Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR"

Transkrypt

1 JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu (ogłaszanym na stronach Ministerstwa Finansów - podatkowe): 1. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu 2. dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) 3. dołączyć odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie 4. dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej 5. osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego dodatkowo zgodę na dopuszczenie do egzaminu, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Art Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 3, (Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby nie będącej obywatelem polskim, jeżeli wykazuje ona biegłą znajomość języka polskiego) 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) korzysta z pełni praw publicznych, 4) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, 5) posiada wyższe wykształcenie, 6) odbyła dwuletnią praktykę zawodową, 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, 8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia warunku określonego w pkt Na listę doradców podatkowych wpisuje się również członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. 1

2 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem uiszczenia opłaty należy przesłać na adres Ministerstwa Finansów: Ministerstwo Finansów Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ul. Świętokrzyska Warszawa Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale Doradztwa Podatkowego, pod numerem telefonu (22) w godzinach 8:15 16:15 Opłatę za egzamin, która wynosi obecnie 900 zł, należy wpłacić na rachunek: Ministerstwo Finansów Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 NBP O/O Warszawa nr W razie uzyskania negatywnego wyniku z części pisemnej lub ustnej, ponowny egzamin z tej części podlega opłacie w wysokości 600 zł. Jeżeli egzamin nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie kandydata opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata, do którego dołączony zostanie dokument potwierdzający niezawinioną niemożność stawienia się na egzaminie, złożony do sekretarza Komisji w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu. 2

3 Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny odbywa się co najmniej raz w roku lub każdorazowo gdy zakwalifikowanych zostanie co najmniej 50 kandydatów. Egzamin ustny natomiast wyznaczany jest nie rzadziej niż co 3 miesiące lub jeżeli do egzaminu dopuszczono co najmniej 12 kandydatów. O dopuszczeniu i terminie egzaminu oraz dokumentach, jakie trzeba posiadać w dniu egzaminu (dowód osobisty lub paszport) kandydat powiadamiany jest odrębnym pismem. Kandydat zakwalifikowany do części pisemnej zawiadamiany jest pisemnie o terminie i miejscu oraz indywidualnym numerze kandydata nadanym na potrzeby egzaminu. O terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu kandydat jest zawiadamiany pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. Zmiana terminu, usprawiedliwianie nieobecności, powtarzanie egzaminów Nie ma możliwości rezygnacji z egzaminu bez usprawiedliwienia dokumenty usprawiedliwiające należy dostarczyć do sekretarza PKE najpóźniej 14 dni od wyznaczonego terminu (można równocześnie wnioskować o wyznaczenie nowego terminu lub o zwrot opłaty podając numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot). W razie nieprzystąpienia z powodu ważnych, niezawinionych i udokumentowanych przyczyn losowych możliwa jest na wniosek kandydata zmiana terminu części pisemnej lub ustnej egzaminu (części ustnej tylko raz). Niestawiennictwo na części pisemnej bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z jej niezaliczeniem. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części pisemnej może ona zostać powtórzona, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia niezdanego egzaminu. Wyznaczenie terminu ponownego egzaminu następuje na wniosek złożony: 1) w przypadku części pisemnej nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem tej części egzaminu, 2) W przypadku części ustnej nie później niż 15. Dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którym kandydat deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za powtórny egzamin (600 zł). 3

4 2. Zasady składania wniosków na egzamin ustny na doradcę podatkowego 1. Wyznaczenie terminu egzaminu ustnego na doradcę podatkowego następuje na wniosek kandydata, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej, w okresie roku, nie częściej niż co 3 miesiące. 2. Zgłoszenia do egzaminu ustnego kandydaci dokonują wyłącznie w formie pisemnej: pocztą faksem: (22) em: komisja.doradztwo@mf.gov.pl 3. Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu należy dostarczyć do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu (np. do połowy grudnia składane są wnioski na styczeń, do połowy stycznia - na luty, itd.). 4. Na podstawie nadesłanych wniosków w połowie każdego miesiąca Przewodniczący Komisji wyznacza terminy egzaminów na następny miesiąc. 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu kandydat jest zawiadamiany pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. 3. Jak wygląda egzamin? Egzamin na Doradcę Podatkowego składa się z dwóch części: I. części pisemnej II. części ustnej Kandydat zdaje egzamin według stanu prawnego na dzień zdawania egzaminu, chyba że z treści pytania wynika, że dotyczy ono innego stanu prawnego. I. Egzamin pisemny na Doradcę Podatkowego składa się z dwóch części: 1) testu obejmującego 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru z trzech odpowiedzi (trwa 100 minut) 2) sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu (trwa 180 min.) kazus - można mieć ze sobą teksty aktów prawnych w formie dzienników urzędowych lub zawarte w zbiorach przepisów bez komentarzy. Punktacja Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób: - odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, - odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt, - brak odpowiedzi - zero punktów. Wystąpienie w imieniu klienta oceniane jest od 0 do 20 punktów. 4

5 Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie: co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (czyli 160 punktów) z części testowej egzaminu oraz co najmniej 10 punktów za wystąpienie w imieniu klienta. Wyniki egzaminu ogłaszane są przy wykorzystaniu indywidualnego numeru kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników kandydat może złożyć pisemny wniosek do Sekretarza PKE o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Natomiast w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników można zgłosić wniosek do Przewodniczącego składu egzaminacyjnego o dokonanie jej ponownej oceny. Odwołanie od wyniku egzaminu pisemnego składa się w formie pisemnej (w siedzibie PKE lub listownie), najpóźniej 21 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. II. Do części ustnej egzaminu dopuszczani są kandydaci na doradców podatkowych, którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym część pisemną. Na zaliczenie części ustnej kandydaci mają rok kalendarzowy od zdania części pisemnej, przy czym mogą do niej podchodzić nie częściej niż co 3 miesiące. Część ustna egzaminu przeprowadzana jest w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z zestawów składa się z dziesięciu pytań z co najmniej 6 dziedzin. Kandydat może przygotować odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Punktacja Komisja egzaminacyjna ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie pytania. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, czyli 42 punkty. Wyniki ogłaszane są bezpośrednio po egzaminie. 5

6 4. Szczególne warunki egzaminu na Doradcę Podatkowego Nieco inne zasady odbywania egzaminu obowiązują w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów oraz inspektorów kontroli skarbowej lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, a także osób które zdały egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej i posiadają 8-letni staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej oraz funkcjonariuszy celnych w służbie stałej, posiadających 8-letni staż służby w organach celnych. Osoby te muszą zaliczyć tzw. egzamin uzupełniający, którego zakres tematyczny ustala PKE (węższy w stosunku do egzaminu zwykłego). Ponadto do wniosku o dopuszczenie do egzaminu na Doradcę Podatkowego powinny one dołączyć dodatkowo dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe. EGZAMIN PISEMNY TEST* (100 pytań 100 minut) EGZAMIN USTNY (10 pytań) biegli rewidenci 80 pytań trwa 80 minut 8 pytań inspektorzy kontroli skarbowej 70 pytań trwa 70 minut 7 pytań notariusze 90 pytań trwa 90 minut 9 pytań adwokaci 60 pytań trwa 60 minut 6 pytań radcy prawni 50 pytań trwa 50 minut 5 pytań *KAZUS ta część egzaminu pisemnego odbywa się na zasadach ogólnych. Nie dotyczy inspektorów kontroli skarbowej. Punktacja oraz progi zdanego egzaminu jak przy zwykłym egzaminie. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego: Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 102 poz. 475)(tekst jednolity: Dz. U r. Nr 41 poz. 213) Uchwała nr 11/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego Uchwała nr 8/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego Regulaminy dostępne na 6

7 5. Zakres przedmiotowy egzaminu DZIAŁ I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA DZIAŁ II. ANALIZA PODATKOWA DZIAŁ III. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO DZIAŁ IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI DZIAŁ VI. MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE DZIAŁ VII. PRAWO DEWIZOWE DZIAŁ VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE DZIAŁ IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I KONTROLA SKARBOWA DZIAŁ X. RACHUNKOWOŚĆ DZIAŁ XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG PODATKOWYCH DZIAŁ XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA 7

8 6. Obowiązkowa praktyka zawodowa Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową, w tym: 1. w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy, 2. w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy, 3. w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy, 4. u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - przez okres 18 miesięcy. Praktyka jest odbywana raz w tygodniu, w wymiarze 8 godzin. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej 2 lat w: 1. urzędzie skarbowym 2. izbie skarbowej 3. urzędzie kontroli skarbowej 4. urzędzie celnym 5. izbie celnej 6. Ministerstwie Finansów 7. samorządowych służbach finansowych 8. samorządowym kolegium odwoławczym - jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi. Praktykę zalicza się także: 1. kandydatom zatrudnionym przez okres co najmniej dwóch lat w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klientów tych podmiotów, 2. kandydatom zatrudnionym przez okres co najmniej dwóch lat jako prokurator lub sędzia, 3. pracownikom naukowo-dydaktycznym, dydaktycznym lub naukowym - w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - pozostającym w zatrudnieniu przez okres co najmniej pięciu lat i zajmujących się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe, 4. osobom uprawnionym do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, radcy prawnego oraz adwokata, z tym że okres zatrudnienia w zawodzie, uprawniający do zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki, wynosi co najmniej dwa lata, 8

9 5. osobom, które uzyskały, zgodnie z odrębnymi przepisami, certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego oraz legitymują się co najmniej dwuletnim okresem zatrudnienia w zawodzie, 6. osobom zatrudnionym na stanowisku głównego księgowego przez okres co najmniej dwóch lat w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, 7. osobom zatrudnionym na stanowisku skarbnika gminy przez okres co najmniej czterech lat. Z mocy prawa zwolnieni z obowiązku praktyki są ponadto: członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, kandydaci posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów. 6. Wniosek o wpis na listę doradców podatkowych Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego należy uzyskać wpis na listę doradców, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wniosek o wpis musi zostać złożony w terminie 3 lat od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, posiada wyższe wykształcenie, odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego złożyła wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osobę, która: jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów. 9

10 Zagraniczni doradcy podatkowi mają prawo wykonywać zawód w Polsce, jeżeli mają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych, złożą wniosek o wpis na listę w 12 miesięcy od uzyskania decyzji uznającej kwalifikacje (zgodnie z odrębnymi przepisami). WNIOSEK O WPIS POWINIEN ZAWIERAĆ: 1) nazwisko, imię oraz datę urodzenia 2) oznaczenie miejsca zamieszkania 3) oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby) przyszłego i planowanego 4) rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia, a w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej lub braku zatrudnienia stosowne oświadczenie osoby ubiegającej się o wpis 5) NIP lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczenia społecznego nadany w państwie pochodzenia 6) informacje o zmianach danych z punktów 1-5 dokonanych w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis, a w przypadku braku takich zmian oświadczenie potwierdzające ten fakt. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 1) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 2) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 3) dokumenty potwierdzające odbycie 2-letniej praktyki zawodowej, 4) zaświadczenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego - w oryginale lub kopiach notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem. Krajowa Rada Doradców Podatkowych pobiera opłatę za wpis na listę doradców podatkowych w wysokości 900 zł należy ją uiścić na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych. Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest również złożenie ślubowania wobec Przewodniczącego KRDP lub osoby przez niego upoważnionej. Kraków, luty

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-113/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo