Formularz. Informacje ogólne. 1. Jestem posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz. Informacje ogólne. 1. Jestem posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego"

Transkrypt

1 Formularz Możliwość skorzystania z operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacje ogólne Dzień sporządzenia formularza r. 1. Jestem posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu na dzień 12 grudnia 2014 r., zwanych dalej użytkami rolnymi, co najmniej 1 ha. 2. Powierzchnia mojego gospodarstwa nie przekracza 300 ha 3. Jestem osobą fizyczną osobą prawną (podać formę...) państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej 4. Posiadam nadany numer w KRS (dotyczy spółek)

2 5. Każdy ze wspólników jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni, nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dotyczy spółek) 6. Każdy ze wspólników jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dotyczy spółek) 7. Gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki (dotyczy spółek) 8. W ramach umowy spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzona działalność rolnicza (dotyczy spółek) 9. Jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w punkcie Będę wnioskował o pomoc na: rozwój produkcji prosiąt (po realizacji operacji obsada będzie wynosić co najmniej 50 loch w gospodarstwie)

3 rozwój produkcji mleka krowiego (po realizacji operacji obsada będzie wynosić co najmniej 25 krów w gospodarstwie) rozwój produkcji bydła mięsnego związaną z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 11. Operacja będzie realizowana z udziałem innych środków publicznych 12. Czy wnioskowana pomoc będzie dotyczyć chowu drobiu ekologicznego chowu drobiu zamiany konwencjonalnego chowu drobiu na ekologiczny wnioskowana pomoc nie dotyczy chowu drobiu 13. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi... euro (wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi przynajmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro) 14. Wnioskowana pomoc zostanie wykorzystana przez osoby wspólnie wnioskujące (dotyczy gospodarstw o wielkości ekonomicznej, pojedynczego gospodarstwa, mniejszej niż 10 tys. euro, których łączna wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 15 tys. euro. Po zakończeniu operacji wielkość ekonomiczna każdego z gospodarstw będzie wynosić co najmniej 10 tys. euro) dotyczy 15. W gospodarstwie są utrzymywane krowy mleczne (liczba...)

4 dotyczy 16. Spełniam wszystkie kryteria uzyskania pomocy w ramach operacji Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników PROW dotyczy 17. W przypadku otrzymania pomocy operacja będzie realizowana jednoetapowo dwuetapowo 18. Operacja będzie obejmować inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu dotyczy 19. Pomoc będzie obejmować następujące inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku. zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

5 20. Zakres pomocy będzie dotyczył: a. nabycia nieruchomości b. nabycia maszyn tego samego rodzaju jak rzeczy zakupione w ramach PROW c. podatku od towarów i usług (VAT) d. nabycia rzeczy używanych e. leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności, marży finansującego oraz ubezpieczenia f. kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych g. nabycia zwierząt h. kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych i. zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień ciśnieniowych

6 21. Inwestycja będzie realizowana przez osoby wspólnie wnioskującej 22. Wysokość kosztów kwalifikowanych przekroczy 50 tys. zł. 23. W gospodarstwie prowadzę działalności w zakresie: produkcji roślinnej produkcji zwierzęcej produkcji materiału siewnego produkcji materiału szkółkarskiego produkcji materiału hodowlanego produkcji materiału reprodukcyjnego produkcji warzywniczej produkcji roślin ozdobnych produkcji grzybów uprawnych sadownictwa hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt hodowli ptactwa owadów użytkowych produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 24. Prowadzę gospodarstwo jako osoba kierująca 25. Jestem osobą pełnoletnią

7 26. Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 27. Posiadam prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 28. Posiadam numer identyfikacyjny 29. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskałem udokumentowany przychód z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł 30. Działalność rolnicza jest prowadzona w celach naukowych i badawczych

8 Informacje do wniosku 1. numer identyfikacyjny wnioskodawcy lub jego współmałżonka _ 2. dane wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres wnioskodawcy numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile został nadany _ 3. wskazanie obszaru, o którym mowa w pkt. 10 rozwój produkcji prosiąt (po realizacji operacji obsada będzie wynosić co najmniej 50 loch w gospodarstwie) rozwój produkcji mleka krowiego (po realizacji operacji obsada będzie wynosić co najmniej 25 krów w gospodarstwie) rozwój produkcji bydła mięsnego związaną z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 4. informacje o kwalifikacjach zawodowych Charakterystyka prowadzonej działalności...

9 6. opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów plan finansowy operacji informacje dotyczące gospodarstwa

10 9. oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą (wymienić) a.... b.... c.... d.... e.... f zestawienie rzeczowo-finansowe operacji kwotę pomocy, o którą ubiega się wnioskodawca...,... zł (netto)...,... zł (brutto) 13. informację o wpływie operacji na: a. poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie

11 b. poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie c. zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie d. redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie 14. Zakres prac realizowanych przez poszczególne osoby, gdy inwestycja jest wykonywana wspólnie

12 Załączniki do wniosku 1. biznesplan w wersji zapisanej na nośniku CD lub DVD, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 2. kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych 3. kopię umowy, w przypadku osób wspólnie wnioskujących 4. oświadczenie o braku ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 5. protokół postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. 6. umowy na wykonanie zadania z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zasadą konkurencyjności 7. kopia zapytania ofertowego dotyczącego nabycia rzeczy lub usług skierowanego do co najmniej 3 różnych dostawców lub wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia wraz z kopiami ofert stanowiącymi odpowiedź na to zapytanie i uzasadnieniem wyboru oferty w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 20 tys. zł netto oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę 8. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika 9. plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli i plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym - w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie zakupu maszyn lub urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza budynkami i budowlami; 11. plan sprzedaży lub kopię umowy przedwstępnej sprzedaży całej produkcji wytworzonej w gospodarstwie w związku z realizacją operacji - w przypadku gdy w związku z realizacją operacji wzrośnie produkcja

13 12. kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną 13. kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. 14. kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników 15. kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją 16. opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku operacji, w ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia do wniosku kosztorysu albo postępowania ofertowego 17. kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu 18. kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej 19. oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie niestanowiącym własności wnioskodawcy albo stanowiącym współwłasność wnioskodawcy i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które nie wymagają instalacji

14 20. oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania 21. kopię projektu budowlanego w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją 22. kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje 23. informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska wydaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz kopię pozwolenia zintegrowanego, jeżeli jego posiadanie jest wymagane na podstawie przepisów o ochronie środowiska - w przypadku gdy operacja dotyczy prowadzonego w gospodarstwie chowu lub hodowli drobiu powyżej stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior 24. zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt - w przypadku gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą 25. kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości 26. kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

15 27. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku 28. informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zaliczkę 29. certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z , str. 1, z późn. zm.), w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzi się produkcję ekologiczną 30. umowę z upoważnioną jednostką certyfikującą w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z , str. 1, z późn. zm.) lub certyfikat, o którym mowa w pkt 28, w przypadku gdy w gospodarstwie ma być podjęta produkcja ekologiczna 31. inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy. System punktowy

16 Hodowla świń 1) wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie: a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1punkt, b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty e) powyżej 50 sztuk przyznaje się 5 punktów 2) w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż: a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt b) 200 sztuk i nie większa niż 300, przyznaje się 2 punkty c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty 3) w przypadku operacji dotyczących produkcji ekologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, przyznaje się 2 punkty 4) za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie

17 klimatu przyznaje się maksymalnie 5 punktów. Hodowla bydła mlecznego 1) wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie: a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty e) powyżej 50 sztuk przyznaje się 5 punktów 2) w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż: a) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 1 punkt b) 100 sztuk i nie większa niż 150, przyznaje się 2 punkty c) 150 sztuk, przyznaje się 3 punkty 3) w przypadku operacji dotyczących produkcji ekologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, przyznaje się 2 punkty

18 4) za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu przyznaje się maksymalnie 5 punktów. Hodowla bydła mięsnego 1) wzrost średniej rocznej liczby krów mamek w stadzie: a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt; b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty e) powyżej 50 sztuk przyznaje się 5 punktów 2) w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mamek w stadzie będzie większa niż: a) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 1 punkt b) 100 sztuk i nie większa niż 150, przyznaje się 2 punkty c) 150 sztuk, przyznaje się 3 punkty 3) w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, przyznaje się 2 punkty

19 4) za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu przyznaje się maksymalnie 5 punktów. Modernizacja gospodarstwa * 1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, punkty przyznaje się w następujący sposób: jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego, przyznaje się 5 punktów jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50 % wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty 2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, przyznaje się 1 punkt

20 3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt 4) w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, przyznaje się 2 punkty 5) za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu przyznaje się maksymalnie 5 punktów 6) dodatkowo, w przypadku województwa: a) dolnośląskiego: - operacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca powiększenia powierzchni plantacji wieloletniej, przyznaje się 1 punkt

21 b) kujawsko-pomorskiego: - operacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trzody chlewnej, przyznaje się 1 punkt - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt c) lubuskiego: - operacja realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt d) łódzkiego: - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt e) małopolskiego:

22 - operacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich, przyznaje się 1 punkt f) mazowieckiego: - operacja dotycząca budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - wnioskodawca jest beneficjentem działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW lub Premie dla młodych rolników PROW , przyznaje się 1 punkt g) opolskiego: - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt - wnioskodawca jest beneficjentem działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW lub Premie dla młodych rolników PROW , przyznaje się 1 punkt

23 - operacja dotycząca przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt h) podkarpackiego: - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt - operacja dotyczy wprowadzenia do gospodarstwa co najmniej jednego z następujących kierunków produkcji: zielarstwo, pszczelarstwo, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt

24 i) podlaskiego: - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt - operacja realizowana w gospodarstwie położonym w strefie ochronnej dla choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, przyznaje się 1 punkt j) pomorskiego: - operacja dotycząca budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt k) świętokrzyskiego: - operacja dotycząca przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt

25 - wnioskodawca posiada umowy kontraktacyjne, zawarte na okres co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z podmiotami z województwa na dostawy produktów, których dotyczy operacja, przyznaje się 1 punkt - udział wnioskodawcy w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt l) warmińsko-mazurskiego: - operacja dotycząca budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja dotycząca budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni, przyznaje się 1 punkt m) zachodniopomorskiego:

26 - operacja dotycząca budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt - operacja realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt Suma punktów... * W przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące punkty, przyznaje się w wysokości średniej arytmetycznej z liczby punktów przysługujących indywidualnie tym osobom.

27 Niniejszy formularz stanowi własność Liparis Sp.j. nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Załącznik do umowy /2015 z dnia 2015 r. Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z działania VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1371

Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1371 Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Warszawa, 11 października 2016 r. 1 Dokumentacja aplikacyjna 2 Dokumentacja aplikacyjna 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚD POMOCY I LIMIT POMOCY

WYSOKOŚD POMOCY I LIMIT POMOCY WYSOKOŚD POMOCY I LIMIT POMOCY Wysokości limitu Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie: 1) 500 tys. zł (dot. obszarów b-d), z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych

Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych - realizuje cel szczegółowy 2a Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 https://www. Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 Autor: Ewa Ploplis Data: 28 września 2017 28 września 2017 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000. Kto może się starać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ogólne zasady przyznawania płatności po roku 2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW (projekty legislacji UE) WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Cel główny PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata Bartosz Cenacewicz

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata Bartosz Cenacewicz Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2014 2020 Bartosz Cenacewicz Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH okładka_10:layout 1 2015-09-11 09:35 Strona 1 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Co oferuje producentom świń Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 1 Modernizacja gospodarstw rolnych Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PODDZIAŁANIE MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH. Jelenia Góra, luty 2016 r.

WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PODDZIAŁANIE MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH. Jelenia Góra, luty 2016 r. WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PODDZIAŁANIE MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Jelenia Góra, luty 2016 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Beneficjenci

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK

INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Cykl konferencji 09-11.10.2018 INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK Źródła finansowania innowacji w rolnictwie PROW 2014-2020 cz.i Materiał opracowany przez: Pomorski Oddział Regionalny ARiMR Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

Strefa ASF - dofinansowanie do 100 tys. zł dla producentów trzody chlewnej

Strefa ASF - dofinansowanie do 100 tys. zł dla producentów trzody chlewnej https://www. Strefa ASF - dofinansowanie do 100 tys. zł dla producentów trzody chlewnej Autor: Ewa Ploplis Data: 30 stycznia 2018 Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie producentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 Warszawa, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór!

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! Autor: Ewa Ploplis Data: 16 marca 2017 30 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków o uzyskanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2014 2020 Poddziałanie Działanie 4.1 - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Co oferuje producentom świń Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 1 Modernizacja gospodarstw rolnych Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2014 2020 Warunki przyznania pomocy Beneficjenci Modernizacja gospodarstw rolnych Pomoc

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS

Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020. dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Przemysłowa hodowla świo w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018. Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Pl. T. Kościuszki Łęczyca

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018. Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka Pl. T. Kościuszki Łęczyca Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Podatki płacone przez rolników Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 06.07.2017 r. Podatki płacone przez rolników Wysokość płaconych przez rolników podatków i opłat lokalnych

Bardziej szczegółowo

Już niedługo ruszą nabory PROW!

Już niedługo ruszą nabory PROW! https://www. Już niedługo ruszą nabory PROW! Autor: Ewa Ploplis Data: 13 czerwca 2018 W najbliższym czasie, tj. w czerwcu 2018 r., odbędą się trzy bardzo ważne nabory PROW na dofinansowanie rolników. Kolejny

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie pomocy na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łęczycka informuje o możliwości

Bardziej szczegółowo

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN NABÓR 2014 PYTANIA DO PROGRAMU MŁODY ROLNIK 2014 Kiedy ruszy nabór z programu młody rolnik? Program młody rolnik ruszy 15.05.2014 i potrwa do 21.06.2014 roku. Jaka

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW

Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW .pl https://www..pl Prawo: Premie dla młodych rolników w ramach PROW Autor: Tomasz Żydek Data: 1 kwietnia 2015 PROW 2014 2020, który zgodnie z zapewnieniami ministra rolnictwa zostanie uruchomiony w II

Bardziej szczegółowo

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie

Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Za treść merytoryczną odpowiada KPODR w Minikowie Możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 Rodzaj wsparcia Poddziałanie 6.2 Pomoc

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wojciech Świerk Możliwości pozyskania funduszy pomocowych PROW 2014-2020 na inwestycje w gospodarstwach rolnych Wprowadzenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło prace związane z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 1483 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020 (PROW 2014 2020) 6.1 POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Udokumentowanie sprzedaży produktów rolnych 5 tys. zł z 12 miesięcy poprzedzających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112

Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112 Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. Poz. 112 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA w Warszawie w związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW 2014 2020 poddziałanie 3.1 zaprasza na bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja a punkty: obszary A C

Modernizacja a punkty: obszary A C .pl Modernizacja a punkty: obszary A C Autor: Elżbieta Sulima Data: 10 marca 2016 Dobrze przygotowany wniosek skraca własną drogę od jego złożenia do weryfikacji. Dzięki temu rolnik szybciej zaczyna zaplanowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/375/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/375/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/375/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298 Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

adres (pole nieobowiązkowe). Jest konto, jest wniosek Jeśli mamy już konto, wypełniamy

adres  (pole nieobowiązkowe). Jest konto, jest wniosek Jeśli mamy już konto, wypełniamy aktualności 10 aktualności 10 KAMPANIA WNIOSKOWA 2018. W tym roku wnioski w formie elektronicznej ewniosekplus Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZONYCH FAKTUR ZA OKRES OD... DO.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZONYCH FAKTUR ZA OKRES OD... DO. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZONYCH FAKTUR ZA OKRES OD... DO. Lp. Data faktury Nr faktury Ilość oleju napędowego w litrach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 2 PROW 2014-2020 3 PROW 2014-2020 4 PROW 2014-2020 1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 1858

Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 1858 Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 1858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw .pl https://www..pl Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw Autor: Tomasz Żydek Data: 5 stycznia 2015 Po długim oczekiwaniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Rozwój produkcji bydła mięsnego: co z dofinansowaniem?

Rozwój produkcji bydła mięsnego: co z dofinansowaniem? https://www. Rozwój produkcji bydła mięsnego: co z dofinansowaniem? Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2015 Co zyskają hodowcy bydła mięsnego w okresie finansowym 2014 2020? Czy poddziałanie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania PROW 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw trwa nabór wniosków https://www. Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 - trwa nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 20 lipca 2017 Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody

Bardziej szczegółowo