UCHWAŁA NR XIV/84/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIV/84/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 stycznia 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/84/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. P rzyjmuje się do wiadomości wyniki "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jedlina- Zdrój w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", pozytywnie zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno Architektoniczną, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uwzględniając wyniki analizy, o której mowa w 1, postanawia się uznać: 1. aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój, 2. aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 3. częściową nieaktualność planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, 4. niekatualność planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr VIII/39/07 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie- Zdroju. 3. W związku z uznaniem częściowej nieaktualności opracowania, o którym mowa w 2 ust. 3, postanawia się podjąć działania zmierzające do zmiany tego opracowania. 4. W związku z uznaniem nieaktualności opracowania, o którym mowa w 2 ust. 4, postanawia się zakończyć prace nad zmianą tego opracowania. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XIV / 84 / 16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY JEDLINA-ZDRÓJ W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 1

3 I. Podstawa prawna i cel opracowania: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Przywołany przepis nakazuje dokonać oceny z uwzględnieniem: 1. zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy; 2. postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3. wymagań art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnoszącego się do uwarunkowań rozwoju gminy (ust.1) i kierunków jej zagospodarowania (ust. 2), co oznacza ocenę zgodności studium z przepisami szczególnymi oraz ocenę jego użyteczności wobec zmian w rozwoju społeczno gospodarczym gminy; 4. obowiązkowych elementów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie art.15 ustawy. Po sporządzeniu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, burmistrz przekazuje radzie miejskiej wyniki analiz. Rada miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku, gdy uzna je za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub planów miejscowych. Niniejsze opracowanie ma na celu zidentyfikowanie potrzeb zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocenę potrzeb sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zoptymalizowanie działań w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 2 2

4 1.1. Metodyka opracowania Przyjęta metoda polega na dokonaniu oceny stanu zagospodarowania w gminie Jedlina-Zdrój, próbie zidentyfikowania istniejących i oczekiwanych przez właścicieli nieruchomości procesów zmiany zagospodarowania. Podjęto próbę spojrzenia na nakreślone w Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zaistniałych nowych uwarunkowań oraz w kontekście złożonych wniosków w sprawie zmiany studium i miejscowych planów. Przeanalizowano również zgodność studium i planów miejscowych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. Zachodzące procesy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przeanalizowano w oparciu o złożone wnioski do miejscowych planów i studium. W oparciu o w/w analizy dokonano oceny aktualności studium i planów oraz określono obszary wymagające działań planistycznych i zaproponowano harmonogram takich prac. II. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 2.1. Dokumenty podlegające ocenie w niniejszym opracowaniu. Na terenie Gminy Jedlina-Zdrój obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz przyjęte uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój Lp Nr uchwały Temat Data przyjęcia Nr Dziennika Urzędowego Woj. Dolnośląskiego Data ogłoszenia 1. VIII/39/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. 5 lipca 2007 r. 239, poz września 2007 r. 3 Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 3

5 Kłodzkiej w Jedlinie- Zdroju. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. 2. IX/46/07 Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina- 24 sierpnia 2007 r. 289, poz grudnia 2007 r. Zdrój Jedlinka w Jedlinie- Zdroju, dotyczący dz. nr 350/16 (obręb Jedlina- Zdrój) w sprawie miejscowego 3. XV/84/12 planu zagospodarowania przestrzennego miasta 28 marca , poz maja 2012 r. Jedlina-Zdrój w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 4. XXXII/197/ 14 położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i 30 stycznia 2014 r. 2014, poz marca 2014 r. granicą obrębu Jedlina- Zdrój Jedlinka w Jedlinie- Zdroju. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 5. XXI/136/12 położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul r. 2013, poz lutego 2013 r. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie- Zdroju 4 Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 4

6 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 6. VII/37/15 Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem 28 maja 2015 r. 2015, poz czerwca 2015 r. WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt IISA/Wr 665/12 Na terenie miasta Jedlina-Zdrój obowiązuje 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Całe terytorium miasta pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowania jest zmiana planu dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr VIII/39/07 z dnia 5 lipca 2007 r Ocena aktualności Studium wynikająca z jego roli: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego gminy. Realizacja wizji i celów rozwoju następuje w dłuższej perspektywie czasowej i wymaga konsekwentnych działań, podejmowanych w sposób skoordynowany dla wdrażania przyjętej w studium polityki przestrzennej. W ocenie skutków realizacji założonej polityki bada się trafność przyjętych założeń, a ocena aktualności znajduje przełożenie na stopień realizacji studium wyrażony poprzez przeprowadzenie procedur uchwalania planów miejscowych stanowiących podstawowy instrument jego realizacji. Studium stanowi dokument kierunkowy zawierający zbiór ogólnych wytycznych dla wszystkich działań związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni, dla opracowania: - planów miejscowych, - programów inwestycyjnych i operacyjnych, - innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 5 5

7 Sporządzanie tych dokumentów oraz podejmowanie wymienionych działań jest faktyczną realizacją przyjętych w Studium zobowiązań i aktywnym realizowaniem polityki przestrzennej. Stwierdza się, że: Cele i wizja rozwoju gminy określone w Studium pozostają aktualne, stanowiąc ogólny kierunek dążenia do wytyczonych celów, Zasady zrównoważonego rozwoju pozostają również aktualne, Główne kierunki rozwoju przestrzennego zakładające zachowanie lub przywracanie ładu przestrzennego w rozwoju osadnictwa i zagospodarowanie gminy w oparciu o jej walory kulturowe i przyrodnicze pozostają nadal aktualne i nie stwierdzono konieczności dokonania zmian w studium w tym zakresie Przyjęte założenia polityki rozwoju przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój uznaje się za trafne Ocena aktualności Studium z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego; 4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 6 6

8 c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 8) stanu prawnego gruntów; 9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. W ocenie aktualności zapisów Studium uwzględniono wymogi stawiane w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się w szczególności: 1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d: a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego, b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 2) (uchylony); 3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 7 7

9 7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 8) 22 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.); 14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 14a) obszary zdegradowane; 15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. Część tekstowa Studium nie wypełnia w całości art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W części tej zabrakło analizy stanu ładu przestrzennego gminy oraz określenia wymogów jego ochrony (art. 10 ust. 1 pkt 2), diagnozy zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia (art. 10 ust. 1 pkt 6), określenia stanu prawnego gruntów (art. 10 ust. 1 pkt 7). Nie zostały również uwzględnione obszary naturalnych zagrożeń geologicznych (art. 10 ust. 1 pkt 10). W uwarunkowaniach zabrakło określenia zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (art. 10 ust. 1 pkt 14) oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (art. 10 ust. 1 pkt 15). Pozostałe zagadnienia wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w mniejszym lub większym stopniu zostały spełnione. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 8 8

10 W tekście dotyczącym kierunków zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach nie został w pełni wypełniony zakres art. 10 ust. 2: brak wskazania obszarów, o których mowa w pkt 6, 7, 8, 9 i 11, a także pkt 14a i 16. Brak wskazania dla terenów minimalnych i maksymalnych parametrów i wskaźników urbanistycznych, uwzględniających wymagania ładu przestrzennego. Ze względu na zmiany, które zaszły od sporządzenia Studium w 2010 r., aktualizacji wymagają zagadnienia związane ze złożami, terenami i obszarami górniczymi - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 ze zm.) W związku z nową ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), należy zaktualizować zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy. Przy opracowaniu zmiany lub nowego Studium należy wziąć pod uwagę mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządzane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem znak ZP.07/MZP z dnia 27 kwietnia 2015 r. przekazał Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Po dacie uchwaleniu Studium opracowane zostały Plany zadań ochronnych dla Obszarów natura 2000, które także są wiążące dla ustaleń Studium. Ponadto, ponieważ Studium zostało uchwalone w 2010 roku, a dane w nim zamieszczone pochodzą z lat wcześniejszych, a tym samym w większości są już nieaktualne (m.in. dane demograficzne, czy tereny zamknięte), podczas opracowania nowego Studium należy poddać szczegółowej analizie całą część dotyczącą uwarunkowań i zamieścić możliwie jak najświeższe dane. Natomiast w części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zmianę ustawy należy przeanalizować, czy na obszarze gminy przewidywane jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw. Obecne zapisy studium uniemożliwiają realizację tego typu inwestycji, ze względu na brak ustaleń (art. 10 ust. 2a). Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 9 9

11 Istotnymi nieprawidłowościami zauważonymi podczas analizy części graficznej Studium jest wrysowany błędny przebieg linii energetycznej 110KV. Należy także zweryfikować przebieg planowanej obwodnicy miasta Jedlina-Zdrój. Od dnia uchwalenia Studium wpłynął jeden wniosek o zmianę przeznaczenia w Studium dla dz. nr 468/3 z funkcji mieszkaniowo usługowej na usługowo przemysłową. Dwa wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego nie odnoszą się bezpośrednio do Studium, jednak zmiana planu w tym zakresie wymagałaby również zmiany Studium, w celu zapewnienia zgodności planu z zapisami Studium. Istnieje potrzeba dostosowania zapisów całego ww. opracowania do obowiązujących aktualnie przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która po wprowadzeniu licznych zmian stawia inne dodatkowe wymagania w zakresie zawartości przedmiotowego opracowania. Jednak zaistniałe zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu - dot. audytu krajobrazowego, obszarów funkcjonalnych, krajobrazu kulturowego, nie ustalają terminu dostosowania obowiązujących dokumentów do nowych wymogów prawnych. Dostosowanie zapisów studium nastąpić może w procedurze jego zmiany zainicjowanej w dowolnym terminie i wynikającej z innych potrzeb bądź obowiązków gminy. W ewentualnie zmienianym studium należy uwzględnić powstałe od jego sporządzenia i uchwalenia zmiany wynikające z korekt układu komunikacyjnego, rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, zmian infrastruktury społecznej oraz ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także zmian wynikających z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z aktualnie opracowywana zmianą w zakresie zadań rządowych planowanych na obszarze Gminy Jedlina-Zdrój. Wobec powyższego obowiązujące studium uważa się za niespełniające wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. Natomiast jest ono aktualne jako dokument stanowiący podstawę wewnętrznej polityki przestrzennej gminy do czasu przyjęcia niezbędnych aktualizacji w zakresie wynikającym z analizy. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 10 10

12 2.4. Ocena aktualności planów miejscowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu. W celu oceny zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawa dokonano analizy następujących aktów prawnych odnoszących się do planowania przestrzennego na poziomie lokalnym: 1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 3) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.), 4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), 5) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), 6) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153), 7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.), 8) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), 9) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.), 10) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), 11) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., 1297 ze zm.), 12) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446), 13) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627), 14) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.), Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 11 11

13 15) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015, poz. 880), 16) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015r., 196 ze zm.) 17) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), 18) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), 19) rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315), 20) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 ze zm.), 21) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.). Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ze względu na fakt wielokrotnego zmieniania przepisów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odpowiadają wszystkim wymogom wynikającym z art. 15 ust. 2 ustawy, który stanowi: 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 3a) zasady kształtowania krajobrazu; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 12 12

14 na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. W przytoczonym przepisie wytłuszczoną czcionką oznaczono te wymogi prawa, którym częściowo nie odpowiadają obowiązujące plany. Zasady kształtowania krajobrazu, minimalna intensywność zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania pojazdów wyposażonych w kartę parkingową (t.j. głównie dla osób niepełnosprawnych) i sposób realizacji tych miejsc to elementy obowiązkowe planu, które wprowadzone zostały przez ustawodawcę już w trakcie obowiązywania analizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój. Zapis o sposobach i terminach tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów jest wprawdzie częścią analizowanych planów miejscowych, ale sposób jego realizacji w tych planach nie odpowiada obecnej interpretacji przepisu, stosowanej przez organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacji wymagają zagadnienia związane ze złożami, terenami i obszarami górniczymi - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.). W związku z nową ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), należy także zaktualizować zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 13 13

15 Podczas opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój przyjętego uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. należy rozważyć dostosowanie jego treści do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469). Zgodnie z art. 88f tej ustawy organ gminy może dokonać zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu dostosowania ich do ustaleń map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem znak ZP.07/MZP z dnia 27 kwietnia 2015 r. przekazał Burmistrzowi Miasta Jedlina- Zdrój Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego. Wyznaczone na tych mapach tereny zagrożone zalaniem różnią się nieznacznie od tych aktualnie wskazanych w Studium oraz planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowania jest projekt zmiany planu dla terenów położonych rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Planowany termin uchwalenia tej zmiany to marzec kwiecień 2016 r. Projekt ten uwzględnia wszystkie obecnie obowiązujące wymagania. Pozostałe obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego pomimo braku aktualności w niektórych zakresach zachowują swą moc i nie ma żadnej podstawy prawnej aby wymagać od organów gminy Jedlina-Zdrój natychmiastowego doprowadzenia ich do zgodności ze zmienionymi wymogami prawa. Uznaje się je za aktualne i zgodne z przepisami prawa. III. Synteza wniosków o zmianę Studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego: Do tutejszego Urzędu Miasta wpłynęły wnioski o zmianę: IV. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina- Zdrój: - wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości, dz. nr 468/3 przy ul. Partyzantów 2b z zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej usług na tereny obiektów usługowo przemysłowych Ponadto dwa wnioski o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, aby mogły zostać uwzględnione, w pierwszej kolejności należałoby zmienić zapisy Studium, by zapewnić zgodność zapisów planu z zapisami Studium. V. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój Jedlinka w Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 14 14

16 Jedlinie-Zdroju, przyjętego uchwałą Nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014 r.: - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającą realizację funkcji mieszkaniowej na dz. nr 287/25 (obręb Jedlina-Zdrój) przy ul. Kłodzkiej 29a, VI. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój przyjętego uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r.: - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój poprzez usunięcie na rysunku planu przebiegających przez dz. nr 14 i 16 (obręb Glinica) dróg wewnętrznych, - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój poprzez usunięcie na rysunku planu przebiegającej przez dz. nr 156 (obręb Jedlinka) drogi wewnętrznej, - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój poprzez usunięcie dla części działki nr 174 (obręb Kamieńsk) przeznaczenia pod las oraz drogę wewnętrzną, - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój poprzez zmianę przeznaczenia dla dz. nr 114/14 i 114/13 (obręb Kamieńsk) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój poprzez uporządkowanie przeznaczenia dla dz. nr 119/4 oraz 120 (obręb Jedlina-Zdrój) umożliwiające realizację i rozbudowę funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, - wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla działek 231, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2 i 296 (obręb Jedlinka) umożliwiającą rozbudowę hotelu. IV. WYNIKI ANALIZY ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY JEDLINA-ZDRÓJ. W wyniku dokonanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jedlina-Zdrój stwierdza się, że: 1. należy opracować zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój przyjętego uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w celu dostosowania problematyki Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 15 15

17 Studium do aktualnych wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Uznaje się jednak aktualność Studium jako dokumentu stanowiącego podstawę wewnętrznej polityki przestrzennej gminy do czasu przyjęcia niezbędnych aktualizacji. 2. plan miejscowy przyjęty Uchwałą Nr VIII/39/07 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju wymaga zmiany. Projekt zmiany planu jest już opracowany i przewidywany termin jego uchwalenia to marzec kwiecień 2016r. 3. plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr IX/46/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina- Zdrój Jedlinka w Jedlinie-Zdroju obowiązujący dla dz. nr 350/16 (obręb Jedlina- Zdrój) jest w całości aktualny i nie wymaga przeprowadzenia zmian, 4. plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój Jedlinka w Jedlinie-Zdroju jest w całości aktualny i nie wymaga przeprowadzenia zmian, 5. plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju, jest w całości aktualny i nie wymaga przeprowadzenia zmian, jest w całości aktualny i nie wymaga przeprowadzenia zmian, 6. plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt IISA/Wr 665/12 7. plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój uznaje się za nieaktualny i wymagający dostosowania do zmienionych przepisów prawa, a także ze względu na ilość wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, także związaną z rozwojem ważnej dla Jedliny- Zdroju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 16 16

18 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Po sporządzeniu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, burmistrz przekazuje radzie miejskiej wyniki analiz. Rada miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku, gdy uzna je za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub planów miejscowych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Id: 9B0EED73-F2F1-4EF0-B5FF-D075A6A2BD04. Podpisany Strona 1

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/232/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE T E K S T U J E D N O L I C O N Y Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Przeciszów

Bardziej szczegółowo

1.1. Zgodność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice z przepisami prawa

1.1. Zgodność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice z przepisami prawa Załącznik do uchwały Nr V/187/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. 1. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY MICHAŁOWICE ORAZ OCENA AKTALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX /188/09. RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXX /188/09. RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXX /188/09 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski Na

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3043 UCHWAŁA NR XXXIX/170/17 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Kraków, 8 listopada 2018 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Kraków, 8 listopada 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa Kraków, 8 listopada 2018 r. USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr XVI/130/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r. Ocena aktualności

Załącznik do UCHWAŁY Nr XVI/130/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r. Ocena aktualności Załącznik do UCHWAŁY Nr XVI/130/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin oraz Miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 292/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia r. Projekt z dnia 6 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/130/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 26 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY. z dnia 26 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica,

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY PASYM

ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY PASYM ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY PASYM Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 października 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Miejskiej w Mikołajki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3716 UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 28 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 28 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki działki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 7 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4226 UCHWAŁA NR XXXI/259/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów ze zmianami oraz :

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów ze zmianami oraz : UZASADNIENIE do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW ZDRÓJ - ETAP I część 3 Zgodnie z polityką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R.

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach Podgórzu obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/41/11 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem, który ustala przeznaczenie terenu, sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ ZMIANY STUDIUM 1 Załącznik Nr 99 do uchwały Nr... Rady Miasta Rzeszowa z dnia... 2017 r. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ ZMIANY STUDIUM zmiana Nr 43/3/2016 Studium Uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Wilkostów w gminie Miękinia Na

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany

Id: FC A8F-49C9-A363-F62144E45CB2. Podpisany UCHWAŁA NR XXXI.220.2017 RADY GMINY KOMPRACHCICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR 84/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/187/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/187/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/187/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r.

Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r. Uchwała nr XLIV/315/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 12 mają 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Wykroty I w gminie Nowogrodziec / Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku PROJEKT Uchwała Nr... z dnia...2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kiełczówek w Gminie Długołęka, w części dotyczącej fragmentu działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen - nego obszaru położonego w obrębie wsi Dobromierz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/530/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/530/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLVI/530/2018 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

UZASADNIENIE. 2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: UZASADNIENIE 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŁUBNIANY

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŁUBNIANY Projekt z dnia 25 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3534 UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą.

położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr 323, 324 oraz części działki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz. 4274 UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2014 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r.

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 7 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 lipca 2018 r. Poz. 2695 UCHWAŁA NR XXXVI/345/18 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni granitu Gniewków I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 27 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1442 UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Miłki z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 7 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 7 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK WÓJT GMINY OSIEK ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2566 UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r.

Uchwała Nr / /2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r. Uchwała Nr / /2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r. PROJEKT w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu

Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu Uzasadnienie do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki Dagmara Deja

Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 9 maja 2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda Łukasz Brodnicki

Bardziej szczegółowo

z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury,

z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, ekonomii, administracji i prawa. byli CZŁONKOWIE ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 2017-33290 UZASADNIENIE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia Radę Miasta Rybnika ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo