UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Pleśna oraz kryteriów wyboru ofert. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. Jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm. ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 811) Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje: 1. Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Pleśna, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się kryteria wyboru ofert w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna. 4. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/15 Rady Gminy Pleśna REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z TERENU GMINY PLEŚNA 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) ustawie zmieniającej rozumie się przez to ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.), 3) Gminie rozumie się przez to Gminę Pleśna, 4) Wójcie Gminy rozumie się przez to Wójta Gminy Pleśna, 5) konkursie rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, 6) niepublicznym przedszkolu rozumie się przez to przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną, wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Pleśna, 7) niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego rozumie się przez to niepubliczny punkt przedszkolny lub niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Pleśna. 8) Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy w Pleśnej. 2. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy. 3. Konkurs adresowany jest do organów prowadzących niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Ogłoszenie konkursu, powinno zawierać następujące informacje : 1) cel konkursu 2) wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania, 3) termin realizacji, 4) kryteria jakie muszą spełniać oferenci, 5) wymagane dokumenty, 6) zasady przyznawania dotacji, 7) warunki realizacji zadania, 8) termin i miejsce składania ofert, 9) tryb i kryteria wyboru ofert, 10) termin dokonania wyboru ofert. 2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust Konkurs ogłasza się :

3 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 2) w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, 3) na stronie internetowej Urzędu Oferta składana w konkursie powinna zawierać: 1) wniosek ofertowy podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego niepubliczne przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, 2) informację dotycząca lokalizacji i adresu prowadzonego niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 3) informację o liczbie dzieci, jaką planuje się przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na rok szkolny. z podziałem na grupy wiekowe, 4) plan organizacji pracy niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym: a) planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach, b) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego, c) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego, d) informacje o zajęciach dodatkowych, 5) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, 6) bezimienny wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe bezimienne informacje o kwalifikacjach zatrudnionych nauczycieli, 7) wykaz stanowisk niepedagogicznych, 8) informację na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 9) opis lokalu z wyszczególnieniem powierzchni sal oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, 10) opis placu zabaw, 11) kopia opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, 12) zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyznacza jej przewodniczącego. 2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków. 3. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym Przy ocenie oferty pod względem formalnym bierze się pod uwagę: 1) status prawny oferenta, 2) termin złożenia oferty, 3) złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami, 4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 2. Oferty nie spełniające wymagań formalnych, są odrzucane i nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym. 3. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie, jeśli wynikają z oczywistych błędów pisarskich Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, wskazanego w ofercie. Id: EAB77C72-D81C-403A-BBBD-4FB49FDF9DE5. Podpisany Strona 2

4 2. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. 3. Z oględzin sporządza się protokół Każdy członek komisji dokonując oceny merytorycznej może przyznać po 1 punkcie za każde z kryteriów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji. 3. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół. 4. Ostateczna decyzję o wyborze oferty podejmuje Wójt. 5. Dokonanie wyboru ofert następuje w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) w siedzibie Urzędu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu. Id: EAB77C72-D81C-403A-BBBD-4FB49FDF9DE5. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/15 Rady Gminy Pleśna KRYTERIA WYBORU OFERT NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU NA ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z TERENU GMINY PLEŚNA Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja stosuje następujące kryteria: 1) powierzchnia, jaka została przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci, 2) powierzchnia i wyposażenie placu zabaw przeznaczonego do dyspozycji dzieci, 3) posiadanie przez przedszkole stołówki i zaplecza kuchennego, 4) zapewnienie przez przedszkole co najmniej 1 umywalki i 1 toalety przypadającej na nie więcej niż 15 dzieci, 5) posiadanie przez przedszkole ogrodu, ewentualnie znajdujące się w pobliżu przedszkola tereny zielone, 6) zatrudnianie przez przedszkole kwalifikowanej kadry posiadającej wykształcenie pedagogiczne, 7) zapewnianie przez przedszkole oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, 8) organizacja przez przedszkole dodatkowych zajęć poza podstawą programową.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/687/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 marca 2016 roku

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/687/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2024 UCHWAŁA NR XXXIX/687/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 342/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/16/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/16/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/16/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4122 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 617/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/457/2018 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 24 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR LV/457/2018 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 24 maja 2018 r. UCHWAŁA NR LV/457/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XXIX/225/17 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV RADY GMINY NADARZYN. z dnia 23 maja 2018 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV RADY GMINY NADARZYN. z dnia 23 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XLIV.540.2018 RADY GMINY NADARZYN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA Nr... / 2018 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 2018 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA Nr... / 2018 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 2018 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr... / 2018 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego polegającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/376/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/376/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/376/14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Nadarzyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Nadarzyn Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Nadarzyn z dnia Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/97/2016 RADY GMINY OBROWO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/97/2016 RADY GMINY OBROWO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/97/2016 RADY GMINY OBROWO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 27 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 27 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 RADY GMINY OBROWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Celestynów z dnia roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Celestynów z dnia roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Celestynów z dnia roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. Uchwała Nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3088 UCHWAŁA NR XXXV/546/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/339/2018 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/339/2018 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/339/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL / 371 / 2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr XL / 371 / 2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. Uchwała Nr XL / 371 / 2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...... r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NrX/86/19 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 16 maja 2019 r.

UCHWAŁA NrX/86/19 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 16 maja 2019 r. UCHWAŁA NrX/86/19 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 28 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/313/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/313/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/313/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert Załącznik do uchwały Nr XLI/713/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017 r. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Burmistrz Poddębic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegające

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5 Zarządzenie 69/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew Na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego. Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 lipca 2017 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, wraz z

Bardziej szczegółowo

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego. Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28.06. 2018 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Nadarzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania Załącznik do zarządzenia nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. ZARZĄDZENIE Nr 76/2017 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 6 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 158/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 6 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 158/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 2 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 2 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i powołania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.82.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 1. Rodzaj zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

OGŁOSZENIE 1. Rodzaj zadania. 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Wałbrzych oraz zaprasza do składania ofert. 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/167/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/167/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/167/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania

Bardziej szczegółowo

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. Zarządzenie Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV RADY GMINY NADARZYN z dnia 28 grudnia 2016r

UCHWAŁA Nr XXV RADY GMINY NADARZYN z dnia 28 grudnia 2016r UCHWAŁA Nr XXV.330.2016 RADY GMINY NADARZYN z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: zł za DRUK N 55% Nr k%jresponden`cji SGD.='_'L_à' i.1`*i":*f il) :i`ĺ'i1"il QL-li (iii H L. 1 H ' UCHWAŁA NR..... 1 1 ĹRADY MIASTA GLIWICE -5- _»'- I.±-u-'- 1 z _. " ĹĹĹL Z dnia... 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXXIII/171/13 RADY GMINY MĘDRZECHÓW. z dnia 27 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXXIII/171/13 RADY GMINY MĘDRZECHÓW. z dnia 27 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXXIII/171/13 RADY GMINY MĘDRZECHÓW w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/320/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. z dnia 7 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 21 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/320/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 listopada 2016 r. Poz. 7110 UCHWAŁA NR XXX/320/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łęczyce. ogłasza

Wójt Gminy Łęczyce. ogłasza WÓJT GMINY ŁĘCZYCE ul.długa 49 B4-218 ŁĘCZYCE Wójt Gminy Łęczyce działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/318/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/318/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10770 UCHWAŁA NR XXIV/318/2016 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć) Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna Lesznowola

... (pieczęć) Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna Lesznowola Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 lipca 2019 r. Wzór OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Lesznowola,

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia. 2017 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Miejski w Pruszkowie)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/154/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GODÓW. z dnia 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GODÓW. z dnia 7 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019 WÓJTA GMINY GODÓW w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia22 listopada 2016 r. Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. - w oddziałach ogólnodostępnych dla następującej liczby dzieci:..

OFERTA KONKURSOWA. - w oddziałach ogólnodostępnych dla następującej liczby dzieci:.. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/06/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 19 czerwca 2018 r. OFERTA KONKURSOWA... (Pieczęć oferenta) Prezydent Miasta Starogard Gdański ul. Gańska 6 83-200

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 1 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 1 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA (pieczęć oferenta) załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 462/1697/17 z d. 23.06.2017 r. do ogłoszenia otwartego konkursu ofert OFERTA KONKURSOWA Nazwa placówki wpisanego do ewidencji niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR 87/2012 RADY GMINY GOLESZÓW w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r. 8 UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych,

Bardziej szczegółowo