2. Zatwierdza się przepisy dotyczące wyborów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zatwierdza się przepisy dotyczące wyborów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 29/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. Na podstawie art. 208 w związku z art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2012, poz z późn. zm.), w związku z 55 ust. 5 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co następuje: 1 1.Stwierdza się zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. 2. Zatwierdza się przepisy dotyczące wyborów znajdujących się w Regulaminie Samorządu Doktorantów Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie 2 Traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów, którego zgodność z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni została stwierdzona Uchwałą Nr 151/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym tak 23 nie 0 wstrzymujących się 0 w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 33 członków Senatu AJD z prawem głosu 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2016 SenatuAJD w Częstochowie REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dn. 14 marca 2016 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania Samorządu Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Akademii rozumie się przez to Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie; 2. Wydziałach rozumie się przez to Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 3. Samorządzie rozumie się przez to Samorząd Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 4. Zgromadzeniu Ogólnym rozumie się przez to Zgromadzenie Ogólne Samorządu Doktorantów; 5. Radzie Samorządu rozumie się przez to Radę Samorządu Doktorantów; 6. Ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.); 7. Statucie rozumie się przez to Statut Akademii im. Jana Długosza; 8. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów Samorząd Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tworzą doktoranci Akademii. 2. Samorząd jest jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Akademii. 3. Samorząd działa przez swoje organa wyłaniane w drodze wyborów. 2

3 4. Wybieralne organa Samorządu są jedyną, niezależną i demokratyczną reprezentacją ogółu doktorantów Akademii. 5. Organa Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami. Samorząd Doktorantów działa w zgodzie z przepisami Ustawy, Statutu oraz Regulaminu. 4 5 Samorząd działając przez swoje organy: a) reprezentuje interesy doktorantów na Wydziałach, na Uczelni i na zewnątrz; b) broni praw doktorantów; c) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Akademii; d) wyraża opinie środowiska doktorantów w sprawach związanych z procesem kształcenia; e) opiniuje projekty decyzji organów Akademii w sprawach dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich; f) współpracuje z władzami Akademii i Wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia na studiach doktoranckich oraz prowadzenia i popierania działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej. 6 Organami Samorządu są: a) Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii; b) starosta roku; c) Rada Samorządu Doktorantów; d) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów; e) Komisja Rewizyjna; f) Sąd Koleżeński. Rozdział II Członkowie Samorządu Doktorantów Akademii 7 Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status uczestnika studium doktoranckiego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 8 Członek Samorządu ma: a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu; 3

4 b) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu; c) prawo do uczestnictwa w obradach Rady Samorządu; d) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu; e) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych przez Radę Samorządu; f) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Radę Samorządu. 9 Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania Statutu Akademii, regulaminów, zarządzeń i uchwał organów Samorządu. 10 Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: a) ukończenia studiów doktoranckich; b) rezygnacji ze studiów doktoranckich; c) skreślenia z listy uczestników studium doktoranckiego. Rozdział III Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Samorządu Doktorantów wyznaczającym kierunki jego działania oraz realizującym zadania wskazane w 5 Regulaminu. 2. Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy doktoranci Akademii. 3. Do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym może zostać zaproszony kierownik studiów doktoranckich, Dziekani Wydziałów oraz inni przedstawiciele Władz Akademii Zgromadzenie Ogólne odbywa się co roku, w terminie określonym przez Radę Samorządu, lub niezwłocznie w przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady albo zmiany regulaminów. 2. Zawiadomienia o Zgromadzeniu Ogólnym umieszcza się na stronie internetowej Akademii oraz rozsyła do członków Samorządu drogą mailową, nie później niż 7 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego. 3. Zgromadzenie Ogólne może odbyć się na wniosek 10 członków Samorządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek kierownika studiów doktoranckich lub Dziekana Wydziału. 4. Zgromadzenia Ogólne są jawne. 5. Pracom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, przy czym do czasu jego wyboru pracami kieruje Przewodniczący Rady Samorządu. 6. Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego wybiera się spośród doktorantów uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym. 4

5 7. Prawo do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego przysługuje wszystkim obecnym na Zgromadzeniu Ogólnym doktorantom. 8. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym po uzyskaniu przez jednego ze zgłoszonych kandydatów zwykłej większości głosów. 9. Ze Zgromadzenia Ogólnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego. 10.Protokoły i uchwały Zgromadzenia Ogólnego przechowuje Przewodniczący Rady Samorządu. 13 Zgromadzenie Ogólne: a) wybiera i odwołuje członków Rady Samorządu oraz innych organów Samorządu; b) wybiera i odwołuje przedstawicieli Samorządu w organach kolegialnych, organach wyborczych i innych jednostkach organizacyjnych w Akademii; c) uchwala regulaminy oraz inne dokumenty dotyczące społeczności doktorantów Akademii; d) dokonuje zmian w regulaminach; e) opiniuje we wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu; f) przyjmuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej; g) podejmuje uchwałę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Radzie Samorządu absolutorium z jej działalności Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Samorządu. 2. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy składu Samorządu. Rozdział IV Starosta roku Starosta roku wybierany jest przez członków Samorządu właściwego roku w głosowaniu tajnym na zebraniu doktorantów danego roku. 2. Wybór starosty roku podany zostaje do wiadomości na Zgromadzeniu Ogólnym Doktorantów. 3. Do zadań starosty roku należy: a) reprezentowanie interesów doktorantów danego roku; b) zgłaszanie wniosków w sprawie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego; c) współdziałanie z innymi organami Samorządu i Władzami Wydziałów. Rozdział V Rada Samorządu Doktorantów Akademii 5

6 16 1. Rada Samorządu Doktorantów Akademii reprezentuje Samorząd. 2. Rada Samorządu Doktorantów Akademii jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu. 3. Rada Samorządu jest również organem uchwałodawczym w zakresie bieżącej działalności Samorządu Doktorantów w okresie między kolejnymi posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego z wyłączeniem kwestii zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu. 4. Rada Samorządu podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 5. Uchwały Rady Samorządu nie mogą stać w sprzeczności z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. 6. Zgromadzenie Ogólne może uchylić uchwałę Rady Samorządu podjętą na podstawie ust.2, jeżeli uzna, iż narusza ona uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Rada Samorządu składa się z sześciu doktorantów wybranych w wyborach tajnych podczas Zgromadzenia Ogólnego. 2. Kadencja członków Rady Samorządu trwa cztery lata: rozpoczyna się z nowym rokiem akademickim, a kończy wraz z zakończeniem starego roku akademickiego, czyli od 1 października do 30 września Rada Samorządu obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu co najmniej raz na kwartał. 3. Zawiadomienia rozsyła się drogą mailową nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem. 4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) Rektora Akademii; b) Dziekanów Wydziałów; c) kierownika studiów doktoranckich; d) 1/3 regulaminowego składu Rady Samorządu. 5. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty określone w ust Posiedzenia Rady Samorządu są co do zasady jawne, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Samorządu może podjąć uchwałę o utajnieniu posiedzenia w całości lub w części. 19 Rada Samorządu Doktorantów: a) reprezentuje doktorantów i broni ich interesów; b) współpracuje z kierownikiem studiów doktoranckich i z Władzami Wydziałów w sprawach dotyczących doktorantów; 6

7 c) zwraca się z wnioskiem do Zgromadzenia Ogólnego o zmianę Regulaminu Samorządu Doktorantów; d) opiniuje do Zgromadzenia Ogólnego projekty przyjęcia lub zmiany regulaminów studiów doktoranckich; e) opiniuje do Rad Wydziałów projekty programów i planów zajęć; f) może opiniować projekty oraz zgłaszać Władzom Wydziałów własne propozycje uchwał, zarządzeń i decyzji dotyczących spraw doktorantów; g) prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów; h) może popierać naukowe, artystyczne, kulturalne i sportowe inicjatywy doktorantów; i) może współpracować z organizacjami zrzeszającymi doktorantów innych wydziałów i uczelni; j) informuje doktorantów o działalności innych organów Samorządu oraz Władz Wydziałów i Akademii; k) decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Władze Wydziałów lub Akademii na cele Samorządu Doktorantów; l) między kolejnymi Zgromadzeniami Ogólnymi wykonuje inne czynności niezastrzeżone w Regulaminie do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Rada Samorządu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 2. Rada Samorządu podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 3. W razie równej ilości głosów, głos Przewodniczącego Rady Samorządu jest decydujący. 21 W zakresie pełnienia swego mandatu członek Rady Samorządu zobowiązany jest: a) brać czynny udział w jej pracach; b) działać zgodnie z jej uchwałami Z posiedzenia Rady Samorządu sporządza się protokół. 2. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów podpisuje Przewodniczący Rady Samorządu oraz jeden z jej przedstawicieli. 3. Protokoły posiedzeń, uchwały oraz inne dokumenty Samorządu Doktorantów przechowuje Przewodniczący Rady Samorządu i udostępnia je na wniosek zainteresowanych osób. Rozdział VI Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Rada Samorządu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Samorządu. 7

8 2. Wybór Przewodniczącego Rady Samorządu następuje w drodze głosowania tajnego, w formie uchwały. 3. Wyboru Przewodniczącego Rady Samorządu dokonuje Rada Samorządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ przedstawicieli. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, Rada Samorządu dokonuje wyboru spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. 4. Kadencja Przewodniczącego Rady Samorządu trwa dwa lata, przy czym kończy się w momencie wyboru nowego Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu nowej kadencji. 5. Kadencja Przewodniczącego Rady Samorządu wygasa z chwilą: a) ukończenia studiów doktoranckich przez Przewodniczącego Rady Samorządu; b) rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu złożonej Radzie Samorządu; c) odwołania przez Radę Samorządu z funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu; d) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne z funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu. 6. Uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady Samorządu podejmuje Rada Samorządu bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 3 przedstawicieli Rady Samorządu. 7. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady Samorządu w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Samorządu Przewodniczący Rady Samorządu: a) stoi na czele Samorządu Doktorantów; b) koordynuje prace organów Samorządu; c) utrzymuje współpracę z kierownikiem studiów doktoranckich we wszystkich sprawach dotyczących społeczności doktorantów; d) organizuje prace Rady Samorządu i kieruje nimi; e) reprezentuje Radę Samorządu i Samorząd Doktorantów przed Władzami Wydziałów, Akademii im. Jana Długosza oraz na zewnątrz; f) składa wniosek o podjęcie uchwały w celu zwołania Zgromadzenia Ogólnego; g) czuwa nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu, uchwał Rady Samorządu i innych przepisów prawa; h) wydaje opinie i formułuje wnioski do innych organów Akademii; i) organizuje i nadzoruje formy i zakres pomocy udzielanej doktorantom; j) wykonuje inne czynności powierzone mu przez Radę Samorządu. 2. Przewodniczący Rady Samorządu za swoją pracę odpowiada przed Zgromadzeniem Ogólnym. Rozdział VII Komisja Rewizyjna 25 8

9 1. Komisja Rewizyjna jest organem Samorządu powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Rady Samorządu. 2. Komisja składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. 3. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Komisji w głosowaniu tajnym. 4. Komisja wybierana jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Doktorantów. 5. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji w organach Samorządu Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego. 2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Rady Samorządu; b) występowanie do organów Samorządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego Komisji. 4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. Rozdział VIII Sąd Koleżeński Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach naruszenia przez doktorantów przepisów obowiązujących w Akademii lub popełnienia czynów uchybiających godności doktoranta. 2. Sąd może również rozstrzygać spory pomiędzy członkami Zarządu. 3. Sąd składa się z 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród wszystkich członków Samorządu. 4. Przewodniczący Sądu wybrany zostaje przez członków Sądu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 3 członków Posiedzenia Sądu zwołuje Przewodniczący Sądu na wniosek: a) Rektora Akademii; b) Dziekanów Wydziałów; c) kierownika studiów doktoranckich; d) 10 członków Samorządu; e) Komisji Rewizyjnej; f) jednego z członków Sądu. 2. Orzeczenie Sądu jest podejmowane w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków, większością 2/3 głosów. 9

10 3. Z posiedzeń Sądu sporządzany jest protokół. 4. Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron, Zgromadzenia Ogólnego Doktorantów, Rady Samorządu, a w przypadku rażącego naruszenia Statutu Akademii również do wiadomości Rektora i całej społeczności uczelnianej. Rozdział IX Przedstawiciele doktorantów w organach kolegialnych, organach wyborczych i innych jednostkach organizacyjnych w Akademii Doktoranci wchodzą w skład organów kolegialnych, organów wyborczych i innych jednostek organizacyjnych Akademii, a w szczególności w: a) Senacie, b) Radach Wydziałów, c) Radach Instytutów, d) Radzie Bibliotecznej, e) Radach Jednostek Międzywydziałowych, f) Uczelnianej Komisji Wyborczej, g) Uczelnianym Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiach Elektorów. 2. Doktoranci reprezentują w organach kolegialnych, organach wyborczych i innych jednostkach organizacyjnych w Akademii społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w ich pracach. 3. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie, Radach Wydziałów, Radach Instytutów oraz innych jednostkach organizacyjnych w Akademii określa Ustawa, Statut Akademii oraz Regulamin Wyborczy Akademii. 4. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów wchodzi w skład Senatu Akademii. 30 W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciel doktorantów w organach kolegialnych i organach wyborczych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Akademii działa zgodnie z uchwałami Rady Samorządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Doktorantów Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach kolegialnych i organach wyborczych oraz w innych jednostkach organizacyjnych w Akademii trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 2. Kadencja organów w Samorządzie trwa dwa lata i rozpoczyna się z nowym rokiem akademickim, a kończy wraz z zakończeniem starego roku akademickiego, czyli od 1 października do 30 września. 10

11 3. Mandat przedstawiciela doktorantów w organach kolegialnych i wyborczych oraz w innych jednostkach organizacyjnych w Akademii można łączyć z innymi funkcjami w Samorządzie. 4. Mandat przedstawicieli doktorantów wygasa przed upływem kadencji w przypadku: a) ukończenia studiów doktoranckich; b) zrzeczenia się mandatu; c) skreślenia z listy doktorantów lub wydalenia z Uczelni; d) uchwalenia votum nieufności przez Zgromadzenie Ogólne, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania, podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków. 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w pkt.1 i 2 Zgromadzenie Ogólne dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego mandatu Wniosek o votum nieufności w stosunku do osób określonych w 23 ust. 1, 2 i 3 może być zgłoszony przez 10 członków Samorządu. 2. Votum nieufności uchwala Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów składu Samorządu. 3. Uchwała w sprawie votum nieufności traci moc, gdy na tym samym Zgromadzeniu Ogólnym, na którym została uchwalona, nie zostanie wybrany następca osoby, wobec której uchwalono votum nieufności, mimo podjęcia próby wyboru. Rozdział X Wybory do organów Samorządu oraz do organów kolegialnych, organów wyborczych i innych jednostek organizacyjnych w Akademii Wybory do organów kolegialnych i wyborczych oraz innych jednostek organizacyjnych w Akademii odbywają się zgodnie ze Statutem, Regulaminem Wyborczym, innymi aktami prawnymi Akademii oraz niniejszym Regulaminem. 2. Wybory do organów Samorządu odbywają się zgodnie ze Statutem, innymi aktami prawnymi Akademii oraz niniejszym Regulaminem. 3. W sprawach szczegółowych dotyczących wyborów, a nieokreślonych Ustawą bądź Statutem, rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały. 4. Wybory do Rady Samorządu Doktorantów, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i do organów kolegialnych Akademii są powszechne, tajne i równe. 5. Wybory do organów kolegialnych i wyborczych oraz innych jednostek organizacyjnych w Akademii odbywają się w trakcie zebrań gremiów upoważnionych do ich przeprowadzenia, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Wyborczym Akademii. 6. Wybory do organów Samorządu odbywają się podczas Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Doktorantów. 7. O terminie zebrania wyborczego do organów kolegialnych i wyborczych oraz innych jednostek organizacyjnych w Akademii, jego organizator informuje Uczelnianą Komisję Wyborczą. 11

12 34 1. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant Akademii. 2. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant z wyjątkiem doktoranta: a) ukaranego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego; b) zawieszonego go w prawach doktoranta; c) będącego członkiem Komisji Wyborczej Wszystkie głosowania wyborcze są tajne. 2. Prawo zgłaszania kandydatur na wszystkie funkcje przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze. 3. Do wyboru jest niezbędne, aby kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych oddanych głosów. W przypadku, gdy warunek ten spełniło więcej osób, niż jest miejsc mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały najwięcej głosów. 4. Do ważności wyboru w pierwszym terminie wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wybór jest ważny przy dowolnej liczbie głosujących. Rozdział XI Fundusze Samorządu Fundusze Samorządu składają się z funduszy przyznanych przez Uczelnię. 2. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Zgromadzenie Ogólne Doktorantów. 3. Plan rozdziału środków przyznanych z budżetu Akademii zatwierdza Rektor. Rozdział XII Przepisy końcowe Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Samorządu. 2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Rady Samorządu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Samorządu, na którym mają one być rozpatrywane. 12

13 38 Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Rada Samorządu. 39 Regulamin Samorządu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat Akademii jego zgodności z Ustawą, innymi aktami prawnymi i Statutem Akademii. 13

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni Wprowadzony Uchwałą Nr 97/XV Senatu AMG w dniu 24.10.2013r. Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni Postanowienia ogólne 1. 1. Samorząd Doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd Doktorantów Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Lingwistycznej, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół studentów Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Uczestnicy studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 88/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r. Senat uchwala, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW Regulaminu Samorządu Doktorantów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N SAMORZĄDU DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. TADEUSZA MANTEUFFLA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. R E G U L A M I N Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dokumentami stanowiącymi podstawę prawną działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/ z dnia r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/ z dnia r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 12/2012-2016 z dnia 31.01.2013 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego Spis treści Postanowienia ogólne... 3 Organy Samorządu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Uchwała Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 stycznia 2015 roku Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Działając na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi: 1) ustawa z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2016 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne http://www.univ.gda.pl/pl/dz_org/prawo/regulaminy/doktoranciregsam.htm REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów UG w dniu 25.10.2006 roku

Bardziej szczegółowo

oregulamin Samorządu Studenckiego

oregulamin Samorządu Studenckiego oregulamin Samorządu Studenckiego Uczelni PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Samorząd Studencki Uczelni PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Organy Samorządu... 3 UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Uniwersytetu Warszawskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych uchwalony dnia 30 stycznia 2013 r. Dział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych tworzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi I. Postanowienia ogólne 1 Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zwany dalej samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Samorządu Studenckiego. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin Samorządu Studenckiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Maj 2009 REGULAMIN Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN

R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Fizycznej PAN, zwany dalej Samorządem, jest zrzeszeniem doktorantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 1248 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. z dnia. Walnego Zgromadzenia Doktorantów REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy doktoranci Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

25 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

25 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała Nr AR001-5-IV/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Studencka Rada Wydziału... 3 III. Przewodniczący SRW... 5 IV. Postanowienia końcowe...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU Regulamin Samorządu Studentów, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 09/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 21 lutego 2019r., przyjęty uchwałą Rady Studentów nr 6/2019 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO z dnia 18 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Studencki Podhalańskiej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Studenckiej Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Regulamin Studenckiej Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Samorządu Doktorantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwała nr 72/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 1 Spis treści str. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC 4 Organy Samorządu 4 Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOW SZCZECINIE

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOW SZCZECINIE Załącznik do Uchwały Nr 139/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia29 listopada 2017 r. REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOW SZCZECINIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 337 Senatu UZ z dn. 31.10.2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Samorządu Doktorantów UZ REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Do uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej z siedzibą w Częstochowie WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 98 Senatu UZ z dn. 29.04.2009 r. REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Słuchacze studiów doktoranckich (zwani dalej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci studiów prowadzonych przez Wyższą Inżynierską Szkołę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Samorządu Studenckiego Regulamin Samorządu Studenckiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Maj 2009 znowelizowany Uchwałą Senatu nr 78/2016 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Samorządu Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 30.05.2018 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. 1. Najwyższym Organem Samorządu Studentów na Wydziale jest Wydziałowa Rada

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 267 UCHWAŁA NR 594 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 10 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2017 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI: strona Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE....... 3 Rozdział 2 ORGANA

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej. im. Stanisława Staszica w Krakowie. z dn. 19 kwietnia 2016 roku

Uchwała. Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej. im. Stanisława Staszica w Krakowie. z dn. 19 kwietnia 2016 roku Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dn. 19 kwietnia 2016 roku w sprawie reasumpcji Uchwały z dn. 27 października 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Uniwersytet Muzyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I

REGULAMIN. Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I 1 REGULAMIN Samorządu Studenckiego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ROZDZIAŁ I W swojej działalności Samorząd Studencki PWT odwołuje się do wartości chrześcijańskich i kieruje się troską

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja......, zwana dalej Organizacją, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

UCHWAŁA REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne UCHWAŁA Rady Studentów Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie z dnia 22 września 2012 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr /2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W Politechnice Łódzkiej, zwanej dalej Uczelnią, działa Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 63/ 1 62 / 2014 z d n ia 29 września 2014 r o ku w s p r a w i e s t wi e rd z e ni a zgodności R e g ul a minu S am orządu S tu d e n tó

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ORDYNACJA WYBORCZA do organów Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej uchwalona przez Radę Doktorantów PW dnia 26 października 2006r. z poprawkami z dnia 25.10.2007 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 23 maja 2007 r. Nr 5C Poz. 251 UCHWAŁA NR 219 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ordynacja wyborcza do organów. Samorządu Studenckiego. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1

Ordynacja wyborcza do organów. Samorządu Studenckiego. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 Załącznik nr 1 Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Wybory do organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 169/2016 Z DNIA 26.10.2016 ROKU REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalona przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 108/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 108/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA Nr 108/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Samorządu Doktorantów Instytutu Biochemii i Biofizyki. Polskiej Akademii Nauk

R e g u l a m i n. Samorządu Doktorantów Instytutu Biochemii i Biofizyki. Polskiej Akademii Nauk R e g u l a m i n Samorządu Doktorantów Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Akademii Muzycznej. im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Poznaniu

Akademii Muzycznej. im. Ignacego Jana Paderewskiego. w Poznaniu ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Wybory do organów Samorządu Doktorantów są powszechne, jawne i równe. 2.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Miejsca zmienione w stosunku do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AWF Warszawa zatwierdzonej przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną kursywą Załącznik nr 1 Do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 94 Senatu UMK z dnia 26 października 2010 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 29 września 2010 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W CHEŁMKU w roku szkolnym 2015/2016 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

REGULAMIN. Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu REGULAMIN Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Załącznik do uchwały nr 01/2011 Parlamentu Studentów PWSZ w Koninie z dnia 8 grudnia 2011 r. PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW KONIN, listopad 2011 DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rozdział I KOMISJA WYBORCZA 1 Komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dział I Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1do Uchwały Senatu nr 4/LXI/2011 Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Wszyscy studenci studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Samorządu Studenckiego Regulamin Samorządu Studenckiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Samorząd Studencki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy studenci Uczelni

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach

Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wydziałowego Samorządu Studenckiego

REGULAMIN Wydziałowego Samorządu Studenckiego WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU REGULAMIN Wydziałowego Samorządu Studenckiego rok akademicki 2006/2007 W r o c ł a w, 2006 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu. I. Postanowienia ogólne. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 46 i 56-58 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Meritum

Koło Naukowe Meritum Regulamin Meritum-Koło Naukowe przy Instytucie Spraw Publicznych UJ I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe "Meritum" przy Instytucie Spraw Publicznych UJ (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA INNOWACJI - TRANSFERU WIEDZY DO BIZNESU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Koło Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo