REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA"

Transkrypt

1 REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, zwany dalej Uczelnią, tworzą Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zwany dalej Samorządem. 2 Samorząd działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w szczególności art. 202, oraz na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu. 3 Zadaniem Samorządu jest dbanie o dobro wszystkich studentów Uczelni, a w szczególności: a) Uczestniczenie w realizacji misji Uczelni, b) Obrona praw studenckich, c) Działanie na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego, d) Inicjowanie i wspieranie samopomocy studenckiej, e) Inicjowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, f) Popieranie inicjatyw studenckich w zakresie nauki, kultury, publicystyki, sportu, g) Inspirowanie współpracy pomiędzy samorządami innych uczelni, organizacjami studenckimi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi, h) Podejmowanie decyzji, na podstawie przepisów Ustawy, o rozdziale środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie, niezwiązane bezpośrednio z prowadzonym przez Uczelnię kształceniem, i) Współdziałanie z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, j) Współdziałanie z administracją Uczelni w zapewnianiu studentom koniecznej pomocy materialnej, k) Opiniowanie projektów władz Uczelni w sprawach finansowych, dydaktycznych i innych, przewidzianych w odpowiednich aktach prawnych. 4 Środki pieniężne na działalność Samorząd uzyskuje: a) W ramach środków przyznawanych przez Władze Uczelni na podstawie Ustawy, b) Z darowizn przeznaczonych na rzecz Samorządu, c) W ramach własnej działalności. 5 Samorząd do realizacji swych celów korzysta z pomieszczeń i środków technicznych Uczelni w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni. Strona 1

2 ROZDZIAŁ II ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC 6 1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 2. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem wszystkich studentów Uczelni. 3. W Samorządzie funkcje mogą sprawować jedynie studenci posiadający pełnię praw studenckich. 7 Organami Samorządu są: a) Walne Zgromadzenie Studentów Uczelni, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, b) Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni, zwany dalej Przewodniczącym Samorządu, c) Zarząd Samorządu Studentów Uczelni, zwany dalej Zarządem, d) Koordynatorzy, e) Sąd Koleżeński, f) Komisja Funduszu MIDAS g) Komisja Rewizyjna, h) Rada Studentów Uczelni, zwana dalej Radą, i) Studencka Komisja Wyborcza, j) Rada Mieszkańców DS. Dziekanka k) Wydziałowy Samorząd Studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku. ROZDZIAŁ III WALNE ZGROMADZENIE 8 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu, w którego skład wchodzą wszyscy studenci Uczelni Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane jest przez: a. Przewodniczącego Samorządu, b. Zarząd Samorządu z inicjatywy własnej lub na wniosek prorektora ds. studenckich, c. na wniosek co najmniej 30% wszystkich studentów Uczelni. 3. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłaszany jest przez Przewodniczącego Samorządu co najmniej na 14 dni przed terminem. 10 Przewodniczący Samorządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu otwiera Obrady Walnego Zgromadzenia i zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który następnie prowadzi obrady oraz Protokolanta, który zajmuje się protokołowaniem posiedzenia. 11 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) Wybór Przewodniczącego Samorządu zwykłą większością głosów, b) Odwołanie Przewodniczącego Samorządu większością kwalifikowaną 2/3 głosów, c) Odwołanie dowolnego członka organu Samorządu bezwzględną większością głosów, d) Uchylenie uchwały podjętej przez Zarząd bezwzględną większością głosów, e) Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego zwykłą większością głosów, Strona 2

3 f) Przyjmowanie raportów z prac Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Przewodniczącego Samorządu, g) Dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu bezwzględną większością głosów. 12 Walne Zgromadzenie może zażądać bieżącej informacji o działalności Samorządu od Przewodniczącego Samorządu, jak również informacji o finansach Samorządu od Skarbnika. 13 Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania w drugim terminie, jeśli drugi termin był wyznaczony. ROZDZIAŁ IV PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW Przewodniczący Samorządu jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu. 2. Przewodniczącego Samorządu wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. 3. Przewodniczący Samorządu zaczyna pełnić swoją funkcję od momentu zakończenia kadencji poprzedniego Przewodniczącego Samorządu. 4. Kadencja Przewodniczącego trwa dwa lata. 15 Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy: 1. Reprezentowanie Samorządu wobec Władz Uczelni, 2. Reprezentowanie Samorządu na zewnątrz Uczelni i składanie oświadczeń woli w jego imieniu, 3. Uczestniczenie w pracach Senatu Uczelni z głosem doradczym. 4. Koordynowanie i nadzorowanie działalności wszystkich organów Samorządu, 5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 6. Przewodniczenie zebraniom i pracom Zarządu, 7. Powołanie i odwołanie Zastępców Przewodniczącego Samorządu, 8. Odwołanie Skarbnika, Sekretarza lub członka Studenckiej Komisji Wyborczej w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez nich z obowiązków, 9. Powołanie i odwołanie koordynatorów oraz udzielanie im pełnomocnictw do działania w imieniu Samorządu, 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Funduszu MIDAS, 11. Przyjmowanie raportów z prac Komisji Rewizyjnej, 12. Zwoływanie i przewodniczenie obradom Rady Studentów. 16 Podczas nieobecności Przewodniczącego Samorządu jego obowiązki przejmuje Zastępca, w zakresie objętym upoważnieniem Przewodniczący Samorządu sporządza sprawozdanie z działalności organów Samorządu. 2. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu, Przewodniczący Samorządu jest zobowiązany złożyć raport Prorektorowi do spraw studenckich do końca roku akademickiego. 18 Zakończenie kadencji Przewodniczącego Samorządu następuje w momencie: a) Zrzeczenia się pełnionej funkcji, b) Upływu dwóch lat od momentu jego wyboru, Strona 3

4 c) Wygaśnięcia jego praw studenckich, d) Podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Samorządu. W skład Zarządu wchodzą: a) Przewodniczący Samorządu, b) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu, c) Skarbnik, d) Sekretarz, e) Przedstawiciele Wydziałów, f) Koordynatorzy. ROZDZIAŁ V ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW Kadencja Zarządu trwa 2 lata, równolegle z kadencją Przewodniczącego Samorządu Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie przerwy wakacyjnej nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 2. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 członków Zarządu. 3. Zebrania Zarządu prowadzi Przewodniczący Samorządu. 4. W zebraniach Zarządu ma prawo uczestniczyć każdy student Uczelni, w charakterze słuchacza z prawem do zabrania głosu udzielonego przez prowadzącego zebranie, jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni przedstawiciele władz Uczelni, organizacji studenckich działających na terenie Uczelni oraz studenci w celu uzyskania ich opinii w temacie będącym przedmiotem zebrania. 22 Do kompetencji Zarządu należy: a) Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w Ustawie, Statucie Uczelni, Regulaminie Studiów Uczelni, oraz Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Uczelni, b) Opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, c) Bieżące informowanie studentów o sprawach związanych z procesem dydaktycznym i naukowym na Uczelni, d) Wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, e) Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Samorządu Studentów i Sekretarza Samorządu Studentów bezwzględną większością głosów, f) Odwoływanie przedstawiciela wydziału lub koordynatora, w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez niego z obowiązków, bezwzględną większością głosów, g) Powoływanie Komisji Funduszu MIDAS, h) Dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu, i) Rozstrzyganie wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu. 23 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem 22 pkt. e) i f). 24 Zarząd ma prawo: a) Korzystać z majątku i lokali będących w dyspozycji Samorządu oraz wykorzystywać niezbędne środki materialne przyznane na mocy Ustawy przez organy Uczelni, Strona 4

5 b) Korzystać z pomocy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni przy realizacji swych zadań, c) Korzystać z pomocy Studentów w ramach wykonywanych działań samorządowych. 25 Zarząd może podjąć uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej na Uczelni bezwzględną większością głosów na podstawie art. 206 Ustawy Skarbnik: a. Nadzoruje wydatkowanie środków na cele studenckie oraz bieżącą działalność samorządu b. Przewodniczy Komisji Funduszu MIDAS. 2. Sekretarz: a. Sporządza protokół z zebrania Zarządu, zawierający listę obecności (w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, Przewodniczący Samorządu wyznacza protokolanta), b. Odpowiada za prowadzenie strony internetowej Samorządu, c. Odpowiada za biuro Samorządu i jego dokumentację, d. Odpowiada za konto Samorządu i przychodzącą na ten adres pocztę elektroniczną. 3. Skarbnika i Sekretarza powołuje i odwołuje Zarząd bezwzględną większością głosów. 4. Przewodniczący Samorządu może podjąć decyzję o odwołaniu Skarbnika i Sekretarza w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez nich z obowiązków Spośród studentów każdego z wydziałów wyłaniani są przedstawiciele wydziałów w Zarządzie. 2. Każdy wydział ma w Zarządzie dwóch przedstawicieli. 3. Przedstawiciele danego wydziału są reprezentantami studentów swoich Wydziałów. 4. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Przedstawiciela Wydziału z innymi funkcjami w Samorządzie. 5. Kandydat na przedstawiciela wydziału musi wypełnić formularz zgłoszeniowy określający dane studenta, rok i kierunek studiów oraz zebrać minimum 30% podpisów poparcia studentów swojego wydziału spośród ogólnej liczby studentów wydziału. 6. Przedstawiciel wydziału może być odwołany przez studentów danego wydziału, którzy zbiorą minimum 30% podpisów studentów wydziału pod pismem w tej sprawie spośród ogólnej liczby studentów wydziału. Pismo składa się na ręce Przewodniczącego Samorządu. 7. Zarząd może odwołać przedstawiciela wydziału w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez niego z obowiązków bezwzględną większością głosów. 28 Przedstawiciele Wydziałów: a) Aktywnie uczestniczą w pracach Zarządu, b) Mają prawo uczestniczyć w pracach komisji studenckich, c) Współdziałają z innymi organami Samorządu, d) Informują studentów swojego wydziału o sprawach bieżących wydziału oraz Uczelni, e) Współpracują ze wszystkimi studentami wydziału, których reprezentują Koordynatorzy są organami jednoosobowymi Samorządu i działają w zakresie określonym pełnomocnictwem udzielonym przez Przewodniczącego Samorządu. 2. Koordynatorów powołuje i odwołuje Przewodniczący Samorządu. 3. Zarząd może odwołać koordynatora w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez niego z obowiązków, bezwzględną większością głosów. Strona 5

6 ROZDZIAŁ VI SĄD KOLEŻEŃSKI 30 Zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego regulują oddzielne przepisy. ROZDZIAŁ VII KOMISJA FUNDUSZU MIDAS Komisja funduszu MIDAS zarządza funduszem Milla Iuventum Dotowanie Aktywności Studenckiej. 2. Komisję powołuje Zarząd. 3. Przewodniczącym Komisji jest Skarbnik. 4. Kadencja Komisji trwa 2 lata, równolegle z kadencją Zarządu. 5. Zasady funkcjonowania Komisji oraz dysponowania funduszem regulują odrębne przepisy. ROZDZIAŁ VIII KOMISJA REWIZYJNA Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. 2. W skład Komisji wchodzi troje studentów. 3. Kadencja Komisji trwa 2 lata, równolegle z kadencją Zarządu. 33 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) Kontrolowanie wykonywanych prac Zarządu i ich zgodności z regulaminem Samorządu, b) Kontrolowanie dokumentacji Samorządu, a w szczególności dokumentacji finansowej W przypadku jakichkolwiek niezgodności, zaniedbań w pracach osoby sprawującej funkcję w Samorządzie, Komisja na posiedzeniu Zarządu ma prawo złożyć wniosek o odwołanie członka lub członków Zarządu, bądź o odsunięcie ich od sprawowanej funkcji. 2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt. 1. dotyczy Przewodniczącego Samorządu, Komisja przedkłada wniosek Walnemu Zgromadzeniu. 3. Raporty ze swoich prac wraz z ewentualnym wnioskiem o odwołanie lub odsunięcie od sprawowanej funkcji Komisja składa w formie pisemnej Przewodniczącemu Samorządu. 4. Wniosek o odwołanie musi zawierać powód odwołania. ROZDZIAŁ IX RADA STUDENTÓW Rada Studentów jest organem doradczym Przewodniczącego Samorządu. 2. W skład Rady wchodzą członkowie Zarządu, przedstawiciele studentów w Senacie oraz przedstawiciele studentów w Radach Wydziałów. 3. Rada zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz w semestrze. 4. Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący Samorządu. Strona 6

7 36 Do kompetencji Rady Studentów należy: a) Wydawanie opinii w szczególności w sprawach dotyczących strategii rozwoju Uczelni, w tym ocena planów inwestycyjnych i rozwojowych z uwzględnieniem interesu studentów, b) Opiniowanie w drodze uchwały planów studiów (zgodnie z przepisami Ustawy), c) Powoływanie członków Studenckiej Komisji Wyborczej zwykłą większością głosów, d) Określanie w drodze uchwały dodatkowych zasad wyboru przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału mandatów między studentów wszystkich wydziałów Uczelni. ROZDZIAŁ X STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA Studencka Komisja wyborcza powoływana jest przez Radę Studentów. 2. Kadencja Komisji trwa 2 lata, równolegle z kadencją Zarządu. 3. Komisja składa się z pięciu studentów, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę. 4. Komisja przeprowadza wybory Inspektora Chóru, Inspektora Orkiestry, przedstawicieli studentów w Senacie i przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów do wyboru rektora i prorektorów. 5. Wybory przedstawicieli studentów w Senacie przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 6. Wybory przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów do wyboru rektora i prorektorów przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz uchwale Rady Studentów. 7. Przewodniczący Samorządu może podjąć decyzję o odwołaniu członka Studenckiej Komisji Wyborczej w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez niego z obowiązków. ROZDZIAŁ XI RADA MIESZKAŃCÓW DS. DZIEKANKA Rada Mieszkańców DS. DZIEKANKA jest jedynym reprezentantem mieszkańców Domu Studenckiego Dziekanka. 2. W skład Rady wchodzi pięciu studentów, których wybierają mieszkańcy DS. Dziekanka ze swojego grona. 3. Kadencja Rady trwa rok. 4. Do kompetencji Rady należy: a. Występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mieszkańców DS. Dziekanka do władz Uczelni, b. Opiniowanie wszystkich aktów prawych i zarządzeń administracji DS. Dziekanka, c. Dbałość o przestrzeganie praw studenta, w tym w szczególności praw mieszkańców DS. Dziekanka, d. Reagowanie w przypadku występowania niepożądanych zachowań wśród mieszkańców DS. Dziekanka. 5. Dodatkowe kompetencje Rady określa Regulamin DS. Dziekanka. 6. Pod koniec kadencji, Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności Przewodniczącemu Samorządu. Strona 7

8 ROZDZIAŁ XII WYDZIAŁOWY SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO UMFC W BIAŁYMSTOKU 1. Wydziałowy Samorząd Studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku jest jedynym reprezentantem studentów Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego UMFC w Białymstoku. 2. Nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałowego Samorządu Studentów sprawuje Przewodniczący Samorządu Studentów UMFC. 3. Zasady funkcjonowania Wydziałowego Samorządu Studentów określa Regulamin Wydziałowego Samorządu Studentów. 4. Regulamin, o którym mowa w pkt. 3. wchodzi w życie po zaakceptowaniu go przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UMFC i po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni. ROZDZIAŁ XI ZASADY I TRYB WYBORÓW INSPEKTORA CHÓRU I INSPEKTORA ORKIESTRY Studenci uczestniczący w zajęciach chóru lub orkiestry mają prawo do wyboru inspektora zespołu. 2. Głosowanie w tej sprawie jest przeprowadzane przez Studencką Komisję Wyborczą. 3. Studenci mogą zgłaszać kandydata na inspektora zespołu do dnia wyborów włącznie. 4. Kandydata na inspektora może zgłosić każdy student UMFC. 5. Prawo do głosowania posiadają wszyscy studenci, którzy w roku wyborczym realizują przedmiot chór lub orkiestra. 6. Studenci uczestniczący w zajęciach chóru wybierają Inspektora Chóru, a uczestniczący w zajęciach orkiestry wybierają Inspektora Orkiestry. 7. Głosowanie jest tajne, a jego wyniki są podawane do publicznej wiadomości. 8. Spośród osób biorących udział w głosowaniu wyłania się 3 osobową Komisję skrutacyjną. 9. Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządza protokół. 10. Funkcja Inspektora jest kadencyjna i trwa jeden rok. 11. Inspektora zespołu można odwołać przed upływem kadencji na wniosek 2/3 ogółu studentów biorących udział w realizacji przedmiotu w danym roku akademickim. ROZDZIAŁ XII ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC 39 Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem 18 ust Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Uczelni posiadającym pełnię praw studenckich Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, przeprowadza się dodatkową turę głosowania z ich udziałem. Strona 8

9 42 Wyniki głosowania są ogłaszane przez komisję skrutacyjną w terminie 2 dni od wyborów przez ich wywieszenie w miejscu ogólnodostępnym Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów organach kolegialnych Uczelni wynosi jeden rok. 2. Termin i formę zgłaszania kandydatów określa Studencka Komisja Wyborcza Ewentualne protesty wyborcze zgłasza się do Rady Studentów w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów. 2. W razie unieważnienia wyborów, w terminie do 7 dni od podjęcia decyzji o unieważnieniu, wybory przeprowadza się ponownie. ROZDZIAŁ XIII PRZEPISY KOŃCOWE 45 Niniejszy Regulamin oraz ewentualne jego późniejsze zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni. Strona 9

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 63/ 1 62 / 2014 z d n ia 29 września 2014 r o ku w s p r a w i e s t wi e rd z e ni a zgodności R e g ul a minu S am orządu S tu d e n tó

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 1 Spis treści str. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC 4 Organy Samorządu 4 Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity) DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (tekst jednolity) 1 1. Wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Członkowie Rozdział 3. Organy samorządu doktorantów Rozdział 4. Rada Doktorantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Komisji Wyborczej. ; 7) w Dziale II Rozdział II otrzymuje nazwę: Rozdział 2. Walne Zebranie Studentów WPiA UW ; 8) w 5 ust. 1 skreśla się słowa:

Komisji Wyborczej. ; 7) w Dziale II Rozdział II otrzymuje nazwę: Rozdział 2. Walne Zebranie Studentów WPiA UW ; 8) w 5 ust. 1 skreśla się słowa: Uchwała nr 1/2009 Walnego Zebrania Studentów WPiA UW z dn. 25 maja 2009 o zmianie Regulaminu Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1 W Regulaminie Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Lingwistycznej, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół studentów Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/ z dnia r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/ z dnia r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/2012-2016 z dnia 31.01.2013 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Spis treści Postanowienia ogólne... 3 Organy Samorządu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych uchwalony dnia 30 stycznia 2013 r. Dział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych tworzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin Samorządu Studenckiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Maj 2009 REGULAMIN Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi I. Postanowienia ogólne 1 Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zwany dalej samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. R E G U L A M I N Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dokumentami stanowiącymi podstawę prawną działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 30.05.2018 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 41/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z ustawą Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni Wprowadzony Uchwałą Nr 97/XV Senatu AMG w dniu 24.10.2013r. Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni Postanowienia ogólne 1. 1. Samorząd Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w KATOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w KATOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w KATOWICACH Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Studencka Rada Wydziału... 3 III. Przewodniczący SRW... 5 IV. Postanowienia końcowe...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Doktorantów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci studiów prowadzonych przez Wyższą Inżynierską Szkołę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Regulamin Studenckiej Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

oregulamin Samorządu Studenckiego

oregulamin Samorządu Studenckiego oregulamin Samorządu Studenckiego Uczelni PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Samorząd Studencki Uczelni PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi: 1) ustawa z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd Doktorantów Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Uczestnicy studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2016 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU Regulamin Samorządu Studentów, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 09/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 21 lutego 2019r., przyjęty uchwałą Rady Studentów nr 6/2019 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 1248 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 27 kwietnia 2018 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 27 kwietnia 2018 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 27 kwietnia 2018 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej doktorantami, prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO z dnia 18 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Studencki Podhalańskiej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. 1. Najwyższym Organem Samorządu Studentów na Wydziale jest Wydziałowa Rada

Bardziej szczegółowo

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: Załącznik do uchwały Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 16/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

2. Zatwierdza się przepisy dotyczące wyborów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

2. Zatwierdza się przepisy dotyczące wyborów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie UCHWAŁA Nr 29/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WOLI RAFAŁOWSKIEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991r. 2. Statut Szkoły Podstawowej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N SAMORZĄDU DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. TADEUSZA MANTEUFFLA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 267 UCHWAŁA NR 594 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Samorządu Studenckiego Regulamin Samorządu Studenckiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Maj 2009 znowelizowany Uchwałą Senatu nr 78/2016 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Organy Samorządu... 3 UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 46/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 46/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2018 roku Uchwała nr 46/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

REGULAMIN. Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu REGULAMIN Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN

R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN, zwany dalej Samorządem, jest zrzeszeniem doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

UCHWAŁA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne UCHWAŁA Rady Studentów Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 22 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Meritum

Koło Naukowe Meritum Regulamin Meritum-Koło Naukowe przy Instytucie Spraw Publicznych UJ I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe "Meritum" przy Instytucie Spraw Publicznych UJ (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Regulamin Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Regulamin Samorządu Studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 1. Wszyscy studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej tworzą Samorząd studentów niezależnie od przynależności do działających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Samorządu Doktorantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwała nr 72/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 169/2016 Z DNIA 26.10.2016 ROKU REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach 1. Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA INNOWACJI - TRANSFERU WIEDZY DO BIZNESU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Koło Innowacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2016 r. Poz. 2251 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I

REGULAMIN. Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I 1 REGULAMIN Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I W swojej działalności Samorząd Studencki PWT odwołuje się do wartości chrześcijańskich i kieruje się troską

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W CHEŁMKU w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. im. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW. im. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW XVI LICEUM OGÓNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ w Warszawie I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW Nowy Sącz 2012 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. ORGANY SAMORZĄDU... 3 Instytutowe Rady Samorządu Studentów... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd zrzesza i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI MŁODA FARMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO. Rozdział I Nazwa, teren, działalność, siedziba

REGULAMIN SEKCJI MŁODA FARMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO. Rozdział I Nazwa, teren, działalność, siedziba REGULAMIN SEKCJI MŁODA FARMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO Rozdział I Nazwa, teren, działalność, siedziba 1 Sekcje,,Młoda Farmacja", zwane dalej,,sekcjami", działają przy Oddziałach Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 10 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2017 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI: strona Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE....... 3 Rozdział 2 ORGANA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych -CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych -CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych -CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku, zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Koło Naukowe Prawa Procesowego, zwane dalej Kołem, jest otwartą i dobrowolną uczelnianą organizacją studencką skupiającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej. im. Stanisława Staszica w Krakowie. z dn. 19 kwietnia 2016 roku

Uchwała. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej. im. Stanisława Staszica w Krakowie. z dn. 19 kwietnia 2016 roku Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dn. 19 kwietnia 2016 roku w sprawie reasumpcji Uchwały z dn. 27 października 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Aleksandra Fredry w Warszawie Rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 53. i 54. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W WILCZY

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W WILCZY REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W WILCZY I. Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły i niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rady Rodziców działa na podstawie: 1. Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZIELONEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich św. Stanisława Kostki, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo