Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora PCPR w Świdniku z dn r. Dział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora PCPR w Świdniku z dn r. Dział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Dyrektora PCPR w Świdniku z dn r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika Dział I Postanowienia ogólne 1 Udzielanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych, tj. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz z późn. zm.). 2 Podziału środków PFRON na poszczególne zadania, określone w 1, przyznanych Powiatowi Świdnickiemu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), dokonuje w danym roku kalendarzowym Rada Powiatu w Świdniku w drodze uchwały, po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych w Świdniku. 3 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadań, o których mowa w 1, jest złożenie w Punkcie kancelaryjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku kompletnego

2 wniosku o udzielenie dofinansowania, którego wzór określa niniejsza procedura, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, przewidzianymi w danym wniosku. Wniosek, o którym mowa w 3, można złożyć w każdym czasie. 4 5 Ocena wniosków o udzielenie dofinansowania jest dwuetapowa. W pierwszym etapie oceny formalnej wniosku dokonuje pracownik odpowiedzialny za obsługę kancelaryjną PCPR w Świdniku. W drugim etapie wniosek oceniany jest przez referenta sprawy, a w przypadku wniosku o udzielenie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownika socjalnego Referent sprawy prowadzi ewidencję (rejestr) wniosków o udzielenie dofinansowania w danym roku kalendarzowym. 2. Ewidencja prowadzona jest oddzielnie dla poszczególnych zadań, o których mowa w Ewidencja, o której mowa w pkt 1, zawiera co najmniej: a. znak sprawy; b. datę wpływu wniosku; c. informację o stopniu i rodzaju niepełnosprawności Wnioskodawcy, a przypadku wniosków o dofinansowanie: I. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - także informację, czy Wnioskodawca jest osobą w wieku lat uczącą się i niepracującą, II. usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika także informację, czy Wnioskodawca jest osobą uczącą się lub osobą w wieku aktywności zawodowej zamieszkującą samotnie; d. informację, czy Wnioskodawca korzystał z dofinansowania do danego zadania w ubiegłym roku kalendarzowym, a w przypadku wniosku o udzielenie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, także informację, czy Wnioskodawca ubiegał się o udzielenie dofinansowania do zaopatrzenia w dany przedmiot/środek w roku ubiegłym; e. ilość uzyskanych punktów przyznanych zgodnie ze skalą punktową, o której mowa w 33 - w przypadku wniosków o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 4. Ewidencja może być prowadzona przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego. 5. Ewidencja aktualizowana jest na bieżąco w miarę napływu kolejnych wniosków o udzielenie dofinansowania, nie później niż w ciągu 5 dni od wpływu danego wniosku. 7 Wnioski o udzielenie dofinansowania w danym roku kalendarzowym rozpatrywane są najwcześniej od dnia podjęcia przez Radę Powiatu w Świdniku uchwały, o której mowa w 2. 2

3 8 Decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania ze środków PFRON podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, po zapoznaniu się z opinią Kierownika Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR oraz Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku, gdy komisja taka została powołana. 9 Osoba, która nie uzyskała dofinansowania do danego zadania z powodu braku wystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w danym roku kalendarzowym, może je uzyskać w tym samym roku bez konieczności składania nowego wniosku, o ile Powiat Świdnicki w Świdniku uzyska na ten cel dodatkowe środki. 10 W celu ponownego ubiegania się o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na to samo zadanie w kolejnym roku kalendarzowym, wymagane jest złożenie nowego wniosku. Dział II Zasady przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 11 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w danym roku kalendarzowym udzielane jest w kolejności odpowiednio: 1. osobom niepełnosprawnym, które nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku ubiegłym, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności; 2. osobom niepełnosprawnym, które korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku ubiegłym, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności; 3. osobom niepełnosprawnym, które nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku ubiegłym, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, z wyłączeniem osób w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących; 4. osobom niepełnosprawnym, które korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku ubiegłym, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, z wyłączeniem osób w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących. 3

4 12 Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w art. 10e pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoba złoży o to pisemny wniosek uzasadniony trudną sytuacją materialną lub losową (tj. zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna), wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie opisanej we wniosku sytuacji. 13 Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może zostać podwyższone, jeżeli osoba złoży o to pisemny wniosek uzasadniony szczególnie trudną sytuacją życiową (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie), wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie opisanej we wniosku sytuacji. 14 W przypadku przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku wraz z informacją o udzieleniu dofinansowania doręcza Wnioskodawcy obowiązujące wzory Informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego oraz Oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, wraz z pisemnym pouczeniem o terminach ich dostarczenia do PCPR w Świdniku. 15 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby pełnoletniej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 16 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnoletniej oraz osoby pełnoletniej, w imieniu której występuje kurator, opiekun prawny lub pełnomocnik, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 17 Wzór wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 4

5 Dział III Zasady przyznawania dofinansowań do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 18 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w danym roku kalendarzowym udzielane jest w kolejności odpowiednio: 1. osobom niepełnosprawnym, które złożyły wniosek o udzielenie dofinansowania do zaopatrzenia w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy w roku ubiegłym, a które nie uzyskały dofinansowania z powodu braku wystarczającej ilości środków PFRON przeznaczonych na to zadanie w danym roku kalendarzowym pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w ten sam przedmiot lub środek w roku bieżącym; 2. osobom niepełnosprawnym ubiegającym się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, oraz osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia; 3. osobom niepełnosprawnym ubiegającym się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, oraz osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia; 4. osobom niepełnosprawnym ubiegającym się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne; 5. osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, ubiegającym się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 19 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być udzielane na przedmioty i środki zakupione nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, pod warunkiem posiadania w dniu dokonania zakupu danego środka / przedmiotu ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego W przypadku przyznania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, referent sprawy pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę o konieczności stawienia się w siedzibie PCPR w Świdniku w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia, w celu podpisania umowy. 2. Niestawienie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 1, rozumiane jest jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania, o czym referent sprawy poucza Wnioskodawcę. 5

6 21 Jeżeli dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostało przyznane osobie niezdolnej do przemieszczania się, to, na jej wniosek, dwóch pracowników PCPR w Świdniku udaje się do miejsca jej zamieszkania celem podpisania umowy. Nie stosuje się wówczas procedury określonej w 20 pkt Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoby pełnoletniej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 23 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoby niepełnoletniej oraz osoby pełnoletniej, w imieniu której występuje kurator, opiekun prawny lub pełnomocnik, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 24 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby pełnoletniej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury. 25 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby niepełnoletniej oraz osoby pełnoletniej, w imieniu której występuje kurator, opiekun prawny lub pełnomocnik, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury. 26 Wzór zaświadczenia lekarza o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury. 27 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury. 6

7 Dział IV Zasady przyznawania dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 28 Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia. 29 Referent sprawy wraz z inspektorem nadzoru budowlanego przeprowadza oględziny miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ubiegającej się o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Z oględzin sporządza się protokół oraz dokumentację fotograficzną. 30 W przypadku braku środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, referent sprawy może nie przeprowadzać oględzin, o których mowa w Niezwłocznie po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w 2, Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR zwołuje posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON, powołanej przez Dyrektora PCPR w Świdniku, mające na celu ocenę zasadności przyznania dofinansowania do likwidacji barier wskazanych w danym wniosku, oraz ustalenie kolejności jego przyznawania. 2. Posiedzenie Komisji, o którym mowa w pkt 1, zwoływane jest również w przypadku pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 32 Podziału środków na dofinansowanie likwidacji poszczególnych barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dokonuje Dyrektor PCPR w Świdniku po zasięgnięciu opinii Komisji, o której mowa w 31 pkt Do oceny wniosków o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w danym roku kalendarzowym, stosuje się pomocniczo skalę punktową. Skala punktowa określona jest w Karcie oceny wniosku o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej procedury. 7

8 34 Z posiedzenia, o którym mowa w 31, sporządza się protokół. 35 W przypadku, jeżeli w danym roku kalendarzowym nie przewidziano środków finansowych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR odstępuje od zwołania posiedzeń Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych W przypadku przyznania osobie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych, referent sprawy pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę o konieczności stawienia się w siedzibie PCPR w Świdniku w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia, w celu podpisania umowy. 2. Niestawienie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie rozumiane jest jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania, o czym referent sprawy poucza Wnioskodawcę. 37 Jeżeli dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych zostało przyznane osobie niezdolnej do przemieszczania się, to, na jej wniosek, dwóch pracowników PCPR w Świdniku udaje się do miejsca jej zamieszkania celem podpisania umowy. Nie stosuje się wówczas procedury określonej w 36 pkt W przypadku, jeżeli dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych objęto przedmiot lub usługę, dla których Dyrektor PCPR w Świdniku nie określił kwoty dofinansowania w drodze zarządzenia, o którym mowa w 53, referent sprawy zawiadamia Wnioskodawcę o konieczności dostarczenia: 1. dwóch ofert na dany przedmiot lub usługę od dwóch różnych sprzedawców / usługodawców, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia w przypadku dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych; 2. kosztorysu opisującego zakres prac, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, wybraną przez Wnioskodawcę i na koszt Wnioskodawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. Niedostarczenie przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, rozumiane jest jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania, o czym referent sprawy poucza Wnioskodawcę. 8

9 39 Prace mające na celu likwidację barier architektonicznych zlecane są przez Wnioskodawcę wybranemu przez niego wykonawcy. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za działania wykonawcy związane z zakresem rzeczowym likwidacji barier. 40 O zakończeniu prac w ramach likwidacji barier architektonicznych Wnioskodawca zawiadamia PCPR w Świdniku. 41 Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w 40, referent sprawy wraz z inspektorem nadzoru budowlanego dokonują oględzin prac wykonanych w ramach likwidacji barier architektonicznych w celu sprawdzenia ich zgodności z zawartą umową. Z oględzin sporządza się protokół oraz dokumentację fotograficzną. 42 W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanych prac w ramach likwidacji barier architektonicznych z zawartą umową, referent sprawy po konsultacji z inspektorem nadzoru budowlanego wyznacza termin do usunięcia stwierdzonych niezgodności, pouczając jednocześnie Wnioskodawcę, że ich nieusunięcie rozumiane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy i skutkować będzie niewypłaceniem dofinansowania. 43 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osoby pełnoletniej stanowi załącznik nr 11 do niniejszej procedury. 44 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osoby niepełnoletniej oraz osoby pełnoletniej, w imieniu której występuje kurator, opiekun prawny lub pełnomocnik, stanowi załącznik nr 12 do niniejszej procedury. 45 Wzór zaświadczenia lekarza o potrzebie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, stanowi załącznik nr 13 do niniejszej procedury. 9

10 Dział V Zasady przyznawania dofinansowań do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika 46 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w danym roku kalendarzowym udzielane jest w kolejności odpowiednio: 1. osobom niepełnosprawnym uczącym się oraz osobom w wieku aktywności zawodowej zamieszkującym samotnie, niezależnie od stopnia niepełnosprawności; 2. osobom niepełnosprawnym, które nie zaliczają się do kategorii osób określonych w pkt 1, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, oraz osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia; 3. osobom niepełnosprawnym, które nie zaliczają się do kategorii osób określonych w pkt 1, a które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. 47 Dofinansowanie nie może obejmować usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, świadczonych w organach administracji publicznej. 48 Dofinansowaniem ze środków PFRON można objąć jedynie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, który jest wpisany do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, prowadzonego przez właściwego wojewodę. 49 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika osobie pełnoletniej stanowi załącznik nr 14 do niniejszej procedury. 50 Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika osobie niepełnoletniej oraz osobie pełnoletniej, w imieniu której występuje kurator, opiekun prawny lub pełnomocnik, stanowi załącznik nr 15 do niniejszej procedury. 51 Wzór zaświadczenia lekarza o potrzebie korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury 10

11 Dział VI Postanowienia końcowe 52 Dyrektor PCPR w Świdniku może, w drodze zarządzenia, wprowadzić dodatkowe kryteria oceny wniosków i/lub kolejności przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do poszczególnych zadań określonych w Dyrektor PCPR w Świdniku może, w drodze zarządzenia, określić wysokość dofinansowania ze środków PFRON do poszczególnych przedmiotów lub usług nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach dofinansowania ze środków PFRON do zadań określonych w 1. 11

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest:

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest: Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU I. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNISIE REHABILITACYJNYM ( art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/319/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Załącznik nr 2 do Uchwały 101/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A N R XXIX/189/17. Rady Powiatu Gryfickiego. z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A N R XXIX/189/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz

PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz KARTA OPISU USŁUGI PCPR/3/2015/1 Stan na dzień 13.01.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 3 26 200 Końskie tel. (41) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Jednym z zadań realizowanych przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji społecznej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych jest udzielanie dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 /2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 3 /2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 3 /2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia w 2013 roku procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,

zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, Załącznik do Zarządzenia Nr 3/204 z dnia27 lutego 204r. Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW przez pracowników PCPR w Janowie Lubelskim zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna) . Pieczątka wpływu PCPR Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej Ą ó Ą Ł ń ś ó ł ó ł ł ó ł ó ą ń ł ń ż ś ó ńń ó ą ć ś ó ń ó ł ą ł ó ą ł ł ą ą łł ę ę ń ś ó ł ó ł ą Ńą Ą Ą ę ń ł Ę ę Załącznik do Uchwały Nr 148/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Nr sprawy:... 1. Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię PESEL Kod Ulica i numer NIP Miejscowość Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE NR 36/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wydanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 2/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania w 2014 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 27 marca 2015 r. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku UCHWAŁA NR XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR LII 332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r.

UCHW ALA NR LII 332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. UCHW ALA NR LII 332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2017 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2017 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2017 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA

AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA Załącznik do Uchwały nr 164/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 3 czerwca 2015r. Procedury realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA 1 1. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu

Bardziej szczegółowo

NR XXXVII/243/2017. z dnia 31 sierpnia 2017r.

NR XXXVII/243/2017. z dnia 31 sierpnia 2017r. UCHWALA NR XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/201l2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora PCPR z dnia 02.01.2018r. Procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE PCR-III.TR.8370...../... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

... pieczęć wpływu i podpis pracownika PCPR

... pieczęć wpływu i podpis pracownika PCPR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNIKU UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 6, 21-040 ŚWIDNIK TELEFON / FAX 81 751 54 32 e-mail: KANCELARIA@PCPR-SWIDNIK.PL WWW.PCPR-SWIDNIK.PL WYPEŁNIA PCPR...... pieczęć wpływu

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Zasady zostały opracowane na podstawie: 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 2017r. Procedury realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA

Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 2017r. Procedury realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 2017r. Procedury realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD ŁĘCZNA 1 1. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu Aktywny samorząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/20l/20l7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 20l7r.

UCHWAŁA NR XXXII/20l/20l7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 20l7r. UCHWAŁA NR XXXII/20l/20l7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 20l7r. W sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych przypadających na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/256/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/256/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/256/16 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE NR 35/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 6 GRUDNIA 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku Uchwała Nr 60/117/2016 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura. W roku 2015 przyjmuje się następujące procedury przyznawania dofinansowań:

Procedura. W roku 2015 przyjmuje się następujące procedury przyznawania dofinansowań: Załącznik Do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora PCPR w Białej Podlaskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. Procedura postępowania w sprawie zasad i wysokości zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 2018r. Procedury realizacji pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD 2018 ŁĘCZNA 1 1. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu Aktywny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

REGULAMIN. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załącznik do Zarządzenia Nr 10/3/2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 30.03.2017 r. REGULAMIN RAMOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym . Pieczątka wpływu PCPR Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok

Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok Uchwała Nr 7 /23/ 2019 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 stycznia 2019 rok w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr DKPiO.013.10.2014 r. z dnia 27.03.2014 r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań

Bardziej szczegółowo

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pola zacienione wypełnia PCPR I. Wniosek składany jest rubryce)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE: czasowe do dnia..., na stałe I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY (osoba niepełnosprawna) Adres zamieszkania: ul...nr domu...m...

ORZECZENIE: czasowe do dnia..., na stałe I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY (osoba niepełnosprawna) Adres zamieszkania: ul...nr domu...m... . Pieczątka wpływu PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail Data wpływu wniosku do PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4418...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji społecznej, których celem jest wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji społecznej, których celem jest wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych ebifron Źródło: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-12014-abc-osoby-n/243,zadania-realizowane-przez-samorzad-powi ATOWY-w-ramach-rehabilitacji-spolecznej-k.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) Dz.U.2002.96.861 2003.06.20 zm. Dz.U.2003.100.930 1 2008.01.24 zm. Dz.U.2008.3.15 1 2009.04.03 zm. Dz.U.2009.44.360 1 2012.05.29 zm. Dz.U.2012.600 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi: tłumacza języka migowego, tłumacza - przewodnika

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi: tłumacza języka migowego, tłumacza - przewodnika . Pieczątka wpływu PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi: tłumacza języka migowego, tłumacza - przewodnika ORZECZENIE: czasowe do dnia...,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem Załącznik do zarządzenia nr DKPiO.013.10.2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17.03.2017 r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NOWOSOLSKI W 2015 ROKU:

I. MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NOWOSOLSKI W 2015 ROKU: Zasady składania, rozpatrywania, realizowania oraz rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aktywny samorząd realizowanego w Powiecie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku numer wniosku, rok złożenia wniosku WNIOSEK

Data wpływu wniosku numer wniosku, rok złożenia wniosku WNIOSEK Data wpływu wniosku /. numer wniosku, rok złożenia wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osobie niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2011 r. projekt w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 808/13 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej INFORMACJA dotycząca dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 560/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Miejskim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Pieczątka wpływu PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier: technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych w miejscu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

IMIĘ... NAZWISKO ULICA...NR DOMU...NR MIESZKANIA... PLANOWANY TERMIN UCZESTNICTWA U TURNUSIE...

IMIĘ... NAZWISKO ULICA...NR DOMU...NR MIESZKANIA... PLANOWANY TERMIN UCZESTNICTWA U TURNUSIE... Numer sprawy WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania*

Imię i Nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości Adres zamieszkania* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr sprawy RSN.700.........2017 Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618 18 70, fax. 32 618 18 69 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

... pieczątka wpływu PCPR

... pieczątka wpływu PCPR ... pieczątka wpływu PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ORZECZENIE: czasowe do

Bardziej szczegółowo

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok Piła, styczeń 2014 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXX/424 /2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2013 r. SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Sopot, 2013 I. Wstęp Według danych

Bardziej szczegółowo

Lubin, ul. Składowa 3

Lubin, ul. Składowa 3 nr wniosku DR.507. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 07.05.2012 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*:...

Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*:... Wniosek nr o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR)

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO TR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo