II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r."

Transkrypt

1

2

3 Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan wykorzystania zasobu został opracowany na okres 3 lat. Docelowe kierunki wykorzystania zasobu wynikają z obowiązujących planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości winno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki przy uwzględnieniu racjonalnych potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zadań publicznych. Obowiązujące akty prawa miejscowego mające zastosowanie przy gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości: 1) Uchwała Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata- z późn. zmianami, 2) Uchwała Nr XXXII/341/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie udzielenia bonifikat w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania, 3) Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania i i używania nieruchomości gruntowych niezabudowanych na okres do lat trzech z późn. zmianami, 4) Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.z dnia r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech, 5) Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech- z późn. zmianami. 6) Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie rocznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, 7) Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, 8) Uchwała Nr XVIII/153/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów w ha W tym tworzących gminny zasób nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazywanych w użytkowanie wieczyste razem Ogółem 1 434, w tym osobom fizycznym

4 Grunty oddane w dzierżawę ( z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez ZGKiM ) Ogółem powierzchnia w ha Miasto Wieś 14,24 100,89 Zestawienie powierzchni gruntów planowanych do sprzedaży w latach Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Położenie Nr geodezyjny Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Kowalewo Pom obr I 92 0,7450 Pod zabudowę bazowo Kowalewo Pom obr I 92 0,8111 -składową Kowalewo Pom obr I 51/5 0,0672 Pod budowę Kowalewo Pom obr I 52/7 0,0471 pawilonów handlowych Kowalewo Pom obr I 220/1 0,1068 Kowalewo Pom obr I 220/ Kowalewo Pom obr I 220/3 0,1130 Kowalewo Pom obr I 53/8 0,1825 Kowalewo Pom obr I 50/5 0,1730 Kowalewo Pom obr I 51/1 0,1020 Kowalewo Pom obr I 52/4 0,1156 Kowalewo Pom obr I 53/14 0,1308 Kowalewo Pom obr I 52/6 0,3466 Kowalewo Pom obr I 51/3 0,3107 Kowalewo Pom obr I 75 0,1348 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/9 0,0792 Pod zabudowę Kowalewo Pom obr II 73/2 0,1709 mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/11 0,0789 Kowalewo Pom obr II 160/12 0,0788 Kowalewo Pom obr III 78/1 0,0825 Pod zabudowę mieszkaniową Obręb Borówno 215 0,1895 Pod zabudowę mieszkaniowa Obręb Pruska Łąka 124/2 0,0934 Pod zabudowę Obręb Pruska Łąka 157/2 0,4319 mieszkaniową, usługi Obręb Wielka Łąka 267/4 0,1470 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Obręb Wielkie Rychnowo 382/2 0,3194 Pod zabudowę mieszkaniową

5 Nabywanie nieruchomości do zasobu odbywać się będzie głównie poprzez : a)zakup, b)zamianę, c)darowiznę, d)nabycie z mocy prawa ( przeniesienie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy), e)nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych, f)pierwokup, g)zasiedzenie. Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych Gminy. W latach nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych, które planowane będą w budżecie w poszczególnych latach. III. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomościami. Prognozowane dochody wg poszczególnych form użytkowania: Tytuł prawny dochodu 2011 rok 2012 rok 2013 rok Sprzedaż mienia zł zł zł Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania Dochody z dzierżawy ( z wył. gruntów zarządzanych przez ZGKiM, gruntów oświatowych ) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł zł zł zł zł zł zł zł zł IV. Prognozowane wydatki związane z udostępnieniem zasobu oraz nabywania nieruchomości: Tytuł prawny wydatku 2011 rok 2012 rok 2013 rok Nabywanie nieruchomości zł zł Wyceny,podziały,ogłoszenia w prasie,rozgraniczenia Sporządzanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł Opłaty sądowe zł zł zł Opłaty notarialne 500 zł zł zł V. Zestawienie nieruchomości składających się na zasób z wyłączeniem dróg i nieruchomości zarządzanych przez ZGKiM Sp.z.o.o i gruntów oświatowych 1 Kowalewo Pom I 128 0,3424 tereny zielone w bezp. zarządzie

6 2 Kowalewo Pom. I 157 0,1092 tereny zielone w bezp. zarządzie 3 Kowalewo Pom I 163 0,1725 tereny zielone w bezp. zarządzie 178/7 178/8 178/9 178/13 4 Kowalewo Pom. I ,0078 0,0090 0,0065 0,2126 0,0051 0,0392 zabudowana tereny zielone Świetlica osiedlowa 5 Kowalewo Pom. I 201 0,0450 dzierżawa 6 Kowalewo Pom. I 202/1 0,2924 tereny zielone 7 Kowalewo Pom. I 135 0,0444 tereny zielone 8 Kowalewo Pom. I 44 0,0401 nieużytek 9 Kowalewo Pom. I 46 0,6958 łąka /nieużytek 10 Kowalewo Pom. I 51/1 51/3 51/5 51/6 51/8 0,1120 0,3107 0,0672 0,0325 0, Kowalewo Pom. I 49 0,0009 tereny zielone 12 Kowalewo Pom. I 50/4 50/5 14 Kowalewo Pom. I 52/7 52/9 15 Kowalewo Pom. I 52/4 52/6 0,0444 0,1730 0,0471 0,0361 0,1156 0,3466 dzierżawa/sprzedaż do sprzedaży, w bezp. dzierżawa/sprzedaż 16 Kowalewo Pom. I 25 0,7913 dzierżawa 17 Kowalewo Pom. I 11/1 0,0647 przepompownia ZUW Ostrowite 18 Kowalewo Pom. I 47/18 47/19 0,1963 1,5325 działka budowlana użytek rolny 19 Kowalewo Pom. I 200 0,0230 zabudowa ( ujęcie wody) ZUW Ostrowite ujęcie do likwidacji 20 Kowalewo Pom. I 93 0,8111 dzierżawa 21 Kowalewo Pom. I 92 0,7450 dzierżawa

7 21 Kowalewo Pom. I 26/2 0,6565 dzierżawa 22 Kowalewo Pom. I 15/1 15/3 0,0171 0,6619 dzierżawa 23 Kowalewo Pom. I 16 0,7964 dzierżawa 24 Kowalewo Pom. I 29 3,38077 dzierżawa 25 Kowalewo Pom. I 220/1 220/2 2201/3 220/5 26 Kowalewo Pom. I 53/14 53/16 0,1068 0,2284 0,1130 2,8845 0,1308 0,2123 budowlana budowlana budowlanej użytek rolny do sprzedaży, do sprzedaży 27 Kowalewo Pom. I 53/8 0,1825 budowlana do sprzedaży 28 Kowalewo Pom. I 30 0,9946 dzierżawa 29 Kowalewo Pom. I 197 0,0871 droga dzierżawa 30 Kowalewo Pom. I 178/13 0,0640 działka budowlana dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Kowalewo Pom. II 159 0,1110 działka budowlana 2 Kowalewo Pom. II 160/9 160/10 160/11 160/12 0,0792 0,0789 0,0789 0,0788 działka budowlana do sprzedaży 3 Kowalewo Pom. II 189 0,0204 nieużytek 4 Kowalewo Pom. II 190 0,0397 nieużytek 5 Kowalewo Pom. II 243 0,0570 rów 6 Kowalewo Pom. II 166 0,0123 dzierżawa 7 Kowalewo Pom. II 211 0,0927 teren zielony 8 Kowalewo Pom. II 277 0,0012 tereny zielone 9 Kowalewo Pom. II 51 0,4749 Ogrody działkowe 10 Kowalewo Pom. II 78/1 0,0825 działka budowlana

8 11 Kowalewo Pom. II 58/1 0,0646 łąka ZUW Ostrowite 12 Kowalewo Pom. II 73/2 0,1709 działka budowlana dzierżawa 1 Kowalewo Pom. III 156/3 156/2 1,4506 0,0214 Góra zamkowa 2 Kowalewo Pom. III 90 0,5653 Ogrody Działkowe 3 Kowalewo Pom. III 135 0,6591 Remiza OSP 4 Kowalewo Pom. III 52 0,0104 /osadnictwo 5 Kowalewo Pom. III 154 0,0369 mury obronne przy domu kultury 6 Kowalewo Pom. III 144 0,2027 targowisko umowa z ZGKIM 7 Kowalewo Pom. III 128/1 0,0311 przejście kłada 8 Kowalewo Pom. III 177/1 0,0688 Pod kolektor ZUW Ostrowite 9 Kowalewo Pom. III 173 0,6229 park 10 Kowalewo Pom. III 98 0,1561 bud. urzędu ul.odrodzenia 11 Kowalewo Pom. III 143/1 17/5 143/2 17/6 0,8750 Targowisko przy ul. Strażackiej umowa z ZGKIM 12 Kowalewo Pom. III 78/1 0,0825 Działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Kowalewo Pom. IV 207 0,3823 Ogrody działkowe 2 Kowalewo Pom. IV 1 0,3088 zabudowa bud. urzędu + była baza w bezp. /umow a z ZGKiM -baza do dzierżawy 3 Kowalewo Pom. IV 72 0,4407 Ogrody Działkowe 4 Kowalewo Pom. IV 74 0,2503 Ogrody

9 Działkowe 5 Kowalewo Pom. IV 97 4,6863 Ogrody Działkowe 6 Kowalewo Pom. IV 183 0,0048 Baszta zabytkowa w bezp. 7 Kowalewo Pom. IV 70 0,1309 łąka brak dojazdu do dzierżawy 8 Kowalewo Pom. IV 61 0,1030 zieleniec przy PKS w bezp. 9 Kowalewo Pom. IV 120 0,0191 mury obronne + parking w bezp. 10 Kowalewo Pom. IV 122 0,0220 mury obronne + parking w bezp. 11 Kowalewo Pom. IV 199/4 0,0164 tereny zielone w bezp. 12 Kowalewo Pom. IV 47/1 0,396 Inhoff ZUW Ostrowite 13 Kowalewo Pom. IV 98 1,0192 Ogrody Działkowe 14 Kowalewo Pom. IV 289/1 0,2118 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 15 Kowalewo Pom. IV 286/1 1,6623 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 16 Kowalewo Pom. IV 293 1,1123 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 17 Kowalewo Pom. IV 124 0,0479 działka budowlana w bezp. 18 Kowalewo Pom. IV 8/2 0,0015 działka budowlana dzierżawa 19 Kowalewo Pom. IV 52/7 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 20 Kowalewo Pom. IV 184 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 21 Kowalewo Pom. IV 185 0,1785 nieużytek dzierżawa 22 Kowalewo Pom. IV 316/1 0,1951 budynek admin. Urzędu w bezp. 23 Kowalewo Pom. IV 302/ ,1571 1,6227 Centrum rekreacji i sportu w bezp.

10 GOSPODARO WANIA 1 Bielsk 23/1 0,6700 Sołectwo Bielsk 2 Bielsk 19 1,5000 Karta nauczyciela 3 Bielsk 130/3 0,3436 świetlica Sołectwo Bielsk 4 Bielsk 20/1 0,6700 boisko RS Bielsk GOSPODARO WANIA 1 Borówno 215 0,1895 działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Chełmoniec 35 1,0800 zbiornik wody Sołectwo Chełmoniec 2 Chełmoniec 34 0,0400 Remiza OSP Sołectwo Chełmoniec 3 Chełmoniec 33 0,0032 zlewnia Sołectwo Chełmoniec 4 Chełmoniec 63 1,2600 Cmentarz ewangelicki w bezp. OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Chełmonie 60 0,8500 dzierżawa 2 Chełmonie 101/1 0,3800 Karta Nauczyciela 3 Chełmonie 132/39 0,3206 Remiza OSP Sołectwo Chełmonie 4 Chełmonie 132/40 2,6304 park 1 Dylewo 24/7 2,0900 dzierżawa

11 1 Frydrychowo 215/8 0,4900 dzierżawa 2 Frydrychowo 67/21 1,9378 dzierżawa 1 Kiełpiny 47 0,3200 nieużytek dzierżawa 2 Kiełpiny 85/3 0,1582 dzierżawa 3 Kiełpiny 24/7 2,0900 dzierżawa 4 Kiełpiny 8 /4 1,7000 dzierżawa 5 Kiełpiny 7 3,6600 las 6 Kiełpiny 12 /1 0,4400 las 7 Kiełpiny 12 /3 0,1300 las w bezp. zarządzie 8 Kiełpiny 48 0,5800 świetlica Sołectwo Kiełpiny 9 Kiełpiny 97 0,2100 nieużytek 11 Kiełpiny 11 1,6400 do uregulowania stan prawny. Zgłoszone roszczenie byłego właściciela o zwrot 12 Kiełpiny 8/2 1,7000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Lipienica 38/1 0,5000 dzierżawa 2 Lipienica 38/4 0,3200 rów 3 Lipienica 14 0,0400 budynek OSP Sołectwo Lipienica 4 Lipienica 13 0, Lipienica 17 0,4400 nieużytek 6 Lipienica 114 0,2500 nieużytek

12 7 Lipienica 116 0,1100 nieużytek 8 Lipienica 15 /6 0,1601 pola przy remizie Sołectwo Lipienica 9 Lipienica 15 /9 0,3748 przekazane pod boisko 10 Lipienica 14 /2 1,2000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mariany cz.307/1 0,2800 dzierżawa 2 Mariany 339/1 1,1420 dzierżawa 3 Mariany 339/4 7,7500 dzierżawa 4 Mariany 342 5,7900 dzierżawa 5 Mariany 361 0,5900 dzierżawa 6 Mariany 362 3,1800 dzierżawa 7 Mariany 364 2,1700 dzierżawa 8 Mariany 354 0,2000 dzierżawa 9 Mariany cz.307/1 2,2500 tereny rekreacyjne Sołectwo Mariany 10 Mariany 289/1 0,0800 Remiza OSP Sołectwo Mariany 11 Mariany 339/2 0,0600 ujęcie wody ZUW Ostrowite 12 Mariany 312 0,1300 zbiornik p.poż Sołectwo Mariany OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewiec 36 0,5200 dzierżaw 2 Mlewiec 43/1 0,1184 Remiza OSP Sołectwo Mlewiec 3 Mlewiec 7/ 6 0,1775 zbiornik p.poż Sołectwo Mlewiec 4 Mlewiec 7/21 0,1057 pod plac zabaw, OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewo 285/2 2,1700 dzierżawa

13 2 Mlewo 50/3 0,3100 dzierżawa 3 Mlewo 50/2 0,4100, do dzierżawy 4 Mlewo 15 /1 0,5300 kopalny 5 Mlewo 247 0,0600 pozostałość po byłej szkole 6 Mlewo 189 0,2800 plaża Sołectwo Mlewo 7 Mlewo 249/1 0,6300 boisko szkolne umowa użyczenia TRIO 8 Mlewo 184/1 0,1700 Dom Kultury Sołectwo Mlewo 9 Mlewo 187/1 8,2600 wody płynące dzierżawa 10 Mlewo 248/5 0,3066 zabudowa szkolna 11 Mlewo 248/4 0,0201 zabudowa szkolna umowa użyczenia TRIO umowa użyczenia TRIO OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Nowy Dwór 51/1 2,7700 dzierżawa 2 Nowy Dwór 64/2 0,1900 dzierżawa 3 Nowy Dwór 150 0,2800 dzierżawa 4 Nowy Dwór 116/1 0,2721 dzierżawa 5 Nowy Dwór 116/4 0,1675 dzierżawa 6 Nowy Dwór 104/2 5,0000 (piaskownia) koncesja kopalnia OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Napole 25 5,0800 dzierżawa 2 Napole 25/ 3 1,8300 dzierżawa 3 Napole 23 /1 0,1270 dzierżawa 4 Napole 30 2,3200 dzierżawa 5 Napole 36/4 1,6300 dzierżawa 6 Napole 36/5 2,5500 dzierżawa 7 Napole 129 1,3900 dzierżawa 8 Napole 152 7,5000 dzierżawa 9 Napole 155 0,6500 nieużytek

14 OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Piątkowo 40/9 1,1784 boisko dzierżawa 2 Piątkowo 42/2 0,0215 niezabudowana Sołectwo Kiełpiny 3 Piątkowo 1/6 0,6900 ujęcie wody ZUW Ostrowite 4 Piątkowo 40/11 0,3170 oczyszczalnia ZUW Ostrowite OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Pruska Łąka 159/2 0,2500 dzierżawa 2 Pruska Łąka cz 157/2 0,1000 dzierżawa 3 Pruska Łąka 112/9 0,0600 zabudowa (pozostałość po szkolnej W.C 4 Pruska Łąka 112/14 0,5400 Remiza OSP Sołectwo Pruska Łąka 1 Pluskowęsy 74 1,0310 dzierżawa 2 Pluskowęsy cz.82/2 0,31000 dzierżawa 3 Pluskowęsy 91 1,0800 dzierżawa 4 Pluskowęsy 217/6 0,0340 dzierżawa 5 Pluskowęsy 118/5 0,1500 działka budowlana bezp. 6 Pluskowęsy 117/1 0, Sierakowo 87 0,6540 /Dom Kultury dzierżawa/sołectw o Sierakowo 2 Sierakowo 88/2 0,2607 dzierżawa 3 Sierakowo 108/5 0,3788 dzierżawa 4 Sierakowo 130/1 0,7600 dzierżawa 5 Sierakowo 176/1 0,8800 dzierżawa 6 Sierakowo 148/1 0,2900 dzierżawa 7 Sierakowo 88/2 0,2607 Karta Nauczyciela

15 8 Sierakowo 108/3 0,0236 boisko Sołectwo Sierakowo 1 Szychowo 60/2 0,1600 nieużytek 1 Srebrniki 15 5,1800 dzierżawa 2 Srebrniki 19/1 0,0400 dzierżawa 3 Srebrniki 19/2 1,2100 dzierżawa 4 Srebrniki 76 0,5500 dzierżawa 5 Srebrniki 118 2,3000 dzierżawa 6 Srebrniki 132 0,3100 Remiza OSP OSP 7 Srebrniki 134/2 0,0749 bud. Sołectwo Srebrniki 8 Srebrniki 38 0,3200 nieużytek OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Wielka Łąka 1/13 0,2048 ujęcie wody ZUW Ostrowite 2 Wielka Łąka 32/6 0,1600 ujęcie wody 3 Wielka Łąka 4/6 0,4477 Sołectwo Wielka Łąka 4 Wielka Łąka 99/13 99/3 99/4 99/5 99/6 99/8 5 Wielka Łąka 267/4 267/5 2,2214 dzierżawa 0, ,8618 boisko, do sprzedaży 6 Wielka Łąka 100/2 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa Wielka Łąka 100/3 0,1858 zbudowana bud. mieszkalnym,

16 1 Wielkie Rychnowo 67 4,1100 dzierżawa 2 Wielkie Rychnowo 81/1 0,5000 dzierżawa 3 Wielkie Rychnowo 81/2 4,4849 dzierżawa 4 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 dzierżawa 5 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 dzierżawa 6 Wielkie Rychnowo 173 0,1300 dzierżawa 7 Wielkie Rychnowo 100 0,0500 rów, do sprzedaży 8 Wielkie Rychnowo 251/3 0,0201 zabudowana/stud nia ZUW Ostrowite 9 Wielkie Rychnowo 186/3 0,0600 tereny zielone, do sprzedaży 10 Wielkie Rychnowo 246/3 0,6700 nieużytek, do sprzedaży 11 Wielkie Rychnowo 51/1 2,7700 nieużytek, do sprzedaży 12 Wielkie Rychnowo 405 0,3545 Dom Kultury Sołectwo Wielkie Rychnowo 13 Wielkie Rychnowo 110 0,0500 tereny zielone, do sprzedaży 14 Wielkie Rychnowo 247/2 0,0800 nieużytek, do sprzedaży 15 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 Karta Nauczyciela 16 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 Karta Nauczyciela

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~...

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~... Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~.... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~.... w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017. Na podstawie art.30 ust 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku. zarządzam, co następuje: B U R M I S T R Z Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Or.0050.3.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/187/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/187/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1575 UCHWAŁA NR XXI/187/17 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Raczki na lata 2011-2013 Na podstawie art. 25, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 2019 Na podstawie art. 25 ust.2 w

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pom., dn r. GKiM OGŁOSZENIE

Kowalewo Pom., dn r. GKiM OGŁOSZENIE Kowalewo Pom., dn. 12.11.2012r. GKiM.279.13.2012 OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bolimów na lata 2018 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI 2013-2015. Sporządzony w oparciu o art.23 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r.. Nr 102, poz 2601

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r.

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r. U C H W A Ł A Nr X /50/ 2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22.07.2011r. w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013 Na podstawie art.25,w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę. Kowalewo Pom., dn. 30.10.2015 r. GKiM.271.17.2015 OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie, na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..05 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 lutego 05r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 04-06. Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 28 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Wizna z dnia 23 stycznia 2015 r. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata 2015 2017 Podstawę prawną sporządzonego Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę);

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę); podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2010 r. wywieszone zostały na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28 wykazy nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. IJU H M tdfk Z NYSY ul. Kolejowa 15 y 48-300 Nysa Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nysa na lata

Bardziej szczegółowo

X Gospodarowanie mieniem Miasta

X Gospodarowanie mieniem Miasta X Gospodarowanie mieniem Miasta 251 256 X. Gospodarowanie mieniem Miasta 1 Struktura użytkowania wg grup geodezyjnych 2 Wywłaszczenia 3 Nabywanie, zbywanie, dzierżawy 252 1 Stuktura użytkowania wg grup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r ZARZĄDZENIE NR 34/10J3 Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania na lata 2013-2015 gminnego zasobu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A... z dnia.q~. ~J:..~.t.<?.l..r.

ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A... z dnia.q~. ~J:..~.t.<?.l..r. ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A...... z dnia.q~. ~J:..~.t.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2015 2017 Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA LATA 2019-2021 PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU GMINY NA LATA 2019-2021 Załącznik do Zarządzenia nr SOG.Z.109.2018 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. ZARZĄDZENIE Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 28 stycznia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.6.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2015-2017 Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 10 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 10 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z 10 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica do sprzedaży i Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2018 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 15.04.2015r. w sprawie :ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r. Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 37/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 listopada 2004r. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień 26.10.2004 r. Lp. Wykaz mienia Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 15 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 15 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.31.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr ORo.0151-252/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 29 grudnia 2008 roku Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica do sprzedaży i Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r. Załacznik do Zarządzenia nr 159 Burmistrz Miasta i Gminy Września z 28 lipca 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku

Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2007r.

Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2007r. Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobromierz. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 21 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 21 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.9.2011 Burmistrza Białej z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 2011-2013 Plan wykorzystania zasobu stanowiących

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia na lata 20172019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r.

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. w sprawie : ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 10 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 10 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stryków na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..0 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3.0.0r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 0-03. Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 990r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr RO Burmistrza Ornety z dnia 15 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr RO Burmistrza Ornety z dnia 15 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr RO.0050.7.2016 Burmistrza Ornety z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo