żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25."

Transkrypt

1 Instrukcja montażu, Dane techniczne oraz Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania (Instrukcja) Niniejsza Instrukcja dotyczy belek nadprożowych typu LEIER STRONG o przekroju 115x71 produkowanych przez przedsiębiorstwo LEIER Polska SA, stosowanych do nadproży typu zespolonego oraz do nadproży pojedynczych. Niniejszą Instrukcję należy stosować łącznie z Deklaracją właściwości użytkowych. Aktualna wersja Instrukcji dostępna jest na stronie I. Informacje ogólne o belkach stosowanych do nadproży typu zespolonego Belki nadprożowe sprężone Leier Strong są przeznaczone do stosowania jako element nadproży zespolonych w murowych ścianach konstrukcyjnych. Belki Leier Strong mogą być stosowane w ścianach murowych wykonanych z elementów ceramicznych, silikatowych, z u kruszywowego, jak również z bloczków z u komórkowego. Prefabrykowane belki Leier Strong wykonywane są w nienośnej otulinie ceramicznej jako elementy strunoowe z u klasy C35/45. Zbrojenie belek stanowi 1 pręt lub 2 pręty o średnicy 5 mm ze stali sprężającej. Belki zaprojektowano w sposób zapewniający wymaganą ich trwałość w warunkach eksploatacji w klasie ekspozycji MX1 co oznacza, że są przeznaczone do ścian murowych wewnętrznych i zewnętrznych wznoszonych powyżej poziomu terenu, które nie są narażone na długotrwałe zawilgocenie. Docelowo ściany murowe z belkami Leier Strong powinny być od strony wnętrza budynku wykończone warstwą tynku o grubości minimum 10 mm, natomiast od strony zewnętrznej warstwą izolacji termicznej i tynku. II.1. Zakres stosowania belek Leier Strong w nadprożach typu zespolonego Nadproża zespolone z belkami Leier Strong można stosować do przekrywania otworów w ścianach murowych konstrukcyjnych o maksymalnej szerokości 2,7 m. Przestrzeń nad belkami (do poziomu wieńca żelbetowego), należy nadmurować 2 lub 3 warstwami cegieł pełnych lub kratówek o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Cegły należy układać na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy nie niższej niż M10. Zamiast muru można również zastosować wypełnienie z u grubości od 150 mm do 230 mm (wysokości odpowiadające murowi z 2 lub z 3 warstw cegieł); klasa u wypełniającego powinna być nie niższa niż C20/25. Bezpośrednio na warstwie murowej lub owej, należy wykonać wieniec żelbetowy, który stanowi integralną część nadproża zespolonego. Minimalne zbrojenie wieńca wynosi: dołem 2 pręty Ø10 mm, górą 2 pręty Ø10 mm, strzemiona Ø6 mm w rozstawie co 250 mm. Zbrojenie wieńca należy wykonać ze stali żebrowanej. Beton w wieńcu żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25. Strona 1

2 Przykładowe układy belek sprężonych Leier Strong w nadprożach zespolonych nad otworami w ścianach o różnych grubościach pokazano w Tabeli II.1 oraz na rysunkach. Tabela II.1 Nośność nadproży zespolonych z belkami sprężonymi Leier Strong Nośność Rodzaj nadmurowania nadproża (nie licząc wieńca) zespolonego Nośności nadproży zespolonych w zależności od długości belek Nośność nadproża zespolonego - obciążenie równomierne nadproża q max [kn/mb] (łącznie z ciężarem własnym nadproża zespolonego) Wartości sił (średnie) [kn], przy których zostaną osiągnięte dopuszczalne wartości ugięć [mm] (l / 500) 2 belki 2 belki 3 belki 2 belki 2 belki 3 belki Ugięcie belki [mm] (l/500) 2 warstwy cegieł lub 116,3 116,3 90,0 90,0 73,4 73,4 66,4 66,4 57,6 57,6 45,5 45,5 35,9 35,9 3 warstwy cegieł lub 134,8 134,8 104,3 104,3 85,0 85,0 77,0 77,0 66,9 66,9 53,4 53,4 43,0 43,0 2 warstwy cegieł lub 87,2 87,2 67,5 67,5 55,0 55,0 49,8 49,8 43,2 43,2 34,1 34,1 26,9 26,9 3 warstwy cegieł lub 100,4 100,4 77,7 77,7 63,3 63,3 57,8 57,8 50,1 50,1 39,9 39,9 32,0 32,0 2 warstwy cegieł lub 139,5 139,5 107,9 107,9 88,0 88,0 79,6 79,6 69,1 69,1 58,0 58,0 45,7 45,7 3 warstwy cegieł lub 161,9 161,9 125,2 125,2 102,1 102,1 92,4 92,4 80,2 80,2 68,1 68,1 54,3 54,3 2 warstwy cegieł lub 316,9 316,9 245,1 245,1 200,0 200,0 225,6 225,6 195,9 195,9 173,1 173,1 155,0 155,0 3 warstwy cegieł lub 412,1 412,1 318,8 318,8 259,9 259,9 293,3 293,3 254,6 254,6 225,0 225,0 201,5 201,5 2 warstwy cegieł lub 237,7 237,7 183,8 183,8 150,0 150,0 168,4 168,4 146,9 146,9 129,8 129,8 116,3 116,3 3 warstwy cegieł lub 309,1 309,1 239,1 239,1 195,0 195,0 220,0 220,0 191,0 191,0 168,8 168,8 151,1 151,1 2 warstwy cegieł lub 404,0 404,0 312,5 312,5 235,8 235,8 287,6 287,6 249,8 249,8 220,7 220,7 197,6 197,6 3 warstwy cegieł lub 525,3 525,3 406,5 406,5 331,4 331,4 373,9 373,9 324,6 324,6 286,9 286,9 256,9 256,9 1,8 2,1 2,3 2,7 2,8 3,3 3,7 4,0 4,2 4,6 4,7 5,2 5,6 5,7 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 II.2 Oparcie na murze oraz ogólne zasady montażu nadproży zespolonych Minimalne głębokości oparcia belek na murze wynoszą: 125 mm dla belek o długościach do 1,75 m włącznie, 175 mm dla belek dłuższych. Dopuszcza się zmniejszenie głębokości oparcia nadproży w stosunku do zalecanych pod warunkiem, że zostanie wykazane obliczeniowo spełnienie wymagań normy PN-EN Głębokość oparcia belek nie może być jednak mniejsza niż 100 mm. Belki sprężone Leier Strong należy układać na warstwie zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej klasy co najmniej M10 i grubości nie mniejszej niż 15 mm. Łączna szerokość ułożonych belek może się różnić od szerokości muru. W takich sytuacjach belki można układać, albo jako zsunięte ze sobą, albo jako rozsunięte. Na jednym z rysunków pokazano przykładowe rozwiązania w murze o grubości 30 cm. Wyboru właściwego sposobu murowania należy dokonać na podstawie analizy obciążeń. Najważniejszym kryterium jest wymagana szerokość wieńca stropowego. Szerokość nadmurówki nie może być mniejsza od szerokości wieńca. W przypadku zastosowania wariantu z rozsuniętymi belkami, zaprawą powinno się również wypełnić przestrzeń między belkami. W przypadku kiedy grubość muru jest większa od grubości nadmurówki i/lub wieńca, nadmurówkę i/lub wieniec należy ocieplić od strony zewnętrznej w celu zlicowania powierzchni. Na włączonym do Instrukcji rysunku pokazano przykładowe możliwe rozwiązania w ścianie wykonanej z pustaków Thermopor 30 P+W. Długość elementu murowego bezpośrednio pod belkami nadprożowymi nie powinna być mniejsza niż 250 mm. Układ spoin pionowych w rejonie oparcia belek nadprożowych powinien spełniać wymagania normy PN-EN w zakresie przewiązania muru. Schemat nadproża zespolonego z belkami sprężonymi Leier Strong nad otworami w ścianach murowych konstrukcyjnych pokazano na rysunku. W przypadku zastosowania do wykonywania ścian elementów murowych o f b < 15 MPa i/lub zaprawy niższej marki niż M10, belki nadprożowe sprężone Leier Strong należy opierać na murach za pośrednictwem podmurówki z cegły pełnej ceramicznej (minimum 3 warstwy) o f b > 15 MPa na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy nie niższej niż M10. Podmurówkę należy przewidzieć również dla nadproży zespolonych z belkami o długościach 1,15; 1,45 i 1,75 m z trzema warstwami nadmurówki z cegieł (lub u), gdy przewidywane obciążenia równomiernie rozłożone będą większe niż 0,8 wartości obciążeń dopuszczalnych podanych w Tab. II.1. Strona 5

6 Strona 6

7 II.3 Praktyczne wskazówki dotyczące montażu nadproży zespolonych Belki należy wypoziomować zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Należy stosować sztywne podpory montażowe rozstawione w odległości nie większej niż 0,8 m. Po ułożeniu, na górnej powierzchni belek należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej o grubości minimum 10 mm, która ma zniwelować ewentualne imperfekcje górnej powierzchni belek. Następnie można przystąpić do wykonania warstw muru nad belkami nadprożowymi. Warstwy muru z cegieł (lub u) powinny mieć większą rozpiętość od rozpiętości belek w celu zapewnienia prawidłowego przewiązania muru w rejonie podparcia belek. Pierwsza warstwa nadmurowanych cegieł powinna być ułożona długością prostopadle do belek. Cegły w 2 i w 3 warstwie mogą być ułożone prostopadle do belek (jak na pokazanym rysunku) lub równolegle. Istotne jest, żeby w kolejnych warstwach cegły były właściwie przewiązane. Ze względu na długość cegły (250 mm), nadmurowanie cegłą nadaje się praktycznie jedynie do ścian o grubości 250 i 300 mm. W ścianie o grubości 250 mm stosuje się 2 belki ułożone na płask. W przypadku ściany o grubości 300 mm stosuje się 2 belki na płask albo 3 belki w układzie pokazanym na rysunku. Belki mogą być zsunięte albo rozsunięte zgodnie z opisem podanym w punkcie II.2. Zaleca się przy wykonywaniu nadproży typu zespolonego nadmurowanych 2 lub 3 warstwami cegieł, zwilżyć powierzchnie cegieł wodą w celu uzyskania maksymalnej przyczepności zaprawy do elementów murowych. Spoiny poziome (wsporne) i pionowe należy dokładnie wypełnić zaprawą cementową lub cementowowapienną klasy minimum M10. Wieniec żelbetowy stanowiący integralną część nadproża zespolonego, należy wykonywać bezpośrednio na warstwach murowych z cegieł (lub z u). Zdjęcie podpór montażowych może nastąpić nie wcześniej niż po 21 dniach od chwili wykonania całego nadproża łącznie z wieńcem. Nie dopuszcza się wykonywania otworów i bruzd w nadprożu zespolonym z belkami Leier Strong oraz w murze w rejonie oparcia nadproża na murze Tabela II.2 Ciężary belek i pakietów Długość belki [mm] Ciężar [kg] jednej belki 16,5 19,0 20,6 23,9 24,8 28,9 33,0 35,5 37,1 40,4 41,3 45,4 49,5 50,3 pakietu transportowego belek (54 belek) Strona 7

8 III. Informacja ogólna o belkach sprężonych Leier Strong stosowanych jako nadproża pojedyncze Belki sprężone Leier Strong mogą być stosowane w ścianach działowych i wypełniających jako nadproża pojedyncze. Belki Leier Strong jako nadproża pojedyncze są stosowane na płask albo na sztorc. Pojedyncze belki są stosowane w ścianach działowych. W ścianach wypełniających stosuje się kombinację dwóch lub trzech belek. Ściany działowe i wypełniające mogą być wykonane z elementów ceramicznych, silikatowych, z u kruszywowego, jak również z bloczków z u komórkowego. Do zastosowań podanych wyżej, belki Leier Strong są takimi samymi belkami, co belki Leier Strong do nadproży typu zespolonego. Jedyną różnicę stanowi ograniczenie maksymalnych długości belek. Zbrojenie belek stanowi 1 pręt o średnicy 5 mm ze stali sprężającej. Belki zaprojektowano w sposób zapewniający wymaganą ich trwałość w warunkach eksploatacji w klasie ekspozycji MX1 co oznacza, że są przeznaczone do ścian murowych wewnętrznych i zewnętrznych wznoszonych powyżej poziomu terenu, które nie są narażone na długotrwałe zawilgocenie. Docelowo ściany murowe z belkami Leier Strong powinny być od strony wnętrza budynku wykończone warstwą tynku o grubości minimum 10 mm, natomiast od strony zewnętrznej warstwą izolacji termicznej i tynku. IV. Zakres stosowania belek LEIER STRONG jako nadproży pojedynczych Belki sprężone Leier Strong jako nadproża pojedyncze można stosować w ścianach działowych i wypełniających do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych o maksymalnej szerokości 1,5 m. W takich przypadkach belki Leier Strong stanowią samodzielny element konstrukcyjny przeznaczony do przenoszenia - poza ciężarem własnym - niewielkich obciążeń z warstw murowych i wykończeniowych zlokalizowanych między nadprożem, a poziomym elementem konstrukcyjnym (belką stropową, płyta stropową). Belki Leier Strong w ścianach działowych i wypełniających nie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń ze stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Z tego względu konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich warstw pomiędzy ścianami działowymi i wypełniającymi a elementami konstrukcyjnymi, które będą kompensowały odkształcenia konstrukcji i tym samym będą uniemożliwiały przekazywanie obciążeń z konstrukcji na ściany działowe i wypełniające. Dopuszczalne wartości obciążeń oraz wartości obciążeń dla maksymalnych ugięć podano w Tabeli IV.1. Strona 8

9 Tabela IV.1 Nośność belek sprężonych Leier Strong Schematy ustawień belek Leier Strong nad otworami w ścianach różnych grubości pokazane zostały na rysunku. Nośność pojedynczej belki Leier Strong w pozycji na płask: szerokość 115 mm, wysokość 71 mm Wartości dopuszczalnych obciążeń równomiernie rozłożonych w kn/mb na jedną belkę Nośności belek nadprożowych Leier Strong w zależności od długości [mm] ,4 3,4 2,0 2,0 1,4 1,4 Średnie wartości sił [kn], przy których zostaną osiągnięte dopuszczalne wartości ugięć [mm] (l / 500) siła [kn] 4,0 4,0 3,1 3,1 2,5 2,5 ugięcie [mm] 2,1 2,1 2,7 2,7 3,3 3,3 Uwaga 1 do Tabeli IV.1. Belki w pozycji na sztorc (szer. 71 mm, wys. 115 mm) mają wyższą wytrzymałość od belek w pozycji na płask. Dla belek ustawionych na sztorc można przyjmować wartości sił i ugięć z Tabeli IV.1. Uwaga 2 do Tabeli IV.1. W przypadkach, kiedy przekrycie otworów stanowią 2 lub 3 belki Leier Strong ustawione obok siebie, nośność nadproża jest sumą nośności belek Leier Strong. IV.1 Oparcie na murze oraz ogólne zasady montażu nadproży pojedynczych z belek Leier Strong Minimalne głębokości oparcia belek Leier Strong na murze wynoszą 125 mm. Dopuszcza się zmniejszenie głębokości oparcia nadproży w stosunku do zalecanych pod warunkiem, że zostanie wykazane obliczeniowo spełnienie wymagań normy PN-EN Głębokość oparcia belek nie może być mniejsza niż 100 mm. Belki Leier Strong należy układać na warstwie zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej klasy co najmniej M10 i grubości nie mniejszej niż 15 mm. Jeśli belki nie są zsunięte, zaprawą powinno się również wypełnić przestrzeń między belkami. Długość elementu murowego bezpośrednio pod belkami nadprożowymi nie powinna być mniejsza niż 250 mm. Układ spoin pionowych w rejonie oparcia belek nadprożowych powinien spełniać wymagania normy PN-EN w zakresie przewiązania muru. Schemat montażu belek sprężonych Leier Strong nad otworami w ścianach murowych działowych i wypełniających pokazane zostały na rysunku. Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 IV.2 Praktyczne wskazówki dotyczące montażu nadproży pojedynczych z belek Leier Strong Belki Leier Strong należy układać w ścianach działowych i wypełniajacych na warstwie zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej o grubości minimum 15 mm. Belki należy wypoziomować zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Na całej górnej powierzchni belek Leier Strong należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej lub cementowowapiennej o grubości minimum 10 mm, która ma zniwelować ewentualne imperfekcje górnej powierzchni belek. Następnie można przystąpić do wykonania warstw muru nad belkami nadprożowymi. Spoiny wsporne (poziome) w warstwach muru nad belkami nadprożowymi powinny być dokładnie wypełnione. W przypadku muru działowego nad belkami, wykonywanego z pustaków Thermopor 8 P+W lub Thermopor 11,5 P+W (producent: Leier Polska SA), skorzystać można z wyliczonych gotowych maksymalnych wysokości warstw murowych w ścianach działowych podanych w Tabeli IV.2. W przypadku zastosowania innych materiałów (o innym ciężarze), dopuszczalne wysokości murów nad belkami Leier Strong należy określić na podstawie obliczeń, biorąc pod uwagę wartości dopuszczalne podane w Tabeli IV.1. W czasie montażu belek jako nadproży pojedynczych nie jest wymagane stosowanie podpór montażowych ze względu na ich nośność. Jednak zaleca się użycie podpór jak elementów pomocniczych w trakcie poziomowania belek, zwłaszcza najdłuższych oraz w przypadkach kiedy nadproże składa się z więcej niż jednej belki. Nie dopuszcza się wykonywania otworów i bruzd w belce nadprożowej Leier Strong oraz w murze w rejonie oparcia belki na murze Tabela IV.2 Dopuszczalne wysokości muru z pustaków Thermopor 8 P+W oraz Thermopor 11,5 P+W nad belką nadprożową Leier Strong w ścianach działowych Długość belki (rozpiętość w świetle ścian - szerokość otworu) [m] Dopuszczalna wysokość muru nad belką w ścianie działowej o grubości 80 mm [m] Dopuszczalna wysokość muru nad belką w ścianie działowej o grubości 115 mm [m] 1,15 (0,90) 1,31 [2,22] 1,19 [1,89] 1,45 (1,20) 0,77 [1,30] 0,69 [1,10] 1,75 (1,50) 0,55 [0,93] 0,50 [0,79] Uwaga do Tabeli IV.2 Wartości w nawiasach [ ] dotyczą przypadków, gdy nad nadprożem w ścianie działowej nie przewiduje się innych obciążeń poza ciężarem własnym ściany (muru z obustronnym tynkiem). Strona 12

13 V. Zalecenia ogólne dotyczące składowania i transportu belek Leier Strong Belki należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Belki należy składować na równym, utwardzonym podłożu pod zadaszeniem lub w inny sposób chroniący belki przed zawilgoceniem (np. przykryte folią). Belki należy składować w pakietach (maksymalnie 2 warstwy pakietów). Belki można składować luzem w warstwach (maksymalnie 7 warstw). Warstwy belek należy przekładać przekładkami z miękkiego drewna (przekładka nad przekładką) w odstępach nie większych niż 1 metr. VI. Informacja nt. zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza w trakcie stosowania i użytkowania W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. W trakcie składowania oraz eksploatacji nie wydzielają się żadne substancje, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt. VII. Substancje niebezpieczne Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i art. 33 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18. grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Rozporządzenie REACH). Wyroby nie zawierają innych zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych. Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wynosi: f 1 < 1.2; f 2 < 240 Bq/kg. W przypadku dalszej odsprzedaży belek nadprożowych (niezależnie od tego czy sprzedawany jest cały pakiet czy pojedyncza belka), kopię niniejszej Instrukcji, kopię Deklaracji właściwości użytkowych oraz kopię Informacji towarzyszącej oznakowaniu CE, należy dostarczyć odbiorcy. Aktualne wersje dokumentów można pobrać ze strony internetowej: uaktualniono: marzec 2017 Strona 13

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 INSTRUKCJA MONTAŻU BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 Strona 1 z 5 1. ZASTOSOWANIE Belki nadprożowe prefabrykowane GINTER L19 przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach. 2. DOPUSZCZALNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5.0 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U Opis i zastosowanie 5.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE dr inż. Monika Siewczyńska Odkształcalność współczesne mury mają mniejszą odkształcalność niż mury zabytkowe mury zabytkowe na zaprawie wapiennej mają do 5 razy większą odkształcalność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH 2.1. Przekrój belek żelbetowych prefabrykowanych "L 19" 2.2. Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 Spis treści PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 3 Normy 3 Przeznaczenie 3 Zalety stosowania płyt stropowych kanałowych 3 1. ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych

Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych ANB PROJEKT mgr inż. Andrzej Bociąga Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych grudzień, 2005 SPIS TREŚCI 1. Uwagi ogólne 2. Elementy nadproży zespolonych 2.1. Prefabrykaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Ceramiczno- -żelbetowy strop Porotherm 50 Produkt Wysokość Szerokość Długość Masa (kg) Porotherm 23/50 230 400 250 ok. 14 Porotherm 19/50 190 400 250 ok. 11 Porotherm

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE... 2.PUSTAKI STROPOWE... 3.BELKI STROPOWE... 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW 1.Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZETARGOWO-WYKONAWCZY

PROJEKT PRZETARGOWO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZETARGOWO-WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ PROJEKT WYKONANIA PRZEBIĆ W ŚCIANACH ORAZ PRZEBICIA W STROPIE branża-konstrukcje OBIEKT - GMACH WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz 3.7. Nadproża Dlaczego? Otwory okienne i drzwiowe w ścianach ograniczone są z boków ościeżami, a z góry nadprożem. Nadproże jest elementem konstrukcyjnym ściany, przenoszącym ciężar ściany znajdującej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków.  ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków www.uciechowski.com.pl ; biuro@uciechowski.com.pl ZAKŁAD PRODUKCYJNY Moszczanka 2a, 63-440 Raszków STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487 CPD 37/ZKP/11 wydany przez CEBET Warszawa dla belek stropowych. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487CPD117/ZKP/12

Bardziej szczegółowo

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm] Elementy stropów Płyty Kanałowe Stropowe Asortyment Szerokość Objętość [m3] Powierzchnia [m2] S - 240 x 90 0,273 2,16 683 120 0,340 2,88 850 150 0,448 3,60 1120 S - 270 x 90 0,337 2,43 843 120 0,395 3,24

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-Eck

Schöck Isokorb typu K-Eck 1. Warstwa (składający się z dwóch części: 1 warstwy i 2 warstwy) Spis treści Strona Ułożenie elementów/wskazówki 62 Tabele nośności 63-64 Ułożenie zbrojenia Schöck Isokorb typu K20-Eck-CV30 65 Ułożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 97 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...99 1.1. Przedmiot SST...99 1.2. Zakres stosowania...99 1.3. Określenia podstawowe...99

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom , DELTA PIOTR PAWLUCZUK

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom ,   DELTA PIOTR PAWLUCZUK D E L T A Piotr Pawluczuk ul. Legionowa 9A lok. 20, 15-281 Białystok tel. kom. 516 026 303, p.pawluczuk@deltaprojekt.pl, www.deltaprojekt.pl 1 08.2018 r. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

Płyty typu Filigran PF

Płyty typu Filigran PF Charakterystyka przekrojów podstawowych Przekrój * hp [mm] b [m] bk [mm] L [m] Fazowanie [mm] Ciężar własny [kg/m 2 ] PF 50 PF 60 PF 70 50 2,5 60 2,5 70 2,5 250 750 250 750 250 750 1 12 1 12 1 12 15x15

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie:

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Przekroje zbrojone z półką Belki wysokie Przypadek belek wysokich występuje gdy stosunek wysokości ściany powyżej otworu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA

ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA DOŻA Sp. J. ZASADY WYKONYWANIA STROPÓW ŻELBETOWYCH TERIVA 4,0/1 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm] Przykłady układania siatek płaskich i zaginanych Oferujemy: żużlobetonowe Stropy TERIVA Instrukcja montażu szalunkowe INFORMACJE OGÓLNE Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER

SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER SYSTEM PUSTAKÒW STROPOWYCH EDER BARDZO WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA TWÒJ PARTNER HANDLOWY Pustaki stropowe Idealne uzupełnienie ściany z cegieł W systemie stropów firmy EDER pustaki zaczepowe zawieszane są na belkach

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Dane ogólne. Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a Dobra

OPINIA TECHNICZNA. Dane ogólne. Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a Dobra OPINIA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra Projekt: Remont pomieszczeń sekretariatu i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Adres: Bezrzecze, ul.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne 1 Załącznik nr 2 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Obliczenie obciążeń zewnętrznych zmiennych 2 1. Obciążenie wiatrem Rodzaj: wiatr. Typ: zmienne. 1.1. Dach jednospadowy Charakterystyczne ciśnienie prędkości

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013

INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013 INSTUKCJA OBSŁUGI TERIVA 4,0/1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/PT/2013 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr: 1/BSK/2013 Zakład produkcyjny Beton: tel. (81) 460 80 96, 668 312 312 Prefabrykaty:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SILKA i YTONG System 20 cm PLUS - doskonałe połączenie

SILKA i YTONG System 20 cm PLUS - doskonałe połączenie Mini katalog produktów SILKA i YTONG System 20 cm PLUS - doskonałe połączenie Copyright by Xella Polska sp. z o.o. Warszawa 2010 Znaki SILKA i YTONG są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Prawa ochronne

Bardziej szczegółowo

Porotherm akcesoria i produkty uzupełniające. Rozwiązania ścienne

Porotherm akcesoria i produkty uzupełniające. Rozwiązania ścienne akcesoria i produkty uzupełniające Nadproża Pustaki wentylacyjne Stropy Kształtki wieńcowe 25 K P+W 25 3x1/3 P+W akcesoria i produkty uzupełniające Rozwiązania systemowe to oferta zapewniająca dopasowanie

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72 STROP TERIVA Strop między piętrowy - Teriva Widok ogólny stropu Teriva Obciążenia stałe: Materiał Ciężar konstrukcji Obliczenia Obciążenie charakterystyczne [kn/m 2 ] nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24

Bardziej szczegółowo

NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE

NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE NADPROŻA DO ROLET JURAND NADPROŻA STRUNOWE STROPY STRUNOWE JURAND Andrzej Parulski 83-050 Lublewo Gdańskie Wybickiego 43 tel. 605 068 176, 697 170 614 e-mail: jurand@nadproza.pl NADPROŻA CERAMICZNE JURAND

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu

Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu www.czamaninek.pl Akademia Czamaninek System stropowy Czamaninek 60/70 EU Instrukcja montażu INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU - Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE Strop Czamaninek jest gęsto-żebrowym prefabrykowanym

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09 STROPY 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 86 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 88 2. MATERIAŁY... 88 3. SPRZĘT. 89 4. TRANSPORT....89 5.

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD.  WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA. INFOLINIA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA. INFOLINIA R KOBUSZOWA Spółka Akcyjna STROP GĘSTOŻEBROWY SOBET KOBUSZOWA S.A. 36 KOBUSZOWA, ul. Kolejowa 10 email: sekretariat@solbetkolbuszowa.pl marketing@solbetkolbuszowa.com.pl tel.: 17 71 444, 17 73 970 fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty murowe ST 6 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 06 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW. Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW. Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK INSTRUKCJA MONTAŻU STROPÓW Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE AKADEMIA CZAMANINEK INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU - Informacje ogólne INFORMACJE OGÓLNE Strop Czamaninek jest gęsto-żebrowym prefabrykowanym stropem

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPS. Styropian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 2.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 2.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty murowe ST 2.0 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III. Koordynacja wymiarowa jest to... 2. Budynkiem nazywamy... 3. Budowla jest to... 4. Gazobetonu nie można stosować w... 5. Spoina wsporcza jest

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Tabela II.1 Nono nadproy zespolonych z belkami spronymi Leier Strong. Nonoci nadproy zespolonych w zalenoci od długoci belek

Tabela II.1 Nono nadproy zespolonych z belkami spronymi Leier Strong. Nonoci nadproy zespolonych w zalenoci od długoci belek Instrukcja montau, Dane techniczne oraz Informacja dotyczca zagroenia dla zdrowia i bezpieczestwa jakie wyrób stwarza podczas stosowania i uytkowania (Instrukcja) Niniejsza Instrukcja dotyczy belek nadproowych

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści

ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST... 2 1.4. Określenia podstawowe... 2

Bardziej szczegółowo