ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ŚREDNIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT POTASSIUM AND NITRO- GEN FERTILIZATION ON THE PLANT YIELD AND MEDIUM SOIL PROPERTIES Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Department of Plant Nutrition, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Doświadczenie wazonowe przeprowadzono na glinie lekkej zawierającej 22% części spławialnych. Gleba miała odczyn lekko kwaśny (ph 6,1), wysoką zawartość potasu rozpuszczalnego (190 mg K kg -1 gleby), bardzo wysoką fosforu (122 mg P kg -1 gleby) i średnią magnezu (68 mg Mg kg -1 gleby). Roślinami testowanymi były gorczyca biała uprawiana w plonie głównym i kukurydza w poplonie. W doświadczeniu zastosowano dwa poziomy nawożenia azotem 0,75g (N 1 ) i 1,5g (N 2 ) na wazon. W ramach każdej dawki azotu nawożono wzrastającymi dawkami potasu K 1 (0,5 g), K 2 (1,25 g) i K 3 (2,0 g) na wazon. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że największa dawka potasu obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem. Druga dawka azotu N 2 zwiększyła znacząco plony testowanych roślin. Dawki potasu zmniejszały zawartości magnezu w kukurydzy uprawianej na obu poziomach nawożenia azotem. Nawożenie potasem zwiększyło zawartość potasu w glebie w formie rozpuszczalnej w wodzie i wymiennej oraz rozszerzyło stosunek równoważnikowy K:Mg. SŁOWA KLUCZOWE: doświadczenie wazonowe, nawożenie potasem, nawożenie azotem, gorczyca biała, kukurydza, pobranie K, N, Mg, formy rozpuszczalne K i Mg WSTĘP Nawożenie azotem i potasem ma znaczący wpływ na wielkość i jakość plonów roślin uprawnych. Wzajemne relacje pomiędzy tymi pierwiastkami wpływają na skład chemiczny roślin oraz właściwości gleb [Dechnik i wsp., 1993; Mercik i wsp., 1976;

2 222 Kulczycki, Karoń, 2001]. Celem przeprowadzonego doświadczenia wazonowego było określenie wpływu nawożenia różnymi dawkami azotu i potasu na plon roślin oraz właściwości gleby średniej. MATERIAŁ I METODY Doświadczenie nawozowe przeprowadzono w wazonach typu Wagnera o pojemności 9 kg gleby. Podłożem użytym w doświadczeniu była glina lekka zawierająca 22% części spławialnych. Gleba miała odczyn lekko kwaśny (ph 6,1), wysoką zawartość potasu rozpuszczalnego (190 mg K kg -1 gleby), bardzo wysoką fosforu (122 mg P kg -1 gleby) i średnią magnezu (68 mg Mg kg -1 gleby). Roślinami testowanymi była gorczyca biała w plonie głównym oraz kukurydza uprawiana w poplonie. Gorczycę zebrano w fazie kwitnienia, a kukurydzę w fazie 11 liścia rozwiniętego. Nawożenie azotem i potasem zastosowano według jednakowego schematu, w obrębie dwóch poziomów nawożenia azotem 0,75 g (N 1 ) i 1,5 g (N 2 ) stosowano nawożenie potasem w ilościach K 1 (0,5 g), K 2 (1,25 g) i K 3 (2,0 g) oraz uwzględniono obiekt, na którym nie zastosowano potasu K 0. Azot wysiano w postaci azotanu amonu (½ dawki przedsiewnie i ½ dawki pogłównie), potas przedsiewnie w postaci KCl. Magnez w ilości 0,3 g Mg na wazon zastosowano przedsiewnie. Nawożenie mikroelementami (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) zastosowano w ilościach standardowo używanymi w doświadczeniach wazonowych. W glebach pobranych po sprzęcie kukurydzy oznaczono; skład mechaniczny, ph w 1 mol KCl dm -3, N og. metodą Kjeldahla, C org. metodą Westerhoffa, zawartość rozpuszczalnych form K i P metodą Egnera-Riehma oraz Mg metodą Schachtschabela. Materiał roślinny mineralizowano na mokro w stężonym kwasie siarkowym, uzyskując roztwór podstawowy, w którym oznaczono: fosfor metodą wanado-molibdenową, potas i wapń metodą fotometrii płomieniowej, magnez metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej, natomiast azot ogólny metodą Kjeldahla. WYNIKI I DYSKUSJA Większa dawka azotu N 1,5 g zwiększyła znacząco plony testowanych roślin w porównaniu do niższego poziomu nawożenia azotem N 0,75 g (tab. 1). Największa dawka potasu (K 2 g) obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem. Największy plon badanych roślin uzyskano na poziomie nawożenia azotem N 0,75 g na dawce K 1,25 g, natomiast na wyższym poziomie nawożenia azotem N 1,5 g wystarczyła dawka K 0,5 g do uzyskania maksymalnego plonu. Drugi poziom nawożenia azotem wpłynął na wzrost zawartości w gorczycy azotu, potasu magnezu i wapnia, natomiast zawartość fosforu nie uległa zmianie (tab. 2). Następczy wpływ większej dawki azotu N 1,5 g na zawartość makroelementów w kukurydzy uwidocznił się wzrostem zawartości azotu, magnezu i wapnia, natomiast zmniejszyła się zawartość potasu i fosforu. Pod wpływem nawożenia potasem zawartość tego składnika w gorczycy i kukurydzy wzrastała. Dawki potasu wpłynęły na zmniejszenie zawartości magnezu w badanych roślinach na obu poziomach nawożenia azotem.

3 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem 223 Tabela 1 Table 1 Średnie plony suchej masy gorczycy białej i kukurydzy uzyskane na glebie średniej [g z wazonu] Mean yields DM of white mustard and maize grown on medium soil [g from a pot] I czynnik; nawożenie azotem I factor; nitrogen fertilization II czynnik; nawożenie potasem II factor; potassium fertilization Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K 40,7 51,0 K 1-0,5g 41,4 51,0 K 2-1,25g 42,0 56,8 K 3-2,0g 40,7 55,4 K 0 -bez K 43,1 56,9 K 1-0,5g 45,3 59,1 K 2-1,25g 42,6 57,0 K 3-2,0g 40,3 46,6 Średnia dla dawek azotu 41,2 53,5 Mean for dose nitrogen 42,8 54,9 K 0 -bez K 41,9 53,9 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 43,3 55,0 Mean for dose potassium K 2-1,25g 42,3 56,9 K 3-2,0g 40,5 51,0 NIR 0,05 ; LSD 0,05 I dla nawożenia azotem for nitrogen fertilization I-0,82 I-2,94 II dla nawożenia potasem for potassium fertilization II-1,16 II-4,16 I/II interakcja interaction I/II-1,65 I/II-5,88 Tabela 2 Table 2 Zawartości makroskładników w gorczycy i kukurydzy uprawianych na glebie średniej (g kg -1 s.m.) Macronutrient contents in white mustard and maize to cultivate on medium soil (g kg -1 DM) I czynnik; nawożenie azotem I factor; nitrogen fertilization II czynnik; nawożenie potasem II factor; potassium fertilization N K Mg Ca P Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard K 0 -bez K 27,7 38,2 3,2 13,4 4,2 K 1-0,5g 27,9 41,5 3,1 13,5 4,2 K 2-1,25g 27,5 43,3 2,8 13,7 4,0 K -2,0g 3 28,1 45,5 2,8 13,5 4,0 K 0 -bez K 36,3 37,5 3,4 14,0 4,3 K 1-0,5g 36,4 41,8 3,3 14,8 4,1 K 2-1,25g 36,4 46,9 3,2 14,7 4,0 K 3-2,0g 36,7 48,8 3,1 14,2 4,0 Średnia dla dawek azotu 27,8 42,1 3,0 13,5 4,1 Mean for dose nitrogen 36,5 43,8 3,3 14,4 4,1 K 0 -bez K 32,0 37,9 3,3 13,7 4,3 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 32,2 41,7 3,2 14,2 4,2 Mean for dose potassium K 2-1,25g 32,0 45,1 3,0 14,2 4,0 K 3-2,0g 32,4 47,2 3,1 13,9 4,0

4 224 Tabela 2 cd. Table 2 cont Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K 11,8 12,4 3,8 3,6 2,1 K 1-0,5g 11,2 15,9 3,3 3,5 2,0 K 2-1,25g 10,8 21,1 2,5 3,5 1,9 K -2,0g 3 10,9 28,6 2,2 3,5 1,8 K 0 -bez K 23,0 11,3 4,8 5,3 2,0 K 1-0,5g 23,2 14,7 4,3 5,3 1,9 K 2-1,25g 22,4 19,1 3,8 5,3 1,7 K 3-2,0g 22,8 31,9 3,3 5,5 1,7 Średnia dla dawek azotu 11,2 19,5 3,0 3,5 2,0 Mean for dose nitrogen 22,9 19,3 4,1 5,4 1,8 K 0 -bez K 17,4 11,9 4,3 4,5 2,1 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 17,2 15,3 3,8 4,4 2,0 Mean for dose potassium K 2-1,25g 16,6 20,1 3,2 4,4 1,8 K 3-2,0g 16,9 30,3 2,8 4,5 1,8 Mengel [1986] wskazuje na synergiczne współdziałanie pomiędzy kationem potasu i azotanami oraz na antagonizm pomiędzy potasem a kationami wapnia, magnezu i sodu. Wołoszczyk i wsp. [1991] na podstawie przeprowadzonego doświadczenia polowego na glebie brunatnej kwaśnej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego stwierdzają, że nawożenie azotem nie powodowało określonych zmian w zawartości potasu, natomiast zwiększało koncentracje Ca i Mg w trawach. Kulczycki [1998, 2000] w doświadczeniu polowym z kukurydzą wykazuje, że nawożenie wzrastającymi dawkami potasu istotnie zmniejszało zawartość magnezu i wapnia, a nie wpłynęło znacząco na koncentrację azotu i fosforu. Wyższy poziom nawożenia azotem powodował większe pobranie analizowanych makroelementów zarówno przez gorczycę, jak i kukurydzę (tab. 3). Pobranie potasu przez badane rośliny wzrastało wraz z dawkami tego składnika i było największe na dawce K 3-2g. Większa dawka azotu wpływała na zawężanie stosunku K:Mg oraz K:(Ca+Mg) zarówno dla gorczycy, jak i kukurydzy, natomiast stosunek N:K w tych roślinach pod wpływem nawożenia azotem ulegał wyraźnemu rozszerzeniu. Wilk, Rabikowska [1985] wykazali, że wzrastające dawki azotu, fosforu i potasu istotnie obniżały zawartość magnezu w roślinach, zwłaszcza w kukurydzy obserwowano tendencję spadku zawartości magnezu w miarę wzrostu dawek NPK, co prowadzi do zwiększenia się stosunku K:Mg. Kulczycki i Karoń [2001] w doświadczeniu wazonowym stwierdzili antagonistyczny wpływ potasu na pobranie magnezu i wapnia przez kukurydzę.

5 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem 225 Tabela 3 Table 3 Pobranie makroskładników przez gorczycę i kukurydzę uprawianych na glebie średniej Uptake macronutrients by white mustard and maize to cultivate on medium soil I czynnik N; I factor N; II czynnik K; II factor K; N K Mg Ca P N:K K:Mg K: (Ca+Mg) pobranie, mg z wazonu uptake, mg with pot mmol (+) Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard K 0 -bez K ,03 3,7 1,0 K 1-0,5g ,88 4,2 1,1 K 2-1,25g ,77 4,8 1,2 K 3-2,0g ,72 4,7 1,3 K 0 -bez K ,70 3,4 1,0 K 1-0,5g ,43 3,9 1,1 K 2-1,25g ,17 4,6 1,2 K 3-2,0g ,10 4,9 1, ,9 4,3 1,2 X dla dawek N X for dose N ,4 4,2 1,1 X dla dawek K X for dose K K 0 -bez K ,4 3,6 1,0 K 1-0,5g ,2 4,0 1,1 K 2-1,25g ,0 4,7 1,2 K 3-2,0g ,9 4,8 1,3 Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K ,7 1,0 0,6 K 1-0,5g ,0 1,5 0,9 K 2-1,25g ,4 2,6 1,4 K 3-2,0g ,1 4,0 2,1 K 0 -bez K ,7 0,7 0,4 K 1-0,5g ,4 1,1 0,6 K 2-1,25g ,3 1,6 0,8 K 3-2,0g ,0 3,0 1, ,8 2,3 1,3 X dla dawek N X for dose N ,8 1,6 0,8 X dla dawek K X for dose K K 0 -bez K ,2 0,9 0,5 K 1-0,5g ,2 1,3 0,8 K 2-1,25g ,4 2,1 1,1 K 3-2,0g ,5 3,5 1,8 Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono niższy odczyn gleby na obiektach nawożonych wyższą dawką azotu N-1,5g (tab. 4). Wzrastające nawożenie potasem w niewielkim stopniu obniżyło odczyn gleby w porównaniu do obiektów, gdzie nie stosowano potasu. Zawartości form rozpuszczalnych w wodzie i wymiennych potasu były niższe w porównaniu do zawartości przed doświadczeniem. Pod wpływem dawek potasu zawartości obu form rozpuszczalnych tego składnika wzrastały zarówno na poziomie

6 226 nawożenia N 1, jak i N 2. Udział formy wodnorozpuszczalnej potasu w wymiennej formie tego pierwiastka malał wraz z zastosowanymi dawkami potasu, natomiast stosunek K:Mg pod wpływem nawożenia K uległ rozszerzeniu. Tabela 4 Table 4 Odczyn gleby, zawartość form rozpuszczalnych potasu i magnezu oraz ich równoważnikowy stosunek przed i po przeprowadzeniu doświadczenia Soil reaction, content of soluble forms of potassium and magnesium, as well as K:Mg ratio before and after completing the experiment I czynnik N; I factor N; II czynnik K; II factor K; ph K H2O K E-R % udział % share K H2O w K E-R Mg K:Mg I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** mg kg -1 gleby soil mmol (+) K 0 -bez K 5, ,12 K 1-0,5g 5, ,13 K 2-1,25g 4, ,16 K 3-2,0g 4, ,22 6, ,87 K 0 -bez K 4, ,13 K 1-0,5g 4, ,14 K 2-1,25g 4, ,16 K 3-2,0g 4, ,22 X dla dawek N N 1 5, ,16 X for dose N N 2 4, ,16 * I przed doświadczeniem; before the experiment ** II po zakończeniu doświadczenia; after completing the experiment Dechnik i wsp. [1993] stwierdzają, że w wyniku długoletniego i intensywnego nawożenia azotem i potasem gleby brunatnej wytworzonej z lessu nastąpiło jej zakwaszenie, które nie spowodowało spadku plonów. Buniak [1977] wykazał, że zawartość formy rozpuszczalnej w wodzie w warstwie ornej pod wpływem wyższych dawek potasu wzrastała na glebach najlżejszych, a na glebach o wyższej zawartości części spławianych nie stwierdzono wzrostu tej formy potasu. Zawartość formy wymiennej potasu wzrastała na wszystkich rodzajach badanych gleb. WNIOSKI 1. Dawka azotu N-1,5g zwiększyła znacząco plony testowanych roślin w porównaniu do dawki azotu N-0,75g. 2. Największa dawka potasu (K-2g) obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem.

7 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem Dawki potasu zmniejszały zawartość i pobranie magnezu przez uprawiane rośliny. 4. Stosunek K:Mg i K:(Ca:Mg) rozszerzał się wraz ze zwiększeniem dawek potasu. 5. Nawożenie potasem gleby średniej zwiększyło zawartość potasu w glebie w formie rozpuszczalnej w wodzie i wymiennej oraz rozszerzyło stosunek równoważnikowy K:Mg. PIŚMIENNICTWO Buniak W.: Wpływ poziomu nawożenia potasowego na formy potasu w glebie. Rocz. Glebozn. 28, 2: Dechnik I., Bednarek W., Filipek T.: Wpływ nawożenia azotem i potasem na niektóre właściwości gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 37: Kulczycki G.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Cz. II. Plon i jego skład chemiczny. Rocz. Glebozn. 49(3-4): Kulczycki G.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Cz. III. Dynamika pobrania i zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu w czasie okresu wegetacji. Rocz. Glebozn. 51(l-2): Kulczycki G., Karoń B.: Wpływ nawożenia azotowego na glebach o zróżnicowanej zasobności w potas i magnez na plon i skład chemiczny kukurydzy oraz właściwości chemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480: Mengel K.: Physicochemical and biological factor of potassium availability in soil. Potash Review 2, 16: Mercik S., Góralski J., Goźliński H.: Wpływ współdziałania potasu z magnezem oraz potasu z sodem na plonowanie i skład chemiczny kilku roślin. Rocz. Nauk. Rol., Ser. A 101: Wilk K., Rabikowska B.: Wpływ wzrastających dawek azotu, fosforu i potasu na plony roślin uprawnych. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rol., 42, 152: Wołoszczyk Cz., Nowak W., Krzywy E.: Zawartość składników mineralnych oraz ich proporcje jonowe w trawach w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 34(262): THE INFLUENCE OF DIFFERENT POTASSIUM AND NITROGEN FERTILIZATION ON THE PLANT YIELD AND MEDIUM SOIL PROPERTIES Summary The experiment was carried out on light loam of 22% clay fraction. This soil had light acid reaction (ph 6,1) and high content of soluble forms of potassium (190 mg K kg -1 soil), phosphorus (122 mg P kg -1 soil) and magnesium (68 mg Mg kg -1 soil). As test plants white mustard was cultivated in main crop and maize in aftercrop. Two levels of nitrogen fertilisation were applied 0,75g (N 1 ) and 1,5g (N 2 ) per pot and within each nitrogen dose increased potassium doses were added K 1 (0,5g), K 2 (1,25g) and K 3 (2,0g) per pot.

8 228 It has been found in the experiment, that the highest applied potassium dose significantly reduced yield of maize and mustard grown on the highest nitrogen fertilization level. The second nitrogen dose N 2 has significantly increased yield of test plants. Potassium doses caused decrease of magnesium concentration in maize cultivated on both nitrogen fertilization levels. K:Mg ratio and K:(Ca:Mg) ratio have expanded with increased potassium doses and higher nitrogen dose has caused decrease of these cations ratio. Potassium fertilization applied on medium soil has decreased share of soluble in water potassium forms from exchangeable forms of this element in soil and expanded K:Mg ratio. KEY WORDS: pot experiment, potassium fertilisation, nitrogen fertilisation, white mustard, maize, K, N, Mg uptake; soluble forms of potassium; magnesium Recenzent: prof. dr hab. inż. Teofil Mazur Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810, Poland Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wpływ niektórych czynników na skład chemiczny ziarna pszenicy jarej

Wpływ niektórych czynników na skład chemiczny ziarna pszenicy jarej NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 21 SZYMON DZIAMBA IZABELLA JACKOWSKA 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin 1 Katedra Chemii Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ niektórych czynników

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Bogusław Karoń, Grzegorz Kulczycki, Antoni Bartmański. Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce

ANNALES. Bogusław Karoń, Grzegorz Kulczycki, Antoni Bartmański. Wpływ składu kompleksu sorpcyjnego gleb na zawartość składników mineralnych w kupkówce ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE- S Ł O D O W S A POLONIA SECTIO E 2004 atedra Żywienia Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 5, 50-75 Wrocław, Poland Bogusław

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE

WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 520: 525-530 WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE Grzegorz Kulczycki 1, ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 1 Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland 2 Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego Lech Nowak, Agnieszka Kruhlak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zmiany składu chemicznego w polu ziemniaka pod wpływem

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska

WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska Acta Agrophysica, 2008, 11(3), 667-675 WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ Ca, Mg, S i Na W BIOMASIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska Katedra Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM I MIEDZIĄ

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM I MIEDZIĄ UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 159 Nr 39 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2015 EDWARD MELLER *, GRZEGORZ JARNUSZEWSKI * SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Materiał i metody

Wstęp. Materiał i metody ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 251-256 WPŁYW STOSOWANIA RÓśNYCH NAWOZÓW POTASOWYCH NA PLONY I JAKOŚĆ ROŚLIN Wojciech Stępień, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc Katedra Nauk o Środowisku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 297-310 ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Grażyna Jurgiel-Małecka, Małgorzata Maciejewska, Danuta Brzostowska-Żelechowska

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY*

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Fragm. Agron. 31(3) 2014, 66 74 EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Anna Kocoń 1 Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: GRZEGORZ KULCZYCKI

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: GRZEGORZ KULCZYCKI ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: 63-72 GRZEGORZ KULCZYCKI WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ORAZ PLON I POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ KUKURYDZĘ.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 1 (29) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 89 97 Resztki roślinne, pozostałe po sprzęcie roślin, mogą być źródłem substancji organicznej oraz makro- i mikroelementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 2 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Zakład Chemii Rolniczej, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA :

PRZEDMIOT ZLECENIA : PRZEDMIOT ZLECENIA : Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Racibórz o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ

WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCL (00) PIOTR CHOHURA, ANDRZEJ KOMOSA, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA InŜynieria Rolnicza 3/63 Koszański Zdzisław, Ewa Rumasz-Rudnicka, Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ

WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LV NR 1 WARSZAWA 2004: 249-255 TERESA WOJCIESZCZUK, EDWARD NIEDŹWIECKI, EDWARD MELLER WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ EFFECT

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM THE CONTENT OF Ti and As IN THE

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Bowszys, Anna Krauze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru

Bardziej szczegółowo

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! .pl https://www..pl Bez fosforu w kukurydzy ani rusz! Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 18 kwietnia 2018 Kukurydza posiada jedne z największych potrzeb pokarmowych ze wszystkich zbóż. Największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych Wprowadzenie Kryteria podziału nawozów

Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych Wprowadzenie Kryteria podziału nawozów Przedmowa do wydania trzeciego 11 Wstęp 13 1. Ogólna charakterystyka nawozów mineralnych 14 1.1. Wprowadzenie 14 1.2. Kryteria podziału nawozów mineralnych 14 1.3. Cechy nawozów mineralnych 17 2. Nawozy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (24) JÓZEF NURZYŃSKI, MARIA KALBARCZYK, LIDIA NOWAK ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI Z Katedry Uprawy

Bardziej szczegółowo

REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE

REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Agnieszka BARAN 1 REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE MAIZE RESPONSE TO TOXIC ZINC CONTENT IN SOIL Abstrakt: Przeprowadzono równolegle doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 201-206 ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Wojciech Stępień Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (1) 2006, 39 50 OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY, NAWADNIANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA BIOMETRYKĘ SAMOKOŃCZĄCEGO I TRADYCYJNEGO MORFOTYPU BOBIKU

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY, NAWADNIANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA BIOMETRYKĘ SAMOKOŃCZĄCEGO I TRADYCYJNEGO MORFOTYPU BOBIKU Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW SYSTEMU UPRAWY, NAWADNIANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA BIOMETRYKĘ SAMOKOŃCZĄCEGO I TRADYCYJNEGO MORFOTYPU BOBIKU Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 1 (16) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 391 401 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 47, May 216, p. 17 1 DOI: 1.12912/2392629/62865 WPŁYW WAPNOWANIA I STOSOWANIA ODPADOWYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ WAPNIA I MAGNEZU W KUPKÓWCE

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Dorota Kalembasa. Wykorzystanie fosforu z wermikompostów przez życicę wielokwiatową (Lolium multuflorum Lam.)

ANNALES. Dorota Kalembasa. Wykorzystanie fosforu z wermikompostów przez życicę wielokwiatową (Lolium multuflorum Lam.) ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810 Siedlce, Poland Dorota

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin Acta Agrophysica, 2008, 11(2), 437-442 EFEKTY NAWADNIANIA ROŚLIN JAGODOWYCH Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz-Rudnicka Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, 71-434

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 956 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 14 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 956 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 14 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Pietrowice Wielkie z powierzchni 2018 ha. Odebrano z

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSLAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ NAWOŻONEJ POPIOŁEM ZE SPALANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ NAWOŻONEJ POPIOŁEM ZE SPALANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 152 Nr 32 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2013 ANNA IŻEWSKA *, CZESŁAW WOŁOSZYK ** WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ NAWOŻONEJ POPIOŁEM ZE SPALANIA KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Acta Agrophysica, 2006, 7(4), 927-935 DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Katedra NawoŜenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza ul. Zgorzelecka

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zbigniew Mazur, Olga Mokra 13 WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Streszczenie: W pracy podano wyniki fizykochemicznych badań komunalnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE EFFECT OF HUMIDIFICATION

Bardziej szczegółowo

Wiesław Bednarek WSTĘP

Wiesław Bednarek WSTĘP Acta Agrophysica, 2011, 17(2), 267-275 ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE TYMOTKI ŁĄKOWEJ Wiesław Bednarek Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 93 102 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 OCENA NASTĘPCZEGO WPŁYWU WAPNOWANIA

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia Samodzielna Pracownia Analiz Chemicznych Laboratorium Analiz Gleby i Roślin Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody zalecenia Autorzy: dr Waldemar Kowalczyk, mgr Anna Felczyńska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR CHOHURA 1, EUGENIUSZ KOŁOTA 1, ANDRZEJ KOMOSA 2 WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 PRZEMYSŁAW BARŁÓG 1 WITOLD GRZEBISZ 1 ARTUR PARADOWSKI 2 1 Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu 2 KWS SAAT AG, Poznań Wpływ

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ GIPSU DO POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB LEKKICH*

PRZYDATNOŚĆ GIPSU DO POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB LEKKICH* ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 4 WARSZAWA 2010: 154-158 JAN ŁABĘTOWICZ, MAGDALENA SZYMAŃSKA, WOJCIECH STĘPIEŃ PRZYDATNOŚĆ GIPSU DO POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEB LEKKICH* USEFULNESS OF GYPSUM

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)032 2012;6(1) Joanna LEMANOWICZ 1 i Jan KOPER 1 AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ ACTIVITY

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur Acta Agrophysica, 2006, 8(1), 83-93 ZAWARTOŚĆ WAPNIA, MAGNEZU I SODU W ROŚLINACH NAWOśONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Mariusz Brzeziński. Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość glinu w roślinach

ANNALES. Mariusz Brzeziński. Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość glinu w roślinach ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża, Poland Mariusz Brzeziński

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKJ GLEBOZNAWCZE TOM LVII NR 1/2 WARSZAWA 2006: STANISŁAW BARAN, ANNA WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA

ROCZNIKJ GLEBOZNAWCZE TOM LVII NR 1/2 WARSZAWA 2006: STANISŁAW BARAN, ANNA WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA ROCZNIKJ GLEBOZNAWCZE TOM LVII NR 1/2 WARSZAWA 2006: 21-31 STANISŁAW BARAN, ANNA WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA OCENA PRZYDATNOŚCI OSADU ŚCIEKOWEGO I WEŁNY MINERALNEJ GRODAN DO REKULTYWACJI GRUNTU

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Kukurydza: nawożenie mikroelementami .pl https://www..pl Kukurydza: nawożenie mikroelementami Autor: Katarzyna Szponar Data: 28 maja 2017 Po okresie długotrwałych chłodów doczekaliśmy się w końcu wschodów kukurydzy. Przez tak długi okres

Bardziej szczegółowo

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia ajlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia Poznaj zalety nawozów ICL PKpluS awozy PKpluS zawierają w jednej granulce makroelementy: fosfor (P), potas (K) oraz siarkę (S), magnez (Mg) i wapń (Ca).

Bardziej szczegółowo

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ %

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ % OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań makro- i mikroelementów przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Kuźnia Raciborska i w Zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Przez innowacyjność do sukcesu Nowe Technologie w uprawie rzepaku

Przez innowacyjność do sukcesu Nowe Technologie w uprawie rzepaku Przez innowacyjność do sukcesu Nowe Technologie w uprawie rzepaku SPRAWNA GLEBA decydujący czynnik w uprawie Krzysztof Zachaj Białystok 15.01.2016 r. ROSAHUMUS nawóz organiczno-mineralny, Zawierający kwasy

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ nawożenia, uprawy roli i roślin na fizykochemiczne właściwości gleby

ANNALES. Wpływ nawożenia, uprawy roli i roślin na fizykochemiczne właściwości gleby ANNALES UNIVERSITATIS * MARIAE C U R I E - S K Ł O D O W S K A LUBLIN POLONIA VOL. LIX, Nr 1 SECTIO E 2004 1 Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mgr inż. Andrzej Żołnowski ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA NA ZAWARTOŚĆ GLIKOALKALOIDÓW W ZIEMNIAKU PODCZAS WEGETACJI I PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH WNOSZONYCH Z OPADEM ATMOSFERYCZNYM NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI NA PRZYKŁADZIE PÓL DOŚWIADCZALNYCH W FALENTACH

ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH WNOSZONYCH Z OPADEM ATMOSFERYCZNYM NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI NA PRZYKŁADZIE PÓL DOŚWIADCZALNYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 23 27 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 ŁADUNEK SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK

WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 2 WARSZAWA 2010: 57-62 LUDWIKA MARTYNIAK1, IRENA BURZYŃSKA2, JAKUB KOLASIŃSKI1 WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE OBORNIKA NA GLEBIE BARDZO KWAŚNEJ I WYCZERPYWANEJ ZE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ WIELE LAT

DZIAŁANIE OBORNIKA NA GLEBIE BARDZO KWAŚNEJ I WYCZERPYWANEJ ZE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ WIELE LAT ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 520: 151-158 DZIAŁANIE OBORNIKA NA GLEBIE BARDZO KWAŚNEJ I WYCZERPYWANEJ ZE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ WIELE LAT Stanisław Mercik 1, Wojciech Stępień

Bardziej szczegółowo

IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE

IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE Journal of Central European Agriculture, 2013, 14(4), p.1518-1529 DOI: 10.5513/JCEA01/14.4.1389 IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE RÓWNOWAGA JONOWA W ZIARNIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXX (2007) WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA, TERESA ŁĘCZYCKA ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZEMNAKA W ZALEŻNOŚC OD SPOSOBU UPRAWY

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Agrafoska

Deklaracje produktowe nawozów Agrafoska Deklaracje produktowe nawozów Agrafoska 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Agrafoska

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Acta Agrophysica, 2008, 11(3), 657-666 WPŁYW NAWOśENIA OSADEM ŚCIEKOWYM I MOCZNIKIEM NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W TRAWIE MISCANTHUS SACCHARIFLORUS Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Katedra

Bardziej szczegółowo

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Tadeusz Wałkowski, Agnieszka Ladek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA OBORNIKIEM I NAWOZAMI MINERALNYMI NA POBRANIE SKŁADNIKÓW Z ŁĄKI I WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY

WPŁYW NAWOŻENIA OBORNIKIEM I NAWOZAMI MINERALNYMI NA POBRANIE SKŁADNIKÓW Z ŁĄKI I WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY FRAGM. AGRON. 27(4) 2010, 39 44 WPŁYW NAWOŻENIA OBORNIKIEM I NAWOZAMI MINERALNYMI NA POBRANIE SKŁADNIKÓW Z ŁĄKI I WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY MIROSŁAW KASPERCZYK, WOJCIECH SZEWCZYK, PIOTR KACORZYK Katedra

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z użyciem środków Canwil

Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z użyciem środków Canwil .pl https://www..pl Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z użyciem środków Canwil Autor: materiały firmowe Data: 20 czerwca 2017 CANWIL, włocławska spółka z Grupy ORLEN jest jednym z czołowych producentów

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ZBÓŻ NA SILNE ZAKW ASZENIE GLEB. CZ. III. W PŁYW SILNEGO ZAKW ASZENIA GLEB NA SKŁAD MINERALNY JĘCZM IENIA W FA ZIE KŁOSZENIA

REAKCJA ZBÓŻ NA SILNE ZAKW ASZENIE GLEB. CZ. III. W PŁYW SILNEGO ZAKW ASZENIA GLEB NA SKŁAD MINERALNY JĘCZM IENIA W FA ZIE KŁOSZENIA ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLV NR 1/2 WARSZAWA 1994: 85-90 ALEKSANDRA BADORA, TADEUSZ FILIPEK REAKCJA ZBÓŻ NA SILNE ZAKW ASZENIE GLEB. CZ. III. W PŁYW SILNEGO ZAKW ASZENIA GLEB NA SKŁAD MINERALNY JĘCZM IENIA

Bardziej szczegółowo

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY WIERZBY ENERGETYCZNEJ

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY WIERZBY ENERGETYCZNEJ I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 295-301 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) AGNIESZKA LIS-KRZYŚCIN ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ Z Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 8, - Olsztyn,

Bardziej szczegółowo