KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia naukowe oraz predyspozycje dydaktyczne.* 2 1. Zasadniczym kryterium zatrudniania nauczycieli akademickich są zadania dydaktyczne, wynikające z programów studiów stacjonarnych. 2. Prowadzenie studiów niestacjonarnych nie może być podstawą kształtowania zasad polityki kadrowej na wydziałach Podstawowym źródłem pozyskiwania młodej kadry naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie są najlepsi absolwenci studiów doktoranckich. 2. Potrzeby kadrowe powinny być brane pod uwagę przy rozdziale miejsc na studia doktoranckie, prowadzone przez poszczególne wydziały. 4 Pozyskiwanie kadry naukowej spoza UMK będzie uwarunkowane potrzebą uzyskania przez wydziały uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz kształcenia na wysokim poziomie na nowopowstałych, względnie słabych kadrowo kierunkach studiów. 5 Wnioski o zatrudnienie nowych osób będą akceptowane tylko wówczas, jeżeli zostaną w pełni wykorzystane dotychczasowe zasoby kadrowe wydziału na poszczególnych kierunkach studiów Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego kończą zatrudnienie w ramach stosunku pracy w UMK z końcem roku akademickiego, w którym ukończyli 70 rok życia. 2. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na konieczność utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych lub spełnienia minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, możliwe jest zatrudnienie profesora po przekroczeniu 70-tego roku życia na podstawie umowy o pracę na czas określony. 3. Jeżeli istnieją potrzeby dydaktyczne, dziekan może zaproponować profesorom, o których mowa w ust. 1, prowadzenie zajęć dydaktycznych na zasadzie godzin zleconych. * W przypadku stanowiska asystenta wymagana jest pozytywna opinia promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej oraz ocena uzyskana z pracy magisterskiej.

2 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. ZASADY I TRYB ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UMK Zasady zostały opracowane na podstawie: - Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, - Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. zwanego dalej statutem. I. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 1 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę. 2. Na podstawie mianowania może być zatrudniony nauczyciel akademicki tylko w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie na podstawie mianowania oznacza, że Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 3. Wybór formy zatrudnienia (mianowanie/umowa o pracę) należy do decyzji rektora i powinien wynikać z potrzeb kadrowych Uniwersytetu. 4. Zatrudnienie na podstawie mianowania lub umowy o pracę może nastąpić na czas określony lub nieokreślony. 5. Okresy zatrudnienia na danym stanowisku mogą być powtarzane w zależności od potrzeb dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu, z zachowaniem odpowiednich postanowień ustawy, statutu i kodeksu pracy. 6. Na stanowiska nauczycieli akademickich mogą być zatrudnione osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ustawy. 7. Kandydaci do zatrudnienia na stanowiska nauczycieli akademickich powinni wykazywać się predyspozycjami i uzdolnieniami do pracy naukowej oraz reprezentować wysoki poziom etyczny. II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE Nauczycielami akademickimi są: 2 1. pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1) profesora zwyczajnego, 2) profesora nadzwyczajnego, 3) profesora wizytującego, 4) adiunkta, 5) asystenta, 2. pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: 1) starszego wykładowcy, 2) wykładowcy, 3) lektora, 4) instruktora, 3. pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach określonych w ust. 1. 2

3 4. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach: 1) starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego, 2) kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego, 3) adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, 4) asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej. III. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 3 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 1) posiada tytuł naukowy profesora, 2) ma znaczącą pozycję w danej dziedzinie nauki udokumentowaną dorobkiem naukowym (artystycznym), 3) posiada poważne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także w organizacji życia naukowego (artystycznego), 4) legitymuje się osiągnięciami w procesie kształcenia, 5) wykazuje się aktywnością organizacyjną w Uniwersytecie ( nie dotyczy to kandydatów spoza UMK), 6) wykazuje się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe. 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba odpowiadająca kryteriom przewidzianym w art. 109 ustawy, posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego i legitymująca się: 1) znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej, udokumentowanymi dorobkiem naukowym (artystycznym), 2) osiągnięciami w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry, 3) aktywnością organizacyjną w Uniwersytecie ( nie dotyczy to kandydatów spoza UMK), 4) aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe. 1. Na stanowisku profesora wizytującego, o którym mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, która odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 109 ustawy, oraz spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne: 1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem pkt. 2, 2) posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez radę odpowiedniego wydziału poprzez podjęcie stosownej uchwały, na podstawie postępowania ustalonego w tym zakresie przez radę wydziału. 4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, spełniająca wymogi przewidziane w art. 109 ustawy, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1) posiada stopień naukowy, 2) ma odpowiedni, udokumentowany dorobek naukowy (artystyczny), przy zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w jednostkach klinicznych wymagane jest posiadanie specjalizacji w zakresie danej dyscypliny lub innej, potrzebnej w tej jednostce. 3) bierze aktywny udział w życiu naukowym (artystycznym), przejawiający się w szczególności udziałem na konferencjach i sympozjach, 3

4 4) uzyskała pozytywną opinię kierownika jednostki organizacyjnej (dyrektora instytutu/kierownika katedry, kliniki, pracowni) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej. 5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która spełnia wymogi przewidziane w art. 109 ustawy, oraz: 1) posiada stopień naukowy doktora i wykazuje predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego (promotora), uwzględniającą w szczególności informacje o pracy doktorskiej i dotychczasowym dorobku naukowym, 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy lekarza, która wykazuje predyspozycje i uzdolnienia do pracy nauczyciela akademickiego, potwierdzone pozytywną ( pisemną) opinią promotora pracy magisterskiej. 6. Na stanowiskach dydaktycznych mogą być zatrudnione osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ustawy oraz kryteria kwalifikacyjne określone w 104 ust. 1-3 statutu. 7. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ustawy oraz kryteria kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach ( rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, Dz. U. Nr 155, poz. 1112). IV. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE MIANOWANIA 4 Mianowanie po raz pierwszy w Uniwersytecie na stanowiska wymienione w art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 113 ustawy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego. Tryb przeprowadzenia konkursu określa 105 statutu Na stanowisko profesora zwyczajnego mianuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu. 2. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu. 3. Jeśli nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony uzyskał tytuł naukowy profesora, to rektor może podjąć decyzję o mianowaniu go na czas nieokreślony. 4. Podstawą wniosku o mianowanie doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego są: 1) dwie oceny osiągnięć naukowych ( artystycznych ) i dydaktycznych kandydata, 2) dorobek naukowy (artystyczny) i dydaktyczny oraz w zakresie kształcenia młodej kadry, 3) działalność organizacyjna kandydata na rzecz Uniwersytetu ( nie dotyczy to kandydatów spoza UMK). 5. Na inne stanowiska nauczycieli akademickich na wydziałach lub w pozostałych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, mianuje rektor na wniosek dziekana/kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej. 4

5 W przypadku braku rady jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej mianuje rektor na wniosek kierownika takiej jednostki organizacyjnej. 5. Z wnioskiem o zatrudnienie lub awansowanie na stanowiska dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa w art. 113 ustawy, zaopiniowanym przez radę biblioteczną występuje dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. Awansowanie może nastąpić na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku - dokonanej przez radę biblioteczną lub odpowiednią radę naukową w zakresie lub specjalności: bibliologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna, archiwistyka lub muzealnictwo Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora następuje na czas nieokreślony. 2. Pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby nie posiadającej tytułu naukowego profesora następuje na okres 5 lat. Po upływie pięcioletniego okresu mianowana osoba nie posiadająca tytułu naukowego może być: 1) mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat, 2) zatrudniona na dalszy okres na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, 3) mianowana na czas nieokreślony w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebami naukowymi i dydaktycznymi Uniwersytetu oraz osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. 3. Mianowanie na stanowisko adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego następuje na czas nieokreślony. 4. Mianowanie na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich, następuje na czas określony, z uwzględnieniem okresów zatrudnienia na stanowiskach adiunkta i asystenta, o których stanowi 104 ust. 4 6 statutu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rektor może podjąć decyzję o mianowaniu na czas nieokreślony z wyłączeniem stanowisk wymienionych w 104 ust. 4 i 5 statutu. V. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 7 1. Decyzję w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do wszystkich stanowisk naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych oraz bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych podejmuje rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału (rady odpowiedniej jednostki organizacyjnej). W przypadku braku rady jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej decyzję podejmuje rektor na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej. 2. Umowa o pracę może być zawarta na okres do pięciu lat. Warunki zatrudnienia określa rektor w porozumieniu z wnioskującym o zatrudnienie dziekanem lub kierownikiem jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej. 3. Decyzję o przedłużeniu zatrudnienia na określony przedział czasu podejmuje rektor na wniosek dziekana (kierownika innej jednostki organizacyjnej) po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału (rady odpowiedniej jednostki, z zastrzeżeniem ust.1). Warunkiem 5

6 przedłużenia zatrudnienia na kolejny okres jest pozytywny wynik oceny pracy nauczyciela akademickiego na zajmowanym stanowisku oraz potrzeby dydaktyczne i naukowe jednostki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach zatrudnienie może być przedłużone na czas nieokreślony. 4. Zatrudnienie po raz pierwszy w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę powinno nastąpić po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego. 5. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim: 1) dla którego Uniwersytet jest dodatkowym miejscem pracy, 2) w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3) na stanowisku profesora wizytującego, 4) na czas wykonania określonej pracy następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę. VI. OKRESY ROTACYJNE 8 1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego określa 104 ust. 4 i 6 statutu. Okres zatrudnienia nie powinien przekraczać 9 lat. Wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku do 3 lat, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę odpowiedniej komisji oceniającej na temat stopnia zaawansowania pracy nad rozprawą habilitacyjną. Ocena komisji oceniającej w zakresie zaawansowania pracy nad rozprawą habilitacyjną powinna określać: 1) planowany termin zakończenia rozprawy habilitacyjnej i ocenę możliwości jego dotrzymania, 2) planowany termin przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego i prawdopodobieństwo jego dotrzymania, 3) informację o pobieranym stypendium habilitacyjnym i udzielonym urlopie naukowym na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej, 4) uzasadnienie przyczyn powodujących przedłużenie się pracy nad rozprawą habilitacyjną. 2. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora określa 104 ust. 5 i 6 statutu. Okres ten nie powinien przekraczać 8 lat. Wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku o 1 rok, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem rozprawy doktorskiej. Ocena komisji oceniającej, dotycząca zaawansowania pracy nad rozprawą doktorską powinna zawierać: 1) planowany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i przewidywany termin przystąpienia do jej obrony oraz prawdopodobieństwo dotrzymania tych terminów według opinii promotora, 2) informację o pobieranym stypendium doktorskim i udzielonym urlopie naukowym na przygotowanie rozprawy doktorskiej, 3) uzasadnienie przyczyn powodujących przedłużanie się pracy nad rozprawą doktorską. 6

7 VII. KOORDYNACJA POLITYKI ZATRUDNIANIA W UNIWERSYTECIE 9 Osobą odpowiedzialną za koordynację polityki kadrowej Uniwersytetu jest rektor ( 45 ust. 2 pkt 7 statutu ) Realizatorem polityki osobowej na wydziale jest dziekan ( 52 pkt 16 statutu). 2. W szczególności, przy realizacji polityki zatrudniania na wydziale, do zadań dziekana należy: 1) występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie rektorowi wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, 2) występowanie do senatu o wyrażenie opinii o kandydacie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, 3) występowanie do rektora (po zasięgnięciu opinii rady wydziału) o mianowanie i zatrudnienie na podstawie umów o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, 4) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, 5) składanie senatowi co najmniej raz w okresie kadencji sprawozdania z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwoju wydziału. 11 Ustalenie kierunków polityki osobowej na wydziale, zgodnie z 49 pkt 5 statutu, należy do kompetencji rady wydziału, która w szczególności: 1. wyraża zgodę na występowanie z wnioskami o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego, 2. opiniuje wnioski o mianowanie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowiska pozostałych nauczycieli akademickich, 3. dokonuje okresowej oceny działalności naukowej (artystycznej) i dydaktycznej oraz rozwoju naukowego nauczycieli akademickich przez właściwą komisję oceniającą. VIII. WYMOGI DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA I AWANSOWANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 12 Przy rozpatrywaniu kandydatury na stanowisko profesora zwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora, komisja konkursowa powinna brać pod uwagę w szczególności: 1. pozycję kandydata/kandydatki w określonej dziedzinie (dyscyplinie) nauki (sztuki), udokumentowaną całością dorobku naukowego (artystycznego), w tym dorobku po otrzymaniu tytułu naukowego, 2. osiągnięcia kandydata/kandydatki: dydaktyczne, w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także w organizowaniu życia naukowego (artystycznego), 3. aktywność organizacyjną w Uniwersytecie ( nie dotyczy to kandydatów spoza UMK), 7

8 4. aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe. 13 Przy rozpatrywaniu kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub nieposiadającej takiego tytułu, komisja konkursowa powinna brać pod uwagę w szczególności: 1. całość dorobku naukowego (artystycznego), w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 2. osiągnięcia: dydaktyczne, w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także w organizowaniu życia naukowego (artystycznego), 3. czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych lub wystawach artystycznych, 4. aktywność organizacyjną w Uniwersytecie (nie dotyczy to kandydatów spoza UMK), 5. aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe. 14 Przy rozpatrywaniu kandydatury na stanowisko adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora, komisja konkursowa powinna brać pod uwagę w szczególności: 1. ocenę rozprawy doktorskiej, 2. całość wyników dotychczasowej pracy naukowej (artystycznej) i dydaktycznej, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 3. czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych lub wystawach artystycznych, 4. predyspozycje do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, 5. aktywność organizacyjną. 15 Przy rozpatrywaniu kandydatury na stanowisko asystenta osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, komisja konkursowa powinna brać pod uwagę w szczególności: 1. ogólną ocenę ukończenia studiów, 2. ocenę pracy magisterskiej, 3. predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone pozytywną opinią opiekuna naukowego ( promotora), 4. osiągnięcia organizacyjne Oceny osiągnięć kandydatów w zakresie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego dokonuje dwóch przedstawicieli danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego (w tym przynajmniej jeden spoza UMK), powołanych przez odpowiednią radę wydziału. 2. W przypadku stanowiska profesora zwyczajnego oceny osiągnięć kandydatów dokonuje dwóch przedstawicieli danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej z tytułem naukowym (w tym przynajmniej jeden spoza UMK) powołanych przez odpowiednią radę wydziału. 3. Oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata na stanowisko profesora wizytującego dokonuje co najmniej jeden recenzent z tytułem naukowym, reprezentujący tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową, powołany przez właściwą radę wydziału. 8

ZASADY I TRYB ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UMK

ZASADY I TRYB ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UMK Załącznik nr 2 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. ZASADY I TRYB ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UMK Zasady zostały opracowane na podstawie: - Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2009 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OBWIESZCZENIE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 96/2012/2013. z dnia 21 maja 2013 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 96/2012/2013. z dnia 21 maja 2013 roku Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Sprawy pracownicze PRZEPISY OGÓLNE. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Sprawy pracownicze PRZEPISY OGÓLNE. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Sprawy pracownicze PRZEPISY OGÓLNE Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się na stanowiskach: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Wprowadzenie Niniejsze zasady oparte są na przepisach: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 DZIAŁ X PRACOWNICY UCZELNI ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 134 1. W Politechnice Warszawskiej są zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący

Bardziej szczegółowo

Dział VII Pracownicy Uniwersytetu

Dział VII Pracownicy Uniwersytetu Dział VII Pracownicy Uniwersytetu Rozdział 1 Nawiązanie stosunku pracy Rozdział 2 Kryteria kwalifikacyjne Rozdział 3 Procedura konkursowa Rozdział 4 Wewnętrzna procedura awansowa Rozdział 5 Szczególne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Pracownicy Uniwersytetu 58 1. Pracownikami UR są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi, dyplomowani

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich R/DOP-014-1-54/12 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich I. Ogólne zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku 2. Zarządzenie P. Rektora o powołaniu Katedry

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 27 ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 39 Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 116/ W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się następujących zmian:

Uchwała Nr 116/ W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się następujących zmian: Uchwała Nr 116/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Na podstawie art. 59

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r. R-DOP.014.1.48.2017 ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 54/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu Uchwała Nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Senatu UEP (2017/2018) z dnia 24 listopada 2017 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Senatu UEP (2017/2018) z dnia 24 listopada 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Senatu UEP (2017/2018) z dnia 24 listopada 2017 roku Wykaz pozytywnie zaopiniowanych przez Senat zmian w treści Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/X/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2011 roku

Uchwała nr 72/X/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2011 roku Uchwała nr 72/X/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2011 roku w sprawie: zmian Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dziale VIII Pracownicy Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

PRACOWNICY UNIWERSYTETU 32 R OZDZIAŁ 7 PRACOWNICY UNIWERSYTETU 86 O ile ustawa i statut nie stanowią inaczej, przepisy niniejszego rozdziału dotyczące wydziałów stosuje się odpowiednio do innych jednostek organizacyjnych, zatrudniających

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia Ustrój jednostek szkolnictwa wyższego Zgodnie z przyjętym założeniem uprawnienia do prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 w związku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 103/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych: Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny. tel ; fax , e-mz±1zd<

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny. tel ; fax , e-mz±1zd< Ę"' "~ ç 'Ű Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny /1 (Ź... J; 0LIC,Q 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 _ \1 '1~,( Ľ` ' ß'mi \ rw, AW tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: Data: WSZJK-DJK-NM-1 2017-03-09 Wydanie: Stron: 1/2017 5 1. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 480 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 480 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Uchwała nr 480 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Wejście w życie 1 października 2018 r. 1 stycznia 2022 r.) Ewaluacja jakości działalności naukowej: Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu

Uniwersytet Śląski dba o środowisko jeśli nie musisz, nie drukuj tego dokumentu Załącznik do uchwały nr 229 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r. Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich na UEP tekst jednolity

Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich na UEP tekst jednolity Załącznik do Zarządzenia nr 96/2017 Rektora UEP z dnia 22 grudnia 2017 roku Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich na UEP tekst jednolity Wprowadzenie Niniejsze zasady oparte są na przepisach: ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Załącznik do Uchwały nr 156/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 12.04.2018 Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: WSZJK-DJK- WL-1 Data: 12.04.2018 Wydanie: Stron: 1/2018

Bardziej szczegółowo

Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu awansu na stanowisko profesora zwyczajnego oraz przedłużania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 859 USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 1.1.1. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała nr 12/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2007 r. Uchwała nr 12/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalonego 30 czerwca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: trybu udzielania nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA nr 2/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA nr 2/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1-1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 28/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA 28/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 r. 1 UCHWAŁA 28/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 r. W sprawie: rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk w Akademii oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie Przyjęty Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 19.04.2017 r. REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie 1 1. Kolegium Gospodarki Światowej (zwane dalej Kolegium)

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników zajęć Liczba grup do do do do do 150 5

Liczba uczestników zajęć Liczba grup do do do do do 150 5 Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 38/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 38/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 38/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, polegających na

Projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, polegających na Projekt zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, polegających na dostosowaniu do ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

/2010 (678/II/2)

/2010 (678/II/2) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 30 /2008 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

Zatwierdził: Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nr procedury: WEkon 4/2013 NAZWA PROCEDURY: Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE

USTALENIE WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE Załącznik nr 11 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM USTALENIE WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 1 W przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Zał. do uchwały 51/2011 Senatu UKSW z dnia 28 kwietnia 2011r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

lektoratów, wykładów fakultatywnych i monograficznych oraz zajęć w ramach specjalności lub specjalizacji:

lektoratów, wykładów fakultatywnych i monograficznych oraz zajęć w ramach specjalności lub specjalizacji: Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r.

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do Uchwały Nr 15/2012 Senatu WUM z dnia 26 marca 2012 r. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marca 2012 r. Nr 3 Poz. 58 UCHWAŁA NR 483 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 ZAPEWNIENIE I MONITOROWANIE MINIMUM KADROWEGO KIERUNKÓW STUDIÓW

P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 ZAPEWNIENIE I MONITOROWANIE MINIMUM KADROWEGO KIERUNKÓW STUDIÓW Załącznik nr 6 do Z.17.2017.2018 z dnia 26 października 2017 r. P R O C E D U R A Indeks UTP 6/2017 Strona: 1 / Stron: 9 1. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu postępowania i zakresu

Bardziej szczegółowo