UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne"

Transkrypt

1 Po modyfikacji z dnia r UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Załącznik nr 5 A zawarta w Gdańsku w dniu roku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł NIP Prezesa Danutę Jędrzak-Kułaga zwanym w dalszej części niniejszej umowy UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA a... z siedzibą w... zarejestrowanym w... posiadającym NIP:... REGON:... zwanym w dalszej części niniejszej umowy PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE... o następującej treści: 1 Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie konkursu ofert nr 10/E/P/ 2014 w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U ze zm.) Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie konsultacji/ specjalistycznych usług medycznych w zakresie i cenie podanej w załączniku nr.. stanowiącym integralną część umowy (CPV: Usługi ochrony zdrowia, Specjalistyczne usługi medyczne , Ogólne usługi lekarskie, Usługi stomatologiczne i podobne). 2. Ilości zamówionych specjalistycznych konsultacji/ specjalistycznych usług medycznych jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia Świadczenia wykonywane będą na terenie Przyjmującego zamówienie, w miejscach i terminach wskazanych w Załączniku nr do niniejszej umowy, przez osoby uprawnione o kwalifikacjach wymienionych w załączniku nr. do umowy (minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych) lub w wyjątkowych wypadkach w siedzibie Udzielającego zamówienia (opcja). 2. Wizyty umawiane będą telefonicznie w dniach tygodnia i w godzinach zgodnie z załączonym wykazem do oferty (Załącznik nr ). 3. Udzielający zamówienia samodzielnie dowozi pacjenta do miejsc wykonywania usług wskazanych przez Przyjmującego zamówienie za wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan pacjenta niezbędna jest konsultacja w siedzibie Udzielającego zamówienia (opcja) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konsultacji/ specjalistycznych usług medycznych z zawodową starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Udzielający zamówienia zapłaci tylko za konsultacje prawidłowo wykonane tzn. takie, które są czytelne, sporządzone na piśmie i zawierają diagnozę oraz sugestie dotyczące dalszego postępowania z pacjentem. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy Pomieszczenia, w których Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielić świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną muszą odpowiadać określonym standardom wynikającym z przepisów prawa, w tym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z ) oraz posiadać krajowe atesty i dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski uzyskane w trybie odrębnych przepisów (dotyczy świadczeń wykonywanych na terenie Przyjmującego zamówienie). 2. W razie świadczenia usługi w siedzibie Udzielającego zamówienia, dla celów wykonania niniejszej umowy i tylko w takim wyłącznym celu Udzielający zamówienia w celu wykonania jej postanowień, udostępni Przyjmującemu zamówienie posiadaną aparaturę i sprzęt medyczny, a także inne środki niezbędne do wykonywania zamówienia. (dotyczy świadczeń wykonywanych na terenie Udzielającego zamówienia) 3. Za szkody w mieniu Udzielającego zamówienia powstałe z winy Przyjmującego zamówienie, ponosi odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie na zasadach ogólnych. (dotyczy świadczeń wykonywanych na terenie Udzielającego zamówienia) 6 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów i dokumentacji medycznej, w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia osób wykonujących bezpośrednio świadczenia lekarskie, udziału w organizowanych przez upoważnione podmioty kursach i szkoleniach na koszt własny. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia sprawozdawczości statystycznej.

2 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie i przez zewnętrzne ograny kontroli, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie świadczonych usług medycznych określonych umową. 5. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał niezwłocznie na żądanie Udzielającego zamówienia, na piśmie, wszelkie dodatkowe informacje o realizacji świadczeń medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy. 7 Podstawę wykonywania świadczeń zdrowotnych będzie stanowiło pisemne, imienne zlecenie, (skierowanie) opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienia i podpisem lekarza kierującego ze wskazaniem oddziału, przychodni, izby przyjęć. 8 1 Za świadczone usługi, o których mowa w 2 ust. 1, Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie wynikające z iloczynu liczby wykonywanych usług i ceny jednostkowej za jedną usługę, określonej w cenniku stanowiącym załącznik Nr.. do Umowy. 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania cen za wykonywane usługi medyczne przez okres trwania umowy. 3 W okresie trwania umowy szacunkowa wartość umowy wynosi... zł (maksymalna wartość umowy) Podstawę zapłaty należności za wykonane usługi stanowią faktury wystawione przez Przyjmującego zamówienie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wraz z wykazem pacjentów objętych świadczeniem, zawierającym imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, a także nazwę oddziału, przychodni, izby przyjęć, z którego skierowano pacjenta i nazwisko lekarza kierującego. Wymagane jest załączenie do faktury pisemnego, imiennego zlecenia, (skierowania)lub jego kopii opatrzonego pieczęcią Udzielającego zamówienia i podpisem lekarza kierującego ze wskazaniem oddziału, przychodni, izby przyjęć oraz danymi pacjenta. 2. Udzielający zamówienia będzie regulował należność Przyjmującemu zamówienie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury, przelewem na jego rachunek bankowy... Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 3. Po upływie terminu płatności Przyjmujący zamówienie obciąża odsetkami zgodnie z przepisami prawa/pomniejszonymi o % / lub nie nalicza odsetek. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za konsultacje/ świadczenia medyczne, które były wykonane źle, niedokładnie, nierzetelnie lub wymagały powtórzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. Przedstawione wyniki konsultacji muszą być czytelne i jasne. 5. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie tylko za konsultacje wykonane i potwierdzone uzyskaniem wyniku Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową ponosi Przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczenia zdrowotnego w wysokości nie niższej niż wynikająca ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłużania i przedkładania Udzielającemu zamówienia ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 4. W przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku przedłożenia dowodu kontynuacji ubezpieczenia Za każdy stwierdzony przypadek istotnego naruszenia obowiązków objętych niniejszą umową Udzielającemu zamówienia przysługuje uprawnienie do naliczania Przyjmującemu zamówienie kary umownej w wysokości 40,00 zł, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wydaniu wyniku. W przypadku wystawienia przez Udzielającego zamówienia noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kompensatę należności wynikających z jego faktur. 2. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych k.c. 3. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz pokrycia na własny koszt ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. 12 Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku i umową, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 2. Udzielający zamówienia oświadcza, że w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych pacjentów. 3. Udzielający zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy powierzy Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz.U. z 2013 r.,poz. 947 ze zm.). 4. Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

3 14 1. Umowa obowiązuje od dnia... do dnia Umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem czasu, na który była zawarta; 2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 3. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: a) Przyjmujący zamówienie wykona zlecone świadczenia z nienależytą zawodową starannością lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, b) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, c) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie zobowiązania o poufności i tajemnicy danych. 4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające dalsze trwanie umowy, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w szczególności zaś zmiany warunków kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 16 Bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U ze zm.), stosowana odpowiednio ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U ze zm.) oraz pozostałe przepisy prawa. 18 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Udzielającego zamówienia i jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

4 Po modyfikacji z dnia r. II.3 Badania diagnostyczne UMOWA nr Załącznik nr 5 B Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł NIP Prezesa Danutę Jędrzak-Kułaga zwanym w dalszej części niniejszej umowy UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA a... z siedzibą w... zarejestrowanym w... posiadającym NIP:... REGON:... zwanym w dalszej części niniejszej umowy PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE... o następującej treści: 1 Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie konkursu ofert nr 10/E/P/2014 w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U ze zm.). 2 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie badań diagnostycznych w zakresie i cenie podanej w załączniku nr.. stanowiącym integralną część umowy (CPV: Usługi ochrony zdrowia, Specjalistyczne usługi medyczne , Usługi świadczone przez personel medyczny). 2 Ilości zamówionych badań jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. 3 1 Świadczenia wykonywane będą na terenie Przyjmującego zamówienie, w miejscach i terminach wskazanych w Załączniku nr do niniejszej umowy, przez osoby uprawnione o kwalifikacjach wymienionych w załączniku nr. do umowy (minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych). 2 Wizyty w pracowniach umawiane będą telefonicznie w dniach tygodnia zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi w załączniku nr.do niniejszej umowy, godzinami pracy pracowni. 3 Udzielający zamówienia samodzielnie dowozi pacjenta na badanie do miejsc wskazanych przez Przyjmującego zamówienie. 4 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badań z zawodową starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 Udzielający zamówienia zapłaci tylko za diagnozy prawidłowo wykonane tzn. takie, które są czytelne i zrozumiałe dla lekarza kierującego, sporządzone na piśmie oraz zawierają diagnozę oraz sugestie dotyczące dalszego postępowania z pacjentem. 3 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy. 5 1 Przyjmujący zamówienie zapewni do świadczenia usług nowoczesną aparaturę zapewniającą wysoką jakość uzyskiwanych wyników badań diagnostycznych i posiadającą dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, a także wykwalifikowany i doświadczony personel przez cały okres świadczenia usługi. 2 Pomieszczenia, w których Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielić świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną muszą odpowiadać określonym standardom wynikającym z przepisów prawa, w tym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z ) oraz posiadać krajowe atesty i dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia na terenie Polski uzyskane w trybie odrębnych przepisów Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów dokumentacji medycznej, w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia sprawozdawczości statystycznej. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie i przez zewnętrzne organy kontroli, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. 4. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał niezwłocznie na żądanie Udzielającego zamówienia, na piśmie, wszelkie dodatkowe informacje o realizacji świadczeń medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy. 7 Podstawę wykonywania świadczeń zdrowotnych będzie stanowiło pisemne, imienne zlecenie, (skierowanie) opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienia i podpisem lekarza kierującego ze wskazaniem oddziału, przychodni, izby przyjęć. 8

5 1. Za świadczone usługi, o których mowa w 2 ust. 1, Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie wynikające z iloczynu liczby wykonywanych badań i ceny jednostkowej za jedno badanie, określonej w cenniku stanowiącym załącznik Nr.. do Umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania cen za wykonywane badania przez okres trwania umowy. 3. W okresie trwania umowy szacunkowa wartość umowy wynosi... zł (maksymalna wartość umowy) Podstawę zapłaty należności stanowią faktury wystawione przez Przyjmującego zamówienie wraz z załączonymi kopiami skierowań. 2. Udzielający zamówienia będzie regulował należność Przyjmującemu zamówienie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury, przelewem na jego rachunek bankowy... Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 3. Po upływie terminu płatności Przyjmujący zamówienie obciąża odsetkami zgodnie z przepisami prawa/pomniejszonymi o % / lub nie nalicza odsetek. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za badania, które były wykonane źle, niedokładnie, nierzetelnie lub wymagały powtórzenia badań. Przedstawione wyniki badań muszą być czytelne i jasne. 5. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie tylko za badania wykonane i potwierdzone uzyskaniem wyniku Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową ponosi Przyjmujący zamówienie. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczenia zdrowotnego w wysokości nie niższej niż wynikająca ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłużania i przedkładania Udzielającemu zamówienia ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 4. W przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku przedłożenia dowodu kontynuacji ubezpieczenia Za każdy stwierdzony przypadek istotnego naruszenia obowiązków objętych niniejszą umową Udzielającemu zamówienia przysługuje uprawnienie do naliczania Przyjmującemu zamówienie kary umownej w wysokości 40,00 zł, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wydaniu wyniku W przypadku wystawienia przez Udzielającego zamówienia noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kompensatę należności wynikających z jego faktur. 2. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych k.c. 3. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz pokrycia na własny koszt ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. 12 Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku i umową, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 2. Udzielający zamówienia oświadcza, że w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych pacjentów. 3. Udzielający zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy powierzy Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. Nr 234, poz. 947 ze zm.). 4. Przyjmujący zamówienie może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych Umowa obowiązuje od dnia... do dnia Umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem czasu, na który była zawarta; 2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 3. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: a) Przyjmujący zamówienie wykona zlecone świadczenia z nienależytą zawodową starannością lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, b) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, c) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie zobowiązania o poufności i tajemnicy danych.

6 4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające dalsze trwanie umowy, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w szczególności zaś zmiany warunków kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia 5. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 16 Bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U ze zm.), stosowana odpowiednio ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U ze zm.) oraz pozostałe przepisy prawa. 18 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Udzielającego zamówienia i jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta w dniu pomiędzy

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zawarta w dniu pomiędzy Umowa Nr WSS/../2013/DOP/ o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez.

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez. Umowa Projekt Zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... r.

zawarta w dniu... r. Sprawa nr MSPZOZ KO/1/2018 Wzór UMOWA Nr.../2018 zawarta w dniu... r. Załącznik nr 3 do SWKO w Wołominie pomiędzy: Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr1, z siedzibą w Wołominie

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 PROJEKT UMOWY Wzór umowy: SPZOZ/SAN/NO/ŚZ/ /2017 Zawarta w dniu... 2017 r. w Sanoku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.) pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne

Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne Umowa wzór EM/4/./2014 o udzielanie zamówienia na badania laboratoryjne i diagnostyczne zawarta w dniu.. roku w Krośnie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych

Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych Umowa nr SU/K/FKM/161/12/W o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań genetycznych zawarta w dniu 01.03.2012 r. na podstawie wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Gdańsk, dnia 02.09.2010 r. ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk tel/fax.58 344-44-40 e-mail: zamowienia@pcchz.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 4 Projekt UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres 01-138 Warszawa, ul Płocka 26, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: Katowice ul.

Umowa Nr. zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: Katowice ul. Załącznik Nr 4 Projekt Umowa Nr. pomiędzy: zawarta w Katowicach w dniu.. Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach z siedzibą: 40-057 Katowice ul. PCK1 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Mariola Szulc Prezes Zarządu Krzysztof Leki Wiceprezes Zarządu. zwanym dalej Udzielającym zamówienia" reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. Mariola Szulc Prezes Zarządu Krzysztof Leki Wiceprezes Zarządu. zwanym dalej Udzielającym zamówienia reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy:

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 65/2009 UMOWA o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..... roku w Otwocku pomiędzy: Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt )

Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt ) GZOZ-K-271-2-17 Załącznik nr 4 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych ( projekt ) zawarta w dniu roku Rzezawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Umowa nr.. o świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych

Projekt Umowy. Umowa nr.. o świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 9 Projekt Umowy Umowa nr.. o świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy :

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa nr. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2016. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - poradnia dla dzieci

UMOWA./2016. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - poradnia dla dzieci SZPZLO/KO-01/2016 Wzór umowy, zał. nr 2 do SWKO UMOWA./2016 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - poradnia dla dzieci zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Zawarta w dniu roku pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w

Bardziej szczegółowo

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA SZPZLO/Z- 2K/2018 UMOWA Nr / 2018 W dniu..2018r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer, z siedzibą w 04-564 Warszawa ul. Strusia 4/8, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DKM/ P /../2017 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH zawarta w dniu. roku w pomiędzy:

UMOWA NR DKM/ P /../2017 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH zawarta w dniu. roku w pomiędzy: UMOWA NR DKM/ P /../2017 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH zawarta w dniu. roku w pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Integralną częścią umowy są Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert oraz oferta przyjmującego zamówienie.

PROJEKT UMOWY. 2. Integralną częścią umowy są Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert oraz oferta przyjmującego zamówienie. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Targówek z siedzibą w Warszawie, 03-545, ul. Tykocińska 34, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy:

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: UMOWA Projekt Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej Załącznik nr 7 UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej zawarta w dniu... r. w Koszalinie pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. dla Pakietów nr 1, 2 UMOWA NR DEO/ /2016. o udzielanie świadczeń zdrowotnych

PROJEKT UMOWY. dla Pakietów nr 1, 2 UMOWA NR DEO/ /2016. o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4c PROJEKT UMOWY dla Pakietów nr 1, 2 UMOWA NR DEO/ /2016 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu.. r. w Zabrzu pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. siedziba:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej:

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej: UMOWA NR zawarta w dniu. r. w Warszawie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo