYSKIWANIA I POTWIERDZANIA ZLECEŃ NA ZAOPATRZENIE Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r.

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. Pakiet zmian w systemie KS- - styczeń 2016 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. I. Wstęp W związku ze zmianami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz

Bardziej szczegółowo

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,...,

(lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera) (dotyczy lekarza i lekarza dentysty ) oraz...,...,..., Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. UMOWA Nr... upoważniająca do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Kolor czerwony - przepisy, które zostały wykreślone i których nie obejmuje druk sejmowy nr 110 Projekt,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 21 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 98/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji

UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji Załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr /2004 z dnia... UMOWA Nr... o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji zawarta w. w dniu... roku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja medyczna najtrudniejsze problemy związane z jej prowadzeniem

Dokumentacja medyczna najtrudniejsze problemy związane z jej prowadzeniem Spis treści Wstęp... 2 Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie ze stanem faktycznym... 2 Kontrola przeprowadzona przez świadczeniodawcę... 3 Kontrola NFZ i jej skutki... 3 Środki ostrożności... 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH. 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH. 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ Cześć 1: Dane podstawowe apteki/punktu aptecznego 1. Nazwa 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR.. W RODZAJU.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR.. W RODZAJU. Zasady wyrażania zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ (cesja generalna )oraz umowy o przeniesienie wierzytelności celem zabezpieczenia kredytu bankowego lub pożyczki Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Leczenie szpitalne w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 02.03.2017r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW O EDM listy oczekujących 1 stycznia 2015 r. Zwolnienia 1 stycznia 2016 Recepty 1 sierpnia 2016 Skierowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3937 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń.

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń. Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne oddziały

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON: KRS:

NIP: REGON: KRS: Sopot, dnia 28.01.2014 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę Pana Krzysztofa Bukiel Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w dniu 27.01.2014 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące w szczególności:

Zmiany dotyczące w szczególności: Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (tekst jednolity) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (tekst jednolity) Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Świnoujście, dnia 25 stycznia 2019 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska

Świnoujście, dnia 25 stycznia 2019 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań tomografii komputerowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. TRYB PILNY TRYB PILNY Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Opinia prawna do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 261) I. Tezy

Bardziej szczegółowo

Zakres spraw podlegających kontroli

Zakres spraw podlegających kontroli Krzysztof Kumala 2015-11-25 00:00 Refundacja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych jest procesem, w którym państwo uczestniczy w kosztach

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r. Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015/BP PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015/BP PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 109/2015/BP PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 90/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Projekt z dnia 1.06.2018 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo