REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz sposób działania Rady Nadzorczej spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: a) Spółka spółkę pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie; b) Statut Statut Spółki; c) Rada Nadzorcza lub Rada Rada Nadzorcza Spółki; d) Komitet Audytu Komitet Audytu Spółki; e) Zarząd cały Zarząd Spółki; f) Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki; g) Dobre Praktyki Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inaczej nazwane zasady ładu korporacyjnego (corporate governance) obowiązujące na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki; h) Kodeks spółek handlowych ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.); i) Regulamin niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu. 2. W ramach swego działania Rada Nadzorcza i jej członkowie przestrzegają zasad wynikających z Dobrych Praktyk, a w szczególności ujętych w cz. III (Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych) Skład ilościowy Rady Nadzorczej, kadencję, mandat, sposób powoływania i odwoływania jego Członków oraz sposób reprezentacji określa Statut. 2. Rada może wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rada może w trakcie trwania kadencji zwolnić Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 1

2 4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może w trakcie trwania kadencji złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Złożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. 5. W przypadkach określonych w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kolegialnie stały nadzór nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych określając jednocześnie zasady wykonywania tego nadzoru. 3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 4. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz lub opinii przez zewnętrznych doradców. 5. Wniosek do Zarządu o opracowanie ekspertyzy lub opinii powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii, wskazywać osobę eksperta oraz ustalać warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy lub opinii, w szczególności powinien zaś wskazywać ich maksymalne koszty. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi doprecyzowanie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy lub opinii. 6. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego wypełniania jej zadań W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, jej działalność wspomaga funkcjonujący przy niej Komitet Audytu. Zadania, organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa odrębny regulamin. 2. Poza Komitetem Audytu Rada Nadzorcza może, w razie potrzeby, powoływać ze swoich członków również inne komitety. Komitety te pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Powołując nowy komitet Rada Nadzorcza określa jego zadania oraz zasady działania. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego komitetu powołanego przez Radę. 2

3 II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ 6 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem 23, 24 oraz 25 poniżej. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym. 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. 4. Posiedzenia Rady mogą zostać zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, również na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej określający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, przy czym miejsce to musi zapewniać członkom Rady Nadzorczej możliwość przeprowadzenia obrad w sposób niezakłócony, a w razie potrzeby zawierać wyposażenie umożliwiające porozumiewanie się na odległość Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje poprzez przekazanie zawiadomienia na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną ( ). 2. Osoba zwołująca posiedzenie Rady powinna dążyć do ustalenia takiego terminu posiedzenia Rady, aby maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej mogła wziąć w nim czynny udział. 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady musi zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady. W wyjątkowych sytuacjach oraz po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej (w formie odpowiedniego oświadczenia lub wiadomości przesłanej Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej) zawiadomienie o posiedzeniu Rady może zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady. 4. Lista adresów poczty elektronicznej, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane Spółce niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Rady. 3

4 5. Zmiana opisanego w ust. 4 powyżej adresu elektronicznego następuje poprzez złożenie zaktualizowanego oświadczenia członka Rady Nadzorczej na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Spółce. Do momentu dokonania przedmiotowej aktualizacji wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowy adres elektroniczny będzie uznana za doręczoną prawidłowo. 6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia Rady obejmującego określony porządek obrad bez jego formalnego zwołania. Posiedzenie Rady, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, może się odbyć także pod nieobecność niektórych członków Rady Nadzorczej, jeżeli wyrazili oni uprzednio pisemną zgodę (w formie odpowiedniego oświadczenia lub wiadomości przesłanej Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej) na odbycie posiedzenia Rady obejmującego określony porządek obrad bez jego formalnego zwołania również w przypadku ich nieobecności. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać następujące informacje: 1) termin posiedzenia i godzinę rozpoczęcia, 2) miejsce odbycia posiedzenia, 3) proponowany porządek obrad Wszelkie materiały niezbędne do odbycia posiedzenia Rady, a w szczególności projekty uchwał, muszą zostać dostarczone drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską wszystkim członkom Rady Nadzorczej najpóźniej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. W przypadku, o którym mowa w 7 ust. 3 zd. 2 powyżej, wszelkie materiały niezbędne do odbycia posiedzenia Rady muszą zostać doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej jednocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu tego posiedzenia. 3. W przypadku, o którym mowa w 7 ust. 6 powyżej, wszelkie materiały niezbędne do odbycia posiedzenia Rady zostają doręczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu Rady Zarząd oraz każdy członek Rady ma prawo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia Rady, jeżeli złoży odpowiedni wniosek osobie uprawnionej do zwołania posiedzenia co najmniej na 4 dni przed terminem posiedzenia. 2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożony w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem posiedzenia Rady lub w trakcie posiedzenia Rady, sprawy o których 4

5 mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeśli sprzeciw zostanie zgłoszony, to należy ten punkt umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady bez potrzeby ponawiania wniosku. IV. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym powyżej, posiedzenia Rady prowadzi członek Rady Nadzorczej wybrany spośród członków Rady obecnych na posiedzeniu. 2. Osoba prowadząca obrady posiedzenia Rady kieruje ich przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu jeżeli nie stanowi to przeszkody w rozpatrywaniu poszczególnych spraw umieszonych w jego porządku obrad. W tej sytuacji członkowie Zarządu mogą zabierać głos oraz brać udział w dyskusji. 2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne zaproszone osoby w zależności od potrzeb związanych z przedmiotem obrad. Osoby te zaprasza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o zaproszenie danej osoby na posiedzenie. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, Rada w formie postanowienia decyduje o zezwoleniu osobie spoza Rady Nadzorczej na obecność w trakcie obrad jej posiedzenia. 4. W posiedzeniu Rady bierze udział protokolant zapewniony przez Spółkę Prowadzący posiedzenie Rady po sprawdzeniu, czy zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady zostały doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w sposób określony w 7, ogłasza czy posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. 2. W przypadku, gdyby zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zostało doręczone z uchybieniem terminów, o których mowa w 7 ust. 3, a także w sytuacji gdy posiedzenie Rady ma się odbyć bez formalnego zwołania zgodnie z 7 ust. 6, prowadzący sprawdza, czy w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub czy wyrażono wszelkie zgody umożliwiające odbycie posiedzenia Rady. 5

6 3. Jeśli posiedzenie Rady odbywa się z udziałem członków, którzy w nim uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, prowadzący musi sprawdzić, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą w sposób niezakłócony porozumiewać się ze sobą. 4. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1 3 powyżej, prowadzący posiedzenie Rady zarządza sporządzenie listy obecności. Jeśli w posiedzeniu Rady uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a zaproszeni zostali wszyscy członkowie Rady, wówczas prowadzący ogłasza, iż Rada Nadzorcza jest władna podejmować wiążące uchwały i postanowienia. 14 Po dokonaniu czynności opisanych w 14 powyżej, prowadzący posiedzenie Rady odczytuje porządek obrad i ewentualnie zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw, zgodnie z 10 ust. 2 powyżej Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień. 2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na jej posiedzeniach oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, postanowienia zaś wyłącznie na posiedzeniach Rady. 3. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu Rada podejmuje decyzje w formie postanowienia w sprawach o charakterze porządkowym. 2. Sprawami porządkowymi są w szczególności: a) dopuszczenia do udziału w posiedzeniu Rady członków Zarządu lub innych osób zaproszonych; b) zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw umieszczonych w porządku obrad; c) wyrażanie zgody na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Rady, o którym mowa w 11 ust. 2 Regulaminu; d) zatwierdzenie protokołu z głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa odpowiednio w 24 ust. 7 oraz 25 ust. 4 w zw. z 24 ust. 7 Regulaminu. 6

7 17 Uchwały podejmowane są we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad, przekraczających zakres przedmiotowy postanowień, w których Rada Nadzorcza podejmuje decyzje lub wyraża swoje opinie. 1. Głosowania Rady są jawne Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady, członków Zarządu oraz przy ich odwołaniu. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie Rady, odczytując proponowaną treść uchwały (postanowienia) oraz informując o jawnym bądź tajnym sposobie głosowania. 2. Głosowanie jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki. 3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową W Investments oraz zawierają informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku,,x w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu, w trybie określonym w zdaniu powyżej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać: a) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu; b) ustalony porządek obrad; c) treść podjętych uchwał i postanowień; d) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami i postanowieniami; e) imiona i nazwiska innych niż członkowie Rady Nadzorczej uczestników posiedzenia, wraz ze wskazaniem w jakim charakterze brali udział w posiedzeniu; f) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał. 7

8 2. Projekt protokołu sporządza na bieżąco w trakcie obrad posiedzenia Rady protokolant zapewniony przez Spółkę. 3. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady, a także wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na przedmiotowym posiedzeniu. 21 Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. IV. TRYB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ POZA POSIEDZENIAMI Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tzw. telekonferencja) na zasadach określonych w 23, 24 oraz 25 Regulaminu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 2. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym może odbyć się z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( ). 3. Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawia wszystkim członkom Rady projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem oraz wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia sprawy objętej zakresem projektu uchwały, a także wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania głosów. 2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany Spółce lub osobie zarządzającej głosowanie w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu lub doręczony osobiście. 3. Głosowanie w trybie pisemnym uznaje się za ważne, jeżeli w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów, co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej złożyła swoje głosy w sposób określony w ust. 2 powyżej. 8

9 4. W przypadku nadesłania przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej głosu po upływie terminu przeznaczonego na oddawanie głosów, przy obliczaniu wyników nie uwzględnia się tego głosu. Okoliczność, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, należy odnotować w protokole z podejmowania uchwały w trybie pisemnym. 5. Ważność głosowania w trybie pisemnym oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie 3 dni od wpływu ostatniego głosu, a w razie nienadesłania głosu przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej w terminie 3 dni od upływu wyznaczonego terminu na składanie głosów. 6. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego uwzględnionego głosu, a w przypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego uwzględnionego głosu. 7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 8. Lista adresów poczty elektronicznej, które należy wykorzystywać przy podejmowaniu uchwały w trybie pisemnym znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane Spółce niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Rady. Postanowienie 7 ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawia wszystkim członkom Rady projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem oraz wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia sprawy objętej zakresem projektu uchwały, a także wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania głosów drogą telefoniczną. 2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może samodzielnie zbierać głosy oddawane w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo zlecić wykonanie tej czynności osobie trzeciej zapewnionej przez Spółkę. 3. Lista numerów telefonów członków Rady Nadzorczej, które należy wykorzystywać przy zbieraniu głosów drogą telefoniczną, znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane Spółce niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Rady. Postanowienie 7 ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 4. Postanowienia 24 ust. 3 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 9

10 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą. 10

mowa w 6 ust.2, 2) wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych spraw, zgodnie z postanowieniami 8

mowa w 6 ust.2, 2) wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych spraw, zgodnie z postanowieniami 8 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INTERNET GROUP SPÓLKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej równieŝ Radą", jest stałym organem nadzoru Internet Group S.A., zwanej dalej IGroup" lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE 1 [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa organizację Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROJEKT REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą FTI PROFIT Spółki Akcyjnej. 2 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również Radą, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 16.10.2017 R. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. Załącznik do uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS 0000598257 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR I/3/2016 Z DNIA 20 KWIETNIA 2016r. Rada Nadzorcza Govena Lighting S.A. zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej. 2 1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/VI/2015 Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. z dnia 2 czerwca 2015 r. PROJEKT ZMIENIONEGO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 8 NWZ z dnia roku

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 8 NWZ z dnia roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLITT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Aplitt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wprowadzony uchwałą NWZA XTPL S.A. nr 06/04/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rady Nadzorcza jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2014 r., zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej INDOS SA

Regulamin Rady Nadzorczej INDOS SA Regulamin Rady Nadzorczej INDOS SA I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej RN jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności spółki. 2. RN działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści:

Rada Nadzorcza niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści: Uchwała Nr 1/05/17 z dnia.. maja 2017 r. Rady Nadzorczej Spółki BROWAR CZARNKÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza niniejszym uchwala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna Tekst Jednolity uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzane do Regulaminu do dnia 09.02.2018 r. włącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATY BUDOWLANE S.A. przyjęty Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 kwietnia 2010 roku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej IFIRMA SA

Regulamin Rady Nadzorczej IFIRMA SA 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Spółka oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej AZTEC International z siedzibą w Poznaniu zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej. PGNiG GAZOPROJEKT S.A. PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław NIP: 896-10-00-703, REGON: 930724620, KRS: 0000190825. Regulamin Rady Nadzorczej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Skarbiec Holding S.A. ( Regulamin ) 1 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. Szczegółowe kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 12 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DEFINICJE: Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Spółka oznacza MBF Group Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie 1.Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących sformułowań, należy przez nie rozumieć:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 1 - Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/04/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zatwierdzony uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TERMOEXPERT S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Niniejszy Regulamin określa zgodnie z 14 ust. 5 Statutu Spółki szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Termoexpert Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. 1) Spółce należy przez to rozumieć Benefit Systems Spółkę Akcyjną; 2) Członku Rady Nadzorczej należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Dział I Postanowienia ogólne. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Spółka: Rada Nadzorcza Zarząd: Akcjonariusze: Walne Zgromadzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz organizację pracy Zarządu Graviton Capital

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ ORBIS S.A. Zał. do Uchwały nr 15/VI/2005 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 25 stycznia 2005 r. (tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. zwana dalej Radą Nadzorczą jest stałym organem nadzorczym Ekokogeneracja S.A. zwanej dalej Spółką. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza EGB Investments S.A. ( Spółka ), zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedziba w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU IZOBLOK S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU IZOBLOK S.A. Załącznik do uchwały Zarządu z 19.12.2017 r. REGULAMIN ZARZĄDU IZOBLOK S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Zarządu spółki IZOBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BYTOM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki BYTOM S.A. ("Spółka"), zwana dalej "Radą", jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. Warszawa, maj 2011 roku 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają: 1. Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOPOL POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOPOL POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOPOL POŁUDNIE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 13 ust. 8 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej GOBARTO S.A. (dalej jako: Komitet Audytu) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i pełni funkcje konsultacyjno doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A.

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A. REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A. 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo