KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym km 0,8 1 II Roboty zabezpieczające urządzenia obce Wykopy ręczne przy instalacjach do załoŝenia rur osłonowych wraz z zasypaniem 2 KNR 201/701/5 (1) KNNR 5/706/2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m m 91,4 1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m m 91,4 1 Wartość netto Ręczne zasypywanie rowów do kabli, KNR 201/704/6 (1) szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4 m m 91,4 1 Rury ochronne na sieci teletechnicznej UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia KNR 219/219/1 ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 72 1 Rury ochronne na sieci wodociągowej UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 12,7 1 4 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia KNR 219/219/1 ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 12,7 1 Rury ochronne na sieci energetycznej UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia KNR 219/219/1 ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 0 1 Rury ochronne na sieci gazowej UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 7,5 1 6 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia KNR 219/219/1 ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 7,5 1 III Roboty rozbiórkowe 7 KNR 405/315/3 DemontaŜ rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 300 mm m 22,4 1 DemontaŜ rurociągu betonowego 8 KNR 405/315/4 kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 400 mm m 188,1 1 Analogia: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 9 KNR 231/803/3 mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm - rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod kanalkzację i studzienki m2 44, KNR 231/801/2 Analogia: Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 50 cm - rozbiórka konstrukcji podbudowy pod kanalkzację i studzienki m2 44,6 1 1

2 11 KNR 231/801/2 12 KNR 231/803/3 13 KNR 231/801/2 14 KNR 231/114/3, 4 15 KNR 231/114/3, 4 16 KNR 231/511/3 (1) Analogia Rozebranie konstrukcji nawierzchni, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubości podbudowy 60 cm - rozbiórka podbudowy pod kanalkzację i studzienki m2 44,6 1 Analogia: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm - Rozebranie nawierzchni pod wysepkę m Analogia Rozebranie konstrukcji nawierzchni, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubości podbudowy 51 cm - rozbiórka podbudowy pod wysepke m Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm m Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowopiaskowej, kostka kolorowa m KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 18 KNR 201/206/2 samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - Wykop pod chodnik m3 332, Wykonanie nasypów pod konstrukcję kalk. Indywidualna chodnika i skarp m KNR 201/520/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp płytami aŝurowymi m2 126,5 1 V Wykonanie krawęŝnika i obrzeŝy Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe, 21 KNR 231/401/4 30x30 cm, grunt kategorii III-IV - rowki pod krawęŝniki m KNR 231/403/3 KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m KNR 231/402/4 Ławy pod krawęŝniki, betonowa z oporem m3 52, KNR 231/403/5 Analogia: KrawęŜniki betonowe, wtopione 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej - krawęŝniki na płask (wysepka) m KNR 231/403/8 26 KNR 231/403/7 27 KNR 231/401/2 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie krawęŝników na łukach o promieniu do 40 m m 18 1 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie krawęŝników na łukach o promieniu do 10 m m 32 1 Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV - rowki pod obrzeŝa m KNR 231/407/4 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeŝa na skarpach i zjazdach m KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeŝa, betonowa zwykła m3 6,8 1 2

3 30 KNR 231/407/4 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m VI Chodnik z kostki betonowej 6cm Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 31 KNR 231/114/5 dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod chodnik m Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 32 KNR 231/511/1 (1) grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m VII Zjazdy z kostki betonowej 8cm Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 33 KNR 231/114/3, 4 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdami m Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, 34 KNR 231/114/1 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdami m Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 35 KNR 231/511/3 (1) grubość 8 cm, na podsypce cementowopiaskowej m VIII Poszerzenie jezdni 36 KNR 231/102/1, 2 Analogia: Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 60 cm m Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, 37 KNR 231/114/3, 4 warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm m Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 38 KNR 231/114/7 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m Analogia: Nawierzchnie z mieszanek 39 KNR 231/310/1 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŝąca o grubości 5 cm m Analogia: Nawierzchnie z mieszanek 40 KNR 231/310/5 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5 cm m Analogia: Rozebranie nawierzchni z 41 KNR 231/803/3 mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 5 cm - frezowanie m Analogia: Nawierzchnie z mieszanek 42 KNR 231/310/1 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŝąca o grubości śr 5 cm m Analogia: Nawierzchnie z mieszanek 43 KNR 231/310/5 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5 cm m IX Kanalizacja 44 KNNR 1/307/4 Analogia: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - wykop pod kolektor, wraz z umocnieniem scian wykopów m3 284,76 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 45 KNNR 1/201/8 (1) samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV wykop pod studzienki i kratki m3 38,5 1 3

4 46 KNR 4052/103/2 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.30 m m 35 1 Mechaniczne czyszczenie kanałów 47 KNR 4052/101/8 kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.00 m m 45 1 Analogia: Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 48 KNR 228/506/3 Dn 200 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu m 62,5 1 Analogia: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 49 KNR 228/503/4 (1) Dn 300 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu m Analogia: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 50 KNR 228/503/5 (1) Dn 400 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 51 KNNR 4/1413/1 (1) gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m szt 23 1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 52 KNNR 4/1413/5 (1) gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m szt KNR 218/625/2 54 KNR 228/506/1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu - kratki ściekowe szt 30 1 Analogia: Wykonanie drenaŝu przy obrzeŝu - rury DN mm wraz z zasypaniem kruszywem frakcji 31,5-63mm m X Roboty inne 55 KNR 231/701/1 Analogia: Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5 mm z rur Fi 60 mm, rozstaw słupków 2,0 m - Wykonanie poręczy (balustrad) przy pochylniach m kalk. Indywidualna Rozbiórka ogrodzenia na podmurówce (koło straŝy) m kalk. Indywidualna Budowa ogrodzenia na podmurówce (siatka z rozbiórki) m 3 1 XI Roboty wykończeniowe 58 KNR 201/510/1 Analogia: Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10 cm m Razem wartość NETTO Podatek VAT 22% Wartość BRUTTO 4

5 Przedmiar robót Numer Podstawa Opis robót Jedn ostka Ilość I Roboty przygotowawcze 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym km 0,8 II Roboty zabezpieczające urządzenia obce Wykopy ręczne przy instalacjach do załoŝenia rur osłonowych wraz z zasypaniem KNR 201/701/5 (1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m m 91,4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, KNNR 5/706/2 2 szerokość do 0,6 m m 91,4 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu KNR 201/704/6 (1) do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4 m m 91,4 Rury ochronne na sieci teletechnicznej 3 UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm 7,5+3,5+2,2+23,4+7,4+14,1+8,1+5,9 m 72 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 72 Rury ochronne na sieci wodociągowej 4 UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm 3,0+3,6+2,3+3,8 m 12,7 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 12,7 Rury ochronne na sieci energetycznej UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm m 0 5 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia ułoŝonego w ziemi taśmą KNR 219/219/1 z tworzywa sztucznego m 0 Rury ochronne na sieci gazowej 6 UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm 3,0+1,1+3,4 m 7,5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy sieci uzbrojenia ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 7,5 III Roboty rozbiórkowe 7 KNR 405/315/3 DemontaŜ rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 300 mm m 22,4 DemontaŜ rurociągu betonowego kielichowego 8 KNR 405/315/4 uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 400 mm 25,7+37,3+14,6+33,9+24,5+6,6+45,5 m 188,1 9 KNR 231/803/3 Analogia: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm - rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod kanalkzację i studzienki 10 KNR 231/801/2 11 KNR 231/801/2 12 KNR 231/803/3 13 KNR 231/801/2 14 KNR 231/114/3, 4 (33,3+7,4+11,2+37,3)*0,5 m2 44,6 Analogia: Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 50 cm - rozbiórka konstrukcji podbudowy pod kanalkzację i studzienki m2 44,6 Analogia Rozebranie konstrukcji nawierzchni, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubości podbudowy 60 cm - rozbiórka podbudowy pod kanalkzację i studzienki m2 44,6 Analogia: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 10 cm - Rozebranie nawierzchni pod wysepkę m2 21 Analogia Rozebranie konstrukcji nawierzchni, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubości podbudowy 51 cm - rozbiórka podbudowy pod wysepke m2 21 Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm m2 21 5

6 15 KNR 231/114/3, 4 Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 21 IV Roboty ziemne 17 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm (47,2+159,2+39,4+3,9+574)*2,55 m KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - Wykop pod chodnik m3 332,8 19 kalk. Indywidualna Wykonanie nasypów pod konstrukcję chodnika i skarp m KNR 201/520/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp płytami aŝurowymi 50+38, m2 126,5 V Wykonanie krawęŝnika i obrzeŝy Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV - rowki pod krawęŝniki 21 KNR 231/401/4 6,9+9,3+9,4+5,2+30,5+10,9+3,9+4,8+3,9+5,8+5,2+21,0+3,9+ 4,6+5+4,3+11,9+16,7+27,1+13,8+20,4+26,7+9,5+12,7+6,3+3, 6+3,7+41, ,2+56,7+19,4+3,3+50,5+332,4 m KNR 231/403/3 KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m KNR 231/402/4 KNR 231/403/5 Ławy pod krawęŝniki, betonowa z oporem 589*0,0611 m3 52,479 Analogia: KrawęŜniki betonowe, wtopione 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawęŝniki na płask (wysepka) 7,0+9,3+9,4 m KNR 231/403/8 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie krawęŝników na łukach o promieniu do 40 m 4,7+3,9+5,9+3,7 m KNR 231/403/7 KrawęŜniki betonowe, dodatek za ustawienie krawęŝników na łukach o promieniu do 10 m 6,4+7,0+9,3+9,4 m KNR 231/401/2 Rowki pod krawęŝniki i ławy krawęŝnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV - rowki pod obrzeŝa 16,3+19,0+7,5+5,2+37,8+10,9+9,6+21, , , ,7+53,5+2,3+1,8+47,3+51,9+71,3+21,3+3,2+43,7+664,7 +12,7+87,4 m KNR 231/407/4 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeŝa na skarpach i zjazdach 26*2+8*1,75+4*1,25+2*4+2*2,7+2*2,9+8+4,9+4, , m KNR 231/402/3 KNR 231/407/4 Ławy pod obrzeŝa, betonowa zwykła 170*0,04 m3 6,8 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1098 VI Chodnik z kostki betonowej 6cm Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 31 KNR 231/114/5 warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pod chodnik 19,5+86,2+7,8+225,3+84,8+31,5+10,1+10,6+55,6+20,6+152,2 +86,8+434,8 m KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m

7 VII Zjazdy z kostki betonowej 8cm Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po 33 KNR 231/114/3, 4 zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdami 19+7,8+31,9+13,1+13,6+4,8+26,2+4,4+43,2 m KNR 231/114/1 Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdami m KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 164 VIII Poszerzenie jezdni 36 KNR 231/102/1, 2 Analogia: Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 60 cm 24*0,5+15,7*0,6+25*0,4+282*0,8+95*0,8+195*0,6 m KNR 231/114/3, 4 Analogia: Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm m KNR 231/114/7 Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m KNR 231/310/1 Analogia: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŝąca o grubości 5 cm 40 KNR 231/310/5 41 KNR 231/803/3 42 KNR 231/310/1 43 KNR 231/310/5 IX Kanalizacja 44 KNNR 1/307/4 45 KNNR 1/201/8 (1) 46 KNR 4052/103/2 47 KNR 4052/101/8 48 KNR 228/506/3 49 KNR 228/503/4 (1) 50 KNR 228/503/5 (1) Analogia: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5 cm m2 450 m2 450 Analogia: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 5 cm - frezowanie m2 238 Analogia: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiąŝąca o grubości śr 5 cm Analogia: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5 cm m2 118 m2 238 Analogia: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - wykop pod kolektor, wraz z umocnieniem scian wykopów 449*0,6*0,7+187*0,5*0,7+62,5*0,5*0,9834 m3 284,76 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV wykop pod studzienki i kratki 30*0,8*0,8+23*1,2*1,2*0,5+2*1,65*1,5*0,5 m3 38,5 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.30 m m 35 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.00 m m 45 Analogia: Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu 0,75+7,35+3,25+1,55+6,76+2,4+2,2+4,9+1,26+5,2+3, ,75+1,38+0,6+1,3+1,8+1,3+2,3+2,4+1,9+1,8+1,8+1,8+1,8 +1,3 Analogia: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 300 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu 14,07+35,1+11,15,8+44,94+27,99+23,03+15,07 Analogia: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 400 mm wraz z wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz zasypaniem wykopu 11,2+8,46+25,75+37,27+14,56+19,84+33,9+11,95+24,53+6,6 +45,47+19, ,06+51,54+38,18 m 62,5 m 187 m 449 7

8 51 KNNR 4/1413/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m szt KNNR 4/1413/5 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, głębokość 3 m szt 2 53 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu - kratki ściekowe szt KNR 228/506/1 Analogia: Wykonanie drenaŝu przy obrzeŝu - rury DN mm wraz z zasypaniem kruszywem frakcji 31,5-63mm m 420 X Roboty inne 55 KNR 231/701/1 Analogia: Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5 mm z rur Fi 60 mm, rozstaw słupków 2,0 m - Wykonanie poręczy (balustrad) przy pochylniach m kalk. Indywidualna Rozbiórka ogrodzenia na podmurówce (koło straŝy) m 4 57 kalk. Indywidualna Budowa ogrodzenia na podmurówce (siatka z rozbiórki) m 3 XI Roboty wykończeniowe 58 KNR 201/510/1 Analogia: Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10 cm m

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów Załącznik Nr 1 do SIWZ Sprawa Nr: : PN - 16/2011 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie terenie gminy Przeciszów na Ogólna charakterystyka robót: Zakres zadania obejmuje 120 mb na

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.

PRZEDMIAR ROBÓT. 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR ROBÓT 1. Roboty pomiarowe. Specyfikacja techniczna: D-01.01.01. 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,03 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie.

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. Lp. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień w km 0+009,42 0+184,07 i 0+310,74 1+218, długość łączna 1,082 km Numer

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : WYMAGANIA OGÓLNE A.a. ELEMENT : Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1 1. cena szacunkowa 1,000 kpl Projekt tymczasowej organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "SMREK" Zaskale ul Kardynała Wojtyły 136; 34-424 Szaflary Data opracowania przedmiaru robót: 2013-10-18 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew Przedmiar robót Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej 108 334 Wronin -, gm. Polska Cerekiew Data: 2010-07-20 Budowa: Remont drogi gminnej Wromin- działka nr 905/1, 936, obręb Wronin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Naprawa odwodnienia w Szkole Podstawowej w Koszarawie. Data: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2011-03-07 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty drogowe i betonowe - place dojazdowe, chodniki wokół szkoły 1.1 KNR 231/810/5 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł. KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE : ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3310D KŁODZKO MORZYSZÓW, km 0+712 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km2+163 Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku Lp. KOD ST Opis 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 1 ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym d.1 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. 1 2 3 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KNR 2-01 0119- KNR AT- 0101-01 KNR AT- 0101- KNR 2-31 - + kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 15, - Kunice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu" w km od do km 5+950

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w km od do km 5+950 PRZEDMIAR ROBÓT "Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu" w km od 4+900 do km 5+950 Lp. Podst. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

K t fert Numer Opis Jednostka Ilość Krotność wart. jedno Wartość Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce

K t fert Numer Opis Jednostka Ilość Krotność wart. jedno Wartość Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce Załącznik m 2 K t fert Numer Opis Jednostka Ilość Krotność wart. jedno Wartość Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce 1 Rozdział 1 Chodnik od km 0+000 do km 0+139 77 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

km 0,279 1 : 0,279=0,279 dróg w terenie równinnym KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami Numer Kod CPV Nr spec. Podstawa Opis Notatka STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość 45000000-7 77000000-0 Kosztorys BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. TETMAJERA 1 45233000-9 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych 1 KNR 2-01 0119- robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.65 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA"

Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM KROWODRZA Przedmiar robót Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" J I Przedmiar robót Kosztorys Remont powierzchni utwardzonych na terenie SM" KROWODRZA" 1 Rozdział Fieldorfa Nial 1 A 1.1 Element

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach. Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa układu drogowego na os. Wajdy w Katowicach Roboty podobne PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ul. Szeroka Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, średnia głębokość frezowania

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko Kody CPV: 45000000-7 Jednostka opracowująca kosztorys: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Roman Jankowski. Bytów, 15 maj 2012 r.

Przedmiar robót. mgr inŝ. Roman Jankowski. Bytów, 15 maj 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233123-7

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C O b i e k t : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C A d r e s : dr. gminna nr 180228C, odc.

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. Rys. nr 05.

Przedmiar robót sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. Rys. nr 05. Przedmiar robót sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. Rys. nr 05. WYMIANA SIECI CIEPLNYCH WYSOKICH I NISKICH PARAMETRÓW NA SIECI Z RUR PREIZOLOWANYCH NA TERENIE MIASTA BARTOSZYCE. Sieć cieplna wysokoparametrowa

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2513P - ZADANIE Nr 6. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2513P - ZADANIE Nr 6. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Poprawa odwodnienia dróg Obiekt : Drogi powiatowe Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Adres : 61-851 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ

PRZEDMIARY ROBÓT DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZEDMIARY ROBÓT DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z RENOWACJAMI TERENU PO AWARIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ BRYGADY ZAMAWIAJĄCEGO Kosztorysy ofertowe według załączonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej

Przedmiar. Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej Przedmiar Przebudowa schodów zewnętrznych przy ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej Zamawiający: Urząd Miejski w Bielsku - Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 1 strona nr:

Bardziej szczegółowo

ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, 29.06.2018 r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Obiekt Budowa chodnika wzdłuż jezdni drogi powiatowej w m. Kolincz wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Przedmiar robót ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Lokalizacja: LANCKORONA Inwestor: GMINA LANCKORONA 34-143 ul. Krakowska 473 Wykonawca: Nadzory, Kierowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

16 - podesty Pogorska 10B ZUZIA12 (C) Datacomp (lic B) strona nr: 1. Przedmiar robót

16 - podesty Pogorska 10B ZUZIA12 (C) Datacomp (lic B) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Klatka I 1.1 KNR 231/1207/6 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0,5*(2,0*2)

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. 1 Roboty ziemne 1.1 KNNR 0001 0202-0800 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyŝki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV - 70%

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót. Szkolna 0,5304 0,5304 ulica Słoneczna 0,0158 0,0158. wg projektu zagospodarowania terenu 87,411 87,4110

Przedmiar robót. Opis robót. Szkolna 0,5304 0,5304 ulica Słoneczna 0,0158 0,0158. wg projektu zagospodarowania terenu 87,411 87,4110 inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2009-12-20 Przebudowa dróg gminnych w Drogoszewie - ulica Szkolna Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r.

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r. Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień na długości L=346,8mb z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ciągu pieszo-jezdnego na długości L=55,5mb z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej DROGĘ GMINNĄ KLASY L Inwestor : URZĄD GMINY CZERWONAK

Bardziej szczegółowo