WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT. na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych. dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT. na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych. dla"

Transkrypt

1 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach I. Udzielający Zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21 Tel ; REGON NIP Strona internetowa: Znak postępowania: SPZOZ /2016 II. Przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań RTG, USG i mammograficznych wymienionych w załączniku nr 1 do formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert 2. Złożona oferta musi obejmować wszystkie pozycje opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 formularza ofertowego. III. Składane oferty powinny zwierać wszystkie załączniki oraz informacje podane w pkt. od Pełną nazwę, siedzibę i adres Oferenta wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione. 3. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z ogłoszeniem i akceptuje WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr Informacja o wyposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że zakład spełnia wymogi zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 5. Informacje o kwalifikacjach zawodowych osób udzielających świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu oraz oświadczenie stwierdzające, iż personel wykonujący badania spełnia wymogi merytoryczne zgodnie z charakterem badania. 6. Wypis z KRS, lub z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON. 7. Oświadczenie o poddaniu się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych objętych zakresem konkursu. 8. Cenę brutto za wykonywane badanie/badania 9. Polisę OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodną z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem IV. Umowa zostanie zawarta na okres od r. do r.

2 V. Oferty pisemne należy składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21, Dział Administracji pok do dnia 14 listopada 2016r. do godz , tel ; ; fax: Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę z dokładną nazwą i siedzibą Przyjmującego zamówienie należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Oferta na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań RTG, USG i mammografii. VI. Otwarcie ofert nastąpi w SPZOZ w Mogilanach, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21, pok. 212 w dniu r. o godz Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia r. VII. Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. VIII. Kryteria ocen ofert: 100 % - cena brutto IX. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone przepisami prawa. X. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści konkursu ofert w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie niezwłocznie przekazana na stronie internetowej Udzielającego zamówienie i będzie wiążąca dla wszystkich oferentów. Jeżeli w wyniku modyfikacji Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert będzie konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany do ofert, Udzielający zamówienie przedłuży termin składania ofert. XI. Przyjmujący zamówienie może zwrócić się do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienie dotyczące Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert kierując swoje zapytanie na piśmie w okresie nie późniejszym niż trzy dni robocze przed dniem otwarcia ofert na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach, Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21, lub faxem w godz. od 7.00 do Korespondencja, która zostanie przesłana faxem po godzinach urzędowania zarejestrowana zostanie w następnym dniu pracy Udzielającego zamówienie i uznana zostanie za wniesioną z datą tego dnia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie podanego terminu, Udzielający zamówienie pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. XII. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm/ XIII. Załączniki do niniejszych warunków stanowią: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Wzór umowy Załącznik nr 2

3 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert I. DANE OFERENTA 1. Pełna nazwa (lub imię i nazwisko) Adres siedziby (miejsca zamieszkania): tel.... fax NIP... REGON Zarejestrowany w pod numerem... II. OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty zawarte w ogłoszeniu o Konkursie ofert, niniejszym składam ofertę na wykonywanie badań RTG, USG i mammografii, w zakresie, w cenie i na zasadach szczegółowo określonych w Warunkach Szczegółowych Konkursu Ofert i załącznikach do nich, niniejszym Formularzu Ofertowym i załącznikach do niego. Łączna wartość oferty określona zgodnie z zaproponowanymi cenami wskazanymi w Załączniku nr 1 wynosi brutto:... Oferta zawarta jest na. kolejno ponumerowanych kartach. III. WARTOŚĆ OFERTY Proponowane ceny jednostkowe brutto oraz określenie czasu oczekiwania na wynik określa Załącznik nr 1. IV. OŚWIADCZENIA OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Konkursu ofert określonymi w Warunkach Szczegółowych Konkursu Ofert i załącznikach do niego, nie mam zastrzeżeń, nie zgłaszam uwag i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

4 2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Warunkach Szczegółowych Konkursu Ofert. 4. Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są prawdziwe. 5. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert. 7. Załączniki zostały sporządzone / uzupełnione z zachowaniem należytej staranności. V. ISTOTNE WARUNKI OFERTY 1. Udzielający zamówienie zawrze z Przyjmującym zamówienie wybranym w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu ofert umowę określoną w Warunkach Szczegółowych Konkursu Ofert, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu ofert. 2. Umowa zostanie zawarta na okres: 36 miesięcy 3. Oferent zobowiązany jest załączyć do Oferty załączniki określone w Warunkach Szczegółowych Konkursu Ofert, zgodnie z zasadami tam określonymi. VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

5 Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego CENNIK I ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Badania RTG Lp. Rodzaj wykonanego badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik KLATKA PIERSIOWA 1. Zdjęcie klatki piersiowej P-A 2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne 3. Zdjęcie żeber A-P (po jednej stronie) 4. Zdjęcie żeber A-P i skośne 5. Zdjęcie mostka 6. Zdjęcie klatki piersiowej dziecka do 5 lat 7. Zdjęcie tchawicy (do oceny tarczycy) 8. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej KRĘGOSŁUP I OBRĘCZ BIODROWA 9. Zdjęcie stawu biodrowego A-P 10. Zdjęcie stawu biodrowego osiowe 11. Zdjęcie miednicy ze stawami biodrowymi 12. Zdjęcie kręgosłupa cały kręgosłup 13. Zdjęcie kręgosłupa C (A-P) i bok 14. Zdjęcie kręgosłupa C + skosy 15. Zdjęcie kręgosłupa C czynnościowe 16. Zdjęcie kręgosłupa TH (A-P) i bok 17. Zdjęcie kręgosłupa L (A-P) i bok 18. Zdjęcie kręgosłupa L czynnościowe 19. Zdjęcie kręgosłupa do oceny skoliozy ( TH-L) 20. Zdjęcie RTG celowane na krąg

6 21. Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych 22. Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych dziecko do lat Zdjęcie kości krzyżowej 24. Zdjęcie kości łonowych OBRĘCZ BARKOWA I KOŃCZYNA GÓRNA 25. Zdjęcie stawu barkowego 26. Zdjęcie stawu barkowego + osiowe 27. Zdjęcie stawów barkowych A-P - porównawcze 28. Zdjęcie obojczyka 29. Zdjęcie obojczyków porównawcze 30. Zdjęcie kości ramieniowej 31. Zdjęcie kości ramiennych - porównawcze 32. Zdjęcie stawu łokciowego 33. Zdjęcie stawów łokciowych - porównawcze 34. Zdjęcie przedramienia 35. Zdjęcie przedramion - porównawcze 36. Zdjęcie nadgarstka 37. Zdjęcie nadgarstków - porównawcze 38. Zdjęcie nadgarstków - wiek kostny 39. Zdjęcie dłoni 40. Zdjęcie dłoni - porównawcze 41. Zdjęcie palców dłoni KOŃCZYNA DOLNA 42. Zdjęcie kości udowej 43. Zdjęcie kości udowych - porównawcze 44. Zdjęcie stawu kolanowego 45. Zdjęcie stawów kolanowych - porównawcze 46. Zdjęcie podudzia 47. Zdjęcie podudzi - porównawcze 48. Zdjęcie stawu skokowego

7 49. Zdjęcie stawów skokowych - porównawcze 50. Zdjęcie stopy 51. Zdjęcie stóp - porównawcze 52. Zdjęcie kości piętowej 53. Zdjęcie kości piętowych - porównawcze 54. Zdjęcie palców stopy CZASZKA 55. Zdjęcie czaszki 56. Zdjęcie czaszki - komplet urazowy 57. Zdjęcie zatok obocznych nosa 58. Zdjęcie zatok obocznych nosa - boczne 59. Zdjęcie kości nosowych 60. Zdjęcie żuchwy 61. Zdjęcie skośne żuchwy 62. Zdjęcie stawu skroniowo - żuchwowego 63. Zdjęcie oczodołów Badania USG L.p. Nazwa badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik 1. USG jamy brzusznej 2. USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 3. USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego 4. USG tarczycy i przytarczyc 5. USG ślinianek 6. USG obwodowych węzłów chłonnych 7. USG stawu 8. USG dwóch stawów 9. USG piersi

8 Badania mammograficzne L.p. Nazwa badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik 1. Mammografia PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA.. /data sporządzenia oferty/

9 Załącznik nr 2 do Warunków Szczegółowych Konkursu Ofert U M O W A Zawarta w Mogilanach w dniu..., pomiędzy:... zwanym w dalszej treści umowy Przyjmującym zamówienie, reprezentowanym przez:. a zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez:. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Udzielającego zamówienia badań diagnostycznych RTG, USG i mammografii, których rodzaj i cenę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie oświadcza, że badania diagnostyczne objęte niniejszą umową wykonywane będą przez personel lekarski, personel pielęgniarski lub przez inne osoby wykonujące zawód medyczny posiadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wykaz osób wraz z opisem kwalifikacji stanowi załącznik nr 2 do umowy. 2. Określone w 1 umowy badania diagnostyczne, będą świadczone w oparciu o posiadany przez Przyjmującego zamówienie sprzęt i aparaturę medyczną. 3. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy po stronie Przyjmującego zamówienie jest... nr tel Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w ramach świadczonych przez niego usług medycznych wynikających z niniejszej umowy podda się każdorazowo kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zobowiązuje się w razie zaistnienia konieczności do niezwłocznego lecz nie później niż w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych - usunięcia wskazanych uchybień w wykonywaniu umowy i uchybień wykazanych wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zaleceń pokontrolnych, o których mowa wyżej uznają strony za istotne przesłanki do rozwiązania przez Udzielającego Zamówienie umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 6. Przyjmujący Zamówienie w zakresie poprawności realizacji wykonywanych zadań na podstawie niniejszej umowy podda się każdorazowo kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienia, a także zobowiązuje się w razie zaistnienia konieczności do niezwłocznego lecz nie później niż w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych usunięcia wskazanych uchybień w wykonywaniu umowy oraz uchybień wskazanych wskutek nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości wykonywania badań w okresie obowiązywania umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z wykonywanymi badaniami, oraz rejestracji zgłaszających się osób objętych umową, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

10 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Udzielającego zamówienia informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań. 10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszą umową. 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia aktualnej polisy OC w terminie 7 dni od daty utraty przez nią mocy obowiązywania w trakcie realizacji niniejszej umowy Badania diagnostyczne wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie zgodnie z harmonogramem wykonywania badań stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy Podstawą do świadczenia przez Przyjmującego zamówienie badań, o których mowa w 1 niniejszej umowy będą skierowania wystawiane przez Udzielającego zamówienia, które powinno zawierać: pieczęć firmową Udzielającego zamówienie, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, pieczątkę imienną i podpis lekarza kierującego, datę wystawienia skierowania oraz rodzaj badania. 2. Sposób rejestracji pacjentów do badań diagnostycznych o których mowa w Załączniku nr 1, określa harmonogram wykonywania badań stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Badania będące przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał wg harmonogramu wykonywania badań stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Wyniki badań będące przedmiotem niniejszej umowy będą wydawane bezpośrednio pacjentowi, a także wysyłane pocztą na adres siedziby Udzielającego zamówienie lub na wskazany przez Udzielającego zamówienie adres dwa razy w miesiącu Przyjmującemu zamówienie za wykonane badania określone w 1 przysługuje zapłata zgodnie z cennikiem badań diagnostycznych stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Podstawą rozliczenia będzie stanowiło sporządzone przez Przyjmującego zamówienie i zatwierdzone przez Udzielającego zamówienie miesięczne zestawienie wykonanych w danym miesiącu badań, zawierające dane określające rodzaj badania, dane pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nazwisko lekarza kierującego. 3. Należność za wykonane badania regulowana będzie przez Udzielającego zamówienia po przedstawieniu przez Przyjmującego zamówienie zestawienia określonego w ust. 2 na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu uznania rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie. 4. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur bez jego podpisu. 5. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie ustalonym w ust. 3 Przyjmujący zamówienie może żądać zapłaty ustawowych odsetek Przyjmujący zamówienie nie może w okresie trwania umowy dokonać zmiany cen badań objętych niniejszą umową Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia.. do dnia.., lecz nie na okres dłuższy niż czas trwania kontraktu na udzielanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy zawartej przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym

11 Funduszem Zdrowia Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie, którego rozwiązanie lub wygaśnięcie upoważnia Udzielającego Zamówienia do wypowiedzenia niniejszej umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia bez prawa domagania się Przyjmującego Zamówienie odszkodowania z tego tytułu Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia: a) przez Udzielającego zamówienia w przypadku istotnego naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie istotnych postanowień niniejszej umowy, za które Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność, a także w przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie kwalifikacji do wykonywania świadczeń zdrowotnych lub otwarcia w stosunku do niego postępowania upadłościowego b) przez Udzielającego zamówienia w przypadku nie przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie w dniu podpisania niniejszej umowy lecz nie później niż do 14 dni od podpisania umowy dokumentu potwierdzającego zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie objętym niniejszą umową c) przez Przyjmującego zamówienie w przypadku zalegania przez Udzielającego Zamówienia z zapłatą należnego Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności i pod warunkiem nie zapłacenia zaległości przez Udzielającego Zamówienia w terminie 14 dni na pisemne wezwanie Przyjmującego Zamówienie. 2. Umowa może być również rozwiązana na mocy porozumienia stron. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia okresu, na który zawarto niniejszą umowę, bez konieczności przeprowadzenia konkursu ofert na podstawie pisemnego aneksu, a także renegocjacji niniejszej umowy, jeżeli konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień niniejszej umowy wobec osób trzecich W sprawach nieuregulowanych umową stosować się będzie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Udzielającego Zamówienia, jeden egzemplarz dla Przyjmującego Zamówienie. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE..

12 Załącznik nr 1 do Umowy z dnia... CENNIK I ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Badania RTG Lp. Rodzaj wykonanego badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik KLATKA PIERSIOWA 1. Zdjęcie klatki piersiowej P-A 2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne 3. Zdjęcie żeber A-P (po jednej stronie) 4. Zdjęcie żeber A-P i skośne 5. Zdjęcie mostka 6. Zdjęcie klatki piersiowej dziecka do 5 lat 7. Zdjęcie tchawicy (do oceny tarczycy) 8. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej KRĘGOSŁUP I OBRĘCZ BIODROWA 9. Zdjęcie stawu biodrowego A-P 10. Zdjęcie stawu biodrowego osiowe 11. Zdjęcie miednicy ze stawami biodrowymi 12. Zdjęcie kręgosłupa cały kręgosłup 13. Zdjęcie kręgosłupa C (A-P) i bok 14. Zdjęcie kręgosłupa C + skosy 15. Zdjęcie kręgosłupa C czynnościowe 16. Zdjęcie kręgosłupa TH (A-P) i bok 17. Zdjęcie kręgosłupa L (A-P) i bok 18. Zdjęcie kręgosłupa L czynnościowe 19. Zdjęcie kręgosłupa do oceny skoliozy ( TH-L) 20. Zdjęcie RTG celowane na krąg 21. Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych 22. Zdjęcie stawów krzyżowo biodrowych dziecko do lat 5

13 23. Zdjęcie kości krzyżowej 24. Zdjęcie kości łonowych OBRĘCZ BARKOWA I KOŃCZYNA GÓRNA 25. Zdjęcie stawu barkowego 26. Zdjęcie stawu barkowego + osiowe 27. Zdjęcie stawów barkowych A-P - porównawcze 28. Zdjęcie obojczyka 29. Zdjęcie obojczyków porównawcze 30. Zdjęcie kości ramieniowej 31. Zdjęcie kości ramiennych - porównawcze 32. Zdjęcie stawu łokciowego 33. Zdjęcie stawów łokciowych - porównawcze 34. Zdjęcie przedramienia 35. Zdjęcie przedramion - porównawcze 36. Zdjęcie nadgarstka 37. Zdjęcie nadgarstków - porównawcze 38. Zdjęcie nadgarstków - wiek kostny 39. Zdjęcie dłoni 40. Zdjęcie dłoni - porównawcze 41. Zdjęcie palców dłoni KOŃCZYNA DOLNA 42. Zdjęcie kości udowej 43. Zdjęcie kości udowych - porównawcze 44. Zdjęcie stawu kolanowego 45. Zdjęcie stawów kolanowych - porównawcze 46. Zdjęcie podudzia 47. Zdjęcie podudzi - porównawcze 48. Zdjęcie stawu skokowego 49. Zdjęcie stawów skokowych - porównawcze 50. Zdjęcie stopy 51. Zdjęcie stóp - porównawcze

14 52. Zdjęcie kości piętowej 53. Zdjęcie kości piętowych - porównawcze 54. Zdjęcie palców stopy CZASZKA 55. Zdjęcie czaszki 56. Zdjęcie czaszki - komplet urazowy 57. Zdjęcie zatok obocznych nosa 58. Zdjęcie zatok obocznych nosa - boczne 59. Zdjęcie kości nosowych 60. Zdjęcie żuchwy 61. Zdjęcie skośne żuchwy 62. Zdjęcie stawu skroniowo - żuchwowego 63. Zdjęcie oczodołów Badania USG L.p. Nazwa badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik 1. USG jamy brzusznej 2. USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 3. USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego 4. USG tarczycy i przytarczyc 5. USG ślinianek 6. USG obwodowych węzłów chłonnych 7. USG stawu 8. USG dwóch stawów 9. USG piersi

15 Badania mammograficzne L.p. Nazwa badania Cena jednostkowa (brutto) w zł Czas oczekiwania na wynik 1. Mammografia UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE...

16 Załącznik nr 2 do Umowy z dnia.. WYKAZ PERSONELU WRAZ Z OPISEM KWALIFIKACJI Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Uwagi PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA..

17 Załącznik nr 3 do Umowy z dnia... HARMONOGRAM WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH RTG, USG, MAMMOGRAFII Miejsce wykonywania badań: Dzień tygodnia Godziny rejestracji telefonicznej Dzień tygodnia Godziny wykonywania badań Czas oczekiwania na wynik Odbiór wyników badań Dni tygodnia/godzina Osobiście przez pacjenta oraz wysyłane pocztą na adres siedziby Udzielającego zamówienie lub na wskazany przez Udzielającego zamówienie adres dwa razy w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE..

Formularz ofertowy. Strona 1

Formularz ofertowy. Strona 1 Załącznik nr 1 Diagnostyka do SWKO SPZOZ Serock ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZOZ w Serocku,

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr 164/1 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 30.04.1 r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 1 kwietnia 11 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 13

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej 1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej Lp. INDEKS NAZWA USŁUGI CENA 1 ZRTG-001 2 ZRTG-002 Komputerowa tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu Komputerowa tomografia jamy brzusznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19 /2015 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-12 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.) pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez.

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez. Umowa Projekt Zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... r.

zawarta w dniu... r. Sprawa nr MSPZOZ KO/1/2018 Wzór UMOWA Nr.../2018 zawarta w dniu... r. Załącznik nr 3 do SWKO w Wołominie pomiędzy: Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr1, z siedzibą w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2016 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 19 lipca 2016 r. Komercyjny cennik usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2018 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RADIOLOGII. Nazwa procedury

ZAKŁAD RADIOLOGII. Nazwa procedury CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII (Obowiązuje od 1.08.2014r.) Pracownie Radiologii Nazwa procedury jednostkowa 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 68,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa CENNIK BADAŃ RTG Cennik obowiązuje od 01.01.2015 r. RTG czaszki: tylny dół RTG czaszki: AP / boczne (1 projekcja) RTG czaszki: AP + bok i tylny dół RTG czaszki: PA + boczne RTG podstawy czaszki RTG siodełka

Bardziej szczegółowo

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem 1 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa) 35 2 Zdjęcie RTG czaszki (bok) 35 3 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa+ bok) 45 4 Zdjęcie twarzoczaszki (pa) 35 5 Zdjęcie twarzoczaszki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy:

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy: U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 12.04.2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188,

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK ZEWNĘTRZNY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy :

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa nr. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

P.M.341(19)2014 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY

P.M.341(19)2014 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 23/2014 FORMULARZ OFERTY Dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-11 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych

Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych zawarta w dniu 01.03.2012 r. na podstawie wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy:

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 65/2009 UMOWA o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..... roku w Otwocku pomiędzy: Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: Katowice ul.

Umowa Nr. zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: Katowice ul. Załącznik Nr 4 Projekt Umowa Nr. pomiędzy: zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: 40-057 Katowice ul. PCK1 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Po modyfikacji z dnia 27.06.2014 r UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Załącznik nr 5 A zawarta w Gdańsku w dniu...2014 roku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT UMOWY Wzór umowy: SPZOZ/SAN/NO/ŚZ/ /2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Sanoku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem

Bardziej szczegółowo

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa szyjnego Zdjęcia dłoni w 2 projekcjach Zdjęcia porównawcze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku. /imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku. /imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 50/2016 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-17 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej 10.10.2018 r. Rozdział I - BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI 1. Rtg czaszki (AP+bok) 40,00 zł 2. Rtg czaszki (dodatkowa projekcja) 20,00 zł

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DENSYTOMETRII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DENSYTOMETRII. Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DENSYTOMETRII Przedmiot umowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz.

D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. Oświęcim, dnia 15 października 2018r. D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT. badań rezonansu magnetycznego

WARUNKI KONKURSU OFERT. badań rezonansu magnetycznego WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi w zakresie: badań rezonansu magnetycznego Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00 Obowiązuje od 02.01.2018 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ Lp. Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rtg całego kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9(1)-USG-MK/2017 Oświęcim, 22 listopada 2017r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 5 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 Płock, dnia 3 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON.2912.5.2015 NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo