CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. WZÓR UMOWY dot. części 1-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. WZÓR UMOWY dot. części 1-3"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. WZÓR UMOWY dot. części 1-3 Załącznik nr 2a do SIWZ ZP-271-4/12 Umowa na realizację... i...* części zamówienia pn. realizacja kursów podnoszących kwalifikacje na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro nr../2012 *numer części zamówienia w zależności od wyboru oferty wykonawcy w danej części zamówienia Powiatem Gorlickim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gorlicach przy ul. Słoneczna 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Romanę Gajdek Dyrektora, a. z siedzibą w. (kod pocztowy: ) przy ul...., nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: - zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. Strony ustalają, co następuje: 1 1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2 Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1

2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwanego dalej projektem. 3* 1. Wykonawca, w ramach części nr 1 zamówienia pn. Kurs prawa jazdy kat. B, zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B oraz wniesienia opłaty i ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego dla łącznie osób - uczestników projektu, zgodnie z opisem wymagań dla tej części zamówienia, zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca, w ramach części nr 2 zamówienia pn. Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D, zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. C i kat. D oraz wniesienia opłaty i ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego dla łącznie osób ( w tym. na kat. C i. na kat. D) - uczestników projektu, zgodnie z opisem wymagań dla tej części zamówienia, zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca, w ramach części nr 3 zamówienia pn. Kurs dokształcający dla kierowców, zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu dokształcającego w postaci szkolenia okresowego dla kierowcy, wydania kwalifikacji zawodowej oraz opłacenie i skierowanie na badania psychologiczne dla jednego uczestnika projektu zgodnie z opisem wymagań dla tej części zamówienia zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zmiany (pomniejszenia) liczby uczestników: - w zakresie części nr 1 zamówienia - o nie więcej niż. osoby,, - w zakresie części nr 2 zamówienia o nie więcej niż. osób - w tym dla kat. C -. osoby, dla kat. D - osobę 5. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników na poszczególnych kursach, zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za te osoby, które zrealizowały co najmniej całą część teoretyczną danego kursu. * numer części zamówienia i treść paragrafu w zależności od wyboru oferty Wykonawcy w danej części zamówienia 4 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę innemu podmiotowi wykonania części przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 2

3 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy regulującej jego współpracę z podwykonawcą, określającą w szczególności zakres podwykonawstwa i sposób rozliczenia. Wykonawca odpowiada z podwykonawcą solidarnie za wykonanie przedmiotu umowy Realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie*: 1) w zakresie części nr 1 zamówienia: od dnia zawarcia niniejszej umowy do r. 2) w zakresie części nr 2 zamówienia: od dnia zawarcia niniejszej umowy do r. 3) w zakresie części nr 3 zamówienia: od dnia zawarcia niniejszej umowy do r. * numer części zamówienia i treść ustępu w zależności od wyboru oferty wykonawcy w danej części zamówienia 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów (skrócenie okresu realizacji danej części przedmiotu umowy) w przypadku wcześniejszego wykonania przez Wykonawcę usługi w całym zakresie danej części na jaką zawarto niniejszą umowę. Powyższej zmiany dokonuje się pisemnie w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów (wydłużenie okresu realizacji danej części przedmiotu umowy) wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2012r., w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć a które związane są z ustalaniem z uczestnikami projektu (beneficjentami) terminów przeprowadzenia poszczególnych zajęć. Powyższej zmiany dokonuje się pisemnie w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 6 Oprócz obowiązków wskazanych dla danej części zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 1) prowadzenia całej dokumentacji z realizacji danej części zamówienia w sposób rzetelny, przejrzysty i czytelny, niedopuszczalne jest stosowanie poprawek, skreśleń itp., 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w terminach zajęć teoretycznych nie później niż na dwa dni robocze przed datą planowanych zajęć, z uwzględnieniem pkt. 16 niniejszego paragrafu, 3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich innych okolicznościach mających jakikolwiek wpływ na realizację zamówienia, w szczególności na terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy, 4) nie przyjmowania od osób objętych wsparciem żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w rozumieniu art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), a w szczególności: środków pieniężnych, wierzytelności, cennych przedmiotów, 3

4 5) umożliwienia pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, poddanie się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) lub innych uprawnionych podmiotów oraz udzielanie stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia na każde żądanie Zamawiającego lub Instytucji Wdrażającej lub innych uprawnionych podmiotów. 6) przedstawiania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywanej usługi w trakcie i po zakończeniu realizacji umowy, w przypadku zażądania ich przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 7) przechowywania niniejszej umowy do końca 2020 roku, 8) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym (w tym pracownikami Zamawiającego). Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są: ze strony Zamawiającego., ze strony Wykonawcy... przy czym zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany niniejszej umowy, wymagającej sporządzenia aneksu, i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron, 9) *Do realizacji zajęć praktycznych realizowanych w ramach niniejszej umowy: a) w zakresie części nr..., Wykonawca upoważnia:, posiadającego nr PESEL:.., bezpośrednio świadczącego usługę, b) w zakresie części nr..., Wykonawca upoważnia., posiadającego nr PESEL:., bezpośrednio świadczącego usługę, * numer części zamówienia i treść paragrafu w zależności od wyboru oferty Wykonawcy w danej części zamówienia 10) Wykonawca może dokonywać zmiany osób świadczących bezpośrednio usługę o których mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego osobę wykonującą bezpośrednio usługę z zastrzeżeniem pkt ) Wykonawca proponuje zmianę osób świadczących bezpośrednio usługę w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby, b) niewywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osoby z pracy u Wykonawcy itp.). 12) W przypadku zmiany danej osoby świadczącej bezpośrednio usługę nowa osoba wykonująca bezpośrednio usługę musi spełniać wymagania określone dla osoby zmienianej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 4

5 13) Zmiany, o których mowa w pkt niniejszego paragrafu, dokonuje się pisemnie na drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 14) Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej nieobecności swojej lub osoby prowadzącej zajęcia - skutkującej odwołaniem zaplanowanych na dany dzień zajęć teoretycznych. Powyższą informację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu w/w okoliczności, nie później niż na 4 godziny zegarowe przed terminem rozpoczęcia zajęć z uczestnikami projektu, w innym przypadku Zamawiający potraktuje powyższą nieobecność za nienależyte wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy. 15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników w trakcie świadczenia usługi objętej niniejszą umową. 16) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość świadczenia usługi, zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową. 17) Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 7 1) kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy, 2) wprowadzenia, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy innego uczestnika z chwilą rezygnacji z zajęć przez któregokolwiek z uczestników, z zastrzeżeniem, że ogólna liczba uczestników nie powinna przekroczyć liczby określonej dla danej części zamówienia realizowanej przez Wykonawcę w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy, 3) monitorowania przebiegu prowadzonych zajęć w szczególności poprzez: a) analizę dokumentacji dotyczącej zajęć prowadzonych przez Wykonawcę, b) doraźne kontrole pracowników Zamawiającego w wybranych zajęciach prowadzonych przez Wykonawcę, na zasadzie obserwacji, 4) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem przedmiotem umowy, 5) żądania dokumentów potwierdzających prawidłowy przebieg zajęć, w każdym momencie trwania niniejszej umowy, które winny zostać niezwłocznie dostarczone Zamawiającemu we wskazanej przez niego formie, 8 1. Po zakończeniu części / całości realizacji przedmiotu niniejszej umowy i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, sporządzany jest, w terminie 5

6 2 dni roboczych, protokół odbioru usługi. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinien zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce sporządzenia, 2) wykaz dokumentów wymaganych umową, 3) oświadczenia Zamawiającego o braku albo istnieniu zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów / wykonywania usługi. 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że sposób wykonania usługi był niezgodny z umową, w tym niewykonany lub nienależycie wykonany. 3. Brak zastrzeżeń do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, stwierdzony w protokole, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę rachunku / faktury VAT. 9 * * numer części zamówienia i treść paragrafu w zależności od wyboru oferty Wykonawcy w danej części zamówienia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji części nr 1 zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto:.. zł (słownie zł:..), przy czym: 1) koszt jednostkowy brutto za wykonanie usługi dla jednej osoby w zakresie realizacji kursu prawa jazdy kat. B wynosi:..zł brutto (słownie:..), 2) wysokość opłaty egzaminacyjnej za pierwszy termin egzaminu państwowego dla 1 osoby (egzamin teoretyczny i praktyczny razem, stawka według obowiązujących przepisów) wynosi:.....zł brutto (słownie:..), 2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji części nr 2 zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto:.. zł (słownie zł:..), przy czym: 1) a) koszt jednostkowy brutto za wykonanie usługi dla jednej osoby w zakresie realizacji kursu prawa jazdy kat. C wynosi:..zł brutto (słownie:..), b) wysokość opłaty egzaminacyjnej za pierwszy termin egzaminu państwowego dla 1 osoby (egzamin teoretyczny i praktyczny razem, stawka według obowiązujących przepisów) wynosi:.....zł brutto (słownie:..), 2) a) koszt jednostkowy brutto za wykonanie usługi dla jednej osoby w zakresie realizacji kursu prawa jazdy kat. D wynosi:..zł brutto (słownie:..), b) wysokość opłaty egzaminacyjnej za pierwszy termin egzaminu państwowego dla 1 osoby (egzamin teoretyczny i praktyczny razem, stawka według obowiązujących 6

7 przepisów) wynosi: :.....zł brutto (słownie:...), 3. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji części nr 3 zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto:.. zł (słownie zł:..), przy czym 1) koszt jednostkowy brutto za przeprowadzenie kursu dokształcającego w postaci szkolenia okresowego dla kierowcy wynosi:..zł brutto (słownie:.), 2) koszt przeprowadzenia badania psychologicznego dla uczestnika projektu wynosi:..zł brutto (słownie:.), 4. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników danego kursu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zgodnie z zapisami 3 ust. 4 niniejszej umowy, lub rezygnacji uczestnika z kursu w trakcie jego trwania z przyczyn od niego niezależnych: 1) w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynu kosztu jednostkowego brutto za przeprowadzenie kursu na daną kategorię prawa jazdy dla 1 osoby i liczby osób faktycznie rozpoczynających udział w danym kursie oraz kwoty faktycznie poniesionych przez Wykonawcę opłat egzaminacyjnych za pierwszy termin egzaminu państwowego, zgodnych z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z zastrzeżeniem 3 ust. 5, w przypadku rozpoczęcia realizacji danego kursu prawa jazdy przez uczestnika i przerwania go z przyczyn od niego niezależnych, Zamawiający pokrywa jedynie koszt przeprowadzenia kursu prawa jazdy danej kategorii, chyba, że Wykonawca poniósł już koszty związane z ustaleniem pierwszego terminu egzaminu państwowego; 2) w zakresie części nr 3 zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jedynie za przeprowadzenie kursu dokształcającego w postaci szkolenia okresowego dla kierowcy, chyba, że Wykonawca poniósł już koszty związane z przeprowadzeniem badania psychologicznego. dotyczy części 3* 5. W przypadku rezygnacji jedynego uczestnika kursu dokształcającego w formie szkolenia okresowego przed rozpoczęciem zajęć, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, przy uwzględnieniu ust. 4*, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z jej zał. nr 1 Opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa. Strony zgodnie przyjmują, iż w powyższe wynagrodzenie wkalkulowane są wszelkie wydatki (nakłady) związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane w wykonaniem usługi, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie w zakresie danej części zamówienia realizowanej na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto za daną część 7

8 zamówienia wynikającą ze złożonej przez Wykonawcę oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 7. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy z wyłączeniem wysokości opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1 lit b i ust. 2 pkt. 2 lit. b niniejszego paragrafu, w przypadku urzędowej zmiany jej wysokości przed dokonaniem tej opłaty powyższą zmianę wprowadza się w drodze aneksu do niniejszej umowy. 8. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług w ramach danej części/ danych części** zamówienia określonej w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. ** w zależności od wyboru oferty wykonawcy w danej części zamówienia 9. Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o którym mowa w 8, wystawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT / rachunek. Błędnie wystawiony rachunek / faktura VAT spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia do czasu poprawienia i dostarczenia poprawnej wersji Zamawiającemu. 10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, nastąpi po zakończeniu realizacji danej części zamówienia określonej do wykonania przez Wykonawcę w niniejszej umowie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku; Wykonawca wystawi faktury VAT / rachunki w ilości odpowiadającej liczbie części zamówienia, które będzie realizował na podstawie niniejszej umowy. 11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze.., w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, za daną część zamówienia realizowaną na podstawie niniejszej umowy, przy czym: 1) w zakresie płatności za wykonanie części nr 1 zamówienia pn. Kurs prawa jazdy kat. B dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w 2 transzach - na podstawie 2 odrębnych faktur VAT / rachunków, to jest: a) pierwsza transza, za okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012 r., - za osoby, które zrealizowały kurs (część teoretyczną i praktyczną), zdały egzamin wewnętrzny i dla których Wykonawca ustalił i wniósł opłatę za pierwszy termin egzaminu państwowego, przy czym termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 sierpnia 2012 r., z zastrzeżeniem, iż powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego, b) druga transza, do dnia 31 października 2012 r. - za osoby, które nie ukończyły kursu do dnia 31 sierpnia 2012 r. lub ukończyły kurs 31 sierpnia 2012 r. ale nie zdały egzaminu wewnętrznego lub nie miały do tego czasu ustalonego terminu pierwszego egzaminu, przy czym termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 października 2012 r., z zastrzeżeniem, iż powinien zostać wyznaczony nie później 8

9 niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego. 2) w zakresie płatności za wykonanie części nr 2 zamówienia pn. Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w 2 transzach - na podstawie 2 odrębnych faktur VAT / rachunków, to jest: a) pierwsza transza, za okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2012 r., - za osoby, które zrealizowały kurs (część teoretyczną i praktyczną), zdały egzamin wewnętrzny i dla których Wykonawca ustalił i wniósł opłatę za pierwszy termin egzaminu państwowego, przy czym termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 sierpnia 2012 r., z zastrzeżeniem, iż powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego. b) druga transza, do dnia 31 października 2012 r. - za osoby, które nie ukończyły kursu do dnia 31 lipca 2012 r. lub ukończyły kurs 31 sierpnia 2012 r. ale nie zdały egzaminu wewnętrznego lub nie miały do tego czasu ustalonego terminu pierwszego egzaminu, przy czym termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 października 2012 r., z zastrzeżeniem, iż powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego. 3) w zakresie płatności za wykonanie części nr 3 zamówienia pn. Kurs dokształcający dla kierowców przewiduje się płatność 1 transzą, po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w tej części. 12. Płatność za fakturę VAT / rachunek zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego przez Instytucję Pośredniczącą - na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku braku środków, o których mowa powyżej, zapłata wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy nie będzie uznana za opóźnioną. 13. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z fakturą VAT / rachunkiem przedłoży dodatkowo oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez Wykonawcę z tytułu wykonanej na jego rzecz usługi, ze wskazaniem miejsca i czasu jej wykonania. 14. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi dokonania przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 15. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 16. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 5 odpowiednio mogą ulec zmianie terminy płatności określone w niniejszym paragrafie, co zostanie uwzględnione w aneksie do niniejszej umowy. 9

10 10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w poszczególnych kursach zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. 11* Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do współpracy ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy upoważnieni są: 1) w zakresie realizacji części nr 1 zamówienia: ze strony Zamawiającego -, ze strony Wykonawcy -.. 2) w zakresie realizacji części nr 2 zamówienia: ze strony Zamawiającego -, ze strony Wykonawcy -.. 3) w zakresie realizacji części nr 3 zamówienia: ze strony Zamawiającego -, ze strony Wykonawcy -.. * numeracja ustępów, treść ustępów i numer części zamówienia w zależności od wyboru oferty wykonawcy w danej części zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 1) stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (całości lub części) przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i uznaniu, iż wyjaśnienia tych nieprawidłowości przez Wykonawcę nie są w ocenie Zamawiającego wystarczające, 2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 3) zostanie zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 4) zostanie zajęty majątek lub wierzytelności Wykonawcy lub zostaną podjęte inne czynności egzekucyjne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń, opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu w terminie najpóźniej niż 48 godzin od powstania danej okoliczności. 10

11 3. Zamawiający ma prawo skorzystania z umownego prawa odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym - w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym wg Zamawiającego odstąpienie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu: 1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % całego wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia, która nie została w całości zrealizowana; 2) niewykonania lub nienależytego wykonania danego zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, w tym również w zakresie terminu, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt niniejszej umowy - do wysokości całego wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia, która nie została wykonana lub w wysokości do 50% wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia, która została wykonana w sposób nienależyty. 2. Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 14 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 15 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań określonych niniejszą umową. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i przepisy wynikające z dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz prawa polskiego. 17 Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 11

12 18 Integralną częścią umowy są: 1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2 formularz oferty Wykonawcy. 19 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 12

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części 6

Wzór umowy dot. części 6 Zał. Nr 2b do SIWZ ZP-271-2/12 Wzór umowy dot. części 6 Umowa na realizację w 2012 roku szóstej części zamówienia pn. świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych prowadzenie diagnozy psychologicznej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dot. części nr 1-6

Wzór umowy dot. części nr 1-6 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym zawarta w dniu.. roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu pomiędzy

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu pomiędzy WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia zawarta w dniu pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym (ą) do.. nr REGON.., NIP., reprezentowanym przez, zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl UMOWA SZKOLENIOWA NR Załącznik nr 3 zawarta dnia. pomiędzy: 1. Powiatem Nidzickim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP (wzór)

UMOWA NR ZP (wzór) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP.3422.26.2013 z dnia 05.09.2013 r. UMOWA NR ZP.3422...2013 (wzór) Zawarta w dniu. w Częstochowie, pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatowym Centrum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ II Załącznik nr 4 B do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ...

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ... projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WZÓR - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 zawarta w dniu... 2013 roku w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul.

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do WZ. Umowa - projekt. zawarta w dniu r, pomiędzy:

Załącznik nr 4 do WZ. Umowa - projekt. zawarta w dniu r, pomiędzy: Załącznik nr 4 do WZ Umowa - projekt zawarta w dniu...2018.r, pomiędzy: Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, z siedzibą przy ul. 17 Lipca 27, reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT

WZÓR UMOWY na dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT OPR-ZP.271.31.2018 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT w dniu... 2018 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:... Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r ZTM.RR

U M O W A N r ZTM.RR U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PEE zawarta w dniu 2018 r.

UMOWA nr PEE zawarta w dniu 2018 r. UMOWA nr PEE.2211.014.2018 zawarta w dniu 2018 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563, REGON: 220934198

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego

SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego SPB.260.2.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego zawarta w Białośliwiu dnia. roku pomiędzy: Gminą Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/

Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ Załącznik nr 7 do siwz UMOWA NR../NO/ zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Wł. Szafera 7 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

DA /AJ/12. UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy:

DA /AJ/12. UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy: DA.3211-8/AJ/12 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr.. zawarta w dniu...w Białymstoku, pomiędzy: Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WZÓR) UMOWA Nr...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WZÓR) UMOWA Nr... (WZÓR) UMOWA Nr... Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Krakowie pomiędzy: Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. J. Lea 235, 30-133 Kraków, REGON: 000255444,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu... w.. pomiędzy: Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-39-105, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr AG /EFS/17 zawarta w dniu r.

WZÓR UMOWY. UMOWA nr AG /EFS/17 zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr AG.3420-.../EFS/17 zawarta w dniu...2017r. pomiędzy Miastem Gniezno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gniezna, z którego upoważnienia działa: Pani Numer

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do ogłoszenia ZP PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 6 do ogłoszenia ZP PROJEKT UMOWY Załącznik nr 6 do ogłoszenia ZP. 271.24.2017 PROJEKT UMOWY zawartej w dniu... 2017 roku pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REALIZACYJNA. nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA REALIZACYJNA. nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA REALIZACYJNA...zawarta w dniu... pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. Eugeniusz Kwiatkowskiego z siedzibą w Puławach przy ul. Jaworowa 1, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez mgr inż. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt)

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Zał. Nr 3 do SIWZ zawarta w.. w Łańcucie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. ., PESEL, zamieszkałym..,., zwanym dalej Wykonawcą 2

UMOWA nr.. ., PESEL, zamieszkałym..,., zwanym dalej Wykonawcą 2 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA nr.. zawarta w Krakowie w dniu... 2017 r. pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-000-22-36, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr z siedzibą...,., wpisanym/wpisaną do... pod numerem/pod nazwą:.. NIP:., REGON:., reprezentowanym/ną przez:...

WZÓR. UMOWA nr z siedzibą...,., wpisanym/wpisaną do... pod numerem/pod nazwą:.. NIP:., REGON:., reprezentowanym/ną przez:... Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu..... roku w Olsztynie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA UMOWA NR zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Goleniowskim, z upoważnienia którego działa: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR (część nr..)

UMOWA WZÓR (część nr..) UMOWA WZÓR (część nr..) zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Niniejsza Umowa została zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Istotne postanowienia umowy. Niniejsza Umowa została zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do SIWZ Niniejsza Umowa została zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu do wyposażenia sal dydaktycznych/(dotyczy wszystkich części zamówienia)

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu do wyposażenia sal dydaktycznych/(dotyczy wszystkich części zamówienia) ZS.26.3.2018 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu do wyposażenia sal dydaktycznych/(dotyczy wszystkich części zamówienia) zawarta w Niećkowie dnia. roku pomiędzy: Zespołem Szkół im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PEE

Umowa nr PEE Załącznik nr 5 Umowa nr PEE.2211.013.2018 zawarta w dniu 2018 r. w Gdańsku, w wyniku rozstrzygnięcia w dniu r. przetargu w trybie nieograniczonym, zgodnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. , reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR. UMOWA Nr. , reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr Zawarta w dniu. pomiędzy: Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą: w Słupsku (76-200) przy ul. Arciszewskiego 22 a, NIP: 839-10-28-460, reprezentowaną przez: dra hab.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/CSW/.../ 2012

Umowa nr RARR/CSW/.../ 2012 Załącznik nr 2 do siwz Umowa nr RARR/CSW/.../ 2012 Zawarta w dniu...2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział

Bardziej szczegółowo