PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. Nr 153, poz.1752 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 50, poz. 511 ) zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzam do stosowania od dnia 1 czerwca 2005r. plan kont dla Gminy Miasta Sopotu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wprowadzam do stosowania od dnia 1 czerwca 2005r. plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego Gminy Miasta Sopotu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Traci moc zakładowy plan kont dla Gminy Miast Sopotu przyjęty do stosowania r. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2005r. PREZYDENT MIASTA SOPOTU 1

2 Zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 516/2005 z dnia r P L A N K O N T DLA G M I N Y M I A S T A S O P O T U 2

3 W Gminie Miasta Sopotu prowadzone są księgi rachunkowe dotyczące wykonania budŝetu, naleŝności finansowych, zobowiązań finansowych, dochodów i wydatków funduszy pomocowych oraz stanu funduszy pomocowych, według następującego planu kont: 1. Konta bilansowe Rachunek budŝetu Kredyty bankowe Inne rachunki bankowe Inne środki pienięŝne Rozliczenie dochodów budŝetowych Rozliczenie wydatków budŝetowych Rozrachunki budŝetu Pozostałe rozrachunki NaleŜności finansowe Zobowiązania finansowe Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Dochody budŝetu Wydatki budŝetu Dochody z funduszy pomocowych Wydatki Funduszy pomocowych Rozliczenia międzyokresowe Skumulowana nadwyŝka lub niedobór na zasobach budŝetu Niedobór lub nadwyŝka budŝetu Wynik na pozostałych operacjach Fundusze pomocowe Konta pozabilansowe planowane dochody budŝetu planowane wydatki budŝetu rozliczenia z innymi budŝetami 3

4 I KONTA BILANSOW E Konto 133 Rachunek budŝetu Konto 133 słuŝy do ewidencji operacji pienięŝnych dokonywanych na bankowych rachunkach budŝetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast róŝnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zapisywane są dodatkowo w księdze pomocniczej na koncie 130, natomiast sumy do wyjaśnienia księgowane są w korespondencji z kontem 240. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych rozlicza się miesięcznie / narastająco/ na podstawie sprawozdania. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pienięŝnych na rachunek budŝetu, w tym równieŝ spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunek budŝetu, w korespondencji z kontem 134. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budŝetu, w tym równieŝ wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budŝetu / saldo kredytowe konta 133/ oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budŝetu, w korespondencji z kontem 134. Na koncie 133 ujmuje się równieŝ lokaty dokonywane ze środków rachunku budŝetu. Konto 133 moŝe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pienięŝnych na rachunku budŝetu, a saldo Ma konta 133 kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budŝetu W zapisach analitycznych i syntetycznych znaki /1; /2; /3 ; / 4 uŝywane w zaleŝnie od potrzeb /wg załącznika/ w roku budŝetowym. Konto 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia Konto 135 słuŝy do ewidencji środków otrzymanych w walucie obcej / rachunek dewizowy/ po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, w korespondencji z kontem 134 i 133. Zapis otrzymanych środków Wn konta Ma 134. W dniu przewalutowania Wn konta Ma konta 135 RóŜnice kursowe ujmuje się w korespondencji z kontem 962 4

5 Konto 134 kredyty bankowe Konto 134 słuŝy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budŝetu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budŝetu. Konto 134 moŝe wykazać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budŝetu. Konto 140 Inne środki pienięŝne Konto 140 słuŝy do ewidencji środków pienięŝnych w drodze w tym: 1/ środków otrzymanych z innych budŝetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego. 2/ przelewów dochodów budŝetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieŝącego budŝetu w następnym okresie sprawozdawczym. Środki pienięŝne w drodze księgowane są na przełomie okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się środki pienięŝne w drodze, a na stronie Ma wpływ środków pienięŝnych w drodze na rachunek budŝetu. WaŜniejsze zapisy na koncie 140 Strona Wn Konto przeciwstawne - dochody jednostek budŝetowych ujęte w sprawozdaniu za dany rok sprawozdawczy a otrzymanych i potwierdzonych przez bank w następnym roku salda kont 223 po zaksięgowaniu sprawozdań za dany rok sprawozdawczy dochody urzędów skarbowych ujęte w sprawozdaniu za dany rok sprawozdawczy a otrzymanych i potwierdzonych przez bank w następnym roku dotacje, subwencje oraz udziały w podatkach będące środkami w drodze przekazane i o trzymane w następnym m-cu udziały w podatku od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w przypadku konieczności ujęcie ich w sprawozdaniu 901 5

6 Analitykę prowadzi się oddzielnie dla kaŝdego rodzaju środków w drodze. Saldo Wn oznacza stan środków pienięŝnych w drodze. Konto 222 Rozliczenie dochodów budŝetowych Konto 222 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŝetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budŝetowych. Na stronie Wn Konta 222 ujmuje się się dochody budŝetowe zrealizowane przez jednostki budŝetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budŝetowych, w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budŝetowych na rachunek budŝetu, dokonane przez jednostki budŝetowe, w korespondencji z kontem 133. Ewidencję szczegółową / konta analityczne / do konta 222 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budŝetowych. I tak konto 222/1 - ujmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych / dla sprawdzenie tych zapisów prowadzi się konto 222 w księdze pomocniczej/ 222/2 ujmuje dochody wykazane przez Wydziału Gospodarki Nieruchomościami / środki uzyskane z tyt. dzierŝawy, sprzedaŝy nieruchomości, raty z tyt sprzedaŝy mieszkań i inne /. 222/3 - ujmuje się dochody uzyskane z tytułu sprzedaŝy lokali uŝytkowych / Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ 222/4 - ewidencjonuje się dochody uzyskane z tytułu odsetek bankowych na r-ku budŝetu / odsetki bankowe doppisane przez bank na r-ku budŝetu i odsetki uzyskane z tytułu lokat / 222/5 - ewidencjonuje się dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budŝetowe Konto 222 moŝe wykazywać dwa salda.saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budŝetowych zrealizowanych przez jednostki budŝetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na r- k budŝetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budŝetowych przekazanych przez jednostki budŝetowe na rachunek budŝetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Na koniec roku salda konta 222 przenosi się na konto 140 jako środki w drodze. 6

7 Konto 223 Rozliczenie wydatków budŝetowych Konto 223 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŝetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budŝetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przekazane z rachunku budŝetu na pokrycie wydatków jednostek budŝetowych, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budŝetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową dla konta 223 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budŝetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków budŝetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budŝetowych. Na kontach analitycznych, przypisanych poszczególnym jednostkom budŝetowym odrębnie ujmuje się środki z budŝetu miasta i odrębnie środki przekazane z dotacji. Przy ewidencji przekazywanych środków dotacji wskazuje się dział, rozdział i paragraf dotacji otrzymanych od dysponenta wyŝszego stopnia. Saldo Wn konta 223 oznacza stan Przekazanych środków na rachunki bieŝące jednostek budŝetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budŝetowych. Zapisy na koncie 223 Przekazanie środków z rachunku bankowego na pokrycie wydatków jednostek budŝetowych Wn 223 Ma 133 Dokonane wydatki przez jednostki budŝetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań Wn 902 Ma Na koniec roku salda kont 223 przenosi się na konto 140 jako środki w drodze. Konto 224 Rozrachunki budŝetu Konto 224 słuŝy do ewidencji rozrachunków z innymi budŝetami, a w szczególności: 1/ rozliczeń dochodów budŝetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budŝetu, 2/ rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budŝetów, 3/ rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, 4/ rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budŝetu państwa Na kontach analitycznych ujmuje się odrębnie poszczególne urzędy i jednostki, a zapisy dokonywane tak by umoŝliwiały ustalenie stanu naleŝności 7

8 i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budŝetów. Konto 224 moŝe wykazać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleŝności, a saldo Ma konta 224 stan zobowiązań budŝetu z tytułu rozrachunków. Zapisy do konta 224 Wpłaty urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatkach Wn 133 Ma 224 Sprawozdanie urzędu skarbowego Wn 224 Ma 901 Konto 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 227 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137. W przypadku braku faktycznego wpływu środków na r-k organu (r-k funduszu pomocowego prowadzi jednostka wpływ środków bezpośrednio na rachunek jednostki) ewidencji zrealizowanych dochodów dokonuje się memoriałowo na podstawie okresowych sprawozdań jednostek (kontrolę stanowi wyciągów bankowych), w korespondencji z kontem 907. Ewidencje szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów. W analityce kaŝdą jednostkę ujmuje się odrębnie. Konto 227 moŝe wykazać dwa salda. Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych lub nie objętych ewidencją memoriałową. Saldo Ma konta 227 oznacza tan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek funduszy pomocowych lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami lub nie objętych ewidencją memoriałową. Konto 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Konto 228 słuŝy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przekazane z rachunku środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem

9 W przypadku braku faktycznego przekazania środków z r-ku środków funduszy pomocowych (z r-ku prowadzonego przez organ) ewidencji środków dokonuje się memoriałowo na podstawie okresowych sprawozdań jednostek (kontrolę stanowi kserokopia wyciągów bankowych) w korespondencji z kontem 908. Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 908. Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przekazanych na rachunki środków przeznaczonych lub zaewidencjonowanych memoriałowo na pokrycie realizowanych przez nie wydatków za środków funduszy pomocowych. Saldo Wn konta 228 oznacza stan przekazanych na rachunek jednostek lub zaewidencjonowanych memoriałowo środków funduszy pomocowych, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków. Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 słuŝy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budŝetu, z wyjątkiem rozrachunków ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 250, 260. Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umoŝliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów. W ewidencji konta 240 ujmuje się rozrachunki z tytułu rozliczeń karty VISA pracowników Urzędu Miasta Sopotu uprawnionych do korzystania z tego rodzaju kart. Na koncie 240 ujmowane są równieŝ rozliczenia z tytułu mylnych wpłat i zapisów banku na wyciągach bankowych. Konto 250 NaleŜności finansowe Konto 250 słuŝy do ewidencji naleŝności zaliczanych do naleŝności finansowych a w szczególności z tytułu udzielonych poŝyczek. Na stronie WN konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie naleŝności finansowych, a na stronie Ma ich zmniejszenie. Na kontach analitycznych ujmuje się zapisy z poszczególnymi kontrahentami według tytułów naleŝności. Konto 250 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŝności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu naleŝności finansowych. 9

10 Konto 260 Zobowiązania finansowe Konto 260 słuŝy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, w wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych poŝyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna być prowadzona w sposób umoŝliwiający ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. Konto 260 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 901 Dochody budŝetu Konto 901 słuŝy do ewidencji osiągniętych dochodów budŝetu. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budŝetu na konto 960. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budŝetu: 1/ na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budŝetowych, w korespondencji z kontem 222, 2/ na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224, 3/ Inne dochody budŝetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133, 4/ z tytułu rozrachunków z innymi budŝetami za dany rok budŝetowy, w korespondencji z kontem 224, 5/ własne, w korespondencji z kontem 133. / odsetki bankowe uzyskane z lokat i obrotów na rachunku budŝetu w korespondencji z kontem 222/4 /. Na kontach analitycznych ujmuje się dochody budŝetu według podziałek klasyfikacji. Saldo ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budŝetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo konta 901 przenosi się na konto

11 Konto 902 Wydatki budŝetu Konto 902 słuŝy do ewidencji dokonanych wydatków budŝetowych budŝetu. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki: 1/ jednostek budŝetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem / z tytułu rozrachunków z i nnymi budŝetami, w korespondencji z kontem 224, 3/ własne, w korespondencji z kontem 133. Na kontach analitycznych ujmuje się wydatki realizowane z konta budŝetu /odsetki od kredytów i poŝyczek, wydatki związane z obsługą kredytu/ według podziałek klasyfikacji. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budŝetowych na konto 960. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budŝetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. Konto 907 Dochody z funduszy pomocowych Konto słuŝy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 967. Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych, w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 227. Ewidencja szczegółowa do konta 907- zestawienia dochodów do ewidencji poszczególnych funduszy na podstawie sprawozdań jednostek. Konto 908 Wydatki z funduszy pomocowych Konto 908 słuŝy do ewidencji dokonywanych wydatków w cięŝar środków z funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych, w korespondencji z kontem 228. Po stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy zrealizowanych wydatków na konto 967. Ewidencja szczegółowa do konta 908 zestawienie wydatków do ewidencji poszczególnych funduszy na podstawie sprawozdań jednostek. 11

12 Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 słuŝy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umoŝliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 moŝe wykazywać saldo WN i MA. Konto 960 Skumulowana nadwyŝka lub niedobór na zasobach budŝetu Konto 960 słuŝy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyŝek budŝetów z lat ubiegłych. W ciągu roku konto 960 jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyŝek budŝetu. Konto 960 moŝe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budŝetu, a saldo Ma konta 960 stan skumulowanej nadwyŝki budŝetu. Po zatwierdzeniu sprawozdania budŝetowego dokonuje się na tym koncie ewidencji niedoboru lub nadwyŝki budŝetu minionego roku oraz dodatniego lub ujemnego salda na pozostałych operacjach niekasowych. Konto 961 Niedobór lub nadwyŝka budŝetu Konto 961 słuŝy do ewidencji wyniku wykonania budŝetu, czyli deficytu lub nadwyŝki. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Wn konto 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budŝetu, w korespondencji z kontem 902. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budŝetu, w korespondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budŝetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 moŝe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budŝetu, a saldo Ma stan nadwyŝki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia budŝetu, saldo konta 961 przenosi się na konto

13 Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach Konto 962 słuŝy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budŝetu, Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budŝetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budŝetowymi. W następnym roku po zatwierdzeniu sprawozdania budŝetowego, saldo konta przenoszone jest na konto 960. Konto 967 Fundusze pomocowe Konto 967 słuŝy do ewidencji stanu funduszy pomocowych.. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a na stronie Ma saldo konta 907. Ewidencja szczegółowa do konta 907 zestawienia dochodów i wydatków poszczególnych funduszy (sporządzone do kont 907 i 908). Konto 968 Prywatyzacja Konto 968 słuŝy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma przychody z tytułu prywatyzacji Ewidencję szczegółowa do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji. Konto 968 moŝe wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków prywatyzacji. II KONTA POZABILANSOWE Konto 991 Planowane dochody budŝetu Konto 991 słuŝy do ewidencji planu dochodów budŝetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budŝetu zmniejszające plan dochodów budŝetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budŝetu oraz zmiany budŝetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu wysokość planowanych dochodów budŝetu. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta

14 Konto 992 Planowane wydatki budŝetu Konto 992 słuŝy do ewidencji planu wydatków budŝetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budŝetu oraz zmiany budŝetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budŝetu zmniejszające plan wydatków budŝetu lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budŝetu. Pod datą ostatniego dnia roku budŝetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. Konto 993 Rozliczenia z innymi budŝetami Konto 993 słuŝy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budŝetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. Na stronie Wn ujmuje się zobowiązania wobec innych budŝetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budŝetów. Na st naleŝności ronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budŝetów oraz wpłaty naleŝności otrzymane od innych budŝetów. Konto 993 moŝe wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan naleŝności od innych budŝetów, a saldo Ma konta 993 stan zobowiązań. Księgi rachunkowe w zakresie w/w kont prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego FKB+, zakupionego w firmie RADIX Systemy komputerowe z siedziba w Gdańsku 14

15 Zał. nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 516/2005 z dnia r Plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego Gminy Miasta Sopotu 15

16 Dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego Gminy Miasta Sopotu, stosuje się następujące konta: Środki trwałe Rachunek bankowy urzędu NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych Rozliczenie dochodów budŝetowych Pozostałe rozrachunki Przychody i koszty finansowe 011 Środki trwałe SłuŜy do ewidencji zwiększenia środków trwałych z tytułu zapłaty podatku dokonanej w formie niepienięŝnej. Na stronie Wn konta księguje się zapłatę dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jst. w korespondencji ze stroną Ma konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych. Na stronie Ma konta, w celu przejrzystości zapisów księguje się przeniesienie wartości środka trwałego (ewidencja środków trwałych prowadzona jest przez Referat Księgowości) w korespondencji ze stroną Wn konta 800 fundusz jednostki. 130 Rachunek bankowy Konto - rachunek bankowy słuŝy do memoriałowej ewidencji gromadzonych wpływów budŝetowych i zwrotów z tytułu podatków i opłat. 1. Na stronie Wn konta księguje się: a) wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat, wpłacone na rachunek bankowy (organu) w korespondencji ze stroną Ma konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, b) wpłaty środków pienięŝnych w drodze w korespondencji ze stroną Ma konta 140 krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŝne, c) wpływów z tytułu omyłek bankowych i innych w korespondencji ze stroną Ma konta 240 pozostałe rozrachunki. 2. Na stronie Ma konta księguje się rozchody środków pienięŝnych: a) pobrane z baku do kasy środki pienięŝne przeznaczone na zwrot nadpłat podatnikom w korespondencji ze stroną Wn konta 101 kasa b) zwroty nadpłat za pośrednictwem banku w korespondencji ze stroną Wn konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, 16

17 c) zwroty podatnikom za pośrednictwem banku wpłat będących kwotami nienaleŝnymi w korespondencji ze stroną Wn konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, d) zwroty z tytułu omyłek bankowych i innych w korespondencji ze stroną Wn konta 240 pozostałe rozrachunki. e) przekazanie środków do organu finansowego w korespondencji ze stroną Wn konta 222 rozliczenie dochodów budŝetowych. Konto 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŝetowych SłuŜy do ewidencji rozrachunków z podatnikami z tytułu naleŝnych i wpłacanych przez nich podatków i opłat oraz z osobami trzecimi, z tytułu odpowiedzialności solidarnej z podatnikami z tytułu podatków i opłat. 1. Na stronie Wn konta księguje się; a) przypisy naleŝności - w korespondencji ze stroną Ma konta 750 przychody i koszty finansowe b) naliczone odsetki za zwłokę i inne naleŝności uboczne w kwocie wpłaconej na podstawie dokumentu wpłaty w korespondencji ze stroną Ma konta 750 przychody i koszty finansowe, c) zwroty nadpłat w korespondencji ze stroną Ma konta 130 rachunek bankowy, 2. Na stronie Ma konta księguje się : a) odpisy naleŝności w korespondencji ze stroną Wn konta 750 przychody i koszty finansowe, b) wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty w korespondencji ze stroną Wn konta 130 rachunek bankowy, c) zapłatę dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jst. w korespondencji ze stroną Wn konta 011- środki trwałe Konto 221 zamyka się dwoma saldami. Saldo Wn oznacza przypisane, a nie zrealizowane podatki i opłaty. Saldo Ma oznacza wpłacone, a nie przypisane podatki i opłaty tj. nadpłaty. Konto 222 rozliczenie dochodów budŝetowych SłuŜy do memoriałowej ewidencji rozliczenia z tytułu zrealizowanych dochodów. Na stronie Wn konta księguje się okresowe przekazanie zrealizowanych dochodów w korespondencji ze stroną Ma konta 130 rachunek bankowy. 17

18 Na stronie Ma ujmuje się okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budŝetowych w korespondencji ze stroną Wn konta 800 fundusz jednostki. Konto 240 Pozostałe rozrachunki SłuŜy do rozrachunków z tytułu omyłek bankowych i innych. Po stronie Wn konta księguje się zwroty z tytułu mylnych wpłat - w korespondencji ze stroną Ma konta 130 rachunek Po stronie Ma konta księguje się mylne wpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta 130 rachunek bankowy. Konto 750 przychody i koszty finansowe SłuŜy do ewidencji przychodów budŝetowych z tytułu podatków i opłat 1. Na stronie Wn konta księguje się odpisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Ma konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, 2. Na stronie Ma konta księguje się: a) przypisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Wn konta 221- naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych, b) naliczone odsetki za zwłokę i inne naleŝności uboczne w kwocie wpłaconej na podstawie dokumentu wpłaty w korespondencji ze stroną Wn konta 221 naleŝności z tytułu dochodów budŝetowych. Na koniec roku budŝetowego Saldo Ma konta 750 przychody i koszty finansowe, przenoszone jest na stronę Wn konta 860 straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy. 18

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘśNE 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2006/ dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2006/ dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 6 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2006/2007 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto Kasa - GP

Opis kont : Konto Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla studentów 2005/2006. 133-06-0000 dla studentów- środki z budŝetu państwa wg klasyfikacji budŝetowej Załącznik nr 2 Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla 2005/2006 Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I Konta bilansowe 1. Zespół 1 Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu

Załącznik nr 8. syntetyczne Konta bilansowe. Zespół 1. Środki pienięŝne i rachunki bankowe 133. Rachunek budŝetu Załącznik nr 8 Plan kont dla budŝetu tj. organu dotyczy projektu edukacyjnego realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Y4 Youth warden of the young zone

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych

Wykaz kont syntetycznych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 / V / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2006 r. Plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych w organach

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Skąpe Nr 3/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. 1. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŝetowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2009

Zarządzenie nr 4/2009 Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie planu kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach Plan w załączeniu. Łapy dn. 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r.

Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r. Zarządzenie Nr III/193/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2012r. zmieniające przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do. Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Załącznik nr 1 do. Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Nr 37/2014 z dnia 22 grudnia 2014roku Wykaz kont dla jednostki Urzędu Miasta i Gminy Ślesin KONTA BILANSOWE 133 Rachunek budŝetu 133/1 rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Zasady rachunkowości w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, plan kont dla Projektu Przeprawa przez rzekę Warte nowy przebieg drogi

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Zakładowy plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Repki Zakładowy plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organu podatkowego w Urzędu Gminy Repki

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych.

Zasady ogólne. Plan kont dla jednostki budŝetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie projekt Twój sukces w Twoich rękach : 1. Wykaz kont syntetycznych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10 Starosty Lubelskiego z dnia 4 lutego 2010r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby realizacji Projektu: Twój sukces

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25. 01. 2011 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku.

Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku. Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 12 września 2007 roku. w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych Załącznik Nr 3 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2010

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2010 1.1 Zakładowy plan kont zawiera: - wykaz kont księgi głównej, które mają zastosowanie w Starostwie Powiatowym, - zasady podziału kont syntetycznych, - zasady tworzenia i prowadzenia kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo