Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody"

Transkrypt

1 Nauka i technika 25 Rok VI Zeszyt 2(34) marzec kwiecień 2014 ISSN Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody Comparison the effectiveness and the viability of water filter pitchers Magdalena Gizińska Aneta Pytka Anna Skwarzyńska Agnieszka Micek Krzysztof Jóźwiakowski Michał Marzec Bożenna Sosnowska Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody wytwarzanych przez trzech różnych producentów. Przeprowadzone badania wykazały, że filtry dzbankowe charakteryzowały się stosunkowo niską skutecznością zatrzymywania chlorków, siarczanów i żelaza, oraz zmniejszania twardości ogólnej. Jednak nawet w 3 i 4 tygodniu badań w przefiltrowanych próbach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykazano jednak, że już po 3 tygodniach stosowania filtry dzbankowe do wody przestają spełniać swoją funkcję. Liczba drobnoustrojów mezofilnych w czwartym tygodniu ich stosowania na poziomie powyżej 50 jtk cm -3 wyklucza możliwość ich dłuższego wykorzystania. Słowa kluczowe: jakość wody, filtry dzbankowe, filtracja, węgiel aktywny Abstract The paper presents results of research on the effectiveness and the viability of water filter pitchers produced by three different manufacturers. The study showed that the filter pitchers were characterized by a relatively low efficiency of chlorides, sulfates and iron retention and total hardness reduction. However, even at 3 and 4 weeks of research in the filtered water samples, the maximum standards laid down in the Regulation of the Minister of Health, on the quality of water intended for human consumption were not exceeded. It has been shown, however, that after 3 weeks of use water filter pitchers no longer fulfill their function. Total mesophilic microorganisms in the fourth week of the application of above 50 cfu cm -3 excludes the possibility of their prolonged use. Key words: water quality, water filter pitchers, filtration, activated carbon 1. Wstęp Pogorszenie walorów użytkowych wody wodociągowej, czyli jej smaku, zapachu, barwy i stopnia twardości może być spowodowane wieloma czynnikami i często związane jest z samym procesem uzdatniania wody, bądź z jej transportem. Istnieje również wiele stereotypów dotyczących możliwości poprawienia jakości wody. W dość powszechnej opinii, zabiegiem dzięki któremu można to osiągnąć, jest gotowanie wody. Tymczasem, jeśli woda wodociągowa jest czysta bakteriologicznie, to gotowanie jej nie ma uzasadnienia, bowiem nie prowadzi chociażby do usunięcia śladowych ilości różnych związków chemicznych, które są w niej obecne, nie poprawia również smaku wody. Z obawy przed piciem wody z kranu, 57% Polaków do codziennej konsumpcji używa wody mineralnej [1]. Niektórzy wykorzystują wodę mineralną nawet do przygotowywania gorących napojów i potraw. Zawiera ona jednak większą ilość soli niż woda z kranu, dlatego kawa, herbata i niektóre posiłki przygotowane na jej bazie mogą być niesmaczne. Na dodatek, minerały w niej zawarte mogą być przyczyną powstawania osadów i kamienia. Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z 2007 i 2010 r. [2, 3]. Polskie przepisy dostosowane są do wymogów prawa unijnego i mają na celu zapewnienie pełnej ochrony zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia [4]. Woda, która trafia do gospodarstw domowych nie zawsze jest dobrej jakości. Dlatego

2 26 Nauka i technika w ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na możliwość dodatkowego uzdatniania wody wodociągowej. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. przez TNS OBOP wynika, że ponad 60% obywateli nie ma do niej zaufania i boi się ją pić bez przegotowania. Jednocześnie 11% mieszkańców Polski stosuje filtry, których zadaniem jest optymalizacja jej jakości [1]. Najprostszą i najtańszą metodą oczyszczania wody wodociągowej jest filtracja w filtrach dzbankowych. Ich stosowanie nie wymaga ingerencji w instalację wodociągową, bowiem nie są do niej podłączone. Oczyszczanie wody w filtrach dzbankowych polega na grawitacyjnym przepływie przez złoże filtracyjne składające się z węgla aktywnego, który potrafi zredukować osady z sieci wodociągowej i poprawić smak oraz zapach wody poprzez redukcję związków chloru. Filtry dzbankowe nie radzą sobie jednak z zatrzymywaniem wielu niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak benzen, toksafen, dichlorobenzen oraz mikroorganizmów [5]. Koszty zakupu dzbanków do filtracji wody są stosunkowo niewielkie, jednak ich eksploatacja wymaga większych nakładów, głównie na zakup wkładów filtracyjnych. Czas prawidłowej pracy filtra zależy od jakości wody przeznaczonej do filtrowania oraz jej ilości. Średnio, wynosi on około 1 miesiąca, co odpowiada ilości przefiltrowanej wody w zakresie 100 do 150 dm 3 [6]. Celem pracy jest analiza skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody wytwarzanych przez trzech różnych producentów. 2. Metodyka badań Do badań wykorzystano produkty trzech najpopularniejszych na rynku producentów filtrów dzbankowych do wody. Badane wkłady filtracyjne zawierały mieszankę wymiennika jonowego oraz węgla aktywnego. Badania skuteczności działania filtrów wykonywano przez trzy miesiące, w czterech cyklach powtórzeniowych. W każdym cyklu, trwającym 4 tygodnie wykorzystywano nowe wkłady filtracyjne. Pojedynczy cykl obejmował 5 serii analiz wód, wykonanych w odstępach jednotygodniowych, poczynając od momentu pierwszego zalania filtra. Każdorazowo do badań pobierano wodę przefiltrowaną przez dany filtr oraz surową wodę wodociągową, pochodzącą z kranu w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i dostarczaną z jednego z podziemnych ujęć wody MPWiK w Lublinie. W każdym cyklu badań (4 tygodnie), przez każdy z filtrów przefiltrowano średnio po 42 dm 3 wody. W wodzie przefiltrowanej i wodociągowej oznaczano wybrane parametry fizyczne (, przewodność, temperaturę) oraz chemiczne (zawartość siarczanów, chlorków, żelaza, twardość ogólną) i mikrobiologiczne (ogólną liczbę drobnoustrojów mezofilnych (OLD) oraz najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) bakterii z grupy coli. Analizy fizyczno-chemiczne wykonywano podczas całego okresu badań, a mikrobiologiczne w ostatnim cyklu badań (przez 5 tygodni). Analizy fizyczno-chemiczne wykonywano w Laboratorium Analityki Wód i Ścieków Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lublinie, a mikrobiologiczne w laboratorium Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności UP w Lublinie, według obowiązujących metod [7, 8, 9]. Na podstawie wyników badań z czterech cykli badawczych wyznaczono średnie wartości wskaźników jakości wody oraz ich odchylenia standardowe. Wyniki analiz odniesiono do Rozporządzeń Ministra Zdrowia z 2007 i 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [2, 3]. 3. Wyniki badań Wyniki badań jakości wody wodociągowej poddanej filtracji w trzech różnych filtrach dzbankowych na tle jakości wody nieprzefiltrowanej zestawiono w tab Pozwalają one na wyciągnięcie wstępnych wniosków odnośnie skuteczności działania najpopularniejszych na rynku filtrów do wody oraz ich przybliżonej żywotności. Trudno jednakże wytłumaczyć przebieg procesów, jakie następują w trakcie filtracji i powodują określone zmiany w składzie chemicznym wody z uwagi na brak podstawowych informacji na temat zawartości wkładu filtracyjnego, stanowiących tajemnicę handlową. Według danych producentów, wkłady wypełnione są mieszankami wymienników jonowych i węgla aktywnego w zróżnicowanych proporcjach, co wskazuje, że ich działanie opiera się przede wszystkim na procesach wymiany jonowej i adsorpcji. Pierwszy z nich polega na wiązaniu przez jonit jonów i cząsteczek zawartych w wodzie, przy jednoczesnym wydzieleniu do roztworu jonów nieszkodliwych, drugi na mniej lub bardziej trwałym wiązaniu składników wody na powierzchni adsorbentu [10]. Badania wskazują na dość ograniczony zakres działania stosowanych wkładów filtracyjnych i ich wpływ na eliminację z wody wybranych składników chemicznych. Z jednej strony jest to wynik stopniowego zmniejszenia zdolności wymiennej zastosowanych w filtrach jonitów i zdolności wiązania adsorbentów, z drugiej skutek procesów zachodzących w trakcie przepływu wody przez wkład filtracyjny. Stwierdzono stałą tendencję obniżania wody po przefiltrowaniu, dotyczy to przede wszystkim filtrów A i C (tab. 1, 3). W przypadku filtra B trend ten utrzymał się jedynie do drugiego tygodnia jego eksploatacji, po czym wartość po filtrze zaczęła nieznacznie przewyższać wartość stwierdzoną w wodzie pobranej bezpośrednio z wodociągu (tab. 2). Spadek może być wynikiem pojawienia się w roztworze produktów ubocznych wymiany jonowej, jaka zachodzi w trakcie przepływu wody przez filtr. Do produktów tych należą, powstające szczególnie podczas wymiany na kationitach kwaśnych, jony wodorowe. Ponadto, produktem wymiany chociażby jonów wapnia i magnezu na kationitach mogą być

3 Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody 27 Tab. 1. Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne wody wodociągowej przed (1) i po filtracji (2) w filtrze dzbankowym A x 6,46-7,05 5,92-6,80 6,93-7,12 5,87-6,19 6,84-7,01 6,13-6,90 6,90-7,03 6,39-6,52 6,92-7,06 6,61-6,65 x 15,70 16,03 16,57 17,07 19,47 20,07 18,13 20,70 15,70 16,70 s 2,25 1,95 1,01 0,67 5,37 5,40 6,64 4,62 2,12 0,57 x 643,80 342,70 670,40 357,00 684,40 504,87 583,80 500,90 629,00 809,00 s 103,11 54,97 91,28 21,93 78,11 140,93 138,25 80,94 161,22 217,79 x 263,57 0,00 330,87 26,07 376,43 99,17 330,03 130,97 376,20 172,40 s 53,81 0,00 10,46 17,35 42,58 40,51 38,81 54,58 9,48 26,16 x 36,25 37,85 36,40 42,45 40,17 38,03 46,57 42,50 53,75 57,45 s 4,88 0,49 4,81 2,76 5,07 5,73 10,80 4,71 19,02 13,93 x 162,67 92,67 147,67 107,67 137,67 115,00 151,00 132,00 151,50 134,00 s 18,50 3,06 10,60 9,45 15,14 3,00 1,73 4,36 2,12 5,66 x 0,21 0,08 0,13 0,10 0,19 0,09 0,18 0,08 0,16 0,09 s 0,09 0,02 0,05 0,03 0,06 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 Tab. 2. Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne wody wodociągowej przed (1) i po filtracji (2) w filtrze dzbankowym B x 6,54-6,95 6,28-7,01 6,90-7,16 6,12-7,23 6,77-7,26 5,75-6,92 6,94-7,10 6,81-7,30 7,02-7,20 6,55-7,80 x 16,00 16,07 16,43 16,63 19,33 20,17 20,0 20,23 16,30 16,45 s 1,51 2,72 1,00 1,27 5,78 5,29 4,97 4,50 0,57 0,92 x 678,07 446,4 667,23 481,0 686,77 482,97 695,90 579,90 623,50 527,00 s 108,51 155,73 96,52 107,22 70,07 149,47 65,86 119,35 157,68 134,35 x 398,07 23,79 349,87 127,57 369,93 186,67 359,90 247,87 358,45 239,65 s 90,17 4,31 21,20 132,78 50,97 158,93 44,46 103,95 15,20 189,01 x 34,25 32,95 25,93 40,60 32,60 37,13 38,97 38,63 59,75 51,10 s 6,15 4,31 22,46 4,1 11,31 8,08 10,32 6,37 20,86 9,48 x 142,67 113,67 156,00 125,67 125,00 120,00 151,33 144,67 158,50 140,50 s 13,50 8,33 17,06 20,40 18,19 11,00 3,06 15,31 13,44 16,26 x 0,15 0,07 0,11 0,15 0,22 0,08 0,09 0,11 0,13 0,19 s 0,05 0,03 0,02 0,13 0,21 0,06 0,02 0,07 0,01 0,17 Tab. 3. Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne wody wodociągowej przed (1) i po filtracji (2) w filtrze dzbankowym C x 6,90-6,95 6,37-7,11 6,87-7,14 6,05-6,67 6,95-7,27 6,20-6,84 6,97-7,21 6,20-6,67 7,00-7,01 6,65-6,67 x 17,47 16,93 19,40 20,47 19,40 20,47 19,93 20,97 16,55 17,15 s 1,40 2,75 5,59 5,52 5,59 5,52 5,00 4,57 1,77 1,20 x 653,80 585,1 669,83 465,47 669,83 465,47 688,97 458,50 602,50 585,00 s 66,71 138,61 57,04 78,40 57,04 78,40 74,88 86,02 197,28 91,92 x 357,0 0,00 348,93 110,97 348,93 110,97 405,47 142,53 393,35 161,05 s 36,68 0,00 10,92 54,05 10,92 54,05 36,57 67,94 26,94 21,57 x 44,00 34,50 34,50 37,23 34,50 37,23 45,10 41,80 54,95 51,40 s 9,76 0,71 12,77 6,36 12,77 6,36 8,58 9,36 12,66 13,58 x 146,67 107,00 145,33 78,67 145,33 78,67 160,00 123,33 156,50 135,50 s 17,93 38,0 15,14 68,16 15,14 68,16 13,45 12,34 6,36 3,54 x 0,20 0,08 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,19 0,15 s 0,13 0,01 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05 0,09 0,10 0,02

4 28 Nauka i technika dwutlenek węgla, lub kwasy, powodujące zakwaszenie roztworu [10]. Największą skuteczność analizowanych wkładów filtracyjnych w zakresie zmniejszania ogólnej zawartości jonów, której miarą jest przewodność właściwa zanotowano w początkowych fazach użytkowania. We wszystkich przypadkach istotne zmniejszenie przewodności na poziomie 30% miało miejsce w okresie pierwszych dwóch tygodni użytkowania wkładów. Potem spadek przewodności po przepływie przez filtry osiągał poziom w granicach kilkunastu procent. W przypadku filtra A, w IV tygodniu użytkowania zanotowano zwiększenie przewodności (tab. 1). Wśród składników powodujących wzrost przewodności właściwej roztworu są jony wapnia i magnezu, decydujące jednocześnie o twardości wody, jednej z ważniejszych jej cech użytkowych. Usunięcie twardości zachodzi głównie na drodze wymiany jonowej na kationitach. Wykazano, że zastosowane w doświadczeniach wkłady filtracyjne zapewniały wysoki stopień wiązania jonów wapnia i magnezu jedynie w pierwszym tygodniu użytkowania. W tym okresie stwierdzano niemal całkowitą (prawie 100%) eliminację składników odpowiedzialnych za twardość ogólną. W kolejnych tygodniach użytkowania filtrów ich skuteczność w zakresie zmniejszania twardości wyraźnie się obniżyła, do poziomu 50-60%. W przypadku wkładów filtrów A i C efektywność zmniejszania twardości na tym poziomie utrzymała się do końca cyklu badawczego, a w przypadku filtra B już w trzecim tygodniu użytkowania spadła ona do około 30% (tab. 2). Jony chlorkowe, podobnie jak jony wodorowe, to jony wymienne i wskazywane są jako potencjalne produkty uboczne wymiany jonowej. Teoretycznie więc ich zawartość w wodzie po zastosowaniu tej metody oczyszczania może nie ulec zmianie, a nawet wzrosnąć [10]. Potwierdzają to wyniki omawianych badań. Zastosowanie różnych filtrów nie przyniosło praktycznie żadnych efektów w zakresie zmniejszenia zawartości chlorków w wodzie w trakcie trwania poszczególnych cykli badawczych (tab. 1-3). Jony chlorkowe wykazują ponadto bardzo niski potencjał adsorpcji [11], przez co zastosowanie w mieszance wkładu filtracyjnego węgla aktywnego nie wpływa na poprawę sytuacji. W analizowanych filtrach stwierdzono stosunkowo niewielką skuteczność eliminacji siarczanów. W filtrze A malała ona regularnie z poziomu nieco ponad 40% po pierwszym zalaniu filtra do zaledwie 10% po 4 tygodniach użytkowania (tab. 1). W filtrze B skuteczność usuwania siarczanów była jeszcze niższa, oscylowała bowiem w granicach 5-20%. W przypadku filtra C jedynie po I i II tygodniu użytkowania eliminacja jonów siarczanowych przez wkład filtracyjny zbliżała się do granicy 50%, a w ostatnich tygodniach użytkowania spadła do nieco ponad 10% (tab. 3). Niewielka zdolność analizowanych filtrów w zakresie zatrzymywania jonów siarczanowych może wynikać z rodzaju jonitów zastosowanych w mieszance wkładu filtracyjnego i z ich zdolności jonowymiennych. Istnieje możliwość zastosowania w mieszance wkładu jonitów o niewielkim stopniu preferencji w stosunku do jonów siarczanowych, przez co wymianie podlegają inne jony znajdujące się w roztworze, zaś jony siarczanowe w nim pozostają. Ponadto, w przypadku wielu jonitów, mimo że jony siarczanowe podlegają wymianie, to po związaniu przez jonit mogą pełnić rolę jonów wymiennych, przez co ponownie trafiają do roztworu [10]. Proces zatrzymywania jonów żelaza w analizowanych filtrach przebiegał ze zróżnicowaną skutecznością. W przypadku filtra C była ona stosunkowo niewielka (w granicach kilku procent) już po I tygodniu użytkowania. W filtrze B w początkowej i końcowej fazie cykli badawczych (po I i IV tygodniu) stwierdzano nawet wzrost zawartości żelaza w wodzie po przefiltrowaniu (tab. 2). Najlepsze efekty zatrzymywania jonów żelaza zanotowano w przypadku filtra A, gdzie począwszy od II tygodnia do IV tygodnia badań skuteczność jego usuwania sięgała 40-50%. Analizując otrzymane wyniki badań warto zwrócić uwagę na wysoki potencjał adsorpcji żelaza, co może wskazywać na udział węgla aktywnego w procesie jego wiązania [11]. Węgiel aktywny katalizuje również proces utleniania żelaza, przyspieszając jego strącanie. Jednocześnie, dość wysoka zawartość żelaza w wodzie wodociągowej może destabilizować działanie niektórych jonitów, blokując ich grupy funkcyjne, czy kapilary i powodując tlenową degradację anionitów [10], co w konsekwencji może odbić się negatywnie na żywotności wkładów filtracyjnych. Wyniki analizy mikrobiologicznej wody przefiltrowanej przedstawiono w tab. 4. Liczbę drobnoustrojów w wodzie oznacza się poprzez hodowlę w temperaturach 36 ±2 C i/lub 22 ±2 C (odpowiednio bakterie mezofilne i psychrofilne). Większość bakterii psychrofilnych nie ma zdolności wzrostu w temperaturze 37 C, w związku z czym są one nieszkodliwe dla człowieka. Dlatego w niniejszej pracy skupiono się na oznaczeniu ogólnej liczby bakterii mezofilnych, potencjalnie szkodliwych dla człowieka. Analiza mikrobiologiczna wody wodociągowej wykazała, że była ona wolna od zanieczyszczeń bakteriami mezofilnymi. W trakcie stosowania filtrów może następować osadzanie Tab. 4. OLD ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych w wodzie po przefiltrowaniu Woda po filtrze OLD mezofilnych jtk cm -3 I zalanie Po I tyg. Po II tyg. Po III tyg. Po IV tyg. A <1 <1 <1 <1 <1 B <1 1,2 10 1,9 10 4,4 10 5,5 10 C <1 <1 <1 <1 1, Norma w wodzie do picia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia <50 <50 <50 <50 <50

5 Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody Reklama 29 się drobnoustrojów na filtrze, co stanowi potencjalne zagrożenie dla jakości wody filtrowanej. W przypadku filtra B już po tygodniu jego stosowania zaobserwowano obecność drobnoustrojów w wodzie przefiltrowanej i ilość tych bakterii stopniowo zwiększała się wraz z czasem eksploatacji. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia [2, 3] liczba mikroorganizmów rosnących w 37 C nie powinna przekraczać 50 jtk cm -3. Jednak z badań wynika, że liczebności bakterii mezofilnych w próbach pochodzących z filtrów B i C po 4 tygodniach stosowania były wyższe od dopuszczalnej normy wynosiły odpowiednio 5,5 10 i 1, jtk cm -3 (tab. 4). Uzyskane wyniki badań wskazują, że należałoby zalecić wymianę tych filtrów już po 3 tygodniach ich stosowania. W badanej wodzie surowej i po filtrach A, B i C w ciągu całego okresu badań nie stwierdzono zanieczyszczenia spowodowanego przez bakterie z grupy coli. Prezentowane wyniki badań wskazują, że żywotność wkładów filtracyjnych jest krótsza, niż wynika to z deklaracji producentów. Ich skuteczność na przestrzeni czterotygodniowego cyklu badań wyraźnie spadała w odniesieniu do niemal wszystkich analizowanych wskaźników jakości wody. Pomimo tego, nie zaobserwowano przekroczenia obowiązujących norm dotyczących wskaźników fizykochemicznych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2007 i 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [2, 3]. 4. Wnioski 1. Analizowane trzy filtry dzbankowe do wody charakteryzowały się stosunkowo niską skutecznością zatrzymywania chlorków, siarczanów i żelaza oraz pierwiastków odpowiedzialnych za twardość ogólną, jednak nawet w III i IV tygodniu badań w przefiltrowanych próbach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm określonych dla wskaźników fizyczno-chemicznych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 2. Skuteczność działania filtrów dzbankowych do wody wyraźnie spada w trakcie użytkowania, w tempie szybszym niż wskazują na to dane producentów. Już po 3-4 tygodniach stosowania przestają one spełniać swoje funkcje w zakresie zatrzymywania wybranych składników zawartych w wodzie wodociągowej. 3. Żywotność analizowanych filtrów odniesiona do objętości przefiltrowanej wody jest o około połowę mniejsza od deklarowanej przez producentów ( dm 3 ). 4. Za koniecznością częstszej wymiany wkładów filtracyjnych przemawia również potencjalne zagrożenie skażeniem mikrobiologicznym przefiltrowanej wody. Liczba drobnoustrojów mezofilnych w czwartym tygodniu stosowania filtrów dzbankowych do wody na poziomie powyżej 50 jtk cm -3 wyklucza możliwość ich dłuższego wykorzystania. 5. Literatura [1] Czy woda z kranu nadaje się do picia? Prawdy i mity o wodzie wodociągowej. Murator dom.pl pl/dzial-dedykowany/brita-smaczna- -i-czysta-woda/czy-woda-z-kranunadaje-sie-do-picia-prawdy-mity-owodzie-wodociagowej,572_ html?podglad=1 [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417). [3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010 r., nr 72, poz. 466). [4] Bochnia T., Siuta R.: Wyniki badań jakości wody w Polsce. Woda i my. Czasopismo MPWiK SA w Krakowie, 4-6, [5] Ekspert od wody. Filtrowanie filtrowaniu nie równe. filtrydodomu.pl/ekspert_od_wody/ filtrowanie_filtrowaniu_nierowne [6] Info-kuchnia. Dzbankowe filtry do wody. php?p_kod=248 [7] Hermanowicz W., Dojlido W., Koziorowski B., Zerbe J.: Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Arkady. Warszawa 1999, s [8] PN-75/C-04615/05. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie bakterii grupy coli metodą fermentacyjną probówkową. [9] PN-ISO 6222/99. Jakość wody. Oznaczanie żywych mikroorganizmów. Określanie ogólnej liczy kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego [10] Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa [11] Montgomery J. M.: Water treatment principles and design. Wiley and Sons Inc., Intersci. Public., New York mgr inż. Magdalena Gizińska mgr inż. Aneta Pytka mgr inż. Anna Skwarzyńska mgr inż. Agnieszka Micek dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski dr inż. Michał Marzec Uniwersytet Przyrodniczy w Lulinie Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dr inż. Bożena Sosnowska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego Firma KORDAB działa w Łodzi od 1991 roku. Należy do grupy kapitałowej S-GROUP lidera systemów GIS w krajach nadbałtyckich. Oferuje system GEOSECMA do zarządzania infrastrukturą techniczną. Nowoczesny, oparty na ArcGIS, spełnia on potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Nowatorsko rozwiązuje problemy związane z eksploatacją sieci, ułatwiając pracę w terenie i planowanie prac. Zapewnia skuteczną komunikację z usługobiorcami. Sprawdzony i bezpieczny, dostosowany do małych i dużych przedsiębiorstw.

OPTYMALIZACJA PROCESU UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ INFILTRACJI NA PRZYKŁADZIE ZUW W STARYM SĄCZU

OPTYMALIZACJA PROCESU UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ INFILTRACJI NA PRZYKŁADZIE ZUW W STARYM SĄCZU UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE SĄDECKIE WODOCIĄGI Sp. z o. o. dr hab. inż. Tomasz Bergel, mgr inż. Iwona Wiewiórska OPTYMALIZACJA PROCESU UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ INFILTRACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym.

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym. Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Środowiskowym. L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Badany obiekt woda woda do spożycia przez ludzi Badana cecha / metoda badawcza Barwa rzeczywista Zakres:

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zadania i struktura WSSE. Twardość wody a zdrowie człowieka

Zadania i struktura WSSE. Twardość wody a zdrowie człowieka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania i struktura WSSE Oferta badań Twardość wody a zdrowie człowieka Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Biologii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:

Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025: Zakres działalności Laboratorium Środowiskowego dla którego spełnione jest wymaganie normy PNEN IO/IEC 17025:201802 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Badany obiekt woda woda do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 15 marca 2019 r. Nazwa i adres AB 1633 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku i/lub siarkowodoru Te problemy często występują razem.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody Projekt Leonardo da Vinci Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3b Zmiękczanie wody Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3 Zmiękczanie wody 1 Treść Twardość

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań prowadzonych przez laboratorium - woda

Wykaz badań prowadzonych przez laboratorium - woda 1 Temperatura 0 50 0 C (pomiar bezpośredni) 2 Chlor wolny 0,03 2,00 mg/l 0,02 2,00 mg/l 3 Mętność 0,10-1000 NTU (metoda nefelometryczna) 4 Barwa 5-70 mg/l Pt (metoda wizualna) 5 Zapach (metoda organoleptyczna)

Bardziej szczegółowo

VI. ZMIĘKCZANIE WODY METODĄ JONOWYMIENNĄ

VI. ZMIĘKCZANIE WODY METODĄ JONOWYMIENNĄ I. ZMIĘKCZANIE WODY METODĄ JONOWYMIENNĄ LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1380 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1380 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 7 września 2018 r. AB 1099 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-1/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1633 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 24 listopada 2017 r. Nazwa i adres AB 1633

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę.

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody ZM-WORK25EC-A Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Związki żelaza i manganu są jedną z głównych przyczyn złego smaku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Costa. Wyjdź myśleniem poza butle. ZASTOSOWANIE: RESTAURACJE, KAWIARNIE, PUBY, BARY, STOŁÓWKI, GABINETY LEKARSKIE, itp.

Costa. Wyjdź myśleniem poza butle. ZASTOSOWANIE: RESTAURACJE, KAWIARNIE, PUBY, BARY, STOŁÓWKI, GABINETY LEKARSKIE, itp. Costa Wyjdź myśleniem poza butle ZASTOSOWANIE: RESTAURACJE, KAWIARNIE, PUBY, BARY, STOŁÓWKI, GABINETY LEKARSKIE, itp. Merlin - RO system System do uzdatniania wody marki Merlin jest skrajnie nowatorskim

Bardziej szczegółowo

JONIZATOR WODY ALKAICZNEJ

JONIZATOR WODY ALKAICZNEJ JONIZATOR WODY ALKAICZNEJ DOSKONAŁY 8 STOPNIOWY SYSTEM FILTRACJI 1. Co to jest jonizator alkaliczny AOK-909? Jonizator alkaiczny AOK to jonizator zmineralizowanej wody alkalicznej, który oczyszcza i zamienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 04772/ZL/19

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 04772/ZL/19 CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 617

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 617 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 617 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB 617 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 18 maja 2018 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Technologia oczyszczania wód Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC-2-211-OS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Ochrona środowiska w energetyce

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ i HIGIENA ZMIĘKCZACZA czy wystarczy sama regeneracja dla utrzymania czystości, wydajności i higieny zmiękczacza?

WYDAJNOŚĆ i HIGIENA ZMIĘKCZACZA czy wystarczy sama regeneracja dla utrzymania czystości, wydajności i higieny zmiękczacza? WYDAJNOŚĆ i HIGIENA ZMIĘKCZACZA czy wystarczy sama regeneracja dla utrzymania czystości, wydajności i higieny zmiękczacza? Regeneracja zmiękczacza Regeneracja zmiękczacza Zmiękczacze w wersji podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Profil kształcenia: ogólnoakademicki Technologie wody i ścieków Water and wastewater

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 11 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 1214 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Karbonowy filtr sorpcyjny K870

Karbonowy filtr sorpcyjny K870 Karbonowy filtr sorpcyjny K870 Karbonowy filtr sorpcyjny K870 posiada szeroki zakres zastosowań. Może działać w systemach odwróconej osmozy (mechaniczne i chemiczne czyszczenie), jako główny lub dodatkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh Stacje uzdatniania wody Aquahome, Aquacarbon, Aquamix Twarda woda Jaka twardość wody? Twardość wody jest parametrem określającym stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres LABSTAR MATEUSZ

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

ANNA NOWACKA, MARIA WŁODARCZYK-MAKUŁA, BARTŁOMIEJ MACHERZYŃSKI *

ANNA NOWACKA, MARIA WŁODARCZYK-MAKUŁA, BARTŁOMIEJ MACHERZYŃSKI * UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 145 Nr 25 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2012 ANNA NOWACKA, MARIA WŁODARCZYK-MAKUŁA, BARTŁOMIEJ MACHERZYŃSKI * ZMIANY STĘŻENIA AZOTU AMONOWEGO I AZOTANOWEGO PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r.

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 388 urządzeń wodociągowych (2 więcej, niż w roku

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Na terenie Gminy Trzyciąż działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). W rejonie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 996 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 28 lutego 2018 r. Nazwa i adres AB 996 WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH WYMIANA JONOWA

PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH WYMIANA JONOWA KIiChŚ PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGIACH ŚRODOWISKOWYCH Ćwiczenie nr 2 WYMIANA JONOWA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest określenie roboczej zdolności wymiennej jonitu na podstawie eksperymentalnie wyznaczonej

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Określanie klasy czystości wody na podstawie wybranych badań fizyko chemicznych

Określanie klasy czystości wody na podstawie wybranych badań fizyko chemicznych Scenariusz lekcji Określanie klasy czystości wody na podstawie wybranych badań fizyko chemicznych z wykorzystaniem elementów projektu Opracowanie: Barbara Suchecka Uwagi dotyczące lekcji Lekcja zaplanowana

Bardziej szczegółowo

WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY 5 MIKRONÓW FMP5

WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY 5 MIKRONÓW FMP5 2 SPIS TREŚCI 1. ZANIM ZAINSTALUJECIE MOLEKULARNY SYSTEM FILTRACJI 4 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 4 3. JAK DZIAŁA MOLEKULARNY SYSTEM FILTRACJI? 5 4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU FILTRACJI 7 5.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ

MIASTO I GMINA STRUMIEŃ MIASTO I GMINA STRUMIEŃ Gmina zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez jeden wodociąg publiczny (ujecie powierzchniowe). W gminie z wody wodociągowej w 2012r. korzystało w obszarze miejskim około 90%

Bardziej szczegółowo

Zapewnij pracownikom i klientom najwyższej jakości wodę Dystrybutor wody jest nowoczesnym i praktycznym urządzeniem do wody zimnej, gorącej oraz wody w temperaturze pokojowej. Perfekcyjne rozwiązanie dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA WÓD SUROWYCH, PITNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, CHŁODNICZYCH, ZDEMINERALIZOWANYCH KONDENSATÓW ŚCIEKÓW KONTROLI PROCESÓW UZDATNIANIA WÓD Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Teren Gminy Trzyciąż zaopatrywany był w 2014 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Bardziej szczegółowo